Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Przebudowa kotłowni wbudowanej gazowej, instalacji gazu ziem...
Przebudowa kotłowni wbudowanej gazowej, instalacji gazu ziem...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Miękinia
woj. dolnośląskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Inny (proszę określić):
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Miękinia

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
Za pośrednictwem poczty lub innego operatora usług pocztowych w oryginale

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa kotłowni wbudowanej gazowej, instalacji gazu ziemnego, centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznej dla budynku warsztatowego z punktem PAD w Nadleśnictwie Miękinia.

Numer referencyjny: SR.270.2.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa przebudowa pomieszczenia kotłowni zlokalizowanego w budynku warsztatowym Nadleśnictwa Miękinia przy ul. Sportowej 2 w Miękini wraz z siecią grzewczą. Zamówienie obejmuje również wykonanie prac związanych z remontem pomieszczenia PAD oraz pomieszczeń socjalnych. Kocioł opalany paliwem stałym będzie zdemontowany wraz z całą armaturą i wyposażeniem technologicznym i zastąpiony indywidualnym kotłem zasilanym gazem ziemnym. Całość istniejącej instalacji grzewczych i wodociągowych należy zdemontować. Zadanie obejmuje również wykonanie doziemnej instalacji gazu od punktu pomiarowego w ogrodzeniu działki do kotła, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz instalacji elektrycznej w budynku warsztatowym Nadleśnictwa. Zakres prac nie obejmuje wykonania agregatu prądotwórczego. Roboty budowlane, które są przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie wymaganiami Zamawiającego zawartymi w: 1) projekcie wykonawczym, 2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; 3) szczegółowym przedmiarze robót, oraz na warunkach określonych we wzorze umowy (Załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ). Kompletną dokumentację projektową stanowi załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ. Zamawiający informuje, że Wykonawca na własny koszt wykona i dostarczy projekt nastaw grzejników, wykonany przez uprawnioną osobę. Wycena prac powinna zostać wykonana zgodnie z przekazanymi przez Zamawiającego szczegółowymi przedmiarami robót i na podstawie załączonych do dokumentacji przetargowej przedmiarów robót w formacie pdf i Normie (.ath). Wycena pozycji scalonych musi uwzględniać wycenę wszystkich pozycji, które składają się na tą pozycję. Kosztorys ofertowy musi zawierać szczegółową wycenę pozycji składających się na pozycję scaloną. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z: a) dokumentacją projektową, b) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, c) właściwymi normami polskimi i branżowymi oraz przepisami i ustawami, d) specyfikacją istotnych warunków zamówienia, e) zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz wskazówkami Inspektora nadzoru inwestorskiego,f) prawomocną decyzją pozwolenia na budowę. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek uwzględnienia wszystkich uwarunkowań istniejącej infrastruktury technicznej, obowiązujących przepisów ustawy Prawo Budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) oraz przepisów BHP i PPOŻ. Zamawiający przed złożeniem oferty przetargowej zaleca dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji zadania. Wszystkie wykazane materiały i urządzenia oraz przyjęte technologie użyte w dokumentacji projektowej należy rozumieć jako określenie minimalnych, wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Przywołane w dokumentacji projektowej i specyfikacji normy, aprobaty, atesty itp. dokumenty służą wyłącznie do określenia cech jakościowych, parametrów technicznych wykonania -€“ każdorazowo Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne, pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych zawartych w dokumentacji. Roboty będą wykonywane na terenie czynnym i użytkowanym. Zamawiający informuje, że całość złomu pozyskanego przy przebudowie kotłowni i robotach instalacyjnych jest własnością Zamawiającego. Zamawiający wskaże Wykonawcy prac miejsce składowania pozyskanego złomu. Wskazane miejsce będzie zlokalizowane na posesji Nadleśnictwa Miękinia, na zewnątrz budynku warsztatowego. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: a) szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia (zalecane) przed złożeniem oferty, b) zapewnienia obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczania, bieżącej inwentaryzacji geodezyjnej elementów robót oraz wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej (w zakresie wykonanego przyłącza gazu), c) uzyskania w imieniu Inwestora prawomocnego pozwolenia na użytkowanie (jeżeli takie jest wymagane w pozwoleniu na budowę) lub zgłoszenia zakończenia budowy wymaganego w treści pozwolenia na budowę, d) uzyskania certyfikatów, atestów i innych niezbędnych dokumentów do uruchomienia i prawidłowej eksploatacji przebudowywanej kotłowni, w tym niezbędnych zgłoszeń do operatora dostarczającego gaz, e) realizacji robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, właściwymi normami polskimi i branżowymi oraz przepisami i ustawami, SIWZ, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz wskazówkami Inspektora nadzoru, f) w przypadku realizacji przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców, koordynowanie robót podwykonawców, ponosząc za nie pełną odpowiedzialność, g) zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoru nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy, h) prawidłowego prowadzenia dokumentacji budowy, i) udzielenie Zamawiającemu min. 36 miesięcznej gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy licząc od dnia bezusterkowego, końcowego odbioru robót. Lokalizacja zamówienia: Budynek warsztatowy w Nadleśnictwie Miękinia - województwo dolnośląskie, powiat średzki, gmina Miękinia, obręb ewidencyjny Miękinia, działka ewidencyjna nr 625/1. a) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, b) Zamawiający nie przewiduje zamówień z wolnej ręki, c) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, d) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej ani utworzenia dynamicznego systemu zakupów.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45400000-1, 45421100-5, 45330000-9, 45331000-6, 45332000-3, 45331100-7, 45333000-0, 45231200-7, 45320000-6, 45310000-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2018-06-01


II.9) Informacje dodatkowe:SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu.

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Warunek dotyczący sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę 200 000,00 zł, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Warunek w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł.

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert ,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wykonał min. 3 roboty o podobnym charakterze polegające na modernizacji / przebudowie / budowie kotłownie wraz z montażem kotła/pieca gazowego centralnego ogrzewania oraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 złotych brutto łącznie. Wartość każdej wykazanej roboty nie może być mniejsza niż 50 000,00 zł/brutto. b) Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje: b.1) co najmniej jedną osobą na stanowisku kierownika budowy (robót), posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych państwach członkowskich UE, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332, z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65) -€“ umożliwiające kierowanie robotami budowlanymi w zakresie przewidzianym opisem przedmiotu zamówienia i posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenia licząc od daty uzyskania uprawnień do daty składania oferty; b.2) co najmniej jedną osobą na stanowisku kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych państwach członkowskich UE, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332, z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65) -€“ umożliwiające kierowanie robotami budowlanymi w zakresie przewidzianym opisem przedmiotu zamówienia i posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenia licząc od daty uzyskania uprawnień do daty składania oferty; Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale 8 SIWZ zgodnie z formuła "spełnia -€“ nie spełnia". Z treści dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji ww. dokumentów.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta zastała najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów zgodnie z art. 26 ust. 2 Ustawy, tj.: a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta zastała najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów zgodnie z art. 26 ust. 2 Ustawy, tj.: a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (Załącznik nr 6 do SIWZ), z załączeniem dowodów roboty budowlane wykazane w załączniku nr 6 do SIWZ na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane. b) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 7 do SIWZ). Do wykazu osób należy załączyć uprawnienia budowlane i aktualne zaświadczenia z Izby Inżynierów Budownictwa. c) dokument lub dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w pkt 6.2. ppkt 2 SIWZ. d) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na sumę określoną w pkt. 6.2. ppkt 2 SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ). Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: (1) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, (2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz (3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z takich wykonawców. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: (a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, (b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Ponadto Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą: 1) wypełniony Formularz ofertowy (o treści zgodnej z załącznikiem nr 1 do SIWZ), 2) kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową, w oparciu o załączone przedmiary (ujęte w załączniku nr 2 do SIWZ).

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy zł 00/100). Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 359). Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto 86 1020 5242 0000 2902 0121 5631, z dopiskiem na przelewie: "(Wadium na "Przebudowa kotłowni wbudowanej gazowej, instalacji gazu ziemnego, centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznej dla budynku warsztatowego z punktem PAD w Nadleśnictwie Miękinia".

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe: Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej oraz prowadzenia dynamicznego systemu zakupów.

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Negocjacje z ogłoszeniem nie będą prowadzone.

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Dialog konkurencyjny nie będzie prowadzony.

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Partnerstwo innowacyjne nie będzie prowadzone.

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana terminu wykonania zamówienia może nastąpić z powodu: a) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej albo w innych dokumentach, będących podstawą realizacji przedmiotu umowy, wywołanych zmianami w przepisach prawa, norm i standardów albo zmianami w wiedzy technicznej, itp., b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajku generalnego lub lokalnego), mającego bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, c) wystąpienia okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, d) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, e) jeżeli konieczność zmiany terminu zakończenia robót wystąpi w następstwie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności w przypadku czasowego wstrzymania robót przez Zamawiającego. f) wystąpienia zmiany osób po stronie Wykonawcy i Zamawiającego odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy (śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy i inne okoliczności niezależne od Stron). W przypadku wystąpienia którejkolwiek z wymienionych wyżej okoliczności, termin realizacji zamówienia ulega odpowiedniemu wydłużeniu o czas niezbędny na należyte spełnienie świadczenia, nie dłużej jednak niż czas trwania tych okoliczności. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, który wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz, zobowiązany jest do przedłużenia terminu jego ważności. Pozostałe zmiany: a) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian części Przedmiotu Umowy, które Wykonawca przewidział do realizacji za pomocą podwykonawców na inne części Przedmiotu Umowy, w tym również na części, których Wykonawca nie wskazał w złożonej przez siebie ofercie. Zmiana nie może pociągnąć za sobą zmiany terminu realizacji ani zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy. b) zmiany wynikłe z rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie w sprawie niniejszego zamówienia, których nie można było usunąć w inny sposób a zmiana taka będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-02-12, godzina: 10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPOLECAMY:
OSTATNIO DODANE
14.02.2019
Usługi Transportowe i Hande...

Swoją ofertę kierujemy do firm, jak i do klientów indywidualnych. Naszą firmę cechuje profesjonalizm, rzetelność i terminowość w wykony...

kujawsko-pomorskie
Dźwigi i żurawie
11.02.2019
Przedsiębiorstwo drogowe BE...

Firma budowlana, która oferuje produkty budowlane ciężkie. Nasza firma to betoniarnia, która posiada nie tylko produkt ale również usłu...

świętokrzyskie
Budownictwo drogowe
11.02.2019
Zakład Stolarski Iskra Anna...

Jest nam niezmiernie miło móc zaprezentować Państwu ofertę Tartaku Iskra, który znajduje się w Sycowie niedaleko Wrocławia. Jesteśmy ro...

dolnośląskie
Drewno
06.02.2019
Kasiński Investment Sp. z o.o.

Zapraszamy Państwa do poznania się z propozycją firmy Kamiński Investment z Kielc! Znajdujący się w ofercie firmy kompleks Tetris House...

świętokrzyskie
Deweloperzy