Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Przebudowa drogi gminnej nr 115012 N na odcinku km ok. 0+750...
Przebudowa drogi gminnej nr 115012 N na odcinku km ok. 0+750...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Orneta
woj. warmińsko-mazurskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nie


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
w formie pisemnej, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. -€“ Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi gminnej nr 115012 N na odcinku km ok. 0+750 do km 2+008 w miejscowości Krosno - Etap III

Numer referencyjny: ZP.271.1.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi gminnej nr 115012 N na odcinku km ok. 0+750 do km 2+008 w miejscowości Krosno - Etap III 2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) roboty przygotowawcze 2) roboty ziemne 3) odwodnienie pasa drogowego 4) podbudowy 5) nawierzchnie 6) roboty wykończeniowe 7) oznakowanie dróg 8) elementy ulic Uwaga: 1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia został podzielony na dwa Etapy. a) Etap I obejmuje wykonanie w 100% elementu robót: - roboty przygotowawcze - roboty ziemne - odwodnienie pasa drogowego - podbudowy b) Etap II obejmuje wykonanie w 100% pozostałych elementów robót tj ,: - nawierzchnie - roboty wykończeniowe - oznakowanie dróg - elementy ulic 2.Etap I przedmiotu zamówienia + z Etapu II przepusty pod zjazdami z elementu robót: roboty wykończeniowe należy wykonać w terminie nie później niż do 10.08.2018r. . 3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w "Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia" Rozdziału III niniejszej SIWZ

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45233000-9, 45233140-2, 45233220-7, 45100000-8, 45110000-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2019-06-15


II.9) Informacje dodatkowe:

Wymagane zakończenie realizacji całego przedmiotu zamówienia : nie później niż do dnia 15.06.2019r. z zastrzeżeniem § 2 ust. 4 Projektu umowy Rozdziału IV SIWZ w tym: Etap I + z Etapu II przepusty pod zjazdami z elementu robót: roboty wykończeniowe nie później niż do 10.08.2018r

SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w zakresie warunku

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w zakresie warunku

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
a)w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wykonał zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo zakończył co najmniej: a.dwie roboty budowlane polegające na budowie i/lub przebudowie i/lub remoncie drogi spełniające warunki: - zakres rzeczowy każdej roboty obejmował co najmniej wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej o powierzchni min. 6000 m2 każda - wartość brutto każdej roboty co najmniej 600 000 zł brutto każda Wykazane przez Wykonawcę roboty budowlane muszą być zakończone i odebrane przez ich zleceniodawców. b) dysponuje lub będzie dysponował osobami które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadającymi następujące kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie tj. a.co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót drogowych posiadającą co najmniej: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawniają do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa - doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku kierownika robót drogowych i/lub kierownika budowy na co najmniej dwóch zakończonych i odebranych zadaniach obejmujących budowę i/lub przebudowę drogi

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe: Informacje dodatkowe dotyczące lit a) : 1)dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, 2)jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów o których mowa powyżej w pkt 1 -€“ inne dokumenty 3)przez budowę lub przebudowę należy rozumieć budowę lub przebudowę w rozumieniu art. 3 pkt 6 i 7a ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) 4)przez remont należy rozumieć remont w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) Informacje dodatkowe dotyczące lit b): 1)Przez budowę lub przebudowę należy rozumieć budowę lub przebudowę w rozumieniu art. 3 pkt 6, 7a ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) 2)Zamawiający, określając wymogi dla w/w osoby ( tj. wymienionej w lit. a.) w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych wymaga uprawnień budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1332 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278). Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008 nr 63, poz. 394). Na podstawie art. 104 ustawy Prawo budowlane osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. 3)Zakres uprawnień budowlanych w danej specjalności wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa musi uprawniać co najmniej do kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokumentu potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; Uwaga: 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, zobowiązany jest do złożenia dokumentów określonych w pkt. 1, 2 i 3 dotyczących tych podmiotów 2) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców występujących wspólnie: dokumenty, o których mowa w pkt 1, 2 i 3 przedstawia każdy wykonawca w imieniu własnym. 4. Dokumenty podmiotów zagranicznych 1)Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z § 7 ust.1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126) wykonawca zamiast dokumentów o których mowa w : a) § 6 ust. 3 pkt 3.3 ppkt 1, 2 i 3 IDW (§ 5 pkt 2, 3 i 4 w/w rozporządzenia) -€“ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,, b. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,. 2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane sporządzony wg załącznika nr 5 do IDW Rozdziału II SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ inne dokumenty; b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzony wg załącznika nr 6 do IDW Rozdziału II SIWZ ;

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1)Formularz Oferty sporządzony wg Załącznika nr 1 do IDW Rozdziału II SIWZ 2)Dowód wniesienia wadium 3)Zestawienie elementów przedmiotu zamówienia sporządzone wg Załącznika nr 2 do IDW Rozdziału II SIWZ 4)Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru, a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego ( jeżeli dana sytuacja dotyczy wykonawcy) 5)Wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom sporządzone wg załącznika nr 7 do IDW Rozdziału II SIWZ 6)Zastrzeżenie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji sporządzone wg załącznika nr 8 do IDW Rozdziału II SIWZ 7)Pisemne zobowiązanie sporządzone wg załącznika nr 10 do IDW Rozdziału II SIWZ lub inne dokumenty o których mowa § 5 ust. 4 pkt 3 IDW Rozdziału I SIWZ o ile Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych Uwaga: Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu - Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej sporządzone wg załącznika nr 9 do IDW Rozdziału II SIWZ .

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 10 000 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy )

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji jakości i rękojmi40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1.Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania czynności prawnej polegającej na zmianie postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 2. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy: 1)Konieczność przedłużenia terminu umownego zakończenia przedmiotu zamówienia z uwagi na: a)wystąpienie w trakcie realizacji przedmiotu Umowy robót dodatkowych lub zamiennych opóźniających lub wstrzymujących realizację zamówienia podstawowego objętego Umową , mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jego realizacji b)działania osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji przedmiotu zamówienia z powodów niezawinionych przez Wykonawcę, c)wystąpienie siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których strony nie mogły wcześniej przewidzieć i których nie mogły przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych. d)przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof utrudniające wykonanie robót, w tym przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonanie odbioru, Nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w czasie realizacji robót, który przy składaniu ofert musi być normalnie brany pod uwagę e)wystąpienia innych uzasadnionych okoliczności, nie powstałych z winy bądź zaniedbania Wykonawcy lub których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. Zmiany, o których mowa w ppkt 1 muszą zostać udokumentowane. Wniosek dotyczący w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć drugiej stronie w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o takiej okoliczności. Okoliczności do zmiany nie mogą być zawinione przez Wykonawcę W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności (tj o okres opóźniający lub wstrzymujący realizację zamówienia potwierdzony przez Zamawiającego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) z zastrzeżeniem, że termin realizacji przedmiotu umowy może być wydłużony łącznie dla wszystkich w/w okoliczności maksymalnie do 30.06.2019r. Jeżeli instytucja PROW wyrazi zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji zadania Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia maksymalnego terminu zakończenia realizacji zadania 30.06.2019r, ale tylko i wyłącznie w sytuacji gdy instytucja PROW wyrazi zgodę na jego wydłużenie. 2)Zmianę wynagrodzenia ryczałtowego brutto należnego wykonawcy w przypadku zmiany: a)stawki podatku od towarów i usług, b)wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę c)zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, o ile wykonawca wykaże, że opisane w lit. a), b) i c) zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy, w okolicznościach, o których mowa w lit. a), b) i c) . Wniosek powinien zawierać propozycję zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia ryczałtowego brutto wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego czy zmiany, o których mowa wyżej, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu wprowadzone zmiany uzasadniają zmianę wartości przedmiotu umowy. d)zmniejszenia (ograniczenia) zakresu przedmiotu Umowy w szczególności : a.w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu Umowy tzw. roboty "zaniechane" itp. b.w sytuacji gdy zakres przedmiotowy zamówienia ulegnie zmniejszeniu (ograniczeniu) w związku z koniecznością uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć i działań powiązanych z przedmiotem Umowy,; c.w sytuacji, gdy zakres przedmiotowy zamówienia ulegnie zmniejszeniu (ograniczeniu), w szczególności na skutek odstąpienia od realizacji jakiegokolwiek zakresu robót budowlanych objętych zamówieniem pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia, powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych, W/w sytuacjach wymienionych w lit. a. , b. i c. Zamawiającemu przysługuje prawo do zmniejszenia wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy, o wartość której wysokość zostanie wyliczona na podstawie cen jednostkowych robót lub cen czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z, Kz) przyjętych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w § 12 ust. 15 pkt 2 IDW Rozdziału I SIWZ stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy i ilości faktycznie zmniejszonego zakresu rzeczowego robót przedmiotu zamówienia. W takim przypadku Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń w stosunku do Zmawiającego z tytułu utraconego przychodu, zysku lub innych korzyści jakie mógł odnieść realizując pełen zakres robót opisanych Umową. e)wystąpienia robót zamiennych (zamiennych rozwiązań technologicznych, zamiennych materiałów i urządzeń) 3)Wprowadzenia zmian w stosunku do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia Rozdziału III SIWZ w zakresie wykonania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji konieczności zwiększenia usprawnienia procesu realizacji zamówienia, 4)Zmiana Przedstawicieli stron na budowie po stronie wykonawcy, w następujących przypadkach: a)śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, b)niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy, c)jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od wykonawcy, Powyższa zmiana wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Nowa osoba musi spełniać wymagania określone w § 5 ust.3 pkt 3 lit. b) Rozdziału I SIWZ (IDW) dla pełnienia danej funkcji. 5)Zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy dotyczącej podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest obowiązany wykazać, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 6)Zmianę w zatrudnieniu podwykonawców w przypadku, gdy Wykonawca oświadczył, iż wykona umowę osobiście w zakresie zgodnym ze SIWZ oraz zmiany osobowej podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa, 7)Oznaczenie stron umowy, wyłącznie w wyniku dozwolonego w myśl ustawy Prawo zamówień publicznych następstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy) wynikającego z prawa albo dozwolonych prawem czynności powodujących taką zmianę. 8)Powstanie rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony; 9)Zmianę warunków płatności określonych w § 6 ust. 9 Projektu Umowy Rozdziału IV SIWZ w zakresie: a)zwiększenia kwoty brutto wynagrodzenia płatnego na podstawie faktur przejściowych w roku 2018r. w przypadku zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych w budżecie gminy na rok 2018 i zmniejszenia kwoty brutto wynagrodzenia płatnego w roku 2019 b)dopuszczenia fakturowania fakturami przejściowym częściowo wykonanego i odebranego w części elementu robót o którym mowa w § 6 ust. 9 pkt 4 Umowy. 10)Skrócenie za zgodą Wykonawcy, terminu realizacji przedmiotu zamówienia tj zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia w roku 2018, ale tylko w sytuacji, gdy: a)odbiór końcowy przedmiotu zamówienia i płatność pozostałego wynagrodzenia odbędzie się nie wcześniej niż w I kwartale 2019 roku. lub b)wysokość środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy Orneta na rok 2018 zagwarantuje zapłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonany przedmiot zamówienia oraz zapłatę innych zobowiązań Zamawiającego związanych z realizacją przedmiotu zamówienia (np. nadzór inwestorski) 11)Konieczność wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a są one korzystne dla Zamawiającego 12)Wprowadzenie zmian wynika z okoliczności przewidzianych art. 144 ust.1 pkt 2-6 ustawy Pzp 3. Niezależnie od powyższych zmian, Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu Umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu Umowy. W takiej sytuacji, Zamawiający i Wykonawca wprowadzą do Umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe jego brzmienie bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu Umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-02-08, godzina: 11:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPOLECAMY:
OSTATNIO DODANE
23.03.2019
InstalBud Karol Tomasz Samiec

Jeśli zainteresowała Państwa oferta naszego zakładu kamieniarskiego, zachęcamy do kontaktu telefonicznego, mailowego. Chętnie odpowiemy...

mazowieckie
Inne biura projektów
16.03.2019
Łukasz Wójcik

Wykonujemy tynki maszynowe na terenie dolnego śląska. Na rynku działamy już 15 lat. Pracujemy na każdym materiale. Jesteśmy autor...

dolnośląskie
Usługi ogólnobudowlane
14.03.2019
Topaz s.c.

Zachęcamy do kooperacyj z przedsiębiorstwem Topaz z siedzibą w siedzibą w miejscowości Tadzino. Słyniemy z wydobywania kruszyw, przy wy...

pomorskie
Inne materiały
14.03.2019
Veyna-Weyna i S-ka Sp. j.

Firma Vejna od wielu lat zajmuję się produkcja paneli aluminiowych i PCV. Dzięki nowoczesnej linii technologi obrabiarek sterowanych nu...

kujawsko-pomorskie
Drzwi, bramy i ogrodzenia