Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Realizacja projektu: "Zagospodarowanie suchej fosy".
Realizacja projektu: "Zagospodarowanie suchej fosy".
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Lidzbark Warmiński
woj. warmińsko-mazurskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
Oferty muszą być sporządzone w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania i złożyć w wyznaczonym terminie lub przesłać (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego) na poniższy adres:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Realizacja projektu: "Zagospodarowanie suchej fosy".

Numer referencyjny: GKI.271.3.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu: "Zagospodarowanie suchej fosy". Projekt realizowany będzie w Lidzbarku Warmińskim na terenie dawnego parku położonego pomiędzy ul. Krzywą a ul. Wiślaną, jako obszar rekreacyjno-parkowy w centrum miasta. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) roboty rozbiórkowe, demontażowe i przygotowawcze przed rozpoczęciem właściwych prac; 2) ukształtowanie terenu; 3) wymianę oraz utwardzenie nawierzchni w ciągu pieszo jezdnym na dnie fosy; 4) oczyszczenie, uregulowanie i wzmocnienie skarp ziemnych; 5) wykonanie pasażu pod murami obronnymi wraz ze schodami na gruncie, umożliwiającymi zejście z obu stron alejki na deptak dolny w dnie fosy; 6) odnowienie i modernizację balustrad oraz umocnienie ścian istniejących tarasów widokowych z dodatkowymi schodami z tarasu przy rondzie; 7) utworzenie oczka wodnego, cieku wodnego otwartego oraz fontanny w dnie fosy; 8) obudowę wylotu burzowego w formie kaskady z kamienia naturalnego, 9) budowę toalety publicznej pod skarpą fosy, 10) wykonanie drenażu terenu, przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, 11) wykonanie oświetlenia parkowego typu "led" oraz monitoringu, 12) montaż ławek oraz siedzisk drewnianych na murkach, 13) montaż koszy na śmieci, 14) wykonanie ozdobnych nasadzeń. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie pozostałych robót budowlanych, usług i dostaw, określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Teren inwestycji objęty jest prawną ochroną konserwatorską, w oparciu o art. 7 pkt 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na podstawie decyzji WKZ z dnia 17.12.1957 r. wpisującego założenie urbanistyczne miasta Lidzbark Warmiński do rejestru zabytków nieruchomych oraz na podstawie decyzji z dnia 29.06.1992 r. wpisującej nawarstwienia kulturowe starego miasta w Lidzbarku Warmińskim oraz zamku biskupów warmińskich do rejestru zabytków. Teren inwestycji i obiekty tam usytuowane, znajdują się w strefie "A" ochrony konserwatorskiej i strefie "W" ochrony archeologicznej. Część terenu inwestycji została przebadana pod względem archeologicznym. Zamawiający posiada dokumentację z przeprowadzonych badań archeologicznych dotyczącą przebadanego terenu. Zgodnie z pozwoleniem Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 996/2017 z dnia 06.10.2017 roku -€“ prace ziemne na obszarze historycznego układu urbanistycznego Lidzbarka Warmińskiego, muszą być prowadzone pod stałym nadzorem archeologicznym. 5. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z: 1) umową; 2) z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, z harmonogramem rzeczowo -€“ finansowym; 3) obowiązującymi przepisami prawa i normami; 4) SIWZ; 5) należytą starannością, z aktualną, posiadaną najnowszą wiedzą techniczną, przepisami bhp, ppoż. oraz z zasadami doświadczenia zawodowego; 6) z warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę oraz w pozwoleniach wydanych przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 6. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia na roboty budowlane, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -€“ Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 108, z późn. zm.). 7. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 4 pkt ustawy Pzp, określa wymagania związane z realizacją niniejszego zamówienia, polegające ma obowiązku zatrudnienia co najmniej jednej osoby bezrobotnej w pełnym wymiarze czasu pracy, w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.). 8. Szczegółowe warunki realizacji wymagań określonych przez Zamawiającego na podstawie art. 29 ust. 3a i art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, w szczególności sposób dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa powyżej oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, a także rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, zostały określone w części XX specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 9. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych lub przedmiarze robót, opisano wyroby budowlane lub materiały budowlane lub urządzenia przez wskazanie znaków towarowych lub patentów lub pochodzenia, to w odniesieniu do tych wyrobów budowlanych lub materiałów budowlanych lub urządzeń, Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie, innych równoważnych wyrobów budowlanych lub materiałów budowlanych lub urządzeń, pod warunkiem: 1) zastosowania wyrobów budowlanych lub materiałów budowlanych lub urządzeń o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż wyroby budowlane lub materiały budowlane lub urządzenia wskazane w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub w przedmiarach robót, 2) wykazania, że zastosowane wyroby budowlane lub materiały budowlane lub urządzenia spełniają wymagania określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te wyroby budowlane lub materiały budowlane lub urządzenia. Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanych wyrobów budowlanych lub materiałów budowlanych lub urządzeń, spoczywa na Wykonawcy (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp). 10. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w SIWZ. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w SIWZ, jest obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 11. Wymagania dotyczące robót: 1) wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, przepisami bhp, ppoż. oraz zgodnie z poleceniami inspektorów nadzoru inwestorskiego i zaleceniami i wskazówkami Zamawiającego; 2) roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wymogami niniejszej SIWZ; 3) wszystkie materiały lub wyroby budowlane użyte do wykonania przedmiotu zamówienia, muszą być w I gatunku jakościowym i wymiarowym oraz muszą posiadać atesty lub aprobaty lub inne dokumenty wymagane prawem budowlanym oraz innymi obowiązującymi przepisami; 4) ww. dokumenty (atesty, aprobaty, itp.) Wykonawca, któremu zostanie udzielone przedmiotowe zamówienie musi dostarczyć Zamawiającemu na każde jego żądanie. Za koordynację dostaw materiałów, wyrobów i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia odpowiedzialny jest Wykonawca.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45112100-6, 45110000-1, 45112700-2, 45112210-0, 45111200-0, 45220000-5, 45231300-8, 45232410-9, 45316110-9, 45231400-9, 45231600-1, 45112710-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2018-08-31


II.9) Informacje dodatkowe:

1. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 31.08.2018 roku. 2. Wymagany przez Zamawiającego: 1) minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na całość robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem, na wbudowane wyroby i materiały budowlane, na zainstalowane urządzenia i produkty oraz na wykonane nasadzenia, wynosi: 60 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych bez zastrzeżeń, 2) maksymalny okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na całość robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem, na wbudowane wyroby i materiały budowlane, na zainstalowane urządzenia i produkty oraz na wykonane nasadzenia, wynosi: 84 miesiące, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych bez zastrzeżeń.

SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że: a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż 700 000,00 złotych (słownie: siedemset tysięcy złotych), b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na kwotę nie niższą niż 1 000 000,00 złotych (słownie: jeden milion złotych).

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże że: a) wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu zagospodarowania terenu, każda robota o wartości nie mniejszej niż 700 000,00 złotych brutto (słownie: siedemset tysięcy złotych brutto), b) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi: -€˘ co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wydane na podstawie aktualnych przepisów ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w realizacji co najmniej dwóch zakończonych i odebranych robót budowlanych, polegających na wykonaniu zagospodarowania terenu, każda robota o wartości nie mniejszej niż 700 000,00 złotych brutto (słownie: siedemset tysięcy złotych brutto), -€˘ co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej, wydane na podstawie aktualnych przepisów ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia oraz doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w realizacji co najmniej dwóch robót budowlanych, -€˘ co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wydane na podstawie aktualnych przepisów ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia oraz doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w realizacji co najmniej dwóch robót budowlanych, -€˘ co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wydane na podstawie aktualnych przepisów ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia oraz doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w realizacji co najmniej dwóch robót budowlanych; -€˘ co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, wydane na podstawie aktualnych przepisów ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia oraz doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w realizacji co najmniej dwóch robót budowlanych; Osoby, o których mowa wyżej i które uzyskały kwalifikacje do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w Rzeczypospolitej Polskiej, muszą być wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego i ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej, co daje im prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1725). Uprawnienia budowlane wydane na podstawie aktualnych przepisów, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. -€“ Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278). Oprócz osób, o których mowa wyżej, w wykonaniu zamówienia mogą wziąć udział również osoby, będące obywatelami innych niż Rzeczpospolita Polska państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zwanych dalej "państwami członkowskimi", spełniający wymagania zawarte w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, z późn. zm.), a w szczególności w art. 12a oraz w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). c) dysponuje osobą skierowaną przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia publicznego, odpowiedzialną za nadzór archeologiczny, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie archeologii i przez co najmniej 12 miesięcy brała udział w badaniach archeologicznych, d) dysponuje osobą skierowaną przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia publicznego, odpowiedzialną za nadzór przyrodniczy, posiadającą wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności architektura krajobrazu lub ogrodnictwo oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe, po uzyskaniu ww. wymaganego wykształcenia. Wymienione w lit. b, c i d osoby nie wyczerpują wymagań dla rzetelnego wypełnienia zobowiązań Wykonawcy i powinny być traktowane jako minimalne wymagania Zamawiającego. Wykonawca uwzględni w ofercie każdą konieczność uzupełnienia zespołu specjalistów wynikającą z przepisów prawa, decyzji, uzgodnień i porozumień, które są niezbędne do kompleksowej realizacji zamówienia. Kompletne wynagrodzenie całego personelu oraz wszelkie koszty związane z obsługą muszą być zawarte w cenie oferty Wykonawcy.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785, z późn. zm.); 3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1, 3 i 4, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 6. Dokument, o którym mowa w ust 5 pkt 2, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy ust. 6 stosuje się odpowiednio.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1.1. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 1.2. potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego; 1.3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 2. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 2.1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ inne dokumenty; 2.2. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości i kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. Oświadczenie należy przekazać Zamawiającemu w oryginale w formie pisemnej. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

1. Wykonawca przystępując do przetargu ma obowiązek wnieść wadium w wysokości: 30 000,00 złotych (słownie: trzydzieści tysięcy złotych), na cały okres związania ofertą, który wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wadium w wymaganej przez Zamawiającego wysokości należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) w pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -€“ kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 110). 4. Miejsce i sposób wniesienia wadium. a) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim w Banku Millennium S.A. Nr 13116022020000000061931481, z dopiskiem: "Wadium -€“ zagospodarowanie suchej fosy". Oferta jest skutecznie zabezpieczona wadium, jeśli pieniądze znajdą się na ww. rachunku przed terminem składania ofert. Kopię potwierdzenia wniesienia wadium poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. b) W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, kopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Ponadto do oferty należy dołączyć, w osobnej koszulce lub kopercie, oryginał tego dokumentu. Nie bindować i nie zszywać z ofertą. 5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem, c) kwotę gwarancji lub poręczenia, d) termin ważności gwarancji lub poręczenia, e) zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: -€˘ odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub -€˘ nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub -€˘ zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, f) zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, g) gwarancja lub poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe. Gwarancja lub poręczenie winny przewidywać termin bezwarunkowej wypłaty maksymalnie do 21 dni od pierwszego pisemnego żądania wypłaty wadium, h) wszelkie spory dotyczące gwarancji lub poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego, i) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji lub poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą, j) w przypadku wniesienia wadium przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia Zamawiający uzna wadium za wniesione skutecznie, o ile odpowiadać będzie postanowieniom niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wniesione zostało przez jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w wymaganej wysokości i wymaganym terminie. 6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp, zostanie odrzucona. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8. Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami w przypadku określonym w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 10.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady 35,00
Aspekty społeczne (zatrudnienie osób bezrobotnych) 5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, mogą być dokonane w następującym zakresie: 1) Zaistnienie okoliczności uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy w terminie przewidzianym na zakończenie robót, a w szczególności: a) wystąpienie siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie, b) wystąpienie sytuacji kryzysowej, o której mowa w art. 2 pkt 8b ustawy Pzp, c) wystąpienie nieprzewidzianych w SIWZ warunków geologicznych, archeologicznych lub terenowych, w szczególności: niewypały, niewybuchy, itp., d) zmiana zakresu robót budowlanych, wystąpienie robót zamiennych lub dodatkowych od wykonania których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego, e) wystąpienie przestojów robót budowlanych spowodowanych wstrzymaniem wykonania robót budowlanych przez uprawnione organy, z przyczyn niewynikających z winy stron umowy, f) niemożność wykonywania robót, gdy obowiązujące przepisy nie dopuszczają do wykonywania robót lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, g) wystąpienie opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy lub Zamawiającego, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, h) wystąpienie przestojów spowodowanych koniecznością usuwania nieumyślnych uszkodzeń istniejących urządzeń nieoznaczonych w dokumentacji projektowej, i) wystąpienia istotnych wad w dokumentacji projektowej skutkującej konieczność dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, przy zastrzeżeniu braku zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w § 5 ust. 2 umowy. 2) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek wystąpienia zmian technologicznych spowodowanych, w szczególności następującymi okolicznościami: a) niedostępność na rynku materiałów lub produktów wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub produktów, b) pojawienie się na rynku materiałów lub produktów nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, c) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy. 2. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 termin realizacji przedmiotu umowy może ulec wydłużeniu o okres trwania tych okoliczności lub o czas niezbędny do należytego wykonania przedmiotu umowy. 3. Zmiana umowy może również nastąpić w przypadku: 1) zmiany przepisów prawa mających wpływ na treść umowy, 2) zaistnienia konieczności wykonania robót zamiennych potwierdzonych przez osoby uprawnione, cena ryczałtowa może ulec zmianie o różnicę wartości robót (materiałów) zamiennych ustalonych kosztorysem powykonawczym zatwierdzonym przez Zamawiającego, a wartością ryczałtową tego zakresu robót, zamiast którego będą wykonywane roboty (stosowane materiały) zamienne, 3) ograniczenia zakresu robót lub wprowadzenia robót zamiennych o niższej wartości niż przewidywana w SIWZ i w ofercie, wysokość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zmniejszona, 4) niewykonania części lub całości zamówienia z powodu tego, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, tym przypadku, wysokość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zmniejszona o wartość robót niewykonanych, 5) zmiany kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego, 6) zmiany osób reprezentujących strony, 7) wystąpienia: a) rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony; b) uzasadnionej przyczynami technicznymi konieczności zmiany sposobu wykonania umowy;

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-02-15, godzina: 12:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Oferty muszą być sporządzone w języku polskim.

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

1. Kompletna oferta musi zawierać: 1) Wypełniony i podpisany Formularz Oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; 2) Wypełnione i podpisane oświadczenia, sporządzone według wzorów stanowiących załączniki nr 2 i nr 3 do SIWZ; 3) Wypełniony i podpisany Harmonogram rzeczowo-finansowy, sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ; 4) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia -€“ dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego; 5) Kopię dowodu wniesienia wadium; 6) Zobowiązania innych podmiotów albo inne dokumenty służące Wykonawcy wykazaniu potencjału innych podmiotów, w zakresie określonym w art. 22a ustawy Pzp -€“ w przypadku, gdy Wykonawca przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów. 2. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, dla potrzeb oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmie się średni kurs publikowany pierwszego dnia po dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 3. Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 9% ceny ryczałtowej brutto.

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPOLECAMY:
OSTATNIO DODANE
02.12.2020
PPHU Simar Sławomir Śliwa

Jeśli szukasz ekologicznych i wydajnych sposobów ogrzewania, sprawdź ofertę Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego SIMAR w Pl...

wielkopolskie
Inne budownictwo
28.11.2020
Pur Partner Tomasz Cybul

Pur Partner to firma specjalizująca się w izolacji natryskowej pianką poliuretanową. Ponad 10 lat doświadczenia oraz wykonane w tym cza...

lubelskie
Materiały izolacyjne
27.11.2020
HKS Lazar Sp. z o.o.

HKS LAZAR to rodzinna firma z ponad 80-letnim doświadczeniem w produkcji nowoczesnych urządzeń grzewczych. Takie produkty jak: pompy ci...

śląskie
Intalacje grzewcze
23.11.2020
Bud-Mak Tobiasz Makuła

Jesteśmy firmą inżynieryjno- techniczną. Dostarczamy usługi, materiały oraz urządzenia dla branży grzewczej i ciepłowniczej. Od początk...

świętokrzyskie
Instalacje gazowe