Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Remonty budowlane   /   "Rozbudowa i remont budynku zaplecza na stadionie sportowym ...
"Rozbudowa i remont budynku zaplecza na stadionie sportowym ...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Ropczyce
woj. podkarpackie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
pocztą, osobiście lub za pośrednictwem posłańca

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Rozbudowa i remont budynku zaplecza na stadionie sportowym w Gnojnicy -€“ etap III"

Numer referencyjny: ZP.271.8.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia pn. "Rozbudowa i remont budynku zaplecza na stadionie sportowym w Gnojnicy -€“ etap III" jest wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w części istniejącej i w części rozbudowanej budynku wraz z zagospodarowaniem terenu na działce o nr ew. 3288 zlokalizowanej w Gnojnicy gm. Ropczyce, woj. Podkarpackie, zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik Nr 2 do SIWZ, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącą załącznik Nr 3 do SIWZ oraz przedmiarem robót stanowiącym załącznik Nr 4 do SIWZ. 2. Zamówienie obejmuje wykonanie robót w zakresie i rodzaju określonym w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia oraz w przedmiarach robót stanowiących załącznik Nr 4 do SIWZ, w tym wykonanie m.in. następujących robót, w sposób niżej opisany: 2.1. Dla części istniejącej budynku: -€’ izolacja przeciwwilgociowa i termiczna ścian fundamentowych od strony północno-wschodniej i północno-zachodniej z zabezpieczeniem od strony gruntu folią kubełkową, -€’ drenaż opaskowy od strony północno-wschodniej i północno-zachodniej, -€’ izolacja przeciwwilgociowa i termiczna ścian cokołu budynku oraz montaż płytek klinkierowych na cokole, -€’ wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku wraz z wyprawą elewacyjną, -€’ wykonanie podbicia okapu, -€’ docieplenie komina wraz z obłożeniem płytkami klinkierowymi, montaż kratek wentylacyjnych, wykonanie okucia komina, -€’ montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej, -€’ demontaż, odmalowanie oraz ponowny montaż logo klubu po wykonaniu elewacji, -€’ wymiana obróbek blacharskich kominowych, -€’ wymiana rynien i rur spustowych wraz z obróbkami blacharskimi, -€’ uzupełnienie pokrycia dachowego wraz z usunięciem nieszczelności, -€’ czyszczenie, zmycie i malowanie pokrycia dachowego, -€’ czyszczenie i malowanie barierek oraz słupów, -€’ wykonanie docieplenia stropu wełną mineralną wraz z izolacją z folii, -€’ ułożenie podłogi z płyt OSB na ruszcie drewnianym na stropie nad parterem. 2.2. Dla części nowej budynku (rozbudowy): -€’ wykonanie warstw posadzkowych: warstwa z betonu o gr. 5 cm, izolacja przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalnej podkładowej i nawierzchniowej, izolacja termicznej z płyt styropianowych EPS 100 o gr. 12 cm, wylewka z zaprawy cementowej o grubości 6 cm zbrojonej siatką stalową, posadzka z płytek antypoślizgowych wraz z cokolikiem, -€’ demontaż opraw, gniazd i włączników oraz ich ponowny montaż, -€’ demontaż grzejników oraz ich ponowny montaż, -€’ demontaż prowadnic drzwi garażowych oraz ich ponowny montaż, -€’ wykonanie tynków ścian i sufitów, wykonanie gładzi gipsowych oraz ich malowanie farbami emulsyjnymi wraz z lakierowaniem lamperii do wys. 2,0 m, -€’ wykonanie okładziny ściennej z płytek w pom. 0-12 do wysokości 2,0 m oraz fartucha z płytek w pom 0-14, -€’ montaż ościeżnic stalowych oraz drzwi płycinowych, -€’ montaż odbojników drzwiowych, -€’ montaż kratek wentylacyjnych, -€’ montaż parapetów z aglomarmuru, -€’ obsadzenie wycieraczek stalowych, -€’ wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku wraz z wyprawą elewacyjną, -€’ wykonanie podbicia okapu, -€’ wykonanie docieplenia ścian cokołu wraz montażem płytek klinkierowych na cokole, -€’ montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej, -€’ montaż odwodnień liniowych krytych przy rurach spustowych, -€’ zakup i montaż wymiennika CWU z wężownicą spiralną (stojący), elektrycznego o pojemności 200 dm3 ( z dodatkową grzałką) z termostatem z zakresu regulacji temperatury 35-65 st C wraz z systemem antyzamarzaniowym do 7 st C, -€’ podłączenie wymiennika do instalacji wody ( zasilanie i cwu). 2.3. Utwardzenie terenu z kostki brukowej (opaski odbojowej, dojść i dojazdu) o łącznej pow. ok 300 m2 oraz schodów wejściowych do części nowej budynku. 2.4. Stan istniejący: w budynku części istniejącej oraz części nowej w pom. 0-15 kotłownia, są wykonane roboty wykończeniowe i instalacyjne. 3. Dodatkowo w ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do wykonania: -€’ odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób postronnych, -€’ wykonania niezbędnych prób i odbiorów, -€’ przygotowania niezbędnych dokumentów wymaganych do realizacji jak: oświadczenia kierownika budowy, kierowników robót, zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oraz do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, w tym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 4. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania zamówienia określają niniejszy opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ w tym dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik Nr 2 do SIWZ, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiąca załącznik Nr 3 do SIWZ oraz przedmiar robót stanowiący załączniki Nr 4 do SIWZ. Ilości zawarte w przedmiarze robót mają charakter orientacyjny. 5. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym m. in. przepisami BHP, PN przenoszącymi normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy, zasadami wiedzy technicznej, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, należytą starannością, właściwą organizacją, bezpiecznie i dobrze jakościowo. 6. Użyte przy realizacji robót materiały winny spełniać wymagania określone w art. 10 Prawa budowlanego oraz winny posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie do użytkowania i spełnienie odpowiednich norm. 7. Tam, gdzie w dokumentacji projektowej lub przedmiarach, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub wskazano normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza do zastosowania przy realizacji zamówienia materiałów i rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej specyfikacji, po akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia i roboty budowlane spełniają określone przez Zamawiającego wymagania. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne i inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. 8. Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 3 lata, liczony od daty protokolarnego końcowego odbioru przedmiotu zamówienia. 9. Na podstawie art. 29 ust 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga aby wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, osoby wykonujące określone czynności -€“ szczegółowe wymogi zawiera Rozdział XXVI SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45310000-3, 45300000-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2018-06-29


II.9) Informacje dodatkowe:SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie precyzuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca potwierdzi spełnianie tego warunku składając odpowiednie oświadczenie.

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie precyzuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca potwierdzi spełnianie tego warunku składając odpowiednie oświadczenie.

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 2 zamówienia w zakresie i rodzaju porównywalnym z niniejszym zamówieniem, obejmujących, roboty wykończeniowe, roboty elewacyjne i roboty brukarskie. Dopuszcza się wykazanie spełnienia tego warunku poprzez udokumentowanie prawidłowego wykonania poszczególnych rodzajów robót w różnych zamówieniach. b) dysponuje osobami, przewidzianymi do kierowania robotami budowlanymi, posiadającymi co najmniej 3 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi, które posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, sanitarnej i elektrycznej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i przynależą do właściwej izby inżynierów. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane nadane obywatelom państw członkowskich w rozumieniu art 4a stawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U z 2016 r., poz. 1725 t.j.) uznane na podstawie odrębnych przepisów, stosowanie do treści art. 12 a ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.). Ilekroć w opisie warunków udziału w postępowaniu mowa jest o uprawnieniach, to w przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczpospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia -€“ zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z Ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U z 2016 r., poz. 1725 t.j.).

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1)Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone -€“ wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ, 2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami -€“ wg wzoru stanowiącego załączniku nr 9 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP przekazał Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP -€“ wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 2)Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. XI ust. 8 pkt 1 - 3 niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4)Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w rozdz. XII ust. 1 niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 5)W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

1. Wykonawcy przystępujący do przetargu są zobowiązani wnieść wadium w wysokości 3 000,00 zł. 2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -€“ kredytowej, w tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub w formie poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 110). 3. Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a i ust. 5 pkt 1 - 3 ustawy PZP. 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu należy dokonać wpłaty na konto Zamawiającego nr 39 9171 0004 0000 8136 2000 0050 w Banku Spółdzielczym w Ropczycach. 5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Przy czym wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uzna za skuteczne w chwili uznania rachunku zamawiającego. 6. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium w oryginale lub w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionych przedstawicieli wykonawcy. 7. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż w pieniądzu zaleca się oryginał dokumentu dołączyć do oferty w oddzielnej kopercie a kserokopię dokumentu, poświadczoną z oryginałem przez Wykonawcę spiąć trwale z ofertą. 8. Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 ustawy PZP zwróci wykonawcy oryginał dokumentu wadium. W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia zwróconego dokumentu wadium.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość n/w zmian umowy: 1/ Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany kolejności i terminów wykonania poszczególnych zakresów robót określonych w harmonogramie rzeczowo -€“ finansowym, stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w szczególności w następujących okolicznościach: a) konieczności zwiększenia bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych, b) celem usprawnienia procesu budowy, c) wynikających z uzgodnienia potrzeby wprowadzenia rozwiązań zamiennych, d) zaistnienia przeszkód nie spowodowanych lub nie dających się przypisać Wykonawcy. 2/ Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji prac objętych umową w następujących okolicznościach: a) zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych przeszkód uniemożliwiających kontynuowanie realizacji robót przez okres dłuższy niż 14 dni. 3/ Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność zmniejszenia zakresu uprzedniego zamówienia Zamawiający uprawniony jest ograniczyć zakres robót i/lub urządzeń, do czego nie jest wymagana zgoda Wykonawcy, wówczas wysokość wynagrodzenia ryczałtowego ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o kwotę wynikającą z wyliczenia polegającego na przemnożeniu ilości nie wykonanych robót przez ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym. 4/ Zmiany wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług, wówczas wynagrodzenie ulegnie zmianie w ten sposób, że do wartości netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości wynikającej z przepisów. 5/ Zmiany którejkolwiek z osób wykazanych w ofercie Wykonawcy, a przewidzianych do kierowania robotami realizowanymi w ramach niniejszego zamówienia, mogą nastąpić jedynie na osobę spełniającą wymagane w SIWZ warunki w zakresie kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia. Zmiany te wymagają akceptacji Zamawiającego, nie wymagają aneksu do umowy lecz poinformowania drugiej strony w formie pisemnej i potwierdzenia w dzienniku budowy. 2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału, muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-02-15, godzina: 11:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPOLECAMY:
OSTATNIO DODANE
14.02.2019
Usługi Transportowe i Hande...

Swoją ofertę kierujemy do firm, jak i do klientów indywidualnych. Naszą firmę cechuje profesjonalizm, rzetelność i terminowość w wykony...

kujawsko-pomorskie
Dźwigi i żurawie
11.02.2019
Przedsiębiorstwo drogowe BE...

Firma budowlana, która oferuje produkty budowlane ciężkie. Nasza firma to betoniarnia, która posiada nie tylko produkt ale również usłu...

świętokrzyskie
Budownictwo drogowe
11.02.2019
Zakład Stolarski Iskra Anna...

Jest nam niezmiernie miło móc zaprezentować Państwu ofertę Tartaku Iskra, który znajduje się w Sycowie niedaleko Wrocławia. Jesteśmy ro...

dolnośląskie
Drewno
06.02.2019
Kasiński Investment Sp. z o.o.

Zapraszamy Państwa do poznania się z propozycją firmy Kamiński Investment z Kielc! Znajdujący się w ofercie firmy kompleks Tetris House...

świętokrzyskie
Deweloperzy