Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Budowa chodnika na ul. Gabriela Narutowicza
Budowa chodnika na ul. Gabriela Narutowicza
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Rydułtowy
woj. śląskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa chodnika na ul. Gabriela Narutowicza

Numer referencyjny: BP.271.000033.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pod nazwą: "Budowa chodnika na ul. Gabriela Narutowicza" polegających na przebudowie układu komunikacyjnego ulicy Narutowicza poprzez wykonanie chodnika na ul. Gabriela Narutowicza na odcinkach: od zjazdu na kopalnię do posesji 89 i na odcinku od posesji nr 89 do granicy Miasta Rydułtowy. 2. Zamówienie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje 2 etapy stanowiące równocześnie 2 części zamówienia: 1) budowę chodnika na ul. Gabriela Narutowicza na odcinku od zjazdu na kopalnię do posesji 89 -€“ zadanie nr 1, 2) budowę chodnika na ul. Gabriela Narutowicza na odcinku od posesji nr 89 do granicy Miasta Rydułtowy -€“ zadanie nr 2.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45111200-0, 45111300-1, 45233120-6, 45233140-2, 45233220-7, 45233300-2, 45233262-3, 45450000-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2018-06-15


II.9) Informacje dodatkowe:SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
w zakresie zadania nr 1 a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, iż wykonali w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy -€“ w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane związane z budową drogi lub chodnika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, każda o wartości nie mniejszej niż 65 000,00 zł, w zakresie zadania nr 2 a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, iż wykonali w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy -€“ w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane związane z budową drogi lub chodnika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, każda o wartości nie mniejszej niż 35 000,00 zł, wspólne dla obydwu zadań: b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą się dysponowaniem: co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej (bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie). Uwaga: dopuszcza się wykazanie spełniania warunku przez jedną osobę dla obydwu zadań.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe: Zamawiający dopuszcza również wykazanie spełniania warunku dotyczącego zdolności zawodowej w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia przez osoby, które legitymują się uprawnieniami budowlanymi nabytymi na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów w myśl przepisu art. 104 ustawy Prawo budowlane, przy czym z uwagi na fakt, iż teren, na którym będą prowadzone roboty jest dotknięty wpływem eksploatacji górniczej, osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno -€“ budowlanej, z których treści wynikać będzie niemożność kierowania robotami budowlanymi na terenach objętych wpływem eksploatacji górniczej nie będzie uznawane jako spełnianie warunku.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13-14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, 3) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone - wg wzoru na załączniku nr 3 do SIWZ; 2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami -€“ wg wzoru na załączniku nr 4 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) formularz oferty -€“ wg wzoru na załączniku nr 1a i/lub 1b w zależności od liczby zadań, na które Wykonawca chce składać ofertę do SIWZ, 2) zobowiązania podmiotów trzecich do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia -€“ dołączyć jeżeli Wykonawca zamierza spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia wykazać wykorzystując zasoby podmiotów trzecich, 3) udokumentowanie wniesienia wadium w zależności od liczby zadań, na które Wykonawca składa ofertę (kopia przelewu/lub innego dokumentu), 4) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, z którego wynika zakres, tj. określenie do jakich czynności uprawniony jest pełnomocnik -€“ dołączyć, o ile dotyczy.

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

1. Stosownie do przepisu art. 45 ust. 5 ustawy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium: 1) dla zadania nr 1 w wysokości 2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100), 2) dla zadania nr 2 w wysokości 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100). 2. Zasady i formy wnoszenia wadium określa szczegółowo SIWZ i ustawa Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena60,00
skrócenie terminu realizacji zamówienia20,00
okres gwarancji15,00
doświadczenie kierownika budowy5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Projekty umów stanowią odpowiednio załącznik nr 6a i 6b do SIWZ. 2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Zmiana postanowień umownych (istotnych) jest dopuszczalna w zakresie i na warunkach opisanych w ust. 4 -€“8, a także w razie zaistnienia przesłanek wynikających z przepisów art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy. 4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia w przypadku: 1) przedłużającej się procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności wniesienia przez Wykonawców środków ochrony prawnej. Maksymalny okres przesunięcia terminu równy będzie okresowi, w czasie którego trwało zawieszenie postępowania w następstwie wniesienia odwołania, 2) wystąpienia zjawisk atmosferycznych niekorzystnych i ponadnormatywnych do typowych dla danego miesiąca panujących na tym terenie, uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu przyjętej technologii realizacji prac określonych umową, normami lub innymi przepisami w szczególności gdy wystąpią opady deszczu albo śniegu nieprzerwanie przez co najmniej 5 dni (w czasie dnia pracy) i doprowadzą do bezpośredniego braku możliwości realizacji robót budowlanych. Nie dotyczy okresu zimowego, 3) wystąpienia klęski żywiołowej w rozumieniu przepisu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1897). Okoliczności, o których mowa w pkt 2 i 3 muszą znaleźć odzwierciedlenie w dzienniku budowy (przestój w prowadzeniu robót) i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Termin realizacji umowy zostanie przesunięty o tyle dni, ile trwał potwierdzony w dzienniku budowy przestój w prowadzeniu robót, 4) wystąpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym lub nadziemnym w związku z brakiem naniesienia tego uzbrojenia na mapach. W przypadku wystąpienia tego typu odstępstw od założonych, termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas uzyskania niezbędnych uzgodnień, zaprojektowania niezbędnych zabezpieczeń sieci oraz dokonania przełożenia kolidującego uzbrojenia, 5) występowania niewybuchów lub niewypałów skutkujących niemożliwością dalszego prowadzenia robót. W przypadku wystąpienia tego typu zjawisk, termin realizacji umowy zostanie wydłużony o okres niezbędny do zabezpieczenia, a następnie usunięcia przez właściwe służby niewypałów czy niewybuchów, 6) konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej zarówno istotnych i nieistotnych z punktu widzenia Prawa budowlanego, w zakresie, w jakim ww. okoliczności mają wpływ na niedotrzymanie terminu zakończenia robót, a zmiany te wynikają w szczególności z błędów dokumentacji, zmiany przepisów prawa, zmiany okoliczności faktycznych występujących w trakcie realizacji zamówienia, zmian których niewprowadzenie zagraża ciągłości i prawidłowości funkcjonowania obiektu. W takim przypadku termin realizacji zamówienia zostanie przedłużony odpowiednio o okres, w którym wystąpiły ww. okoliczności. W takim przypadku przedłużenie będzie liczone w dniach w stosunku 1:1, 7) realizacji dodatkowych robót budowlanych nieobjętych zamówieniem podstawowym wprowadzonych w ramach zmiany umowy określonej w przepisie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Maksymalny okres przesunięcia terminu równy będzie okresowi, w czasie którego wykonywane były roboty dodatkowe, bez wykonania których nie byłoby możliwe zakończenie robót objętych przedmiotem zamówienia. 5. Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu realizacji robót budowlanych w przypadku: 1) konieczności wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych; 2) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 3) konieczności zmiany materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, w sytuacji ich niedostępności na rynku spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów bądź urządzeń. 6. Zamawiający dopuszcza rezygnację z realizacji części przedmiotu zamówienia wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli spowodowane to będzie działaniem siły wyższej lub podyktowane będzie względami technicznymi. 7. Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu płatności, tj. terminu zapłaty faktury albo wysokości limitu wydatków w ramach fakturowania częściowego w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy albo jeżeli konieczność zmiany warunków będzie podyktowana koniecznością rozliczenia dotacji Miasta Radlin -€“ dotyczy zadania nr 1. 8. Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie osoby wskazanej w ofercie jako kierownik budowy, przy czym zmiana ta jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych takich jak śmierć, ciężka choroba, wypadek, rozwiązanie stosunku pracy, itp., i pod warunkiem, że nowa osoba będzie się legitymowała co najmniej analogicznym doświadczeniem w kierowaniu robotami drogowymi, dzięki któremu Wykonawca otrzymał punktację w kryterium doświadczenie kierownika budowy. Wykonawca wraz z wnioskiem o zmianę umowy przedstawia dokumenty potwierdzające spełnianie przez proponowaną osobę powyższych wymogów.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-01-29, godzina: 12:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane:

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Budowa chodnika na ul. Gabriela Narutowicza na odcinku od zjazdu na kopalnię do posesji 89
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zakres robót w ramach zadania nr 1obejmuje: 1) roboty rozbiórkowe: a) krawężników betonowych, b) nawierzchni i konstrukcji zjazdów indywidualnych c) nawierzchni i konstrukcji dojść do posesji, d) istniejącej nawierzchni asfaltowej na szerokości ok. 50 cm od strony zaprojektowanego chodnika, 2) wykonanie robót ziemnych, 3) budowę chodnika o szerokości 2m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm ograniczonego z jednej strony krawężnikiem betonowym 15x30 cm z drugiej strony poprzez obrzeże betonowe 8x30 cm. Krawężniki i obrzeża betonowe posadowione na ławie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15, 4) wykonanie zjazdów, 5) wykonanie przebudowy sieci uzbrojenia w przypadku wystąpienia kolizji, 6) wykonanie humusowania i obsiania trawą terenów zielonych. 2. Zamawiający dysponuje czasową organizacją ruchu na realizację robót, jednakże Wykonawca może opracować we własnym zakresie projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 3. Szczegółowy zakres robót określa: dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45100000-8, 45111200-0, 45111300-1, 45233120-6, 45233140-2, 45233220-7, 45233300-2, 45233262-3, 45450000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
skrócenie terminu realizacji zamówienia20,00
okres gwarancji15,00
doświadczenie kierownika budowy5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2Nazwa: Budowa chodnika na ul. Gabriela Narutowicza na odcinku od posesji nr 89 do granicy Miasta Rydułtowy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zakres robót w ramach zadania nr 2 obejmuje: 1) roboty rozbiórkowe: a) krawężników betonowych, b) nawierzchni i konstrukcji zjazdów indywidualnych, c) nawierzchni i konstrukcji dojść do posesji, d) istniejącej nawierzchni asfaltowej na szerokości ok. 50 cm od strony zaprojektowanego chodnika, 2) wykonanie robót ziemnych, 3) budowę chodnika o szerokości 1,5m o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm ograniczonego z jednej strony krawężnikiem betonowym 15x30 cm z drugiej strony poprzez obrzeże betonowe 8x30 cm. Krawężniki i obrzeża betonowe posadowione na ławie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15, 4) wykonanie zjazdów, 5) wykonanie przebudowy sieci uzbrojenia w przypadku wystąpienia kolizji, 6) wykonanie humusowania i obsiania trawą terenów zielonych, 7) przebudowę istniejącego hydrantu. 2. Zamawiający dysponuje czasową organizacją ruchu na realizację robót, jednakże Wykonawca może opracować we własnym zakresie projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 3. Szczegółowy zakres robót określa: dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45100000-8, 45111200-0, 45111300-1, 45233120-6, 45233140-2, 45233220-7, 45233300-2, 45233262-3, 45450000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
skrócenie terminu realizacji zamówienia20,00
okres gwarancji15,00
doświadczenie kierownika budowy5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
23.05.2019
EURO-MET Sp. z o.o.

Dlaczego warto wybrać właśnie naszą ofertę? Przede wszystkim ze względu na wytrzymałość naszych produktów. Dzięki temu są one bardzo tr...

śląskie
Instalacje elektryczne
22.05.2019
ADVERT Mirosław Benier

Witam! Wykonam wszelkiego rodzaju prace ziemne koparką, koparko – ładowarką: wykopy pod fundamenty, wykopy pod sieci wodociągow...

dolnośląskie
Prace ziemne
19.05.2019
Czes-Bud Czesław Kiełbasa

Witam. Zajmujemy się kryciem dachów od wielu lat. W naszych usługach jest krycie dachów każdym rodzajem blach, dachówką, gontem bitum...

mazowieckie
Budownictwo mieszkaniowe
17.05.2019
Centrum Płyty Warstwowej Ob...

Z przyjemnością prezentujemy Państwu propozycję firmy Lekka Obudowa. Nasza siedziba mieści się w Obornikach w województwie wielkopolski...

wielkopolskie
Inne materiały