Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Budowa parkingu z odwodnieniem w Koziegłowach w sąsiedztwie ...
Budowa parkingu z odwodnieniem w Koziegłowach w sąsiedztwie ...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Czerwonak
woj. wielkopolskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:


Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa parkingu z odwodnieniem w Koziegłowach w sąsiedztwie pawilonu handlowego przy os. Leśnym 20

Numer referencyjny: WO.271.2.6.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1) Roboty z branży drogowej: - Prace przygotowawcze, - Roboty rozbiórkowe, - Roboty ziemne, - Budowa kanalizacji deszczowej, - Zabezpieczenie sieci ciepłowniczej, - Wykonanie ławy betonowej pod krawężniki, oporniki i obrzeża, - Ułożenie krawężników, oporników i obrzeży, - Wykonanie podbudowy, - Ułożenie nawierzchni jezdni, stanowisk postojowych, drogi manewrowej, chodnika, - Oznakowanie poziome, - Oznakowanie pionowe, - Regulacja pionowa urządzeń obcych, - Odtworzenie zieleni. 2) Roboty z branży elektrycznej - usunięcie kolizji: - Prace przygotowawcze, - Roboty ziemne, - Ułożenie kabli, - Oznakowanie linii kablowej, - Badania i pomiary. 3) Branża elektryczna -€“ oświetlenie: - Demontaż opraw oświetleniowych, - Demontaż istniejących słupów, - Montaż fundamentów pod nowe słupy, - Montaż nowych słupów, - Montaż opraw oświetleniowych, - Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, - Badania i pomiary.

II.5) Główny kod CPV: 45223300-9

Dodatkowe kody CPV: 45000000-7, 45100000-8, 45111200-0, 45232130-2, 45233220-1, 45233290-8, 45310000-3, 45314300-4, 45315500-3, 45315600-4, 45316100-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w przepisie art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp w następującym przedmiocie, wielkości i zakresie: 1. Rozebranie krawężników betonowych 15x30. 2. Rozebranie oporników 12x25. 3. Rozebranie obrzeży 6x20 (odzysk 10%). 4. Rozebranie ław betonowych pod krawężniki i oporniki. 5. Rozebranie chodnika, pochylni i schodów z kostki bet. 20x10x6 (odzysk 80%). 6. Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub. 12 cm. 7. Rozebranie nawierzchni z trylinki na podsypce piaskowej. 8. Rozebranie podbudowy nawierzchni bitumicznej z KŁSM grub. 20 cm. 9. Usunięcie ziemi nie nadającej się na podłoże pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni . 10. Ręczne pogłębienie koryta pod przekładany chodnik. 11. Profilowanie podłoża. 12. Ręczne kopanie rowów dla rur osłonowych kabli z ich zasypaniem gruntem kat. II i ułożenie rur. 13. Wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże grub. 10cm z Rm=1,5-2,5MPa. 14. Wykonanie podbudowy z betonu B 6/9 grubości 18 cm. 15. Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą. 16. Transport wody beczkowozem. 17. Nawierzchnia z kostki beton.20x16,5x8 typu Behaton (Domino) grub. 8cm. 18. Nawierzchnia chodnika z kostki bet. typ cegłą 20x10x6. 19. Wykonanie schodów. 20. Ponowne ułożenie chodnika. 21. Wykonanie ławy z betonu C-12/15 pod krawężniki, oporniki i obrzeża. 22. Ułożenie krawężników 15x30 i 15x22. 23. Ułożenie oporników 12x25. 24. Ułożenie obrzeży 6x20. 25. Regulacja studzienki teletechnicznej. 26. Demontaż kratki ściekowej oraz osadnika w jej miejsce montaż włazu kanałowego. 27. Darniowanie powierzchni płaskich trawą rolowaną z humusowaniem. 28. Słupki do znaków z rur stalowych ocynkowanych średnica 60 mm. 29. Przymocowanie znaków o pow. do 0,30 m2. 30. Malowanie mechaniczne pasów przerywanych segregacyjnych. 31. Wykonanie płyt żelbetowych odciążających kanał ciepłowniczy z betonu C-30. 32. Ławy odciążające z betonu C-12/15. 33. Podsypka cementowo-piaskowa grub. 4 cm. 34. Przekopy próbne na głęb. do 1,0 m. 35. Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli. 36. Umocnienie ażurowe pionowych ścian wykopów o szer. 1,0 m i głęb. do 3,0m z rozbiórką. 37. Podłoże pod kanały grub. 10cm z materiałów sypkich. 38. Obsypka kanałów (grubości średniej 22 cm). 39. Zasypanie wykopów materiałem sypkim. 40. Kanał z rur PCV śr.200 SN8 łączonych na wcisk w wykopie umocnionym. 41. Montaż kolan zewnętrznych z PCV śr.200 w wykopie. 42. Podstawa studni betonowej z podsypki cementowo-piaskowej Rm=1,5-2,5 MPa, gr. 15 cm. 43. Studzienka kanalizacyjna z kręgów betonowych średnica 1000 mm głębokości do 3 m z włazem wentylowanym D400 średnica 600 mm wypełnienie betonowe. 44. Studzienka ściekowa średnica 500 mm z osadnikiem bez syfonu. 45. Wcinka do istniejącej studzienki średnica 500 mm. 46. Montaż drenu ACO D-400 20x20 na ławie betonowej C12/15 grub. 20 cm. 47. Ręczne kopanie rowów dla kabli, w gruncie : kat. III. 48. Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, w gruncie : kat. III. 49. Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: ponad 0,4 do 0,6 m. 50. Ułożenie rur osłonowych DVK 160. 51. Przewierty mechaniczne pod obiektami, dla rur SRS 160. 52. Ręczne układanie kabli w rowach kablowych, o masie ponad 2,0 do 3,0 kg/m, z przykryciem kabli: folią z PCW uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat. I/II. 53. Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, o masie: ponad 1,0 do 3,0 kg/m. 54. Montaż muf przelotowych z taśm izolacyjnych, na kablach energetycznych jednożyłowych z żyłami aluminiowymi, o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, przy przekroju żył: ponad 50 do 240 mm2, na nap. ponad 20 do 30 kV. 55. Badania linii kablowych o napięciu od 15 do 30 kV i długości do 100 m. 56. Demontaż słupów oświetleniowych, stalowych. 57. Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego. 58. Montaż i stawianie słupów oświetleniowych - stalowych maszt typu 10m. 59. Montaż wysięgników rurowych, mocowanych na słupie wysięgnik podwójny. 60. Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, przez wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, przy wysokości latarń: 12 m. 61. Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego - na wysięgnikach oprawa typu LED 60W. 62. Montaż: tablic bezpiecznikowych wnękowych TB2. 63. Montaż metodą udarową uziomu ze stali profilowanej, w gruncie: kat. III - długość uziomu 4,5 m. 64. Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego. 65. Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 4-żyłowy.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
154

II.9) Informacje dodatkowe:SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w powyższym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. VIII.1.1) SIWZ, Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu na podstawie przedmiotowego oświadczenia;

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w powyższym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. VIII.1.1) SIWZ, Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu na podstawie przedmiotowego oświadczenia;

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w powyższym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. VIII.1.1) SIWZ, Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu na podstawie przedmiotowego oświadczenia;

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp, każdy Wykonawca wraz z ofertą, składa oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia z udziału postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp, stanowiące załącznik nr 2 do formularza oferty. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców odrębnie.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z Wykonawców, wraz z ofertą, składa: 1) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp, stanowiące załącznik nr 1 do formularza oferty. 2) Ponadto, na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 2 Pzp, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, składa, w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualne na dzień złożenia oświadczenia, na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy należy sporządzić -€“ wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do formularza oferty. 2. Zamawiający, na podstawie przepisu art. 24aa Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie łączne spełnienie warunku - w tym celu dokumenty mają obowiązek złożyć Wykonawcy, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku. 4. Kierownik robót budowlanych winien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) oraz innymi przepisami. Zgodnie z właściwymi przepisami samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. w przepisach ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). 5. Ocena spełniania warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach, zgodnie z formułą "spełnia -€“ nie spełnia". 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika celem reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7. Jeżeli termin składania ofert ulegnie przesunięciu, wówczas dokumenty, które do tego czasu utraciły swą ważność winny zostać uaktualnione.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Ponadto obok dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa: 1) ofertę, wg wzoru oferty, stanowiącego część II SIWZ, 2) zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia -€“ na załączniku nr 4 do formularza oferty -€“ w sytuacji polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych, 3) oświadczenie, na podstawie art. 24 ust. 11 Prawa zamówień publicznych o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa zamówień publicznych, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do oferty, 4) dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego -€“ w przypadku, gdy Wykonawcy składają wspólną ofertę, a podpisywana jest przez Pełnomocnika, 5) stosowne pełnomocnictwo(a) -€“ w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru.

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 10 000,00 PLN (słownie PLN: dziesięć tysięcy 00/100).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena brutto60,00
termin wykonania zadania20,00
okres gwarancji20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) zmiany terminu realizacji, w przypadku wystąpienia: a) opóźnień wynikających z nie dokonania odbioru przez właściwych zarządców dróg, zarządców sieci, w ustalonym terminie; b) robót dodatkowych koniecznych do wykonania podstawowego zakresu zadania; c) sytuacji określonej w § 3 ust. 5 umowy, fakt ten zostanie potwierdzony wpisem do dziennika budowy; 2) zmiany w zakresie ilości wykonanych robót, technologii wykonania lub inne zmiany dokumentacji projektowej, jeżeli są konieczne dla dalszej realizacji zamówienia lub są korzystne dla Zamawiającego; 3) zmiany umowy w związku z przekształceniem firmy lub wynikające z następstwa prawnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 4) dopuszcza się zmianę wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego ze złożonej oferty w przypadku: a) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług; b) obniżenia wynagrodzenia, gdy zmiana zostanie spowodowana zmniejszeniem zakresu wykonanych robót i jest korzystna dla Zamawiającego; c) rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części robót budowlanych związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 2. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego); 2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami. 3. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane, należy wpisać do formularza oferty. Oznacza to, że przedmiotowe dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), dokumenty te powinny być odrębną częścią nie złączoną w sposób trwały z ofertą.

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane, należy wpisać do formularza oferty. Oznacza to, że przedmiotowe dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), dokumenty te powinny być odrębną częścią nie złączoną w sposób trwały z ofertą.

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-02-12, godzina: 11:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane:

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPOLECAMY:
OSTATNIO DODANE
19.05.2019
Czes-Bud Czesław Kiełbasa

Witam. Zajmujemy się kryciem dachów od wielu lat. W naszych usługach jest krycie dachów każdym rodzajem blach, dachówką, gontem bitum...

mazowieckie
Budownictwo mieszkaniowe
17.05.2019
Centrum Płyty Warstwowej Ob...

Z przyjemnością prezentujemy Państwu propozycję firmy Lekka Obudowa. Nasza siedziba mieści się w Obornikach w województwie wielkopolski...

wielkopolskie
Inne materiały
17.05.2019
Progressc s.c.

Oferujemy szereg usług mających na celu spełnienie marzeń klienta o własnym domu. Realizujemy zamysł klienta dotyczący powstawania domu...

lubelskie
Budownictwo mieszkaniowe
17.05.2019
Przedsiębiorstwo Usługowo-H...

Firma działająca na terenie całej Polski, jak i za granicą, jako producent drewnianych materiałów wykończeniowych, w tym schodów z drew...

małopolskie
Stolarstwo