Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Bieżące utrzymanie dróg i ulic gruntowych położonych na tere...
Bieżące utrzymanie dróg i ulic gruntowych położonych na tere...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Rogoźno
woj. wielkopolskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Bieżące utrzymanie dróg i ulic gruntowych położonych na terenie Gminy Rogoźno w 2018 roku

Numer referencyjny: INTZ.271.8.2018.AP

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zadanie 1 Przedmiot zamówienia obejmuje profilowanie ulic i dróg gruntowych położonych na terenie gminy Rogoźno w 2018 roku. Prace należy wykonać, aby utrzymać profil podłużny i poprzeczny profilowanej drogi, w celu zapewnienia szybkiego odpływu wód opadowych z jezdni i korony drogi. Profilowanie równiarką dróg i ulic gruntowych należy wykonać z zagęszczaniem walcem. Profilowanie należy przeprowadzić w taki sposób, aby nawierzchnia drogi/ulicy posiadała stosunkowo równą powierzchnię, bez lokalnych zagłębień i wybrzuszeń, a w przekroju poprzecznym odpowiedni spadek zapewniający jej prawidłowe odwodnienie. W czasie profilowania równiarka powinna: wyrównać wyboje ziemią otrzymaną przez ścięcie wygórowań, powstałych z materiału wyniesionego z wybojów przez koła pojazdów, odtworzyć profil pierwotny przez ścięcie poboczy i przesunięcie otrzymanej stąd ziemi ku środkowi drogi z jednoczesnym wyrównaniem kolein; uporządkować i wyrównać pobocze mechanicznie i ręcznie. Powstający w wyniku równania wałek od strony krawędzi należy zlikwidować, aby na drodze nie gromadziła się woda. Profilowaną drogę należy zagęścić. Każdorazowo Zamawiający określi Wykonawcy zakres prac do wykonania danym zleceniem oraz termin realizacji wskazanych prac. Potwierdzenie wykonania usług następować będzie przez podpisanie protokołu odbioru robót wskazanego odcinka dróg/ulic przez pracowników Zamawiającego przy udziale Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu profilowania dróg/ulic gruntowych Wykonawca poprawi na swój koszt wskazane w protokole nieprawidłowości. Protokół zawierać będzie również obmiar wykonanych prac. Wykonawca dysponować będzie 2 równiarkami o min. mocy 100 KM w celu realizacji profilowania ulic i dróg gruntowych z podziałem na sołectwa (1 równiarka) i miasto (1 równiarka). Zamawiający informuje, że w 2014 roku na terenie Gminy Rogoźno wykonano naprawy dróg i ulic gruntowych o łącznej powierzchni 561 602,50 m2. Zamawiający informuje, że w 2015 roku na terenie Gminy Rogoźno wykonano naprawy dróg i ulic gruntowych o łącznej powierzchni 328 880,50 m2. Zamawiający informuje, że w 2016 roku na terenie Gminy Rogoźno wykonano naprawy dróg i ulic gruntowych o łącznej powierzchni 398 232,50 m2. Zamawiający informuje, że w 2017 roku na terenie Gminy Rogoźno wykonano naprawy dróg i ulic gruntowych o łącznej powierzchni 624 262,00 m2. W 2018 roku zamawiający planuje wyprofilowanie 500 000,00 m2 dróg. Zamawiający zastrzega sobie, że ilość prac wskazanych w SIWZ jest ilością szacunkową, służącą jedynie do skalkulowania ceny jednostkowej oferty. Termin realizacji zadania 1 od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018 roku. Z uwagi na występującą infrastrukturę wodną i kanalizacyjną Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia gestora sieci o planowanym przystąpieniu do robót na danym odcinku ulic i dróg w celu uzyskania informacji dot. lokalizacji armatury na sieciach (zasuwy, zawory, studnie itp.). Zadanie 2 Zadanie obejmuje zakup oraz dostawę oraz wbudowanie, zagęszczenie betonowego kruszywa łamanego o frakcji: - 0 -€“ 31,5 mm. Kruszywo powinno spełniać obowiązujące normy, nie może zawierać elementów szkodliwych dla środowiska wynikających z ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2013 r. 21 ze zm.), (np. azbest, popioły, szkło itp.) oraz niebezpiecznych dla użytkowników dróg (metal, drut, itp.). Kruszywo powinno być dostarczone odpowiednim środkiem transportu i wyładowane w miejscu wskazanym przez Zamawiającego położonym na terenie Gminy Rogoźno. Dostawy mogą odbywać się przy użyciu dowolnego zestawu z tylnym/ bocznym wysypem. Jednocześnie informujemy, że w 2014 roku zakupiono 1 140,94 ton kruszywa betonowego, w 2015 roku zakupiono 1 990,51 ton kruszywa, w 2016 roku 526,47 ton kruszywa. Zamawiający zastrzega sobie, że ilość kruszywa wskazana w SIWZ jest ilością szacunkową, służącą jedynie do skalkulowania ceny jednostkowej oferty. Termin realizacji zadania 2 od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018 roku. W 2018 roku zamawiający planuje zakupić ok. 500 ton. Zadanie 3 Zadanie obejmuje zakup, dostawę wraz z rozgarnięciem, profilowaniem oraz zagęszczeniem walcem betonowego kruszywa drogowego (bazalt, granit, lub inne kruszywo twarde łamane) o frakcji: a. 0 -€“ 31,5 mm grubości 10 cm po zagęszczeniu oraz b. 31,5 -€“ 60 mm grubości 10 cm po zagęszczeniu. Kruszywo powinno spełniać obowiązujące normy, nie może zawierać elementów szkodliwych dla środowiska wynikających z ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2013 r. 21 ze zm.), (np. azbest, popioły, szkło itp.) oraz niebezpiecznych dla użytkowników dróg (metal, drut, itp.). Kruszywo powinno być dostarczone odpowiednim środkiem transportu i wyładowane w miejscu wskazanym przez Zamawiającego położonym na terenie Gminy Rogoźno. Wykonanie warstw konstrukcyjnych z kruszywa powinno zapewnić naprawianej drodze/ulicy odpowiedni profil podłużny i przekrój poprzeczny umożliwiający swobodny odpływ wód opadowych i roztopowych. Profilowanie warstw konstrukcyjnych należy przeprowadzić w taki sposób, aby nawierzchnia drogi/ulicy posiadała stosunkowo równą powierzchnię, bez lokalnych zagłębień i wybrzuszeń. Każdorazowo Zamawiający określi Wykonawcy zakres prac do wykonania danym zleceniem oraz termin realizacji wskazanych prac. Potwierdzenie wykonania usług następować będzie przez podpisanie protokołu odbioru robót wskazanego odcinka dróg/ulic przez pracowników Zamawiającego przy udziale Wykonawcy. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu naprawy dróg/ulic gruntowych Wykonawca poprawi na swój koszt wskazane w protokole nieprawidłowości. Protokół zawierać będzie również obmiar wykonanych prac. Zamawiający informuje, że w 2015 roku zakupił 3 759,9 ton kruszywa, w 2016 roku 2 323,91 ton, w 2017 roku 3 770,50 ton. Termin realizacji zadania 3 od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018 roku. W 2018 roku zamawiający planuje zakupić ok. 4 000 ton. Zadanie 4 Zadanie obejmuje wykonanie korytowania dróg i ulic gruntowych w celu przygotowania jej pod wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Wykonawca wykona korytowanie drogi/ulicy gruntowej na głębokość 20 cm. Wykonawca zobowiązany będzie do wywozu urobku powstałego podczas korytowania w miejsce wskazane przez Zamawiającego położone na terenie Gminy Rogoźno na własny koszt. Wywóz urobku odbywać się będzie tylko w przypadku braku możliwości rozplantowania powstałego urobku w miejscu wykonywania prac. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania koryta na większą głębokość Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę wynikającą z wielokrotności głębokości oraz ceny jednostkowej podanej przez Wykonawcę w złożonej przez siebie ofercie. Prace będą odbywać się na drogach i ulicach położonych na terenie miasta i gminy Rogoźno wskazanych przez Zamawiającego. Każdorazowo Zamawiający określi Wykonawcy zakres prac do wykonania danym zleceniem oraz termin realizacji wskazanych prac. Potwierdzenie wykonania prac następować będzie przez podpisanie protokołu odbioru robót wskazanego odcinka dróg/ulic przez pracowników Zamawiającego przy udziale Wykonawcy. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu naprawy dróg/ulic gruntowych Wykonawca poprawi na swój koszt wskazane w protokole nieprawidłowości. Protokół zawierać będzie również obmiar wykonanych prac. Zamawiający informuje, że w 2015 roku na terenie Gminy Rogoźno wykonano 7 583,87 m2, w 2016 roku 4 400,40 m2 korytowania dróg i ulic. Termin realizacji zadania 4 od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018 roku. W 2018 roku zamawiający planuje wykorytować ok. 3 000 m2 dróg. Zadanie 5 Zadanie obejmuje wykonanie w przygotowanym korycie drogi podsypki piaskowej grubości 10 cm po zagęszczeniu walcem wraz z tym zagęszczeniem. Prace będą odbywać się na drogach i ulicach położonych na terenie miasta i gminy Rogoźno wskazanych przez Zamawiającego. Każdorazowo Zamawiający określi Wykonawcy zakres prac do wykonania danym zleceniem oraz termin realizacji wskazanych prac. Potwierdzenie wykonania prac następować będzie przez podpisanie protokołu odbioru robót wskazanego odcinka dróg/ulic przez pracowników Zamawiającego przy udziale Wykonawcy. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu naprawy dróg/ulic gruntowych Wykonawca poprawi na swój koszt wskazane w protokole nieprawidłowości. Protokół zawierać będzie również obmiar wykonanych prac. Zamawiający informuje, że w 2015 roku na terenie Gminy Rogoźno wykonano 7 583,87 m2, w 2016 roku 4 400,44 m2 podsypki piaskowej. Termin realizacji zadania 5 od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018 roku. W 2018 roku zamawiający planuje wykonać ok. 3 000 m2 dróg. Zadanie 6 Zadanie obejmuje wykonanie ścinania, regulacji zawyżonego pobocza zalegającej w pasie drogowy i uniemożliwiającej swobodny spływ wody opadowej i roztopowej z powierzchni drogi do przydrożnych rowów lub na tereny zielone. Zadanie obejmuje również wykonanie odwozu gruntu w miejsce odkładu będące w gestii Wykonawcy. Średnia grubość ścinki 5 -€“ 25 cm, szacunkowa długość odcinka ścinanego 1 000 m. Termin realizacji zadania 6 od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018 roku. Faktyczna ilość robót wynikać będzie z bieżących potrzeb oraz możliwości finansowych Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie, że ilość prac wskazanych w SIWZ jest ilością szacunkową, służącą jedynie do skalkulowania ceny jednostkowej oferty. Wszystkie podane w SIWZ zadania będą realizowane w ramach bieżących potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego. Wszystkie zadania wynikające z niniejszej SIWZ muszą zostać wykonane zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót stanowiącą załącznik do SIWZ. Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany ująć w cenie jednostkowej. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny robót i podpisania umowy, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w każdy piątek szczegółowego harmonogramu prac na kolejny tydzień z uwzględnieniem dróg objętych profilowaniem, zakresu robót oraz terminu wykonania i odbioru robót z podziałem na obszar miejski i wiejski (przy uwzględnieniu równoczesnej pracy dwóch równiarek). Harmonogram musi zostać dostarczony (np. drogą mailową) do godziny 14:00 w każdy piątek do przedstawiciela Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.

II.5) Główny kod CPV: 45233142-6

Dodatkowe kody CPV: 45233141-9, 45233220-7, 45233200-1, 14212200-2, 60100000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2018-12-31


II.9) Informacje dodatkowe:SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
Zamawiający żąda załączenia do oferty wykazu wykonanych robót w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie co najmniej 3 robót, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat i miejsca wykonania, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie wg. załącznika nr 4 do SIWZ, warunek uzna się za spełniony jeśli Wykonawca wykaże iż w ostatnich 5 latach wykonał 3 tożsame roboty o wartości minimalnej 100 000,00 zł każda, c. wykazu sprzętu technicznego i narzędzi niezbędnych do wykonania zamówienia, którymi dysponuje/będzie dysponował Wykonawca -€“ wg. załącznika nr 7 do SIWZ. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje /będzie dysponować następującym sprzętem: - min. 1 walec statyczny samojezdny, o minimalnej masie 9 ton, - min. 2 równiarki, o minimalnej mocy 100 KM, wykazu osób, którymi Wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ, zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje / będzie dysponował co najmniej dwoma osobami zatrudnionymi na umowę o pracę biorącymi udział w realizacji zamówienia.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca załączy do oferty dokument opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą i ważną polisę odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na minimalną kwotę 100 000,00 zł.

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące zł i 00/100) w formach przewidzianych w ustawie z dni 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych art. 45. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Gminy Rogoźno, ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno: Bank: BS Czarnków, o/Rogoźno, Nr konta 56 8951 0009 3900 0114 2000 0020

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Czas reakcji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Załącznik nr 8 do SIWZ stanowi projekt umowy, jaka zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, w przypadku wystąpienia następujących wypadków: 16.1 Dopuszczalna jest zmiana danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), 16.2 Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług na przedmiot świadczenia, 16.3 Dopuszczalna jest zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy, podanego w umowie, na który ma następować zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia, 16.4 Dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu prawnego, 16.5 Ze względów organizacyjnych nie było możliwe przystąpienie do wykonania zamówienia w terminie przewidzianym przez Zamawiającego, 16.6 Dopuszczalne jest wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku, gdy warunki atmosferyczne uniemożliwiają wykonanie robót, zgodnie z technologią obowiązującą dla danego rodzaju prac. Decyzje w tym zakresie podejmuje Zamawiający.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-02-14, godzina: 09:45

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Język Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPOLECAMY:
OSTATNIO DODANE
21.05.2020
Przedsiębiorstwo Handlowo U...

Zastanawiasz się, czy warto zdecydować się na montaż paneli fotowoltaicznych? Ile to wszystko kosztuje najłatwiejszym sposobem na to, ż...

śląskie
Budownictwo ekologiczne
21.05.2020
Edmar Edward Feński

Firma EDMAR proponuję docieplenie poddasza poliuretanową pianą otwartokomorową. Pracujemy na sprawdzonych pianach Amerykańskich oraz ...

mazowieckie
Ocieplanie budonków
18.05.2020
Grupa Proeko Sp. z o.o.

Jesteśmy wyjątkową firmą, która stworzyła autorską, innowacyjną a przede wszystkim pro-gospodarczą technologię budowy domów ekologiczny...

małopolskie
Domy drewniane
17.05.2020
DK Plastic Adrian Dziedzic

DK IZOLACJE. Ocieplenia pianą PUR. Nasze działania opierają się na jasnych zasadach, które budują silną markę i pozycję lidera w br...

kujawsko-pomorskie
Ocieplanie budonków