Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Budowa węzła integracyjnego Nowy Dwór Gdański wraz z trasami...
Budowa węzła integracyjnego Nowy Dwór Gdański wraz z trasami...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Nowy Dwór Gdański
woj. pomorskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
Osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty kurierskiej

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa węzła integracyjnego Nowy Dwór Gdański wraz z trasami dojazdowymi w systemie zaprojektuj i wybuduj

Numer referencyjny: ZP.271.1.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest: Część I -€“ Odcinek W1 -€“ o długości całkowitej ok. 999m. Początek odcinka za rondem Kłonieckiego w stronę przedsiębiorstwa Secespol, wzdłuż ul. Warszawskiej. Przewidziano do wykonania ciąg rowerowy oraz ciąg pieszy. Ciąg rowerowy należy wykonać z betonu asfaltowego koloru czerwonego, ciąg pieszy z kostki betonowej koloru szarego o sumarycznej szerokości 3.5m. Należy również wykonać przebudowę istniejących zjazdów oraz oświetlenia przy przejściach dla pieszych. Do zaprojektowania i wykonania przewidziano także przejście dla pieszych wraz z przejazdem rowerowym przez ul. Warszawską na wysokości połączenia z odcinkiem W2, jak również przejście dla pieszych w okolicy marketu Lidl. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Programie Funkcjonalno- Użytkowym. Część II -€“ Odcinek W2 -€“ o długości całkowitej ok. 792m. Początek odcinka na ul. Drzymały w połączeniu z ul. Morską. Odcinek początkowy należy wykonać po obu stronach ulicy. Od strony bazy PKS należy wykonać ciąg pieszy z kostki betonowej typu polbruk. Pełnił on będzie funkcję ciągu pieszo-rowerowego z zawężeniem szerokości na odcinku około 105m. Za bazą PKS trasę należy kontynuować jako ciąg pieszy z kostki betonowej oraz ciąg rowerowy z masy bitumicznej koloru czerwonego. Przed skrzyżowaniem z ul. Konopnickiej należy wykonać przejście przez ulicę, łącząc odcinki po obu stronach ul. Drzymały. Na wysokości ul. Reja przebudowie należy poddać istniejący parking oraz dokonać rozbiórki pierwszego garażu. Trasę rowerową należy następnie zlokalizować wzdłuż ul. Chrobrego, po czym przez istniejący most nad rzeką Tuga. Na moście należy wykonać nawierzchnię z materiału antypoślizgowego. Dalej trasa prowadzi przez skrzyżowanie ul. Krótkiej z ul. Sienkiewicza wzdłuż przychodni, łączy się z główną trasą W1, przebiegającą wzdłuż ul. Warszawskiej. Należy wykonać również oświetlenie przejść i przejazdów rowerowych, a także przewidzieć przebudowę istniejących zjazdów. Zagospodarowanie węzła przesiadkowego (w ramach odcinka W2)-€“ zlokalizowanego w okolicach bazy PKS od strony ul. Morskiej (dz. 388 Nowy Dwór Gdański). Przewidziano wykonanie utwardzenia terenu ok. 50 m2 z kostki betonowej typu polbruk, zamontowanie stojaków do pozostawienia rowerów (miejsca na 50 rowerów) wraz z wykonaniem zadaszenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Programie Funkcjonalno- Użytkowym. Część III -€“ Odcinek W3 -€“ o długości całkowitej ok. 1347 m. Początek odcinka przy rondzie Kłonieckiego, wzdłuż ul. Tczewskiej. Koniec odcinka w okolicy cmentarza komunalnego w Nowym Dworze Gdańskim. Trasa przebiega po istniejących ciągach pieszych, pod wiaduktem DK7 i ul. Cmentarną. Przewidziano ciąg pieszy z kostki betonowej typu "polbruk", ciąg rowerowy z betonu asfaltowego koloru czerwonego. Orurowanie odcinka rowu w ul. Tczewskiej, przebudowę parkingu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Programie Funkcjonalno- Użytkowym Część IV -€“ Odcinek W4 -€“ o długości całkowitej ok. 4409m jest odcinkiem łączącym odcinek W4 z miejscowością Tuja. Przebieg odcinka po istniejącym wale nieczynnej kolei wąskotorowej. Przewidziano wyprofilowanie wjazdów i zjazdów z korony wału, barierki ochronne, nawierzchnia trasy z nawierzchni bitumicznej. Na odcinku znajduje się most kolei wąskotorowej, który wymaga szczegółowej oceny technicznej. Zamawiający dopuszcza w rozwiązaniach projektowych wykorzystanie istniejącej konstrukcji mostu lub zastosowanie konstrukcji kompozytowej z żywicy syntetycznej i włókien szklanych, spełniającej następujące wymagania: Nawierzchnie -€“ na odcinku przęsła nawierzchnia zintegrowana z przęsłem mineralno-epoksydowa, antypoślizgowa. Nawierzchnia ścieralna powinna ściśle przylegać do konstrukcji pomostu w sposób umożliwiający osiągnięcie zakładanej długotrwałości (żywotności). Nawierzchnia ścieralna powinna zostać wykonana z 2-komponentowego polimeru (epoksyd lub MMA), wypełnionego odpornym na ścieranie drobnym tłuczniem drogowym o granulacji 1-3 mm. Przęsło kompozytowe -€“ samonośny, szczelny element konstrukcyjny oparty na przyczółkach, wykonany z kompozytu FRP jako prefabrykat wykonywany indywidualnie dla danej lokalizacji (gotowy do użytkowania bezpośrednio po zamontowaniu). Przęsło kładki powinno być wykonane w postaci jednolitego elementu prefabrykowanego wykonanego w jednym cyklu infuzji. Nie dopuszcza się innego sposobu łączenia poszczególnych elementów -€“żeber, bądź płyt -€“ powłok zewnętrznych, jak np.: klejenia czy połączeń śrubowych. Nie dopuszcza się zmniejszenia projektowanej skrajni pod obiektem powyżej 5% wysokości projektowanego przęsła w stosunku do projektu. Konstrukcja mostu powinna spełniać warunek samo-gaśnięcia (po odcięciu źródła ognia). Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu konstrukcji prefabrykowanych z kompozytu FRP są: ­ włókna szklane, ­ żywice poliestrowe, winylo-estrowe, epoksydowe, ­ materiał wypełniający konstrukcje przęsła (do wypełnienia należy stosować pianki PIR lub PUR). Konstrukcja powinna być zgodna z wymogami trwałości (odporności) i bezpieczeństwa konstrukcji tak jak sformułowano w Eurocode 0 (PN-EN1990, Rozdział 2). Konstrukcja nie może ulec zniszczeniu bez wcześniejszych widocznych oznak takich jak: rysy, delaminację jak i/lub rozwarstwienie. Konstrukcja powinna charakteryzować się odpornością na nieprzewidzialne obciążenia i sytuacje, oraz na nieprzewidywalne obciążenia i sytuacje występujące w różnych kierunkach oddziaływania. Wszędzie tam w konstrukcji, gdzie kierunek oddziaływania obciążeń może się zmieniać nie można stosować materiałów z włóknami o ponad 80% orientacji włókien w jednym kierunku. Wszystkie węzły elementów nośnych przekroju kompozytu powinny mieć zachowaną ciągłość włókien zbrojenia (łączenia żeber z powłokami zewnętrznymi). Nie dopuszcza się wykonania nawierzchni bitumicznych oraz układanych z elementów drobnowymiarowych. Stosowane balustrady i bariery drogowe powinny spełniać wymagania Polskich Norm, oraz być skonstruowane w sposób zapewniający ich przydatność użytkową i wygląd z uwzględnieniem dopuszczalnych odkształceń przęsła. Pomost kładki powinien być integralną częścią konstrukcji odpowiedzialną za przenoszenie obciążeń. Pęknięcia/rysy w strukturze odpowiedzialnej za przenoszenie naprężeń są niedopuszczalne. Puste przestrzenie w konstrukcji są niedopuszczalne. Pustki w konstrukcji powinny zostać wypełnione pianką lub innym materiałem zalecanym przez Producenta. Materiał wypełniający strukturę nie powinien spełniać roli konstrukcyjnej (przenoszącej naprężenia). Kładka powinna zostać zaprojektowana i zbudowana (wg. najlepszej dostępnej wiedzy i praktyki), jako konstrukcja trwała, solidna i nie ulegająca korozji. Konstrukcja kładki powinna być odporna na uderzenie stalowej kuli o masie 1000 kg zrzuconej na pomost z wysokości 1 m w takim stopniu, że konstrukcja nie utraci swojej projektowej nośności i zdolności przejmowania obciążeń dynamicznych zarówno w krótkim okresie czasu jak i zachowa odporność na zmęczenie w długim okresie czasu (min. ilość 2 000 000 cykli). Producent ma obowiązek udowodnienia za pomocą niezależnych testów, że zastosowano właściwe i efektywne rozwiązania w celu eliminacji ryzyka katastrofy konstrukcji pod wpływem kombinacji (jednoczesnego wystąpienia) punktowego zniszczenia profilu i zmęczenia materiału pod wpływem naprężeń dynamicznych. Poprzez katastrofę konstrukcji rozumiemy wystąpienie takich oznak utraty nośności konstrukcji jak: rysy, delaminację jak i/lub rozwarstwienie. Producent musi przedstawić w formie autoryzowanego testu, że taka konstrukcja po zakończeniu całego cyklu badań na zmęczenie nadal w pełni i zachowuje wszystkie zaprojektowane parametry mechaniczne - PN-EN1990:2011 Eurocode 0, PN-EN1991-2:2011 /Eurocode 1, CUR96:2011, ASTM E739. Dla potrzeb testów zmęczeniowych należy wyspecyfikować zachowanie poszczególnych składowych profilu kompozytowego (tzw. powłoki dolnej i górnej powierzchni, matrycy) oraz połączeń pomiędzy nimi. Testy zmęczeniowe należy wykonać dla przęsła w skali makro, najlepiej dla rozmiarów najczęściej występujących przęseł w zastosowaniach małych obiektów mostowych. Testy zmęczeniowe powinny zostać poparte i porównane z rezultatami analogicznych (modelowych) laminatów, gdzie przynajmniej rodzaj włókna i matrycy jest taki sam Gwarancje - Następujące gwarancje są wymagane od Producenta: - 10 lat na przyczepność nawierzchni ścieralnej do płyty przęsła - 50 lat na konstrukcję przęsła Balustrady ochronne -€“ stalowe, aluminiowe lub kompozytowe. System poręczy powinien spełniać warunki bezpieczeństwa jak również być łatwym w utrzymaniu i konserwacji. System poręczy podlega następującym warunkom i regulacjom: ­ Części stalowe są dopuszczalne tylko pod warunkiem galwanizacji ogniowej lub podwójnego malowania proszkowego. ­ Części ze stali nierdzewnej powinny być stosowane tylko w jakości stali 316 (A4). ­ Łączniki części stalowych powinny również być galwanizowane ogniowo, ponadto części przylegające bezpośrednio do konstrukcji mostu powinny charakteryzować się jakością min. 8.8 z minimalną średnicą śrub M12. ­ Śruby i inne łączniki wykonane ze stali nierdzewnej powinny być w jakości min. A4; natomiast przy mocowaniu do konstrukcji kładki należy zastosować śruby o średnicy min. M12. ­ W przypadku łączenia różnych metali (np. Stali galwanizowanej i stali nierdzewnej) należy przewidzieć efektywne środki zaradcze w celu eliminacji ryzyka wystąpienia korozji galwanicznej. ­ W przypadku stosowania części barierek z kompozytów zbrojonych włóknem muszą spełniać Normę PN EN 13706-3 Zbrojone kompozyty polimerowe -€“ Specyfikacje dla profili poltrudowanych Część 3; Specyficzne Wymogi. ­ Stosowane balustrady i bariery drogowe powinny spełniać wymagania Polskich Norm, oraz być skonstruowane w sposób zapewniający ich przydatność użytkową i wygląd z uwzględnieniem dopuszczalnych odkształceń przęsła. ­ Montaż balustrad wykonać wg wytycznych producenta kompozytu. Siła przyczepności (współczynnik przyczepności) pomiędzy nawierzchnią ścieralną a pomostem konstrukcji mostu osiąga co najmniej 4 MPa - BRL K19143. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Programie Funkcjonalno- Użytkowym. Wszystkie opisane powyżej części zamówienia będą realizowane w systemie "zaprojektuj i wybuduj", w tym: 1) opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie stosownych decyzji (w tym pozwolenia na budowę, zgłoszenia wykonania robót lub uzyskanie decyzji ZRID w przypadku gdy zajdzie konieczność zapewnienia zgodności parametrów ciągów pieszych, pieszo-rowerowych, rowerowych co do ich szerokości, lokalizacji z wymaganiami zawartymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym), wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót oraz innych dokumentów i opracowań niezbędnych do realizacji zamierzenia, 2) opracowanie projektu organizacji ruchu oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego tras pieszo-rowerowych, 3) budowa drogi rowerowej/ciągu pieszo-rowerowego, chodników w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego, a opracowaną przez Wykonawcę dokumentację projektową wraz ze złożeniem zawiadomienia o ukończeniu robót budowlanych lub wniosku o wydanie decyzji na użytkowanie do właściwego organu nadzoru budowlanego i uzyskanie braku sprzeciwu do użytkowania wybudowanej infrastruktury lub ostatecznej decyzji o użytkowaniu. 2. Dokumentacja projektowa winna składać się z następujących elementów: 1) map do celów projektowych, 2) koncepcji zagospodarowania terenu wraz z wizualizacją, 3) projektu budowlanego wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę/pozwolenia ZRID/zgłoszenia wykonania robót, 4) projektów wykonawczych wielobranżowych, 5) opracowań kosztorysowych, przedmiarów robót oraz specyfiÂŹkacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), odpowiadających dokumentacji projektowej, 6) projektu zagospodarowania terenu oraz projektu infrastruktury technicznej, tj. sieci w niezbędnym zakresie, wynikającym z uzgodnień i warunków technicznych zasilania, 7) projektu tymczasowej i stałej organizacji ruchu, 8) dokumentacji hydrotechnicznej i hydrologicznej w razie konieczności, 9) dokumentacji geologiczno -€“ inżynierskiej, 10) kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w zakresie umożliwiającym oddanie obiektu do użytkowania/zawiadomienia o zakończeniu robót i uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie. 3. Dokumentacja powinna być wykonana w następującej formie: 1) zatwierdzona koncepcja zagospodarowania terenu wraz z wizualizacją -€“ 2 egzemplarze dla każdej części 2) projekt budowlany dla wszystkich branż -€“ w ilości 6 kompletnych egzemplarzy dla każdej części -€“ wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.), 3) projekt wykonawczy dla wszystkich branż -€“ w ilości 6 kompletnych egzemplarzy dla każdej części -€“ wykonany zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) oraz wymaganiami jak w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.), 4) kosztorys inwestorski -€“ dla każdej części w ilości 2 kompletnych egzemplarzy w rozbiciu na poszczególne branże wykonany zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389), 5) przedmiar robót -€“ dla każdej części w ilości 2 kompletnych egzemplarzy w rozbiciu na poszczególne branże wykonany zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129), 6) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych -€“ dla każdej części w ilości 2 kompletnych egzemplarzy w rozbiciu na poszczególne branże wykonana zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129), 7) informacja BIOZ - w ilości 2 kompletnych egzemplarzy w rozbiciu na poszczególne branże w formie papierowego oryginału oraz 2 w formie cyfrowej dla każdej części. 4. Ponadto dokumentacja projektowa winna być opracowana m. in. zgodnie z wymogami niżej wymienionych uwarunkowań prawnych: 1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290) 2) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) oraz wymaganiami jak w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.) 3) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389) 4) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 86, poz. 5790) 5) Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.2015.469 z dnia 2015.04.01) 6) Rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków geotechnicznych posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012r. poz. 463) 7) Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U.2015. poz. 1789 z dnia 2015.11.04 ) 8) Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2014. poz. 1446 z dnia 2014.10.24) 5. Zakres zamówienia obejmuje także: 1) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich stosownych decyzji administracyjnych, ekspertyz, uzgodnień i opinii niezbędnych do uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę/decyzji ZRID/zgłoszenia wykonania robót oraz realizacji robót, 2) uzyskanie w imieniu Zamawiającego zgód właścicieli nieruchomości na dysponowanie gruntem na cele budowlane, Zamawiający dysponuje wstępnymi zgodami właścicieli nieruchomości na przebieg trasy wskazany w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, 3) uzyskanie w imieniu Zamawiającego od wszelkich użytkowników sieci infrastrukturalnych technicznych warunków przyłączenia i realizacji robót, 4) uzyskanie dokumentów potwierdzających przeprowadzenie procedury oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, z zastosowaniem kwalifikacji wynikających z zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego I Rady 2011/92/UE z 13.12.2011 r., 5) zapewnienie obsługi geodezyjnej i geologicznej, 6) sprawowanie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji inwestycji oraz w okresie zgłaszania wad, 7) kompleksowe wykonanie robót budowlanych zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową i STWiORB oraz ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę/decyzją ZRID/zgłoszeniem wykonania robót wraz z zakupem i montażem niezbędnego wyposażenia, 8) zgłoszenie do organów administracyjnych zamiar rozpoczęcia oraz zakończenia robót budowlanych wraz z kompletem wymaganych dokumentów, 9) wykonanie robót budowlanych w sposób zgodny z przepisami ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290. z późn. zm.), przepisami wykonawczymi do w/w ustawy, innymi obowiązującymi aktami prawa odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia, aktualnymi polskimi normami i normami branżowymi oraz właściwymi przepisami bhp i ppoż, 10) wykonanie robót budowlanych z materiałów i urządzeń własnych. Wszystkie stosowane materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny posiadać stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty oraz muszą spełniać niezbędne wymagania zgodne z Polskimi Normami. Do wykonania inwestycji musza być używane materiały nowe dopuszczone do stosowania w budownictwie, spełniające warunki określone w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2014 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 935) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy, 11) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie, 12) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych, 13) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być prowadzone roboty podstawowe i tymczasowe, 14) przedstawienie stosownych dokumentów związanych z przetransportowaniem odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz ich zmagazynowaniem w miejscu unieszkodliwiania odpadów, 15) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania, 16) zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z Dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami bhp oraz zapewnienie warunków p.poż. określonych w przepisach szczegółowych, 17) informowanie Zamawiającego o terminie robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających (odbiór dokonany przez Zamawiającego). Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych terminach Zamawiającego, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt, 18) udostępnienie terenu budowy innym Wykonawcom wskazanym przez Zamawiającego w czasie realizacji przedmiotu umowy, 19) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu robót bądź majątku Zamawiającego -€“ naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swój koszt, 20) strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia terenu budowy do daty dokonania odbioru końcowego, 21) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji przedmiotu umowy, 22) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości wykonanych robót, 23) oznakowanie robót, 24) organizowanie regularnych narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób. Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania prac. Terminy narad koordynacyjnych będzie ustalał Wykonawca. Częstotliwość narad koordynacyjnych ustalą strony umowy. Narady będą prowadzone i protokołowane przez Zamawiającego, a kopie protokołu będą dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na naradę, 25) niezwłoczne informowanie Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia powzięcia wiadomości, o wszelkich nieprawidłowościach oraz zagrożeniach powstania nieprawidłowości mogących mieć jakikolwiek wpływ na sytuację Zamawiającego w sprawach objętych niniejszą Umową, 26) oznakowanie stref niebezpiecznych i uniemożliwienie dostępu osób trzecich, 27) opracowanie projektu tymczasowej i stałej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót, który po zaopiniowaniu przez Komendę Powiatową Policji w Nowym Dworze Gdańskim i zarządcę drogi należy złożyć wraz ze stosownym wnioskiem do zatwierdzenia przez organ zarządzający ruchem drogowym, 28) prowadzenie w razie konieczności w trakcie robót nadzoru archeologicznego (ratowniczych badań archeologicznych wyprzedzających) i konserwatorskiego wraz z kosztami badań, nadzorów, 29) wykonanie na własny koszt powykonawczej dokumentacji projektowej, 30) przygotowanie rozliczenia końcowego robót, 31) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót, w tym inwentaryzacji geodezyjno- powykonawczej. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 7. Wykonawca przy opracowaniu dokumentacji projektowej zobowiązany jest uwzględnić założenia zawarte w opracowaniu pn. Wspólne standardy wizualne i funkcjonalne w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej budowanych i modernizowanych węzłów integracyjnych na Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot, w tym w zakresie elementów tzw. "małej architektury" i oznakowania, stanowiącym załącznik do SIWZ. 8. W przypadku użycia w dokumentacji określeń wskazujące na typ, znaki towarowe lub pochodzenie przedmiotu zamówienia czy jeżeli przedmiot zamówienia opisany jest przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych należy odczytywać je wraz z wyrazami lub równoważne. Nazwy własne są przykładowe, określają klasę produktu i służą ustaleniu standardu - nie wskazują na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych, gabarytowych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że oferowane artykuły są równoważne w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. 9. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia dokumentacji, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot zamówienia, a więc wykonać zadanie bez względu na występujące trudności i nieprzewidziane okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji. 10. Wykonawca zobowiązany będzie do przeniesienia majątkowych praw autorskich oraz świadczenia nadzoru autorskiego przez okres realizacji inwestycji. 11. Wykonawcy ponoszą odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią dokumentacji przetargowej oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odnośnie warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na cenę oferty lub realizację robót. 12. Odbiór robót budowlanych powinien być dokonany zgodnie z zapisami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót. 13. Roboty tymczasowe i towarzyszące winny być wliczone oraz skalkulowane łącznie z robotami podstawowymi. 14. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia okresu gwarancji jakości na przedmiot umowy nie krótszego niż 36 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, niezależnie od materiałów/urządzeń na które obowiązuje gwarancja jakości udzielona przez producenta. Dłuższy niż 36 miesięcy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale XIV niniejszej SIWZ 15. Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał przez cały okres obowiązywania Umowy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość przedmiotu umowy dla jednej i wszystkich szkód. 16. Wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia w czasie od daty podpisania umowy do zakończenia przedmiotu zamówienia. 17. Sprzęt budowlany powinien posiadać aktualne przeglądy i badania. 18. Przy realizacji robót Wykonawca musi przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska, a w szczególności: - segregować i właściwie utylizować odpady, - w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej nie prowadzić prac w porze nocnej, w godz. 22 -€“ 6, - stosować technologie ograniczające pylenie przy składowaniu i wykorzystaniu materiałów sypkich. 19. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał pracowników na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. Rodzaje czynności, niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: ­ Roboty rozbiórkowe ­ Roboty ziemne ­ Wykonanie podbudowy ­ Wykonanie nawierzchni chodnika i ścieżek rowerowych ­ Wykonanie węzła przesiadkowego dot. części II ­ Wykonanie kładki nad rzeką Tuga dot. części IV 20. Zaleca się dokonania wizji lokalnej placu budowy, zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty (roboty płatne w formie ryczałtu) wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania. Termin wizji lokalnej należy ustalić indywidualnie z Rafałem Kubackim lub z Bożeną Wierzba pod nr telefonu 55 625 77 76. Zamawiający informuje, iż nie dokonanie wizji lokalnej przez Wykonawcę nie będzie skutkować konsekwencjami w postaci wykluczenia z postępowania bądź odrzucenia oferty.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 71200000-0, 45233140-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2018-10-31
2018-10-31
2018-10-31
2018-10-31

II.9) Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zastosowana zostanie tzw. "procedura odwrócona", o której mowa w art. 24aa ustawy PZP. Zamawiający stosując powyższą procedurę, w pierwszej kolejności dokona wstępnego badania i oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz czy jego oferta nie podlega odrzuceniu. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się pojedyncze zadania (części) wskazane w rozdziale III pkt 1 niniejszej SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie, trzy lub cztery części. 3. Przedmiotowe zamówienie jest współfinansowane ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 -€“ Działanie 9.1 Transport miejski Poddziałanie 9.1.1 Transport miejski -€“ mechanizm ZIT. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
1. Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną (zamówienie na roboty budowlane) polegającą na budowie lub przebudowie lub modernizacji lub remoncie dróg i/lub chodników i/lub ścieżek rowerowych, o wartości co najmniej 600 000,00 zł brutto. Powyższy warunek udziału w postepowaniu dotyczy wszystkich części zamówienia. W przypadku złożenia oferty na kilka części Wykonwca zobowiązany jest wykazać, że wykonał i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną (zamówienie na roboty budowlane) polegającą na budowie lub przebudowie lub modernizacji lub remoncie dróg i/lub chodników i/lub ścieżek rowerowych, o wartości co najmniej 600 000,00 zł brutto. 2. Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi kluczowymi osobami: Część 1 -€“ Odcinek W1 a) projektantem w specjalności drogowej -€“ minimalna liczba osób: 1, kwalifikacje: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń, doświadczenie: minimum jeden projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót polegających na wykonaniu budowy lub przebudowy lub modernizacji lub remontu drogi i/lub ścieżek rowerowych, b) kierownikiem budowy -€“ minimalna liczba osób: 1, kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo w innym państwie upoważniające do kierowania robotami drogowymi doświadczenie: co najmniej 36 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji robót związanych z budową lub przebudową lub modernizacją lub remontem dróg i/lub ścieżek rowerowych, Część 2 -€“ Odcinek W2 a) projektantem w specjalności drogowej -€“ minimalna liczba osób: 1, kwalifikacje: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń, doświadczenie: minimum jeden projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót polegających na wykonaniu budowy lub przebudowy lub modernizacji lub remontu drogi i/lub ścieżek rowerowych, b) projektantem w specjalności konstrukcyjno-budowlanej -€“ minimalna liczba osób: 1, kwalifikacje: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, doświadczenie: co najmniej 36 miesięcy doświadczenia zawodowego w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku projektanta, c) kierownikiem budowy -€“ minimalna liczba osób: 1, kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo w innym państwie upoważniające do kierowania robotami drogowymi doświadczenie: co najmniej 36 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji robót związanych z budową lub przebudową lub modernizacją lub remontem dróg i/lub ścieżek rowerowych, d) kierownikiem robót konstrukcyjno-budowlanych -€“ minimalna liczba osób: 1, kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie konstrukcji budowlanych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, albo w innym państwie upoważniające do kierowania robotami budowlanymi, doświadczenie: co najmniej 24 miesiące doświadczenia w kierowaniu robotami konstrukcyjnymi jako kierownik budowy lub kierownik robót, Część 3 -€“ Odcinek W3 a) projektantem w specjalności drogowej -€“ minimalna liczba osób: 1, kwalifikacje: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń, doświadczenie: minimum jeden projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót polegających na wykonaniu budowy lub przebudowy lub modernizacji lub remontu drogi i/lub ścieżek rowerowych, b) kierownikiem budowy -€“ minimalna liczba osób: 1, kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo w innym państwie upoważniające do kierowania robotami drogowymi doświadczenie: co najmniej 36 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji robót związanych z budową lub przebudową lub modernizacją lub remontem dróg i/lub ścieżek rowerowych, Część 4 -€“ Odcinek W4 a) projektantem w specjalności drogowej -€“ minimalna liczba osób: 1, kwalifikacje: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń, doświadczenie: minimum jeden projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót polegających na wykonaniu budowy lub przebudowy lub modernizacji lub remontu drogi i/lub ścieżek rowerowych, b) projektantem w specjalności mostowej -€“ minimalna liczba osób: 1, kwalifikacje: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności mostowej bez ograniczeń, doświadczenie: co najmniej 36 miesięcy doświadczenia zawodowego w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku projektanta, c) kierownikiem budowy -€“ minimalna liczba osób: 1, kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo w innym państwie upoważniające do kierowania robotami drogowymi doświadczenie: co najmniej 36 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji robót związanych z budową lub przebudową lub modernizacją lub remontem dróg i/lub ścieżek rowerowych.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe: Do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca powinien zatrudnić wystarczającą liczbę wykwalifikowanego personelu gwarantującego właściwą jakość wykonanych prac. Każdy z warunków wymienionych wyżej może być spełniony w ramach powyższych zadań. UWAGA: Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn.zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. nr 63, poz. 394 z późn. zm.).

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na pisemne wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty: a. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, na pisemne wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty: a. Wykaz robót budowlanych w zakresie wskazanym w pkt V ust. 2 lit. c) ppkt 1 wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone -€“ według wzoru na załączniku nr 6 do SIWZ. b. W zakresie wskazanym w pkt V ust. 2 lit. c) ppkt 2 niniejszej SIWZ -€“ wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami -€“ według wzoru na załącznikach nr 4a-4d do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości dla danej części, na którą Wykonawca składa ofertę. Kwota wadium dla wszystkich części wynosi 84 000,00 zł, a dla ofert częściowych: Część 1 -€“ 17 000,00 zł Część 2 -€“ 16 000,00 zł Część 3 -€“ 21 000,00 zł Część 4 -€“ 30 000,00 zł W przypadku złożenia ofert na kilka części, kwota wadium stanowi sumę wadiów ustalonych dla poszczególnych części zamówienia. 2. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -€“ kredytowej (musi być poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (art. 45 ust. 6 ustawy). 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniższy rachunek bankowy Zamawiającego: Żuławski Bank Spółdzielczy nr rachunku 89 8306 0003 0000 8006 2000 0040, z dopiskiem na przelewie: "Wadium w postępowaniu ZP.271.1.2018 pn. "Budowa węzła integracyjnego Nowy Dwór Gdański wraz z trasami dojazdowymi" -€“ część -€Ś-€Ś-€Ś-€Ś. 5. Wykonawca wnoszący wadium w pieniądzu zobowiązany jest do wpłacenia go odpowiednio wcześniej, tak aby znalazło się ono na koncie Zamawiającego przed datą i godziną składania ofert. 6. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej powinno być wystawione na Gminę Nowy Dwór Gdański, ul. Ernesta Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański. Oryginał dokumentu należy złożyć w opisanej osobnej kopercie wraz z ofertą, natomiast potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię należy dołączyć do oferty. 7. Dokument poręczenia/gwarancyjny powinien przewidywać utratę wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt 8 i 9. 8. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego, wraz z odsetkami, w przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana: a. odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b. nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c. zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9. Ponadto Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą, który wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 11. Zamawiający zwróci wadium dla Wykonawcy na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena60,00
termin realizacji20,00
gwarancja20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę o zamówienie publiczne na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

1. W celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Zamawiający będzie żądał wniesienia przez Wykonawcę, z którym zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości oferty brutto. 2. Wykonawca zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie najpóźniej z dniem zawarcia umowy. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -€“ kredytowej, (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy Zamawiającego: Żuławski Bank Spółdzielczy nr rachunku 89 8306 0003 0000 8006 2000 0040 5. Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać następujące elementy: 1) Nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres), 2) Nazwę Beneficjenta (Zamawiającego), 3) Nazwę Gwaranta lub Poręczyciela, 4) Określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją, 5) Sformułowanie zobowiązania Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na każde żądanie zapłaty, w terminie do 14 dni od dnia złożenia przez Beneficjenta pisemnego żądania zapłaty, w przypadku gdy Wykonawca: a) Nie wykonał przedmiotu umowy w terminach wynikających z umowy, b) Wykonał nienależycie przedmiot umowy. 6) Sformułowanie oświadczenia Gwaranta, że jakakolwiek zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja warunków umowy pomiędzy Wykonawcą a Beneficjentem nie zwalnia Gwaranta od odpowiedzialności prawnej w ramach niniejszej gwarancji i tym samym Gwarant rezygnuje z konieczności powiadamiania go o tego typu zmianie. Gwarant nie może także uzależniać dokonania zapłaty od spełniania jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. W przypadku przedłożenia gwarancji nie zawierającej wymienionych elementów, bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 6. Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych w pkt 5 ppkt 5 lit. a) i b) przypadków, Zamawiający wystąpi do Gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wnioskować o zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 3, przy czym zmiana form zabezpieczenia musi być dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 9. Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane na podstawie potwierdzonego przez Zamawiającego protokołu zdawczo -€“ odbiorczego. 10. Pozostałe 30% Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Zamawiający zwróci tą kwotę nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy w toku jej realizacji w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ustawy PZP. 2. Wszelkie zmiany zawartej umowy będą wymagały pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 3. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej mowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, poprzez kolejno numerowane aneksy sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej okoliczności z wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) zmiana terminu realizacji umowy jest dopuszczalna: a) gdy wykonanie przedmiotu Umowy w określonym terminie nie leży w interesie Zamawiającego, b) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu Umowy w założonym terminie. Zamawiający dopuszcza taką sytuację tylko w sytuacji gdy ww. zmiany obowiązujących przepisów prawa, były niemożliwe do przewidzenia do upływu terminu składania oferty, c) w przypadku następstwa działania organów administracji, w szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; zmiany wydanych wcześniej przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; o ile ww. okoliczności nie są następstwem winy umyślnej lub nieumyślnej Wykonawcy i o ile opóźnieniom tym Wykonawca nie mógł zapobiec działając z najwyższą starannością, d) w przypadku wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia, którego nie można było przewidzieć, maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia umowy będzie równy okresowi przerwy w świadczeniu usługi. Siła wyższa, to zdarzenie zewnętrzne o obiektywie małym stopniu prawdopodobieństwa pojawienia się zdarzenia w określonej sytuacji, a którego szkodliwe następstwo przy zastosowaniu współczesnej techniki uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części lub całości jego zobowiązań, e) w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy -€“ utrzymujące się co najmniej 7 dni. W takim wypadku termin umowy może ulec przedłużeniu odpowiednio o ilość dni, w których wystąpiły warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, f) w przypadku wstrzymania realizacji robót ze względu na okoliczności niemożliwe do przewidzenia w momencie zawierania umowy, pomimo zachowania należytej staranności, 2) zmiany osobowe w zakresie: a) zmiana osób wymienionych w umowie przy pomocy, których Wykonawca realizują przedmiot umowy (śmierć, choroba, rezygnacja lub inne zdarzenie losowe). Zmiana którejkolwiek z osób, wskazanych do kierowania robotami w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób, wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót; 3) zmiana organizacji spełnienia świadczenia w zakresie: - zmiany szczegółowego harmonogramu wykonania przedmiotu umowy; 4) zmiany wynagrodzenia będące wynikiem zmiany wysokości stawek podatku VAT; 5) pozostałe zmiany: a) wprowadzenie podwykonawcy nie wskazanego w ofercie, b) zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót. 4. Nie stanowi zmiany Umowy zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) oraz zmiany danych teleadresowych i zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami. 5. Wskazanie powyższych okoliczności umożliwiających uzgodnienie zmian umowy nie stanowi jednoczesnego zobowiązania Zamawiającego do takiego uzgodnienia.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-01-31, godzina: 11:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Odcinek W1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część I -€“ Odcinek W1 -€“ o długości całkowitej ok. 999m. Początek odcinka za rondem Kłonieckiego w stronę przedsiębiorstwa Secespol, wzdłuż ul. Warszawskiej. Przewidziano do wykonania ciąg rowerowy oraz ciąg pieszy. Ciąg rowerowy należy wykonać z betonu asfaltowego koloru czerwonego, ciąg pieszy z kostki betonowej koloru szarego o sumarycznej szerokości 3.5m. Należy również wykonać przebudowę istniejących zjazdów oraz oświetlenia przy przejściach dla pieszych. Do zaprojektowania i wykonania przewidziano także przejście dla pieszych wraz z przejazdem rowerowym przez ul. Warszawską na wysokości połączenia z odcinkiem W2, jak również przejście dla pieszych w okolicy marketu Lidl. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Programie Funkcjonalno- Użytkowym. Wszystkie opisane powyżej części zamówienia będą realizowane w systemie "zaprojektuj i wybuduj", w tym: 1) opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie stosownych decyzji (w tym pozwolenia na budowę, zgłoszenia wykonania robót lub uzyskanie decyzji ZRID w przypadku gdy zajdzie konieczność zapewnienia zgodności parametrów ciągów pieszych, pieszo-rowerowych, rowerowych co do ich szerokości, lokalizacji z wymaganiami zawartymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym), wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót oraz innych dokumentów i opracowań niezbędnych do realizacji zamierzenia, 2) opracowanie projektu organizacji ruchu oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego tras pieszo-rowerowych, 3) budowa drogi rowerowej/ciągu pieszo-rowerowego, chodników w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego, a opracowaną przez Wykonawcę dokumentację projektową wraz ze złożeniem zawiadomienia o ukończeniu robót budowlanych lub wniosku o wydanie decyzji na użytkowanie do właściwego organu nadzoru budowlanego i uzyskanie braku sprzeciwu do użytkowania wybudowanej infrastruktury lub ostatecznej decyzji o użytkowaniu. 2. Dokumentacja projektowa winna składać się z następujących elementów: 1) map do celów projektowych, 2) koncepcji zagospodarowania terenu wraz z wizualizacją, 3) projektu budowlanego wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę/pozwolenia ZRID/zgłoszenia wykonania robót, 4) projektów wykonawczych wielobranżowych, 5) opracowań kosztorysowych, przedmiarów robót oraz specyfiÂŹkacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), odpowiadających dokumentacji projektowej, 6) projektu zagospodarowania terenu oraz projektu infrastruktury technicznej, tj. sieci w niezbędnym zakresie, wynikającym z uzgodnień i warunków technicznych zasilania, 7) projektu tymczasowej i stałej organizacji ruchu, 8) dokumentacji hydrotechnicznej i hydrologicznej w razie konieczności, 9) dokumentacji geologiczno -€“ inżynierskiej, 10) kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w zakresie umożliwiającym oddanie obiektu do użytkowania/zawiadomienia o zakończeniu robót i uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie. 3. Dokumentacja powinna być wykonana w następującej formie: 1) zatwierdzona koncepcja zagospodarowania terenu wraz z wizualizacją -€“ 2 egzemplarze dla każdej części 2) projekt budowlany dla wszystkich branż -€“ w ilości 6 kompletnych egzemplarzy dla każdej części -€“ wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.), 3) projekt wykonawczy dla wszystkich branż -€“ w ilości 6 kompletnych egzemplarzy dla każdej części -€“ wykonany zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) oraz wymaganiami jak w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.), 4) kosztorys inwestorski -€“ dla każdej części w ilości 2 kompletnych egzemplarzy w rozbiciu na poszczególne branże wykonany zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389), 5) przedmiar robót -€“ dla każdej części w ilości 2 kompletnych egzemplarzy w rozbiciu na poszczególne branże wykonany zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129), 6) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych -€“ dla każdej części w ilości 2 kompletnych egzemplarzy w rozbiciu na poszczególne branże wykonana zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129), 7) informacja BIOZ - w ilości 2 kompletnych egzemplarzy w rozbiciu na poszczególne branże w formie papierowego oryginału oraz 2 w formie cyfrowej dla każdej części. 4. Ponadto dokumentacja projektowa winna być opracowana m. in. zgodnie z wymogami niżej wymienionych uwarunkowań prawnych: 1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290) 2) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) oraz wymaganiami jak w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.) 3) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389) 4) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 86, poz. 5790) 5) Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.2015.469 z dnia 2015.04.01) 6) Rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków geotechnicznych posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012r. poz. 463) 7) Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U.2015. poz. 1789 z dnia 2015.11.04 ) 8) Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2014. poz. 1446 z dnia 2014.10.24) 5. Zakres zamówienia obejmuje także: 1) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich stosownych decyzji administracyjnych, ekspertyz, uzgodnień i opinii niezbędnych do uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę/decyzji ZRID/zgłoszenia wykonania robót oraz realizacji robót, 2) uzyskanie w imieniu Zamawiającego zgód właścicieli nieruchomości na dysponowanie gruntem na cele budowlane, Zamawiający dysponuje wstępnymi zgodami właścicieli nieruchomości na przebieg trasy wskazany w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, 3) uzyskanie w imieniu Zamawiającego od wszelkich użytkowników sieci infrastrukturalnych technicznych warunków przyłączenia i realizacji robót, 4) uzyskanie dokumentów potwierdzających przeprowadzenie procedury oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, z zastosowaniem kwalifikacji wynikających z zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego I Rady 2011/92/UE z 13.12.2011 r., 5) zapewnienie obsługi geodezyjnej i geologicznej, 6) sprawowanie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji inwestycji oraz w okresie zgłaszania wad, 7) kompleksowe wykonanie robót budowlanych zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową i STWiORB oraz ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę/decyzją ZRID/zgłoszeniem wykonania robót wraz z zakupem i montażem niezbędnego wyposażenia, 8) zgłoszenie do organów administracyjnych zamiar rozpoczęcia oraz zakończenia robót budowlanych wraz z kompletem wymaganych dokumentów, 9) wykonanie robót budowlanych w sposób zgodny z przepisami ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290. z późn. zm.), przepisami wykonawczymi do w/w ustawy, innymi obowiązującymi aktami prawa odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia, aktualnymi polskimi normami i normami branżowymi oraz właściwymi przepisami bhp i ppoż, 10) wykonanie robót budowlanych z materiałów i urządzeń własnych. Wszystkie stosowane materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny posiadać stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty oraz muszą spełniać niezbędne wymagania zgodne z Polskimi Normami. Do wykonania inwestycji musza być używane materiały nowe dopuszczone do stosowania w budownictwie, spełniające warunki określone w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2014 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 935) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy, 11) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie, 12) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych, 13) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być prowadzone roboty podstawowe i tymczasowe, 14) przedstawienie stosownych dokumentów związanych z przetransportowaniem odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz ich zmagazynowaniem w miejscu unieszkodliwiania odpadów, 15) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania, 16) zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z Dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami bhp oraz zapewnienie warunków p.poż. określonych w przepisach szczegółowych, 17) informowanie Zamawiającego o terminie robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających (odbiór dokonany przez Zamawiającego). Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych terminach Zamawiającego, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt, 18) udostępnienie terenu budowy innym Wykonawcom wskazanym przez Zamawiającego w czasie realizacji przedmiotu umowy, 19) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu robót bądź majątku Zamawiającego -€“ naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swój koszt, 20) strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia terenu budowy do daty dokonania odbioru końcowego, 21) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji przedmiotu umowy, 22) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości wykonanych robót, 23) oznakowanie robót, 24) organizowanie regularnych narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób. Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania prac. Terminy narad koordynacyjnych będzie ustalał Wykonawca. Częstotliwość narad koordynacyjnych ustalą strony umowy. Narady będą prowadzone i protokołowane przez Zamawiającego, a kopie protokołu będą dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na naradę, 25) niezwłoczne informowanie Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia powzięcia wiadomości, o wszelkich nieprawidłowościach oraz zagrożeniach powstania nieprawidłowości mogących mieć jakikolwiek wpływ na sytuację Zamawiającego w sprawach objętych niniejszą Umową, 26) oznakowanie stref niebezpiecznych i uniemożliwienie dostępu osób trzecich, 27) opracowanie projektu tymczasowej i stałej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót, który po zaopiniowaniu przez Komendę Powiatową Policji w Nowym Dworze Gdańskim i zarządcę drogi należy złożyć wraz ze stosownym wnioskiem do zatwierdzenia przez organ zarządzający ruchem drogowym, 28) prowadzenie w razie konieczności w trakcie robót nadzoru archeologicznego (ratowniczych badań archeologicznych wyprzedzających) i konserwatorskiego wraz z kosztami badań, nadzorów, 29) wykonanie na własny koszt powykonawczej dokumentacji projektowej, 30) przygotowanie rozliczenia końcowego robót, 31) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót, w tym inwentaryzacji geodezyjno- powykonawczej. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 7. Wykonawca przy opracowaniu dokumentacji projektowej zobowiązany jest uwzględnić założenia zawarte w opracowaniu pn. Wspólne standardy wizualne i funkcjonalne w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej budowanych i modernizowanych węzłów integracyjnych na Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot, w tym w zakresie elementów tzw. "małej architektury" i oznakowania, stanowiącym załącznik do SIWZ. 8. W przypadku użycia w dokumentacji określeń wskazujące na typ, znaki towarowe lub pochodzenie przedmiotu zamówienia czy jeżeli przedmiot zamówienia opisany jest przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych należy odczytywać je wraz z wyrazami lub równoważne. Nazwy własne są przykładowe, określają klasę produktu i służą ustaleniu standardu - nie wskazują na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych, gabarytowych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że oferowane artykuły są równoważne w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. 9. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia dokumentacji, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot zamówienia, a więc wykonać zadanie bez względu na występujące trudności i nieprzewidziane okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji. 10. Wykonawca zobowiązany będzie do przeniesienia majątkowych praw autorskich oraz świadczenia nadzoru autorskiego przez okres realizacji inwestycji. 11. Wykonawcy ponoszą odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią dokumentacji przetargowej oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odnośnie warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na cenę oferty lub realizację robót. 12. Odbiór robót budowlanych powinien być dokonany zgodnie z zapisami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót. 13. Roboty tymczasowe i towarzyszące winny być wliczone oraz skalkulowane łącznie z robotami podstawowymi. 14. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia okresu gwarancji jakości na przedmiot umowy nie krótszego niż 36 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, niezależnie od materiałów/urządzeń na które obowiązuje gwarancja jakości udzielona przez producenta. Dłuższy niż 36 miesięcy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale XIV niniejszej SIWZ 15. Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał przez cały okres obowiązywania Umowy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość przedmiotu umowy dla jednej i wszystkich szkód. 16. Wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia w czasie od daty podpisania umowy do zakończenia przedmiotu zamówienia. 17. Sprzęt budowlany powinien posiadać aktualne przeglądy i badania. 18. Przy realizacji robót Wykonawca musi przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska, a w szczególności: - segregować i właściwie utylizować odpady, - w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej nie prowadzić prac w porze nocnej, w godz. 22 -€“ 6, - stosować technologie ograniczające pylenie przy składowaniu i wykorzystaniu materiałów sypkich. 19. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał pracowników na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. Rodzaje czynności, niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: ­ Roboty rozbiórkowe ­ Roboty ziemne ­ Wykonanie podbudowy ­ Wykonanie nawierzchni chodnika i ścieżek rowerowych ­ Wykonanie węzła przesiadkowego dot. części II ­ Wykonanie kładki nad rzeką Tuga dot. części IV 20. Zaleca się dokonania wizji lokalnej placu budowy, zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty (roboty płatne w formie ryczałtu) wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania. Termin wizji lokalnej należy ustalić indywidualnie z Rafałem Kubackim lub z Bożeną Wierzba pod nr telefonu 55 625 77 76. Zamawiający informuje, iż nie dokonanie wizji lokalnej przez Wykonawcę nie będzie skutkować konsekwencjami w postaci wykluczenia z postępowania bądź odrzucenia oferty.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 71200000-0, 45233140-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin realizacji20,00
gwarancja20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2Nazwa: Odcinek W2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Odcinek W2 -€“ o długości całkowitej ok. 792m. Początek odcinka na ul. Drzymały w połączeniu z ul. Morską. Odcinek początkowy należy wykonać po obu stronach ulicy. Od strony bazy PKS należy wykonać ciąg pieszy z kostki betonowej typu polbruk. Pełnił on będzie funkcję ciągu pieszo-rowerowego z zawężeniem szerokości na odcinku około 105m. Za bazą PKS trasę należy kontynuować jako ciąg pieszy z kostki betonowej oraz ciąg rowerowy z masy bitumicznej koloru czerwonego. Przed skrzyżowaniem z ul. Konopnickiej należy wykonać przejście przez ulicę, łącząc odcinki po obu stronach ul. Drzymały. Na wysokości ul. Reja przebudowie należy poddać istniejący parking oraz dokonać rozbiórki pierwszego garażu. Trasę rowerową należy następnie zlokalizować wzdłuż ul. Chrobrego, po czym przez istniejący most nad rzeką Tuga. Na moście należy wykonać nawierzchnię z materiału antypoślizgowego. Dalej trasa prowadzi przez skrzyżowanie ul. Krótkiej z ul. Sienkiewicza wzdłuż przychodni, łączy się z główną trasą W1, przebiegającą wzdłuż ul. Warszawskiej. Należy wykonać również oświetlenie przejść i przejazdów rowerowych, a także przewidzieć przebudowę istniejących zjazdów. Zagospodarowanie węzła przesiadkowego (w ramach odcinka W2)-€“ zlokalizowanego w okolicach bazy PKS od strony ul. Morskiej (dz. 388 Nowy Dwór Gdański). Przewidziano wykonanie utwardzenia terenu ok. 50 m2 z kostki betonowej typu polbruk, zamontowanie stojaków do pozostawienia rowerów (miejsca na 50 rowerów) wraz z wykonaniem zadaszenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Programie Funkcjonalno- Użytkowym. Wszystkie opisane powyżej części zamówienia będą realizowane w systemie "zaprojektuj i wybuduj", w tym: 1) opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie stosownych decyzji (w tym pozwolenia na budowę, zgłoszenia wykonania robót lub uzyskanie decyzji ZRID w przypadku gdy zajdzie konieczność zapewnienia zgodności parametrów ciągów pieszych, pieszo-rowerowych, rowerowych co do ich szerokości, lokalizacji z wymaganiami zawartymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym), wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót oraz innych dokumentów i opracowań niezbędnych do realizacji zamierzenia, 2) opracowanie projektu organizacji ruchu oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego tras pieszo-rowerowych, 3) budowa drogi rowerowej/ciągu pieszo-rowerowego, chodników w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego, a opracowaną przez Wykonawcę dokumentację projektową wraz ze złożeniem zawiadomienia o ukończeniu robót budowlanych lub wniosku o wydanie decyzji na użytkowanie do właściwego organu nadzoru budowlanego i uzyskanie braku sprzeciwu do użytkowania wybudowanej infrastruktury lub ostatecznej decyzji o użytkowaniu. 2. Dokumentacja projektowa winna składać się z następujących elementów: 1) map do celów projektowych, 2) koncepcji zagospodarowania terenu wraz z wizualizacją, 3) projektu budowlanego wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę/pozwolenia ZRID/zgłoszenia wykonania robót, 4) projektów wykonawczych wielobranżowych, 5) opracowań kosztorysowych, przedmiarów robót oraz specyfiÂŹkacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), odpowiadających dokumentacji projektowej, 6) projektu zagospodarowania terenu oraz projektu infrastruktury technicznej, tj. sieci w niezbędnym zakresie, wynikającym z uzgodnień i warunków technicznych zasilania, 7) projektu tymczasowej i stałej organizacji ruchu, 8) dokumentacji hydrotechnicznej i hydrologicznej w razie konieczności, 9) dokumentacji geologiczno -€“ inżynierskiej, 10) kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w zakresie umożliwiającym oddanie obiektu do użytkowania/zawiadomienia o zakończeniu robót i uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie. 3. Dokumentacja powinna być wykonana w następującej formie: 1) zatwierdzona koncepcja zagospodarowania terenu wraz z wizualizacją -€“ 2 egzemplarze dla każdej części 2) projekt budowlany dla wszystkich branż -€“ w ilości 6 kompletnych egzemplarzy dla każdej części -€“ wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.), 3) projekt wykonawczy dla wszystkich branż -€“ w ilości 6 kompletnych egzemplarzy dla każdej części -€“ wykonany zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) oraz wymaganiami jak w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.), 4) kosztorys inwestorski -€“ dla każdej części w ilości 2 kompletnych egzemplarzy w rozbiciu na poszczególne branże wykonany zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389), 5) przedmiar robót -€“ dla każdej części w ilości 2 kompletnych egzemplarzy w rozbiciu na poszczególne branże wykonany zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129), 6) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych -€“ dla każdej części w ilości 2 kompletnych egzemplarzy w rozbiciu na poszczególne branże wykonana zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129), 7) informacja BIOZ - w ilości 2 kompletnych egzemplarzy w rozbiciu na poszczególne branże w formie papierowego oryginału oraz 2 w formie cyfrowej dla każdej części. 4. Ponadto dokumentacja projektowa winna być opracowana m. in. zgodnie z wymogami niżej wymienionych uwarunkowań prawnych: 1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290) 2) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) oraz wymaganiami jak w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.) 3) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389) 4) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 86, poz. 5790) 5) Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.2015.469 z dnia 2015.04.01) 6) Rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków geotechnicznych posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012r. poz. 463) 7) Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U.2015. poz. 1789 z dnia 2015.11.04 ) 8) Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2014. poz. 1446 z dnia 2014.10.24) 5. Zakres zamówienia obejmuje także: 1) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich stosownych decyzji administracyjnych, ekspertyz, uzgodnień i opinii niezbędnych do uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę/decyzji ZRID/zgłoszenia wykonania robót oraz realizacji robót, 2) uzyskanie w imieniu Zamawiającego zgód właścicieli nieruchomości na dysponowanie gruntem na cele budowlane, Zamawiający dysponuje wstępnymi zgodami właścicieli nieruchomości na przebieg trasy wskazany w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, 3) uzyskanie w imieniu Zamawiającego od wszelkich użytkowników sieci infrastrukturalnych technicznych warunków przyłączenia i realizacji robót, 4) uzyskanie dokumentów potwierdzających przeprowadzenie procedury oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, z zastosowaniem kwalifikacji wynikających z zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego I Rady 2011/92/UE z 13.12.2011 r., 5) zapewnienie obsługi geodezyjnej i geologicznej, 6) sprawowanie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji inwestycji oraz w okresie zgłaszania wad, 7) kompleksowe wykonanie robót budowlanych zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową i STWiORB oraz ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę/decyzją ZRID/zgłoszeniem wykonania robót wraz z zakupem i montażem niezbędnego wyposażenia, 8) zgłoszenie do organów administracyjnych zamiar rozpoczęcia oraz zakończenia robót budowlanych wraz z kompletem wymaganych dokumentów, 9) wykonanie robót budowlanych w sposób zgodny z przepisami ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290. z późn. zm.), przepisami wykonawczymi do w/w ustawy, innymi obowiązującymi aktami prawa odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia, aktualnymi polskimi normami i normami branżowymi oraz właściwymi przepisami bhp i ppoż, 10) wykonanie robót budowlanych z materiałów i urządzeń własnych. Wszystkie stosowane materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny posiadać stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty oraz muszą spełniać niezbędne wymagania zgodne z Polskimi Normami. Do wykonania inwestycji musza być używane materiały nowe dopuszczone do stosowania w budownictwie, spełniające warunki określone w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2014 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 935) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy, 11) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie, 12) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych, 13) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być prowadzone roboty podstawowe i tymczasowe, 14) przedstawienie stosownych dokumentów związanych z przetransportowaniem odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz ich zmagazynowaniem w miejscu unieszkodliwiania odpadów, 15) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania, 16) zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z Dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami bhp oraz zapewnienie warunków p.poż. określonych w przepisach szczegółowych, 17) informowanie Zamawiającego o terminie robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających (odbiór dokonany przez Zamawiającego). Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych terminach Zamawiającego, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt, 18) udostępnienie terenu budowy innym Wykonawcom wskazanym przez Zamawiającego w czasie realizacji przedmiotu umowy, 19) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu robót bądź majątku Zamawiającego -€“ naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swój koszt, 20) strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia terenu budowy do daty dokonania odbioru końcowego, 21) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji przedmiotu umowy, 22) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości wykonanych robót, 23) oznakowanie robót, 24) organizowanie regularnych narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób. Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania prac. Terminy narad koordynacyjnych będzie ustalał Wykonawca. Częstotliwość narad koordynacyjnych ustalą strony umowy. Narady będą prowadzone i protokołowane przez Zamawiającego, a kopie protokołu będą dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na naradę, 25) niezwłoczne informowanie Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia powzięcia wiadomości, o wszelkich nieprawidłowościach oraz zagrożeniach powstania nieprawidłowości mogących mieć jakikolwiek wpływ na sytuację Zamawiającego w sprawach objętych niniejszą Umową, 26) oznakowanie stref niebezpiecznych i uniemożliwienie dostępu osób trzecich, 27) opracowanie projektu tymczasowej i stałej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót, który po zaopiniowaniu przez Komendę Powiatową Policji w Nowym Dworze Gdańskim i zarządcę drogi należy złożyć wraz ze stosownym wnioskiem do zatwierdzenia przez organ zarządzający ruchem drogowym, 28) prowadzenie w razie konieczności w trakcie robót nadzoru archeologicznego (ratowniczych badań archeologicznych wyprzedzających) i konserwatorskiego wraz z kosztami badań, nadzorów, 29) wykonanie na własny koszt powykonawczej dokumentacji projektowej, 30) przygotowanie rozliczenia końcowego robót, 31) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót, w tym inwentaryzacji geodezyjno- powykonawczej. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 7. Wykonawca przy opracowaniu dokumentacji projektowej zobowiązany jest uwzględnić założenia zawarte w opracowaniu pn. Wspólne standardy wizualne i funkcjonalne w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej budowanych i modernizowanych węzłów integracyjnych na Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot, w tym w zakresie elementów tzw. "małej architektury" i oznakowania, stanowiącym załącznik do SIWZ. 8. W przypadku użycia w dokumentacji określeń wskazujące na typ, znaki towarowe lub pochodzenie przedmiotu zamówienia czy jeżeli przedmiot zamówienia opisany jest przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych należy odczytywać je wraz z wyrazami lub równoważne. Nazwy własne są przykładowe, określają klasę produktu i służą ustaleniu standardu - nie wskazują na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych, gabarytowych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że oferowane artykuły są równoważne w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. 9. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia dokumentacji, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot zamówienia, a więc wykonać zadanie bez względu na występujące trudności i nieprzewidziane okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji. 10. Wykonawca zobowiązany będzie do przeniesienia majątkowych praw autorskich oraz świadczenia nadzoru autorskiego przez okres realizacji inwestycji. 11. Wykonawcy ponoszą odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią dokumentacji przetargowej oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odnośnie warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na cenę oferty lub realizację robót. 12. Odbiór robót budowlanych powinien być dokonany zgodnie z zapisami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót. 13. Roboty tymczasowe i towarzyszące winny być wliczone oraz skalkulowane łącznie z robotami podstawowymi. 14. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia okresu gwarancji jakości na przedmiot umowy nie krótszego niż 36 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, niezależnie od materiałów/urządzeń na które obowiązuje gwarancja jakości udzielona przez producenta. Dłuższy niż 36 miesięcy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale XIV niniejszej SIWZ 15. Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał przez cały okres obowiązywania Umowy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość przedmiotu umowy dla jednej i wszystkich szkód. 16. Wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia w czasie od daty podpisania umowy do zakończenia przedmiotu zamówienia. 17. Sprzęt budowlany powinien posiadać aktualne przeglądy i badania. 18. Przy realizacji robót Wykonawca musi przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska, a w szczególności: - segregować i właściwie utylizować odpady, - w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej nie prowadzić prac w porze nocnej, w godz. 22 -€“ 6, - stosować technologie ograniczające pylenie przy składowaniu i wykorzystaniu materiałów sypkich. 19. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał pracowników na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. Rodzaje czynności, niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: ­ Roboty rozbiórkowe ­ Roboty ziemne ­ Wykonanie podbudowy ­ Wykonanie nawierzchni chodnika i ścieżek rowerowych ­ Wykonanie węzła przesiadkowego dot. części II ­ Wykonanie kładki nad rzeką Tuga dot. części IV 20. Zaleca się dokonania wizji lokalnej placu budowy, zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty (roboty płatne w formie ryczałtu) wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania. Termin wizji lokalnej należy ustalić indywidualnie z Rafałem Kubackim lub z Bożeną Wierzba pod nr telefonu 55 625 77 76. Zamawiający informuje, iż nie dokonanie wizji lokalnej przez Wykonawcę nie będzie skutkować konsekwencjami w postaci wykluczenia z postępowania bądź odrzucenia oferty.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 71200000-0, 45233140-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena20,00
termin realizacji20,00
gwarancja20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3Nazwa: Odcinek W3
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Odcinek W3 -€“ o długości całkowitej ok. 1347 m. Początek odcinka przy rondzie Kłonieckiego, wzdłuż ul. Tczewskiej. Koniec odcinka w okolicy cmentarza komunalnego w Nowym Dworze Gdańskim. Trasa przebiega po istniejących ciągach pieszych, pod wiaduktem DK7 i ul. Cmentarną. Przewidziano ciąg pieszy z kostki betonowej typu "polbruk", ciąg rowerowy z betonu asfaltowego koloru czerwonego. Orurowanie odcinka rowu w ul. Tczewskiej, przebudowę parkingu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Programie Funkcjonalno- Użytkowym Wszystkie opisane powyżej części zamówienia będą realizowane w systemie "zaprojektuj i wybuduj", w tym: 1) opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie stosownych decyzji (w tym pozwolenia na budowę, zgłoszenia wykonania robót lub uzyskanie decyzji ZRID w przypadku gdy zajdzie konieczność zapewnienia zgodności parametrów ciągów pieszych, pieszo-rowerowych, rowerowych co do ich szerokości, lokalizacji z wymaganiami zawartymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym), wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót oraz innych dokumentów i opracowań niezbędnych do realizacji zamierzenia, 2) opracowanie projektu organizacji ruchu oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego tras pieszo-rowerowych, 3) budowa drogi rowerowej/ciągu pieszo-rowerowego, chodników w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego, a opracowaną przez Wykonawcę dokumentację projektową wraz ze złożeniem zawiadomienia o ukończeniu robót budowlanych lub wniosku o wydanie decyzji na użytkowanie do właściwego organu nadzoru budowlanego i uzyskanie braku sprzeciwu do użytkowania wybudowanej infrastruktury lub ostatecznej decyzji o użytkowaniu. 2. Dokumentacja projektowa winna składać się z następujących elementów: 1) map do celów projektowych, 2) koncepcji zagospodarowania terenu wraz z wizualizacją, 3) projektu budowlanego wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę/pozwolenia ZRID/zgłoszenia wykonania robót, 4) projektów wykonawczych wielobranżowych, 5) opracowań kosztorysowych, przedmiarów robót oraz specyfiÂŹkacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), odpowiadających dokumentacji projektowej, 6) projektu zagospodarowania terenu oraz projektu infrastruktury technicznej, tj. sieci w niezbędnym zakresie, wynikającym z uzgodnień i warunków technicznych zasilania, 7) projektu tymczasowej i stałej organizacji ruchu, 8) dokumentacji hydrotechnicznej i hydrologicznej w razie konieczności, 9) dokumentacji geologiczno -€“ inżynierskiej, 10) kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w zakresie umożliwiającym oddanie obiektu do użytkowania/zawiadomienia o zakończeniu robót i uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie. 3. Dokumentacja powinna być wykonana w następującej formie: 1) zatwierdzona koncepcja zagospodarowania terenu wraz z wizualizacją -€“ 2 egzemplarze dla każdej części 2) projekt budowlany dla wszystkich branż -€“ w ilości 6 kompletnych egzemplarzy dla każdej części -€“ wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.), 3) projekt wykonawczy dla wszystkich branż -€“ w ilości 6 kompletnych egzemplarzy dla każdej części -€“ wykonany zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) oraz wymaganiami jak w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.), 4) kosztorys inwestorski -€“ dla każdej części w ilości 2 kompletnych egzemplarzy w rozbiciu na poszczególne branże wykonany zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389), 5) przedmiar robót -€“ dla każdej części w ilości 2 kompletnych egzemplarzy w rozbiciu na poszczególne branże wykonany zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129), 6) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych -€“ dla każdej części w ilości 2 kompletnych egzemplarzy w rozbiciu na poszczególne branże wykonana zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129), 7) informacja BIOZ - w ilości 2 kompletnych egzemplarzy w rozbiciu na poszczególne branże w formie papierowego oryginału oraz 2 w formie cyfrowej dla każdej części. 4. Ponadto dokumentacja projektowa winna być opracowana m. in. zgodnie z wymogami niżej wymienionych uwarunkowań prawnych: 1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290) 2) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) oraz wymaganiami jak w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.) 3) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389) 4) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 86, poz. 5790) 5) Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.2015.469 z dnia 2015.04.01) 6) Rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków geotechnicznych posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012r. poz. 463) 7) Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U.2015. poz. 1789 z dnia 2015.11.04 ) 8) Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2014. poz. 1446 z dnia 2014.10.24) 5. Zakres zamówienia obejmuje także: 1) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich stosownych decyzji administracyjnych, ekspertyz, uzgodnień i opinii niezbędnych do uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę/decyzji ZRID/zgłoszenia wykonania robót oraz realizacji robót, 2) uzyskanie w imieniu Zamawiającego zgód właścicieli nieruchomości na dysponowanie gruntem na cele budowlane, Zamawiający dysponuje wstępnymi zgodami właścicieli nieruchomości na przebieg trasy wskazany w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, 3) uzyskanie w imieniu Zamawiającego od wszelkich użytkowników sieci infrastrukturalnych technicznych warunków przyłączenia i realizacji robót, 4) uzyskanie dokumentów potwierdzających przeprowadzenie procedury oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, z zastosowaniem kwalifikacji wynikających z zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego I Rady 2011/92/UE z 13.12.2011 r., 5) zapewnienie obsługi geodezyjnej i geologicznej, 6) sprawowanie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji inwestycji oraz w okresie zgłaszania wad, 7) kompleksowe wykonanie robót budowlanych zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową i STWiORB oraz ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę/decyzją ZRID/zgłoszeniem wykonania robót wraz z zakupem i montażem niezbędnego wyposażenia, 8) zgłoszenie do organów administracyjnych zamiar rozpoczęcia oraz zakończenia robót budowlanych wraz z kompletem wymaganych dokumentów, 9) wykonanie robót budowlanych w sposób zgodny z przepisami ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290. z późn. zm.), przepisami wykonawczymi do w/w ustawy, innymi obowiązującymi aktami prawa odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia, aktualnymi polskimi normami i normami branżowymi oraz właściwymi przepisami bhp i ppoż, 10) wykonanie robót budowlanych z materiałów i urządzeń własnych. Wszystkie stosowane materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny posiadać stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty oraz muszą spełniać niezbędne wymagania zgodne z Polskimi Normami. Do wykonania inwestycji musza być używane materiały nowe dopuszczone do stosowania w budownictwie, spełniające warunki określone w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2014 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 935) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy, 11) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie, 12) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych, 13) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być prowadzone roboty podstawowe i tymczasowe, 14) przedstawienie stosownych dokumentów związanych z przetransportowaniem odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz ich zmagazynowaniem w miejscu unieszkodliwiania odpadów, 15) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania, 16) zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z Dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami bhp oraz zapewnienie warunków p.poż. określonych w przepisach szczegółowych, 17) informowanie Zamawiającego o terminie robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających (odbiór dokonany przez Zamawiającego). Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych terminach Zamawiającego, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt, 18) udostępnienie terenu budowy innym Wykonawcom wskazanym przez Zamawiającego w czasie realizacji przedmiotu umowy, 19) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu robót bądź majątku Zamawiającego -€“ naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swój koszt, 20) strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia terenu budowy do daty dokonania odbioru końcowego, 21) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji przedmiotu umowy, 22) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości wykonanych robót, 23) oznakowanie robót, 24) organizowanie regularnych narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób. Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania prac. Terminy narad koordynacyjnych będzie ustalał Wykonawca. Częstotliwość narad koordynacyjnych ustalą strony umowy. Narady będą prowadzone i protokołowane przez Zamawiającego, a kopie protokołu będą dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na naradę, 25) niezwłoczne informowanie Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia powzięcia wiadomości, o wszelkich nieprawidłowościach oraz zagrożeniach powstania nieprawidłowości mogących mieć jakikolwiek wpływ na sytuację Zamawiającego w sprawach objętych niniejszą Umową, 26) oznakowanie stref niebezpiecznych i uniemożliwienie dostępu osób trzecich, 27) opracowanie projektu tymczasowej i stałej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót, który po zaopiniowaniu przez Komendę Powiatową Policji w Nowym Dworze Gdańskim i zarządcę drogi należy złożyć wraz ze stosownym wnioskiem do zatwierdzenia przez organ zarządzający ruchem drogowym, 28) prowadzenie w razie konieczności w trakcie robót nadzoru archeologicznego (ratowniczych badań archeologicznych wyprzedzających) i konserwatorskiego wraz z kosztami badań, nadzorów, 29) wykonanie na własny koszt powykonawczej dokumentacji projektowej, 30) przygotowanie rozliczenia końcowego robót, 31) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót, w tym inwentaryzacji geodezyjno- powykonawczej. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 7. Wykonawca przy opracowaniu dokumentacji projektowej zobowiązany jest uwzględnić założenia zawarte w opracowaniu pn. Wspólne standardy wizualne i funkcjonalne w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej budowanych i modernizowanych węzłów integracyjnych na Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot, w tym w zakresie elementów tzw. "małej architektury" i oznakowania, stanowiącym załącznik do SIWZ. 8. W przypadku użycia w dokumentacji określeń wskazujące na typ, znaki towarowe lub pochodzenie przedmiotu zamówienia czy jeżeli przedmiot zamówienia opisany jest przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych należy odczytywać je wraz z wyrazami lub równoważne. Nazwy własne są przykładowe, określają klasę produktu i służą ustaleniu standardu - nie wskazują na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych, gabarytowych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że oferowane artykuły są równoważne w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. 9. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia dokumentacji, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot zamówienia, a więc wykonać zadanie bez względu na występujące trudności i nieprzewidziane okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji. 10. Wykonawca zobowiązany będzie do przeniesienia majątkowych praw autorskich oraz świadczenia nadzoru autorskiego przez okres realizacji inwestycji. 11. Wykonawcy ponoszą odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią dokumentacji przetargowej oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odnośnie warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na cenę oferty lub realizację robót. 12. Odbiór robót budowlanych powinien być dokonany zgodnie z zapisami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót. 13. Roboty tymczasowe i towarzyszące winny być wliczone oraz skalkulowane łącznie z robotami podstawowymi. 14. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia okresu gwarancji jakości na przedmiot umowy nie krótszego niż 36 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, niezależnie od materiałów/urządzeń na które obowiązuje gwarancja jakości udzielona przez producenta. Dłuższy niż 36 miesięcy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale XIV niniejszej SIWZ 15. Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał przez cały okres obowiązywania Umowy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość przedmiotu umowy dla jednej i wszystkich szkód. 16. Wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia w czasie od daty podpisania umowy do zakończenia przedmiotu zamówienia. 17. Sprzęt budowlany powinien posiadać aktualne przeglądy i badania. 18. Przy realizacji robót Wykonawca musi przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska, a w szczególności: - segregować i właściwie utylizować odpady, - w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej nie prowadzić prac w porze nocnej, w godz. 22 -€“ 6, - stosować technologie ograniczające pylenie przy składowaniu i wykorzystaniu materiałów sypkich. 19. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał pracowników na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. Rodzaje czynności, niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: ­ Roboty rozbiórkowe ­ Roboty ziemne ­ Wykonanie podbudowy ­ Wykonanie nawierzchni chodnika i ścieżek rowerowych ­ Wykonanie węzła przesiadkowego dot. części II ­ Wykonanie kładki nad rzeką Tuga dot. części IV 20. Zaleca się dokonania wizji lokalnej placu budowy, zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty (roboty płatne w formie ryczałtu) wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania. Termin wizji lokalnej należy ustalić indywidualnie z Rafałem Kubackim lub z Bożeną Wierzba pod nr telefonu 55 625 77 76. Zamawiający informuje, iż nie dokonanie wizji lokalnej przez Wykonawcę nie będzie skutkować konsekwencjami w postaci wykluczenia z postępowania bądź odrzucenia oferty.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2, 71200000-0, 45233140-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin realizacji20,00
gwarancja20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
11.08.2020
Euro - Nova s.c. Marcin Dun...

Marka Nico Woodcare funkcjonuje w obszarze eleganckich wnętrz oraz kompleksowych rozwiązań w zakresie podłóg drewnianych i posadzek ora...

kujawsko-pomorskie
Parkiety i panele
11.08.2020
Zakład stolarki budowlanej ...

Poszukujesz drzwi, które będą trwałe i przetrwają długie lata intensywnego używania? Wejdź na drzwi-cal. pl i poznaj pełną ofertę produ...

podlaskie
Drzwi, bramy i ogrodzenia
07.08.2020
Rewa Sp. z o.o.

W Błędowie Tyczyńskiej w województwie podkarpackim swoją siedzibę posiada firma Rewa. Od 1995 roku zajmujemy się produkcją urządzeń odd...

podkarpackie
Systemy ochrony i bezpieczeństwa
05.08.2020
DK-Instal Dominik Dworakowski

Oferuję hydraulikę w pełnym zakresie. Centralne ogrzewanie, instalacje wody zimnej i ciepłej, montaż kotłowni gazowych i na paliwo stał...

mazowieckie
Hydraulika