Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Remonty budowlane   /   Przebudowa lub remont bitumicznych dróg gminnych na terenie ...
Przebudowa lub remont bitumicznych dróg gminnych na terenie ...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Pilchowice
woj. śląskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
w formie pisemnej (papierowej)

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa lub remont bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Pilchowice

Numer referencyjny: IZP.271.34.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zadanie nr 1: Przebudowa drogi gminnej, ul. Cicha - Zalesie w Nieborowicach, etap III: Zadanie polega na przebudowie drogi gminnej ul. Cicha -€“ Zalesie w Nieborowicach zgodnie z rysunkami nr 3.1 oraz 3.3 -€“ plan sytuacyjny, na odcinku od skrzyżowania ul. Cichej i ul. Zalesie /bez skrzyżowania/ do ul. Zacisze w km 0+0,00 do km 0+509,00 (rys. nr 3.1) oraz skrzyżowanie ulic Cicha -€“ Zalesie (rys. nr 3.3). Ogólny zakres opracowania obejmuje: -€˘ Wykonanie przebudowy pełnej konstrukcji jezdni z dostosowaniem do parametrów kategorii ruchu KR2 -ulica Cicha i Zalesie oraz skrzyżowanie ulic Cicha i Zalesie. -€˘ Wykonanie elementów wykończenia ulic w postaci krawężnika betonowego 15x30 i 15x22; -€˘ Ułożenie korytek betonowych. -€˘ Wykonanie włączenia korytek betonowych do istniejących rowów przydrożnych. -€˘ Wykonanie przebudowy zjazdów do posesji. -€˘ Wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem kamiennym o szerokości 0,50m. Zakres przebudowy przewiduje wykonanie jezdni o szerokości 3,50 m (ulica Cicha) oraz wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem kamiennym o szerokości 0,50 m. Wyokrąglenia łuków na skrzyżowaniu ulic Cicha i Zalesie projektuje się łukami kołowymi o promieniach o wartościach wskazanych na rys. nr 3.3. Całkowita długość przebudowywanego odcinka ulicy Cicha wynosi ok.509 m (rys. nr 3.3). Minimalna odległość od granicy działek osób prywatnych wynosi 0,10m. Projektuje się następujący układ warstw jezdni: Ulica Cicha i skrzyżowanie: -€˘ Warstwa podbudowy z kruszywa 31,5/63mm -20cm. -€˘ Warstwa podbudowy z kruszywa 0/31,5mm -10cm. -€˘ Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 -€“ 6 cm. -€˘ Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 - 4 cm. Jako elementy wykończenia ulic zastosowano krawężniki betonowe 15x30 i 15x22. Pobocze zostanie wykonane z kruszywa 0/31,5mm o miąższości warstwy 10cm. Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne przedstawione zostały w części rysunkowej projektu. Szczegóły wykonania robót budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej ul. Cicha -€“ Zalesie w Nieborowicach -€“ etap III: a) Roboty budowlane należy prowadzić w takim zakresie, aby udostępnić mieszkańcom dojazdy do posesji zlokalizowanych w obrębie przebudowywanej drogi gminnej. b) Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni terenu i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable, repery, punkty geodezyjne, piezometry itp. oraz uzyska od odpowiednich gestorów sieci będących właścicielami i jednostek administracyjnych informacji w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy oraz pokryje koszty z tym związane w ramach ryczałtu. Wszystkie roboty związane z przebudową urządzeń infrastruktury należy wykonywać pod nadzorem właścicieli sieci. Wszelkie koszty związane z nadzorem właścicieli sieci nad tymi robotami ponosi Wykonawca. Koszt ten należy uwzględnić w cenie ofertowej. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora i gestorów sieci o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora i zainteresowane jednostki oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia pracownikom gestorów sieci m. in. wejścia na plac budowy celem naprawy niezinwentaryzowanych bądź zinwentaryzowanych urządzeń i sieci. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni terenu i urządzeń podziemnych, a także pokryje koszty napraw. c) Obsługa geodezyjna leży po stronie Wykonawcy robót, m.in. odtwarzanie znaków granicznych należy do obowiązków Wykonawcy, a ewentualne uwidocznienie słupków granicznych powinno nastąpić poprzez działania służb geodezyjnych Wykonawcy przed wejściem w teren w celu zabezpieczenia ich oznakowania. d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia, na każdym etapie realizacji, przedmiotu zamówienia. Ograniczenie przedmiotu zamówienia skutkować będzie pomniejszeniem wynagrodzenia należnego wykonawcy adekwatnym do zakresu ograniczonych przez Zamawiającego robót. e) W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości, technologii robót, wbudowanych materiałów (pomimo przedstawienia przez Wykonawcę pozytywnych wyników badań, atestów, certyfikatów, deklaracji itp.) Zamawiający jest uprawniony do zlecenia badań niezależnemu laboratorium badawczemu, rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wyników badań laboratoryjnych, ekspertyz potwierdzających nieprawidłową jakość wykonanego elementu robót, wbudowanych materiałów, koszt wykonania tych badań laboratoryjnych ekspertyzy rzeczoznawcy obciąża Wykonawcę. f) Wykonawca ma obowiązek na koszt własny usunąć wynikłe na etapie prowadzenia robót ziemnych kolizje z zinwentaryzowanymi urządzeniami infrastruktury podziemnej. W zakres usunięcia kolizji wchodzą również uzgodnienia z gestorem danego urządzenia warunków na jakich dana kolizja ma zostać usunięta. g) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych dla zadania wraz z zaopiniowaniem i zatwierdzeniem czasowej organizacji ruchu przez: - Starostę Powiatu Gliwickiego; - Komendanta Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach; - Wójta Gminy Pilchowice; - Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach. h) Co najmniej na 7 dni przed terminem wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu Wykonawca w imieniu Zamawiającego ma obowiązek zawiadomić Starostwo Powiatowe w Gliwicach, Komendę Policji w Gliwicach, Starostę Powiatu Gliwickiego, Wójta Gminy Pilchowice oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach o terminie wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu na czas przebudowy oraz docelowej organizacji ruchu wraz z pozytywnym odbiorem oznakowania przez w/w służby. i) W zakresie robót zabezpieczających Wykonawca wykona wszelkie czynności, nadzory branżowe, środki zabezpieczające mienie i wyposażenie gestorów sieci, mieszkańców przyległych posesji do przebudowywanej drogi w granicach pasa drogowego lub inwestora, niezbędne do prawidłowego wykonania robót określonych dokumentacją w przypadku gdyby mogły one ulec naruszeniu bądź uszkodzeniu na skutek działania Wykonawcy robót. Szczegółowy zakres zamówienia został opisany w dokumentacji budowlano-wykonawczej opracowanym przez: USŁUGI INŻYNIERYJNE I DORADZTWO "OLBARK" MGR INŻ. ARKADIUSZ OLBORSKI, 44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Księdza Pojdy 81, stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ oraz STWiORB stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. Zadanie nr 2: Przebudowa drogi gminnej, ul. Wiejska w Leboszowicach, etap II: Zadanie polega na wykonaniu przebudowy nawierzchni drogi i zjazdów, pobocza utwardzonego, elementów odwodnienia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego w zakresie odcinka od km 112,28 do 0+229,44 odcinka 1 oraz od 0+000,00 do km 0+031,80 odcinka 2 ulicy Wiejskiej /zgodnie z planem zagospodarowania terenu w załączeniu do dokumentacji/. Na przedmiotowym odcinku ulica posiadać będzie nawierzchnię z betonu asfaltowego o szerokości od 3,0 m do 4,5 m. Ulica będzie posiadała przekrój drogowy ograniczony z obydwu stron krawężnikami 15x22 cm osadzonymi do 5cm powyżej poziomu krawędzi jezdni pełniącymi rolę oporników. Dodatkowo w celu zapewnienia odwodnienia powierzchniowego zaprojektowano korytko ściekowe betonowe szer. 30 cm. Na początku opracowania odcinka 2 ułożyć należy płyty betonowe drogowe na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm w celu zabezpieczenia krawędzi nowej nawierzchni. W zakresie zadania wchodzi również przebudowa istniejącego kabla teletechnicznego oraz wycinka drzew. Dokonano uzgodnień branżowych i zaprojektowano dwudzielne rury osłonowe na istniejącym uzbrojeniu terenu stalowe i PVC. Zgodnie z warunkami technicznymi ORANGE zaprojektowano przebudowę istniejącego kabla teletechnicznego - który jest tematem odrębnego opracowania. W wypadku gdyby głębokość istniejącego uzbrojenia terenu okazała się niewystarczająca, należy pod nadzorem odpowiednich gestorów sieci przebudować uzbrojenie terenu po istniejącym śladzie. Ze względu na kolizję przebudowywanych odcinków drogi Wiejskiej zaprojektowano wycinkę drzew - która jest tematem odrębnego opracowania. Szczegóły wykonania robót budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej ul. Wiejskiej w Leboszowicach -€“ etap II: a) Roboty budowlane należy prowadzić w takim zakresie, aby udostępnić mieszkańcom dojazdy do posesji zlokalizowanych w obrębie przebudowywanej drogi gminnej. b) Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni terenu i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable, repery, punkty geodezyjne, piezometry itp. oraz uzyska od odpowiednich gestorów sieci będących właścicielami i jednostek administracyjnych informacji w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy oraz pokryje koszty z tym związane w ramach ryczałtu. Wszystkie roboty związane z przebudową urządzeń infrastruktury należy wykonywać pod nadzorem właścicieli sieci. Wszelkie koszty związane z nadzorem właścicieli sieci nad tymi robotami ponosi Wykonawca. Koszt ten należy uwzględnić w cenie ofertowej. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora i gestorów sieci o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora i zainteresowane jednostki oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia pracownikom gestorów sieci m. in. wejścia na plac budowy celem naprawy niezinwentaryzowanych bądź zinwentaryzowanych urządzeń i sieci. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni terenu i urządzeń podziemnych, a także pokryje koszty napraw. c) Obsługa geodezyjna leży po stronie Wykonawcy robót, m.in. odtwarzanie znaków granicznych należy do obowiązków Wykonawcy, a ewentualne uwidocznienie słupków granicznych powinno nastąpić poprzez działania służb geodezyjnych Wykonawcy przed wejściem w teren w celu zabezpieczenia ich oznakowania. d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia, na każdym etapie realizacji, przedmiotu zamówienia. Ograniczenie przedmiotu zamówienia skutkować będzie pomniejszeniem wynagrodzenia należnego wykonawcy adekwatnym do zakresu ograniczonych przez Zamawiającego robót. e) W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości, technologii robót, wbudowanych materiałów (pomimo przedstawienia przez Wykonawcę pozytywnych wyników badań, atestów, certyfikatów, deklaracji itp.) Zamawiający jest uprawniony do zlecenia badań niezależnemu laboratorium badawczemu, rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wyników badań laboratoryjnych, ekspertyz potwierdzających nieprawidłową jakość wykonanego elementu robót, wbudowanych materiałów, koszt wykonania tych badań laboratoryjnych ekspertyzy rzeczoznawcy obciąża Wykonawcę. f) Wykonawca ma obowiązek na koszt własny usunąć wynikłe na etapie prowadzenia robót ziemnych kolizje z zinwentaryzowanymi urządzeniami infrastruktury podziemnej. W zakres usunięcia kolizji wchodzą również uzgodnienia z gestorem danego urządzenia warunków na jakich dana kolizja ma zostać usunięta. g) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych dla zadania wraz z zaopiniowaniem i zatwierdzeniem czasowej organizacji ruchu przez: - Starostę Powiatu Gliwickiego; - Komendanta Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach; - Wójta Gminy Pilchowice; - Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach. h) Co najmniej na 7 dni przed terminem wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu Wykonawca w imieniu Zamawiającego ma obowiązek zawiadomić Starostwo Powiatowe w Gliwicach, Komendę Policji w Gliwicach, Starostę Powiatu Gliwickiego, Wójta Gminy Pilchowice oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach o terminie wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu na czas przebudowy oraz docelowej organizacji ruchu wraz z pozytywnym odbiorem oznakowania przez w/w służby. i) W zakresie robót zabezpieczających Wykonawca wykona wszelkie czynności, nadzory branżowe, środki zabezpieczające mienie i wyposażenie gestorów sieci, mieszkańców przyległych posesji do przebudowywanej drogi w granicach pasa drogowego lub inwestora, niezbędne do prawidłowego wykonania robót określonych dokumentacją w przypadku gdyby mogły one ulec naruszeniu bądź uszkodzeniu na skutek działania Wykonawcy robót. Szczegółowy zakres zamówienia został opisany w dokumentacji budowlano-wykonawczej opracowanym przez: Michała Kubińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą KUBIŃSKI MICHAŁ FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA "PLANPROF" inż. MICHAŁ KUBIŃSKI, 44-156 Sierakowice, ul. Ceramiczna 5, stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ oraz STWiORB stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. Zadanie nr 3: Remont drogi rowerowej łączącej ul. Rynek z ul. Szkolną w Pilchowicach. Fundusz sołecki Pilchowice - Remont ciągu pieszo-jezdnego w Pilchowicach: Teren objęty remontem zlokalizowany jest w miejscowości Pilchowice przy ulicy Szkolnej. Ulica Szkolna na tym odcinku wyłączona jest dla ruchu kołowego, zlokalizowana na działkach 2, 324/42, 1045/40, 269/40. Remontowana droga stanowi drogę wewnętrzną i łączy się z drogą powiatową, ulicą Leboszowską. Natomiast od strony drugiego wlotu łączy się z drogą gminną ul. Szkolną. Zadanie polega na wykonaniu remontu nawierzchni o szerokości 3 m. Całkowita długość remontowanego odcinka wynosi 168 m. Minimalna odległość od granicy działek osób prywatnych wynosi 0,50m. Projektuje się następujący układ warstw nawierzchni: - 5 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, - skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową, - istniejąca podbudowa - wyrównanie i dogęszczenie. Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne przedstawione zostały w części rysunkowej. Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego wg konstrukcji 1, powierzchnia 535 m². Szczegóły wykonania robót budowlanych związanych z remontem drogi rowerowej łączącej ul. Rynek z ul. Szkolną w Pilchowicach: a) Roboty budowlane należy prowadzić w takim zakresie, aby udostępnić mieszkańcom dojazdy do posesji zlokalizowanych w obrębie remontowanej drogi. b) Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni terenu i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable, repery, punkty geodezyjne, piezometry itp. oraz uzyska od odpowiednich gestorów sieci będących właścicielami i jednostek administracyjnych informacji w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy oraz pokryje koszty z tym związane w ramach ryczałtu. Wszystkie roboty związane z przebudową urządzeń infrastruktury należy wykonywać pod nadzorem właścicieli sieci. Wszelkie koszty związane z nadzorem właścicieli sieci nad tymi robotami ponosi Wykonawca. Koszt ten należy uwzględnić w cenie ofertowej. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora i gestorów sieci o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora i zainteresowane jednostki oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia pracownikom gestorów sieci m. in. wejścia na plac budowy celem naprawy niezinwentaryzowanych bądź zinwentaryzowanych urządzeń i sieci. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni terenu i urządzeń podziemnych, a także pokryje koszty napraw. c) Obsługa geodezyjna leży po stronie Wykonawcy robót, m.in. odtwarzanie znaków granicznych należy do obowiązków Wykonawcy, a ewentualne uwidocznienie słupków granicznych powinno nastąpić poprzez działania służb geodezyjnych Wykonawcy przed wejściem w teren w celu zabezpieczenia ich oznakowania. d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia, na każdym etapie realizacji, przedmiotu zamówienia. Ograniczenie przedmiotu zamówienia skutkować będzie pomniejszeniem wynagrodzenia należnego wykonawcy adekwatnym do zakresu ograniczonych przez Zamawiającego robót. e) W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości, technologii robót, wbudowanych materiałów (pomimo przedstawienia przez Wykonawcę pozytywnych wyników badań, atestów, certyfikatów, deklaracji itp.) Zamawiający jest uprawniony do zlecenia badań niezależnemu laboratorium badawczemu, rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wyników badań laboratoryjnych, ekspertyz potwierdzających nieprawidłową jakość wykonanego elementu robót, wbudowanych materiałów, koszt wykonania tych badań laboratoryjnych ekspertyzy rzeczoznawcy obciąża Wykonawcę. f) Wykonawca ma obowiązek na koszt własny usunąć wynikłe na etapie prowadzenia robót ziemnych kolizje z zinwentaryzowanymi urządzeniami infrastruktury podziemnej. W zakres usunięcia kolizji wchodzą również uzgodnienia z gestorem danego urządzenia warunków na jakich dana kolizja ma zostać usunięta. g) W zakresie robót zabezpieczających Wykonawca wykona wszelkie czynności, nadzory branżowe, środki zabezpieczające mienie i wyposażenie gestorów sieci, mieszkańców przyległych posesji do przebudowywanej drogi w granicach pasa drogowego lub inwestora, niezbędne do prawidłowego wykonania robót określonych dokumentacją w przypadku gdyby mogły one ulec naruszeniu bądź uszkodzeniu na skutek działania Wykonawcy robót. Szczegółowy zakres zamówienia został opisany w dokumentacji projektu zagospodarowania terenu opracowanym przez: USŁUGI INŻYNIERYJNE I DORADZTWO "OLBARK" MGR INŻ. ARKADIUSZ OLBORSKI, 44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Księdza Pojdy 81, stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ oraz STWiORB stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. Zadanie nr 4: Remont drogi wewnętrznej - dojazd do bloku przy ul. Górniczej w Żernicy: Zadanie polega na wykonaniu remontu nawierzchni o szerokości 4,7 m do 5,8 m oraz wykonanie poboczy utwardzonych destruktem asfaltowym o szerokości 0,5 m. Całkowita długość remontowanego odcinka wynosi 121 m. Minimalna odległość od granicy działek osób prywatnych wynosi 0,50 m. Remontowa droga przebiega po działkach o numerach: 614/135 oraz 348/135. Projektuje się następujący układ warstw nawierzchni: - 4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, - 6 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, - skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową - 10 cm - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie. Na wysokości zjazdów do bloków należy wykonać na krawędzi remontowanej jezdni krawężniki najazdowe 15x22 cm na ławie betonowej w celu zabezpieczenia krawędzi jezdni przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wykonanie pomocniczej podbudowy jezdni z dostosowaniem jej do parametrów kategorii ruchu KR1. Szczegóły wykonania robót budowlanych związanych z remontem drogi gminnej ul. Górniczej w Żernicy: a) Roboty budowlane należy prowadzić w takim zakresie, aby udostępnić mieszkańcom dojazdy do posesji zlokalizowanych w obrębie remontowanego ciągu. b) Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni terenu i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable, repery, punkty geodezyjne, piezometry itp. oraz uzyska od odpowiednich gestorów sieci będących właścicielami i jednostek administracyjnych informacji w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy oraz pokryje koszty z tym związane w ramach ryczałtu. Wszystkie roboty związane z przebudową urządzeń infrastruktury należy wykonywać pod nadzorem właścicieli sieci. Wszelkie koszty związane z nadzorem właścicieli sieci nad tymi robotami ponosi Wykonawca. Koszt ten należy uwzględnić w cenie ofertowej. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora i gestorów sieci o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora i zainteresowane jednostki oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia pracownikom gestorów sieci m. in. wejścia na plac budowy celem naprawy niezinwentaryzowanych bądź zinwentaryzowanych urządzeń i sieci. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni terenu i urządzeń podziemnych, a także pokryje koszty napraw. c) Obsługa geodezyjna leży po stronie Wykonawcy robót, m.in. odtwarzanie znaków granicznych należy do obowiązków Wykonawcy, a ewentualne uwidocznienie słupków granicznych powinno nastąpić poprzez działania służb geodezyjnych Wykonawcy przed wejściem w teren w celu zabezpieczenia ich oznakowania. d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia, na każdym etapie realizacji, przedmiotu zamówienia. Ograniczenie przedmiotu zamówienia skutkować będzie pomniejszeniem wynagrodzenia należnego wykonawcy adekwatnym do zakresu ograniczonych przez Zamawiającego robót. e) W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości, technologii robót, wbudowanych materiałów (pomimo przedstawienia przez Wykonawcę pozytywnych wyników badań, atestów, certyfikatów, deklaracji itp.) Zamawiający jest uprawniony do zlecenia badań niezależnemu laboratorium badawczemu, rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wyników badań laboratoryjnych, ekspertyz potwierdzających nieprawidłową jakość wykonanego elementu robót, wbudowanych materiałów, koszt wykonania tych badań laboratoryjnych ekspertyzy rzeczoznawcy obciąża Wykonawcę. f) Wykonawca ma obowiązek na koszt własny usunąć wynikłe na etapie prowadzenia robót ziemnych kolizje z zinwentaryzowanymi urządzeniami infrastruktury podziemnej. W zakres usunięcia kolizji wchodzą również uzgodnienia z gestorem danego urządzenia warunków na jakich dana kolizja ma zostać usunięta. g) W zakresie robót zabezpieczających Wykonawca wykona wszelkie czynności, nadzory branżowe, środki zabezpieczające mienie i wyposażenie gestorów sieci, mieszkańców przyległych posesji do przebudowywanej drogi w granicach pasa drogowego lub inwestora, niezbędne do prawidłowego wykonania robót określonych dokumentacją w przypadku gdyby mogły one ulec naruszeniu bądź uszkodzeniu na skutek działania Wykonawcy robót. Szczegółowy zakres zamówienia został opisany w dokumentacji projektu zagospodarowania terenu opracowanym przez: USŁUGI INŻYNIERYJNE I DORADZTWO "OLBARK" MGR INŻ. ARKADIUSZ OLBORSKI, 44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Księdza Pojdy 81, stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ oraz STWiORB stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. Oferty z rozwiązaniami równoważnymi: Przedstawione w ww. dokumentach wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta należy traktować jako przykładowe ze względu na wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Oznacza to, że wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem zamówienia z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnień. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany okres gwarancji był taki sam jak okres rękojmi. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na prace objęte niniejszą umową na minimalny okres 60 miesięcy licząc od daty dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45233140-2, 45233222-1, 45233220-7, 45112000-5, 45112210-0, 34922100-7, 45232000-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
703718,29

Waluta: PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2018-06-29
2018-06-29
2018-05-25
2018-05-25

II.9) Informacje dodatkowe:

Termin wykonania zamówienia: 1) Zadanie nr 1 - do dnia 29.06.2018 r. 2) Zadanie nr 2 - do dnia 29.06.2018 r. 3) Zadanie nr 3 - do dnia 25.05.2018 r. 4) Zadanie nr 4 - do dnia 25.05.2018 r.

SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
Dla zadania nr 1 a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane związane z budową lub przebudową dróg z nawierzchnią bitumiczną - o wartości robót nie mniejszej niż 350 000,00 zł brutto każda. b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami, które zgodnie z przepisami prawa będą mogły w sposób prawidłowy wykonać przedmiot zamówienia, tj.: - kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń. Zdolność techniczna lub zawodowa dla podmiotów występujących wspólnie będzie oceniana łącznie dla wszystkich podmiotów. Dla zadania nr 2 a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane związane z budową lub przebudową dróg z nawierzchnią bitumiczną - o wartości robót nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto każda. b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami, które zgodnie z przepisami prawa będą mogły w sposób prawidłowy wykonać przedmiot zamówienia, tj.: - kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń. Zdolność techniczna lub zawodowa dla podmiotów występujących wspólnie będzie oceniana łącznie dla wszystkich podmiotów. Dla zadania nr 3 a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył: - co najmniej dwie roboty budowlane związane z budową lub przebudową lub remontem dróg z nawierzchnią bitumiczną - o wartości robót nie mniejszej niż 35 000,00 zł brutto każda, lub - co najmniej dwie roboty budowlane związane z budową lub przebudową lub remontem dróg (tras, ścieżek) rowerowych z nawierzchnią bitumiczną - o wartości robót nie mniejszej niż 35 000,00 zł brutto każda, lub - co najmniej dwie roboty budowlane, w tym jedną robotę budowlaną związaną z budową lub przebudową lub remontem dróg z nawierzchnią bitumiczną i jedną robotę budowlaną związaną z budową lub przebudową lub remontem dróg (tras, ścieżek) rowerowych z nawierzchnią bitumiczną - o wartości robót nie mniejszej niż 35 000,00 zł brutto każda. b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami, które zgodnie z przepisami prawa będą mogły w sposób prawidłowy wykonać przedmiot zamówienia, tj.: - kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń. Zdolność techniczna lub zawodowa dla podmiotów występujących wspólnie będzie oceniana łącznie dla wszystkich podmiotów. Dla zadania nr 4 a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane związane z budową lub przebudową lub remontem dróg z nawierzchnią bitumiczną - o wartości robót nie mniejszej niż 70 000,00 zł brutto każda, b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami, które zgodnie z przepisami prawa będą mogły w sposób prawidłowy wykonać przedmiot zamówienia, tj.: - kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń. Zdolność techniczna lub zawodowa dla podmiotów występujących wspólnie będzie oceniana łącznie dla wszystkich podmiotów. W przypadku zmiany osoby wskazanej w wykazie osób (załącznik nr 5) w trakcie realizacji zamówienia, nowa osoba będzie musiała spełniać ww. wymagania. Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalnościach.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) wykaz robót budowlanych (wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ inne dokumenty. 2) wykaz osób (wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Zobowiązanie podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument należy złożyć w oryginale i musi zawierać co najmniej: zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej zamawiającego, przekazuje oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp -€“ wzór stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie

Informacja na temat wadiumIV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji i rękojmi40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 2. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy: 1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (bez zmiany wynagrodzenia) z powodu: a) działania siły wyższej, co oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron umowy, które nastąpiło po zawarciu umowy, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stałe lub pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności stron umowy; za przejaw siły wyższej Strony uznają w szczególności: - klęski żywiołowe, w tym trzęsienie ziemi, huragan, powódź i inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne, - akty władzy państwowej, w tym stan wojenny, stan wyjątkowy, itd., - działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu, - strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, b) wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych bądź atmosferycznych (należy przez to rozumieć warunki atmosferyczne odbiegające od typowych mających wpływ na niemożność prowadzenia robót budowlanych jak: długotrwałe intensywne opady trwające powyżej 3 dni, powódź (czas niezbędny na ustąpienie wody z zalanego terenu i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia robót), wczesny okres zimy, opady śniegu, niskie temperatury, które zgodnie ze szczegółową specyfiką techniczną uniemożliwiają prowadzenie robót), c) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności zmiany dotychczasowych lub wejścia w życie nowych przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy, d) decyzji służb konserwatorskich lub nadzoru budowlanego mających wpływ na przesunięcie terminu realizacji robót takich jak wstrzymanie budowy, konieczność wykonania prac archeologicznych (badań archeologicznych), e) braku w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy, f) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego, g) zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, h) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci lub instalacji, i) skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy -€“ na wniosek Wykonawcy, 2) rezygnacja z wykonania części robót -€“ ograniczenie zakresu robót wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w dokumentacji projektowej, wad w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego wraz z obniżeniem wynagrodzenia umownego o zakres z którego Zamawiający rezygnuje, 3) zmiana przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego (bez zmiany wynagrodzenia) w przypadku: a) zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w § 5 ust. 1 umowy, w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, pod warunkiem przedstawienia w jej zastępstwie osoby spełniającej warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, opracowanej na potrzeby postępowania prowadzonego pod nazwą: "Przebudowa lub remont bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Pilchowice" (oznaczenie sprawy: IZP.271.34.2018), b) zmiany przedstawicieli Zamawiającego na wniosek Zamawiającego, c) zmiana lub wprowadzenie podwykonawcy dot. zakresu robót przeznaczonych do wykonania przez podwykonawcę, pomimo, że w ofercie opracowanej na potrzeby postępowania prowadzonego pod nazwą: "Przebudowa lub remont bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Pilchowice" (oznaczenie sprawy: IZP.271.34.2018), Wykonawca nie przedstawił zakresu robót, który powierzy podwykonawcom, w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie -€“ na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, 4) zawieszenie przez Zamawiającego wykonania części lub całości robót na czas trwania przeszkody (bez zmiany wynagrodzenia) w przypadku: a) wystąpienia konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nie przewidywanych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, b) braku lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy, 5) zmiana technologii wykonania robót, lub zmiana materiałów, jeżeli nowe rozwiązania będą korzystne dla Zamawiającego, przy zachowaniu niepogorszonych standardów jakościowych, z ewentualną (zależną od Zamawiającego) zmianą wynagrodzenia, 6) w przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie wskazane w § 7 ust. 1 umowy ulegnie stosownemu obniżeniu, z tym, że kwota netto obliczona z uwzględnieniem obowiązującej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku od towarów i usług nie ulegnie zmianie. 3. Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy Wykonawca winien dostarczyć do Zamawiającego w terminie nie później niż 14 dni przed upływem terminu umownego. W przeciwnym wypadku Zamawiający może pozostawić wniosek bez biegu. 4. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian. 5. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-02-09, godzina: 09:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Zadanie nr 1: Przebudowa drogi gminnej, ul. Cicha - Zalesie w Nieborowicach, etap III
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie polega na przebudowie drogi gminnej ul. Cicha -€“ Zalesie w Nieborowicach zgodnie z rysunkami nr 3.1 oraz 3.3 -€“ plan sytuacyjny, na odcinku od skrzyżowania ul. Cichej i ul. Zalesie /bez skrzyżowania/ do ul. Zacisze w km 0+0,00 do km 0+509,00 (rys. nr 3.1) oraz skrzyżowanie ulic Cicha -€“ Zalesie (rys. nr 3.3). Ogólny zakres opracowania obejmuje: -€˘ Wykonanie przebudowy pełnej konstrukcji jezdni z dostosowaniem do parametrów kategorii ruchu KR2 -ulica Cicha i Zalesie oraz skrzyżowanie ulic Cicha i Zalesie. -€˘ Wykonanie elementów wykończenia ulic w postaci krawężnika betonowego 15x30 i 15x22; -€˘ Ułożenie korytek betonowych. -€˘ Wykonanie włączenia korytek betonowych do istniejących rowów przydrożnych. -€˘ Wykonanie przebudowy zjazdów do posesji. -€˘ Wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem kamiennym o szerokości 0,50m. Zakres przebudowy przewiduje wykonanie jezdni o szerokości 3,50 m (ulica Cicha) oraz wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem kamiennym o szerokości 0,50 m. Wyokrąglenia łuków na skrzyżowaniu ulic Cicha i Zalesie projektuje się łukami kołowymi o promieniach o wartościach wskazanych na rys. nr 3.3. Całkowita długość przebudowywanego odcinka ulicy Cicha wynosi ok.509 m (rys. nr 3.3). Minimalna odległość od granicy działek osób prywatnych wynosi 0,10m. Projektuje się następujący układ warstw jezdni: Ulica Cicha i skrzyżowanie: -€˘ Warstwa podbudowy z kruszywa 31,5/63mm -20cm. -€˘ Warstwa podbudowy z kruszywa 0/31,5mm -10cm. -€˘ Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 -€“ 6 cm. -€˘ Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 - 4 cm. Jako elementy wykończenia ulic zastosowano krawężniki betonowe 15x30 i 15x22. Pobocze zostanie wykonane z kruszywa 0/31,5mm o miąższości warstwy 10cm. Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne przedstawione zostały w części rysunkowej projektu. Szczegóły wykonania robót budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej ul. Cicha -€“ Zalesie w Nieborowicach -€“ etap III: a) Roboty budowlane należy prowadzić w takim zakresie, aby udostępnić mieszkańcom dojazdy do posesji zlokalizowanych w obrębie przebudowywanej drogi gminnej. b) Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni terenu i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable, repery, punkty geodezyjne, piezometry itp. oraz uzyska od odpowiednich gestorów sieci będących właścicielami i jednostek administracyjnych informacji w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy oraz pokryje koszty z tym związane w ramach ryczałtu. Wszystkie roboty związane z przebudową urządzeń infrastruktury należy wykonywać pod nadzorem właścicieli sieci. Wszelkie koszty związane z nadzorem właścicieli sieci nad tymi robotami ponosi Wykonawca. Koszt ten należy uwzględnić w cenie ofertowej. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora i gestorów sieci o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora i zainteresowane jednostki oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia pracownikom gestorów sieci m. in. wejścia na plac budowy celem naprawy niezinwentaryzowanych bądź zinwentaryzowanych urządzeń i sieci. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni terenu i urządzeń podziemnych, a także pokryje koszty napraw. c) Obsługa geodezyjna leży po stronie Wykonawcy robót, m.in. odtwarzanie znaków granicznych należy do obowiązków Wykonawcy, a ewentualne uwidocznienie słupków granicznych powinno nastąpić poprzez działania służb geodezyjnych Wykonawcy przed wejściem w teren w celu zabezpieczenia ich oznakowania. d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia, na każdym etapie realizacji, przedmiotu zamówienia. Ograniczenie przedmiotu zamówienia skutkować będzie pomniejszeniem wynagrodzenia należnego wykonawcy adekwatnym do zakresu ograniczonych przez Zamawiającego robót. e) W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości, technologii robót, wbudowanych materiałów (pomimo przedstawienia przez Wykonawcę pozytywnych wyników badań, atestów, certyfikatów, deklaracji itp.) Zamawiający jest uprawniony do zlecenia badań niezależnemu laboratorium badawczemu, rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wyników badań laboratoryjnych, ekspertyz potwierdzających nieprawidłową jakość wykonanego elementu robót, wbudowanych materiałów, koszt wykonania tych badań laboratoryjnych ekspertyzy rzeczoznawcy obciąża Wykonawcę. f) Wykonawca ma obowiązek na koszt własny usunąć wynikłe na etapie prowadzenia robót ziemnych kolizje z zinwentaryzowanymi urządzeniami infrastruktury podziemnej. W zakres usunięcia kolizji wchodzą również uzgodnienia z gestorem danego urządzenia warunków na jakich dana kolizja ma zostać usunięta. g) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych dla zadania wraz z zaopiniowaniem i zatwierdzeniem czasowej organizacji ruchu przez: - Starostę Powiatu Gliwickiego; - Komendanta Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach; - Wójta Gminy Pilchowice; - Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach. h) Co najmniej na 7 dni przed terminem wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu Wykonawca w imieniu Zamawiającego ma obowiązek zawiadomić Starostwo Powiatowe w Gliwicach, Komendę Policji w Gliwicach, Starostę Powiatu Gliwickiego, Wójta Gminy Pilchowice oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach o terminie wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu na czas przebudowy oraz docelowej organizacji ruchu wraz z pozytywnym odbiorem oznakowania przez w/w służby. i) W zakresie robót zabezpieczających Wykonawca wykona wszelkie czynności, nadzory branżowe, środki zabezpieczające mienie i wyposażenie gestorów sieci, mieszkańców przyległych posesji do przebudowywanej drogi w granicach pasa drogowego lub inwestora, niezbędne do prawidłowego wykonania robót określonych dokumentacją w przypadku gdyby mogły one ulec naruszeniu bądź uszkodzeniu na skutek działania Wykonawcy robót. Szczegółowy zakres zamówienia został opisany w dokumentacji budowlano-wykonawczej opracowanym przez: USŁUGI INŻYNIERYJNE I DORADZTWO "OLBARK" MGR INŻ. ARKADIUSZ OLBORSKI, 44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Księdza Pojdy 81, stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ oraz STWiORB stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6, 45100000-8, 45233140-2, 45233222-1, 45233220-7, 45112210-0, 34922100-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 382182,28
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-29
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji i rękojmi40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2Nazwa: Zadanie nr 2: Przebudowa drogi gminnej, ul. Wiejska w Leboszowicach, etap II
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie polega na wykonaniu przebudowy nawierzchni drogi i zjazdów, pobocza utwardzonego, elementów odwodnienia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego w zakresie odcinka od km 112,28 do 0+229,44 odcinka 1 oraz od 0+000,00 do km 0+031,80 odcinka 2 ulicy Wiejskiej /zgodnie z planem zagospodarowania terenu w załączeniu do dokumentacji/. Na przedmiotowym odcinku ulica posiadać będzie nawierzchnię z betonu asfaltowego o szerokości od 3,0 m do 4,5 m. Ulica będzie posiadała przekrój drogowy ograniczony z obydwu stron krawężnikami 15x22 cm osadzonymi do 5cm powyżej poziomu krawędzi jezdni pełniącymi rolę oporników. Dodatkowo w celu zapewnienia odwodnienia powierzchniowego zaprojektowano korytko ściekowe betonowe szer. 30 cm. Na początku opracowania odcinka 2 ułożyć należy płyty betonowe drogowe na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm w celu zabezpieczenia krawędzi nowej nawierzchni. W zakresie zadania wchodzi również przebudowa istniejącego kabla teletechnicznego oraz wycinka drzew. Dokonano uzgodnień branżowych i zaprojektowano dwudzielne rury osłonowe na istniejącym uzbrojeniu terenu stalowe i PVC. Zgodnie z warunkami technicznymi ORANGE zaprojektowano przebudowę istniejącego kabla teletechnicznego - który jest tematem odrębnego opracowania. W wypadku gdyby głębokość istniejącego uzbrojenia terenu okazała się niewystarczająca, należy pod nadzorem odpowiednich gestorów sieci przebudować uzbrojenie terenu po istniejącym śladzie. Ze względu na kolizję przebudowywanych odcinków drogi Wiejskiej zaprojektowano wycinkę drzew - która jest tematem odrębnego opracowania. Szczegóły wykonania robót budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej ul. Wiejskiej w Leboszowicach -€“ etap II: a) Roboty budowlane należy prowadzić w takim zakresie, aby udostępnić mieszkańcom dojazdy do posesji zlokalizowanych w obrębie przebudowywanej drogi gminnej. b) Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni terenu i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable, repery, punkty geodezyjne, piezometry itp. oraz uzyska od odpowiednich gestorów sieci będących właścicielami i jednostek administracyjnych informacji w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy oraz pokryje koszty z tym związane w ramach ryczałtu. Wszystkie roboty związane z przebudową urządzeń infrastruktury należy wykonywać pod nadzorem właścicieli sieci. Wszelkie koszty związane z nadzorem właścicieli sieci nad tymi robotami ponosi Wykonawca. Koszt ten należy uwzględnić w cenie ofertowej. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora i gestorów sieci o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora i zainteresowane jednostki oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia pracownikom gestorów sieci m. in. wejścia na plac budowy celem naprawy niezinwentaryzowanych bądź zinwentaryzowanych urządzeń i sieci. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni terenu i urządzeń podziemnych, a także pokryje koszty napraw. c) Obsługa geodezyjna leży po stronie Wykonawcy robót, m.in. odtwarzanie znaków granicznych należy do obowiązków Wykonawcy, a ewentualne uwidocznienie słupków granicznych powinno nastąpić poprzez działania służb geodezyjnych Wykonawcy przed wejściem w teren w celu zabezpieczenia ich oznakowania. d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia, na każdym etapie realizacji, przedmiotu zamówienia. Ograniczenie przedmiotu zamówienia skutkować będzie pomniejszeniem wynagrodzenia należnego wykonawcy adekwatnym do zakresu ograniczonych przez Zamawiającego robót. e) W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości, technologii robót, wbudowanych materiałów (pomimo przedstawienia przez Wykonawcę pozytywnych wyników badań, atestów, certyfikatów, deklaracji itp.) Zamawiający jest uprawniony do zlecenia badań niezależnemu laboratorium badawczemu, rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wyników badań laboratoryjnych, ekspertyz potwierdzających nieprawidłową jakość wykonanego elementu robót, wbudowanych materiałów, koszt wykonania tych badań laboratoryjnych ekspertyzy rzeczoznawcy obciąża Wykonawcę. f) Wykonawca ma obowiązek na koszt własny usunąć wynikłe na etapie prowadzenia robót ziemnych kolizje z zinwentaryzowanymi urządzeniami infrastruktury podziemnej. W zakres usunięcia kolizji wchodzą również uzgodnienia z gestorem danego urządzenia warunków na jakich dana kolizja ma zostać usunięta. g) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych dla zadania wraz z zaopiniowaniem i zatwierdzeniem czasowej organizacji ruchu przez: - Starostę Powiatu Gliwickiego; - Komendanta Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach; - Wójta Gminy Pilchowice; - Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach. h) Co najmniej na 7 dni przed terminem wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu Wykonawca w imieniu Zamawiającego ma obowiązek zawiadomić Starostwo Powiatowe w Gliwicach, Komendę Policji w Gliwicach, Starostę Powiatu Gliwickiego, Wójta Gminy Pilchowice oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach o terminie wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu na czas przebudowy oraz docelowej organizacji ruchu wraz z pozytywnym odbiorem oznakowania przez w/w służby. i) W zakresie robót zabezpieczających Wykonawca wykona wszelkie czynności, nadzory branżowe, środki zabezpieczające mienie i wyposażenie gestorów sieci, mieszkańców przyległych posesji do przebudowywanej drogi w granicach pasa drogowego lub inwestora, niezbędne do prawidłowego wykonania robót określonych dokumentacją w przypadku gdyby mogły one ulec naruszeniu bądź uszkodzeniu na skutek działania Wykonawcy robót. Szczegółowy zakres zamówienia został opisany w dokumentacji budowlano-wykonawczej opracowanym przez: Michała Kubińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą KUBIŃSKI MICHAŁ FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA "PLANPROF" inż. MICHAŁ KUBIŃSKI, 44-156 Sierakowice, ul. Ceramiczna 5, stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ oraz STWiORB stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6, 45233140-2, 45233222-1, 45233220-7, 45100000-8, 45112000-5, 45112210-0, 34922100-7, 45232000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 194484,31
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-29
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji i rękojmi40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3Nazwa: Zadanie nr 3: Remont drogi rowerowej łączącej ul. Rynek z ul. Szkolną w Pilchowicach. Fundusz sołecki Pilchowice - Remont ciągu pieszo-jezdnego w Pilchowicach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Teren objęty remontem zlokalizowany jest w miejscowości Pilchowice przy ulicy Szkolnej. Ulica Szkolna na tym odcinku wyłączona jest dla ruchu kołowego, zlokalizowana na działkach 2, 324/42, 1045/40, 269/40. Remontowana droga stanowi drogę wewnętrzną i łączy się z drogą powiatową, ulicą Leboszowską. Natomiast od strony drugiego wlotu łączy się z drogą gminną ul. Szkolną. Zadanie polega na wykonaniu remontu nawierzchni o szerokości 3 m. Całkowita długość remontowanego odcinka wynosi 168 m. Minimalna odległość od granicy działek osób prywatnych wynosi 0,50m. Projektuje się następujący układ warstw nawierzchni: - 5 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, - skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową, - istniejąca podbudowa - wyrównanie i dogęszczenie. Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne przedstawione zostały w części rysunkowej. Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego wg konstrukcji 1, powierzchnia 535 m². Szczegóły wykonania robót budowlanych związanych z remontem drogi rowerowej łączącej ul. Rynek z ul. Szkolną w Pilchowicach: a) Roboty budowlane należy prowadzić w takim zakresie, aby udostępnić mieszkańcom dojazdy do posesji zlokalizowanych w obrębie remontowanej drogi. b) Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni terenu i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable, repery, punkty geodezyjne, piezometry itp. oraz uzyska od odpowiednich gestorów sieci będących właścicielami i jednostek administracyjnych informacji w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy oraz pokryje koszty z tym związane w ramach ryczałtu. Wszystkie roboty związane z przebudową urządzeń infrastruktury należy wykonywać pod nadzorem właścicieli sieci. Wszelkie koszty związane z nadzorem właścicieli sieci nad tymi robotami ponosi Wykonawca. Koszt ten należy uwzględnić w cenie ofertowej. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora i gestorów sieci o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora i zainteresowane jednostki oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia pracownikom gestorów sieci m. in. wejścia na plac budowy celem naprawy niezinwentaryzowanych bądź zinwentaryzowanych urządzeń i sieci. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni terenu i urządzeń podziemnych, a także pokryje koszty napraw. c) Obsługa geodezyjna leży po stronie Wykonawcy robót, m.in. odtwarzanie znaków granicznych należy do obowiązków Wykonawcy, a ewentualne uwidocznienie słupków granicznych powinno nastąpić poprzez działania służb geodezyjnych Wykonawcy przed wejściem w teren w celu zabezpieczenia ich oznakowania. d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia, na każdym etapie realizacji, przedmiotu zamówienia. Ograniczenie przedmiotu zamówienia skutkować będzie pomniejszeniem wynagrodzenia należnego wykonawcy adekwatnym do zakresu ograniczonych przez Zamawiającego robót. e) W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości, technologii robót, wbudowanych materiałów (pomimo przedstawienia przez Wykonawcę pozytywnych wyników badań, atestów, certyfikatów, deklaracji itp.) Zamawiający jest uprawniony do zlecenia badań niezależnemu laboratorium badawczemu, rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wyników badań laboratoryjnych, ekspertyz potwierdzających nieprawidłową jakość wykonanego elementu robót, wbudowanych materiałów, koszt wykonania tych badań laboratoryjnych ekspertyzy rzeczoznawcy obciąża Wykonawcę. f) Wykonawca ma obowiązek na koszt własny usunąć wynikłe na etapie prowadzenia robót ziemnych kolizje z zinwentaryzowanymi urządzeniami infrastruktury podziemnej. W zakres usunięcia kolizji wchodzą również uzgodnienia z gestorem danego urządzenia warunków na jakich dana kolizja ma zostać usunięta. g) W zakresie robót zabezpieczających Wykonawca wykona wszelkie czynności, nadzory branżowe, środki zabezpieczające mienie i wyposażenie gestorów sieci, mieszkańców przyległych posesji do przebudowywanej drogi w granicach pasa drogowego lub inwestora, niezbędne do prawidłowego wykonania robót określonych dokumentacją w przypadku gdyby mogły one ulec naruszeniu bądź uszkodzeniu na skutek działania Wykonawcy robót. Szczegółowy zakres zamówienia został opisany w dokumentacji projektu zagospodarowania terenu opracowanym przez: USŁUGI INŻYNIERYJNE I DORADZTWO "OLBARK" MGR INŻ. ARKADIUSZ OLBORSKI, 44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Księdza Pojdy 81, stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ oraz STWiORB stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6, 45233140-2, 45233222-1, 45233220-7, 45100000-8, 45112000-5, 45112210-0, 34922100-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 40742,17
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-05-25
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji i rękojmi40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4Nazwa: Zadanie nr 4: Remont drogi wewnętrznej - dojazd do bloku przy ul. Górniczej w Żernicy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie polega na wykonaniu remontu nawierzchni o szerokości 4,7 m do 5,8 m oraz wykonanie poboczy utwardzonych destruktem asfaltowym o szerokości 0,5 m. Całkowita długość remontowanego odcinka wynosi 121 m. Minimalna odległość od granicy działek osób prywatnych wynosi 0,50 m. Remontowa droga przebiega po działkach o numerach: 614/135 oraz 348/135. Projektuje się następujący układ warstw nawierzchni: - 4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, - 6 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, - skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową, - 10 cm - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie. Na wysokości zjazdów do bloków należy wykonać na krawędzi remontowanej jezdni krawężniki najazdowe 15x22 cm na ławie betonowej w celu zabezpieczenia krawędzi jezdni przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wykonanie pomocniczej podbudowy jezdni z dostosowaniem jej do parametrów kategorii ruchu KR1. Szczegóły wykonania robót budowlanych związanych z remontem drogi gminnej ul. Górniczej w Żernicy: a) Roboty budowlane należy prowadzić w takim zakresie, aby udostępnić mieszkańcom dojazdy do posesji zlokalizowanych w obrębie remontowanego ciągu. b) Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni terenu i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable, repery, punkty geodezyjne, piezometry itp. oraz uzyska od odpowiednich gestorów sieci będących właścicielami i jednostek administracyjnych informacji w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy oraz pokryje koszty z tym związane w ramach ryczałtu. Wszystkie roboty związane z przebudową urządzeń infrastruktury należy wykonywać pod nadzorem właścicieli sieci. Wszelkie koszty związane z nadzorem właścicieli sieci nad tymi robotami ponosi Wykonawca. Koszt ten należy uwzględnić w cenie ofertowej. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora i gestorów sieci o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora i zainteresowane jednostki oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia pracownikom gestorów sieci m. in. wejścia na plac budowy celem naprawy niezinwentaryzowanych bądź zinwentaryzowanych urządzeń i sieci. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni terenu i urządzeń podziemnych, a także pokryje koszty napraw. c) Obsługa geodezyjna leży po stronie Wykonawcy robót, m.in. odtwarzanie znaków granicznych należy do obowiązków Wykonawcy, a ewentualne uwidocznienie słupków granicznych powinno nastąpić poprzez działania służb geodezyjnych Wykonawcy przed wejściem w teren w celu zabezpieczenia ich oznakowania. d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia, na każdym etapie realizacji, przedmiotu zamówienia. Ograniczenie przedmiotu zamówienia skutkować będzie pomniejszeniem wynagrodzenia należnego wykonawcy adekwatnym do zakresu ograniczonych przez Zamawiającego robót. e) W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości, technologii robót, wbudowanych materiałów (pomimo przedstawienia przez Wykonawcę pozytywnych wyników badań, atestów, certyfikatów, deklaracji itp.) Zamawiający jest uprawniony do zlecenia badań niezależnemu laboratorium badawczemu, rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wyników badań laboratoryjnych, ekspertyz potwierdzających nieprawidłową jakość wykonanego elementu robót, wbudowanych materiałów, koszt wykonania tych badań laboratoryjnych ekspertyzy rzeczoznawcy obciąża Wykonawcę. f) Wykonawca ma obowiązek na koszt własny usunąć wynikłe na etapie prowadzenia robót ziemnych kolizje z zinwentaryzowanymi urządzeniami infrastruktury podziemnej. W zakres usunięcia kolizji wchodzą również uzgodnienia z gestorem danego urządzenia warunków na jakich dana kolizja ma zostać usunięta. g) W zakresie robót zabezpieczających Wykonawca wykona wszelkie czynności, nadzory branżowe, środki zabezpieczające mienie i wyposażenie gestorów sieci, mieszkańców przyległych posesji do przebudowywanej drogi w granicach pasa drogowego lub inwestora, niezbędne do prawidłowego wykonania robót określonych dokumentacją w przypadku gdyby mogły one ulec naruszeniu bądź uszkodzeniu na skutek działania Wykonawcy robót. Szczegółowy zakres zamówienia został opisany w dokumentacji projektu zagospodarowania terenu opracowanym przez: USŁUGI INŻYNIERYJNE I DORADZTWO "OLBARK" MGR INŻ. ARKADIUSZ OLBORSKI, 44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Księdza Pojdy 81, stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ oraz STWiORB stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6, 45233140-2, 45233222-1, 45233220-7, 45100000-8, 45112000-5, 45112210-0, 34922100-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 86309,53
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-05-25
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji i rękojmi40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
21.05.2020
Przedsiębiorstwo Handlowo U...

Zastanawiasz się, czy warto zdecydować się na montaż paneli fotowoltaicznych? Ile to wszystko kosztuje najłatwiejszym sposobem na to, ż...

śląskie
Budownictwo ekologiczne
21.05.2020
Edmar Edward Feński

Firma EDMAR proponuję docieplenie poddasza poliuretanową pianą otwartokomorową. Pracujemy na sprawdzonych pianach Amerykańskich oraz ...

mazowieckie
Ocieplanie budonków
18.05.2020
Grupa Proeko Sp. z o.o.

Jesteśmy wyjątkową firmą, która stworzyła autorską, innowacyjną a przede wszystkim pro-gospodarczą technologię budowy domów ekologiczny...

małopolskie
Domy drewniane
17.05.2020
DK Plastic Adrian Dziedzic

DK IZOLACJE. Ocieplenia pianą PUR. Nasze działania opierają się na jasnych zasadach, które budują silną markę i pozycję lidera w br...

kujawsko-pomorskie
Ocieplanie budonków