Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Radymno w 2018 roku
Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Radymno w 2018 roku
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Radymno
woj. podkarpackie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
Urząd Gminy Radymno, ul. Lwowska 38, 37-550 Radymno, parter - biuro podawcze

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Radymno w 2018 roku

Numer referencyjny: ZP.271.1.2018.BUD

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg w 19 miejscowościach położonych na terenie Gminy Radymno (Ostrów, Skołoszów, Święte, Sośnica, Zabłotce, Zamojsce, Łazy, Duńkowice, Michałówka Grabowiec, Nienowice, Sośnica -€“ Brzeg, Piaski, Chotyniec, Chałupki Chotynieckie, Zaleska Wola, Korczowa, Budzyń, Młyny). Roboty o charakterze ciągłym, które będą trwały w okresie od podpisania umowy do 15.11.2018 r., w zależności od potrzeb wynikłych w trakcie eksploatacji dróg i będą sukcesywnie określane i rozliczane w oparciu o zlecenia jednostkowe, w tym interwencyjne w formie telefonicznej lub e-mailowej mogące wystąpić przy zdarzeniach losowych powodujących zniszczenie infrastruktury drogowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia zgodności każdej partii dostawy kruszywa (tłucznia, klińca) z załączoną do niej dokumentacją, w szczególności może przed odbiorem dokonać sprawdzenia wagi dostarczonej partii kruszywa w miejscu przez siebie wskazanym. Kruszywo musi być czyste, bez domieszek materiałów niepożądanych, typu odpady metalowe, plastikowe, drewniane, szklane, gliny. W sytuacji ujawnienia w zawartości kruszywa wspomnianych zanieczyszczeń, Zamawiający odmówi przyjęcia dostawy. W przypadku dostawy kruszyw w ilości nieodpowiadającej załączonej w dokumentacji lub zamówieniu, Zmawiający może odmówić przyjęcia dostawy, a Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia nowej partii kruszywa w terminie 48 godzin. Odbiór każdej partii dostarczonego kruszywa musi odbywać się przy obecności sołtysa lub radnego miejscowości lub przedstawiciela Urzędu Gminy, po wcześniejszym zawiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę. Wykonawca przy każdorazowym dostarczeniu kruszywa jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu dowód dostawy (WZ). Zaleca się Oferentom sprawdzenia na miejscu warunków wykonania przedmiotu zamówienia (objazd dróg) po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu; tel. (016) 628 13 67; miejscowości są położone w odległości 0.5á31 km od siedziby administracyjnej Urzędu Gminy w Radymnie, ul. Lwowska 38. Bieżące utrzymanie sieci dróg, remonty przełomów w nawierzchniach, wyrównywanie kolein, uzupełnianie ubytków w jezdniach, poboczach i skarpach, konserwacja poboczy, naprawy zjazdów na drogach, remonty skrzyżowań dróg, likwidacja rozmyć nawierzchni. Wyładunek i wbudowanie (rozplantowanie) w miejsca uszkodzone tłuczniem frakcja 0á63 mm Bieżące utrzymanie sieci dróg gminnych i wewnętrznych, remonty przełomów w nawierzchniach, wyrównywanie kolein, uzupełnianie ubytków w jezdniach, poboczach i skarpach, konserwacja poboczy, naprawy zjazdów na drogach, remonty skrzyżowań dróg, likwidacja rozmyć nawierzchni. Wyładunek i wbudowanie (rozplantowanie) w miejsca uszkodzone klińcem frakcja 0á31mm, Konserwacja rowów przydrożnych z załadunkiem i odwozem urobku na odległość do 2 km i wbudowaniem. Udrażnianie przepływów w rowach, odtwarzanie zamulonych rowów, kopanie rowów, likwidacja obsunięć skarp rowów, likwidacja podmyć skarp. Wykonanie przepustów z montażem nowych rur śr. Ø 500 mm (PVC) ułożonych na ławie fundamentowej z pospółki grub. 20cm wraz z zasypką i robotami ziemnymi, Udrażnianie przepływów w przepustach i kolektorach, oczyszczanie wylotów i wlotów przepustów z namułu i wszelkich osadów, Równanie dróg o nawierzchniach nieulepszonych, żwirowo - tłuczniowych i gruntowych równiarką samojezdną, Remont cząstkowy nawierzchni mieszankami mineralno -€“ bitumicznymi (na gorąco), wyboje i odbicia o głębokości do 6 cm, wycięcie uszkodzonych miejsc, oczyszczenie miejsca z usunięciem rumoszu, skropienie emulsji naprawianego miejsca, rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej z zagęszczeniem i uwałowaniem, oblanie połączeń emulsji 3. Zamówienie podzielone jest na trzy części: Część 1 - Roboty drogowe w 6 miejscowościach, tj.: Ostrów, Skołoszów, Sośnica, Święte, Zamojsce, Zabłotce, w tym: wbudowanie tłucznia frakcja 0-63 mm ilość -€“ 150 ton, klińca frakcja 0-31.5 mm ilość -€“ 900 ton, konserwacja rowów ilość -€“ 400 mb, wykonanie przepustów Ø 500 mm (PVC) ilość -€“ 20 mb, udrażnianie przepływów w przepustach i kolektorach ilość -€“ 20 mb, równanie dróg ilość - 240 godz. Część 2 -€“ Roboty drogowe w 13 miejscowościach tj. Łazy, Duńkowice, Michałówka Grabowiec, Nienowice, Sośnica -€“ Brzeg, Piaski, Chotyniec, Chałupki Chotynieckie, Zaleska Wola, Korczowa, Budzyń, Młyny:, w tym: wbudowanie tłucznia frakcja 0-63 mm ilość -€“ 145 ton, klińca frakcja 0-31.5 mm ilość -€“ 1225 ton, konserwacja rowów ilość 1200 mb, wykonanie przepustów Ø 500 mm (PVC) ilość -€“ 25 mb, udrażnianie przepływów w przepustach i kolektorach ilość -€“ 20 mb, równanie dróg ilość -€“ 200 godz. Część 3 -€“ Roboty drogowe w 19 miejscowościach tj. Ostrów, Skołoszów, Święte, Sośnica, Zabłotce, Zamojsce, Łazy, Duńkowice, Michałówka Grabowiec, Nienowice, Sośnica -€“ Brzeg, Piaski, Chotyniec, Chałupki Chotynieckie, Zaleska Wola, Korczowa, Budzyń, Młyny -€“ remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych w miejscu wybojów i odbić mieszanką mineralno -€“ bitumiczną -€“ ilość 70 t Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamawiający dopuszcza złożenie jednej oferty na jedną lub dwie lub trzy części zamówienia. Zamawiający wskazuje, że umowa o zamówienie publiczne zostanie podpisana z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę biorąc pod ocenę każdą część oddzielnie. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej części określają: Opis przedmiotu zamówienia i zakres robót określają załączniki nr 8.1, 8.2 i 8.3 do SIWZ. Kosztorysy ofertowe scalone -€“ załącznik nr 7.1, 7.2 i 7.3 do SIWZ. Specyfikacja technicznego wykonania i odbioru robót dla części 1 i 2 stanowi załącznik nr 9.1 do SIWZ. Specyfikacja technicznego wykonania i odbioru robót dla części 3 stanowi załącznik nr 9.2 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45233140-2

Dodatkowe kody CPV: 45233142-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Określenie przedmiotu i zakres: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju robót o wartości do 100 000.00 zł. Zakres robót podobnych będzie obejmował wykonanie: wbudowania w drogi tłucznia o frakcji 0-63 mm, klińca 0-31.5 mm, konserwację rowów, wykonanie przepustów, udrażnianie przepływów w przepustach i kolektorach, równanie dróg, remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych w miejscu wybojów i odbić mieszanką mineralno -€“ bitumiczną. Warunki na jakich zostaną udzielone zamówienia są następujące: zamówienie zostanie udzielone w jednym lub kilku zamówieniach w przypadku gdy Zamawiający będzie posiadał środki finansowe na jego realizację.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2018-11-15
2018-11-15
2018-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:

Wskazane wyżej terminy zakończenia dotyczą poszczególnych części zamówienia od 1 do 3, zgodnie z zapisami w SIWZ.

SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum: - 150 000.00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) dla części nr 1, - 150000.00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) dla części nr 2, - 50 000.00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) dla części nr 3,

Informacje dodatkowe
W przypadku składania oferty na dwie lub trzy części kwoty powyższe podlegają stosownemu zsumowaniu.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że, nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie: Dla Części I i II: wykonał co najmniej jedno zamówienie na robotę budowlaną polegającą na wykonaniu: wbudowaniu materiału tłucznia lub klińca do remontu dróg, konserwacji rowów, równaniu dróg, Dla Części III: wykonał co najmniej jedno zamówienie na robotę budowlaną polegającą na wykonaniu: remontu cząstkowego nawierzchni asfaltowych w miejscu wybojów i odbić mieszanką mineralno -€“ bitumiczną, Zamawiający przez zamówienie rozumie jedną umowę. Przez zamówienia wykonane należy rozumieć: 1) zamówienia rozpoczęte i zakończone w w/w okresie 2) zamówienia zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w w/w okresie. b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje: - osobą która będzie pełnić funkcję kierownika budowy/robót, posiadającą uprawnienia budowlane* do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy w/w osoba będzie mieć uprawnienia bez ograniczeń, jak i w ograniczonym zakresie. * Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2008r., Nr 63, poz. 394 z późn. zm.).

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 Pzp - (według wzoru -€“ załącznik nr 3 do SIWZ) W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (według wzoru -€“ załącznik nr 3 do SIWZ) Uwaga: Wszyscy wykonawcy którzy złożyli oferty składają niniejsze oświadczenie w terminie 3 dni od daty przekazania przez Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86ust 5 Pzp (tj. informacji z otwarcia ofert)

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę minimum: - 150 000.00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) dla części nr 1, - 150000.00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) dla części nr 2, - 50 000.00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) dla części nr 3, (W przypadku składania oferty na dwie lub trzy części kwoty powyższe podlegają stosownemu zsumowaniu!), wystawiona w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa powyżej (pkt. 3.2), Zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawcy. 1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, (określonych w rozdziale V.1.3.1 a) SIWZ) z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ inne dokumenty; 2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego (określonych w rozdziale V.1.3.1 b) SIWZ), a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.;

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia wykonawcy swoich zasobów przy wykonywaniu zamówienia - załącznik nr 6.

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: - 3 000.00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) dla zadania nr 1, - 3 000.00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) dla zadania nr 2, - 1 000.00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) dla zadania nr 3, 2. Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert oznaczonego datą i godziną. Brak wymaganego wadium do upływu wyznaczonego terminu (oznaczonego datą i godziną) skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 7 b Pzp. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 359 ). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego w BS Radymno nr 54 9107 0007 2001 0002 7052 0010. Tytuł przelewu winien umożliwić identyfikację przetargu, którego dotyczy wadium oraz określać podmiot w którego imieniu jest wpłacane -€“ w przypadku jeśli przelewu nie dokonuje Wykonawca składający ofertę. Celem właściwej identyfikacji wpłaty z tytułu wadium powinny zawierać w tytule przelewu znak sprawy postępowania tj. ZP.271.1.2018.BUD Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu rozumie się gdy w wyznaczonym terminie, tj. do upływu terminu składania ofert (oznaczonego datą i godziną) nastąpi uznanie kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego. 5. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w Biurze podawczym na parterze Urzędu Gminy Radymno w Radymnie przy ul. Lwowskiej 38 w formie oryginału. Prosimy nie załączać do oferty oryginału gwarancji lub poręczenia. Wadium w formie poręczenia lub gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą, a beneficjentem takich dokumentów musi być Zamawiający. Gwarancja/poręczenie musi być podpisana przez przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być złożony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji /poręczenia winno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu, na jego pierwsze żądanie, pełnej kwoty wadium we wszystkich okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp. 6. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku gdy: 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Ponadto Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej 7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub po unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Pzp. Wadium wniesione w formie przelewu, będzie zwracane na konto z którego wpłynęło, o ile Wykonawca nie wskaże innego numeru konta. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, z zastrzeżeniem art. 148 ust. 4 Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
najniższa cena60,00
gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w umowie. Zmiana umowy dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami Pzp, w tym art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) oraz określonych w niniejszej umowie. 2. Poza przypadkami określonymi w ust. 1, zmiany umowy będą mogły nastąpić w następujących warunkach: 1) Terminu realizacji zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia tych zmian; termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku: a) z powodu wystąpienia dodatkowych okoliczności, a niemożliwych do przewidzenia (przed zawarciem umowy) przez doświadczonego Wykonawcę robót, polegających na: - konieczności usunięcia kolizji z nie zinwentaryzowaną infrastrukturą lub innych obiektów, - konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, b) z powodu okoliczności siły wyższej, przez którą strony będą rozumieć np. wystąpienie zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, c) z powodu szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, d) jeżeli wystąpiły zmiany bądź opóźnienia będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego, e) jeżeli powstaną okoliczności będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: - przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji itp., - odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, f) jeżeli powstały konieczne zmiany technologiczne, w szczególności konieczności zrealizowania zadania przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych niż wskazane w STW i OR w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zadania, g) opóźnienia Zamawiającego, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w wykonaniu następujących zobowiązań: - przekazania terenu budowy. Przesunięcie terminu realizacji umowy zostanie dokonane o taką liczbę dni, o jaką opóźni się przekazanie Wykonawcy terenu budowy; - kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty lub Zamawiającego inwestycjami, ale w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji; 2) W przypadku zmiany ustawowej stawek podatku od towarów i usług w trakcie realizacji umowy - w zakresie dotyczącym niezrealizowanej części przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie zmodyfikowane proporcjonalnie do zmiany stawki podatku VAT. 3) Zmiany przedstawiciela wykonawcy, tj. kierownika budowy; wykonawca może zmienić kierownika budowy jedynie z przyczyn niezależnych od niego, tj. zdarzeń losowych (śmierć, choroba, zwolnienie itp.) przy czym osoba zastępująca pierwotnego kierownika budowy będzie posiadała co najmniej takie same kwalifikacje jak poprzedni kierownik. 4) Zmiany podwykonawcy - Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia, przy czym jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca winien każdorazowo wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 5) Strony dopuszczają zmianę zabezpieczenia należytego wykonania umowy o którym mowa w § 13 ust. 1 w razie gdy zajdą okoliczności o których mowa w § 13 ust. 4 i 5. 6) Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-02-09, godzina: 11:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Roboty drogowe w 6 miejscowościach, tj.: Ostrów, Skołoszów, Sośnica, Święte, Zamojsce, Zabłotce,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Roboty drogowe w 6 miejscowościach, tj.: Ostrów, Skołoszów, Sośnica, Święte, Zamojsce, Zabłotce, w tym: wbudowanie tłucznia frakcja 0-63 mm ilość -€“ 150 ton, klińca frakcja 0-31.5 mm ilość -€“ 900 ton, konserwacja rowów ilość -€“ 400 mb, wykonanie przepustów Ø 500 mm (PVC) ilość -€“ 20 mb, udrażnianie przepływów w przepustach i kolektorach ilość -€“ 20 mb, równanie dróg ilość - 240 godz. Opis przedmiotu zamówienia i zakres robót określa załącznik nr 8.1 do SIWZ. Kosztorys ofertowy scalony -€“ załącznik nr 7.1 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2, 45233142-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
najniższa cena60,00
gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Szczegółowe warunki dla części 1 określa SIWZ

Część nr: 2Nazwa: Roboty drogowe w 13 miejscowościach tj. Łazy, Duńkowice, Michałówka Grabowiec, Nienowice, Sośnica -€“ Brzeg, Piaski, Chotyniec, Chałupki Chotynieckie, Zaleska Wola, Korczowa, Budzyń, Młyny.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Roboty drogowe w 13 miejscowościach tj. Łazy, Duńkowice, Michałówka Grabowiec, Nienowice, Sośnica -€“ Brzeg, Piaski, Chotyniec, Chałupki Chotynieckie, Zaleska Wola, Korczowa, Budzyń, Młyny:, w tym: wbudowanie tłucznia frakcja 0-63 mm ilość -€“ 145 ton, klińca frakcja 0-31.5 mm ilość -€“ 1225 ton, konserwacja rowów ilość 1200 mb, wykonanie przepustów Ø 500 mm (PVC) ilość -€“ 25 mb, udrażnianie przepływów w przepustach i kolektorach ilość -€“ 20 mb, równanie dróg ilość -€“ 200 godz. Opis przedmiotu zamówienia i zakres robót określa załącznik nr 8.2 do SIWZ. Kosztorys ofertowy scalony -€“ załącznik nr 7.2 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2, 45233142-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
najniższa cena 60,00
gwaranacja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Szczegółowe warunki zamówienia dla części 2 określa SIWZ.

Część nr: 3Nazwa: Roboty drogowe w 19 miejscowościach tj. Ostrów, Skołoszów, Święte, Sośnica, Zabłotce, Zamojsce, Łazy, Duńkowice, Michałówka Grabowiec, Nienowice, Sośnica -€“ Brzeg, Piaski, Chotyniec, Chałupki Chotynieckie, Zaleska Wola, Korczowa, Budzyń, Młyny.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Roboty drogowe w 19 miejscowościach tj. Ostrów, Skołoszów, Święte, Sośnica, Zabłotce, Zamojsce, Łazy, Duńkowice, Michałówka Grabowiec, Nienowice, Sośnica -€“ Brzeg, Piaski, Chotyniec, Chałupki Chotynieckie, Zaleska Wola, Korczowa, Budzyń, Młyny -€“ remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych w miejscu wybojów i odbić mieszanką mineralno -€“ bitumiczną -€“ ilość 70 t. Opis przedmiotu zamówienia i zakres robót określa załącznik nr 8.3 do SIWZ. Kosztorys ofertowy scalony -€“ załącznik nr 7.3 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2, 45233142-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
najniższa cena 60,00
gwaranacja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Szczegółowe warunki zamówienia dla części 3 określa SIWZ.


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
24.02.2020
Jeremias Sp. z o.o.

Firma Jeremias Systemy Kominowe należy do grupy Jeremias z siedzibą w Niemczech. Oddział w Polsce założony został w 1997 roku i w tym c...

wielkopolskie
Intalacje grzewcze
20.02.2020
Kerst Sp. z o.o.

DOŚWIADCZENI W BUDOWNICTWIE KERST Sp. z o. o. jest firmą budowlaną specjalizującą się w realizacji robót budowlanych dla Klientów in...

mazowieckie
Budownictwo mieszkaniowe
17.02.2020
Centrum Osłon Effect s.c. J...

Centrum Osłon Effect to firma, która specjalizuje się przede wszystkim w produkcji rolet na wymiar. Firma istnieje na rynku od 2008 rok...

pomorskie
Drzwi, bramy i ogrodzenia
15.02.2020
Invest Consulting Tadeusz S...

Invest Consulting to firma, która z powodzeniem działa na rynku nieruchomości od wielu lat. Jesteśmy generalnym wykonawcą inwestycji bu...

wielkopolskie
Budownictwo mieszkaniowe