Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku użytecznoś...
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku użytecznoś...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Puck
woj. pomorskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nie


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
Pisemnie

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku użyteczności publicznej w zakresie : budowa windy przy internacie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku (PCKZiU), ul. Kolejowa 7, 84-100 Puck łącznie z wykonaniem niezbędnych instalacji w tym: instalacji oddymiającej, instalacji elektrycznych łącznie z odbiorem windy przez dozór techniczny oraz zapewnieniem konserwacji i serwisu windy w ciągu 36 miesięcy od daty odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego. Zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania uzyskanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach "Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III", dla projektu pt. "Likwidacja barier architektonicznych w PCKZiU budynku internatu (budynek C) poprzez budowę windy przyściennej."

Numer referencyjny: WZ.272.2.1.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku użyteczności publicznej w zakresie : budowa windy przy internacie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku (PCKZiU), ul. Kolejowa 7, 84-100 Puck łącznie z wykonaniem niezbędnych instalacji w tym: instalacji oddymiającej, instalacji elektrycznych łącznie z odbiorem windy przez dozór techniczny oraz zapewnieniem konserwacji i serwisu windy w ciągu 36 miesięcy od daty odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego. Zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania uzyskanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach "Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III", dla projektu pt. "Likwidacja barier architektonicznych w PCKZiU budynku internatu (budynek C) poprzez budowę windy przyściennej." 2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) W/w opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załącznikach Nr 8.1 do 8.3, do SIWZ. 3. Rozwiązania równoważne: 1) Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza oferowanie przez Wykonawcę materiałów lub rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych przez Zamawiającego, pod warunkiem, że będą one posiadały, co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych w opisie standardów, będą posiadały wymagane odpowiednie atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewnią wykonanie zamówienia zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ. Wskazanie w opisie zamówienia przykładowych znaków towarowych patentów lub pochodzenia, norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych ma na celu doprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i stanowi wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. 2) W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje materiały i inne elementy równoważne, zobowiązany jest sporządzić i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych materiałów oraz innych elementów równoważnych i stosownie do treści art. 30 ust. 5 ustawy Pzp wykazać że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne materiały lub inne elementy muszą: a) Posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych w opisie zamówienia, b) Posiadać stosowane dopuszczenia i atesty, 3) Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony do oferty i musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zaoferowane przez niego materiały i inne elementy są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego. 4) Zamawiający do wszystkich nazw, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia dopisuje wyrazy "lub równoważne" 4. Wymagania wynikające z art. 29 ust. 5 i art. 30 ust. 8 pkt 1. Ustawy Pzp. Zamawiający informuje, że opis przedmiotu zamówienia, został sporządzony zgodnie z postanowieniami art. 29 ust. 5 ustawy, oraz zgodnie z art. 30 ust. 8 pkt 1 ustawy. Opis przedmiotu zmówienia uwzględnia wymagania w zakresie dostępności dla wszystkich użytkowników, w tym osób niepełnosprawnych, w szczególności: 1) Obiekt objęty przedmiotem zamówienia nie będzie posiadał barier architektonicznych utrudniających dostęp osobom z niepełnosprawnościami w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. 2) Winda realizowana w ramach przedmiotu zamówienia będzie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnych. Zamawiający przypomina, że roboty budowlane będące przedmiotem niniejszego postępowania są przeznaczone do użytku przez osoby fizyczne, w związku, z czym wymaga wykonania robót z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. 5. Wizja lokalna. 1) Przed złożeniem oferty Wykonawca ma możliwość dokonania wizji lokalnej przyszłego terenu budowy celem sprawdzenia miejsca robót będących przedmiotem zamówienia oraz warunków związanych z ich wykonywaniem, 2) Dokonanie wizji lokalnej nie jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu. Przeprowadzenie ewentualnej wizji lokalnej terenu budowy odbywa się na koszt własny Wykonawcy. 6. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, zostały określone w Załączniku nr 7 do SIWZ- Wzór Umowy 7. Wymagania te określają w szczególności: 1) rodzaj czynności w zakresie realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, 2) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy, 3) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań. 8. Szczegółowy zakres czynności, które winny być wykonywane w trakcie realizacji zamówienia, w myśl art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, przez osoby zatrudnione na umowę o pracę. 1) Roboty instalacyjne elektryczne 2) Roboty budowlane w zakresie budynków 3) Roboty izolacyjne 4) Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 9. Powyższy wymóg nie jest skuteczny w przypadku, gdy w/w czynności zostaną powierzone osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, które w/w czynności będą wykonywać osobiście na podstawie łączącego je z Wykonawcą lub Podwykonawcą stosunku cywilnoprawnego. 10. Zamawiający nie narzuca wymiaru etatu, na jaki ma lub mają być zatrudnione osoba lub osoby wykonujące w/w czynności. 11. Czynności wykonywane przez kierownika budowy oraz kierowników robót, geodetów, prawników, projektantów nie są czynnościami, które winny być wykonywane w trakcie realizacji zamówienia, w myśl art. 29 ust. 3a ustawy, przez osoby zatrudnione na umowę o pracę.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45223000-6, 45313100-5, 45310000-3, 45210000-2, 45331200-8, 45320000-6, 45450000-6, 71000000-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
264063,42

Waluta: PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówienia z wolnej ręki polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnie z zakresem określonym w niniejszym ustępie. Zakres robót budowlanych podobnych jest zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Zakres robót podobnych przewidywanych odpowiednio w: 1) Roboty budowlane 2) Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 3) Instalowanie wind 4) Roboty instalacyjne elektryczne 5) Roboty budowlane w zakresie budynków 6) Roboty izolacyjne 7) Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 8) Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 3. Warunkiem udzielenia przedmiotowych zamówień jest wystąpienie potrzeb ich udzielenia przez Zamawiającego oraz przewidzenie ich w budżecie Zamawiającego
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2018-07-31

II.9) Informacje dodatkowe:

Doprecyzowanie terminu realizacji zamówienia Zamawiający wymaga, aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany przez Wykonawcę w terminie do 31 lipca 2018 r., z tym że: a) wszystkie roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia winny zostać zrealizowane przez Wykonawcę, przekazane i odebrane przez Zamawiającego w terminie do 29 czerwca 2018 r., jednak nie później niż na 14 dni przed terminem odbioru Wykonawca zobowiązany jest wykonać i zgłosić roboty budowlane Zamawiającemu do odbioru końcowego; b) w terminie do 31 lipca 2018 r. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wszelkich formalności umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego objętego przedmiotem zamówienia,w tym uzyskać decyzję zezwalającą na eksploatację dźwigu osobowego wydaną przez Urząd Dozoru Technicznego, oraz zawiadomić właściwy organ o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i uzyskać informację, że nie wniósł on sprzeciwu w drodze decyzji lub uzyskać i przekazać Zamawiającemu ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego objętego przedmiotem zamówienia. Do 31 lipca 2018 r. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu przedmiot zamówienia do użytkowania.

SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
a)Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie: wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył minimum 1 robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 złotych brutto, obejmującą w swoim zakresie wykonanie konstrukcji umożliwiającej zainstalowanie dźwigu osobowego, zamontowanie i uruchomienie dźwigu; W przypadku, gdy wartość wskazanych w warunkach robót realizowanych przez Wykonawcę wykazanych na spełnienie warunku będzie określona w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie- na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień opublikowania Ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje niżej wymienionymi osobami w zakresie czynności wymienionych poniżej, które posiadają zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w niżej wymienionych specjalnościach, albo inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane wykonawcze: w tej specjalności: tiret 1) Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; tiret 2) Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i urządzeń elektroenergetycznych; Uwagi do pkt lit b) powyżej 1. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia wyżej wymienionych funkcji przez jedną osobę. 2. Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i uprawniają do kierowania robotami będącymi przedmiotem niniejszego postępowania oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r., poz. 65 z późn. zm.)

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe: Ponieważ Doświadczenie Kierownika budowy wyznaczonego do realizacji zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert Zamawiający żąda wskazania w ofercie podania imienia i nazwiska osoby wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o doświadczeniu tej osoby

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Numeracja zgodna z rozdz. X SIWZ, dlatego zaczyna się od. 8 8. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ inne dokumenty; 2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 9. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 1

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

4. Wraz z ofertą Wykonawca złoży także, sporządzone w języku polskim: 1) Oświadczenie; 2) 2) Pełnomocnictwo lub inne dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty(oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza)oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.570 ze zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. 3) Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej. 4) Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia-o ile ma zastosowanie. 5) Inne dokumenty wymagane przez przepisy ustawy, np. oświadczenie o powierzeniu podwykonawcom części zamówienia. Uwaga ! Jeśli Wykonawca składając ofertę wraz z jej załącznikami zamierza zastrzec niektóre informacje w nich zawarte, zgodnie z postanowieniami art. 8 ust. 3 ustawy, zobowiązany jest nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec w dokumentach składanych wraz z ofertą, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazać (załączyć do oferty pisemne uzasadnienie), iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Stosownie do powyższego, jeśli Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków wynikających z ustawy, Zamawiający będzie miał podstawę uznania, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z tym potraktuje daną informację, jako niepodlegającą ochronie i niestanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.). 5. Zamawiający wymaga, aby w formie pisemnej pod sankcją nieważności został złożony wypełniony Formularz oferty. 6. Wszystkie pełnomocnictwa, które Wykonawca załączy do oferty, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 7. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie dokumentów, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 9. Dopuszcza się używanie w oświadczeniach, ofercie oraz innych dokumentach określeń obcojęzycznych w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 z późn. zm.). 10. Zaleca się, by wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty były parafowane własnoręcznie przez osobę/y podpisujące ofertę. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Przykład Wzoru Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ. UWAGA: Powyższy dokument składany jest przez Wykonawców bez wezwania Zamawiającego, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej bip.szpitalpuck.pl informacji dotyczących między innymi nazw (firm) oraz adresów Wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu.

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

1. Zamawiający ustala wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości: 5 000,00 zł, słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 359) 3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank BS Puck Nr 51 8348 0003 0000 0000 0332 0004 Z dopiskiem: Powiat Pucki- Starostwo Powiatowe w Pucku Przetarg nieograniczony- Przebudowa budynku użyteczności publicznej w zakresie : budowa windy przy internacie (PCKZiU) w Pucku, Nr sprawy WZ.272.2.1.2018 4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, na cały okres związania ofertą. Uszczegółowienie informacji dotyczących wadium zawarte jest w rozdz. XIII SIWZ

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena brutto badanej oferty (C)60,00
Doświadczenie Kierownika budowy wyznaczonego do realizacji zamówienia (D)40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zmiany umowy przewidziano we wzorze umowy- załącznik nr 7 do SIWZ, odpowiednio: Zmiana umowy § 15 1. Niedopuszczalne są zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem możliwości dokonania zmian przewidzianych w art. 144 Ustawy oraz w niniejszym paragrafie, które wymagają zgodnej woli Stron oraz zachowania formy pisemnego aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności. 2. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1, jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy zaistnieje konieczność jego przedłużenia z uwagi na: 1) wystąpienie zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, 2) nieprzekazania Wykonawcy terenu robót w terminie wynikającym z § 3 ust. 1 3) wstrzymanie i/lub przesunięcie przez Zamawiającego terminu realizacji robót , o którym mowa w § 3 ust. 1, 4) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, których wykonanie jest konieczne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 5) Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami: a) siły wyższej określonej w § 3A nin. umowy, b) konieczności usunięcia błędów, wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub STWiORB; c) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość realizacji przedmiotu umowy. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy przez Zamawiającego skutkuje jego przedłużeniem o okres przestojów i opóźnień, d) wystąpienia nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjętych w SIWZ, ale istotnych dla realizacji Przedmiotu Umowy warunków terenowych, w szczególności wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub ich elementów lub urządzeń, instalacji, e) konieczności wykonania robót dodatkowych, robót o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 i 6 ustawy Pzp lub udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp, które wstrzymają lub opóźnią realizację Umowy, f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub ewentualnymi równolegle prowadzonymi przez inne podmioty lub Zamawiającego robotami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, g) koniecznością wprowadzenia uszczegółowienia umowy w zakresie dotyczącym realizacji umowy przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w celu możliwości dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, h) przedłużenia się czynności odbiorowych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, pod warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę robót budowlanych Zamawiającemu do odbioru końcowego robót w terminie określonym w § 3 umowy, 6) działania organów administracji lub innych podmiotów, w szczególności: a) przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, opinii, uzgodnień, postanowień; b) odmowy lub zwłoki w wydaniu przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, opinii, uzgodnień, postanowień na skutek błędów w dokumentacji projektowej lub z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; 3. Określenie nowego terminu nastąpi poprzez sporządzenie i podpisanie przez przedstawicieli Stron, wskazanych w § 2 ust. 5 i 6, stosownego protokołu określającego nowy termin wykonania przedmiotu umowy wraz z uzasadnieniem opisującym podstawy konieczności i celowości zmiany terminu. 4. Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 2, jest możliwe wyłącznie w trybie aneksu do umowy, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron. 5. Ponadto przewiduje się następujące zmiany umowy: 1) Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów, 2) Wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (odpowiednio §2 ust. 6 nin. Umowy) przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy (śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, reorganizacja, lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy). Przedmiotowa zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób, spełniających na dzień składania ofert, warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ, a w przypadku Kierownika budowy zaproponowana osoba musi posiadać doświadczenie co najmniej równe osobie przedstawionej do pełnienia tej funkcji w ofercie Wykonawcy. 3) Wystąpienia konieczności zmian osób wskazanych w ofercie (odpowiednio §2 ust. 6 nin. Umowy) przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w SIWZ, a w przypadku Kierownika budowy zaproponowana osoba musi posiadać doświadczenie co najmniej równe osobie przedstawionej do pełnienia tej funkcji w ofercie Wykonawcy, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego. 4) Wystąpienia konieczności zmiany osób, przy pomocy których Zamawiający realizuje przedmiot Umowy (śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, reorganizacja lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Zamawiającego). 5) Zmiany, albo rezygnacji z podwykonawstwa na zasadach określonych w załączniku nr 6 do nin. Umowy. 6) Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian w Harmonogramie realizacji przedmiotu umowy poprzez: przesunięcie w czasie, w tym związane ze zmianą finasowania, zmianę zakresów rzeczowych zakończonych i wyodrębnione technicznie elementy robót, uszczegółowienie spowodowane obiektywnymi czynnikami, niezależnymi od Wykonawcy, uniemożliwiającymi realizację przedmiotu Umowy zgodnie z pierwotną wersją przedmiotowego Harmonogramu. Wartości w Harmonogramie mogą ulec zmianie w przypadku wprowadzenie zmian (np. przesunięć środków lub ich zwiększenia, otrzymania dofinansowania) w budżecie lub WPF Zamawiającego. 6. Konieczności wprowadzenia zmian w sposobie rozliczania Umowy, w przypadku gdy będzie to konieczne dla usprawnienia realizacji przedmiotu umowy. Zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia § 15 A 1. W przypadku gdy w okresie obowiązywania Umowy nastąpi zmiana: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz gdy zmiana ta lub zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę, zastosowanie mają zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określone w postanowieniach ust. 2-8. 2. Zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w drodze pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 3. Wykonawca może przekazać Zamawiającemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany Umowy najwcześniej w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 1. Wniosek powinien zawierać propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 1, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, a w szczególności: 1) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz założenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń - takimi jak umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń; 2) wykazanie wpływu zmian, o których mowa w ust. 1, na wysokość kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę; 3) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę. 4. W terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku o którym mowa w ust. 3, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami). 5. Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania kompletnego - w jego ocenie - wniosku. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy. 6. W przypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego, Strony podejmą działania w celu uzgodnienia treści aneksu do umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy dotyczyć będzie części przedmiotu niniejszej umowy, wykonanego po dniu zawarcia aneksu. 7. Zamawiający może przekazać Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy, w przypadku wydania przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 1. Wniosek powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie zmian przepisów. 8. Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem) niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 3, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający. Postanowienia ust. 4-6 stosuje się odpowiednio, z tym, że 9. Wykonawca jest zobowiązany w każdym przypadku do zajęcia pisemnego stanowiska w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku od Zamawiającego. 10. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę postanowień ust. 8, Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia niniejszej umowy, z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia. 11. W przypadku zmiany stawki VAT przyjętej do określenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z § 3, która zacznie obowiązywać po dniu zawarcia niniejszej umowy, wynagrodzenie Wykonawcy, w ujęciu brutto, ulegnie odpowiedniej zmianie, poprzez zastosowania zmienionej stawki VAT. Zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonywanie umowy w okresie od dnia obowiązywania zmienionej stawki podatku, przy czym zmiana dotyczyć będzie wyłącznie tej części wynagrodzenia Wykonawcy, do której zgodnie z przepisami prawa powinna być stosowana zmieniona stawka podatku. 12. W przypadku zaniechania realizacji części zakresu Przedmiotu Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu. 13. Podstawą określenia wynagrodzenia za zaniechany zakres robót będzie protokół konieczności uzgodniony przez Zamawiającego i Wykonawcę oraz kosztorys sporządzony przez Wykonawcę i sprawdzony przez Zamawiającego. 14. Kosztorys, o którym mowa w ust. 2 zostanie sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej, zawierający pozycje dla robót zaniechanych z kosztorysu szczegółowego, który stanowi załącznik do "HRF". W przypadku, gdy zaniechany zakres robót wynikających z dokumentacji projektowej nie został uwzględniony przez Wykonawcę w pozycjach kosztorysu będącego podstawą obliczenia ceny oferty, ilość jednostek przedmiarowych zakresu robót podlegającego zaniechaniu zostanie określona na podstawie przedmiaru sporządzonego w oparciu o dokumentację projektową. Wynagrodzenie za zaniechany zakres robót zostanie określone na podstawie kosztorysu szczegółowego sporządzonego w oparciu o ww. przedmiar z uwzględnieniem danych wyjściowych do kosztorysowania przyjętych w kosztorysie szczegółowym, stanowiącym załącznik do "HRF": 1) stawka r-g, wskaźnik kosztów pośrednich, kosztów zakupu, podatku VAT i zysku oraz ceny materiałów i sprzętu będą tożsame z wielkościami tych składników cenowych oraz cen przyjętych do obliczenia ceny oferty, 2) w przypadku nieuwzględnienia wszystkich cen materiałów i sprzętu w kosztorysie szczegółowym, stanowiącym załącznik do "HRF", Wykonawca dokona rozliczenia, za ten zakres według średnich cen opublikowanych w wydawnictwach branżowych (np. Sekocenbud, Bistyp, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla województwa, pomorskiego, odpowiednich dla daty otwarcia ofert, i uzgodnionych z Zamawiającym. Tak sporządzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu przez Zamawiającego, będzie stanowił podstawę zmiany wynagrodzenia w formie aneksu do Umowy. 15. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub ewentualnych robót dodatkowych lub robót zleconych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2, 3 i 6 ustawy Pzp Wynagrodzenie będzie podlegało zmianie. 16. Podstawą określenia wynagrodzenia za roboty zamienne, roboty dodatkowe lub ewentualnie roboty zlecone na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2, 3 i 6 ustawy Pzp będzie protokół konieczności uzgodniony przez Zamawiającego i Wykonawcę oraz kosztorysy sporządzone przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej, zawierające zakres robót według technologii przyjętej w kosztorysie, stanowiącym załącznik do "HRF" oraz zakres robót podlegających wykonaniu według zamiennej lub dodatkowej technologii, z uwzględnieniem danych wyjściowych do kosztorysowania określonych poniżej: 1) stawka r-g, wskaźnik kosztów pośrednich, kosztów zakupu, podatku VAT i zysku oraz ceny materiałów i sprzętu będą tożsame z wielkościami tych składników cenowych oraz cen przyjętych do obliczenia ceny oferty, 2) ceny materiałów według średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach materiałów budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych w wydawnictwach branżowych (np. Sekocenbud, Bistyp, Orgbud, Intercenbud, itp.), obowiązujących w danym okresie i zawierających ceny zakupu, oraz uzgodnionych z Zamawiającym, 3) ceny sprzętu według średnich cen opublikowanych w wydawnictwach branżowych (np. Sekocenbud, Bistyp, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla województwa pomorskiego, obowiązujących w danym okresie i uzgodnionych z Zamawiającym. W przypadku, jeśli wynikający z dokumentacji zakres robót podlegających zamianie nie został uwzględniony przez Wykonawcę w pozycjach kosztorysu, stanowiącym załącznik do "HRF", ilość jednostek przedmiarowych zakresu robót podlegającego zamianie zostanie określona na podstawie przedmiaru sporządzonego w oparciu o dokumentację projektową. Tak sporządzone kosztorysy po uprzednim ich sprawdzeniu Zamawiającego, będą stanowiły podstawę zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w formie aneksu do Umowy. 17. W przypadku konieczności przerwania robót lub ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca nie będzie dochodził roszczeń z tego tytułu, z zastrzeżeniem, że w tym przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane oraz koszty robót zabezpieczających, o ile zostaną potwierdzone w protokole inwentaryzacji. W tym celu Zamawiający sporządzi przy udziale Wykonawcy protokół inwentaryzacji, na dzień przerwania robót, a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez Zamawiającego i Wykonawcę. Wynagrodzenie za wykonanie ewentualnych robót zabezpieczających zostanie ustalone w kosztorysach sporządzonych metodą szczegółową, przy zastosowaniu danych wyjściowych do kosztorysowania określonych w ust. 5 nin. §. Tak sporządzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego będzie stanowił podstawę ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy. 18. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części Umowy będzie następujący: 1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w "HRF" nastąpi odliczenie wartości tego elementu od ogólnej wartości Przedmiotu Umowy; 2) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w "HRF", obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysów określonych w ust. 5 nin. §, a zatwierdzonych przez Zamawiającego. 19. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi zasobami finansowymi umożliwiającymi wykonanie Przedmiotu Umowy. 20. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego na dokonanie uzgodnień lub wykonanie czynności, o których mowa w ust. 5, 6 i 7 nin. §. Zamawiający może dokonać ich jednostronnie i są one wiążące dla Stron.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-02-06, godzina: 10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

1. Miejsce składania ofert: Starostwo powiatowe w Pucku, ul. E. Orzeszkowej 5 84-100 Puck -€“ sekretariat do dnia 06.02.2018 r., do godziny 10.00 zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale XII SIWZ. 2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP. 4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego -€“ sala konferencyjna, w dniu 06.02.2018 r., o godzinie 10.10.

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPOLECAMY:
OSTATNIO DODANE
21.05.2020
Przedsiębiorstwo Handlowo U...

Zastanawiasz się, czy warto zdecydować się na montaż paneli fotowoltaicznych? Ile to wszystko kosztuje najłatwiejszym sposobem na to, ż...

śląskie
Budownictwo ekologiczne
21.05.2020
Edmar Edward Feński

Firma EDMAR proponuję docieplenie poddasza poliuretanową pianą otwartokomorową. Pracujemy na sprawdzonych pianach Amerykańskich oraz ...

mazowieckie
Ocieplanie budonków
18.05.2020
Grupa Proeko Sp. z o.o.

Jesteśmy wyjątkową firmą, która stworzyła autorską, innowacyjną a przede wszystkim pro-gospodarczą technologię budowy domów ekologiczny...

małopolskie
Domy drewniane
17.05.2020
DK Plastic Adrian Dziedzic

DK IZOLACJE. Ocieplenia pianą PUR. Nasze działania opierają się na jasnych zasadach, które budują silną markę i pozycję lidera w br...

kujawsko-pomorskie
Ocieplanie budonków