Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Wykonanie robót budowlanych w ramach 5 części
Wykonanie robót budowlanych w ramach 5 części
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Brzostek
woj. podkarpackie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub osobiście

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie robót budowlanych w ramach 5 części

Numer referencyjny: IZP.271.3.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1) Część I: Przebudowa drogi gminnej ul. Zielona w miejscowości Brzostek w km 0+073 - 0+196 Zadanie nr 1: Przebudowa drogi gminnej ul. Zielona w miejscowości Brzostek w km 0+073 - 0+196 2) Część II: Przebudowa drogi gminnej nr 106128 Siedliska-Bogusz -€“ Łazy w m. Siedliska-Bogusz -€“ wykonanie nawierzchni bitumicznej (690,00 mb) oraz remont drogi gminnej nr 106174 Łazy -€“ Siedliska-Bogusz w m. Siedliska-Bogusz -€“ wykonanie nawierzchni tłuczniowej (669,00 mb) obejmująca następujące zadania: a) Zadanie nr 2: Przebudowa drogi gminnej nr 106128 Siedliska-Bogusz -€“ Łazy w m. Siedliska-Bogusz -€“ wykonanie nawierzchni bitumicznej (690,00 mb) b) Zadanie nr 3: Remont drogi gminnej nr 106174 Łazy -€“ Siedliska-Bogusz w m. Siedliska-Bogusz -€“ wykonanie nawierzchni tłuczniowej (669,00 mb) 3) Część III: Przebudowa drogi wewnętrznej k/Stasika w m. Smarżowa -€“ wykonanie nawierzchni bitumicznej (82,00 mb) Zadanie nr 4: Przebudowa drogi wewnętrznej k/Stasika w m. Smarżowa -€“ wykonanie nawierzchni bitumicznej (82,00 mb) 4) Część IV: Przebudowa drogi wewnętrznej k/Smagacza w m. Grudna Górna -€“ wykonanie nawierzchni bitumicznej (471,00 mb) Zadanie nr 5: Przebudowa drogi wewnętrznej k/Smagacza w m. Grudna Górna -€“ wykonanie nawierzchni bitumicznej (471,00 mb) 5) Część V: Przebudowa drogi wewnętrznej k/Śliwy w m. Kamienica Górna -€“ wykonanie nawierzchni bitumicznej (273,00 mb) oraz remont drogi wewnętrznej k/Śliwy w m. Kamienica Górna -€“ wykonanie profilowania nawierzchni tłuczniowej destruktem asfaltowym (320,00 mb) obejmująca następujące zadania: a) Zadanie nr 6: Przebudowa drogi wewnętrznej k/Śliwy w m. Kamienica Górna -€“ wykonanie nawierzchni bitumicznej (273,00 mb) b) Zadanie nr 7: Remont drogi wewnętrznej k/Śliwy w m. Kamienica Górna -€“ wykonanie profilowania nawierzchni tłuczniowej destruktem asfaltowym (320,00 mb) 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Zadanie nr 1: Przebudowa nawierzchni drogi dł. 123,00 m, szer. 2,75m poprzez wykonanie: a) warstwy podbudowy pomocniczej gr. 20 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanej spoiwem hydraulicznym 548,40 m2), b) warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5mm gr. 15 cm po zagęszczeniu (484,40 m2), c) warstwy nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3 cm (466,50 m2), d) wykonanie kanału technologicznego dla sieci elektroenergetycznej (125 m), e) opracowanie projektu organizacji ruchu i znakowania na czas robót, f) opracowanie potrzebnych projektów, recept składu mieszanki i badań laboratoryjnych wymaganych w SST. 2) Zadanie nr 2: a) wykonanie warstwy profilowej mieszanką tłuczniową 0-31,5mm - gr 5cm = 2 760,00m2 (690,00mb x 4,00mb), b) zagęszczanie podbudowy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie = 2 760,00m2 (690,00mb x 4,00mb), c) wykonanie w-wy wiążącej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm = 2 139,00m2 (690,00mb x 3,10mb), d) skropienie nawierzchni bitumicznej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych emulsją asfaltową = 2 139,00m2 (690,00mb x 3,10mb), e) wykonanie w-wy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm = 2 070,00m2 (690,00mb x 3,00mb), f) oblanie krawędzi całości nawierzchni asfaltem drogowym na gorąco = 96,60m2 (690x0,07x2), g) wykonanie w-wy podbudowy mieszanką tłuczniową 0-31,5mm warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm (pobocza) = 1 035,00m2 (690,00mb x 2 x 0,75mb), h) wykonanie w-wy podbudowy mieszanką tłuczniową 0-31,5mm warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm = 32,00m2 (zjazdy). 3) Zadanie nr 3: a) likwidacja przełomów nawierzchni żwirowej = 33,00m2 (6,00szt x 5,5m2), b) wymiana przyczółków prostych na istniejących przepustach 1x Ø40 i 1x Ø60, c) profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI = 2 542,20m2 (669,00mb x 3,80mb), d) wykonanie w-wy podbudowy z kruszyw naturalnych warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu -€“ 5cm = 1 805,00m2 (475,00mb x 3,80mb), e) wykonanie w-wy podbudowy z kruszyw łamanych warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu -€“ 15 cm = 2 508,75m2 (669,00mb x3,75mb). 4) Zadanie nr 4: a) profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI - 246,00m2 (82,00x3,00) + 48,00m2, b) wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gruntowego wg wskazania na głębokości 30 cm = 7,20 m3 (8,00 mb x 3,00 m x 0,30 m) c) uzupełnienie podbudowy warstwa dolna z kruszywa naturalnego 7 cm = 24 m2, d) wykonanie w-wy podbudowy z kruszyw łamanych warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu -€“ 15 cm -€“ 265,00m2 (82,00mb x 2,95mb) + 48,00m2 + 24 m2,, e) wykonanie w-wy wiążącej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm -€“ 261,20m2 (82,00mb x 2,60mb) + 48,00m2, f) czyszczenie nawierzchni jezdni ulepszonej betonowej 46,75m2, g) skropienie nawierzchni bitumicznej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych emulsją asfaltową -€“ 307,95m2 (82,00mb x 2,60mb +48,00m2+46,75m2, h) wykonanie w-wy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm -€“ 299,75m2 (82,00mb x 2,50mb) + 48,00m2 + 46,75m2, i) oblanie krawędzi całości nawierzchni asfaltem drogowym na gorąco 11,48m2. (82,00mb x0,07x2), j) wykonanie w-wy z kruszyw łamanych warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm (pobocza) -€“ 41,00m2 (82,00mb x 0,25mb x 2), k) wykonanie w-wy podbudowy mieszanką tłuczniową 0-31,5mm warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm 16,00m2 (zjazdy). 5) Zadanie nr 5: a) profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie 1 460,10m2, (471,00mb x 3,10), b) wykonanie w-wy podbudowy z kruszyw naturalnych warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu -€“ 5cm = 1 460,10m2, (471,00mb x 3,10), c) wykonanie w-wy podbudowy z kruszyw łamanych warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu -€“ 15 cm = 1 413,00m2 (471,00mb x 3,00), d) wykonanie w-wy wiążącej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm = 1 224,60m2 (471,00mb x 2,60), e) skropienie nawierzchni bitumicznej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych emulsją asfaltową = 1 224,60m2 (471,00mb x 2,60), f) wykonanie w-wy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm = 1 177,50 (471,00mb x 2,50), g) oblanie krawędzi całości nawierzchni asfaltem drogowym na gorąco 65,94m2 (471,00mb x 2 x 0,07), h) wykonanie w-wy z kruszyw łamanych warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm (pobocza) 235,50m2 (471,00mb x 2 x 0,25), i) wykonanie utwardzenia zjazdów kruszywem łamanym, gr. warstwy po zagęszczeniu -€“ 20,00cm = 79,00m2. 6) Zadanie nr 6: a) wykonanie warstwy profilowej mieszanką tłuczniową 0-31,5mm - gr 5cm = 1 051,25m2 (110,00mb x 4,00m + 163,00mb x 3,75m), b) zagęszczanie podbudowy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie = 1 051,25m2 (110,00mb x 4,00m + 163,00mb x 3,75m), c) wykonanie w-wy wiążącej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm = 797,40m2 (110,00mb x 3,10m + 163,00mb x 2,80m), d) skropienie nawierzchni bitumicznej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych emulsją asfaltową = 797,40m2 (110,00mb x 3,10m + 163,00mb x 2,80m), e) wykonanie w-wy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm = 778,25m2 (110,00mb x 3,00m + 163,00mb x 2,75m), f) oblanie krawędzi całości nawierzchni asfaltem drogowym na gorąco = 38,22m2 (273mb x 0,07x2), g) wykonanie w-wy podbudowy mieszanką tłuczniową 0-31,5mm warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 7cm (pobocza) = 273,00m2 (110,00mb x 0,5mx2 + 163,00mb x 0,5m x2) Wykonanie w-wy podbudowy mieszanką tłuczniową 0-31,5mm (destruktem asfaltowym) warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm 40,57m2 (zjazdy). 7) Zadanie nr 7: a) profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonane mechanicznie 1 216,00m2, (320,00mb x 3,80m), b) wykonanie warstwy profilowej destruktem asfaltowym 0-31,5mm gr. 20cm = 1 200,00m2 (320,00mb x 3,75m), c) zagęszczanie warstwy profilowej wykonane mechanicznie = 1 200,00m2 (320,00mb x 3,75m), d) wykonanie w-wy podbudowy destruktem asfaltowym warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm 40,50m2 (zjazdy). 3. Przedmiot zamówienia opisany jest w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót budowlanych, kosztorysach ofertowych, oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (załączniki nr 5, 6, 7 i 9 do SIWZ).

II.5) Główny kod CPV: 45233220-7

Dodatkowe kody CPV: 45233140-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2018-08-31

II.9) Informacje dodatkowe:SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
 wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy -€“ w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi klasy minimum L (droga klasy L wg podziału wprowadzonego przez Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie -€“ Dz.U.2016.124), z których każda obejmowała wykonanie nawierzchni bitumicznej w ilości minimum 200,00 m2. 3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcja, spółki cywilne) warunek, o którym mowa w Dziale IX ust. 2 pkt 1) SIWZ powinien spełniać każdy z wykonawców, natomiast warunek o którym mowa w Dziale IX ust. 2 pkt 2) lit. c) niniejszego działu, powinien spełniać co najmniej jeden wykonawca będący członkiem konsorcjum/spółki cywilnej. 4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (zobowiązanie wykonawca składa wraz z ofertą). 6. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-€“22 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 8. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 4 niniejszego działu, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w Dziale IX ust. 2 SIWZ.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu: a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na którego rzecz roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ inne dokumenty (załącznik nr 4 do SIWZ).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w Dziale XI ust. 3 pkt 1) lit. a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis dotyczący terminów wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający będzie żądał zobowiązania o którym mowa w dziale IX ust. 5 SIWZ, które określa w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę przy wykorzystaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 6. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w ust. 3 pkt 1) lit. a) niniejszego działu. 7. Inne: 1) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia -€“ pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 2) w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik -€“pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców uznaje się: osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w dokumencie równorzędnym, osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem określającym zakres umocowania. Wszelkie pełnomocnictwa powinny być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie

Informacja na temat wadiumIV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Dodatkowy okres gwarancji jakości i rękojmi40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

11) Zamawiający przewiduje zmianę umowy w następujących przypadkach: a. zmiana umowy może nastąpić, po ewentualnych urzędowych zmianach w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmianach podatku VAT, b. Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą może w każdej chwili zarządzić wprowadzenie robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu zamówienia. roboty takie muszą być zatwierdzone przez zamawiającego i będą rozliczane kosztorysem tzw. "różnicowym", tzn. od ceny roboty "pierwotnej" odliczy się cenę roboty "zamiennej" w oparciu o ceny z kosztorysu ofertowego. kosztorysy "różnicowe" opracowane będą na podstawie odpowiednich KNR-ów lub KNNR-ów w oparciu o następujące założenia: a) ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów szczegółowych złożonych przez Wykonawcę, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów; b) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SECOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania; c. w okoliczności zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: a) o charakterze niezależnym od stron, b) którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, c) którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, d) którego nie można przypisać drugiej stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Wykonawca lub Zamawiający nie mogli przewidzieć i którym nie mogli zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych (np. powodzie, huragany, wykopaliska archeologiczne itp.) oraz w przypadku przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego np. konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej wynikłych w trakcie prowadzenia robót i mających wpływ na możliwość kontynuacji robót. d. gdy wystąpi różnica pomiędzy przedmiarem a obmiarem robót w odniesieniu do wynagrodzenia kosztorysowego; e. gdy wystąpi konieczność wykonania robót budowlanych nie objętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się one niezbędne i spełnione zostały warunki określone w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych; f. w przypadku wystąpienia okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć jeżeli spełnione zostały przesłanki określone w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych; g. zmiana umowy w trybie art. 144 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy skutkować może zmianą wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w granicach określonych art. 144 ustawy; h. w przypadku gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane -€“ jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; i. w przypadku wystąpienia przestoju wynikającego z przyczyn niezależnych od stron dopuszcza się przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy o okres odpowiadający długości przestoju, 12) strona dotknięta działaniem siły wyższej jest zobowiązana do pisemnego powiadomienia o tym fakcie drugiej strony w ciągu 5 dni roboczych, pod rygorem braku możliwości powoływania się na klauzulę siły wyższej. Opóźnienia muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Wykonawcę i Zamawiającego oraz zaakceptowane przez Zamawiającego. W przypadku wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju;

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-02-05, godzina: 09:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Przebudowa drogi gminnej ul. Zielona w miejscowości Brzostek w km 0+073 - 0+196
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przebudowa nawierzchni drogi dł. 123,00 m, szer. 2,75m poprzez wykonanie: a) warstwy podbudowy pomocniczej gr. 20 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanej spoiwem hydraulicznym 548,40 m2), b) warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5mm gr. 15 cm po zagęszczeniu (484,40 m2), c) warstwy nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3 cm (466,50 m2), d) wykonanie kanału technologicznego dla sieci elektroenergetycznej (125 m), e) opracowanie projektu organizacji ruchu i znakowania na czas robót, f) opracowanie potrzebnych projektów, recept składu mieszanki i badań laboratoryjnych wymaganych w SST.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7, 45233140-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Dodatkowy okres gwarancji jakości i rękojmi40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2Nazwa: Przebudowa drogi gminnej nr 106128 Siedliska-Bogusz -€“ Łazy w m. Siedliska-Bogusz -€“ wykonanie nawierzchni bitumicznej (690,00 mb) oraz remont drogi gminnej nr 106174 Łazy -€“ Siedliska-Bogusz w m. Siedliska-Bogusz -€“ wykonanie nawierzchni tłuczniowej (669,00 mb)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 2: a) wykonanie warstwy profilowej mieszanką tłuczniową 0-31,5mm - gr 5cm = 2 760,00m2 (690,00mb x 4,00mb), b) zagęszczanie podbudowy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie = 2 760,00m2 (690,00mb x 4,00mb), c) wykonanie w-wy wiążącej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm = 2 139,00m2 (690,00mb x 3,10mb), d) skropienie nawierzchni bitumicznej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych emulsją asfaltową = 2 139,00m2 (690,00mb x 3,10mb), e) wykonanie w-wy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm = 2 070,00m2 (690,00mb x 3,00mb), f) oblanie krawędzi całości nawierzchni asfaltem drogowym na gorąco = 96,60m2 (690x0,07x2), g) wykonanie w-wy podbudowy mieszanką tłuczniową 0-31,5mm warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm (pobocza) = 1 035,00m2 (690,00mb x 2 x 0,75mb), h) wykonanie w-wy podbudowy mieszanką tłuczniową 0-31,5mm warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm = 32,00m2 (zjazdy). 3) Zadanie nr 3: a) likwidacja przełomów nawierzchni żwirowej = 33,00m2 (6,00szt x 5,5m2), b) wymiana przyczółków prostych na istniejących przepustach 1x Ø40 i 1x Ø60, c) profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI = 2 542,20m2 (669,00mb x 3,80mb), d) wykonanie w-wy podbudowy z kruszyw naturalnych warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu -€“ 5cm = 1 805,00m2 (475,00mb x 3,80mb), e) wykonanie w-wy podbudowy z kruszyw łamanych warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu -€“ 15 cm = 2 508,75m2 (669,00mb x3,75mb).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7, 45233140-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Dodatkowy okres gwarancji jakości i rękojmi40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3Nazwa: Przebudowa drogi wewnętrznej k/Stasika w m. Smarżowa -€“ wykonanie nawierzchni bitumicznej (82,00 mb)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI - 246,00m2 (82,00x3,00) + 48,00m2, b) wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gruntowego wg wskazania na głębokości 30 cm = 7,20 m3 (8,00 mb x 3,00 m x 0,30 m) c) uzupełnienie podbudowy warstwa dolna z kruszywa naturalnego 7 cm = 24 m2, d) wykonanie w-wy podbudowy z kruszyw łamanych warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu -€“ 15 cm -€“ 265,00m2 (82,00mb x 2,95mb) + 48,00m2 + 24 m2,, e) wykonanie w-wy wiążącej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm -€“ 261,20m2 (82,00mb x 2,60mb) + 48,00m2, f) czyszczenie nawierzchni jezdni ulepszonej betonowej 46,75m2, g) skropienie nawierzchni bitumicznej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych emulsją asfaltową -€“ 307,95m2 (82,00mb x 2,60mb +48,00m2+46,75m2, h) wykonanie w-wy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm -€“ 299,75m2 (82,00mb x 2,50mb) + 48,00m2 + 46,75m2, i) oblanie krawędzi całości nawierzchni asfaltem drogowym na gorąco 11,48m2. (82,00mb x0,07x2), j) wykonanie w-wy z kruszyw łamanych warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm (pobocza) -€“ 41,00m2 (82,00mb x 0,25mb x 2), k) wykonanie w-wy podbudowy mieszanką tłuczniową 0-31,5mm warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm 16,00m2 (zjazdy).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7, 45233140-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Dodatkowy okres gwarancji jakości i rękojmi40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4Nazwa: Przebudowa drogi wewnętrznej k/Smagacza w m. Grudna Górna -€“ wykonanie nawierzchni bitumicznej (471,00 mb)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie 1 460,10m2, (471,00mb x 3,10), b) wykonanie w-wy podbudowy z kruszyw naturalnych warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu -€“ 5cm = 1 460,10m2, (471,00mb x 3,10), c) wykonanie w-wy podbudowy z kruszyw łamanych warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu -€“ 15 cm = 1 413,00m2 (471,00mb x 3,00), d) wykonanie w-wy wiążącej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm = 1 224,60m2 (471,00mb x 2,60), e) skropienie nawierzchni bitumicznej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych emulsją asfaltową = 1 224,60m2 (471,00mb x 2,60), f) wykonanie w-wy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm = 1 177,50 (471,00mb x 2,50), g) oblanie krawędzi całości nawierzchni asfaltem drogowym na gorąco 65,94m2 (471,00mb x 2 x 0,07), h) wykonanie w-wy z kruszyw łamanych warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm (pobocza) 235,50m2 (471,00mb x 2 x 0,25), i) wykonanie utwardzenia zjazdów kruszywem łamanym, gr. warstwy po zagęszczeniu -€“ 20,00cm = 79,00m2.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7, 45233140-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Dodatkowy okres gwarancji jakości i rękojmi40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5Nazwa: Przebudowa drogi wewnętrznej k/Śliwy w m. Kamienica Górna -€“ wykonanie nawierzchni bitumicznej (273,00 mb) oraz remont drogi wewnętrznej k/Śliwy w m. Kamienica Górna -€“ wykonanie profilowania nawierzchni tłuczniowej destruktem asfaltowym (320,00 mb)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 6: a) wykonanie warstwy profilowej mieszanką tłuczniową 0-31,5mm - gr 5cm = 1 051,25m2 (110,00mb x 4,00m + 163,00mb x 3,75m), b) zagęszczanie podbudowy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie = 1 051,25m2 (110,00mb x 4,00m + 163,00mb x 3,75m), c) wykonanie w-wy wiążącej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm = 797,40m2 (110,00mb x 3,10m + 163,00mb x 2,80m), d) skropienie nawierzchni bitumicznej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych emulsją asfaltową = 797,40m2 (110,00mb x 3,10m + 163,00mb x 2,80m), e) wykonanie w-wy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm = 778,25m2 (110,00mb x 3,00m + 163,00mb x 2,75m), f) oblanie krawędzi całości nawierzchni asfaltem drogowym na gorąco = 38,22m2 (273mb x 0,07x2), g) wykonanie w-wy podbudowy mieszanką tłuczniową 0-31,5mm warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 7cm (pobocza) = 273,00m2 (110,00mb x 0,5mx2 + 163,00mb x 0,5m x2) Wykonanie w-wy podbudowy mieszanką tłuczniową 0-31,5mm (destruktem asfaltowym) warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm 40,57m2 (zjazdy). 7) Zadanie nr 7: a) profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonane mechanicznie 1 216,00m2, (320,00mb x 3,80m), b) wykonanie warstwy profilowej destruktem asfaltowym 0-31,5mm gr. 20cm = 1 200,00m2 (320,00mb x 3,75m), c) zagęszczanie warstwy profilowej wykonane mechanicznie = 1 200,00m2 (320,00mb x 3,75m), d) wykonanie w-wy podbudowy destruktem asfaltowym warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm 40,50m2 (zjazdy).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7, 45233140-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Dodatkowy okres gwarancji jakości i rękojmi40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
20.02.2020
Kerst Sp. z o.o.

DOŚWIADCZENI W BUDOWNICTWIE KERST Sp. z o. o. jest firmą budowlaną specjalizującą się w realizacji robót budowlanych dla Klientów in...

mazowieckie
Budownictwo mieszkaniowe
17.02.2020
Centrum Osłon Effect s.c. J...

Centrum Osłon Effect to firma, która specjalizuje się przede wszystkim w produkcji rolet na wymiar. Firma istnieje na rynku od 2008 rok...

pomorskie
Drzwi, bramy i ogrodzenia
15.02.2020
Invest Consulting Tadeusz S...

Invest Consulting to firma, która z powodzeniem działa na rynku nieruchomości od wielu lat. Jesteśmy generalnym wykonawcą inwestycji bu...

wielkopolskie
Budownictwo mieszkaniowe
14.02.2020
PHU IKAO Bartosz Czyżewski

Firma działa na terenie całej Polski. Głównym profilem działalności jest produkcja oraz dystrybucja wiat garażowych, drewnianych garaży...

kujawsko-pomorskie
Kioski i wiaty