Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   BUDOWA PLACU ZABAW W PARKU MIEJSKIM W MŁAWIE
BUDOWA PLACU ZABAW W PARKU MIEJSKIM W MŁAWIE
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Mława
woj. mazowieckie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
forma pisemna

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

BUDOWA PLACU ZABAW W PARKU MIEJSKIM W MŁAWIE

Numer referencyjny: WI.271.9.2018.EG

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw w Parku Miejskim w Mławie. 2) Zakres zamówienia obejmuje: a) budowa dróg i placów o następujących nawierzchniach: - nawierzchnia żwirowa o wzmocnionej podbudowie i powierzchni 118,50 m2 w krawężniku betonowym 15x30 cm, którego łączna długość wynosi 70 mb, na drodze dojazdowej do sąsiadujących z placem zabaw kortów tenisowych. Górną część nawierzchni tworzą dwie warstwy konstrukcyjne, każda o grubości 10 cm, zbudowane z optymalnych mieszanek żwirowo-gliniastych, zgodnie ze składem uziarnienia dobranym w dokumentacji technicznej, - nawierzchnia ze żwiru luźnego zajmuje powierzchnię 250 m2 i znajduje się w obudowie z obrzeża betonowego 8x30 cm na oporowej ławie fundamentowej. Nawierzchnia zbudowana jest z 40-centymetrowej warstwy żwiru płukanego 2-8 mm, podzieloną geowłókniną i 20-centymetrową warstwą tłucznia, zgodnie ze składem uziarnienia dobranym w dokumentacji technicznej, - przepuszczalna nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa EPDM. Podstawowagrubość podbudowy nawierzchni syntetycznej EPDM wynosi 2,5 cm, tworząc wraz z EPDM warstwę o grubości 4 cm, która zajmuje 385,6 m2 powierzchni placu. Na pozostałej powierzchni (250,40 m2) znajduje się nawierzchnia o grubości podbudowy 7,5 cm i łącznej grubości 9,0 cm. b) ogrodzenie wewnętrzne: - ogrodzenie wewnętrzne, potrzebne do oddzielenia placu zabaw od otoczenia o długości 67 mb ze wstawieniem dwu bramek 1 m i 2 m. c) uzupełnienie oświetlenia: Na terenie Parku znajduje się szafka oświetleniowa SO, zasilana zalicznikową linią nn ze zintegrowanego złącza kablowego, stanowiąca główny punkt zasilający wszystkie obiekty Parku. Rozbudowa istniejącej instalacji oświetlenia zewnętrznego terenu Parku polega na wydłużeniu istniejących obwodów oświetleniowych do nowo wybudowanych słupów oświetleniowych i zasileniu ich z istniejących słupów oświetleniowych. d) wyposażenie terenu: Projekt wyposażenia terenu zawiera urządzenia zabawowo-sprawnościowe stanowiące wyposażenie placu gier i zabaw oraz elementy małej architektury: W skład urządzeń zabawowo-sprawnościowych stanowiących wyposażenie placu gier i zabaw wchodzą: * linarium -€“ 1 szt., * urządzenie zabawowe typu "Panna" -€“ 1 szt., * urządzenie zabawowe typu "Surfy" -€“ 1 szt., * siłownia na wolnym powietrzu: - narciarz biegowy -€“ 1 szt., - rowerek -€“ 1 szt., - biegacz -€“ 1 szt., - twister -€“ 1 szt., - sztanga w leżeniu -€“ 1 szt., - steper -€“ 1 szt., - wiosła -€“ 1 szt., - motyl -€“ 1 szt., - ławka do mięśni ud -€“ 1 szt., - przyrząd do ćwiczenia mięśni brzucha -€“ 1 szt. * urządzenia placu zabaw dla dzieci młodszych: - piaskownica -€“ 1 szt., - bujaczek sprężynowy -€“ 1 szt.,, - bujaczek wagowy -€“ 1 szt., - ważka -€“ 1 szt., - stateczek -€“ 1 szt., - huśtawka -€“ 1 szt., - karuzela -€“ 1 szt., - zestaw zabawowy -€“ 1 szt., W skład elementy małej architektury wchodzą: - ławki -€“ 5 szt., - kosze na śmieci -€“ 2 szt., - tablice informacyjne -€“ 2 szt., e) szata roślinna: - physocarpus opulifolius -€“ 31 szt., - spirea "Snowmound" -€“ 43 szt., - symphoricarpos * doorenbosil "Mother of Pearl" -€“ 22 szt., - symphoricarpos chenaultii "Hancock" -€“ 94 szt., Uwaga: 1. W przypadku ujawnienia w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek przedmiotów posiadających cechy zabytku należy niezwłocznie zawiadomić o tym Mazowieckiego Stołecznego Konserwatora Zabytków, delegatura w Ciechanowie. 2. W przypadku ujawnienia w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek obiektów o charakterze fenomenów przyrodniczych (np.: głazów narzutowych, skamienielin, itp.) niezwłoczne zawiadomienie o tym Inwestora. 3. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w dokumentacji technicznej elementów instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania instalacji elektrycznych oświetlenia terenu i zapewnienia jej pełnej funkcjonalności. 4. Nasadzenia krzewów liściastych wykonać z całkowitą zaprawą dołów oraz ściółkowaniem korą drzew iglastych. Cała szata roślinna objęta jest zabiegami pielęgnacyjnymi w rocznym okresie gwarancyjnym. 5. Wykonawca robót w trakcie prowadzenia prac ziemnych w pobliżu istniejącego drzewostanu jest zobowiązany do zgłoszenia rozpoczęcia prac ziemnych u służb konserwatorskich oraz do przestrzegania zaleceń wydanych przez te służby w trakcie prowadzenia prac. 6. Dokumentacja projektowa zawiera szereg wyrobów gotowych i materiałów, z podaniem nazwy, symbolu i producenta oraz numer katalogowego, przeznaczonych do wbudowania w ramach prac wykonawczych. W załącznikach do dokumentacji projektowej zamieszczono kopie rysunków przedstawiających wygląd ww. wyrobów oraz podstawowych danych technicznych i opisów technologii. Wyroby te stanowią przykłady elementów, urządzeń i materiałów, jakie mogą być użyte przez Wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz symbole i nazwy wyrobów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że Wykonawca nie jest zobowiązany do zastosowania tych konkretnych, podanych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyrobów i może stosować inne, jednakże pod warunkiem ich zgodności z wyrobami podanymi w dokumentacji pod względem: a) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj i liczba elementów składowych), b) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), c) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość tworzywa), d) parametrów technicznych (np. wytrzymałość, trwałość, konstrukcja, fundamentowanie, itp.), f) parametrów bezpieczeństwa użytkowania (bez urazowość, nie toksyczność, itp.), g) wyglądu (struktura, faktura, barwa). 7. Wszystkie wyroby zastosowane przez Wykonawcę powinny posiadać niezbędne, wymagane przez prawo budowlane aprobaty techniczne i świadectwa zgodności z Polską Normą. 8. Ze uwagi na bezwzględną integralność projektu rozplanowania urządzeń zabawowych i nawierzchni poliuretanowej EPDM, od czego zależy spełnienie warunków bezpiecznego użytkowania placu, elementy te nie podlegają powyższej zasadzie stosowania zamienników. 3) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowo - kosztorysowa zawierająca: a) Projekt budowlano / wykonawczy, b) Specyfikacje techniczne warunków wykonania i odbioru robót, c) Przedmiary robót i kosztorysy nakładcze. 4) Zamówienie obejmuje także poniesienie kosztów wynikających z wygrodzenia i oznakowania terenu budowy na czas prowadzenia robót oraz zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich, doprowadzenia terenu objętego oddziaływaniem inwestycji w czasie jej realizacji do stanu jak przed rozpoczęciem prac, usunięcia kolizji z urządzeniami obcymi, wykonania wykopu i wywiezienia, zagospodarowania we własnym zakresie i składowania nadmiaru ziemi, usług geodezyjnych, wykonania badania zagęszczenia gruntu oraz innych badań, niezbędnych do wykazania należytego wykonania robót. Dostawy energii i wody niezbędnych do realizacji inwestycji, jak również odprowadzenie ścieków i obsługi w zakresie komunikacji, realizowane będą za pomocą mediów znajdujących się obecnie na terenie obiektu, w granicach określonych na załączniku graficznym do Decyzji Nr 16/04 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 26.11.2004r. Ponieważ sposób wykorzystania mediów do celów budowy związany jest ściśle z organizacją robót, decyzję na temat szczegółowych rozwiązań doprowadzenia wody i energii do poszczególnych miejsc, odprowadzenia ścieków oraz realizacji transportu, pozostawia się Wykonawcy, który ponosić będzie także koszty wykorzystania mediów, wraz z zainstalowaniem odpowiednich urządzeń pomiarowych i zabezpieczeń przed uszkodzeniem. W kwocie ryczałtowej dla przedmiotu zamówienia należy uwzględnić robot nie ujęte w przedmiarze robót, a wynikające ze specyfiki i technologii robót. Wszelkie roboty towarzyszące, niewystępujące w przedmiarach, należy uwzględnić w kosztach ogólnych budowy. 5) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, który Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy. Harmonogram ten przed rozpoczęciem robót powinien być zaakceptowany przez Zamawiającego. 6) Jeżeli w dokumentacji projektowej pojawią się ewentualnie wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, którym charakteryzują się produkty dostarczone przez konkretnego Wykonawcę, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń o parametrach równoważnych pod warunkiem: a) zastosowania wyrobów budowlanych, urządzeń, materiałów i elementów wyposażenia o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż wyroby budowlane i urządzenia wskazane w dokumentacji projektowej i szczegółowych specyfikacjach technicznych, b) wykazania szczegółowymi obliczeniami na przykładzie, że zastosowane wyroby budowlane i urządzenia spełniają wymagania określone w dokumentacji projektowej i szczegółowych specyfikacjach technicznych (zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy PZP), c) wskazania Zamawiającemu znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, którym charakteryzują się produkty dostarczone przez Wykonawcę. W przypadku wątpliwości, dotyczących równoważności oferowanych produktów Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty, a Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 7) Zamawiający określa następujące wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy związane z realizacją zamówienia, dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 60.962) w następujący sposób: a) Zamawiający wymaga, aby przy realizacji zamówienia, Wykonawca i Podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy wszystkie osoby wykonujące prace fizyczne (robotnicy budowlani) i prace operatorów sprzętu w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. b) Wykonawca przed wprowadzeniem na teren budowy zgodnie z postanowieniami Umowy, nie później niż w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy, przedstawi Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności, oświadczenie, że wszystkie wymagane przez Zamawiającego osoby są zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz zawierające informacje, dotyczące formy zatrudnienia wymaganych osób ze wskazaniem imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę oraz wymiaru etatu i funkcji, które będą wykonywane w trakcie realizacji robót objętych przedmiotem zamówienia (wykaz osób). Oświadczenie takie będzie również załączone do każdej faktury. c) Zamawiający wymaga, aby zatrudnienie na podstawie umowy o pracę przy realizacji zamówienia, trwało w całym okresie wykonywania zamówienia przedmiotu umowy. d) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do przedstawienia w terminie 3 dni roboczych od wezwania, dowodów zatrudnienia na umowę o pracę osób, wskazanych w wykazie. e) Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1. pkt. 7). f) Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania się z wydaniem Wykonawcy terenu budowy do momentu otrzymania wykazu osób, o którym mowa powyżej. Wynikłe z tego powodu opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia będzie traktowane jako opóźnienie z winy Wykonawcy i nie będzie obciążało Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 37535200-9

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2018-06-29


II.9) Informacje dodatkowe:SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, w realizacji w okresie ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, min. 2 (słownie: dwóch) robót budowlanych, związanych z budową placów zabaw o nawierzchni syntetycznej z min. 10 urządzeniami zabawowymi, z podaniem ich łącznej wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł, oraz daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy i montaż zostały wykonane należycie.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 1) nie podlega wykluczeniu z postępowania, 2) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca składa oświadczenie o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy -€“ wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do SIWZ, 2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w zakresie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy -€“ wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do SIWZ. 3. W celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w rozdz. VI A SIWZ, Wykonawca składa oświadczenie o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2b do SIWZ,

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zgodnie z Art. 25a ust 1 Wykonawca do oferty składa oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, stanowiące załączniki nr 2a do SIWZ., oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 2b do SIWZ. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków o których mowa w art. 22 ust.1 i 1b. ustawy , polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ust.1 ustawy, Zamawiający żąda od |Wykonawcy przedstawienia pisemnego zobowiazania tych podmiotów ( w formie oryginału) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane; 2) dowody określające, czy roboty budowlane wymienione w wykazie robót budowlanych zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; 3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, o którym mowa w rozdziale IV, 4) oświadczenie Wykonawcy i za pośrednictwem Wykonawcy oświadczeń Podwykonawców, w formie pisemnej dokumentu w oryginale, o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób, wykonujących czynności określone w rozdziale IV, związane z realizacją zamówienia, wskazanego w niniejszym dokumencie SIWZ. Oświadczenie powinno zawierać informacje, dotyczące formy zatrudnienia wymaganych osób z podaniem rodzaju czynności, stanowisk, funkcji, które będą wykonywane w trakcie realizacji robót, objętych przedmiotem zamówienia (zanonimizowany wykaz osób). 2. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 3. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy;

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Zestawienie podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć realizacje zamówienia lub jego części. W przypadku nie dołączenia do oferty zestawienia podwykonawców, Zamawiający uznaje, że Wykonawca zamierza realizować zamówienie samodzielnie.

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie

Informacja na temat wadiumIV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena60,00
rękojmia i gwarancja40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian nieistotnych treści umowy oraz zmian dotyczących: a) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowanego niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, w szczególności: - gdy temperatura powietrza w porze nocnej wskazuje poniżej 0 st. C i utrzymuje się dłużej niż 5 dni. b) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowanego warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp. w szczególności gdy Wykonawca napotka na: - odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, skał, itp.); - odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; - niewypały i niewybuchy, stwarzające zagrożenia stąpnięciami lub wybuchem; - wykopaliska archeologiczne, szkody górnicze; c) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: - wstrzymaniem realizacji umowy przez Zamawiającego; - koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń; d) zmiany terminu realizacji umowy, będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: - odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej; - wydanie postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadku o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy Prawo budowlane; - konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego -konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy; e) zmiany terminu realizacji umowy (przedłużenie terminu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty) z innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy w szczególności: - wystąpienia robót kolidujących i uniemożliwiających kontynuowanie robót podstawowych; - wystąpienia rażących błędów w dokumentacji, uniemożliwiających kontynuowanie robót; f) Zmiany danych osobowych: - zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, prawo geologiczne i górnicze lub innych ustawach; - zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ g) Zmiany organizacji spełniania świadczenia - zmiana szczegółowego harmonogramu wykonywania robót budowlanych bez zmiany ostatecznego terminu spełnienia świadczenia lub zmiana innych ustaleń dotyczących terminów spełniania świadczeń w ramach umowy; - zmiana zasad dokonywania odbiorów świadczonych usług lub robót, jeśli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które obciążałyby zamawiającego; - zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych zamawiającemu do prawidłowej realizacji umowy; h) Płatności - zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, - zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności częściowych na rzecz Wykonawcy;. i) Pozostałe zmiany - siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; - zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu - rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. - wprowadzenie nowego podwykonawcy lub zmiana przewidzianego w ofercie podwykonawcy po uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego. 2) Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności: a) ograniczenie przedmiotu świadczenia, jeśli taką możliwość przewidywała umowa b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) c) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami; 2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę lub nie bez podawania uzasadnienia odmowy. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego jak i przez Wykonawcę.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje, objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu oferty.

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-02-14, godzina: 11:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPOLECAMY:
OSTATNIO DODANE
19.05.2019
Czes-Bud Czesław Kiełbasa

Witam. Zajmujemy się kryciem dachów od wielu lat. W naszych usługach jest krycie dachów każdym rodzajem blach, dachówką, gontem bitum...

mazowieckie
Budownictwo mieszkaniowe
17.05.2019
Centrum Płyty Warstwowej Ob...

Z przyjemnością prezentujemy Państwu propozycję firmy Lekka Obudowa. Nasza siedziba mieści się w Obornikach w województwie wielkopolski...

wielkopolskie
Inne materiały
17.05.2019
Progressc s.c.

Oferujemy szereg usług mających na celu spełnienie marzeń klienta o własnym domu. Realizujemy zamysł klienta dotyczący powstawania domu...

lubelskie
Budownictwo mieszkaniowe
17.05.2019
Przedsiębiorstwo Usługowo-H...

Firma działająca na terenie całej Polski, jak i za granicą, jako producent drewnianych materiałów wykończeniowych, w tym schodów z drew...

małopolskie
Stolarstwo