Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Modernizacja i adaptację sal na potrzeby laboratoriów języko...
Modernizacja i adaptację sal na potrzeby laboratoriów języko...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Ryki
woj. lubelskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
Pisemnie, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 7 SIWZ

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Modernizacja i adaptację sal na potrzeby laboratoriów językowych w szkołach Gminy Ryki.

Numer referencyjny: WIR.271.1.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 3

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Modernizacja i adaptacja sal na potrzeby laboratoriów językowych w szkołach Gminy Ryki, które są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 3 części, jak poniżej:część 1 zamówienia -€“ "Przystosowanie pomieszczeń na pracownie językowo -€“ komputerowe w PSP Nr 1 w Rykach, ZPO w Rososzy i ZPO w Leopoldowie", których zakres obejmuje: 1) PSP nr 1 w Rykach: a) Roboty budowlane: roboty posadzkowe, roboty malarskie wewnętrzne, demontaż i montaż drzwi wewnętrznych , montaż rolet okiennych, montaż rolet okiennych tekstylnych montowanych w kasetach na skrzydłach okiennych, b) Instalacje elektryczne wewnętrzne. 2) ZPO w Rososzy: a) Roboty budowlane: roboty malarskie wewnętrzne, demontaż i montaż drzwi wewnętrznych, montaż rolet okiennych. b) Instalacje elektryczne wewnętrzne. 3) ZPO w Leopoldowie a) Roboty budowlane - roboty posadzkowe - roboty malarskie wewnętrzne - demontaż i montaż drzwi wewnętrznych - montaż rolet okiennych b) Instalacje elektryczne wewnętrzne część 2 zamówienia -€“ "Przystosowanie pomieszczeń na pracownie językowo -€“ komputerowe w PSP Nr 2 w Rykach, ZPO w Owni, PSP w Starej Dąbi i ZPO w Swatach", których zakres obejmuje: 1) PSP nr 2 w Rykach: a) Roboty budowlane: roboty posadzkowe, roboty malarskie wewnętrzne, demontaż i montaż drzwi wewnętrznych , montaż rolet okiennych, montaż rolet okiennych tekstylnych montowanych w kasetach na skrzydłach okiennych, montaż krat stalowych okiennych otwieranych (kraty okienne zewnętrzne: kratownica z prętów stalowych Ø 12 mm w rozstawie szer. max 80 mm i wys. max 240 mm. Kraty te muszą za pomocą kotew osadzonych w ścianie na głębokość min. 100 mm. Kotwy powinny być rozmieszczone w odstępach nie większych niż 480 mm na poziomych i pionowych krawędziach ościeżnic. Kraty otwierane od wewnątrz, zamykane na dwie kłódki, zabezpieczone antykorozyjnie) b) Instalacje elektryczne wewnętrzne. 2) ZPO w Owni: a) Roboty budowlane: roboty posadzkowe, roboty malarskie wewnętrzne, demontaż i montaż drzwi wewnętrznych, montaż rolet okiennych, montaż rolet okiennych tekstylnych montowanych w kasetach na skrzydłach okiennych, montaż krat stalowych okiennych otwieranych (Kraty okienne zewnętrzne: kratownica z prętów stalowych Ø 12 mm w rozstawie szer. max 80 mm i wys. max 240 mm. Kraty te muszą być mocowane za pomocą kotew osadzonych w ścianie na głębokość min. 100 mm. Kotwy powinny być rozmieszczone w odstępach nie większych niż 480 mm na poziomych i pionowych krawędziach ościeżnic. Kraty otwierane od wewnątrz, zamykane na dwie kłódki, zabezpieczone antykorozyjnie) b) Instalacje elektryczne wewnętrzne. 3) PSP w Starej Dąbi: a) Roboty budowlane: roboty malarskie wewnętrzne Projekt pn.: "Modernizacja oraz wyposażenie laboratoriów w zakresie kompetencji kluczowych z terenu gminy Ryki" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Strona 5 z 31 demontaż i montaż drzwi wewnętrznych montaż rolet okiennych. b) Instalacje elektryczne wewnętrzne. 4) ZPO w Swatach a) Roboty budowlane: roboty posadzkowe, roboty malarskie wewnętrzne, demontaż i montaż drzwi wewnętrznych, montaż rolet okiennych, zabudowa wnęki drzwiczkami przesuwnymi. b) Instalacje elektryczne wewnętrzne. część 3 zamówienia -€“ "Przystosowanie pomieszczenia na pracownię językowo -€“ komputerową w ZPO w Bobrownikach, ZPO w Moszczance i ZPO w Starym Bazanowie", których zakres obejmuje: 1) ZPO w Bobrownikach: a) Roboty budowlane: roboty posadzkowe, roboty malarskie wewnętrzne, demontaż i montaż drzwi wewnętrznych, montaż rolet okiennych. b) Instalacje elektryczne wewnętrzne. 2) ZPO w Moszczance: a) Roboty budowlane: roboty posadzkowe, roboty malarskie wewnętrzne, demontaż i montaż drzwi wewnętrznych, montaż rolet okiennych. b) Instalacje elektryczne wewnętrzne. 3) ZPO w Starym Bazanowie: a) Roboty budowlane: roboty posadzkowe, roboty malarskie wewnętrzne, montaż rolet okiennych. b) Instalacje elektryczne wewnętrzne. Ogólne zapisy do wszystkich części: 1) Zastosowane w trakcie realizacji robót we wszystkich obiektach materiały, elementy wyposażenia muszą posiadać odpowiednie atesty spełniać normy i być zgodne z przepisami bhp, sanitarnymi i p. poż. oraz normami obowiązującymi dla przedszkoli punktów przedszkolnych, placów zabaw. 2) Podczas wykonywania prac we wszystkich obiektach decyzje dotyczące kolorystyki, formy, wzornictwa użytych materiałów i elementów wyposażenia mogą być podjęte wyłącznie po uzgodnieniu z Zamawiającym. 3) Wykonawcy realizując prace muszą we własnym zakresie zabezpieczyć sobie zaopatrzenie w media niezbędne do wykonywania prac (energia elektryczna, woda itp.) istnieje możliwość odpłatnego (wg wskazań podliczników lub ryczałtowo) korzystania z przyłączy Zamawiającego. 4) Koszty wykonania prac na każdym z obiektów będą rozliczone oraz fakturowane oddzielnie.

II.5) Główny kod CPV: 45420000-7

Dodatkowe kody CPV: 45432100-5, 45442100-8, 45450000-6, 45310000-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
19684003,00

Waluta: PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2018-08-15

II.9) Informacje dodatkowe:SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
1.Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: a) w zakresie części 1 zamówienia: min. 1 (jedną) robotę polegające na budowie, rozbudowie, przebudo-wie lub modernizacji budynku/budynków o wartości brutto co naj-mniej 60 00,00 zł brutto, b) w zakresie części 2 zamówienia: min. 1 (jedną) robotę polegające na budowie, rozbudowie, przebudo-wie lub modernizacji budynku/budynków o wartości brutto co naj-mniej 90 00,00 zł brutto, c) w zakresie części 3 zamówienia: min. 1 (jedną) robotę polegające na budowie, rozbudowie, przebudo-wie lub modernizacji budynku/budynków o wartości brutto co naj-mniej 50 00,00 zł brutto, Uwaga: 1) Wykonawca powinien w wykazie robót wyraźnie określić wartość, każdej z dwóch rodzajów robót, aby można było ustalić, czy spełnia warunek udziału w postępowaniu. 2) Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego będą przeliczane wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia. 2.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówieniai skierują do jego rea-lizacji: a)w zakresie części 1, 2 i 3 zamówienia: jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania ro-botami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenerge-tycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych -€“ uprawnienia budowlane do kierowania ro-botami równoważne do wyżej wskazanych. Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osoby będące obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej -€“ zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946). Uwaga: Jeżeli Wykonawca zamierza złożyć więcej niż jedną ofertę to może, w celu wykazania zdolności technicznych i zawodowych, wskazać te same osoby do każdej części zamówienia, na którą składa ofertę.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a)wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SIWZ), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczy-ny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumen-tów - inne dokumenty. b)wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji za-wodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamó-wienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do SIWZ

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ.

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie

Informacja na temat wadiumIV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1.Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy -€“ Prawo za-mówień publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy -€“ Prawo zamówień pu-blicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaist-nienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 1)przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (opady deszczu, śniegu, temperatury +300C, temperatury -50C) powodujących wstrzymanie lub prze-rwanie całości wykonywanych robót budowlanych na zewnątrz budynku, stanowią-cych przedmiot zamówienia, w okresie dłuższym niż 5 następujących po sobie dni ka-lendarzowych -€“ potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym prze-dłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzy-manie; 2)przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarze-nia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które na-stąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występo-wania okoliczności siły wyższej, 3)przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przy-czyn za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowla-nych, 4)przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawniony-mi w dokumentacji projektowej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej -€“ o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji; 5)przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej, sta-nowiącej załącznik nr 2 do umowy, zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właści-wymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez wła-ściwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofer-cie, stanowiącej załącznik nr 3 do umowy oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wyko-nawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1, 6)przedłużenia terminu wykonania w zakresie niezbędnym wynikającym z konieczności wykonania robót, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt lub 6 ustawy Prawo zamówień publicznych 7)zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpo-średni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy, 8)w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy -€“ Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o któ-rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy -€“ Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem ust. 3. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy -€“ Prawo zamówień publicznych, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzie-lenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, po-twierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 2.Strony przewidują możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia w stosunku do treści umowy i oferty w sytuacji, gdy: a)zachodzi konieczność wykonania robót zamiennych. Podstawą określenia wynagro-dzenia za roboty lub dostawy urządzeń zamiennych będzie protokół konieczności uzgodniony przez Strony oraz kosztorys sporządzony przez Wykonawcę metodą kal-kulacji szczegółowej, zawierającej zakres robót / urządzeń według technologii przy-jętej w kosztorysie ofertowym, stanowiącej podstawę obliczenia ceny w ofercie oraz zakres robót/urządzeń podlegających wykonaniu/montażu według nowej technolo-gii, z uwzględnieniem danych wyjściowych do kosztorysowania określonych poniżej: -stawka R-g, wskaźnik kosztów pośrednich i zysk -€“ będą tożsame z wielkością tych składników zawartych w kosztorysach ofertowych. -ceny materiałów/urządzeń według średnich cen opublikowanych w kwartalnej informacji cenowej o cenach materiałów budowlanych, elektrycznych i instalacyj-nych (IMB, IME i IMI) sekocenbud, obowiązujących w danych okresie i zawierają-cych ceny zakupu, a w przypadku ich braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym. -ceny sprzętu według średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji ce-nowej pracy sprzętu sekocenbud (IRS), obowiązujących w danych okresie, a przypadku ich braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawia-jącym. Ilość jednostek przedmiarowych zakresu robót podlegających zamianie zostanie określona na podstawie przedmiaru sporządzonego w oparciu o dokumentację projektową. Tak sporządzone kosztorysy po uprzednim ich sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, będą stanowiły podstawę zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy w formie aneksu do umowy. Rozliczenie wykonanych robót budowlanych lub dostaw zamiennych będzie wynagrodzeniem kosztorysowym. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie nieuzasadniona, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen za roboty lub urządzenia zamienne oraz przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian, przed rozpoczęciem robót. b)zachodzi konieczność zaniechania robót przewidzianych w umowie. Wynagrodzenie za roboty niewykonane ustalone zostanie na podstawie kosztorysów ofertowych, z uwzględnieniem podatku VAT. Podstawą obniżenia wynagrodzenia, o którym mo-wa w § 3 ust. 2 będzie podpisany przez osoby upoważnione "Protokół robót niewykonanych" z załączonym kosztorysem robót niewykonanych, z uwzględnieniem podatku VAT, 3.Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między stronami umowy. 4.Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania przez obydwie strony umowy. 5.Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-02-09, godzina: 10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: POLSKI

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: "Przystosowanie pomieszczeń na pracownie językowo -€“ komputerowe w PSP Nr 1 w Rykach, ZPO w Rososzy i ZPO w Leopoldowie"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) PSP nr 1 w Rykach: a) Roboty budowlane: roboty posadzkowe, roboty malarskie wewnętrzne, demontaż i montaż drzwi wewnętrznych , montaż rolet okiennych, montaż rolet okiennych tekstylnych montowanych w kasetach na skrzydłach okiennych, b) Instalacje elektryczne wewnętrzne. 2) ZPO w Rososzy: a) Roboty budowlane: roboty malarskie wewnętrzne, demontaż i montaż drzwi wewnętrznych, montaż rolet okiennych. b) Instalacje elektryczne wewnętrzne. 3) ZPO w Leopoldowie a) Roboty budowlane - roboty posadzkowe - roboty malarskie wewnętrzne - demontaż i montaż drzwi wewnętrznych - montaż rolet okiennych b) Instalacje elektryczne wewnętrzne
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45420000-7, 45432100-5, 45442100-8, 45450000-6, 45310000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Długość okresugwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2Nazwa: "Przystosowanie pomieszczeń na pracownie językowo -€“ komputerowe w PSP Nr 2 w Rykach, ZPO w Owni, PSP w Starej Dąbi i ZPO w Swatach"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) PSP nr 2 w Rykach: a) Roboty budowlane: roboty posadzkowe, roboty malarskie wewnętrzne, demontaż i montaż drzwi wewnętrznych , montaż rolet okiennych, montaż rolet okiennych tekstylnych montowanych w kasetach na skrzydłach okiennych, montaż krat stalowych okiennych otwieranych (kraty okienne zewnętrzne: kratownica z prętów stalowych Ø 12 mm w rozstawie szer. max 80 mm i wys. max 240 mm. Kraty te muszą za pomocą kotew osadzonych w ścianie na głębokość min. 100 mm. Kotwy powinny być rozmieszczone w odstępach nie większych niż 480 mm na poziomych i pionowych krawędziach ościeżnic. Kraty otwierane od wewnątrz, zamykane na dwie kłódki, zabezpieczone antykorozyjnie) b) Instalacje elektryczne wewnętrzne. 2) ZPO w Owni: a) Roboty budowlane: roboty posadzkowe, roboty malarskie wewnętrzne, demontaż i montaż drzwi wewnętrznych, montaż rolet okiennych, montaż rolet okiennych tekstylnych montowanych w kasetach na skrzydłach okiennych, montaż krat stalowych okiennych otwieranych (Kraty okienne zewnętrzne: kratownica z prętów stalowych Ø 12 mm w rozstawie szer. max 80 mm i wys. max 240 mm. Kraty te muszą być mocowane za pomocą kotew osadzonych w ścianie na głębokość min. 100 mm. Kotwy powinny być rozmieszczone w odstępach nie większych niż 480 mm na poziomych i pionowych krawędziach ościeżnic. Kraty otwierane od wewnątrz, zamykane na dwie kłódki, zabezpieczone antykorozyjnie) b) Instalacje elektryczne wewnętrzne. 3) PSP w Starej Dąbi: a) Roboty budowlane: roboty malarskie wewnętrzne Projekt pn.: "Modernizacja oraz wyposażenie laboratoriów w zakresie kompetencji kluczowych z terenu gminy Ryki" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Strona 5 z 31 demontaż i montaż drzwi wewnętrznych montaż rolet okiennych. b) Instalacje elektryczne wewnętrzne. 4) ZPO w Swatach a) Roboty budowlane: roboty posadzkowe, roboty malarskie wewnętrzne, demontaż i montaż drzwi wewnętrznych, montaż rolet okiennych, zabudowa wnęki drzwiczkami przesuwnymi. b) Instalacje elektryczne wewnętrzne
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45420000-7, 45432100-5, 45442100-8, 45450000-6, 45310000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Długość okresugwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3Nazwa: Przystosowanie pomieszczenia na pracownię językowo -€“ komputerową w ZPO w Bobrownikach, ZPO w Moszczance i ZPO w Starym Bazanowie"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) ZPO w Bobrownikach: a) Roboty budowlane: roboty posadzkowe, roboty malarskie wewnętrzne, demontaż i montaż drzwi wewnętrznych, montaż rolet okiennych. b) Instalacje elektryczne wewnętrzne. 2) ZPO w Moszczance: a) Roboty budowlane: roboty posadzkowe, roboty malarskie wewnętrzne, demontaż i montaż drzwi wewnętrznych, montaż rolet okiennych. b) Instalacje elektryczne wewnętrzne. 3) ZPO w Starym Bazanowie: a) Roboty budowlane: roboty posadzkowe, roboty malarskie wewnętrzne, montaż rolet okiennych. b) Instalacje elektryczne wewnętrzne.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45420000-7, 45432100-5, 45442100-8, 45450000-6, 45310000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Długość okresugwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
04.07.2019
Kamieniarstwo Sławomir Wenta

Firma Kamieniarstwo WENTA w Sierakowicach oferuje płytki granitowe i marmurowe w różnych formatach oraz grubościach do wykonania przeró...

pomorskie
Inne usługi
04.07.2019
Farbart Piotr Pikania Centr...

Szukasz profesjonalnego sklepu z produktami do wyposażenia wnętrz? Zależy Ci na fachowej, sprawnej obsłudze i konkurencyjnych cenach? D...

śląskie
Farby, lakiery i kleje
04.07.2019
SCK Chłodnictwo-Klimatyzacj...

Sprzedaż klimatyzacji oraz urządzeń chłodniczych najwyższej jakości, fachowe doradztwo i serwis w zakresie budowy komór chłodniczych, i...

dolnośląskie
Intalacje grzewcze
04.07.2019
ETAK Sp. z o.o. Sp. k.

W naszym sklepie internetowym znajdą Państwo wszystkie niezbędne sprzęty elektryczne. Sklep Etak to propozycja najlepszych produktów w ...

małopolskie
Kable, przewody i oświetlenie