Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Przebudowa dróg powiatowych polegająca na wykonaniu chodnikó...
Przebudowa dróg powiatowych polegająca na wykonaniu chodnikó...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Jędrzejów
woj. świętokrzyskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. -€“ Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa dróg powiatowych polegająca na wykonaniu chodników na terenie Gminy Sobków

Numer referencyjny: ZP.451.Rb-PN.01.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotowe zamówienie podzielone jest na jedenaście części, które stanowią odrębne zadania: Część 1 zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 0160T Jędrzejów - Raków - Gozna - Sobków polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Mokrsko Dolne w kierunku cmentarza od km 11+605 do km 11+900 długości 295 mb, szerokości 295 mb, szerokości 1,5 m, str prawa, która swym zakresem obejmuje: - roboty ziemne - podbudowa - elementy ulic - roboty wykończeniowe Część 2 zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 0155T Brzegi - Sobków - Chomentów - Lipa polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Sokołów Górny od km 3+100 do km 3+400 długości 300 mb, szerokości 1,3 m, str prawa, która swym zakresem obejmuje: - roboty ziemne - podbudowę - elementy ulic - roboty wykończeniowe Część 3 zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 0151T Mniszek - Mzurowa - Miąsowa polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Mzurowa od km 5+010 do km 5+200 długości 190 mb szerokości 1,2 m, str lewa, która swym zakresem obejmuje: - roboty ziemne - podbudowę - elementy ulic - roboty wykończeniowe Część 4 zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 0155T Brzegi - Sokołów Dolny - Sobków - Chomentów - Lipa polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Staniowice od km 9+025 do km 9+210 długości 185 mb szerokości 1,3 m, str prawa, która swym zakresem obejmuje: - roboty ziemne - podbudowę - elementy ulic - roboty wykończeniowe Część 5 zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 0155T Brzegi - Sobków - Chomentów - Lipa polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Sokołów Dolny od km 1+300 do km 1+510 długości 210 mb, szerokości 1,3 m, str prawa, która swym zakresem obejmuje: - roboty ziemne - podbudowę - elementy ulic - roboty wykończeniowe Część 6 zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 0155T Brzegi - Sobków - Chomentów - Lipa polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Sobków w km 5+870 do km 6+133, długości 263 mb, str lewa, która swym zakresem obejmuje: - roboty rozbiórkowe - roboty ziemne - podbudowę - elementy ulic Część 7 zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 0157T Chomentów - Korytnica - gr. powiatu (Kije) polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Korytnica od km 1+670 do km 1+890 długości 220 mb, szerokości 1,5 m, str prawa, która swym zakresem obejmuje: - roboty przygotowawcze i ziemne pod chodnik - podbudowa pod chodnik - elementy ulic - roboty wykończeniowe Część 8 zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 0155T Brzegi - Sobków - Chomentów - Lipa polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Jawor od km 13+700 do km 13+870 długości 170 mb, szerokości 1,3 m, która swym zakresem obejmuje: - roboty przygotowawcze i ziemne - podbudowy - elementy ulic - odwodnienie - roboty wykończeniowe Część 9 zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 0155T Brzegi - Sobków - Chomentów - Lipa polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Chomentów od km 12+580 do km 12+680 długości 100 mb, szerokości 1,3 m, str lewa, która swym zakresem obejmuje: - roboty przygotowawcze i ziemne - podbudowy - elementy ulic - odwodnienie - roboty wykończeniowe Część 10 zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 0158T Mnichów - Mokrsko Dolne - Motkowice - Imielno polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Stare Kotlice od km 9+500 do km 9+650 str lewa. szerokości 1,3 m, która swym zakresem obejmuje: - roboty ziemne - podbudowę - elementy ulic - roboty wykończeniowe Część 11 zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 0152T Tyniec - Oksa - Bizoręda -€“ Miąsowa polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Miąsowa w km 34+426 do km 34+496 długości 70 mb, szerokości 1,5 m, która swym zakresem obejmuje: - roboty ziemne - podbudowę - elementy ulic - roboty wykończeniowe

II.5) Główny kod CPV: 45233222-1

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2018-07-31


II.9) Informacje dodatkowe:SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowo warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000, 00 zł. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż "złoty"/PLN Zamawiający przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień ogłoszenia przetargu. Warunek ten podlega sumowaniu, co oznacza, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. konsorcja, spółki cywilne), w/w warunek mogą spełnić łącznie

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonywaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, a) Wykonanie minimum dwóch robót budowlanych polegających na wykonaniu nowego chodnika o wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto każda (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto). Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż "złoty"/PLN Zamawiający przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień ogłoszenia przetargu. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełniania warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia). Zamawiający zastrzega, że w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek nie podlega sumowaniu tj. jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem powyżej. Warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w sumie wykażą się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie wykazał się całym wymaganym doświadczeniem. b) Wykonawca będzie dysponował narzędziami, wyposażeniem lub urządzeniami technicznymi w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Warunek ten podlega sumowaniu, co oznacza, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. konsorcja, spółki cywilne), w/w warunek mogą spełnić łącznie. c) osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia: Wykonawca musi wskazać osobę, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującą się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jaka zostanie jej powierzona. Osoba proponowana do pełnienia funkcji -€“ Kierownik Budowy - liczba osób: 1 - minimalne kwalifikacje i wymagania: Kierownik budowy -€“ posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej , które są wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.290 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65 ze zm.). Warunek ten podlega sumowaniu, co oznacza, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. konsorcja, spółki cywilne), w/w warunek mogą spełnić łącznie

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 - 3 -€“ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 5. Dokumenty, o których mowa w punkcie 4 lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w punkcie 4 lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Pkt 5 stosuje się. 7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu 8. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w punkcie 1-4 w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 9. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w punkcie 1-4, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. Wykonawca zobowiązany jest wskazać Zamawiającemu nr postępowania którego dotyczą te oświadczenia lub

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 100 000,00 złotych 2) wykaz minimum dwóch robót budowlanych polegających na wykonaniu nowego chodnika o wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto każda (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto) wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane -zgodnie z Zał. nr 3.4. Zdolności zawodowe. 3) dowody określające czy roboty budowlane wykonane przez wykonawcę i wymienione w Zał. nr 3.4. Zdolności zawodowe zostały wykonane należycie; 4) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania przedmiotowego zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. -€“ Zał. nr 3.5. Zdolności techniczne; 5) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia, w szczególności osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z podaniem ich imion i nazwisk oraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. -€“ Zał. nr 3.6. Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia; 6) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia -€“ dot. osoby wskazanej jako Kierownik budowy -€“ Zał. nr 3.7. Oświadczenie o posiadaniu uprawnień; 7) w przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, zobowiązany jest złożyć zobowiązanie w formie Zał. nr 3.8. zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia 8) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt 1), zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp. 9) Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Formularz oferty, 2) Kosztorys ofertowy, 3) Dowód wniesienia wadium, 3) Inne oświadczenia i dokumenty wskazane przez zmawiającego w siwz

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium: Część 1 zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 0160T Jędrzejów - Raków - Gozna - Sobków polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Mokrsko Dolne w kierunku cmentarza od km 11+605 do km 11+900 długości 295 mb, szerokości 295 mb, szerokości 1,5 m, str prawa w wysokości: 1 600,00 PLN (słownie: jeden tysiąc sześćset 00/100 złotych) Część 2 zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 0155T Brzegi - Sobków - Chomentów - Lipa polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Sokołów Górny od km 3+100 do km 3+400 długości 300 mb, szerokości 1,3 m, str prawa w wysokości: 2 900,00 PLN (słownie: dwa tysiące dziewięćset 00/100 złotych) Część 3 zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 0151T Mniszek - Mzurowa - Miąsowa polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Mzurowa od km 5+010 do km 5+200 długości 190 mb szerokości 1,2 m, str lewa w wysokości: 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc 00/100 złotych) Część 4 zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 0155T Brzegi - Sokołów Dolny - Sobków - Chomentów - Lipa polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Staniowice od km 9+025 do km 9+210 długości 185 mb szerokości 1,3 m, str w wysokości: 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc 00/100 złotych) Część 5 zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 0155T Brzegi - Sobków - Chomentów - Lipa polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Sokołów Dolny od km 1+300 do km 1+510 długości 210 mb, szerokości 1,3 m, str prawa w wysokości: 2 500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset 00/100 złotych) Część 6 zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 0155T Brzegi - Sobków - Chomentów - Lipa polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Sobków w km 5+870 do km 6+133, długości 263 mb, str lewa w wysokości: 1 100,00 PLN (słownie: jeden tysiąc sto 00/100 złotych) Część 7 zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 0157T Chomentów - Korytnica - gr. powiatu (Kije) polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Korytnica od km 1+670 do km 1+890 długości 220 mb, szerokości 1,5 m, str prawa w wysokości: 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące 00/100 złotych) Część 8 zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 0155T Brzegi - Sobków - Chomentów - Lipa polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Jawor od km 13+700 do km 13+870 długości 170 mb, szerokości 1,3 m w wysokości: 800,00 PLN (słownie: osiemset 00/100 złotych) Część 9 zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 0155T Brzegi - Sobków - Chomentów - Lipa polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Chomentów od km 12+580 do km 12+680 długości 100 mb, szerokości 1,3 m, str lewa w wysokości: 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc 00/100 złotych) Część 10 zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 0158T Mnichów - Mokrsko Dolne - Motkowice - Imielno polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Stare Kotlice od km 9+500 do km 9+650 str lewa. szerokości 1,3 m w wysokości: 1 300,00 PLN (słownie: jeden tysiąc trzysta 00/100 złotych) Część 11 zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 0152T Tyniec - Oksa - Bizoręda -€“ Miąsowa polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Miąsowa w km 34+426 do km 34+496 długości 70 mb, szerokości 1,5 m w wysokości: 500,00 PLN (słownie: pięćset 00/100 złotych)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji i rekojmi40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadku: b) jeśli w toku wykonywania dzieła zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które nie były przewidziane w zestawieniu prac planowanych będących podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego zamawiający może dokonać podwyższenia umownego wynagrodzenia. Zwiększenie wynagrodzenia umownego będzie odbywać się poprzez dodanie do kosztorysu ofertowego prac, które są niezbędne do wykonania zamówienia oraz dodanie ich wartości do wartości umownej. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace dodatkowe bez uzyskania zgody zamawiającego. c) jeżeli w toku wykonywania dzieła zajdzie konieczność odstąpienia od wykonywania prac, które były przewidziane w zestawieniu prac planowanych będących podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego zamawiający może dokonać zmniejszenia umownego wynagrodzenia. Zmniejszenie wynagrodzenia umownego będzie odbywać się poprzez wykreślenie z kosztorysu ofertowego prac, które nie będą wykonywane i odjęcie ich wartości od wartości umownej. d) zmiana obowiązującej stawki VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmianę kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia o kwotę równą w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę. e) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy -€“ na wniosek Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, przy czym zmiana jest dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego. f) zmiana inspektora nadzoru, bądź kierownika robót 2. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. Za silę wyższą warunkująca zmianę terminu realizacji umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, promieniowanie lub skażenia h) przedłużająca się procedura przetargowa 3. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach: a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w kosztorysie, a wynikających ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, b) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, c) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w kosztorysie oraz w STWiORB, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, d) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, e) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 4. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji umowy odpowiednio w przypadkach określonych w pkt 3. 5. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu. 6. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia robót na podstawie pkt 2 umowy, zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy na podstawie pkt 3 lub zmiany wynagrodzenia na podstawie pkt 5 lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 7. Wniosek, o którym mowa w pkt 6 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie do 20 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 8. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w pkt 6 wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady określone w § 3 wynagrodzenie Wykonawcy, i informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 9. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 10. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w pkt 6 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w pkt 8. i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany. 11. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentacji, o której mowa w pkt 9 i przedłożenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii. 12. W terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt 6 wraz z propozycją wyceny robót i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robót, i przekazania go Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany. 13. W terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 14. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem nieważności

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-02-20, godzina: 09:45

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Zamawiający wymaga, aby oferta była sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 0160T Jędrzejów - Raków - Gozna - Sobków polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Mokrsko Dolne w kierunku cmentarza od km 11+605 do km 11+900 długości 295 mb, szerokości 295 mb, szerokości 1,5 m, str prawa
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przebudowa drogi powiatowej nr 0160T Jędrzejów - Raków - Gozna - Sobków polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Mokrsko Dolne w kierunku cmentarza od km 11+605 do km 11+900 długości 295 mb, szerokości 295 mb, szerokości 1,5 m, str prawa, która swym zakresem obejmuje: - roboty ziemne - podbudowa - elementy ulic - roboty wykończeniowe
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233222-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-07-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji i rękojmi40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 0155T Brzegi - Sobków - Chomentów - Lipa polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Sokołów Górny od km 3+100 do km 3+400 długości 300 mb, szerokości 1,3 m, str prawa
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przebudowa drogi powiatowej nr 0155T Brzegi - Sobków - Chomentów - Lipa polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Sokołów Górny od km 3+100 do km 3+400 długości 300 mb, szerokości 1,3 m, str prawa, która swym zakresem obejmuje: - roboty ziemne - podbudowę - elementy ulic - roboty wykończeniowe
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233222-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-07-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji i rękojmi40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 0151T Mniszek - Mzurowa - Miąsowa polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Mzurowa od km 5+010 do km 5+200 długości 190 mb szerokości 1,2 m, str lewa
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przebudowa drogi powiatowej nr 0151T Mniszek - Mzurowa - Miąsowa polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Mzurowa od km 5+010 do km 5+200 długości 190 mb szerokości 1,2 m, str lewa, która swym zakresem obejmuje: - roboty ziemne - podbudowę - elementy ulic - roboty wykończeniowe
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233222-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-07-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji i rękojmi40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 0155T Brzegi - Sokołów Dolny - Sobków - Chomentów - Lipa polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Staniowice od km 9+025 do km 9+210 długości 185 mb szerokości 1,3 m, str prawa
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przebudowa drogi powiatowej nr 0155T Brzegi - Sokołów Dolny - Sobków - Chomentów - Lipa polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Staniowice od km 9+025 do km 9+210 długości 185 mb szerokości 1,3 m, str prawa, która swym zakresem obejmuje: - roboty ziemne - podbudowę - elementy ulic - roboty wykończeniowe
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233222-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-07-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji i rekojmi40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 0155T Brzegi - Sobków - Chomentów - Lipa polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Sokołów Dolny od km 1+300 do km 1+510 długości 210 mb, szerokości 1,3 m, str prawa
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przebudowa drogi powiatowej nr 0155T Brzegi - Sobków - Chomentów - Lipa polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Sokołów Dolny od km 1+300 do km 1+510 długości 210 mb, szerokości 1,3 m, str prawa, która swym zakresem obejmuje: - roboty ziemne - podbudowę - elementy ulic - roboty wykończeniowe
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233222-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-07-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji i rękojmi40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 6Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 0155T Brzegi - Sobków - Chomentów - Lipa polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Sobków w km 5+870 do km 6+133, długości 263 mb, str lewa
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przebudowa drogi powiatowej nr 0155T Brzegi - Sobków - Chomentów - Lipa polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Sobków w km 5+870 do km 6+133, długości 263 mb, str lewa, która swym zakresem obejmuje: - roboty rozbiórkowe - roboty ziemne - podbudowę - elementy ulic
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233222-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-07-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji i rękojmi40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 7Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 0157T Chomentów - Korytnica - gr. powiatu (Kije) polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Korytnica od km 1+670 do km 1+890 długości 220 mb, szerokości 1,5 m, str prawa
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przebudowa drogi powiatowej nr 0157T Chomentów - Korytnica - gr. powiatu (Kije) polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Korytnica od km 1+670 do km 1+890 długości 220 mb, szerokości 1,5 m, str prawa, która swym zakresem obejmuje: - roboty przygotowawcze i ziemne pod chodnik - podbudowa pod chodnik - elementy ulic - roboty wykończeniowe
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233222-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-07-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji i rekojmi40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 8Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 0155T Brzegi - Sobków - Chomentów - Lipa polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Jawor od km 13+700 do km 13+870 długości 170 mb, szerokości 1,3 m
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przebudowa drogi powiatowej nr 0155T Brzegi - Sobków - Chomentów - Lipa polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Jawor od km 13+700 do km 13+870 długości 170 mb, szerokości 1,3 m, która swym zakresem obejmuje: - roboty przygotowawcze i ziemne - podbudowy - elementy ulic - odwodnienie - roboty wykończeniowe
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233222-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-07-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji i rekojmi40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 9Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 0155T Brzegi - Sobków - Chomentów - Lipa polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Chomentów od km 12+580 do km 12+680 długości 100 mb, szerokości 1,3 m, str lewa
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przebudowa drogi powiatowej nr 0155T Brzegi - Sobków - Chomentów - Lipa polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Chomentów od km 12+580 do km 12+680 długości 100 mb, szerokości 1,3 m, str lewa, która swym zakresem obejmuje: - roboty przygotowawcze i ziemne - podbudowy - elementy ulic - odwodnienie - roboty wykończeniowe
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233222-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-07-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji i rękojmi40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 10Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 0158T Mnichów - Mokrsko Dolne - Motkowice - Imielno polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Stare Kotlice od km 9+500 do km 9+650 str lewa. szerokości 1,3 m
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przebudowa drogi powiatowej nr 0158T Mnichów - Mokrsko Dolne - Motkowice - Imielno polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Stare Kotlice od km 9+500 do km 9+650 str lewa. szerokości 1,3 m, która swym zakresem obejmuje: - roboty ziemne - podbudowę - elementy ulic - roboty wykończeniowe
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233222-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-07-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji i rękojmi40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 11Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 0152T Tyniec - Oksa - Bizoręda -€“ Miąsowa polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Miąsowa w km 34+426 do km 34+496 długości 70 mb, szerokości 1,5 m
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przebudowa drogi powiatowej nr 0152T Tyniec - Oksa - Bizoręda -€“ Miąsowa polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Miąsowa w km 34+426 do km 34+496 długości 70 mb, szerokości 1,5 m, która swym zakresem obejmuje: - roboty ziemne - podbudowę - elementy ulic - roboty wykończeniowe
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233222-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-07-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji i rekojmi40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
11.10.2019
New Garden Style Aleksandra...

New Garden Style to profesjonalna firma zajmująca się kompleksowym wykonywaniem ogrodów a ponadto sprzedażą wyposażenia ogrodowego. Moż...

małopolskie
Inne materiały
10.10.2019
PHU Lavart Grzegorz Cierniak

W Poznaniu mieści się siedziba firmy Lavert, która od 1991 roku zajmuje się produkcją i sprzedażą okien, drzwi i innych elementów do wy...

wielkopolskie
Okna i akcesoria okienne
09.10.2019
PHUP Texon Włodzimierz Proc

PHUP TEXON Włodzimierz Proc w Warszawie to firma, która świadczy usługi remontowe, gwarantując najwyższą ich jakość i standard. Działam...

mazowieckie
Remonty
09.10.2019
Roboty Ziemne Bartosz Janko...

Jest nam ogromnie miło móc zaprezentować Państwu ofertę firmy Roboty Ziemne Bartosz Jankowiak. Nasza siedziba mieści się w Rydzynie w w...

wielkopolskie
Prace ziemne