Jeste w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Rozbudowa Przedszkola Samorz康owego Nr 31 w Bia造mstoku, ul....
Rozbudowa Przedszkola Samorz康owego Nr 31 w Bia造mstoku, ul....
SEKCJA I:
ZAMAWIAJ。Y


Post瘼owanie przeprowadza centralny zamawiaj帷y: Nie

Post瘼owanie przeprowadza podmiot, kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania: Nie

Informacje na temat podmiotu kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli prowadzenie post瘼owania:

Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie przez zamawiaj帷ych: Nie

Je瞠li tak, nale篡 wymieni zamawiaj帷ych, kt鏎zy wsp鏊nie przeprowadzaj post瘼owanie oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt闚 wraz z danymi do kontakt闚:

Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania post瘼owania wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej maj帷e zastosowanie krajowe prawo zam闚ie publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Bia造stok
woj. podlaskie


Dane kontaktowe do ofertenta dost瘼ne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj si bezp豉tnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod kt鏎ym mo積a uzyska dost瘼 do narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ婆EGO:

Administracja samorz康owa


I.3) WSP粌NE UDZIELANIE ZAM紟IENIA (je瞠li dotyczy):

Podzia obowi您k闚 mi璠zy zamawiaj帷ymi w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania, w tym w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej (kt鏎y z zamawiaj帷ych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post瘼owania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post瘼owania odpowiadaj pozostali zamawiaj帷y, czy zam闚ienie b璠zie udzielane przez ka盥ego z zamawiaj帷ych indywidualnie, czy zam闚ienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta造ch zamawiaj帷ych):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pe軟y i bezpo鈔edni dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania mo積a uzyska pod adresem (URL): Nie


Adres strony internetowej, na kt鏎ej zamieszczona b璠zie specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia: Tak


Dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania jest ograniczony - wi璚ej informacji mo積a uzyska pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przesy豉:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
Nie

Inny spos鏏:


Wymagane jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
Tak

Inny spos鏏:
pisemnie

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne
Nie

Nieograniczony, pe軟y, bezpo鈔edni i bezp豉tny dost瘼 do tych narz璠zi mo積a uzyska pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAM紟IENIA


II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego:

Rozbudowa Przedszkola Samorz康owego Nr 31 w Bia造mstoku, ul. 安i皻okrzyska 4

Numer referencyjny: DIN-II.271.2.2018

Przed wszcz璚iem post瘼owania o udzielenie zam闚ienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zam闚ienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych

Zam闚ienie podzielone jest na cz窷ci: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu mo積a sk豉da w odniesieniu do:


Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do udzielenia 陰cznie nast瘼uj帷ych cz窷ci lub grup cz窷ci:

Maksymalna liczba cz窷ci zam闚ienia, na kt鏎e mo瞠 zosta udzielone zam闚ienie jednemu wykonawcy:

II.4) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia
(wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zam闚ienia jest rozbudowa budynku Przedszkola Samorz康owego Nr 31 w Bia造mstoku wraz z robotami towarzysz帷ymi i zagospodarowaniem terenu. 2. Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia przedstawiono w dokumentacji projektowej oraz szczeg馧owych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob鏒 opracowanych przez Przedsi瑿iorstwo Projektowania i Us逝g Inwestycyjnych INWESTPROJEKT z Bia貫gostoku, stanowi帷ych za陰czniki do niniejszej SIWZ. 3. Wykonawca powinien zg這si w trakcie post瘼owania przetargowego wszelkie uwagi i zastrze瞠nia do dokumentacji przetargowej i wyst徙i do zamawiaj帷ego o rozstrzygni璚ie. 4. Doch鏚 uzyskany ze sprzeda篡 z這mu, nale篡 przekaza na konto Przedszkola Samorz康owego Nr 31 w Bia造mstoku. 5. W ramach zam闚ienia nale篡 dokona wycinki drzew koliduj帷ych z inwestycj wraz z wykarczowaniem. Drewno pozyskane z wycinki nale篡 poci望 na k這dy o d. 1,20 m i odwie潭 w miejsce wskazane przez zamawiaj帷ego, a ga喚zie zutylizowa. Zgodnie z decyzj PKPK-S-V/56/2017 z dnia 24.05.2017 r., zmienion decyzj PKPK-S-V/161/2017 z dnia 09.10.2017 r. zezwalaj帷 na usuni璚ie/przesadzenie drzew i krzew闚, wycink i przesadzenie drzew/krzew闚 nale篡 przeprowadzi w terminie do dnia 30.06.2018 r. Obowi您kiem wykonawcy jest tak瞠 zrealizowanie nasadze zast瘼czych oraz piel璕nacja nasadzonych/przesadzonych drzew i krzew闚 przez minimum 3 lata, do zako鎍zenia procedury obj皻ej powy窺z decyzj. Wed逝g ww. decyzji sadzone drzewa winny mie obw鏚 pnia min. 12 cm na wysoko軼i 100 cm i by sadzone z bry陰 korzeniow oraz prawid這wo ukszta速owanym pniem i koron. Nale篡 je opalikowa i zabezpieczy ich szyje korzeniowe przed uszkodzeniem. 6. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, zamawiaj帷y, w zakresie wszystkich prac (czynno軼i) dotycz帷ych rob鏒 budowlanych obj皻ych zam闚ieniem w bran瘸ch wymienionych w Zestawieniu koszt闚 zadania (za陰cznik nr 1A do SIWZ) wymaga zatrudnienia, przez wykonawc (odpowiednio podwykonawc闚 oraz dalszych podwykonawc闚), na podstawie umowy o prac, os鏏 wykonuj帷ych prace fizyczne, w tym operator闚 sprz皻u, kierowc闚 i monta篡st闚. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby os鏏, zamawiaj帷y pozostawia w gestii wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 7. Obowi您ki wykonawcy lub podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w tym zakresie zosta造 uregulowane w projekcie umowy w 禮 2 ust. 13 i 14 (za陰cznik nr 8 do SIWZ). 8. Wym鏬 zatrudnienia w stosunku pracy nie dotyczy os鏏 pe軟i帷ych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, a tak瞠 innych czynno軼i polegaj帷ych na sprawowaniu nadzoru nad wykonywanymi robotami. 9. Zamawiaj帷y wymaga udzielenia min. 5 - letniej gwarancji na wykonane roboty. 10. W przypadku, gdy w dokumentacji przetargowej zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i system闚 referencji technicznych, o kt鏎ych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiaj帷y dopuszcza oferowanie materia堯w lub rozwi您a r闚nowa積ych pod warunkiem, 瞠 zapewni uzyskanie parametr闚 technicznych nie gorszych od okre郵onych w dokumentacji. 11. W przypadku oferowania rozwi您a r闚nowa積ych w stosunku do rozwi您a okre郵onych w dokumentacji projektowej, wykonawca zobowi您any jest do spe軟ienia wymogu wynikaj帷ego z art. 30 ust. 5 ustawy i do陰czenia do oferty za陰cznika nr 7 do SIWZ. 12. Na etapie realizacji umowy (w czasie trwania budowy) zamawiaj帷y nie b璠zie dopuszcza zastosowania materia堯w i rozwi您a r闚nowa積ych w stosunku do zaproponowanych w ofercie (za. nr 7 do SIWZ). 13. Wykonawca ponosi odpowiedzialno嗆 za nale篡te zabezpieczenie terenu rob鏒 i odpowiada za wszelkie szkody wyrz康zone zamawiaj帷emu i osobom trzecim. 14. Wykonawca po zako鎍zeniu rob鏒 zobowi您any jest do uporz康kowania terenu. Uwaga: 1. Zamawiaj帷y informuje, 瞠 przed sporz康zeniem oferty wykonawca mo瞠 dokona wizji lokalnej na terenie inwestycji. 2. Zamawiaj帷y zastrzega obowi您ek osobistego wykonania przez wykonawc kluczowych cz窷ci zam闚ienia, tj. wykonanie stanu surowego otwartego dobudowywanego budynku przedszkola. 3. Roboty b璠 prowadzone w czynnym obiekcie (planowana przerwa w funkcjonowaniu przedszkola tylko w okresie wakacji i wtedy nale篡 wykona wszystkie roboty w budynku istniej帷ym). 4. Roboty budowlane nale篡 rozpocz望 od wykonania obej軼ia przy陰cza cieplnego ("bajpasu"). 5. Zasilanie przedszkola w wod odbywa si przy陰czem pod budynkiem, kt鏎y ma zosta rozebrany, a w jego miejscu nale篡 wznie嗆 nowy. Zanim nast徙i rozbudowa z przebudow przy陰cza wodoci庵owego, aby zapewni nieprzerwan dostaw wody do przedszkola, nale篡 wykona zasilanie tymczasowe w postaci studni wodomierzowej na s御iedniej dzia販e nale膨cej do Sp馧dzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa"; roboty nale篡 wyceni zgodnie z przedmiarem wariant 1 studnia wodomierzowa na terenie SM.

II.5) G堯wny kod CPV: 45214100-1

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Ca趾owita warto嗆 zam闚ienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia)

Warto嗆 bez VAT:
Waluta:
(w przypadku um闚 ramowych lub dynamicznego systemu zakup闚 szacunkowa ca趾owita maksymalna warto嗆 w ca造m okresie obowi您ywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚)

II.7) Czy przewiduje si udzielenie zam闚ie, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okre郵enie przedmiotu, wielko軼i lub zakresu oraz warunk闚 na jakich zostan udzielone zam闚ienia, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w kt鏎ym realizowane b璠zie zam闚ienie lub okres, na kt鏎y zosta豉 zawarta umowa ramowa lub okres, na kt鏎y zosta ustanowiony dynamiczny system zakup闚:
7
lub dniach:
lub data rozpocz璚ia:
lub zako鎍zenia:


II.9) Informacje dodatkowe:

2. Termin realizacji zam闚ienia jest to窺amy z dat zg這szenia zako鎍zenia budowy wraz z dostarczeniem: 1) o鈍iadczenia kierownika budowy, o kt鏎ym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, 2) o鈍iadczenia inspektora nadzoru w formie pisemnej, potwierdzaj帷ego gotowo嗆 przedmiotu umowy do odbioru, 3) potwierdzenia z這瞠nia zg這szenia zmiany danych ewidencji grunt闚 i budynk闚 w Departamencie Geodezji Urz璠u Miejskiego w Bia造mstoku wraz z za陰czon map, 4) decyzji Urz璠u Dozoru Technicznego w sprawie zezwolenia na eksploatacj d德igu towarowego, 5) 鈍iadectwa charakterystyki energetycznej budynku (3 egz. wersji papierowej i 1 egz. elektronicznej). 6) dokumentacji powykonawczej, o kt鏎ej mowa w 禮 2 ust. 9 pkt 2) projektu umowy, kt鏎ej wz鏎 stanowi za陰cznik nr 8 do SIWZ, 7) dowod闚 po鈍iadczaj帷ych udzia innego podmiotu (na kt鏎ego zasoby wykonawca powo造wa si na zasadach okre郵onych w art. 22a Pzp, w celu wykazania spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu) w realizacji zam闚ienia, 8) dziennika budowy. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza (5 egz.) zostanie przez wykonawc przekazana zamawiaj帷emu niezw這cznie, tj. w terminie 4 dni po jej zatwierdzeniu w Departamencie Geodezji Urz璠u Miejskiego w Bia造mstoku.

SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚

Okre郵enie warunk闚: nie dotyczy

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Okre郵enie warunk闚: W celu potwierdzenia spe軟ienia warunku wykonawca winien wykaza si posiadaniem w banku lub sp馧dzielczej kasie oszcz璠no軼iowo - kredytowej 鈔odk闚 finansowych lub zdolno軼i kredytowej nie mniejszej ni 800 000 z, nie wcze郾iej ni 1 miesi帷 przed up造wem terminu sk豉dania ofert,

Informacje dodatkowe
Warto軼i pieni篹ne wskazane w dokumentach, maj帷e na celu wykazanie spe軟iania przez wykonawc闚 warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷ych sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz posiadania do鈍iadczenia podane w walutach obcych, zamawiaj帷y przeliczy na z這te polskie wg 鈔edniego kursu walut NBP z dnia opublikowania og這szenia o niniejszym post瘼owaniu w Biuletynie Zam闚ie Publicznych.

III.1.3) Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa

Okre郵enie warunk闚:
W celu potwierdzenia warunku wykonawca winien wykaza: a) wykonanie nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert w niniejszym post瘼owaniu, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, co najmniej 2 rob鏒 budowlanych o warto軼i min. 1,5 mln z brutto ka盥a, polegaj帷ych na budowie i/lub rozbudowie budynku wraz z instalacjami, obejmuj帷ych swoim zakresem wykonanie stanu surowego otwartego; b) osoby skierowane do realizacji zam闚ienia publicznego (min. po 1 osobie w ka盥ej specjalno軼i), posiadaj帷e uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r., poz. 1332 ze zm.) lub odpowiadaj帷e im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚 albo uprawnione do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odr瑿nych przepis闚 prawa, w specjalno軼iach: - konstrukcyjno-budowlanej (do pe軟ienia funkcji kierownika budowy); kt鏎a pe軟i豉 funkcj kierownika budowy i/lub kierownika rob鏒 budowlanych przy realizacji co najmniej 2 rob鏒 budowlanych w zakresie budowy i/lub przebudowy budynku wraz z instalacjami, ka盥a robota o warto軼i min.1,5 mln. z. brutto, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz康ze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci庵owych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz康ze elektrycznych i elektroenergetycznych. U篡te okre郵enia "budowa", "przebudowa", "budynek" - w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.).

Zamawiaj帷y wymaga od wykonawc闚 wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu imion i nazwisk os鏏 wykonuj帷ych czynno軼i przy realizacji zam闚ienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do鈍iadczeniu tych os鏏: Nie

Informacje dodatkowe: Warto軼i pieni篹ne wskazane w dokumentach, maj帷e na celu wykazanie spe軟iania przez wykonawc闚 warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷ych sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz posiadania do鈍iadczenia podane w walutach obcych, zamawiaj帷y przeliczy na z這te polskie wg 鈔edniego kursu walut NBP z dnia opublikowania og這szenia o niniejszym post瘼owaniu w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. ZASTRZE浩NIE: 1. Zamawiaj帷y nie dopuszcza sytuacji, w kt鏎ej wykonawca b璠zie dysponowa jedn osob posiadaj帷 uprawnienia budowlane do kierowania robotami jednocze郾ie w kilku ww. specjalno軼iach. 2. W przypadku wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia warunek udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie zdolno軼i technicznej lub zawodowej okre郵ony powy瞠j w lit. a) zostanie uznany za spe軟iony, je瞠li jeden z cz這nk闚 konsorcjum wyka瞠 si wykonaniem 2 rob鏒 budowlanych wymaganych powy瞠j; roboty budowlane nie podlegaj sumowaniu (zapis stosuje si odpowiednio do innych podmiot闚).

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia okre郵one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiaj帷y przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

O鈍iadczenie o spe軟ianiu kryteri闚 selekcji: Nie

III.4) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 , SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJ。EGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Wykonawca sk豉da: odpis z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; (w przypadku wykonawcy zarejestrowanego w polskim Krajowym Rejestrze S康owym lub polskiej Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, zamawiaj帷y dla potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, skorzysta z dokument闚 znajduj帷ych si w og鏊nie dost瘼nych bazach danych). 2. Dokumenty podmiot闚 zagranicznych: 1) je瞠li wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument闚, o kt鏎ych mowa w pkt 1 - sk豉da dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt鏎ym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj帷e, 瞠 nie otwarto jego likwidacji ani nie og這szono upad這軼i - wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania ofert; 2) je瞠li w kraju, w kt鏎ym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt鏎ej dokument dotyczy, nie wydaje si dokument闚, o kt鏎ych mowa powy瞠j, zast瘼uje si je dokumentem, zawieraj帷ym odpowiednio o鈍iadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os鏏 uprawnionych do jego reprezentacji, lub o鈍iadczenie osoby, kt鏎ej dokument mia dotyczy, z這穎ne przed notariuszem lub przed organem s康owym, administracyjnym albo organem samorz康u zawodowego lub gospodarczego w豉軼iwym ze wzgl璠u na siedzib lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawionym nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania ofert. W przypadku w徠pliwo軼i co do tre軼i dokumentu z這穎nego przez wykonawc, zamawiaj帷y mo瞠 zwr鏂i si do w豉軼iwych organ闚 odpowiednio kraju, w kt鏎ym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt鏎ej dokument dotyczy, o udzielenie niezb璠nych informacji dotycz帷ych tego dokumentu. 3. Zamawiaj帷y 膨da od wykonawcy, kt鏎y polega na zdolno軼iach lub sytuacji innych podmiot闚 na zasadach okre郵onych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiot闚 dokumentu wymienionego w pkt 1. Zapisy pkt 2 stosuje si odpowiednio.

III.5) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJ。EGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEΛIANIA WARUNK紟 UDZIAΣ W POST襾OWANIU:

1. W zakresie warunku dotycz帷ego sytuacji ekonomicznej lub finansowej: informacja banku lub sp馧dzielczej kasy oszcz璠no軼iowo-kredytowej potwierdzaj帷a wysoko嗆 posiadanych 鈔odk闚 finansowych lub zdolno嗆 kredytow wykonawcy, w okresie nie wcze郾iejszym ni 1 miesi帷 przed up造wem terminu sk豉dania ofert. 2. W zakresie warunku dotycz帷ego zdolno軼i technicznej lub zawodowej: 1) wykaz rob鏒 budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty, miejsca wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane (na lub za陰cznika nr 3 do SIWZ), z za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, w szczeg鏊no軼i informacji o tym czy roboty zosta造 wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid這wo uko鎍zone, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane by造 wykonywane, a je瞠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 - inne dokumenty; 2) wykaz os鏏, skierowanych przez wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnie niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami (na lub wg za陰cznika nr 4 do SIWZ).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI紟 SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJ。EGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. W przypadku wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia ka盥y wykonawca, w celu potwierdzenia, 瞠 wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe軟ia warunki udzia逝 w post瘼owaniu, zobowi您any jest z這篡 do oferty oddzielnie o鈍iadczenie o kt鏎ym mowa w rozdz. VII pkt 1 SIWZ, czyli o鈍iadczenie wst瘼ne (na lub wg za陰cznika nr 2 do SIWZ). 2. W przypadku, gdy wykonawca w celu potwierdzenia spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu polega na zasobach innych podmiot闚, zobowi您any jest: 1) zamie軼i informacje o tych podmiotach we wst瘼nym o鈍iadczeniu wykonawcy, sk豉danym na podstawie art.25a ust.1 ustawy Pzp, dotycz帷ym spe軟ienia warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu i niepodlegania wykluczeniu - w za陰czniku nr 2 do SIWZ, 2) z這篡 o鈍iadczenie, 瞠 w stosunku do podmiotu, na kt鏎ego zasoby powo逝je si w niniejszym post瘼owaniu, nie zachodz podstawy wykluczenia z post瘼owania - w za陰czniku nr 2 do SIWZ, 3) z這篡 dokumenty, w szczeg鏊no軼i zobowi您anie innych podmiot闚 do oddania mu do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na potrzeby realizacji zam闚ienia (na lub wg za陰cznika nr 6 do SIWZ), kt鏎e okre郵a w szczeg鏊no軼i: a) zakres dost瘼nych wykonawcy zasob闚 innego podmiotu; b) spos鏏 wykorzystania zasob闚 innego podmiotu, przez wykonawc, przy wykonywaniu zam闚ienia publicznego; c) zakres i okres udzia逝 innego podmiotu przy wykonywaniu zam闚ienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolno軼iach kt鏎ego wykonawca polega w odniesieniu do warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷ych wykszta販enia, kwalifikacji zawodowych lub do鈍iadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub us逝gi, kt鏎ych wskazane zdolno軼i dotycz. W odniesieniu do warunk闚 dotycz帷ych wykszta販enia, kwalifikacji zawodowych lub do鈍iadczenia, wykonawcy mog polega na zdolno軼iach innych podmiot闚, je郵i podmioty te zrealizuj roboty budowlane lub us逝gi, do realizacji kt鏎ych te zdolno軼i s wymagane, z zastrze瞠niem zapis闚 rozdz. XII pkt 1 SIWZ. 3. Wykonawca, kt鏎y polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot闚, odpowiada solidarnie z podmiotem, kt鏎y zobowi您a si do udost瘼nienia zasob闚, za szkod poniesion przez zamawiaj帷ego powsta陰 wskutek nieudost瘼nienia tych zasob闚, chyba 瞠 za nieudost瘼nienie zasob闚 nie ponosi winy. 4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiaj帷emu o鈍iadczenie o przynale積o軼i lub braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, o kt鏎ej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wraz z innymi wykonawcami, kt鏎zy z這篡li oferty w post瘼owaniu - za陰cznik nr 5 do SIWZ. 5. W przypadku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wykonawca mo瞠 z這篡 wraz z o鈍iadczeniem dokumenty, b康 informacje potwierdzaj帷e, 瞠 powi您ania z innym wykonawc nie prowadz do zak堯cenia konkurencji w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia.

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zam闚ienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

1. Ka盥a oferta musi by zabezpieczona wadium o warto軼i 70 000 PLN. 2. Wadium mo瞠 by wniesione w nast瘼uj帷ych formach: 1) pieni康zu, 2) por璚zeniach bankowych lub por璚zeniach sp馧dzielczej kasy oszcz璠no軼iowo-kredytowej, z tym 瞠 por璚zenie kasy jest zawsze por璚zeniem pieni篹nym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i. 3. Wadium wnoszone w formie pieni篹nej nale篡 wp豉ci PRZELEWEM na rachunek bankowy w Banku Pekao S.A. nr 37 1240 5211 1111 0010 3553 7299, a dow鏚 wp豉ty wadium nale篡 do陰czy do oferty. W tytule wp豉ty nale篡 wpisa: Wadium - Rozbudowa Przedszkola Samorz康owego Nr 31 w Bia造mstoku, ul. 安i皻okrzyska 4. 4. Wadium wnoszone w pozosta造ch formach mo積a z這篡 w kasie Urz璠u Miejskiego, ul. S這nimska 1, pok. 21 (orygina), a potwierdzenie wraz z kopi z這穎nego dokumentu nale篡 za陰czy do oferty lub orygina wadium za陰czy do oferty (luzem) kopi wadium wpi望 do oferty. 5. Wadium wnosi si przed up造wem terminu sk豉dania ofert. Za skuteczne wniesienie wadium w pieni康zu zamawiaj帷y uwa瘸 wadium, kt鏎e w tym terminie znajdzie si na koncie zamawiaj帷ego. 6. Zamawiaj帷y odrzuci ofert je瞠li wadium nie zosta這 wniesione lub zosta這 wniesione w spos鏏 nieprawid這wy. 7. Zamawiaj帷y zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezw這cznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewa積ieniu post瘼owania, z wyj徠kiem wykonawcy, kt鏎ego oferta zosta豉 wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrze瞠niem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 8. Wykonawcy, kt鏎ego oferta zosta豉 wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiaj帷y zwraca wadium niezw這cznie po zawarciu umowy w sprawie zam闚ienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy. 9. Zamawiaj帷y zwraca niezw這cznie wadium na wniosek wykonawcy, kt鏎y wycofa ofert przed up造wem terminu sk豉dania ofert. 10. Zamawiaj帷y 膨da ponownego wniesienia wadium przez wykonawc, kt鏎emu zwr鏂ono wadium, na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, je瞠li w wyniku rozstrzygni璚ia odwo豉nia jego oferta zosta豉 wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okre郵onym przez zamawiaj帷ego. 11. Zamawiaj帷y zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je瞠li wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o kt鏎ym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn le膨cych po jego stronie, nie z這篡 o鈍iadcze lub dokument闚 potwierdzaj帷ych okoliczno軼i, o kt鏎ych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pe軟omocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omy趾i, o kt鏎ej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowa這 brak mo磧iwo軼i wybrania oferty z這穎nej przez wykonawc jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiaj帷y zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je瞠li wykonawca, kt鏎ego oferta zosta豉 wybrana: 1) odm闚i podpisania umowy na warunkach okre郵onych w ofercie, 2) nie wni鏀 zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy sta這 si niemo磧iwe z przyczyn le膨cych po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam闚ienia: Nie

Nale篡 poda informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga si z這瞠nia ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych: Nie

Dopuszcza si z這瞠nie ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si z這瞠nia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej: Nie

Z這瞠nie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym z這瞠niem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc闚, kt鏎zy zostan zaproszeni do udzia逝 w post瘼owaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawc闚:

Przewidywana minimalna liczba wykonawc闚:

Maksymalna liczba wykonawc闚

Kryteria selekcji wykonawc闚:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚:

Umowa ramowa b璠zie zawarta:

Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestnik闚 umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnik闚 umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zam闚ienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup闚:

Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz帷e dynamicznego systemu zakup闚:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚 dopuszcza si z這瞠nie ofert w formie katalog闚 elektronicznych:

Przewiduje si pobranie ze z這穎nych katalog闚 elektronicznych informacji potrzebnych do sporz康zenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem): Nie

Nale篡 poda adres strony internetowej, na kt鏎ej aukcja b璠zie prowadzona:

Nale篡 wskaza elementy, kt鏎ych warto軼i b璠 przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych warto軼i, wynikaj帷e z opisu przedmiotu zam闚ienia:

Nale篡 poda, kt鏎e informacje zostan udost瘼nione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b璠zie termin ich udost瘼nienia:

Informacje dotycz帷e przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany spos鏏 post瘼owania w toku aukcji elektronicznej i jakie b璠 warunki, na jakich wykonawcy b璠 mogli licytowa (minimalne wysoko軼i post徙ie):

Informacje dotycz帷e wykorzystywanego sprz皻u elektronicznego, rozwi您a i specyfikacji technicznych w zakresie po陰cze:

Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etap闚 aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:

Warunki zamkni璚ia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena ofertowa60,00
gwarancja10,00
do鈍iadczenie osoby30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt鏎ej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og這szeniem

Minimalne wymagania, kt鏎e musz spe軟ia wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrze瞠nie prawa do udzielenia zam闚ienia na podstawie ofert wst瘼nych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podzia negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nale篡 poda informacje na temat etap闚 negocjacji (w tym liczb etap闚):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymaga zamawiaj帷ego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko軼i nagr鏚 dla wykonawc闚, kt鏎zy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi您ania stanowi帷e podstaw do sk豉dania ofert, je瞠li zamawiaj帷y przewiduje nagrody:

Wst瘼ny harmonogram post瘼owania:

Podzia dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi您a:

Nale篡 poda informacje na temat etap闚 dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zam闚ienia definiuj帷e minimalne wymagania, kt鏎ym musz odpowiada wszystkie oferty:

Podzia negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj帷ych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri闚 oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠zie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na kt鏎ej jest dost瘼ny opis przedmiotu zam闚ienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz康ze informatycznych:

Spos鏏 post瘼owania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre郵enie minimalnych wysoko軼i post徙ie:

Informacje o liczbie etap闚 licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:

Termin sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamkni璚ia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, kt鏎e zostan wprowadzone do tre軼i zawieranej umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, albo og鏊ne warunki umowy, albo wz鏎 umowy:

Wymagania dotycz帷e zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nale篡 wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj dla swej wa積o軼i formy pisemnej pod rygorem niewa積o軼i i b璠 dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zam闚ie publicznych. 2. Strony maj prawo do przed逝瞠nia terminu zako鎍zenia rob鏒 o okres trwania przyczyn, z powodu kt鏎ych b璠zie zagro穎ne dotrzymanie terminu zako鎍zenia rob鏒, w nast瘼uj帷ych sytuacjach: 1) je瞠li przyczyny, z powodu kt鏎ych b璠zie zagro穎ne dotrzymanie terminu zako鎍zenia rob鏒 b璠 nast瘼stwem okoliczno軼i, za kt鏎e odpowiedzialno軼i nie ponosi Wykonawca, a w szczeg鏊no軼i: b璠 nast瘼stwem nieterminowego przekazania terenu budowy, wyst徙ienia kolizji z innymi r闚nolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, konieczno軼i zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno軼i mia造 lub b璠 mog造 mie wp造w na dotrzymanie terminu zako鎍zenia rob鏒, 2) gdy wyst徙i konieczno嗆 wykonania rob鏒 zamiennych lub innych rob鏒 niezb璠nych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgl璠u na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zam闚ie dodatkowych, kt鏎e wstrzymuj lub op騧niaj realizacj przedmiotu umowy lub wyst徙ienia niebezpiecze雟twa kolizji z planowanymi lub r闚nolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb璠nym do unikni璚ia tych kolizji, 3) je瞠li wyst徙i brak mo磧iwo軼i wykonywania rob鏒 z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezale積ych od Wykonawcy, 4) wyst徙ienia si造 wy窺zej uniemo磧iwiaj帷ej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, 5) wyst徙i op騧nienia w dokonaniu okre郵onych czynno軼i lub ich zaniechanie przez w豉軼iwe organy administracji pa雟twowej, kt鏎e nie s nast瘼stwem okoliczno軼i, za kt鏎e Wykonawca ponosi odpowiedzialno嗆, 6) gdy wyst徙i op騧nienia w wydawaniu decyzji, zezwole, uzgodnie, itp., do wydania kt鏎ych w豉軼iwe organy s zobowi您ane na mocy przepis闚 prawa, je瞠li op騧nienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w kt鏎ym ww. decyzje powinny zosta wydane oraz nie s nast瘼stwem okoliczno軼i, za kt鏎e Wykonawca ponosi odpowiedzialno嗆, 3. Strony dopuszczaj mo磧iwo嗆 zmiany umowy w zakresie materia堯w, parametr闚 technicznych, technologii wykonania rob鏒 budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nast瘼uj帷ych sytuacjach: 1) konieczno軼i zrealizowania jakiejkolwiek cz窷ci rob鏒, obj皻ej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwi您a technicznych lub technologicznych, ni wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikaj帷ych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o kt鏎y je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwi您a grozi這 niewykonaniem lub nienale篡tym wykonaniem przedmiotu umowy, 2) konieczno軼i realizacji rob鏒 wynikaj帷ych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odst瘼stwo od projektu budowlanego, wynikaj帷ych z art. 36a ust. 5 Prawa budowlanego, 3) wyst徙ienia warunk闚 terenu budowy odbiegaj帷ych w spos鏏 istotny od przyj皻ych w dokumentacji projektowej, w szczeg鏊no軼i napotkania niezinwentaryzowanych lub b喚dnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiekt闚 budowlanych, 4) konieczno軼i zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwi您a technicznych lub materia這wych ze wzgl璠u na zmiany obowi您uj帷ego prawa lub wynikaj帷a z niedost瘼no軼i na rynku materia堯w lub urz康ze spowodowanych zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku lub w sytuacji konieczno軼i zwi瘯szenia bezpiecze雟twa realizacji rob鏒 budowlanych albo usprawnienia procesu budowy b康 usuni璚ia wad ukrytych dokumentacji projektowej lub uzyskania za這穎nego efektu u篡tkowego, 5) wyst徙ienia niebezpiecze雟twa kolizji z planowanymi lub r闚nolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb璠nym do unikni璚ia lub usuni璚ia tych kolizji, 6) wyst徙ienia si造 wy窺zej uniemo磧iwiaj帷ej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, 7) z uwagi na interes spo貫czny, popraw bezpiecze雟twa, przyczyny technologiczne lub techniczne o obiektywnym charakterze, 8) wyst徙ienia warunk闚 geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegaj帷ych w spos鏏 istotny od przyj皻ych w dokumentacji projektowej, kt鏎e mog skutkowa w 鈍ietle dotychczasowych za這瞠 niewykonaniem lub nienale篡tym wykonaniem przedmiotu umowy. 4. Strony dopuszczaj mo磧iwo嗆 zmiany umowy w przypadku ograniczenia zakresu rob鏒 przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy je瞠li oka瞠 si, 瞠 niekt鏎e elementy rob鏒 b璠 zb璠ne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego i /lub technologicznego. 5. W przypadku okoliczno軼i, o kt鏎ych mowa w ust. 3 dopuszcza si zmian wynagrodzenia. W takim przypadku Wykonawca powinien przed這篡 do akceptacji Zamawiaj帷ego kalkulacj ceny jednostkowej rob鏒 z uwzgl璠nieniem cen z kosztorysu ofertowego lub przy braku w kosztorysie ofertowym odpowiednich wycen, cen nie wy窺zych od 鈔ednich cen publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud obowi您uj帷ych w miesi帷u, w kt鏎ym kalkulacja jest sporz康zana oraz nak豉d闚 rzeczowych okre郵onych w Katalogach Nak豉d闚 Rzeczowych (KNR), a w przypadku rob鏒, dla kt鏎ych nie okre郵ono nak豉d闚 rzeczowych w KNR, wg innych og鏊nie stosowanych katalog闚 lub nak豉d闚 w豉snych zaakceptowanych przez Zamawiaj帷ego. 6. Strony dopuszczaj mo磧iwo嗆 zmiany umowy w zakresie innego podmiotu i os鏏 wskazanych w ofercie, pod warunkiem wyra瞠nia zgody Zamawiaj帷ego na tak zmian oraz spe軟ieniu warunk闚 okre郵onych odpowiednio w 禮 11 umowy. 7. Warunkiem dokonania zmiany, o kt鏎ej mowa w ust. 2 - 6, jest z這瞠nie uzasadnionego wniosku przez stron inicjuj帷 zmian lub sporz康zenie przez strony stosownego protoko逝 wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno軼i stanowi帷ych podstaw do 膨dania takiej zmiany.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Spos鏏 udost瘼niania informacji o charakterze poufnym (je瞠li dotyczy):

鈔odki s逝膨ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sk豉dania ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu:

Data: 2018-02-09, godzina: 10:45

Skr鏂enie terminu sk豉dania wniosk闚, ze wzgl璠u na piln potrzeb udzielenia zam闚ienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem): Nie

Wskaza powody:

J瞛yk lub j瞛yki, w jakich mog by sporz康zane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu:

IV.6.3) Termin zwi您ania ofert:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert)

IV.6.4) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odk闚 pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odk闚 z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt鏎e mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, je瞠li 鈔odki s逝膨ce sfinansowaniu zam闚ie na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt鏎e zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia, nie zosta造 mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAㄐCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZ。E OFERT CZ呇CIOWYCHPOLECAMY:
OSTATNIO DODANE
14.02.2019
Us逝gi Transportowe i Hande...

Swoj ofert kierujemy do firm, jak i do klient闚 indywidualnych. Nasz firm cechuje profesjonalizm, rzetelno嗆 i terminowo嗆 w wykony...

kujawsko-pomorskie
D德igi i 簑rawie
11.02.2019
Przedsi瑿iorstwo drogowe BE...

Firma budowlana, kt鏎a oferuje produkty budowlane ci篹kie. Nasza firma to betoniarnia, kt鏎a posiada nie tylko produkt ale r闚nie us逝...

鈍i皻okrzyskie
Budownictwo drogowe
11.02.2019
Zak豉d Stolarski Iskra Anna...

Jest nam niezmiernie mi這 m鏂 zaprezentowa Pa雟twu ofert Tartaku Iskra, kt鏎y znajduje si w Sycowie niedaleko Wroc豉wia. Jeste鄉y ro...

dolno郵御kie
Drewno
06.02.2019
Kasi雟ki Investment Sp. z o.o.

Zapraszamy Pa雟twa do poznania si z propozycj firmy Kami雟ki Investment z Kielc! Znajduj帷y si w ofercie firmy kompleks Tetris House...

鈍i皻okrzyskie
Deweloperzy