Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Budowa drogi ul. Wojska Polskiego w Sulechowie (do osiedla ...
Budowa drogi ul. Wojska Polskiego w Sulechowie (do osiedla ...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Sulechów
woj. lubuskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
pisemnie na adres Zamawiającego

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa drogi ul. Wojska Polskiego w Sulechowie (do osiedla gen. J. Bema)

Numer referencyjny: BZ.271.6.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.1. Zamówienie obejmuje budowę drogi na odcinku oznaczonym w projekcie budowla-nym numerem 2, od hm 2+17,11 do hm 3+35,15 wraz z oświetleniem ulicznym, w ramach realizacji zadania pn. "Budowa drogi ul. Wojska Polskiego w Sulechowie (do osiedla gen. J. Bema)". Długość przedmiotowego odcinka drogi wynosi 118 m, szerokość jezdni 6 m, szero-kość chodnika wraz ze ścieżką rowerową 2,5 m. Nawierzchnia jezdni -€“ kostka bruko-wa betonowa gr. 8 cm koloru szarego, nawierzchnia chodnika z kostki brukowej beto-nowej bezfazowej gr. 8cm koloru szarego, nawierzchnia ścieżki rowerowej z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 8 cm koloru grafitowego. Pomimo uwzględnienia w dokumentacji projektowej -€“ projekcie wykonawczym, w części dotyczącej budowy oświetlenia drogowego lamp solarnych, w ofercie należy uwzględnić zamiennie 4 lampy hybrydowe tj. połączenie opraw LED i turbin wiatro-wych umieszczonych na słupach o wysokości 6 m; moc opraw oświetleniowych LED min. 50W. Parametry i wymagania dotyczące zamiennych opraw określone zostały w rozdziale IV siwz. 1.2. Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlany zatwierdzony decyzją nr 396/14 Starosty Zielonogórskiego z dnia 30.04.2014 r., a także projekt wykonawczy oraz przedmiary robót, opracowane przez BGWprojekt z siedzibą w Sulechowie. 1.3. Wykonawca zrealizuje roboty z materiałów własnych posiadających dopuszczenie do stosowania w budownictwie, które zakupi i dostarczy na teren budowy na własny koszt i ryzyko. 1.4. W robotach drogowych nie dopuszcza się stosowania tłucznia pomiedziowego. 1.5. Wykonawca musi uwzględnić: 1) zabezpieczenie terenu budowy, 2) wywiezienie materiałów rozbiórkowych i odpadów z terenu budowy - w cenie należy uwzględnić transport do podmiotu zajmującego się odzyskiem odpadów lub transport, utylizację oraz składowanie na składowisku odpadów -€“ dot. tej części materiałów, które zgodnie z odrębnymi przepisami zalicza się do opadów; Wykonawca winien posiadać stosowne zezwolenie na transport odpadów lub wykonać tę część zamówienia przy pomocy podmiotu, który takowe posiada, 3) wywiezienie wykorytowanej ziemi urodzajnej oraz materiału z koryta -€“ np. kruszywa łamanego, piasku i in. który określi inspektor nadzoru, w miejsce wskazane przez Zamawiającego, na terenie miasta Sulechów lub wsi bezpośrednio sąsiadujących z Sulechowem, 4) uporządkowanie terenów zielonych w obrębie prowadzonych robót po ich zakończeniu, 5) uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących, zajętych przez Wykonawcę na potrzeby realizacji robót, łącznie z przywróceniem zagospodarowania terenów w zieleń i odtworzeniem uszkodzonych, w szczególności wskutek poruszania się sprzętu budowlanego i transportu ciężkiego, nawierzchni drogowych, poza terenem budowy, 6) uzgodnienie we własnym zakresie miejsca poboru wody i energii oraz ewentualnie punktu zrzutu ścieków, 7) zorganizowanie we własnym zakresie: a) zaplecza budowy, b) terenu niezbędnego do składowania materiałów oraz postoju maszyn i urządzeń, 8) zastosowanie krawężników o kształcie łukowym i odpowiednim promieniu łuku na łukach -€“ Zamawiający nie dopuszcza zastosowania na łukach krawężników prostych, chyba, że nie będzie możliwości dobrania krawężników łukowych o odpowiednim promieniu łuku, 9) połączenie krawężników najazdowych z wystającymi za pomocą krawężników łączących -€“ skośnych, 10) konieczność częściowej przebudowy istniejących zjazdów o nawierzchni utwardzonej, w zakresie niezbędnym do dostosowania ich wysokości do zaprojektowanej niwelety drogi, 11) koszt nadzoru z ramienia Rejonu Dystrybucji Gazu Wolsztyn nad robotami w obrębie czynnych gazociągów o ciśnieniu do 0,5 MPa, zgodnie z uzgodnieniem nr TW-4274/DO-UZG-100261/2014 z dnia 22.01.2014 r., 12) wykonanie, przy udziale inspektora nadzoru robót i w miejscach przez niego wskazanych, badań wskaźnika zagęszczenia gruntu przy zastosowaniu: a) lekkiej płyty dynamicznej Ø 300 mm, w obrębie nawierzchni drogi z kostki brukowej betonowej, na warstwie podbudowy z kruszyw łamanych, nie rza-dziej niż co ok. 20 metrów, b) VSS - min. 3 badania. 1.6. Wykonawca zobowiązany jest, przez cały okres realizacji umowy, do zatrudniania osób wykonujących bezpośrednio czynności w zakresie robót objętych umową wyłącznie na podstawie umów o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.). Postanowienie powyższe sto-suje się do podwykonawców Wykonawcy, jeśli będą uczestniczyli w realizacji zamó-wienia. 1.7. Zamawiający ma prawo samodzielnie lub za pośrednictwem innych upoważnionych osób, w każdym momencie realizacji zamówienia, do kontroli sposobu wykonania przez Wykonawcę zamówienia w zakresie opisanym w ppkt 1.6. powyżej. W ramach uprawnień kontrolnych Zamawiający ma prawo w szczególności: 1) żądać od Wykonawcy złożenia wyjaśnień na piśmie w sprawach dotyczących za-trudniania pracowników przy realizacji czynności opisanych w ppkt 1.6. powyżej, 2) żądać od Wykonawcy okazania dokumentów na potwierdzenie spełnienia obowiąz-ków opisanych w ppkt 1.6. powyżej, 3) przyjmować od osób uczestniczących w realizacji czynności opisanych w ppkt 1.6. powyżej oświadczenia odnośnie faktu i podstaw ich zatrudnienia. 1.8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i/lub częściowych. 1.9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7. 1.10. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. W przypadku gdy w przedmiarze robót, kosztorysie ofertowym oraz dokumentacji projektowej użyte są nazwy własne materiałów i urządzeń Wykonawca może przewidzieć realizację zadania przy pomocy równoważnych materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych od zaprojektowanych. 1.11. Zamawiający nie będzie dokonywał wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6

Dodatkowe kody CPV: 45316110-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
302178,28

Waluta: PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2018-07-31


II.9) Informacje dodatkowe:

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy - w zależności od terminu określonego w ofercie Wykonawcy nie dłużej jednak niż do 31 lipca 2018 r.

SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
1) wiedza i doświadczenie: Wykonawca musi wykazać, że zrealizował w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres pro-wadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, z należytą starannością co najmniej trzy roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie dróg o powierzchni nie mniejszej niż 500 m2 każda, przy czym jeżeli na potwierdzenie wiedzy i doświadczenia zostanie wskazana przebudowa drogi, w zakresie jej realizacji musi wystąpić wykonanie pełnej konstrukcji drogi. 2) osoby zdolne do wykonania zamówienia: Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel, w tym: kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami drogowymi, posiadającego minimum 7 letnie doświadczenie w kierowaniu budową.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę, na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wy-roku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo -€“ w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji -€“ dokumentów potwierdza-jących dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należno-ści, 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia ofert lub inny dokument potwier-dzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatko-wym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odrocze-nie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykona-nia decyzji właściwego organu, 3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubez-pieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 mie-siące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzają-cy, że wykonawca zawał porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty za-ległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego or-ganu. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpo-spolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1.2) i 1.3) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzi-bę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłaca-niem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upły-wem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumen-tów, o którym mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowied-nio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowo-dów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepi-sami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o któ-rych mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przy-czyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ inne dokumenty, 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicz-nego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwali-fikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia, przez Zamawiającego, na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ww. ustawy , przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Pozostałe dokumenty, które należy dołączyć do oferty: 2.1. Formularz oferty na załączniku nr 1. 2.2. Dane Wykonawcy na załączniku nr 1a. 2.3. Uproszczone kosztorysy ofertowe zawierające co najmniej następujące kolumny: liczba porządkowa, opis, jednostka miary, cena jednostkowa netto, wartość netto. W przypadku gdy Wykonawca zamieści w kosztorysach ofertowych podstawy na-kładów lub podstawy nakładów odmienne niż w złączonych do siwz przedmiarach robót, Zamawiający nie będzie brał zastosowanych podstaw nakładów pod uwagę przy ocenie ofert. Zamawiający zwraca uwagę, aby opisy robót w załączonych do oferty uproszczonych kosztorysach ofertowych były zgodne z opisami za-wartymi w załączonych do siwz przedmiarach robót. 2.4. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia: 1) zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, pełnomocnictwo to musi być podpisane przez wszystkich Wyko-nawców, 2) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zo-bowiązany jest złożyć do oferty oświadczenie potwierdzające spełnianie warun-ków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w któ-rym każdy w Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępo-waniu oraz brak podstaw wykluczenia, o którym mowa w pkt III.3). 3. Dysponowanie zasobami innych podmiotów: 3.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępo-waniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finan-sowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łą-czącego go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował nie-zbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (zobowiązanie należy dołączyć do oferty). 3.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowej lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3.3. Zgodnie z art. 25a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmio-tach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt III.3). 3.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasa-dach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, musi, na we-zwanie Zamawiającego, przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt III.4).

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena (brutto) oferty podana w PLN60,00
wydłużenie okresu gwarancji ponad wymagane 60 miesięcy25,00
skrócenie terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia15,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający -€“ niezależnie od postanowień bezwzględnie obowiązujących przepisów pra-wa normujących dopuszczalne zmiany w umowie - dopuszcza dokonanie zmian w umowie dotyczących: 1) terminów realizacji zadania - zmiana terminów realizacji przedmiotu umowy możliwa będzie w przypadku: a) wystąpienia w trakcie wykonywania robót wyjątkowo niekorzystnych warunków at-mosferycznych, które w znaczny sposób opóźniłyby zakończenie robót, b) wstrzymania robót lub przerw w pracach, powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, c) wstrzymania robót, na mocy decyzji organów uprawnionych do wstrzymania lub przerwania robót, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, d) wstrzymania robót na mocy decyzji Zamawiającego lub innych organów, z przyczyn innych, niż związane z błędnym sposobem realizacji robót przez Wykonawcę, użyciem przez niego wadliwych materiałów czy też naruszeniem przez Wykonawcę przepisów prawa, e) konieczności usunięcia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli konieczność usunięcia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej ma wpływ na termin wykonania umowy, f) wystąpienia w trakcie wykonywania robót kolizji z sieciami, urządzeniami, fragmen-tami budowli lub innymi przeszkodami, nie ujętymi w dokumentacji projektowej, uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami lub sztuką budowlaną, g) wystąpienia w trakcie wykonywania robót odkrycia, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest ono związane z zabytkiem lub uzasadnione będzie zawiadomienie konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin, h) konieczności prowadzenia na terenie budowy wykopalisk archeologicznych, usunięcia niewypałów lub niewybuchów, wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych lub terenowych, i) zlecenia wykonania zamówienia dodatkowego, którego wykonanie ma wpływ na zmianę terminu realizacji robót objętych przedmiotem zamówienia, j) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, które będą miały wpływ na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy, k) odkrycia wadliwie wykonanych robót przez poprzednich wykonawców, o ile będzie to miało wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy, l) zaistnienia działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działa-nia nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, m) zaistnienia innych sytuacji wyjątkowych, wpływających istotnie na przedłużenie cza-su realizacji przedmiotu umowy, n) przedłużenia procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego np. po-przez środki ochrony prawnej wykorzystywane przez wykonawców lub inne podmio-ty przed zawarciem umowy, o) skrócenia terminu realizacji za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy, 2) sposobu spełnienia świadczenia, w przypadku: a) niedostępności na rynku materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej, spo-wodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów; poja-wienia się na rynku materiałów nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia, b) konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicz-nych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, c) konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, ze względu na zmiany obowiązującego prawa, d) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, e) rezygnacji z realizacji części robót, 3) kierownika budowy -€“ zmiana kierownika budowy następować może na wniosek Wykonawcy za pisemną zgodą Zamawiającego; osoba proponowana na to sta-nowisko musi spełniać wymagania opisane w specyfikacji istotnych warunków zamó-wienia, 4) wynagrodzenia: a) ze względu na zmiany zakresu rzeczowego w przypadkach będących następstwem konieczności usunięcia wad projektu lub wprowadzenia zmian w projekcie, b) w przypadku wykonania mniejszego lub większego zakresu robót niż określony w przedmiarach robót, dokumentacji projektowej, 5) liczby, wysokości i terminów zapłaty poszczególnych części wynagrodzenia Wykonaw-cy w przypadku, gdy z przyczyn określonych w podpunkcie 1) powyżej nastąpi zmiana terminów realizacji umowy, 6) nazwy zadania, numeru konta bankowego Wykonawcy, 7) stawki podatku od towarów i usług w przypadku ustawowej zmiany stawek podatku na usługi stanowiące przedmiot niniejszej umowy oraz w konsekwencji zmiany (podwyż-szenia lub obniżenia) kwoty brutto wynagrodzenia określonego umową, przy czym zmiana dokonana zostanie w taki sposób, aby koszt (ryzyko) zmiany wartości podatku od towarów i usług rozkładał się po połowie pomiędzy Zamawiającego i Wykonawcę, 8) wskazanych w ofercie lub wprowadzenia nowych części przedmiotu zamówienia, które będą realizowane przy udziale podwykonawców -€“ zmiana sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w tym zakresie możliwa będzie w przypadku, gdy Wykonawca nie zadekla-ruje w swojej ofercie wykonania przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonaw-ców, lub zadeklaruje wykonanie części przedmiotu zamówienia przy pomocy podwyko-nawców w określonym zakresie, a docelowo zechce dokonać zmiany tego zakresu lub konkretnego podwykonawcy; Wykonawca może wnosić o dokonanie zmiany umowy dotyczącej zlecania usług podwykonawcom, gdy zmiana taka przyczyni się do popra-wienia szybkości lub jakości usług stanowiących przedmiot umowy, uchylenia niebez-pieczeństwa opóźnień lub zwłoki w realizacji przedmiotu umowy, względnie wskazana jest ze względu na wymóg specjalistycznej wiedzy lub doświadczenia, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy -€“ z zastrzeżeniem przepisów ustawy Pra-wo zamówień publicznych, w szczególności unormowań art. 36b-36ba ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wprowadzenia w życie, po podpisaniu umowy, regulacji prawnych wywołujących potrzebę dostosowania umowy do nowych regulacji prawnych wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany. 3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian, w tym w zakresie szczegółowych rozwiązań technicznych, o ile będą one prowadzić do zastosowania rozwiązań co najmniej równo-rzędnych lub korzystniejszych pod względem materiałowym, technicznym, technologicz-nym, funkcjonalnym itp. Zmiany, o których mowa powyżej, dokonywane są każdorazowo w drodze zgodnych oświadczeń woli stron, sporządzanych w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem spełnienia szczególnych wymogów przewidzianych przepi-sami prawa.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-02-09, godzina: 09:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPOLECAMY:
OSTATNIO DODANE
21.05.2020
Przedsiębiorstwo Handlowo U...

Zastanawiasz się, czy warto zdecydować się na montaż paneli fotowoltaicznych? Ile to wszystko kosztuje najłatwiejszym sposobem na to, ż...

śląskie
Budownictwo ekologiczne
21.05.2020
Edmar Edward Feński

Firma EDMAR proponuję docieplenie poddasza poliuretanową pianą otwartokomorową. Pracujemy na sprawdzonych pianach Amerykańskich oraz ...

mazowieckie
Ocieplanie budonków
18.05.2020
Grupa Proeko Sp. z o.o.

Jesteśmy wyjątkową firmą, która stworzyła autorską, innowacyjną a przede wszystkim pro-gospodarczą technologię budowy domów ekologiczny...

małopolskie
Domy drewniane
17.05.2020
DK Plastic Adrian Dziedzic

DK IZOLACJE. Ocieplenia pianą PUR. Nasze działania opierają się na jasnych zasadach, które budują silną markę i pozycję lidera w br...

kujawsko-pomorskie
Ocieplanie budonków