Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni dróg gminnych na teren...
Bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni dróg gminnych na teren...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Tarnowskie Góry
woj. śląskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Tarnowskie Góry w 2018 r.

Numer referencyjny:

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 2

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie robót budowlanych polegających na bieżącym utrzymaniu nawierzchni jezdni dróg gminnych w Tarnowskich Górach w 2018 roku w następujących częściach: 1. Część nr 1 -€“ wykonanie bieżącego utrzymania nawierzchni jezdni dróg gminnych w Rejonie I (dzielnice: Śródmieście - Centrum, Lasowice, Osada Jana, Sowice) . -€˘ remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową - wbudowanie do 490 t, -€˘ mechaniczne ułożenie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z mieszanki mineralno-asfaltowej, średnio 75 kg/m2 -€“ do 8 t, -€˘ naprawy dróg gruntowych, profilowanie mechaniczne drogi gruntowej -€“ do 3100 m2, -€˘ wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu kruszywa kamiennego naturalnego łamanego stabilizowanego mechanicznie (gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm) -€“ do 3100 m2, -€˘ wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego naturalnego łamanego stabilizowanego mechanicznie -€“ do 100 m2, -€˘ powierzchniowe utrwalenie nawierzchni (dwie warstwy) przy użyciu asfaltu drogowego oraz grysów kamiennych frakcji 12-16 mm (w-wa dolna) i 5-8 mm (w-wa górna) o łącznej grubości warstw 2,5-3,0 cm -€“ do 3300 m2, -€˘ naprawa (przez uszczelnienie) spękań nawierzchni bitumicznych -€“ do 200 mb. 2. Część nr 2 - wykonanie bieżącego utrzymania nawierzchni jezdni dróg gminnych w Rejonie II (dzielnice: Bobrowniki Śląskie -€“ Piekary Rudne, Opatowice, Pniowiec, Repty Śląskie, Rybna, Stare Tarnowice, Strzybnica). -€˘ remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową - wbudowanie do 350 t, -€˘ mechaniczne ułożenie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z mieszanki mineralno-asfaltowej, średnio 75 kg/m2 -€“ do 38 t, -€˘ naprawy dróg gruntowych, profilowanie mechaniczne drogi gruntowej -€“ do 4000 m2, -€˘ wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu kruszywa kamiennego naturalnego łamanego stabilizowanego mechanicznie (gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm) -€“ do 4000 m2, -€˘ wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego naturalnego łamanego stabilizowanego mechanicznie -€“ do 500 m2, -€˘ powierzchniowe utrwalenie nawierzchni (dwie warstwy) przy użyciu asfaltu drogowego oraz grysów kamiennych frakcji 12-16 mm (w-wa dolna) i 5-8 mm (w-wa górna) o łącznej grubości warstw 2,5-3,0 cm -€“ do 4400 m2, -€˘ naprawa (przez uszczelnienie) spękań nawierzchni bitumicznych -€“ do 200 mb. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia niniejszej specyfikacji określa: -€˘ wzór "Formularza Ofertowego", a w nim Przedmiar robót -€“ kalkulacja cenowa, -€˘ Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót.

II.5) Główny kod CPV: 45233142-6

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielania zamówień polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy Pzp. Przewiduje się następujący zakres zamówień: Część nr 1 - wykonanie bieżących remontów dróg gminnych w Rejonie I (dzielnice: Śródmieście - Centrum, Lasowice, Osada Jana, Sowice) . -€˘ remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową - wbudowanie do 200 t, -€˘ mechaniczne ułożenie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z mieszanki mineralno-asfaltowej, średnio 75 kg/m2 -€“ do 38 t, -€˘ naprawy dróg gruntowych, profilowanie mechaniczne drogi gruntowej -€“ do 5000 m2, -€˘ wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu kruszywa kamiennego naturalnego łamanego stabilizowanego mechanicznie (gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm) -€“ do 5000 m2, -€˘ wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego naturalnego łamanego stabilizowanego mechanicznie -€“ do 500 m2, -€˘ powierzchniowe utrwalenie nawierzchni (dwie warstwy) przy użyciu asfaltu drogowego oraz grysów kamiennych frakcji 12-16 mm (w-wa dolna) i 5-8 mm (w-wa górna) o łącznej grubości warstw 2,5-3,0 cm -€“ do 2000 m2, -€˘ naprawa (przez uszczelnienie) spękań nawierzchni bitumicznych -€“ do 200 mb. Część nr 2 - wykonanie bieżących remontów dróg gminnych w Rejonie II (dzielnice: Bobrowniki Śląskie - Piekary Rudne, Opatowice, Pniowiec, Repty Śląskie, Rybna, Stare Tarnowice, Strzybnica). -€˘ remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową - wbudowanie do 200 t, -€˘ mechaniczne ułożenie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z mieszanki mineralno-asfaltowej, średnio 75 kg/m2 -€“ do 38 t, -€˘ naprawy dróg gruntowych, profilowanie mechaniczne drogi gruntowej -€“ do 7000 m2, -€˘ wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu kruszywa kamiennego naturalnego łamanego stabilizowanego mechanicznie (gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm) -€“ do 7000 m2, -€˘ wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego naturalnego łamanego stabilizowanego mechanicznie -€“ do 500 m2, -€˘ powierzchniowe utrwalenie nawierzchni (dwie warstwy) przy użyciu asfaltu drogowego oraz grysów kamiennych frakcji 12-16 mm (w-wa dolna) i 5-8 mm (w-wa górna) o łącznej grubości warstw 2,5-3,0 cm -€“ do 3000 m2, -€˘ naprawa (przez uszczelnienie) spękań nawierzchni bitumicznych -€“ do 200 mb.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2018-12-31


II.9) Informacje dodatkowe:SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, iż znajduje się w sytuacji finansowej pozwalającej mu na realizacje zamówienia, a w szczególności: a) Dla część nr 1: wykonawca musi potwierdzić, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300000,00 zł. b) Dla część nr 2: wykonawca musi potwierdzić, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300000,00 zł.

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie: a) dla części nr 1 oraz dla części nr 2: co najmniej jednej roboty budowlanej odpowiadającej rodzajem przedmiotowi zamówienia i wartości min. 300.000,00 zł (brutto) , zakres której obejmował remonty, w tym remonty bieżące, budowę, przebudowę dróg o nawierzchniach bitumicznych mieszanką mineralno -€“ asfaltową. Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobami niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia tj. a) dla części 1 oraz dla części nr 2: co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej (wystarczające są uprawnienia w ograniczonym zakresie)

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. UWAGA! W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty UWAGA! (odnosi się do wszystkich oświadczeń i dokumentów):  Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570).  W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.  W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. Dokumenty składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wskazanego w pkt 2.2.1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.1. niniejszego rozdziału SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.1. niniejszego rozdziału SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 7.2. niniejszego rozdziału SIWZ stosuje się.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. dla części nr 1 i 2 -€“ polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300000,00 zł. 2. w celu wykazania spełniania warunku z pkt 3.3: a) dla części nr 1 i 2 - wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone -€“ Załącznik nr 5 do SIWZ (wymagania w tym zakresie zostały określonej dla każdej części zamówienia w punkcie 3.3.1). UWAGA! Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b) dla części nr 1 i 2 - wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami -€“ Załącznik nr 6 do SIWZ (wymagania w tym zakresie zostały określone dla każdej części zamówienia w punkcie 3.3.2).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia (zgodne ze wzorem jaki przedstawi Zamawiający na stronie internetowej z chwilą umieszczenia informacji z otwarcia ofert). UWAGA! W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, oświadczenia o których mowa powyżej zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę. 2) Formularz Ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 3) Oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 do SIWZ (oświadczenia z art 25a ustawy) które należy złożyć w formie pisemnej. 4) O ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedkłada w ofercie pisemne zobowiązanie innego podmiotu dotyczące oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach. 5) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 6) Dowód wniesienia wadium: kopii potwierdzenia nadania przelewu.

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:  Część nr 1: 9000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100).  Część nr 2: 10000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) 2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 3. Termin wniesienia wadium upływa w dniu 13 luty 2017 r. do godz. 0945.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena60,00
okres rękojmi20,00
kara za zwłokę20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-02-13, godzina: 09:45

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Tarnowskie Góry w 2018 r. część nr 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie robót budowlanych polegających na bieżącym utrzymaniu nawierzchni jezdni dróg gminnych w Tarnowskich Górach w 2018 roku w następujących częściach: 1. Część nr 1 -€“ wykonanie bieżącego utrzymania nawierzchni jezdni dróg gminnych w Rejonie I (dzielnice: Śródmieście - Centrum, Lasowice, Osada Jana, Sowice) . -€˘ remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową - wbudowanie do 490 t, -€˘ mechaniczne ułożenie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z mieszanki mineralno-asfaltowej, średnio 75 kg/m2 -€“ do 8 t, -€˘ naprawy dróg gruntowych, profilowanie mechaniczne drogi gruntowej -€“ do 3100 m2, -€˘ wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu kruszywa kamiennego naturalnego łamanego stabilizowanego mechanicznie (gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm) -€“ do 3100 m2, -€˘ wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego naturalnego łamanego stabilizowanego mechanicznie -€“ do 100 m2, -€˘ powierzchniowe utrwalenie nawierzchni (dwie warstwy) przy użyciu asfaltu drogowego oraz grysów kamiennych frakcji 12-16 mm (w-wa dolna) i 5-8 mm (w-wa górna) o łącznej grubości warstw 2,5-3,0 cm -€“ do 3300 m2, -€˘ naprawa (przez uszczelnienie) spękań nawierzchni bitumicznych -€“ do 200 mb.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233142-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres rękojmi20,00
kara za zwłokę20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2Nazwa: Bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Tarnowskie Góry w 2018 r. - część nr 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2. Część nr 2 - wykonanie bieżącego utrzymania nawierzchni jezdni dróg gminnych w Rejonie II (dzielnice: Bobrowniki Śląskie -€“ Piekary Rudne, Opatowice, Pniowiec, Repty Śląskie, Rybna, Stare Tarnowice, Strzybnica). -€˘ remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową - wbudowanie do 350 t, -€˘ mechaniczne ułożenie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z mieszanki mineralno-asfaltowej, średnio 75 kg/m2 -€“ do 38 t, -€˘ naprawy dróg gruntowych, profilowanie mechaniczne drogi gruntowej -€“ do 4000 m2, -€˘ wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu kruszywa kamiennego naturalnego łamanego stabilizowanego mechanicznie (gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm) -€“ do 4000 m2, -€˘ wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego naturalnego łamanego stabilizowanego mechanicznie -€“ do 500 m2, -€˘ powierzchniowe utrwalenie nawierzchni (dwie warstwy) przy użyciu asfaltu drogowego oraz grysów kamiennych frakcji 12-16 mm (w-wa dolna) i 5-8 mm (w-wa górna) o łącznej grubości warstw 2,5-3,0 cm -€“ do 4400 m2, -€˘ naprawa (przez uszczelnienie) spękań nawierzchni bitumicznych -€“ do 200 mb.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233142-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres rękojmi20,00
kara za zwłokę20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
18.10.2019
BTB Beton Architektoniczny ...

Fachowe produkty z betonu architektonicznego w wybranym kształcie, rozmiarze oraz fakturze oferuje firma BTB z Warszawy. Nasze detale s...

mazowieckie
Cegły, beton i cement
17.10.2019
Firma Budowlana BAUMAG Grze...

Firma budowlana BAUMAG specjalizuje się w budowie domów jednorodzinnych oraz budowie obiektów niemieszkalnych. Oferta jest skierowana d...

śląskie
Budownictwo mieszkaniowe
16.10.2019
Eurodoors Sp. z o.o.

Sprzedażą stolarki otworowej zajmuje się firma Eurodoors z siedzibą w Pruszczu Gdańskim. Jesteśmy profesjonalną firmą, która współpracu...

pomorskie
Drzwi, bramy i ogrodzenia
15.10.2019
Noreststudio Bartłomiej Dzi...

Noreststudio to firma założona w roku 2019, lecz działająca na polu projektowym od 6 lat. Zajmujemy się projektowaniem przestrzeni pryw...

małopolskie
Architektura wnętrz