Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   BIEŻĄCA EKSPLOATACJA GMINNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ SŁUŻĄCEJ DO ...
BIEŻĄCA EKSPLOATACJA GMINNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ SŁUŻĄCEJ DO ...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Goczałkowice-Zdrój
woj. śląskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

BIEŻĄCA EKSPLOATACJA GMINNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ SŁUŻĄCEJ DO PRZESYŁU WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU

Numer referencyjny: AZK 220.002.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
4. Przedmiotem zamówienia jest całodobowa obsługa sieci wodociągowej służącej do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przez którą należy rozumieć: a) świadczenie usługi pogotowia wodociągowego, polegającej na: i) pozostawaniu każdego dnia (we wszystkie dni tygodnia, w tym także w dni wolne od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku /Dz.U. Nr 4, poz. 28 z późn. zm./ o dniach wolnych od pracy) w 24 godzinnej (całodobowej) gotowości, co najmniej 3 /trzech/ pracowników i sprzętu (co najmniej: 1 /jednej/ koparko - ładowarki i 1 /jednego/ ciągnika lub samochodu samowyładowczego o dopuszczalnej ładowności, co najmniej 5 ton), niezbędnych do usuwanie awarii sieci wodociągowej; ii) przyjmowaniu przez dyspozytora, każdego dnia (we wszystkie dni tygodnia, w tym także w dni wolne od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku /Dz.U. Nr 4, poz. 28 z późn. zm./ o dniach wolnych od pracy) przez 24 godzinny (całodobowo) pod numerem telefonu i fax-u (publikowanego w lokalnych mediach), zgłoszeń o wystąpieniu awarii sieci wodociągowej; b) usuwanie awarii sieci wodociągowej, polegające na: i) zabezpieczeniu miejsca wystąpienia awarii; ii) dokonaniu klasyfikacji awarii, w tym ustaleniu czy awaria jest następstwem szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego, czy też z tym niezwiązana (tj. spowodowana inną okolicznością/zdarzeniem niż ruch zakładu górniczego); iii) zawiadomieniu Zamawiającego i usunięciu awarii (niezwiązanej z ruchem zakładu górniczego) lub zawiadomieniu Zamawiającego i oczekiwaniu dalszych dyspozycji Zamawiającego w przypadku, gdy awaria jest następstwem szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego; Usuwanie awarii na sieci, urządzeniach pomiarowych, przyłączach wodociągowych, (w tym wszelkie prace z tym związane) powinny trwać bez przerwy przez 24 godziny na dobę bez względu na charakter uszkodzeń przewodów i przyłączy wodociągowych, c) pozostałe czynności związane z obsługą sieci wodociągowej, takie jak: i) wymiana armatury wodociągowej (zasuwy, hydranty, zawory), ii) uzupełnianie tabliczek armatury wodociągowej (hydranty, zasuwy), iii) płukanie i dezynfekcję sieci wodociągowej, iv) badanie jakości wody na sieci wodociągowej -€“ monitoring kontrolny (parametry grupy A) i przeglądowy (parametry grupy A i B) zgodnie z załącznikiem nr 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294), Strefą zaopatrzenia jest obszar gminy Goczałkowice-Zdrój, zamieszkiwany przez 6.200 mieszkańców. Badania jakości wody powinny być wykonane przez laboratoria określone w § 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294). v) zabezpieczenie urządzeń wodociągowych przed zamarzaniem (demontaż zimowy wodomierzy u odbiorców), vi) dokonywanie odcięć dostawy wody odbiorcom, vii) likwidacja nielegalnych i nieczynnych przyłączy (zaślepienie włączenia do sieci), viii) wymiana uszkodzonych i nieposiadających aktualnej legalizacji wodomierzy, wstawienie wodomierzy, wymiana zaworów i przekazywanie Zamawiającemu protokołu wymiany w terminie do 7 dni od daty wymiany wodomierza. Plombowanie wodomierzy plombami Zamawiającego. W tym zakresie Zamawiający wymaga stosowania wodomierzy klasy C: (1) Wodomierze o średnicy 15-40 mm powinny posiadać klasę C w każdej pozycji montażu i powinny być przygotowane do montażu systemu radiowego odczytu, (2) Wodomierze o średnicy 50-100 mm powinny posiadać klasę C w poziomej pozycji montażu i powinny być przygotowane do montażu systemu radiowego odczytu, (3) Wykonawca winien załączyć do oferty dokumenty wodomierzy, które będzie stosował tj.: (a) zatwierdzenie typu wodomierza, (b) certyfikat jakości, (c) atest higieniczny ix) dostawa i zabudowa na wodomierzach wskazanych w pkt. 4 c) viii) modułów radiowych do zdalnego odczytu tych wodomierzy. Moduły radiowe winny spełniać następujące wymagania techniczne: moduły radiowe oprócz wskazań poboru wody winny posiadać dodatkowe funkcje: - indeks rzeczywisty (stan wodomierza w chwili odczytu) - indeks rzeczywisty (stan wodomierza na zaprogramowaną datę odczytu) - datę i godzinę odczytu z minutami - czas działania baterii - wykrywanie wycieków - alarm zatrzymania wodomierza - alarm naruszenia mechanicznego - alarm naruszenia magnetycznego - alarm cofania wody - alarm nadmiernego przepływu - alarm za niskiego przepływu Wszystkie urządzenia zabudowane jako moduł do zdalnego (radiowego) odczytu muszą być fabrycznie nowe, współpracować z system radiowym eksploatowanym przez zamawiającego oraz zapewniać: - moduły radiowe do zamontowania na wodomierzach winny się charakteryzować transmisją radiową w paśmie częstotliwości 868 MHz - bezpośredni montaż i demontaż na wodomierzu bez naruszania cech legalizacyjnych, - możliwość rozbudowania o dodatkowe/zamienne urządzenie w sytuacji ciężkich warunków odczytu (głębokie zalane wodą studnie), - szczelność obudowy w klasie IP68, możliwość pracy w warunkach 100% wilgotności otoczenia, - jednokierunkowy radiowy system komunikacji pomiędzy urządzeniem zabudowanym jako czujnik do zdalnego (radiowego) odczytu a urządzeniem odczytującym posiadanym przez Zamawiającego. - sygnał radiowy wysyłany z modułu radiowego min. co 10 sekund - moc transmisji min. 15 mW - zdalne przekazywanie informacji o aktualnym stanie wodomierza oraz co najmniej jednym stanie wodomierza ustalonym na dany dzień (np. ostatni dzień miesiąca), - moduły radiowe rozpoznające kierunek przepływu - nadajniki impulsów rozpoznające kierunek przepływu oraz informujące o przecięciu, przerwaniu kabla bądź ingerencji zewnętrznym polem magnetycznym na wodomierz (montowany z modułem w ciężkich warunkach odczytu : głębokie zalane wodą studnie) - 24 miesięcy gwarancji, - możliwość przeprogramowania urządzenia w przypadku zmiany wodomierza, - możliwość pracy w temperaturach od -15°C do 50°C - ponadto urządzenie zabudowane jako czujnik do zdalnego (radiowego) odczytu winno posiadać: Certyfikat CE, kartę gwarancyjną. - możliwość dostarczenia wodomierzy z zaprogramowanymi i zamontowanymi modułami (według wcześniej ustalonych profili). x) Dokonywanie odbiorów technicznych przyłączy i wcinek do sieci wodociągowych. Zakres robót precyzowany będzie w miarę potrzeby ich wykonania. 5. Zamawiający nie ponosi kosztów związanych ze sporządzeniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych. 6. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy PZP -€“ Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót do zamówienia podstawowego, które będzie zgodne z jego przedmiotem, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP. Zamówienia polegać będą na powtórzeniu podobnych robót do zamówienia podstawowego i będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Wartość zamówienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. Warunki na jakich mogą zostać udzielone zamówienia polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju robót będą tożsame z warunkami obejmującymi zamówienie podstawowe. Zamawiający wskazuje, iż zakres tych zamówień będzie polegał na udzieleniu zamówień tożsamych z niniejszym zamówieniem podstawowym w okresie po dniu 01 stycznia 2019 roku (do czasu wyboru nowego wykonawcy na kolejny okres), zaś warunki tego zamówienia będą identyczne do warunków przewidzianych w niniejszym zamówieniu podstawowym, w tym z tymi samymi cenami zaproponowanymi w ramach niniejszego zamówienia podstawowego. 7. Zamawiający przewiduje, że część robót (remontów objętych niniejszym zamówieniem) może być następstwem szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego, a ich usunięcie może nastąpić na podstawie art. 147 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r., Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016r., poz. 1131 z późn. zm.). 8. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę: Zamawiający wymaga na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, co najmniej 2 osób: jeden (1) kierowca posiadający uprawnienia do kierowania pojazdem i jeden (1) pracownik fizyczny. Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy, stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 8 do niniejszej specyfikacji.

II.5) Główny kod CPV: 45232150-8

Dodatkowe kody CPV: 45232100-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy PZP -€“ Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót do zamówienia podstawowego, które będzie zgodne z jego przedmiotem, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP. Zamówienia polegać będą na powtórzeniu podobnych robót do zamówienia podstawowego i będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Wartość zamówienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. Warunki na jakich mogą zostać udzielone zamówienia polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju robót będą tożsame z warunkami obejmującymi zamówienie podstawowe. Zamawiający wskazuje, iż zakres tych zamówień będzie polegał na udzieleniu zamówień tożsamych z niniejszym zamówieniem podstawowym w okresie po dniu 01 stycznia 2019 roku (do czasu wyboru nowego wykonawcy na kolejny okres), zaś warunki tego zamówienia będą identyczne do warunków przewidzianych w niniejszym zamówieniu podstawowym, w tym z tymi samymi cenami zaproponowanymi w ramach niniejszego zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2018-12-31


II.9) Informacje dodatkowe:SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający uzna za spełniony jeśli wykonawca: a) doświadczenie zawodowe: wykaże, że wykonał co najmniej 2 zamówienia na roboty budowlane (wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie), polegające na ciągłym usuwaniu awarii dotyczących zewnętrznej sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych służących do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi o długości sieci i przyłączy co najmniej 80 km i o wartości co najmniej 300 000,00 zł netto; i załączy dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ inne dokumenty. b) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, i. tzn. dysponuje minimum następującym sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia: - samochód patrolowy, szt. 1 - koparko-ładowarka, szt. 1 - pompa wodna, szt. 1 - pompa szlamowa, szt. 1 - samochód samowyładowczy 5t-10t, szt. 1 Uwaga ! Podane ilości sprzętu, jakim muszą dysponować Wykonawcy, są minimalnymi wymaganiami, co oznacza, że w interesie Wykonawcy leży zapewnienie takiej ilości sprzętu, która pozwoli na sprawne wykonanie zamówienia. ii. tzn. dysponuje minimum następującym potencjałem kadrowym: min. 2 kierowców (operatorów) sprzętu specjalistycznego służącego do remontów wykonywanych w ramach bieżącej eksploatacji gminnej sieci wodociągowej, którzy posiadają uprawnieniami do kierowania pojazdem + min. 3 pracowników fizycznych. Wykonawca winien wskazać kierownika nadzorującego wykonanie całości robót budowlanych. Jeden (1) kierowca (operator) sprzętu specjalistycznego i jeden (1) pracownik fizyczny winien być zatrudniony na umowę o pracę. Uwaga ! Podane ilości osób, jakimi muszą dysponować Wykonawcy, są minimalnymi wymaganiami, co oznacza, że w interesie Wykonawcy leży zapewnienie takiej ilości osób, która pozwoli na sprawne wykonanie zamówienia. Zgodnie z art. 22d ust 2 PZP Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, lub inny dokumentu potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. b. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. c. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty: - wykaże, że wykonał co najmniej 2 zamówienia na roboty budowlane, na ciągłym usuwaniu awarii dotyczących zewnętrznej sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych służących do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi o długości sieci i przyłączy co najmniej 80 km i o wartości co najmniej 300 000,00 zł netto; - wzór wykazu stanowi ZAŁĄCZNIK NR 5"Doświadczenie zawodowe". b. Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami -€“ wzór wykazu stanowi ZAŁĄCZNIK NR 6. c. Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami -€“ wzór wykazu stanowi ZAŁĄCZNIK NR 7.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

3. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP: Wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP -€“ ZAŁĄCZNIK NR 4.

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 4 000,00 zł (cztery tysiące złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -€“ kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014r., poz. 1804 z późn. zm.). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Administracji Zasobów Komunalnych 43-230 Goczałkowice-Zdrój, ul. Szkolna 13, Bank Spółdzielczy w Pszczynie nr rachunku bankowego: 32 8448 0004 0033 6718 2000 0002 W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w pokoju 209, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty. 6. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 7. Wadium wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, przy czym: 1) jako podmiot uprawniony z tytułu gwarancji lub poręczenia należy wskazać Zamawiającego, 2) w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie (np. spółka cywilna, konsorcjum) ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokumenty te muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia zamawiającego w związku z działaniem lub zaniechaniem któregokolwiek z wykonawców wspólnie (np. spółka cywilna, konsorcjum) ubiegających się o zamówienie; 3) dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze żądanie.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena60,00
Okres gwarancji i rękojmi40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta na warunkach wymienionych w ZAŁĄCZNIKU NR 8 do SIWZ.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny brutto podanej w ofercie. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. 4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp. 5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, wnoszone w pieniądzu, Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Administracja Zasobów Komunalnych 43-230 Goczałkowice-Zdrój, ul. Szkolna 13 Bank Spółdzielczy w Pszczynie nr rachunku bankowego: 32 8448 0004 0033 6718 2000 0002 z podaniem tytułu: "zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nr sprawy AZK 220.002.2018". 7. Zgodnie z art. 148 ust. 4 ustawy Pzp w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 8. Zamawiający, zgodnie z art. 151 ustawy Pzp, zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-02-06, godzina: 09:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPOLECAMY:
OSTATNIO DODANE
26.10.2020
Greenfond Polska Sp. z o.o.

Systemy GreenFond. Profesjonalna oferta w zakresie rozwiązań dla dachów zielonych oraz w dziedzinie stabilizacji gruntów i systemów dre...

opolskie
Pokrycia dachowe
15.10.2020
Top Sport Sp. z o.o. Sp. k.

Firma Top Sport powstała w 2003 roku od tego czasu realizuje swoje usługi na rynku nawierzchni sportowych. Na przestrzeni lat była wyko...

śląskie
Kładzenie płytek, kafelek i podłóg
14.10.2020
Inter-Serwis Łukasz Burzyński

Firma Inter-Serwis świadczy kompleksowe usługi z zakresy instalacji fotowoltaiki, systemów monitoringu, instalacji elektrycznych i inny...

kujawsko-pomorskie
Inne budownictwo
13.10.2020
Korona s.c. Zbigniew Stępie...

Firma KORONA S. C. serdecznie zaprasza Państwa do skorzystania ze swoich profesjonalnych usług. Nasza siedziba znajduje się w Kamieńcu ...

dolnośląskie
Inne budownictwo