Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Remonty budowlane   /   Remont dróg gminnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w ...
Remont dróg gminnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w ...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Konstancin-Jeziorna
woj. mazowieckie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont dróg gminnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2018 roku -€“ I etap: Część nr 1- remont drogi gminnej ul. Złotej Wilgi w Konstancinie-Jeziornie, Część nr 2 - remont drogi gminnej ul. Leśnej w Konstancinie-Jeziornie, Część nr 3 - remont drogi gminnej w Okrzeszynie.

Numer referencyjny: ZP. 271.09.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 3

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest remont następujących dróg i ulic: Część nr 1- remont drogi gminnej ul. Złotej Wilgi w Konstancinie-Jeziornie, Część nr 2 - remont drogi gminnej ul. Leśnej w Konstancinie-Jeziornie, Część nr 3 - remont drogi gminnej w Okrzeszynie, 2. Obowiązkiem Wykonawcy w stosunku do wszystkich części będzie: 1) sporządzenie, uzgodnienie, zatwierdzenie oraz wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu; podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784). Zamawiający dodatkowo informuje, że w przypadku części nr 3 tj. drogi w Okrzeszynie na której prowadzona jest komunikacja publiczna, obowiązkowo należy projekt uzgodnić z Zarządem Transportu Miejskiego z siedzibą w Warszawie. Projekt musi uwzględniać konieczność prowadzenia remontu przy jednoczesnym funkcjonowaniu komunikacji publicznej. Dopuszcza się, przy prowadzeniu robót na całej szerokości jezdni równocześnie, krótkotrwałe zamknięcie drogi dla komunikacji publicznej. Obowiązkiem Wykonawcy będzie wcześniejsze uzgodnienie z ZTM w Warszawie terminu utrudnień. Wykonawca będzie mógł dokonać zamknięcia drogi pod warunkiem uzyskania akceptacji ZTM w Warszawie. 2) realizacja robót budowlanych zgodnie z dokumentacjami projektowymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (zwanymi dalej specyfikacjami technicznymi lub STWiOR), odrębnymi dla każdej z części. STWiOR stanowią załączniki nr 10, 11, 12 do niniejszej SIWZ. Roboty należy zorganizować tak, by zapewnić dojazd do każdej posesji na końcu dnia roboczego. Wykonawca zobowiązany jest do informowania mieszkańców o przewidywanych utrudnieniach dostępu do posesji z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, 3) sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej, 3. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: drogi gminne: ulice Złotej Wilgi, Leśna w Konstancinie-Jeziornie oraz droga gminna w Okrzeszynie. 4. Podstawowe informacje o każdej z części przedmiotu zamówienia: 1) Część nr 1 - remont drogi gminnej ul. Złotej Wilgi w Konstancinie-Jeziornie: Obecnie jezdnia drogi ma nawierzchnię z kruszyw drogowych -€“ celem remontu jest jej zabezpieczenie nakładką z mieszanek mineralno-asfaltowych. Remont należy rozpocząć od korekcyjnego frezowania istniejącej nawierzchni. Nową konstrukcję drogi z obu stron ograniczyć opornikiem betonowym 8x30cm ustawionym na ławie z betonu. Następnie ułożyć podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 6 cm. Na podbudowie ułożyć nową nawierzchnię bitumiczną o grubości 6cm. Istniejące zjazdy dostosować wysokościowo do nowych rzędnych jezdni drogi. 2) Część nr 2 - remont drogi gminnej ul. Leśnej w Konstancinie-Jeziornie. Istniejąca nawierzchnia przedmiotowej drogi pomiędzy ulicami Długą i Broniewskiego w Konstancinie-Jeziornie na części długości ma nawierzchnię z kruszyw, a na pozostałej z asfaltu. Remont na długości, gdzie aktualnie występuję nawierzchnia bitumiczna będzie polegał na jej korekcyjnym frezowaniu poprzedzającym wzmocnienie podbudowy kruszywem drogowym. Przed wyrównaniem szerokości jezdni drogi, w miejscu gdzie istnieje obawa o stabilność ogrodzenia sąsiadującego z drogą, zamontować palisadę drewnianą zabezpieczająca skarpę przez osuwaniem. Na części drogi o nawierzchni z kruszywa wybrać część podbudowy,i, w miejscach gdzie nie ma oporników/krawężników, ustawić na ławie betonowej nowe oporniki betonowe 8x30cm. Na wykonanej podbudowie ułożyć nową nawierzchnię bitumiczną o grubości 6cm. Roboty zakończyć wbudowaniem na poboczu drogi, w miejsca położonych najniżej, drenażu z zastosowaniem kruszywa łamanego oraz geowłókniny separacyjnej. 3) Część nr 3 - remont drogi gminnej w Okrzeszynie. Przedmiotem robót jest remont odcinka drogi położonego pomiędzy granicą m.st. Warszawy a skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 2802W w Okrzeszynie. Po drodze jest prowadzona komunikacja publiczna. Komunikacja musi być utrzymana, co do zasady, przez cały okres prowadzenia robót budowlanych. Jedynie na czas wykonywania robót nawierzchniowych Zamawiający dopuszcza krótkotrwałe zamknięcie drogi dla komunikacji publicznej. Remont należy rozpocząć od rozebrania istniejących oporników betonowych i frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej. Następnie ustawić nowe oporniki betonowe na ławie betonowej. Na istniejącej nawierzchni wykonać bitumiczną warstwę wyrównawczą a później ułożyć siatkę wzmacniająca z geokompozytów. Następnie wykonać nową dwuwarstwową nawierzchnię bitumiczną o łącznej grubości 10cm. Istniejące zjazdy dostosować wysokościowo do nowych rzędnych jezdni drogi.

II.5) Główny kod CPV: 45100000-8

Dodatkowe kody CPV: 45111240-2, 45233220-7, 45233222-1, 45233223-8, 45233226-9, 45233251-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach: 90
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia:


II.9) Informacje dodatkowe:

Termin wykonania robót budowlanych: 45 dni od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą. Przez wykonanie robót budowlanych rozumie się zakończenie wszystkich robót budowlanych w zakresie zgodnym z umową, oraz przekazanie Zamawiającemu pisemnej informacji o zrealizowaniu robót, po wcześniejszym potwierdzeniu tego faktu przez inspektora nadzoru inwestorskiego Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: 90 dni od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą. Przez zakończenie realizacji przedmiotu umowy rozumie się: a) dokonanie odbioru końcowego, poprzedzone przekazaniem Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy dokumentów, określonych, co do rodzaju, w § 6 ust. 4 punkty 1- 7 wzoru umowy, b) wykonanie i przedłożenie zamawiającemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, o której mowa w § 6 ust. 4, punkt 8 wzoru umowy.

SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
a) zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia Wykonawcy: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg i placów z zastosowaniem mieszanek mineralno-asfaltowych o wartości brutto minimum dla: części nr 1 -€“ 200 000,00 zł, części nr 2 -€“ 200 000,00 zł, części nr 3 -€“ 600 000,00 zł, b) zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie potencjału osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonywania zamówienia, w tym minimum jedną osobą która będzie: - kierownikiem budowy -€“ posiadającym wyższe wykształcenie kierunkowe (inżynieria lądowa lub równoważne) oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, lub równoważne.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp; b) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. UWAGA: Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp Wykonawca, zgodnie z przepisami art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy Pzp. wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca powinien przedstawić, pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, dowody, że powiązania z innymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia -€“ załącznik nr 6 do SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1.Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg i placów z zastosowaniem mieszanek mineralno-asfaltowych o wartości brutto minimum dla: części nr 1 -€“ 200 000,00 zł, części nr 2 -€“ 200 000,00 zł, części nr 3 -€“ 600 000,00 zł, 2. Wykonawca wykaże, iż osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonywania zamówienia, w tym minimum jedną osobą która będzie: - kierownikiem budowy -€“ posiadającym wyższe wykształcenie kierunkowe (inżynieria lądowa lub równoważne) oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, lub równoważne.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

a) w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w rozdz. X ust. 3 pkt. 2) lit. a) SIWZ -€“ złoży wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (załącznik nr 4 do SIWZ). Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; b) W celu potwierdzenia spełniania warunku o którym mowa w rozdz. X ust. 3 pkt. 2) lit. b) SIWZ -€“ złoży wykaz osób kierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5 do SIWZ);

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Powoływanie się na zasoby podmiotów trzecich. 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 3 pkt 2) lit. a). 3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-€“23 i ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp. 5) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 6) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 7) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa innego podmiotu, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami; b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. 8) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów określających: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

Przystępując do przetargu, Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: dla części nr 1: 6.000,00 zł dla części nr 2: 6.000,00 zł dla części nr 3: 17.000,00 zł

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena oferty brutto 80,00
okres udzielonej gwarancji 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający, zgodnie z przepisem art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, przewiduje możliwości dokonania zmiany niniejszej umowy w zakresie: 1) zakresu/sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub nie dało się ich przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności w sytuacji pojawienia się na rynku nowych rozwiązań technologicznych i materiałowych, 2) zakresu realizacji robót w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności powodującej, że: a) wykonanie części zakresu robót nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy lub, b) wykonanie części zakresu robót nie jest możliwe, z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy, przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 3) terminów realizacji - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania umowy w przypadku: a) jeśli pojawiły się okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, zwłaszcza w przypadku wystąpienia potrzeby realizacji robót dodatkowych, b) jeśli dotrzymanie terminu wskazanego pierwotnie okazało się niemożliwe z powodów, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca, a w szczególności wniesienia przez Zamawiającego istotnej zmiany do projektu na podstawie którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, lub wyniknięcia podczas realizacji podziemnej sieci nieprzewidzianych kolizji z istniejącymi uzbrojeniem lub zabytkami archeologicznymi, c) wystąpienia anomalii pogodowych publikowanych w oficjalnych komunikatach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, d) wystąpienia warunków gruntowych realizacji inwestycji, znacząco odbiegających od opisanych w dokumentacji technicznej, e) wstrzymania realizacji projektu przez Zamawiającego nie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, f) wstrzymania lub opóźnienia realizacji projektu przez Zamawiającego, ze względu na warunki stawiane organy administracji rządowej i samorządowej, g) wystąpienia opóźnienia w uzyskiwaniu decyzji i uzgodnień wydawanych przez inne organy, w tym Starostę Powiatu Piaseczyńskiego, w stosunku do terminów przewidzianych ustawowo, lub w stosunku do innych przepisów. 4) zmniejszenia wynagrodzenia, zwłaszcza w sytuacji zmniejszenia zakresu realizacji robót, 5) zmiany podwykonawców, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Kodeksie cywilnym, 6) robót zamiennych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowlanego, po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych - bez konieczności zwiększania wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy, 7) robót zamiennych, jeżeli nie odstępują one w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 lub 6 ustawy Pb z zastrzeżeniem art. 57 ust. 2 ustawy Pb, po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych - bez konieczności zwiększania wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy, 8) wszelkich zmian, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, 2. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w ust. 1. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu, o którym mowa w ust. 6. 3. W przypadku zmian dotyczących dodatkowych robót budowlanych, o których mowa w przepisie art. 144 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o zaistnieniu w czasie realizacji umowy konieczności wykonania robót dodatkowych, jednak nie później niż 5 dni licząc od dnia powzięcia wiadomości przez Wykonawcę o zaistniałej sytuacji. 4. W przypadku wyniknięcia w czasie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w ust. 3, i które są niezbędne do prawidłowej realizacji całości lub części przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się nie wykonywać ich przed zawarciem aneksu do Umowy uwzględniającego ich wykonanie, pod rygorem zrzeknięcia się ewentualnego wynagrodzenia z tytułu ich wykonania. 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 i 4 Wykonawca ma obowiązek kontynuować realizację pozostałego zakresu umowy, o ile roboty dodatkowe lub niewykonanie części przedmiotu Umowy nie przeszkadzają w jego prawidłowej realizacji. 6. Wszelkie zmiany umowy będą dokonywane wyłącznie w formie pisemnej, w drodze aneksu, pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-02-09, godzina: 10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: POLSKI

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Część nr 1- remont drogi gminnej ul. Złotej Wilgi w Konstancinie-Jeziornie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część nr 1 - remont drogi gminnej ul. Złotej Wilgi w Konstancinie-Jeziornie: Obecnie jezdnia drogi ma nawierzchnię z kruszyw drogowych -€“ celem remontu jest jej zabezpieczenie nakładką z mieszanek mineralno-asfaltowych. Remont należy rozpocząć od korekcyjnego frezowania istniejącej nawierzchni. Nową konstrukcję drogi z obu stron ograniczyć opornikiem betonowym 8x30cm ustawionym na ławie z betonu. Następnie ułożyć podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 6 cm. Na podbudowie ułożyć nową nawierzchnię bitumiczną o grubości 6cm. Istniejące zjazdy dostosować wysokościowo do nowych rzędnych jezdni drogi.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45100000-8, 45111240-2, 45233220-7, 45233222-1, 45233223-8, 45233226-9, 45233251-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 90
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena oferty brutto 80,00
okres udzielonej gwarancji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2Nazwa: Część nr 2 - remont drogi gminnej ul. Leśnej w Konstancinie-Jeziornie,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2) Część nr 2 - remont drogi gminnej ul. Leśnej w Konstancinie-Jeziornie. Istniejąca nawierzchnia przedmiotowej drogi pomiędzy ulicami Długą i Broniewskiego w Konstancinie-Jeziornie na części długości ma nawierzchnię z kruszyw, a na pozostałej z asfaltu. Remont na długości, gdzie aktualnie występuję nawierzchnia bitumiczna będzie polegał na jej korekcyjnym frezowaniu poprzedzającym wzmocnienie podbudowy kruszywem drogowym. Przed wyrównaniem szerokości jezdni drogi, w miejscu gdzie istnieje obawa o stabilność ogrodzenia sąsiadującego z drogą, zamontować palisadę drewnianą zabezpieczająca skarpę przez osuwaniem. Na części drogi o nawierzchni z kruszywa wybrać część podbudowy,i, w miejscach gdzie nie ma oporników/krawężników, ustawić na ławie betonowej nowe oporniki betonowe 8x30cm. Na wykonanej podbudowie ułożyć nową nawierzchnię bitumiczną o grubości 6cm. Roboty zakończyć wbudowaniem na poboczu drogi, w miejsca położonych najniżej, drenażu z zastosowaniem kruszywa łamanego oraz geowłókniny separacyjnej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45100000-8, 45111240-2, 45233220-7, 45233222-1, 45233223-8, 45233226-9, 45233251-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 90
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
okres udzielonej gwarancji 20,00
cena oferty brutto 80,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3Nazwa: Część nr 3 - remont drogi gminnej w Okrzeszynie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3) Część nr 3 - remont drogi gminnej w Okrzeszynie. Przedmiotem robót jest remont odcinka drogi położonego pomiędzy granicą m.st. Warszawy a skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 2802W w Okrzeszynie. Po drodze jest prowadzona komunikacja publiczna. Komunikacja musi być utrzymana, co do zasady, przez cały okres prowadzenia robót budowlanych. Jedynie na czas wykonywania robót nawierzchniowych Zamawiający dopuszcza krótkotrwałe zamknięcie drogi dla komunikacji publicznej. Remont należy rozpocząć od rozebrania istniejących oporników betonowych i frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej. Następnie ustawić nowe oporniki betonowe na ławie betonowej. Na istniejącej nawierzchni wykonać bitumiczną warstwę wyrównawczą a później ułożyć siatkę wzmacniająca z geokompozytów. Następnie wykonać nową dwuwarstwową nawierzchnię bitumiczną o łącznej grubości 10cm. Istniejące zjazdy dostosować wysokościowo do nowych rzędnych jezdni drogi.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45100000-8, 45111240-2, 45233220-7, 45233222-1, 45233223-8, 45233226-9, 45233251-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 90
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena oferty brutto 80,00
okres udzielonej gwarancji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
21.05.2020
Przedsiębiorstwo Handlowo U...

Zastanawiasz się, czy warto zdecydować się na montaż paneli fotowoltaicznych? Ile to wszystko kosztuje najłatwiejszym sposobem na to, ż...

śląskie
Budownictwo ekologiczne
21.05.2020
Edmar Edward Feński

Firma EDMAR proponuję docieplenie poddasza poliuretanową pianą otwartokomorową. Pracujemy na sprawdzonych pianach Amerykańskich oraz ...

mazowieckie
Ocieplanie budonków
18.05.2020
Grupa Proeko Sp. z o.o.

Jesteśmy wyjątkową firmą, która stworzyła autorską, innowacyjną a przede wszystkim pro-gospodarczą technologię budowy domów ekologiczny...

małopolskie
Domy drewniane
17.05.2020
DK Plastic Adrian Dziedzic

DK IZOLACJE. Ocieplenia pianą PUR. Nasze działania opierają się na jasnych zasadach, które budują silną markę i pozycję lidera w br...

kujawsko-pomorskie
Ocieplanie budonków