Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Zintegrowany projekt rewitalizacji centrum osady fabrycznej ...
Zintegrowany projekt rewitalizacji centrum osady fabrycznej ...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Żyrardów
woj. mazowieckie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
W formie papierowej za pośrednictwem kuriera lub operatora pocztowego

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zintegrowany projekt rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i gospodarczej.

Numer referencyjny: ZP.271.3.11.2018.AD

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. "Zintegrowany projekt rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i gospodarczej" w zakresie poniższych projektów: 1) "Kwartały kultury- restauracja pomnika historii "Żyrardów XIX -€“wieczna osada fabryczna" polegająca na remoncie zabytkowej biblioteki fabrycznej ( filia nr 6 wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych i z zagospodarowaniem kwartału na potrzeby kulturalno-edukacyjne" 2) "Zintegrowany projekt rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i gospodarczej - Zmiana sposobu użytkowania wspólnej przestrzeni miejskiej poprzez stworzenie terenu zieleni o funkcji społecznej i rekreacyjnej" 3) "Przebudowa ulicy Nowy Świat od km 0+000,00 do km 0+350,90 w Żyrardowie" Remont zabytkowej biblioteki fabrycznej wraz z zagospodarowaniem terenu, o którym mowa w pkt 1) w zakresie: Remontu, w którego skład wchodzą: a. demontaż ścianek działowych z płyt G-K, b. wykucie otworów drzwiowych, c. wykonanie nadproży, d. częściowa wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej, e. wymiana stolarki okiennej, f. wymiana drzwi zewnętrznych, g. wymiana podłóg, h. częściowa wymiana tynków wewnętrznych, i. wykonanie nowych powłok malarskich na ścianach i sufitach, j. wykonanie okładziny ściennej z glazury w łazienkach, k. wykonanie sanitariatu dla osób niepełnosprawnych, l. montaż wyposażenia w łazienkach w lustra, suszarki do rąk, pojemniki na mydło w płynie, poręczy itp. Zagospodarowania terenu, w którego skład wchodzą: a. rozbiórka stalowej wiaty garażowej, b. rozbiórka drewnianego budynku gospodarczego, c. rozbiórka altanki ogrodowej i demontaż ogrodzeń działkowych, d. rozbiórka murowanego garażu, e. rozbiórka schodów zewnętrznych betonowych, f. rozbiórka ogrodzenia dookoła działek, ogrodzenie na fundamencie betonowym, g. rozbiórka płyty betonowej obecnego śmietnika, h. usunięcie starej karpy, i. rozbiórka istniejącej nawierzchni z trylinki, j. korytowanie pod ciągi pieszo jezdne na głębokość ok. 1 m, k. wykonanie utwardzenia nawierzchni z bruku klinkierowego szarego grubości 8 cm -€“ ciągi jezdno -€“ piesze, l. wykonanie utwardzenia z bruku klinkierowego czerwonego grubości 6 cm -€“ ciągi piesze, m. wykonanie ogrodzenia terenu przy bibliotece, n. wykonanie miejsca gromadzenia odpadów stałych, o. wykonanie miejsc postojowych (3 miejsca dla samochodów osobowych i 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych), p. wykonanie obrzeży, krawężników i opasek budynków Instalacji elektrycznych, w których skład wchodzą: a. demontaż zbędnych kabli i instalacji elektrycznych w pom. biblioteki b. uporządkowanie kabli NN przy stacji trafo 2-0040 c. montaż szafki SON przy stacji trafo Nr 2-0040 d. budowa linii kablowych i uziemień wyrównawczych e. montaż latarni stylizowanych f. wykonanie instalacji elektrycznych w bibliotece g. pomiary sprawdzające i wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej Instalacji sanitarnych, w których skład wchodzą: a. odwodnienie podwórka (odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej w drodze), b. wymiana instalacji wodnej i kanalizacyjnej w budynku c. instalacja hydrantowa do jednego hydrantu. d. Wykonanie instalacji sanitarnych dla nowych pomieszczeń biblioteki. Stworzenie terenu zieleni o funkcji społecznej i rekreacyjnej, o którym mowa w pkt 2) w zakresie: Roboty w branży architektoniczno-budowlanej tj.: a. ścieżki pieszo rowerowej -€“ docelowo podłączona do miejskiego systemu komunikacji rowerowej b. spacerowej alejki wśród roślinności z kameralnymi miejscami wypoczynku biernego, wyposażonymi w ławki, kosze, stojaki rowerowe c. siłowni plenerowej z zadaszeniami membranowymi -€“ urządzenia posiadające motywy maszyn przędzalniczych oraz motywy instalacji przemysłowych, d. wolnej, niezdefiniowanej użytkowo powierzchni drewnianej w okolicach linii brzegowej. e. gabionów z siedziskami drewnianymi będącymi miejscem wypoczynku bezpośrednio nad wodą f. rabat roślinnych wraz z drzewami g. polany trawiastej -€“ "piknikowej" do dowolnych aktywności na świeżym powietrzu h. obsługi geodezyjnej inwestycji. B) monitoringu miejskiego. Oświetlenie terenu (oświetlenie ciągów komunikacyjnych, placów: ścieżka pieszo-rowerowa, piesza, taras drewniany, siłownia plenerowa.) tj.: a. zasilanie ze złącza kablowego b. montaż rozdzielnicy zasilającej TE c. montaż latarni oświetlenia terenu, d. linii kablowych nn zasilających oświetlenie terenu, urządzenia monitoringu e. montaż uziomów szpilkowych Przebudowa ulicy Nowy Świat, o której mowa w pkt 3) w zakresie: Branża drogowa tj.: a. wyznaczenie geodezyjne jezdni, chodników, itp. w terenie przez uprawnionego geodetę, b. demontaż oznakowania pionowego, c. rozbiórkę istniejących warstw konstrukcyjnych jezdni, chodników, d. rozbiórkę istniejących krawężników i obrzeży, e. wyznaczenie odcinków nowych warstw konstrukcyjnych , f. wykonanie robót ziemnych, g. wykonanie korytowania pod nowe warstwy konstrukcyjne, h. profilowanie powierzchni, i. ustawienie krawężników granitowych na ławie betonowej z oporem oraz obrzeży betonowych, j. wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych jezdni, parkingów, zjazdów, ciągu pieszo - rowerowego, chodników. Branża elektryczna (budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego) tj.: a. montaż linii kablowej niskiego napięcia, b. montaż opraw oświetleniowych na projektowanych słupach, c. montaż słupów z oprawami oświetleniowymi typu LED, d. montaż układu sterowania oświetleniem SON. Branża sanitarna tj.: a. wykonanie kanalizacji deszczowej. W przypadku rozbieżności pomiędzy poszczególnymi elementami opisu przedmiotu zamówienia wymienionymi powyżej: - pierwszeństwo mają zawsze projekty budowlano- wykonawcze tj. dokumentacja projektowa (a w ich ramach projekty budowlane jeżeli rozbieżność ich dotyczy) - pierwszeństwo ma STWiOR w zakresie, w jakim rozbieżność nie dotyczy dokumentacji projektowej (tj. projektów budowlano-wykonawczych) Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Zamówienie będzie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Priorytet VI Jakość życia, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych- Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej. Całość inwestycji jest realizowana na terenie objętym ścisłą ochroną konserwatora zabytków. Wszystkie prace będą wykonywane na obszarze, który posiada status Pomnika Historii.

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6

Dodatkowe kody CPV: 45000000-7, 45112720-8, 45311100-1, 45233200-1, 45111000-8, 45410000-4, 45440000-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwości udzielania zamówień, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień Publicznych w wysokości do 25 % wartości zamówienia
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2018-10-31


II.9) Informacje dodatkowe:SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał że: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejsza niż 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć milionów 00/100 zł.). posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na łączną kwotę nie mniejszą niż 4 miliony PLN ( cztery miliony 00/100 zł.).

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał minimalne warunki dotyczące doświadczenia tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia (jedna robota drogowa i jedna robota ogólnobudowlana na obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków). Za robotę o podobnym zakresie i wartości Zamawiający uzna budowę lub przebudowę drogi o nawierzchni z kostki brukowej o wartości inwestycji nie mniejszej niż 3 000 000,00 PLN (słownie: trzy miliony 00/100 zł.) i robotę polegającą na przebudowie/rozbudowie/nadbudowie lub kompleksowym remoncie obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków o wartości inwestycji nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN brutto (słownie: jeden milion 00/100 zł.). W przypadku gdy kwoty w złożonych dokumentach podane będą w innej walucie niż złoty polski -€“ Zamawiający dokona przeliczenia tej kwoty na złote polskie na podstawie średniego kursu złożonego w stosunku do walut obcych, określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień wszczęcia postępowania. Wykonawca dysponuje osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, w szczególności posiadającymi uprawnienia budowlane, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -€“ Prawo budowlane. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę osób pełniących funkcję kierowników budowy, posiadających odpowiednio uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (branży budowlanej) oraz specjalności drogowej (branży drogowej), jak również kierowników robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i energetycznych, specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. W związku z powyższym: a) Wykonawca wykaże, że dysponuje przynajmniej jedną osobą posiadającą co najmniej 5 lat aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branży budowlanej, zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Kierownik budowy branży budowlanej musi posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia oraz spełniający wymogi określone w art. 37 c ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2187.) tj. "robotami budowlanymi kieruje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury" (lub odpowiadające im ważne uprawnienia/odbyte praktyki (doświadczenie), które zostały wydane/zdobyte na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) w związku z robotami dot. m.in. obiektu wpisanego do rejestru zabytków -€“ zabytkowa biblioteka fabryczna. b) Wykonawca wykaże, że dysponuje przynajmniej jedną osobą posiadającą co najmniej 5 lat aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branży drogowej, w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. c) Wykonawca wykaże, że dysponuje przynajmniej jedną osobą posiadającą co najmniej 5 lat aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i energetycznych, zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. d) Wykonawca wykaże, że dysponuje przynajmniej jedną osobą posiadającą co najmniej 5 lat aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia dokumentów: Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów: Wykaz wykonanych robót budowlanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone -€“ według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami -€“ według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenia kierownika budowy zgodnie z art. 37 c ustawy O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Wykaz robót budowlanych według załącznika - wykaz robót budowlanych

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Dokumenty, których złożenia wymaga Zamawiający: kosztorys ofertowy opracowany na podstawie załączonych przedmiarów -€“ kosztorys ma charakter pomocniczy, referencje bądź inne dowody potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych wskazanych w formularzu - wykaz wykonanych robót budowlanych. Dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia (uprawnienia i aktualny wpis do izby).

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wadium w wysokości 150 000,00 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100 zł.) Wadium może być wniesione w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Miasto Żyrardów, Plac Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów, nr rachunku 57 1020 1026 0000 1502 0274 1171 z dopiskiem "Zintegrowany projekt rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i gospodarczej." Do wnoszenia, zwracania i zatrzymywania wadium Zamawiający będzie stosował art. 45-46 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena 60,00
gwarancja30,00
doswiadczenie kierownika budowy specjalność konstrukcyjno-budowlana5,00
doswiadczenie kierownika budowy specjalność drogowa5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: 1) zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku: a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego - o czas umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu Zamawiającego; b) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie - o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania; c) z powodu niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy -€“ fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 2) zmiany podwykonawców, którzy zostali wskazani w ofercie; 3) zmiany w przypadku zaistnienia sytuacji, której nie dało się przewidzieć, a jest ona korzystna dla Zamawiającego. 4) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy, 5) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania umowy 2. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 Pzp. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Zamawiający przewiduje możliwości udzielania zamówień, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień Publicznych w wysokości do 25 % wartości zamówienia.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-02-02, godzina: 10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPOLECAMY:
OSTATNIO DODANE
19.05.2019
Czes-Bud Czesław Kiełbasa

Witam. Zajmujemy się kryciem dachów od wielu lat. W naszych usługach jest krycie dachów każdym rodzajem blach, dachówką, gontem bitum...

mazowieckie
Budownictwo mieszkaniowe
17.05.2019
Centrum Płyty Warstwowej Ob...

Z przyjemnością prezentujemy Państwu propozycję firmy Lekka Obudowa. Nasza siedziba mieści się w Obornikach w województwie wielkopolski...

wielkopolskie
Inne materiały
17.05.2019
Progressc s.c.

Oferujemy szereg usług mających na celu spełnienie marzeń klienta o własnym domu. Realizujemy zamysł klienta dotyczący powstawania domu...

lubelskie
Budownictwo mieszkaniowe
17.05.2019
Przedsiębiorstwo Usługowo-H...

Firma działająca na terenie całej Polski, jak i za granicą, jako producent drewnianych materiałów wykończeniowych, w tym schodów z drew...

małopolskie
Stolarstwo