Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   - Modernizacja nawierzchni jezdni i chodników w ulicech: Wi...
- Modernizacja nawierzchni jezdni i chodników w ulicech: Wi...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Chojnów
woj. dolnośląskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
Przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. -€“ Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca ipt

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

- Modernizacja nawierzchni jezdni i chodników w ulicech: Witosa, Mickiewicza, Bohaterów Getta Warszawskiego (Część I zamówienia), - Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej dla planowanego osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Reymonta i ulicy Ogrodowej oraz przebudowę ulicy Reymonta i ulicy ogrodowej w Chojnowie - EtapI (część II zamówienia)

Numer referencyjny: RG.271.1.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: wszystkie części

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Część I zamówienia - Modernizacja nawierzchni jezdni i chodników w ulicach: Witosa, Mickiewicza, Bohaterów Getta Warszawskiego i Małachowskiego (część I zamówienia) Część II zamówienia - Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej dla planowanego osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Reymonta i ulicy Ogrodowej oraz przebudowa ulicy Reymonta i ulicy Ogrodowej w Chojnowie -€“ Etap I (część II zamówienia) Część I zamówienia Opis Części I zamówienia Przedmiotem zmówienia jest: Modernizacja nawierzchni jezdni i chodników w ulicach: Witosa, Mickiewicza, Bohaterów Getta Warszawskiego i Małachowskiego (część I zamówienia) kod CPV Robota budowlana: 45.23.31.61 - 5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych 45.23.32.53 -€“ 7 Roboty w zakresie nawierzchni ulic Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: - Roboty rozbiórkowe nawierzchni chodników oraz jezdni z krawężnikami i obrzeżami - Wymianę warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnią chodników - Regulację urządzeń w obrębie chodników i jezdni - Wykonanie nowych nawierzchni chodników i jezdni wraz z krawężnikami betonowymi na oporze z betonu oraz obrzeżami trawnikowymi, zgodnie z przedmiarami - Wywiezienie gruzu i asfaltu Szczegółowy zakres i sposób wykonania robót zawierają przedmiary robót. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub Podwykonawcy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -€“ kodeks pracy (Dz.U. z 2016 poz 1666 ze zm.) co najmniej dwóch osób wykonujących roboty brukarskie. Warunki wykonania zamówienia: - Zamówienie powinno być wykonane w nieprzekraczalnym terminie do 30.08.2018r. - Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 36 m-cy, 48 m-cy lub 60 m-cy (zgodnie z deklaracją Wykonawcy w Formularzu Ofertowym) od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego - Wymagany okres rękojmi na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 36 m-cy, 48 m-cy lub 60 m-cy (zgodnie z deklaracją Wykonawcy w Formularzu Ofertowym) od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag - Robotami mogą kierować osoby, które posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane w poszczególnych branżach, wynikające z przepisów Prawa budowlanego. - Wykonawca zapewnia obsługę geodezyjną inwestycji, w tym sporządzenie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej potwierdzonej przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej w Legnicy, - Wykonawca zobowiązany jest do wywozu ziemi i gruzu na wysypisko odpadów, oraz utylizacji odpadów z rozbiórki materiałów szkodliwych, np. azbest, asfalt itp -€“ wymagany dokument potwierdzający przyjęcie odpadów, - Wykonawca obowiązany jest dołączyć certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną dla użytych materiałów i urządzeń; - Wszystkie roboty muszą odpowiadać Polskim Normom Branżowym oraz Warunkom Technicznym Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Przedmiary robót dołączone są do niniejszej specyfikacji oraz są dostępne do wglądu u Zamawiającego. Proponuje się Wykonawcom przeprowadzenie wizji w terenie przed złożeniem oferty. Część II zamówienia Opis Części II zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: - Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej dla planowanego osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Reymonta i Ogrodowej wraz z budową ulicy Reymonta -€“ I etap. (część II zamówienia) kod CPV Robota budowlana: 45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45.23.31.61 - 5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych 45.23.32.53 -€“ 7 Roboty w zakresie nawierzchni ulic Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej dla planowanego osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Reymonta i Ogrodowej oraz przebudowa ulicy Reymonta i ulicy Ogrodowej w Chojnowie -€“ Etap I: odcinek ul. Reymonta z chodnikami i zatokami postojowymi od skrzyżowania z ulicą Dąbrowskiego do skrzyżowania z ulicą Ogrodową (przed oznaczonym na projekcie zagospodarowania terenu przejściem dla pieszych) wraz z wymianą słupów i opraw oświetlenia drogowego. Roboty rozbiórkowe -€“ na całości zadania. UWAGA: chodnik przy kościele na długości posesji wykonać z płyt granitowych płomieniowanych gr. 6 cm i szerokości 90 cm ułożonych w dwóch ciągach równoległych (ciągłych) przedzielonych trzema rzędami kostki granitowej 10x10 cm. Po obu stronach płyty uzupełnić kostką granitową 10x10 cm.. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub Podwykonawcy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -€“ kodeks pracy (Dz.U. z 2016 poz 1666 ze zm.) co najmniej dwóch osób wykonujących roboty brukarskie i co najmniej dwóch osób wykonujących roboty instalacyjne. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: - Wykonanie sieci kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami do granic posesji lub istniejących budynków; - Wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami do granic posesji lub istniejących budynków; - Wpięcie sieci j.w. do systemu miejskiego - Roboty rozbiórkowe krawężników, podbudowy; - Frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej do ul. Dąbrowskiego; - Demontaż istniejących słupów i opraw oświetlenia drogowego (materiał z rozbiórki jest własnością Zamawiającego); - Regulacja istniejących urządzeń w obrębie jezdni, zatok postojowych i chodników; - Ułożenie krawężników i obrzeży; - Wykonanie podbudowy; - Wykonanie nawierzchni jezdni, zatok postojowych i chodników; - Montaż słupów i opraw oświetlenia drogowego: -€˘ Na odcinku od ul. Bielawskiej do ul. Ogrodowej słupy stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze stalowym, okrągłe wys. 4,5 m z tablicą bezpiecznikową, na fundamencie betonowym, z oprawą ledową o mocy 70 W (typ OCP) - 3 szt. -€˘ Na odcinku od ul Ogrodowej do ul. Dąbrowskiego słupy stalowe, ocynkowane, , malowane proszkowo w kolorze stalowym, okrągłe wys. 8 m z tablicą bezpiecznikową, na fundamencie betonowym, z wysięgnikiem 1 m, z oprawą ledową o mocy 80-85 W - 5 szt. - Wywóz gruzu i ziemi. Szczegółowy zakres i sposób wykonania robót zawierają projekty budowlane: "Przebudowa ulicy Reymonta i ulicy Ogrodowej w Chojnowie" oraz "Uzbrojenie terenu pod zabudowę jednorodzinną przy ul. Reymonta i Ogrodowej z uporządkowaniem istniejących sieci kanalizacyjnych -€“ budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami" i szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Przedmiary robót są dokumentami tylko pomocniczymi. Warunki wykonania zamówienia: - Zamówienie powinno być wykonane w nieprzekraczalnym terminie do 30.09.2018 r. - Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 36 m-cy, 48 m-cy lub 60 m-cy (zgodnie z deklaracją Wykonawcy w Formularzu Ofertowym) od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego - Wymagany okres rękojmi na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 36 m-cy, 48 m-cy lub 60 m-cy (zgodnie z deklaracją Wykonawcy w Formularzu Ofertowym) od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag - Robotami mogą kierować osoby, które posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane w poszczególnych branżach, wynikające z przepisów Prawa budowlanego. - Wykonawca zapewnia obsługę geodezyjną inwestycji, w tym sporządzenie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej potwierdzonej przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej w Legnicy, - Wykonawca zobowiązany jest do wywozu ziemi i gruzu na wysypisko odpadów, oraz utylizacji odpadów z rozbiórki materiałów szkodliwych, np. azbest, asfalt itp -€“ wymagany dokument potwierdzający przyjęcie odpadów, - Wykonawca zobowiązany jest złożyć przed podpisaniem umowy szczegółowy kosztorys ofertowy, zawierający przedmiar, tabelę elementów scalonych oraz szczegółową kalkulację zastosowanych cen jednostkowych, także w przypadku stosowania analizy własnej. - Wykonawca obowiązany jest dołączyć certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną dla użytych materiałów i urządzeń; - Wszystkie roboty muszą odpowiadać Polskim Normom Branżowym oraz Warunkom Technicznym Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Projekty budowlane w wersji elektronicznej oraz przedmiary robót dołączone są do niniejszej specyfikacji oraz są dostępne do wglądu u Zamawiającego. Proponuje się Wykonawcom przeprowadzenie wizji w terenie przed złożeniem oferty.

II.5) Główny kod CPV: 45233161-5

Dodatkowe kody CPV: 45233253-7, 45231300-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta: PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2018-09-30


II.9) Informacje dodatkowe:

Termin realizacji zamówienia: - Część I zamówienia: 30.08.2018 r. - Część II zamówienia: 30.09.2018 r.

SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że: 1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości: - Część I zamówienia -€“ 300 000,00 zł, - Część II zamówienia -€“ 200 000,00 zł. W przypadku złożenia oferty na Część I i Część II zamówienia należy wykazać posiadanie środków finansowych w wysokości 500 000,00 zł 2) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia co najmniej 500 000,00 zł W przypadku złożenia oferty na Część I i Część II zamówienia należy wykazać że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia 500 000,00 zł

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że: 1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, co najmniej po 2 roboty budowlane polegające na: - wykonaniu nawierzchni brukowanej -€“ chodniki, place, jezdnie (część I i II) - wykonaniu nawierzchni asfaltowej -€“ chodniki, place, jezdnie (część I i II) - wykonaniu sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej (część II) 2) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi i posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: - dróg lub konstrukcyjno -€“ budowlanej (wydane przed 11 lipca 2003 r., zawierające uprawnienia w specjalności drogowej i mostowej) (dla części I i II) - instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (dla części II)

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 2) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 2) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego; 3) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ inne dokumenty. 4) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi) i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany przed złożeniem oferty wnieść wadium w wysokości: - dla Części I - 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł ) - dla Części II - 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy zł)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Termin gwarancji i rękojmi20,00
Termin zapłaty20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Dopuszcza się zmianę terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia przeszkód spowodowanych siłą wyższą uniemożliwiającą prowadzenie robót budowlanych np. huragan, gradobicie, ulewny deszcz, śnieg, mróz itp. trwający nie krócej niż 7 dni. 2. W przypadku zlecenia przez Zamawiającego prac nieprzewidzianych, nie objętych zamówieniem podstawowym, a niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego, możliwa będzie zmiana terminu wykonania zamówienia. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wskazanych inspektorów nadzoru, kierowników budowy w następujących przypadkach: a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, b) nie wywiązania się z obowiązków wynikających z umowy, c) z jakichkolwiek innych niezależnych przyczyn np. rezygnacji.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-01-29, godzina: 09:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane:

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Modernizacja nawierzchni jezdni i chodników w ulicach: Witosa, Mickiewicza, Bohaterów Getta Warszawskiego i Małachowskiego (część I zamówienia)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: - Roboty rozbiórkowe nawierzchni chodników oraz jezdni z krawężnikami i obrzeżami - Wymianę warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnią chodników - Regulację urządzeń w obrębie chodników i jezdni - Wykonanie nowych nawierzchni chodników i jezdni wraz z krawężnikami betonowymi na oporze z betonu oraz obrzeżami trawnikowymi, zgodnie z przedmiarami - Wywiezienie gruzu i asfaltu Szczegółowy zakres i sposób wykonania robót zawierają przedmiary robót. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub Podwykonawcy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -€“ kodeks pracy (Dz.U. z 2016 poz 1666 ze zm.) co najmniej dwóch osób wykonujących roboty brukarskie. Warunki wykonania zamówienia: - Zamówienie powinno być wykonane w nieprzekraczalnym terminie do 30.08.2018r. - Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 36 m-cy, 48 m-cy lub 60 m-cy (zgodnie z deklaracją Wykonawcy w Formularzu Ofertowym) od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego - Wymagany okres rękojmi na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 36 m-cy, 48 m-cy lub 60 m-cy (zgodnie z deklaracją Wykonawcy w Formularzu Ofertowym) od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag - Robotami mogą kierować osoby, które posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane w poszczególnych branżach, wynikające z przepisów Prawa budowlanego. - Wykonawca zapewnia obsługę geodezyjną inwestycji, w tym sporządzenie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej potwierdzonej przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej w Legnicy, - Wykonawca zobowiązany jest do wywozu ziemi i gruzu na wysypisko odpadów, oraz utylizacji odpadów z rozbiórki materiałów szkodliwych, np. azbest, asfalt itp -€“ wymagany dokument potwierdzający przyjęcie odpadów, - Wykonawca obowiązany jest dołączyć certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną dla użytych materiałów i urządzeń; - Wszystkie roboty muszą odpowiadać Polskim Normom Branżowym oraz Warunkom Technicznym Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Przedmiary robót dołączone są do niniejszej specyfikacji oraz są dostępne do wglądu u Zamawiającego. Proponuje się Wykonawcom przeprowadzenie wizji w terenie przed złożeniem oferty.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233161-5, 45233253-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin gwarancji i rękojmi20,00
Termin zapłaty20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2Nazwa: Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej dla planowanego osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Reymonta i Ogrodowej wraz z budową ulicy Reymonta -€“ I etap. (część II zamówienia)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej dla planowanego osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Reymonta i Ogrodowej oraz przebudowa ulicy Reymonta i ulicy Ogrodowej w Chojnowie -€“ Etap I: odcinek ul. Reymonta z chodnikami i zatokami postojowymi od skrzyżowania z ulicą Dąbrowskiego do skrzyżowania z ulicą Ogrodową (przed oznaczonym na projekcie zagospodarowania terenu przejściem dla pieszych) wraz z wymianą słupów i opraw oświetlenia drogowego. Roboty rozbiórkowe -€“ na całości zadania. UWAGA: chodnik przy kościele na długości posesji wykonać z płyt granitowych płomieniowanych gr. 6 cm i szerokości 90 cm ułożonych w dwóch ciągach równoległych (ciągłych) przedzielonych trzema rzędami kostki granitowej 10x10 cm. Po obu stronach płyty uzupełnić kostką granitową 10x10 cm.. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub Podwykonawcy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -€“ kodeks pracy (Dz.U. z 2016 poz 1666 ze zm.) co najmniej dwóch osób wykonujących roboty brukarskie i co najmniej dwóch osób wykonujących roboty instalacyjne. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: - Wykonanie sieci kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami do granic posesji lub istniejących budynków; - Wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami do granic posesji lub istniejących budynków; - Wpięcie sieci j.w. do systemu miejskiego - Roboty rozbiórkowe krawężników, podbudowy; - Frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej do ul. Dąbrowskiego; - Demontaż istniejących słupów i opraw oświetlenia drogowego (materiał z rozbiórki jest własnością Zamawiającego); - Regulacja istniejących urządzeń w obrębie jezdni, zatok postojowych i chodników; - Ułożenie krawężników i obrzeży; - Wykonanie podbudowy; - Wykonanie nawierzchni jezdni, zatok postojowych i chodników; - Montaż słupów i opraw oświetlenia drogowego: -€˘ Na odcinku od ul. Bielawskiej do ul. Ogrodowej słupy stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze stalowym, okrągłe wys. 4,5 m z tablicą bezpiecznikową, na fundamencie betonowym, z oprawą ledową o mocy 70 W (typ OCP) - 3 szt. -€˘ Na odcinku od ul Ogrodowej do ul. Dąbrowskiego słupy stalowe, ocynkowane, , malowane proszkowo w kolorze stalowym, okrągłe wys. 8 m z tablicą bezpiecznikową, na fundamencie betonowym, z wysięgnikiem 1 m, z oprawą ledową o mocy 80-85 W - 5 szt. - Wywóz gruzu i ziemi. Szczegółowy zakres i sposób wykonania robót zawierają projekty budowlane: "Przebudowa ulicy Reymonta i ulicy Ogrodowej w Chojnowie" oraz "Uzbrojenie terenu pod zabudowę jednorodzinną przy ul. Reymonta i Ogrodowej z uporządkowaniem istniejących sieci kanalizacyjnych -€“ budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami" i szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Przedmiary robót są dokumentami tylko pomocniczymi. Warunki wykonania zamówienia: - Zamówienie powinno być wykonane w nieprzekraczalnym terminie do 30.09.2018 r. - Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 36 m-cy, 48 m-cy lub 60 m-cy (zgodnie z deklaracją Wykonawcy w Formularzu Ofertowym) od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego - Wymagany okres rękojmi na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 36 m-cy, 48 m-cy lub 60 m-cy (zgodnie z deklaracją Wykonawcy w Formularzu Ofertowym) od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag - Robotami mogą kierować osoby, które posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane w poszczególnych branżach, wynikające z przepisów Prawa budowlanego. - Wykonawca zapewnia obsługę geodezyjną inwestycji, w tym sporządzenie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej potwierdzonej przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej w Legnicy, - Wykonawca zobowiązany jest do wywozu ziemi i gruzu na wysypisko odpadów, oraz utylizacji odpadów z rozbiórki materiałów szkodliwych, np. azbest, asfalt itp -€“ wymagany dokument potwierdzający przyjęcie odpadów, - Wykonawca zobowiązany jest złożyć przed podpisaniem umowy szczegółowy kosztorys ofertowy, zawierający przedmiar, tabelę elementów scalonych oraz szczegółową kalkulację zastosowanych cen jednostkowych, także w przypadku stosowania analizy własnej. - Wykonawca obowiązany jest dołączyć certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną dla użytych materiałów i urządzeń; - Wszystkie roboty muszą odpowiadać Polskim Normom Branżowym oraz Warunkom Technicznym Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Projekty budowlane w wersji elektronicznej oraz przedmiary robót dołączone są do niniejszej specyfikacji oraz są dostępne do wglądu u Zamawiającego. Proponuje się Wykonawcom przeprowadzenie wizji w terenie przed złożeniem oferty.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231300-8, 45233161-5, 45233253-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin gwarancji i rękojmi20,00
Termin zapłaty20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
26.02.2020
Klimawenti Sp. z o.o.

Zajmujemy się kompleksowo instalacjami : wentylacji, klimatyzacji, chłodniczymi. Wykonujemy projekty, dobory urządzeń, montaż. Prac...

mazowieckie
Intalacje grzewcze
24.02.2020
Jeremias Sp. z o.o.

Firma Jeremias Systemy Kominowe należy do grupy Jeremias z siedzibą w Niemczech. Oddział w Polsce założony został w 1997 roku i w tym c...

wielkopolskie
Intalacje grzewcze
20.02.2020
Kerst Sp. z o.o.

DOŚWIADCZENI W BUDOWNICTWIE KERST Sp. z o. o. jest firmą budowlaną specjalizującą się w realizacji robót budowlanych dla Klientów in...

mazowieckie
Budownictwo mieszkaniowe
17.02.2020
Centrum Osłon Effect s.c. J...

Centrum Osłon Effect to firma, która specjalizuje się przede wszystkim w produkcji rolet na wymiar. Firma istnieje na rynku od 2008 rok...

pomorskie
Drzwi, bramy i ogrodzenia