Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w miejsc...
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w miejsc...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Przysucha
woj. mazowieckie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
Forma pisemna

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w miejscowości Janików

Numer referencyjny: ZPI.271.8.2018.MF

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
3. Opis przedmiotu zamówienia. 3.1.Nazwa zamówienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w miejscowości Janików. 3.2.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie, dostawie i montażu urządzeń oraz uruchomieniu sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Ogrodowej w miejscowości Janików. 3.2.1.Zakres robót obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości: 2 333,00 m, w tym: 3.2.1.1.Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 1 590,0 m z rur DN 200 mm PVC-U, SN8, zaopatrzona w studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o średnicy 1 200 mm w liczbie 43 szt., 3.2.1.2.Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej (rurociąg tłoczny) o długości 743,00 m z rur PE 100, SDR 17 o średnicach 110 i 90 mm łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe, zaopatrzona w studnie rozprężne o średnicy 1000 mm w ilości 2 szt., 3.2.1.3.Dostawa, montaż i uruchomienie dwóch przepompowni (P1 i P2) o średnicy 1500 mm. Przepompownia (P1) o następujących parametrach: Q-6,0 l/s, Hp-11,5 m, dwie pompy o mocy 5,13 kW i 2,6 kW. Przepompownia (P2) o następujących parametrach: Q-4,0 l/s, Hp-8,8 m, dwie pompy o mocy 3,5 kW i 2,6 kW. 3.2.1.4.Wykonanie zagospodarowania terenu po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej poprzez roboty odtworzeniowe drogowe oraz porządkowe. 3.3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamawiający określa w poniższych załącznikach do niniejszej SIWZ: 3.3.1.Projekt zagospodarowania terenu dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków P1 i P2 i kabli zasilających (WLZ) przepompownie w miejscowości Janików ul. Ogrodowa. 3.3.2.Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 3.3.3.Dokumentacja geotechniczna dla projektu kanalizacji sanitarnej przy ul. Ogrodowej w Janikowie. Uwaga 1: Przedmiar robót załączony do SIWZ należy traktować jedynie jako dokument pomocniczy przy opracowaniu oferty, a zawarte w nim zestawienie robót ma jedynie zobrazować skalę robót i pomóc w oszacowaniu kosztów wykonania zadania. Uwaga 2: Materiały, urządzenia i wyposażenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty. Wszystkie zainstalowane urządzenia i zastosowane urządzenia muszą posiadać odpowiednie aprobaty ITB oraz atesty higieny PZH, znak bezpieczeństwa B lub CE i spełniać warunki określone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiących załącznik do SIWZ. Uwaga 3: W przypadku użycia w SIWZ, Projekcie zagospodarowania terenu dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków P1 i P2 i kabli zasilających (WLZ) przepompownie w miejscowości Janików ul. Ogrodowa, Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Przedmiarze, przy opisie przedmiotu zamówienia nazwy producenta, znaku towarowego, patentu lub pochodzenia w odniesieniu do określonych materiałów, urządzeń, itp. mają za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technologicznych Zamawiającego. Zamawiający - zgodnie z art. 29 ust. 3 oraz art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - wymaga, aby traktować takie wskazania jako przykładowe i dopuszczalne przy realizacji zamówienia. Dobrane przez projektanta materiały konkretnych producentów Zamawiający traktuje jako określenie parametrów przedmiotów za pomocą podanego standardu, dopuszczając do stosowania innych odpowiedników rynkowych z zastrzeżeniem, że będą spełniać ten sam poziom technologiczny i jakościowy oraz, będą posiadać wymagane odrębnymi przepisami atesty, certyfikaty, świadectwa bezpieczeństwa i dopuszczenie do stosowania zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz innymi aktami prawnymi. Zamawiający anuluje wszelkie nazwy producenta, znaków towarowych, patentów itp. jeżeli występują w rysunkach lub opisach w dokumentacji projektowo -€“ budowlanej - nie są one obowiązujące dla Wykonawcy. Uwaga 4: Zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu robót budowlanych w rejonie uzbrojenia terenu w sieć elektryczną, telefoniczną, wodociągową, sanitarną. W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowany odcinek uzbrojenia terenu Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym fakcie w trybie pilnym Zamawiającego i dokonać niezbędnych prac zabezpieczających. 3.4.Zamówienie obejmuje również roboty towarzyszące oraz tymczasowe nie objęte projektem zagospodarowania terenu dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków P1 i P2 i kabli zasilających (WLZ) przepompownie w miejscowości Janików ul. Ogrodowa, a konieczne do uwzględnienia ze względu na przepisy prawa budowlanego oraz do ich prawidłowego ukończenia. Roboty te obejmują w szczególności: 3.4.1.Organizacja i zabezpieczenie i odpowiednie oznakowanie placu budowy. 3.4.2.Opracowanie i uzgodnienie tymczasowej organizacji ruchu. 3.4.3.Uzyskanie stosownych decyzji wraz z opłatami oraz wykonanie tych decyzji na koszt wykonawcy np. zajęcie pasa drogowego, związanych z realizacją robót w pobliżu urządzeń wymagających stosownych decyzji, innych niezbędnych przy realizacji zadania. 3.4.4.Zabezpieczenie na czas robót istniejącego uzbrojenia terenu (np. kabli energetycznych lub telefonicznych, sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej). 3.4.5.Wykonanie określonych Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych badań i prób. 3.4.6.Przygotowanie dokumentacji do odbioru końcowego. 3.4.7.Pełna obsługa geodezyjna w trakcie realizacji zadania wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej. 3.4.8.Likwidacja budowy i uporządkowanie terenu objętego placem budowy. 3.5.Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV. Przedmiot zamówienia jest zgodny z Nomenklaturą wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), to jest: Główny przedmiot zamówienia (CPV) -€“ 45232400-6 Dodatkowe przedmioty (CPV) -€“ 45232411-6 3.6.Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: Janików, ul. Ogrodowa, nr ewid. dz. 876/2, jednostka ewid. Przysucha-obszar wiejski 142306-5, obręb ewid. Janików 0006 3.7.Termin wykonania zamówienia. 3.7.1.Termin wykonania zamówienia: Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia i przekazania go w użytkowanie do dnia: 30.06.2018 r. 3.7.2.Za termin wykonania przedmiotu zamówienia przyjmuje się dzień pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę robót potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru gotowości do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia wraz z przekazaniem pełnej dokumentacji odbiorowej. 3.8.Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane zamówienie na okres minimum 36 miesięcy. UWAGA: termin udzielenia gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. 3.9.Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności nie będące samodzielnymi funkcjami technicznymi w budownictwie w zakresie realizacji robót budowlanych wykonywanych w ramach niniejszego zamówienia, (jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy Kodeks pracy j.t. Dz. U. z 2016 poz. 1666) na podstawie umowy o pracę, co najmniej na okres realizacji niniejszego zamówienia. 3.9.1.Rodzaj czynności , których dotyczy obowiązek zatrudnienia na umowę o prace: -roboty instalacyjne branży sanitarnej, 3.9.2.Sposób dokumentowania zatrudnienia wyżej wymienionych osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę powyższych wymagań oraz sankcje z tytułu ich niespełnienia określa projekt umowy -€“ załącznik nr 6 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45232400-6

Dodatkowe kody CPV: 45232411-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2018-06-30


II.9) Informacje dodatkowe:SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający uzna spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający uzna spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
a) Zamawiający uzna spełnienie tego warunku w oparciu o wykaz wykonanych robót budowlanych zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie minimum jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej o wartości brutto nie mniejszej niż 800 000,00 zł i udokumentowanie, że robota ta została wykonana w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona, b) Kwalifikacji zawodowych osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga od wykonawców dysponowania osobami, które zapewnią kierowanie budową oraz robotami budowlanymi w szczególności: - kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunek ten zostanie uznany w oparciu o wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia pełniąc wyżej wymienione funkcje zgodnie z załącznikami nr 5 i 5a do SIWZ.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

12.1.W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający będzie żądał: 12.1.1.wykazu robót budowlanych, o których mowa w pkt 9.2.3. a) SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ inne dokumenty. 12.1.2.Wykazu osób, o których mowa w pkt. 9.2.3. b) SIWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z imionami i nazwiskami tych osób oraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z załącznikami nr 5 i 5a do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Do wypełnionego i podpisanego formularza oferty -€“ załącznik nr 1 do SIWZ należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia: 10.1.oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania -€“ załącznik nr 3 do SIWZ, 10.2.oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu -€“ załącznik nr 2 do SIWZ, 10.3.w przypadku powoływania się na zasoby innych podmiotów należy przedstawić zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu niezbędnych zasobów -€“ załącznik nr 9 do SIWZ. 10.4.w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oświadczenia składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie. 10.5.potwierdzenie wniesienia wadium w formie pieniężnej lub niepieniężnej -€“ oryginał dokumentu -€“ zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 16 niniejszej SIWZ. 10.6.Pełnomocnictwo (składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia np. konsorcjum, spółka cywilna) o treści zgodnej z załączonym do SIWZ wzorem.

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena60,00
Okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1.Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjątkiem zmian wynikających z okoliczności opisanych w poniższych punktach. 2.Zmiany do umowy w stosunku do treści wybranej oferty są możliwe, gdy podczas wykonywania zamówienia pojawiły się okoliczności, których w trakcie sporządzania dokumentacji projektowej nie można było przewidzieć i jednocześnie powodują one, że wykonanie robót budowlanych zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiłoby wadę w prawidłowym funkcjonowaniu obiektu. 3.Zmiany do umowy mogą dotyczyć terminu wykonania zamówienia wyłącznie w przypadkach: 3.1.Konieczności wykonania robót zamiennych ze względu na zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej lub konieczności sporządzenia i uzgodnienia dodatkowej dokumentacji, która wymaga dodatkowego czasu ponad termin wynikający z umowy. 3.2.Prac lub badań archeologicznych powodujących, konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową. 3.3.Zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac budowlanych lub spełnienie warunków technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy. 3.4.Okoliczności wynikających z tzw. "siły wyższej" w rozumieniu kodeksu cywilnego. 4.Wstrzymanie robót z w/w powodów musi być potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 5.Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika budowy, w sytuacji zdarzeń losowych uniemożliwiających mu pełnienie jego funkcji. Zmiana taka może nastąpić tylko na osoby, które spełniają warunki w SIWZ. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 3 dni wraz z dołączeniem określonych w SIWZ dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje zawodowe danej osoby.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-02-12, godzina: 10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPOLECAMY:
OSTATNIO DODANE
19.05.2019
Czes-Bud Czesław Kiełbasa

Witam. Zajmujemy się kryciem dachów od wielu lat. W naszych usługach jest krycie dachów każdym rodzajem blach, dachówką, gontem bitum...

mazowieckie
Budownictwo mieszkaniowe
17.05.2019
Centrum Płyty Warstwowej Ob...

Z przyjemnością prezentujemy Państwu propozycję firmy Lekka Obudowa. Nasza siedziba mieści się w Obornikach w województwie wielkopolski...

wielkopolskie
Inne materiały
17.05.2019
Progressc s.c.

Oferujemy szereg usług mających na celu spełnienie marzeń klienta o własnym domu. Realizujemy zamysł klienta dotyczący powstawania domu...

lubelskie
Budownictwo mieszkaniowe
17.05.2019
Przedsiębiorstwo Usługowo-H...

Firma działająca na terenie całej Polski, jak i za granicą, jako producent drewnianych materiałów wykończeniowych, w tym schodów z drew...

małopolskie
Stolarstwo