Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaln...
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaln...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Radymno
woj. podkarpackie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej.

Numer referencyjny: RG.I.271.45-2.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 5

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia objęty niniejszym postępowaniem podzielony został na pięć części : Część I zamówienia "Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego ul. Rynek 2 w Radymnie wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej." Przedmiot zamówienia obejmuje: - wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego oraz powykonawczego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową w Radymnie, zlokalizowanego przy ul. Rynek 2, a dotyczącego: remontu elewacji obiektu, wyczyszczenia, osuszenia i impregnacji ścian zewnętrznych, docieplenia systemowego ścian powyżej poziomu gruntów wraz z płytami balkonowymi, stropów oraz podłóg na parterze i w piwnicy , docieplenia systemowego ścian zewnętrznych poniżej poziomu gruntu z izolacją przeciwwodną wraz z osuszeniem, wymianie i montażu rur spustowych i rynien oraz m.in. instalacji odgromowej, prac remontowych dachu wraz z obróbkami blacharskimi, wymianę instalacji c.o. i ciepłej wody, renowacji elementów i detali architektonicznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, częściowej wymiany więźby dachowej, przemurowania kominów i trzonów kominowych oraz wymiany pokrycia dachowego na blachę płaską w kolorze naturalnym, - uzyskanie stosownych pozwoleń wymaganych prawem, zabezpieczenie i oznaczenie terenu, gdzie będą wykonywane prace remontowe; - wykonanie robót budowlanych według dokumentacji projektowej; - uzyskanie i przekazanie inwestorowi niezbędnej dokumentacji dotyczącej odbioru przedmiotu zamówienia. Zamówienie obejmuje wszystkie prace projektowe i całość robót remontowo -€“ budowlanych, związanych z termoizolacją obiektu, a w szczególności: - wykonanie projektu architektoniczno -€“ budowlanego, wielobranżowego dla całego zadania, - wykonanie dokumentacji wykonawczej branżowej, - uzyskanie wymaganych uzgodnień i decyzji, - uzyskanie pozwolenia na budowę (przebudowę), - opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, - opracowanie przedmiarów robót, - opracowanie kosztorysów inwestorskich ze zbiorczym zestawieniem kosztów, - wykonanie wszystkich robót budowlanych, instalacyjnych i prac zagospodarowania terenu na działce, na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej. Audyt energetyczny jest załącznikiem do programu funkcjonalno -€“użytkowego, a obliczenia bilansowe z tego opracowania będą stanowić dane wyjściowe do sporządzenia bilansu- świadectwa energetycznego budynku wymaganego od Wykonawcy po zakończeniu zadania. Budynek objęty ochroną konserwatorska na podstawie decyzji nr A-280 z 28.12.1987 rok. Prowadzenie przy nim robót wymaga uzyskania pozwolenia Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Rozwiązania architektoniczne powinny nawiązywać do istniejącej zabudowy oraz porządku architektoniczno-przestrzennego otoczenia i muszą być uzgodnione z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Wymagany współczynnik przenikania ciepła dla poszczególnych przegród wg WT'2021 (zgody z audytem). Część II zamówienia "Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego ul. Lwowska 54 w Radymnie wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej." Przedmiot zamówienia obejmuje: - wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego oraz powykonawczego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Radymnie, zlokalizowanego przy ul. Lwowska 54, a dotyczącego: remontu elewacji obiektu, wyczyszczenia, osuszenia i impregnacji ścian zewnętrznych, docieplenia systemowego ścian powyżej poziomu gruntów wraz z płytą balkonową , stropów oraz podłóg na parterze i w piwnicy, docieplenia systemowego ścian zewnętrznych poniżej poziomu gruntu z izolacją przeciwwodną wraz z osuszeniem, wymianie i montażu nowych rur spustowych i rynien oraz m.in. instalacji odgromowej, prac remontowych dachu wraz z obróbkami blacharskimi, remont kominów, wymianę instalacji c.o. i ciepłej wody, renowacji elementów i detali architektonicznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, częściowa wymiana więźby dachowej, przemurowanie kominów i trzonów kominowych oraz wymianę pokrycia dachowego, - uzyskanie stosownych pozwoleń wymaganych prawem, zabezpieczenie i oznaczenie terenu, gdzie będą wykonywane prace remontowe; - wykonanie robót budowlanych według dokumentacji projektowej; - uzyskanie i przekazanie inwestorowi niezbędnej dokumentacji dotyczącej odbioru przedmiotu zamówienia. Zamówienie obejmuje wszystkie prace projektowe i całość robót remontowo -€“ budowlanych, związanych z termoizolacją obiektu, a w szczególności: - wykonanie projektu architektoniczno -€“ budowlanego, wielobranżowego dla całego zadania, - wykonanie dokumentacji wykonawczej branżowej, - uzyskanie wymaganych uzgodnień i decyzji, - uzyskanie pozwolenia na budowę (przebudowę), - opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, - opracowanie przedmiarów robót, - opracowanie kosztorysów inwestorskich ze zbiorczym zestawieniem kosztów, - wykonanie wszystkich robót budowlanych, instalacyjnych i prac zagospodarowania terenu na działce, na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej. Audyt energetyczny jest załącznikiem do programu funkcjonalno -€“ użytkowego, a obliczenia bilansowe z tego opracowania będą stanowić dane wyjściowe do sporządzenia bilansu- świadectwa energetycznego budynku wymaganego od Wykonawcy po zakończeniu zadania. Ponadto zgodnie z wytycznymi Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 08.09.2016r., znak UOZ-1.5183.131.2016 dopuszczalny jest jedynie remont elewacji w technologii tradycyjnej z zachowaniem istniejącego detalu architektonicznego, z zastosowaniem kolorystyki nawiązującej do kolorystyki oryginalnej ustalonej na podstawie próbek wykonanych na elewacji. Część III zamówienia "Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego ul. Lwowska 22B w Radymnie wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej." Przedmiot zamówienia obejmuje: - wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego oraz powykonawczego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Radymnie, zlokalizowanego przy ul. Lwowska 22B, dotyczącego: remontu elewacji obiektu, wyczyszczenia, osuszenia i impregnacji ścian zewnętrznych, docieplenia systemowego ścian powyżej poziomu gruntów, , stropów oraz podłóg na parterze i w piwnicy, docieplenia systemowego ścian zewnętrznych poniżej poziomu gruntu z izolacją przeciwwodną wraz z osuszeniem, wymianie i montażu rur spustowych i rynien oraz m.in. instalacji odgromowej, prac remontowych dachu wraz z obróbkami blacharskimi, wymianę instalacji c.o. i ciepłej wody, renowacji elementów i detali architektonicznych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, remont więźby dachowej, przemurowania kominów i trzonów kominowych oraz wymiany pokrycia dachowego, - uzyskanie stosownych pozwoleń wymaganych prawem, zabezpieczenie i oznaczenie terenu, gdzie będą wykonywane prace remontowe; - wykonanie robót budowlanych według dokumentacji projektowej; - uzyskanie i przekazanie inwestorowi niezbędnej dokumentacji dotyczącej odbioru przedmiotu zamówienia. Zamówienie obejmuje wszystkie prace projektowe i całość robót remontowo -€“ budowlanych, związanych z termoizolacją obiektu, a w szczególności: - wykonanie projektu architektoniczno -€“ budowlanego, wielobranżowego dla całego zadania, - wykonanie dokumentacji wykonawczej branżowej, - uzyskanie wymaganych uzgodnień i decyzji, - uzyskanie pozwolenia na budowę (przebudowę), - opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, - opracowanie przedmiarów robót, - opracowanie kosztorysów inwestorskich ze zbiorczym zestawieniem kosztów, - wykonanie wszystkich robót budowlanych, instalacyjnych i prac zagospodarowania terenu na działce, na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej. Audyt energetyczny jest załącznikiem do programu funkcjonalno-€“użytkowego, a obliczenia bilansowe z tego opracowania będą stanowić dane wyjściowe do sporządzenia bilansu - świadectwa energetycznego budynku wymaganego od Wykonawcy po zakończeniu zadania. Budynek podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie wpisu do rejestru zabytków decyzją nr A-280 z 28.12.1987. Prowadzenie przy nim robót wymaga uzyskania pozwolenia Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zgodnie z wytycznymi Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 08.09.2016r., znak UOZ-1.5183.131.2016 dopuszczalny jest jedynie remont elewacji w technologii tradycyjnej z zachowaniem istniejącego detalu architektonicznego, z zastosowaniem kolorystyki nawiązującej do kolorystyki oryginalnej ustalonej na podstawie próbek wykonanych na elewacji Część IV zamówienia "Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego ul. Lwowska 42 w Radymnie wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej." Przedmiot zamówienia obejmuje: - wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego oraz powykonawczego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową w Radymnie, zlokalizowanego przy ul. Lwowska 42, a dotyczącego: remontu elewacji obiektu, wyczyszczenia, osuszenia i impregnacji ścian zewnętrznych, docieplenia systemowego ścian powyżej poziomu gruntów , stropów oraz podłóg na parterze i w piwnicy, docieplenia systemowego ścian zewnętrznych poniżej poziomu gruntu z izolacją przeciwwodną wraz z osuszeniem, wymianie i montażu rur spustowych i rynien oraz m.in. instalacji odgromowej, prac remontowych dachu wraz z obróbkami blacharskimi, wymianę instalacji c.o. i ciepłej wody, renowacji elementów i detali architektonicznych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, częściowej wymiany więźby dachowej, przemurowania kominów i trzonów kominowych oraz wymiany pokrycia dachowego, - uzyskanie stosownych pozwoleń wymaganych prawem, zabezpieczenie i oznaczenie terenu, gdzie będą wykonywane prace remontowe; - wykonanie robót budowlanych według dokumentacji projektowej; - uzyskanie i przekazanie inwestorowi niezbędnej dokumentacji dotyczącej odbioru przedmiotu zamówienia. Zamówienie obejmuje wszystkie prace projektowe i całość robót remontowo -€“ budowlanych, związanych z termoizolacją obiektu, a w szczególności: - wykonanie projektu architektoniczno -€“ budowlanego, wielobranżowego dla całego zadania, - wykonanie dokumentacji wykonawczej branżowej, - uzyskanie wymaganych uzgodnień i decyzji, - uzyskanie pozwolenia na budowę (przebudowę), - opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, - opracowanie przedmiarów robót, - opracowanie kosztorysów inwestorskich ze zbiorczym zestawieniem kosztów, - wykonanie wszystkich robót budowlanych, instalacyjnych i prac zagospodarowania terenu na działce, na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej. Audyt energetyczny jest załącznikiem do programu funkcjonalno -€“użytkowego, a obliczenia bilansowe z tego opracowania będą stanowić dane wyjściowe do sporządzenia bilansu- świadectwa energetycznego budynku wymaganego od Wykonawcy po zakończeniu zadania. Budynek ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków i podlega ochronie w zakresie ukształtowania bryły i wystroju elewacji. Prowadzenie przy nim robót wymaga uzgodnienia z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Zgodnie z wytycznymi Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 08.09.2016r., znak UOZ-1.5183.131.2016 dopuszczalny jest jedynie remont elewacji w technologii tradycyjnej z zachowaniem istniejącego detalu architektonicznego, z zastosowaniem kolorystyki nawiązującej do kolorystyki oryginalnej ustalonej na podstawie próbek wykonanych na elewacji Część V zamówienia "Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego ul. Lwowska 2/Rynek 15 w Radymnie wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej." Przedmiot zamówienia obejmuje: - wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego oraz powykonawczego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową w Radymnie, zlokalizowanego przy ul. Rynek 15/Lwowska 2, a dotyczącego: remontu elewacji obiektu, wyczyszczenia, osuszenia i impregnacji ścian zewnętrznych, docieplenia systemowego ścian powyżej poziomu gruntów wraz z płytami balkonowymi stropów oraz podłóg na parterze i w piwnicy, docieplenia systemowego ścian zewnętrznych poniżej poziomu gruntu z izolacją przeciwwodną wraz z osuszeniem, wymianie i montażu rur spustowych i rynien oraz m.in. instalacji odgromowej, prac remontowych dachu wraz z obróbkami blacharskimi, wymianę instalacji c.o. i ciepłej wody, renowacji elementów i detali architektonicznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, częściowej wymiany więźby dachowej, przemurowania kominów i trzonów kominowych oraz wymiany pokrycia dachowego na blachę płaską w kolorze naturalnym, - uzyskanie stosownych pozwoleń wymaganych prawem, zabezpieczenie i oznaczenie terenu, gdzie będą wykonywane prace remontowe; - wykonanie robót budowlanych według dokumentacji projektowej; - uzyskanie i przekazanie inwestorowi niezbędnej dokumentacji dotyczącej odbioru przedmiotu zamówienia. Zamówienie obejmuje wszystkie prace projektowe i całość robót remontowo -€“ budowlanych, związanych z termoizolacją obiektu, a w szczególności: - wykonanie projektu architektoniczno -€“ budowlanego, wielobranżowego dla całego zadania, - wykonanie dokumentacji wykonawczej branżowej, - uzyskanie wymaganych uzgodnień i decyzji, - uzyskanie pozwolenia na budowę (przebudowę), - opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, - opracowanie przedmiarów robót, - opracowanie kosztorysów inwestorskich ze zbiorczym zestawieniem kosztów, - wykonanie wszystkich robót budowlanych, instalacyjnych i prac zagospodarowania terenu na działce, na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej. Audyt energetyczny jest załącznikiem do programu funkcjonalno -€“użytkowego, a obliczenia bilansowe z tego opracowania będą stanowić dane wyjściowe do sporządzenia bilansu- świadectwa energetycznego budynku wymaganego od Wykonawcy po zakończeniu zadania. Budynek objęty ochroną konserwatorska na podstawie decyzji nr A-280 z 28.12.1987 rok. Prowadzenie przy nim robót wymaga uzyskania pozwolenia Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zgodnie z wytycznymi Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 10.08.2016r., znak UOZ-1.5183.105.2016 dopuszczalny jest jedynie remont elewacji w technologii tradycyjnej z zachowaniem istniejącego detalu architektonicznego, z zastosowaniem kolorystyki nawiązującej do kolorystyki oryginalnej ustalonej na podstawie próbek wykonanych na elewacji W celu poprawienia efektywności energetycznej budynków, w zakresie niniejszego zamówienia należy przeprowadzić prace projektowe na bazie Programów funkcjonalno-użytkowych, stanowiących załączniki do SIWZ, audytów energetycznych stanowiących załączniki do SIWZ oraz roboty modernizacyjne (budowlane/inwestycyjne) polegające na: - wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekty wykonawcze) wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń, w tym prawomocnego pozwolenia na budowę jak również pozwolenia na użytkowanie z PINB lub UDT jeśli będą wymagane obowiązującymi przepisami prawa; - wykonaniu prac zgodnie z wymaganiami i pozostałymi informacjami opisanymi przez Zamawiającego i zawartymi w Programach Funkcjonalno-Użytkowych (PFU), dla zaprojektowania i wykonania budowy oraz modernizacji instalacji, przepisami Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach oraz z wytycznymi oraz zgodnie z wytycznymi Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak UOZ-1.5183.105.2016 z 10 sierpnia 2016 rok oraz znak UOZ-1.5183.131.2016 z 08 września 2016 rok;; - uzyskaniu wymaganych efektów energetycznych (w rozumieniu osiągnięcie wymaganych parametrów technologicznych i technicznych) zgodnie z PFU, audytów energetycznych i wymogami prawa. Wykonawca przeniesie na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość autorskich praw majątkowych do całości autorskich opracowań wykonanych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. Dokumentacja projektowa powinna być kompletna i branżowo wzajemnie skoordynowana pod względem technicznym oraz musi spełniać wymagania obowiązujących ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, Norm Europejskich, przepisów techniczno-budowlanych oraz zasad wiedzy technicznej zgodnie z zapisami SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest stosować wszystkie przepisy wydane przez władze centralne, lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanym opracowaniem projektowym oraz wykonaniem robót budowlanych i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania zamówienia. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektu, sprzętu, materiałów, urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowania projektowego oraz robót budowlanych. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić zasady ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności zasadę uczciwej konkurencji. Opisując materiały przewidziane do wykorzystania w trakcie realizacji robót będzie posługiwał się obiektywnymi cechami technicznymi, jakościowymi, a w szczególności nie będzie odwoływał się do producenta, typu, marki, znaku handlowego, patentu itp. chyba, że będzie to uzasadnione specyfiką co nie pozwoli opisać materiałów za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszyć będą wyrazy "lub równoważny" oraz Wykonawca określi minimalne wymagane parametry wskazujące na równoważność zastosowanych materiałów. Dokumentacja projektowa musi zawierać m.in. następujące opracowania: 1) Część I Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego ul. Rynek 2 w Radymnie wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej: -€˘ projekt budowlany, -€˘ projekt wykonawczy, -€˘ przedmiaru robót, -€˘ kosztorys inwestorski, -€˘ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, -€˘ informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (jeżeli jej wykonania wymagają przez odrębne przepisy), -€˘ zgody współwłaścicieli, -€˘ projekt tymczasowej organizacji ruchu, -€˘ ekspertyza mykologiczna w zakresie więźby dachowej stropów i ścian (zewnętrznych osłonowych i wewnętrznych konstrukcyjnych) ścian fundamentowych i piwnic, ławy fundamentowej, klatki schodowej, trzonów kominowych oraz elementów wykończeniowych jak tynki okładziny podłóg i posadzek. 2) Część II Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego ul. Lwowska 54 w Radymnie wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej: -€˘ projekt budowlany, -€˘ projekt wykonawczy, -€˘ przedmiaru robót, -€˘ kosztorys inwestorski, -€˘ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, -€˘ informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (jeżeli jej wykonania wymagają przez odrębne przepisy), -€˘ zgody współwłaścicieli, -€˘ ekspertyza mykologiczna w zakresie więźby dachowej stropów i ścian (zewnętrznych osłonowych i wewnętrznych konstrukcyjnych) ścian fundamentowych i piwnic, ławy fundamentowej, klatki schodowej, trzonów kominowych oraz elementów wykończeniowych jak tynki okładziny podłóg i posadzek. 3) Część III Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego ul. Lwowska 22B w Radymnie wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej: -€˘ projekt budowlany, -€˘ projekt wykonawczy, -€˘ przedmiaru robót, -€˘ kosztorys inwestorski, -€˘ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, -€˘ informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (jeżeli jej wykonania wymagają przez odrębne przepisy), -€˘ zgody współwłaścicieli, -€˘ ekspertyza mykologiczna w zakresie więźby dachowej stropów i ścian (zewnętrznych osłonowych i wewnętrznych konstrukcyjnych) ścian fundamentowych i piwnic, ławy fundamentowej, klatki schodowej, trzonów kominowych oraz elementów wykończeniowych jak tynki okładziny podłóg i posadzek, 4) Część IV Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego ul. Lwowska 42 w Radymnie wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej: -€˘ projekt budowlany, -€˘ projekt wykonawczy, -€˘ przedmiaru robót, -€˘ kosztorys inwestorski, -€˘ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych -€˘ informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (jeżeli jej wykonania wymagają przez odrębne przepisy), -€˘ zgody współwłaścicieli, -€˘ projekt tymczasowej organizacji ruchu, -€˘ ekspertyza mykologiczna w zakresie więźby dachowej stropów i ścian (zewnętrznych osłonowych i wewnętrznych konstrukcyjnych) ścian fundamentowych i piwnic, ławy fundamentowej, klatki schodowej, trzonów kominowych oraz elementów wykończeniowych jak tynki okładziny podłóg i posadzek, 5) Część V Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego ul. Lwowska 2/Rynek 15 w Radymnie wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej: -€˘ projekt budowlany, -€˘ projekt wykonawczy, -€˘ przedmiaru robót, -€˘ kosztorys inwestorski, -€˘ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, -€˘ informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (jeżeli jej wykonania wymagają przez odrębne przepisy), -€˘ zgody współwłaścicieli, -€˘ projekt tymczasowej organizacji ruchu, -€˘ ekspertyza mykologiczna w zakresie więźby dachowej stropów i ścian (zewnętrznych osłonowych i wewnętrznych konstrukcyjnych) ścian fundamentowych i piwnic, ławy fundamentowej, klatki schodowej, trzonów kominowych oraz elementów wykończeniowych jak tynki okładziny podłóg i posadzek. Odrębnie dla każdej z części zamówienia wykonanie każdej dokumentacji projektowej obejmuje uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, w tym uzyskania pozwolenia na budowę oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, z podziałem na: 1) opracowanie koncepcji architektonicznych odrębnie dla Części I, Części II, Części III, Części IV, Części V zamówienia. Każda opracowana przez Wykonawcę koncepcja architektoniczna wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego; 2) opracowanie projektów budowlanych wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych odrębnie dla Części I, Części II, Części III, Części IV, Części V zamówienia. Każdy ze sporządzonych odrębnie dla każdej z części zamówienia projektów budowlanych musi obejmować w szczególności zakres robót wynikających z Rozdziału IV pkt 3 niniejszej specyfikacji oraz powinien być opracowany zgodnie z niżej wymienionymi założeniami: Strona tytułowa projektu budowlanego W projekcie budowlanym należy na stronie tytułowej zamieścić: - nazwę, adres obiektu budowlanego i numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany; - imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres; - nazwę i adres jednostki projektowania; - imiona i nazwiska projektantów opracowujących wszystkie części projektu budowlanego, wraz z określeniem zakresu ich opracowania, specjalności i numeru posiadanych uprawnień budowlanych, oraz datę opracowania i podpisy; - spis zawartości projektu budowlanego wraz z wykazem załączonych do projektu wymaganych przepisami szczególnymi uzgodnień, pozwoleń lub opinii, także specjalistycznych, oraz, stosownie do potrzeb, oświadczeń właściwych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 34 projekt budowlany ust. 3 pkt 3. Jeżeli projekt architektoniczno-budowlany podlega sprawdzeniu, na stronie (stronach) tytułowej należy zamieścić imiona i nazwiska osób sprawdzających projekt, wraz z podaniem przez każdą z nich specjalności i numeru posiadanych uprawnień budowlanych, datę i podpisy. Metryka projektu Na rysunkach wchodzących w skład projektu budowlanego należy umieścić metrykę projektu zawierającą: - nazwę i adres obiektu budowlanego; - tytuł (nazwę), skalę i numer rysunku; - imię i nazwisko projektanta (projektantów), specjalność i numer uprawnień budowlanych, datę i podpis. W projekcie architektoniczno-budowlanym, objętym obowiązkiem sprawdzenia, należy umieścić w metryce, o której mowa w ust. 1, imię i nazwisko osoby sprawdzającej rysunek, specjalność i numer posiadanych uprawnień budowlanych oraz datę i podpis potwierdzający sprawdzenie. Projekt obiektu budowlanego przeznaczony do wielokrotnego zastosowania, spełniający wymagania rozporządzenia, może być zastosowany jako projekt architektoniczno-budowlany przez projektanta obiektu budowlanego, po przystosowaniu do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz do warunków otoczenia. Numeracja Wszystkie strony i arkusze stanowiące części projektu budowlanego oraz załączniki do projektu powinny być opatrzone numeracją. Części projektu budowlanego odrębnie oprawione oraz załączniki powinny mieć numerację zgodną ze spisem zawartości tego projektu. Technika graficzna, oprawa, język i liczba egzemplarzy projektu budowlanego Projekt budowlany należy sporządzić w czytelnej technice graficznej oraz oprawić w okładkę formatu A-4, w sposób uniemożliwiający dekompletację projektu. Dopuszcza się oprawę projektu budowlanego w tomy obejmujące: - projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz oświadczenia, o których mowa w art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ; - projekt architektoniczno-budowlany i wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych, o których mowa w art. 34 projekt budowlany ust. 3 pkt 4. Do zamierzenia budowlanego zawierającego więcej niż jeden obiekt budowlany można stosować oprawę wielotomową. Projekt budowlany należy opracować w języku polskim, stosując zasady wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe określone w Polskich Normach lub inne objaśnione w legendzie. Projekt budowlany sporządza się w 4 egzemplarzach z przeznaczeniem 1 egzemplarza do archiwum właściwego organu nadzoru budowlanego, 1 egzemplarza dla organu wydającego pozwolenie na budowę i 2 egzemplarzy dla inwestora. Spełnienie wymagań rozporządzenia Wymagania rozporządzenia dotyczące projektu zagospodarowania działki lub terenu i projektu architektoniczno-budowlanego należy spełnić z zachowaniem przepisu art. 34 projekt budowlany, ust. 2, uwzględniając w szczególności cechy danego obiektu budowlanego, takie jak przeznaczenie, sposób użytkowania, usytuowanie, rozmiary, sposób i zakres oddziaływania na otoczenie i złożoność rozwiązań technicznych, oraz rodzaj i specyfikę obiektu budowlanego. Z projektu budowlanego zawierającego obiekty budowlane lub ich części niejawne służące obronności i bezpieczeństwu państwa powinny być wyłączone części projektu zawierające układy funkcjonalne, technologiczne, parametry techniczne, dane o wyposażeniu oraz inne mogące ujawnić charakter, przeznaczenie i nazwę obiektu budowlanego. Zakres wyłączenia określa inwestor zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych oraz umowami i porozumieniami międzynarodowymi. 3) opracowanie projektów wykonawczych odrębnie dla Części I, Części II, Części III, Części IV, Części V zamówienia. Każdy ze sporządzonych odrębnie dla każdej z części zamówienia projektów wykonawczych musi odpowiadać poniższym warunkom: Projekt wykonawczy powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych. Projekty wykonawcze muszą zawierać rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót i zastosowanych skal rysunków w projekcie budowlanym wraz z wyjaśnieniami opisowymi, które dotyczą: - części obiektu, - rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych, - detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych, - instalacji i wyposażenia technicznego, - których odzwierciedlenie na rysunkach projektu budowlanego nie jest wystarczające dla potrzeb, o których mowa w ust. 1. Projekty wykonawcze, w zależności od zakresu i rodzaju robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, powinny być opracowane dla: - przygotowania terenu pod budowę; - robót budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz robót w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, włącznie z robotami wykończeniowymi w zakresie obiektów budowlanych; - robót w zakresie instalacji budowlanych; - robót związanych z zagospodarowaniem terenu. 4) opracowanie odrębnie dla Części I, Części II, Części III, Części IV, Części V zamówienia: kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów robót dla poszczególnych branż, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Przed przejściem do kolejnego etapu (części) i ostatecznym powieleniem dokumentacji opracowanej odrębnie dla Części I, Części II, Części III, Części IV, Części V zamówienia, ma ona zostać przedłożona w formie papierowej i elektronicznej Zamawiającemu do zaopiniowania. Zamawiający ustosunkuje się do niej w ciągu 14 dni roboczych od jej dostarczenia. Zamawiający zaaprobuje opracowaną przez Wykonawcę dokumentację, jedynie wówczas, jeżeli będzie ona zgodna z przedmiotem zamówienia i potrzebami Zamawiającego. Przez dni robocze Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo uznanych za świąteczne. Dokumentację projektową należy sporządzić wg następujących zasad: 1) Projekt budowlany pełnobranżowy należy wykonać w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz przekazać Zamawiającemu wersję elektroniczną w formacie PDF oraz DWG i DXF zapisaną na nośniku typu pendrive. 2) Projekt wykonawczy pełnobranżowy należy wykonać w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz przekazać Zamawiającemu wersję elektroniczną w formacie PDF oraz DWG i DXF zapisaną na nośniku typu pendrive. 3) Wykonane odrębnie dla każdej z części zamówienia, tj. odrębnie dla Części I zamówienia, odrębnie dla Części II zamówienia, odrębnie dla części III zamówienia, odrębnie dla Części IV zamówienia, odrębnie dla części V zamówienia, Przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, STWiORB, każdy z wymienionych dokumentów należy wykonać w 2 egzemplarzach, w wersji papierowej, a następnie przekazać Zamawiającemu sporządzone wersje papierowe oraz wersję elektroniczną w formacie PDF zapisaną na nośniku typu pendrive w odniesieniu kosztorysów inwestorskich wykonanych dla poszczególnych części zamówienia należy dodatkowo wykonać 1 egzemplarz w zapisie umożliwiającym odczyt w formacie Excel. Wykonawca może przeprowadzić wizję lokalną przyszłego terenu budowy celem sprawdzenia miejsca robót oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia. W związku z powyższym wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Wizja lokalna - po uprzednim kontakcie telefonicznym z Zamawiającym. Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (art. 29 ust. 5 ustawy Pzp) -€“ wykonana dokumentacja projektowa odnośnie musi uwzględniać kryteria dostępności dla osób fizycznych w tym dla osób niepełnosprawnych. Dokumentacja projektowa nie może prowadzić do dyskryminacji żadnej z grup społecznych. Odrębnie dla każdej części zamówienia, na którą Wykonawca złoży ofertę, Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych. Harmonogram robót w ujęciu miesięcznym należy przedłożyć do uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiającego przed zawarciem umowy. Opracowany harmonogram robót, stanowił będzie załącznik nr 1 do umowy. Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności 1) Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -€“ Kodeks pracy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji każdej z części zamówienia: roboty budowlane w tym prace fizyczne (murarskich, tynkarskie, wyburzeniowe) oraz czynności operatorów sprzętu z wyłączeniem kadry kierowniczej, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy W przypadku Podwykonawców - Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 2) Zamawiający wymaga, aby osoby, o których mowa powyżej posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz aktualne badania lekarskie i szkolenie BHP. 3) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez niego lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w SIWZ czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 4) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu określone przez niego, spośród wskazanych poniżej, dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 17 pkt 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: Audyty energetyczne dotyczące poszczególnych budynków objętych każdą z części zamówienia -€“ Część I -€“ Część V zamówienia Części opisowe dotyczące poszczególnych budynków objętych każdą z części zamówienia -€“ Część I -€“ Część V zamówienia Programy funkcjonalne dotyczące poszczególnych budynków objętych każdą z części zamówienia -€“ Część I -€“ Część V zamówienia Pismo Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 8 września 2016 r., znak pisma UOZ-1.5183.131.2016 w zakresie Części II -€“ Części IV zamówienia Pismo Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 10 sierpnia 2016 r., znak pisma UOZ-1.5183.105.2016 w zakresie Części I i Części V zamówienia Jeżeli Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaku towarowego, patentu, nazwy lub pochodzenia, wskazanie to ma na celu określenie rodzaju i klasy materiału oraz służy ustaleniu jego standardu, właściwości i minimalnych parametrów technicznych. Przyjmuje się, że takiemu wskazaniu każdorazowo towarzyszy dopuszczenie rozwiązań równoważnych. Ciężar udowodnienia równoważności zaproponowanych rozwiązań spoczywa na Wykonawcy Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy, w tym na wbudowane urządzenia i materiały wynosi 5 lat, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. Realizacja uprawnień wynikających z rękojmi będzie wykonywana zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Wykonawca udzieli gwarancji na wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy na zasadach określonych w Karcie gwarancyjnej, stanowiącej Załącznik nr 2 do projektu umowy (Załącznik do SIWZ). Okres obowiązywania gwarancji Wykonawca określi w złożonej ofercie, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 60 miesięcy i podlegać będzie ocenie na podstawie kryterium oceny ofert: okres gwarancji -€“ 30% 1) Oferta Wykonawcy, który nie określi w złożonej ofercie okresu gwarancji potraktowana zostanie jak oferta z gwarancją 60-miesięczną; 2) Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy aniżeli 60 miesięcy -€“ podlegać będzie odrzuceniu. Projekt umowy analogiczny w stosunku do każdej z części zamówienia stanowi również uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie postanowień nie uregulowanych zapisami niniejszego Rozdziału. Przy realizacji zamówienia Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia dowolnego producenta pod warunkiem, że materiały te i urządzenia posiadają parametry nie gorsze od opisanych w dokumentacji przetargowej, a w przypadku zastosowania systemu, technologicznych rozwiązań systemowych lub zespołu urządzeń pochodzić będą od jednego producenta lub posiadać autoryzację jednego producenta. Wszelkie wskazania konkretnych producentów, poprzez podanie nazw firm, znaków towarowych, opisów, określone w dokumentacji przekazanej wykonawcom wraz z SIWZ, należy traktować jako przykład na określenie podstawowych, minimalnych wymagań, parametrów i oczekiwań Zamawiającego, odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji, z zastrzeżeniem zapisów dotyczących ponownego wykorzystania materiałów, o ile takowe występują. Materiały konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia zabezpiecza w całości Wykonawca. Materiały muszą być fabrycznie nowe, nieużywane tj. wyprodukowane nie później niż 12 miesięcy przed datą dostarczenia na teren budowy, spełniać wymogi Ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z późń. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi oraz muszą posiadać deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną (dot. wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu przez 1 lipca 2013 r.) lub kopie deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (dot. wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu po 1 lipca 2013 r.) oraz muszą spełniać normy ekologiczne UE określone w obwieszczeniach Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych. Każda partia materiału musi być przed wbudowaniem odebrana i zaakceptowana przez inspektora nadzoru ustanowionego przez Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 71000000-8

Dodatkowe kody CPV: 71242000-6, 71320000-7, 45300000-0, 45400000-1, 45321000-3, 45410000-4, 45261210-9, 45331100-7, 45331110-0, 45311000-0, 09331100-9, 45111100-9, 45421000-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2018-08-15


II.9) Informacje dodatkowe:

Część I zamówienia "Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego ul. Rynek 2 w Radymnie wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej." Termin wykonania całego przedmiotu zamówienia wraz z dokonaniem odbioru przez Zamawiającego ustala się następująco: zakończenie realizacji umowy -€“nie później niż do 15 sierpnia 2018 rok - wydanie pozwolenia na użytkowanie lub dokumentu równoważnego. Dodatkowo Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opracował projekt budowlany w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Część II zamówienia "Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego ul. Lwowska 54 w Radymnie wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej." Termin wykonania całego przedmiotu zamówienia wraz z dokonaniem odbioru przez Zamawiającego ustala się następująco: zakończenie realizacji umowy -€“nie później niż do 15 sierpnia 2018 rok - wydanie pozwolenia na użytkowanie lub dokumentu równoważnego. Dodatkowo Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opracował projekt budowlany w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Część III zamówienia "Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego ul. Lwowska 22B w Radymnie wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej." Termin wykonania całego przedmiotu zamówienia wraz z dokonaniem odbioru przez Zamawiającego ustala się następująco: zakończenie realizacji umowy -€“ nie później niż do 15 sierpnia 2018 rok - wydanie pozwolenia na użytkowanie lub dokumentu równoważnego. Dodatkowo Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opracował projekt budowlany w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Część IV zamówienia "Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego ul. Lwowska 42 w Radymnie wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej." Termin wykonania całego przedmiotu zamówienia wraz z dokonaniem odbioru przez Zamawiającego ustala się następująco: zakończenie realizacji umowy -€“ nie później niż do 15 sierpnia 2018 rok - wydanie pozwolenia na użytkowanie lub dokumentu równoważnego. Dodatkowo Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opracował projekt budowlany w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Część V zamówienia "Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego ul. Lwowska 2/Rynek 15 w Radymnie wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej." Termin wykonania całego przedmiotu zamówienia wraz z dokonaniem odbioru przez Zamawiającego ustala się następująco: zakończenie realizacji umowy -€“y nie później niż do 15 sierpnia 2018 rok - wydanie pozwolenia na użytkowanie lub dokumentu równoważnego. Dodatkowo Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opracował projekt budowlany w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 2. Dotyczy wszystkich części zamówienia - Wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, sporządzonym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego.

SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Dotyczy wszystkich części zamówienia Zamawiający nie stawia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Część I zamówienia "Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego ul. Rynek 2 w Radymnie wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej." Warunek w powyższym zakresie zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia wykaże posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej w przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 300 000,00 zł Część II zamówienia "Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego ul. Lwowska 54 w Radymnie wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej." Warunek w powyższym zakresie zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia wykaże posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej w przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 150 000,00 zł Część III zamówienia "Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego ul. Lwowska 22B w Radymnie wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej." Warunek w powyższym zakresie zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia wykaże posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej w przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 200 000,00 zł Część IV zamówienia "Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego ul. Lwowska 42 w Radymnie wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej." Warunek w powyższym zakresie zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia wykaże posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej w przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 200 000,00 zł Część V zamówienia "Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego ul. Lwowska 2/Rynek 15 w Radymnie wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej."Warunek w powyższym zakresie zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia wykaże posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej w przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 350 000,00 zł.

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
Warunek w powyższym zakresie zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia: a) Część I zamówienia "Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego ul. Rynek 2 w Radymnie wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej." wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wykonał w sposób należyty, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 1 robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto . UWAGA I: Za robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia należy rozumieć robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie obiektu wielorodzinnego w ramach jednej umowy, która swym zakresem obejmowała roboty ogólnobudowlane, na łączną wartość nie mniejszą niż 300 000,00 zł brutto. UWAGA II: Nie dopuszcza się sumowania wartości robót budowlanych zrealizowanych w ramach kilku umów w celu uzyskania progu wartościowego wyznaczonego przez Zamawiającego dla roboty budowlanej, którą Wykonawca wskaże dla potwierdzenia spełniania powyższego warunku. Część II zamówienia "Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego ul. Lwowska 54 w Radymnie wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej." wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wykonał w sposób należyty, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 1 robotę budowlaną, odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto. UWAGA I: Za robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia należy rozumieć robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie obiektu wielorodzinnego w ramach jednej umowy, która swym zakresem obejmowała roboty ogólnobudowlane, na łączną wartość nie mniejszą niż 150 000,00 zł brutto. UWAGA II: Nie dopuszcza się sumowania wartości robót budowlanych zrealizowanych w ramach kilku umów w celu uzyskania progu wartościowego wyznaczonego przez Zamawiającego dla roboty budowlanej, którą Wykonawca wskaże dla potwierdzenia spełniania powyższego warunku. Część III zamówienia "Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego ul. Lwowska 22B w Radymnie wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej." wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wykonał w sposób należyty, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 1 robotę budowlaną, odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto. UWAGA I: Za robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia należy rozumieć robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie obiektu wielorodzinnego w ramach jednej umowy, która swym zakresem obejmowała roboty ogólnobudowlane, na łączną wartość nie mniejszą niż 200 000,00 zł brutto. UWAGA II: Nie dopuszcza się sumowania wartości robót budowlanych zrealizowanych w ramach kilku umów w celu uzyskania progu wartościowego wyznaczonego przez Zamawiającego dla roboty budowlanej, którą Wykonawca wskaże dla potwierdzenia spełniania powyższego warunku. Część IV zamówienia "Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego ul. Lwowska 42 w Radymnie wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej." wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wykonał w sposób należyty, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 1 robotę budowlaną, odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto. UWAGA I: Za robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia należy rozumieć robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie obiektu wielorodzinnego w ramach jednej umowy, która swym zakresem obejmowała roboty ogólnobudowlane, na łączną wartość nie mniejszą niż 200 000,00 zł brutto. UWAGA II: Nie dopuszcza się sumowania wartości robót budowlanych zrealizowanych w ramach kilku umów w celu uzyskania progu wartościowego wyznaczonego przez Zamawiającego dla roboty budowlanej, którą Wykonawca wskaże dla potwierdzenia spełniania powyższego warunku. Część V zamówienia "Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego ul. Lwowska 2/Rynek 15 w Radymnie wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej." wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wykonał w sposób należyty, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 1 robotę budowlaną, odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 350 000,00 zł brutto. UWAGA I: Za robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia należy rozumieć robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie obiektu wielorodzinnego w ramach jednej umowy, która swym zakresem obejmowała roboty ogólnobudowlane, na łączną wartość nie mniejszą niż 350 000,00 zł brutto. UWAGA II: Nie dopuszcza się sumowania wartości robót budowlanych zrealizowanych w ramach kilku umów w celu uzyskania progu wartościowego wyznaczonego przez Zamawiającego dla roboty budowlanej, którą Wykonawca wskaże dla potwierdzenia spełniania powyższego warunku. b) Dotyczy Część II i Części IV zamówienia, Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, zobowiązany jest wykazać dysponowanie osobami wymienionymi poniżej odrębnie dla każdej z wymienionych części, tj. odrębnie dla Części II zamówienia, odrębnie dla Części IV zamówienia Wykonawca obowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej: - 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w charakterze projektanta posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczeń o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U z 2016 r., poz. 65), lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 2014r. poz. 1946) oraz - 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w charakterze projektanta posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U z 2016 r., poz. 65), lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 2014r. poz. 1946) oraz - 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w charakterze projektanta posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r., poz. 65), lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 2014r. poz. 1946) - 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczeń o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U z 2016 r., poz. 65), lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 2014r. poz. 1946) UWAGA I: Zamawiający dopuszcza możliwość posiadania wymaganych uprawnień przez jedną osobę w kilku specjalnościach. UWAGA II: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum/Spółka Cywilna) powyższy warunek może być spełniony przez wszystkich członków Konsorcjum/ wspólników Spółki Cywilnej wspólnie. UWAGA III: Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia powinny posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiednich specjalnościach oraz muszą być członkami Izby Inżynierów Budownictwa (aktualne zaświadczenie), dotyczy wszystkich branż biorących udział w realizacji przedsięwzięcia, Dotyczy Część I, Części III i Części V zamówienia, Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, zobowiązany jest wykazać dysponowanie osobami wymienionymi poniżej odrębnie dla każdej z wymienionych części, tj. odrębnie dla Części I zamówienia, odrębnie dla Części III zamówienia, , odrębnie dla Części V zamówienia Wykonawca obowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej: - 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w charakterze projektanta posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczeń o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U z 2016 r., poz. 65), lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 2014r. poz. 1946) oraz - 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w charakterze projektanta posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U z 2016 r., poz. 65), lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 2014r. poz. 1946) oraz - 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w charakterze projektanta posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U z 2016 r., poz. 65), lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 2014r. poz. 1946) oraz - 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczeń o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) posiadającą dodatkowo uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków (osoba, która posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej określone przepisami prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych (art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65), lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (tekst jedn. Dz. U. 2016r. poz. 1725) UWAGA I: Zamawiający dopuszcza możliwość posiadania wymaganych uprawnień przez jedną osobę w kilku specjalnościach. UWAGA II: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum/Spółka Cywilna) powyższy warunek może być spełniony przez wszystkich członków Konsorcjum/ wspólników Spółki Cywilnej wspólnie. UWAGA III: Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia powinny posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiednich specjalnościach oraz muszą być członkami Izby Inżynierów Budownictwa (aktualne zaświadczenie), dotyczy wszystkich branż biorących udział w realizacji przedsięwzięcia.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie następujących, aktualnych na dzień złożenia, dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ inne dokumenty. Wzór Wykazu stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ. Zakres dokumentu musi potwierdzać odpowiednio spełnianie warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia. 2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami -€“ wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ. Zakres dokumentu musi potwierdzać odpowiednio spełnianie warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia. 3) Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w Rozdziale VII ust. 1 pkt 4) SIWZ. Zakres dokumentu musi potwierdzać odpowiednio spełnianie warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego sytuacji ekonomicznej w zakresie sytuacji finansowej.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Na ofertę składają się: 1) formularz ofertowy, zawierający wszystkie informacje zawarte we wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 Załącznik nr 1a lub nr 1b do SIWZ. Załącznik 1a lub 1b należy sporządzić stosownie do części, której dotyczy treść objęta danym załącznikiem, ewentualnie należy zwielokrotnić tabelę obejmującą wykaz doświadczenia kierownika w przypadku, gdy oferta składana jest w odniesieniu do więcej niż 1 części zamówienia);do SIWZ. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część należy wypełnić większą liczbę formularzy ofertowych odpowiednią ze względu na liczbę części na które składana jest oferta.; 2) pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego; 3) oświadczenia, o których mowa w Rozdz. VIII SIWZ; 4) dokument potwierdzający wniesienie wadium.

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium na pełny okres związania ofertą na kwotę/wartość: Część I 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100); Część II 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100); Część III 8 0000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100); Część IV 8 0000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100); Część V 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: Nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji30,00
Doświadczenie kierownika budowy wyznaczonego do realizacji niniejszego zamówienia10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji: Nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w umowie w przypadkach: 1) określonych w art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Pzp; 2) związanych ze zmianą terminu wykonania zamówienia, który może zastąpić w przypadku: a) opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, b) wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne itp.), c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót lub odbiorów, d) konieczności dokonania zmian dokumentacji projektowej, e) oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzędowe i władz samorządowych, zmiany obowiązującego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki sądowe itp., f) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. Niezależnie od powyższego Zamawiający przewiduje możliwości dokonania istotnych zmian w umowie w przypadkach i na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-01-26, godzina: 10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane:

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Część I zamówienia "Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego ul. Rynek 2 w Radymnie wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej."
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje: - wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego oraz powykonawczego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową w Radymnie, zlokalizowanego przy ul. Rynek 2, a dotyczącego: remontu elewacji obiektu, wyczyszczenia, osuszenia i impregnacji ścian zewnętrznych, docieplenia systemowego ścian powyżej poziomu gruntów wraz z płytami balkonowymi, stropów oraz podłóg na parterze i w piwnicy , docieplenia systemowego ścian zewnętrznych poniżej poziomu gruntu z izolacją przeciwwodną wraz z osuszeniem, wymianie i montażu rur spustowych i rynien oraz m.in. instalacji odgromowej, prac remontowych dachu wraz z obróbkami blacharskimi, wymianę instalacji c.o. i ciepłej wody, renowacji elementów i detali architektonicznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, częściowej wymiany więźby dachowej, przemurowania kominów i trzonów kominowych oraz wymiany pokrycia dachowego na blachę płaską w kolorze naturalnym, - uzyskanie stosownych pozwoleń wymaganych prawem, zabezpieczenie i oznaczenie terenu, gdzie będą wykonywane prace remontowe; - wykonanie robót budowlanych według dokumentacji projektowej; - uzyskanie i przekazanie inwestorowi niezbędnej dokumentacji dotyczącej odbioru przedmiotu zamówienia. Zamówienie obejmuje wszystkie prace projektowe i całość robót remontowo -€“ budowlanych, związanych z termoizolacją obiektu, a w szczególności: - wykonanie projektu architektoniczno -€“ budowlanego, wielobranżowego dla całego zadania, - wykonanie dokumentacji wykonawczej branżowej, - uzyskanie wymaganych uzgodnień i decyzji, - uzyskanie pozwolenia na budowę (przebudowę), - opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, - opracowanie przedmiarów robót, - opracowanie kosztorysów inwestorskich ze zbiorczym zestawieniem kosztów, - wykonanie wszystkich robót budowlanych, instalacyjnych i prac zagospodarowania terenu na działce, na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej. Audyt energetyczny jest załącznikiem do programu funkcjonalno -€“użytkowego, a obliczenia bilansowe z tego opracowania będą stanowić dane wyjściowe do sporządzenia bilansu- świadectwa energetycznego budynku wymaganego od Wykonawcy po zakończeniu zadania. Budynek objęty ochroną konserwatorska na podstawie decyzji nr A-280 z 28.12.1987 rok. Prowadzenie przy nim robót wymaga uzyskania pozwolenia Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Rozwiązania architektoniczne powinny nawiązywać do istniejącej zabudowy oraz porządku architektoniczno-przestrzennego otoczenia i muszą być uzgodnione z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Wymagany współczynnik przenikania ciepła dla poszczególnych przegród wg WT'2021 (zgody z audytem). W celu poprawienia efektywności energetycznej budynków, w zakresie niniejszego zamówienia należy przeprowadzić prace projektowe na bazie Programów funkcjonalno-użytkowych, stanowiących załączniki do SIWZ, audytów energetycznych stanowiących załączniki do SIWZ oraz roboty modernizacyjne (budowlane/inwestycyjne) polegające na: - wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekty wykonawcze) wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń, w tym prawomocnego pozwolenia na budowę jak również pozwolenia na użytkowanie z PINB lub UDT jeśli będą wymagane obowiązującymi przepisami prawa; - wykonaniu prac zgodnie z wymaganiami i pozostałymi informacjami opisanymi przez Zamawiającego i zawartymi w Programach Funkcjonalno-Użytkowych (PFU), dla zaprojektowania i wykonania budowy oraz modernizacji instalacji, przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach oraz z wytycznymi oraz zgodnie z wytycznymi Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak UOZ-1.5183.105.2016 z 10 sierpnia 2016 rok oraz znak UOZ-1.5183.131.2016 z 08 września 2016 rok;; - uzyskaniu wymaganych efektów energetycznych (w rozumieniu osiągnięcie wymaganych parametrów technologicznych i technicznych) zgodnie z PFU, audytów energetycznych i wymogami prawa. Wykonawca przeniesie na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość autorskich praw majątkowych do całości autorskich opracowań wykonanych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. Dokumentacja projektowa powinna być kompletna i branżowo wzajemnie skoordynowana pod względem technicznym oraz musi spełniać wymagania obowiązujących ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, Norm Europejskich, przepisów techniczno-budowlanych oraz zasad wiedzy technicznej zgodnie z zapisami SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest stosować wszystkie przepisy wydane przez władze centralne, lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanym opracowaniem projektowym oraz wykonaniem robót budowlanych i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania zamówienia. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektu, sprzętu, materiałów, urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowania projektowego oraz robót budowlanych. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić zasady ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności zasadę uczciwej konkurencji. Opisując materiały przewidziane do wykorzystania w trakcie realizacji robót będzie posługiwał się obiektywnymi cechami technicznymi, jakościowymi, a w szczególności nie będzie odwoływał się do producenta, typu, marki, znaku handlowego, patentu itp. chyba, że będzie to uzasadnione specyfiką co nie pozwoli opisać materiałów za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszyć będą wyrazy "lub równoważny" oraz Wykonawca określi minimalne wymagane parametry wskazujące na równoważność zastosowanych materiałów. Dokumentacja projektowa musi zawierać m.in. następujące opracowania: -€˘ projekt budowlany, -€˘ projekt wykonawczy, -€˘ przedmiaru robót, -€˘ kosztorys inwestorski, -€˘ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, -€˘ informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (jeżeli jej wykonania wymagają przez odrębne przepisy) -€˘ zgody współwłaścicieli, -€˘ projekt tymczasowej organizacji ruchu, -€˘ ekspertyza mykologiczna w zakresie więźby dachowej stropów i ścian (zewnętrznych osłonowych i wewnętrznych konstrukcyjnych) ścian fundamentowych i piwnic, ławy fundamentowej, klatki schodowej, trzonów kominowych oraz elementów wykończeniowych jak tynki okładziny podłóg i posadzek. Dokumentacja projektowa obejmuje uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, w tym uzyskania pozwolenia na budowę oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, z podziałem na: 1) opracowanie koncepcji architektonicznej, opracowana przez Wykonawcę koncepcja architektoniczna wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego; 2) opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych. Projekt budowlany musi obejmować w szczególności zakres robót wynikających z SIWZ oraz powinien być opracowany zgodnie z niżej wymienionymi założeniami: Strona tytułowa projektu budowlanego W projekcie budowlanym należy na stronie tytułowej zamieścić: - nazwę, adres obiektu budowlanego i numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany; - imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres; - nazwę i adres jednostki projektowania; - imiona i nazwiska projektantów opracowujących wszystkie części projektu budowlanego, wraz z określeniem zakresu ich opracowania, specjalności i numeru posiadanych uprawnień budowlanych, oraz datę opracowania i podpisy; - spis zawartości projektu budowlanego wraz z wykazem załączonych do projektu wymaganych przepisami szczególnymi uzgodnień, pozwoleń lub opinii, także specjalistycznych, oraz, stosownie do potrzeb, oświadczeń właściwych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Jeżeli projekt architektoniczno-budowlany podlega sprawdzeniu, na stronie (stronach) tytułowej należy zamieścić imiona i nazwiska osób sprawdzających projekt, wraz z podaniem przez każdą z nich specjalności i numeru posiadanych uprawnień budowlanych, datę i podpisy. Metryka projektu Na rysunkach wchodzących w skład projektu budowlanego należy umieścić metrykę projektu zawierającą: - nazwę i adres obiektu budowlanego; - tytuł (nazwę), skalę i numer rysunku; - imię i nazwisko projektanta (projektantów), specjalność i numer uprawnień budowlanych, datę i podpis. W projekcie architektoniczno-budowlanym, objętym obowiązkiem sprawdzenia, należy umieścić w metryce, o której mowa w ust. 1, imię i nazwisko osoby sprawdzającej rysunek, specjalność i numer posiadanych uprawnień budowlanych oraz datę i podpis potwierdzający sprawdzenie. Projekt obiektu budowlanego przeznaczony do wielokrotnego zastosowania, spełniający wymagania rozporządzenia, może być zastosowany jako projekt architektoniczno-budowlany przez projektanta obiektu budowlanego, po przystosowaniu do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz do warunków otoczenia. Numeracja Wszystkie strony i arkusze stanowiące części projektu budowlanego oraz załączniki do projektu powinny być opatrzone numeracją. Części projektu budowlanego odrębnie oprawione oraz załączniki powinny mieć numerację zgodną ze spisem zawartości tego projektu. Technika graficzna, oprawa, język i liczba egzemplarzy projektu budowlanego Projekt budowlany należy sporządzić w czytelnej technice graficznej oraz oprawić w okładkę formatu A-4, w sposób uniemożliwiający dekompletację projektu. Dopuszcza się oprawę projektu budowlanego w tomy obejmujące: - projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz oświadczenia, o których mowa w art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; - projekt architektoniczno-budowlany i wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych, o których mowa w art. 34 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane . Do zamierzenia budowlanego zawierającego więcej niż jeden obiekt budowlany można stosować oprawę wielotomową. Projekt budowlany należy opracować w języku polskim, stosując zasady wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe określone w Polskich Normach lub inne objaśnione w legendzie. Projekt budowlany sporządza się w 4 egzemplarzach z przeznaczeniem 1 egzemplarza do archiwum właściwego organu nadzoru budowlanego, 1 egzemplarza dla organu wydającego pozwolenie na budowę i 2 egzemplarzy dla inwestora. Spełnienie wymagań rozporządzenia Wymagania rozporządzenia dotyczące projektu zagospodarowania działki lub terenu i projektu architektoniczno-budowlanego należy spełnić z zachowaniem przepisu art. 34 ust. 2 ustawy dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, uwzględniając w szczególności cechy danego obiektu budowlanego, takie jak przeznaczenie, sposób użytkowania, usytuowanie, rozmiary, sposób i zakres oddziaływania na otoczenie i złożoność rozwiązań technicznych, oraz rodzaj i specyfikę obiektu budowlanego. Z projektu budowlanego zawierającego obiekty budowlane lub ich części niejawne służące obronności i bezpieczeństwu państwa powinny być wyłączone części projektu zawierające układy funkcjonalne, technologiczne, parametry techniczne, dane o wyposażeniu oraz inne mogące ujawnić charakter, przeznaczenie i nazwę obiektu budowlanego. Zakres wyłączenia określa inwestor zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych oraz umowami i porozumieniami międzynarodowymi. Opracowanie projektu wykonawczego, który musi odpowiadać poniższym warunkom: Projekt wykonawczy powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych. Projekt wykonawczy musi zawierać rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót i zastosowanych skal rysunków w projekcie budowlanym wraz z wyjaśnieniami opisowymi, które dotyczą: - części obiektu, - rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych, - detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych, - instalacji i wyposażenia technicznego, - których odzwierciedlenie na rysunkach projektu budowlanego nie jest wystarczające dla potrzeb, o których mowa powyżej. Projekt wykonawczy, w zależności od zakresu i rodzaju robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, powinny być opracowane dla: - przygotowania terenu pod budowę; - robót budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz robót w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, włącznie z robotami wykończeniowymi w zakresie obiektów budowlanych; - robót w zakresie instalacji budowlanych; - robót związanych z zagospodarowaniem terenu. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiarów robót dla poszczególnych branż, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Przed przejściem do kolejnego etapu (części) i ostatecznym powieleniem dokumentacji, ma ona zostać przedłożona w formie papierowej i elektronicznej Zamawiającemu do zaopiniowania. Zamawiający ustosunkuje się do niej w ciągu 14 dni roboczych od jej dostarczenia. Zamawiający zaaprobuje opracowaną przez Wykonawcę dokumentację, jedynie wówczas, jeżeli będzie ona zgodna z przedmiotem zamówienia i potrzebami Zamawiającego. Przez dni robocze Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo uznanych za świąteczne. Dokumentację projektową należy sporządzić wg następujących zasad: 1) Projekt budowlany pełnobranżowy należy wykonać w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz przekazać Zamawiającemu wersję elektroniczną w formacie PDF oraz DWG i DXF zapisaną na nośniku typu pendrive. 2) Projekt wykonawczy pełnobranżowy należy wykonać w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz przekazać Zamawiającemu wersję elektroniczną w formacie PDF oraz DWG i DXF zapisaną na nośniku typu pendrive. 3) Wykonane Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, STWiORB, każdy z wymienionych dokumentów należy wykonać w 2 egzemplarzach, w wersji papierowej, a następnie przekazać Zamawiającemu sporządzone wersje papierowe oraz wersję elektroniczną w formacie PDF zapisaną na nośniku typu pendrive w odniesieniu kosztorysów inwestorskich wykonanych dla poszczególnych części zamówienia należy dodatkowo wykonać 1 egzemplarz w zapisie umożliwiającym odczyt w formacie Excel. Wykonawca może przeprowadzić wizję lokalną przyszłego terenu budowy celem sprawdzenia miejsca robót oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia. W związku z powyższym wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Wizja lokalna - po uprzednim kontakcie telefonicznym z Zamawiającym. Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (art. 29 ust. 5 ustawy Pzp) -€“ wykonana dokumentacja projektowa odnośnie musi uwzględniać kryteria dostępności dla osób fizycznych w tym dla osób niepełnosprawnych. Dokumentacja projektowa nie może prowadzić do dyskryminacji żadnej z grup społecznych. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych. Harmonogram robót w ujęciu miesięcznym należy przedłożyć do uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiającego przed zawarciem umowy. Opracowany harmonogram robót, stanowił będzie załącznik nr 1 do umowy. Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności 1) Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -€“ Kodeks pracy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji każdej z części zamówienia: roboty budowlane w tym prace fizyczne (murarskich, tynkarskie, wyburzeniowe) oraz czynności operatorów sprzętu z wyłączeniem kadry kierowniczej, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy W przypadku Podwykonawców - Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 2) Zamawiający wymaga, aby osoby, o których mowa powyżej posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz aktualne badania lekarskie i szkolenie BHP. 3) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez niego lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 4) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu określone przez niego, spośród wskazanych poniżej, dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: Audyt energetyczny Część opisowa Program funkcjonalny-użytkowy Pismo Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 10 sierpnia 2016 r., znak pisma UOZ-1.5183.105.2016 Jeżeli Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaku towarowego, patentu, nazwy lub pochodzenia, wskazanie to ma na celu określenie rodzaju i klasy materiału oraz służy ustaleniu jego standardu, właściwości i minimalnych parametrów technicznych. Przyjmuje się, że takiemu wskazaniu każdorazowo towarzyszy dopuszczenie rozwiązań równoważnych. Ciężar udowodnienia równoważności zaproponowanych rozwiązań spoczywa na Wykonawcy Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy, w tym na wbudowane urządzenia i materiały wynosi 5 lat, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. Realizacja uprawnień wynikających z rękojmi będzie wykonywana zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Wykonawca udzieli gwarancji na wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy na zasadach określonych w Karcie gwarancyjnej, stanowiącej Załącznik nr 2 do projektu umowy (Załącznik do SIWZ). Okres obowiązywania gwarancji Wykonawca określi w złożonej ofercie, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 60 miesięcy i podlegać będzie ocenie na podstawie kryterium oceny ofert: okres gwarancji -€“ 30% 1) Oferta Wykonawcy, który nie określi w złożonej ofercie okresu gwarancji potraktowana zostanie jak oferta z gwarancją 60-miesięczną; 2) Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy aniżeli 60 miesięcy -€“ podlegać będzie odrzuceniu. Projekt umowy stanowi również uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie postanowień nie uregulowanych zapisami SIWZ Przy realizacji zamówienia Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia dowolnego producenta pod warunkiem, że materiały te i urządzenia posiadają parametry nie gorsze od opisanych w dokumentacji przetargowej, a w przypadku zastosowania systemu, technologicznych rozwiązań systemowych lub zespołu urządzeń pochodzić będą od jednego producenta lub posiadać autoryzację jednego producenta. Wszelkie wskazania konkretnych producentów, poprzez podanie nazw firm, znaków towarowych, opisów, określone w dokumentacji przekazanej wykonawcom wraz z SIWZ, należy traktować jako przykład na określenie podstawowych, minimalnych wymagań, parametrów i oczekiwań Zamawiającego, odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji, z zastrzeżeniem zapisów dotyczących ponownego wykorzystania materiałów, o ile takowe występują. Materiały konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia zabezpiecza w całości Wykonawca. Materiały muszą być fabrycznie nowe, nieużywane tj. wyprodukowane nie później niż 12 miesięcy przed datą dostarczenia na teren budowy, spełniać wymogi Ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z późń. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi oraz muszą posiadać deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną (dot. wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu przez 1 lipca 2013 r.) lub kopie deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (dot. wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu po 1 lipca 2013 r.) oraz muszą spełniać normy ekologiczne UE określone w obwieszczeniach Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych. Każda partia materiału musi być przed wbudowaniem odebrana i zaakceptowana przez inspektora nadzoru ustanowionego przez Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 71000000-8, 71242000-6, 71320000-7, 45300000-0, 45400000-1, 45321000-3, 45410000-4, 45261210-9, 45331100-7, 45331110-0, 45311000-0, 09331100-9, 45111100-9, 45421000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji30,00
Doświadczenie kierownika budowy wyznaczonego do realizacji niniejszego zamówienia10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2Nazwa: Część II zamówienia "Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego ul. Lwowska 54 w Radymnie wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej."
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje: - wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego oraz powykonawczego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Radymnie, zlokalizowanego przy ul. Lwowska 54, a dotyczącego: remontu elewacji obiektu, wyczyszczenia, osuszenia i impregnacji ścian zewnętrznych, docieplenia systemowego ścian powyżej poziomu gruntów wraz z płytą balkonową , stropów oraz podłóg na parterze i w piwnicy, docieplenia systemowego ścian zewnętrznych poniżej poziomu gruntu z izolacją przeciwwodną wraz z osuszeniem, wymianie i montażu nowych rur spustowych i rynien oraz m.in. instalacji odgromowej, prac remontowych dachu wraz z obróbkami blacharskimi, remont kominów, wymianę instalacji c.o. i ciepłej wody, renowacji elementów i detali architektonicznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, częściowa wymiana więźby dachowej, przemurowanie kominów i trzonów kominowych oraz wymianę pokrycia dachowego, - uzyskanie stosownych pozwoleń wymaganych prawem, zabezpieczenie i oznaczenie terenu, gdzie będą wykonywane prace remontowe; - wykonanie robót budowlanych według dokumentacji projektowej; - uzyskanie i przekazanie inwestorowi niezbędnej dokumentacji dotyczącej odbioru przedmiotu zamówienia. Zamówienie obejmuje wszystkie prace projektowe i całość robót remontowo -€“ budowlanych, związanych z termoizolacją obiektu, a w szczególności: - wykonanie projektu architektoniczno -€“ budowlanego, wielobranżowego dla całego zadania, - wykonanie dokumentacji wykonawczej branżowej, - uzyskanie wymaganych uzgodnień i decyzji, - uzyskanie pozwolenia na budowę (przebudowę), - opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, - opracowanie przedmiarów robót, - opracowanie kosztorysów inwestorskich ze zbiorczym zestawieniem kosztów, - wykonanie wszystkich robót budowlanych, instalacyjnych i prac zagospodarowania terenu na działce, na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej. Audyt energetyczny jest załącznikiem do programu funkcjonalno -€“ użytkowego, a obliczenia bilansowe z tego opracowania będą stanowić dane wyjściowe do sporządzenia bilansu- świadectwa energetycznego budynku wymaganego od Wykonawcy po zakończeniu zadania. Ponadto zgodnie z wytycznymi Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 08.09.2016r., znak UOZ-1.5183.131.2016 dopuszczalny jest jedynie remont elewacji w technologii tradycyjnej z zachowaniem istniejącego detalu architektonicznego, z zastosowaniem kolorystyki nawiązującej do kolorystyki oryginalnej ustalonej na podstawie próbek wykonanych na elewacji. W celu poprawienia efektywności energetycznej budynków, w zakresie niniejszego zamówienia należy przeprowadzić prace projektowe na bazie Programów funkcjonalno-użytkowych, stanowiących załączniki do SIWZ, audytów energetycznych stanowiących załączniki do SIWZ oraz roboty modernizacyjne (budowlane/inwestycyjne) polegające na: - wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekty wykonawcze) wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń, w tym prawomocnego pozwolenia na budowę jak również pozwolenia na użytkowanie z PINB lub UDT jeśli będą wymagane obowiązującymi przepisami prawa; - wykonaniu prac zgodnie z wymaganiami i pozostałymi informacjami opisanymi przez Zamawiającego i zawartymi w Programach Funkcjonalno-Użytkowych (PFU), dla zaprojektowania i wykonania budowy oraz modernizacji instalacji, przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach oraz z wytycznymi oraz zgodnie z wytycznymi Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak UOZ-1.5183.105.2016 z 10 sierpnia 2016 rok oraz znak UOZ-1.5183.131.2016 z 08 września 2016 rok;; - uzyskaniu wymaganych efektów energetycznych (w rozumieniu osiągnięcie wymaganych parametrów technologicznych i technicznych) zgodnie z PFU, audytów energetycznych i wymogami prawa. Wykonawca przeniesie na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość autorskich praw majątkowych do całości autorskich opracowań wykonanych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. Dokumentacja projektowa powinna być kompletna i branżowo wzajemnie skoordynowana pod względem technicznym oraz musi spełniać wymagania obowiązujących ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, Norm Europejskich, przepisów techniczno-budowlanych oraz zasad wiedzy technicznej zgodnie z zapisami SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest stosować wszystkie przepisy wydane przez władze centralne, lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanym opracowaniem projektowym oraz wykonaniem robót budowlanych i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania zamówienia. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektu, sprzętu, materiałów, urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowania projektowego oraz robót budowlanych. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić zasady ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności zasadę uczciwej konkurencji. Opisując materiały przewidziane do wykorzystania w trakcie realizacji robót będzie posługiwał się obiektywnymi cechami technicznymi, jakościowymi, a w szczególności nie będzie odwoływał się do producenta, typu, marki, znaku handlowego, patentu itp. chyba, że będzie to uzasadnione specyfiką co nie pozwoli opisać materiałów za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszyć będą wyrazy "lub równoważny" oraz Wykonawca określi minimalne wymagane parametry wskazujące na równoważność zastosowanych materiałów. Dokumentacja projektowa musi zawierać m.in. następujące opracowania: Część II Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego ul. Lwowska 54 w Radymnie wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej: -€˘ projekt budowlany, -€˘ projekt wykonawczy, -€˘ przedmiaru robót, -€˘ kosztorys inwestorski, -€˘ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, -€˘ informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (jeżeli jej wykonania wymagają przez odrębne przepisy), -€˘ zgody współwłaścicieli, -€˘ ekspertyza mykologiczna w zakresie więźby dachowej stropów i ścian (zewnętrznych osłonowych i wewnętrznych konstrukcyjnych) ścian fundamentowych i piwnic, ławy fundamentowej, klatki schodowej, trzonów kominowych oraz elementów wykończeniowych jak tynki okładziny podłóg i posadzek. Dokumentacja projektowa obejmuje uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, w tym uzyskania pozwolenia na budowę oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, z podziałem na: 1) opracowanie koncepcji architektonicznej, koncepcja architektoniczna wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego; 2) opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych. Każdy ze sporządzonych odrębnie dla każdej z części zamówienia projektów budowlanych musi obejmować w szczególności zakres robót wynikających z Rozdziału IV pkt 3 niniejszej specyfikacji oraz powinien być opracowany zgodnie z niżej wymienionymi założeniami: Strona tytułowa projektu budowlanego W projekcie budowlanym należy na stronie tytułowej zamieścić: - nazwę, adres obiektu budowlanego i numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany; - imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres; - nazwę i adres jednostki projektowania; - imiona i nazwiska projektantów opracowujących wszystkie części projektu budowlanego, wraz z określeniem zakresu ich opracowania, specjalności i numeru posiadanych uprawnień budowlanych, oraz datę opracowania i podpisy; - spis zawartości projektu budowlanego wraz z wykazem załączonych do projektu wymaganych przepisami szczególnymi uzgodnień, pozwoleń lub opinii, także specjalistycznych, oraz, stosownie do potrzeb, oświadczeń właściwych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Jeżeli projekt architektoniczno-budowlany podlega sprawdzeniu, na stronie (stronach) tytułowej należy zamieścić imiona i nazwiska osób sprawdzających projekt, wraz z podaniem przez każdą z nich specjalności i numeru posiadanych uprawnień budowlanych, datę i podpisy. Metryka projektu Na rysunkach wchodzących w skład projektu budowlanego należy umieścić metrykę projektu zawierającą: - nazwę i adres obiektu budowlanego; - tytuł (nazwę), skalę i numer rysunku; - imię i nazwisko projektanta (projektantów), specjalność i numer uprawnień budowlanych, datę i podpis. W projekcie architektoniczno-budowlanym, objętym obowiązkiem sprawdzenia, należy umieścić w metryce, o której mowa w ust. 1, imię i nazwisko osoby sprawdzającej rysunek, specjalność i numer posiadanych uprawnień budowlanych oraz datę i podpis potwierdzający sprawdzenie. Projekt obiektu budowlanego przeznaczony do wielokrotnego zastosowania, spełniający wymagania rozporządzenia, może być zastosowany jako projekt architektoniczno-budowlany przez projektanta obiektu budowlanego, po przystosowaniu do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz do warunków otoczenia. Numeracja Wszystkie strony i arkusze stanowiące części projektu budowlanego oraz załączniki do projektu powinny być opatrzone numeracją. Części projektu budowlanego odrębnie oprawione oraz załączniki powinny mieć numerację zgodną ze spisem zawartości tego projektu. Technika graficzna, oprawa, język i liczba egzemplarzy projektu budowlanego Projekt budowlany należy sporządzić w czytelnej technice graficznej oraz oprawić w okładkę formatu A-4, w sposób uniemożliwiający dekompletację projektu. Dopuszcza się oprawę projektu budowlanego w tomy obejmujące: - projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz oświadczenia, o których mowa w art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ; - projekt architektoniczno-budowlany i wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych, o których mowa w art. 34 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Do zamierzenia budowlanego zawierającego więcej niż jeden obiekt budowlany można stosować oprawę wielotomową. Projekt budowlany należy opracować w języku polskim, stosując zasady wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe określone w Polskich Normach lub inne objaśnione w legendzie. Projekt budowlany sporządza się w 4 egzemplarzach z przeznaczeniem 1 egzemplarza do archiwum właściwego organu nadzoru budowlanego, 1 egzemplarza dla organu wydającego pozwolenie na budowę i 2 egzemplarzy dla inwestora. Spełnienie wymagań rozporządzenia Wymagania rozporządzenia dotyczące projektu zagospodarowania działki lub terenu i projektu architektoniczno-budowlanego należy spełnić z zachowaniem przepisu art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane , uwzględniając w szczególności cechy danego obiektu budowlanego, takie jak przeznaczenie, sposób użytkowania, usytuowanie, rozmiary, sposób i zakres oddziaływania na otoczenie i złożoność rozwiązań technicznych, oraz rodzaj i specyfikę obiektu budowlanego. Z projektu budowlanego zawierającego obiekty budowlane lub ich części niejawne służące obronności i bezpieczeństwu państwa powinny być wyłączone części projektu zawierające układy funkcjonalne, technologiczne, parametry techniczne, dane o wyposażeniu oraz inne mogące ujawnić charakter, przeznaczenie i nazwę obiektu budowlanego. Zakres wyłączenia określa inwestor zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych oraz umowami i porozumieniami międzynarodowymi. 3) opracowanie projektu wykonawczego musi odpowiadać poniższym warunkom: Projekt wykonawczy powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych. Projekt wykonawczy musi zawierać rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót i zastosowanych skal rysunków w projekcie budowlanym wraz z wyjaśnieniami opisowymi, które dotyczą: - części obiektu, - rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych, - detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych, - instalacji i wyposażenia technicznego, - których odzwierciedlenie na rysunkach projektu budowlanego nie jest wystarczające. Projekt wykonawczy, w zależności od zakresu i rodzaju robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, powinny być opracowane dla: - przygotowania terenu pod budowę; - robót budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz robót w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, włącznie z robotami wykończeniowymi w zakresie obiektów budowlanych; - robót w zakresie instalacji budowlanych; - robót związanych z zagospodarowaniem terenu. 4) opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiarów robót dla poszczególnych branż, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Przed przejściem do kolejnego etapu (części) i ostatecznym powieleniem dokumentacji , ma ona zostać przedłożona w formie papierowej i elektronicznej Zamawiającemu do zaopiniowania. Zamawiający ustosunkuje się do niej w ciągu 14 dni roboczych od jej dostarczenia. Zamawiający zaaprobuje opracowaną przez Wykonawcę dokumentację, jedynie wówczas, jeżeli będzie ona zgodna z przedmiotem zamówienia i potrzebami Zamawiającego. Przez dni robocze Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo uznanych za świąteczne. Dokumentację projektową należy sporządzić wg następujących zasad: 1) Projekt budowlany pełnobranżowy należy wykonać w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz przekazać Zamawiającemu wersję elektroniczną w formacie PDF oraz DWG i DXF zapisaną na nośniku typu pendrive. 2) Projekt wykonawczy pełnobranżowy należy wykonać w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz przekazać Zamawiającemu wersję elektroniczną w formacie PDF oraz DWG i DXF zapisaną na nośniku typu pendrive. 3) Przedmiar robót, kosztorys inwestorski, STWiORB, każdy z wymienionych dokumentów należy wykonać w 2 egzemplarzach, w wersji papierowej, a następnie przekazać Zamawiającemu sporządzone wersje papierowe oraz wersję elektroniczną w formacie PDF zapisaną na nośniku typu pendrive w odniesieniu kosztorysów inwestorskich wykonanych dla poszczególnych części zamówienia należy dodatkowo wykonać 1 egzemplarz w zapisie umożliwiającym odczyt w formacie Excel. Wykonawca może przeprowadzić wizję lokalną przyszłego terenu budowy celem sprawdzenia miejsca robót oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia. W związku z powyższym wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Wizja lokalna - po uprzednim kontakcie telefonicznym z Zamawiającym. Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (art. 29 ust. 5 ustawy Pzp) -€“ wykonana dokumentacja projektowa odnośnie musi uwzględniać kryteria dostępności dla osób fizycznych w tym dla osób niepełnosprawnych. Dokumentacja projektowa nie może prowadzić do dyskryminacji żadnej z grup społecznych. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych. Harmonogram robót w ujęciu miesięcznym należy przedłożyć do uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiającego przed zawarciem umowy. Opracowany harmonogram robót, stanowił będzie załącznik nr 1 do umowy. Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności 1) Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -€“ Kodeks pracy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności : roboty budowlane w tym prace fizyczne (murarskich, tynkarskie, wyburzeniowe) oraz czynności operatorów sprzętu z wyłączeniem kadry kierowniczej, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy W przypadku Podwykonawców - Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 2) Zamawiający wymaga, aby osoby, o których mowa powyżej posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz aktualne badania lekarskie i szkolenie BHP. 3) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez niego lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 4) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu określone przez niego, spośród wskazanych poniżej, dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: Audyt energetyczny Część opisowa Program funkcjonalno-użytkowy Pismo Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 8 września 2016 r., znak pisma UOZ-1.5183.131.2016 Jeżeli Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaku towarowego, patentu, nazwy lub pochodzenia, wskazanie to ma na celu określenie rodzaju i klasy materiału oraz służy ustaleniu jego standardu, właściwości i minimalnych parametrów technicznych. Przyjmuje się, że takiemu wskazaniu każdorazowo towarzyszy dopuszczenie rozwiązań równoważnych. Ciężar udowodnienia równoważności zaproponowanych rozwiązań spoczywa na Wykonawcy Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy, w tym na wbudowane urządzenia i materiały wynosi 5 lat, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. Realizacja uprawnień wynikających z rękojmi będzie wykonywana zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Wykonawca udzieli gwarancji na wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy na zasadach określonych w Karcie gwarancyjnej, stanowiącej Załącznik nr 2 do projektu umowy (Załącznik do SIWZ). Okres obowiązywania gwarancji Wykonawca określi w złożonej ofercie, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 60 miesięcy i podlegać będzie ocenie na podstawie kryterium oceny ofert: okres gwarancji -€“ 30% 1) Oferta Wykonawcy, który nie określi w złożonej ofercie okresu gwarancji potraktowana zostanie jak oferta z gwarancją 60-miesięczną; 2) Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy aniżeli 60 miesięcy -€“ podlegać będzie odrzuceniu. Projekt umowy stanowi również uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie postanowień nie uregulowanych zapisami niniejszego Rozdziału. Przy realizacji zamówienia Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia dowolnego producenta pod warunkiem, że materiały te i urządzenia posiadają parametry nie gorsze od opisanych w dokumentacji przetargowej, a w przypadku zastosowania systemu, technologicznych rozwiązań systemowych lub zespołu urządzeń pochodzić będą od jednego producenta lub posiadać autoryzację jednego producenta. Wszelkie wskazania konkretnych producentów, poprzez podanie nazw firm, znaków towarowych, opisów, określone w dokumentacji przekazanej wykonawcom wraz z SIWZ, należy traktować jako przykład na określenie podstawowych, minimalnych wymagań, parametrów i oczekiwań Zamawiającego, odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji, z zastrzeżeniem zapisów dotyczących ponownego wykorzystania materiałów, o ile takowe występują. Materiały konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia zabezpiecza w całości Wykonawca. Materiały muszą być fabrycznie nowe, nieużywane tj. wyprodukowane nie później niż 12 miesięcy przed datą dostarczenia na teren budowy, spełniać wymogi Ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z późń. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi oraz muszą posiadać deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną (dot. wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu przez 1 lipca 2013 r.) lub kopie deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (dot. wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu po 1 lipca 2013 r.) oraz muszą spełniać normy ekologiczne UE określone w obwieszczeniach Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych. Każda partia materiału musi być przed wbudowaniem odebrana i zaakceptowana przez inspektora nadzoru ustanowionego przez Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 71000000-8, 71242000-6, 71320000-7, 45300000-0, 45400000-1, 45321000-3, 45410000-4, 45261210-9, 45331100-7, 45331110-0, 45311000-0, 09331100-9, 45111100-9, 45421000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji30,00
Doświadczenie kierownika budowy wyznaczonego do realizacji niniejszego zamówienia10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3Nazwa: Część III zamówienia "Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego ul. Lwowska 22B w Radymnie wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej."
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje: - wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego oraz powykonawczego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Radymnie, zlokalizowanego przy ul. Lwowska 22B, dotyczącego: remontu elewacji obiektu, wyczyszczenia, osuszenia i impregnacji ścian zewnętrznych, docieplenia systemowego ścian powyżej poziomu gruntów, , stropów oraz podłóg na parterze i w piwnicy, docieplenia systemowego ścian zewnętrznych poniżej poziomu gruntu z izolacją przeciwwodną wraz z osuszeniem, wymianie i montażu rur spustowych i rynien oraz m.in. instalacji odgromowej, prac remontowych dachu wraz z obróbkami blacharskimi, wymianę instalacji c.o. i ciepłej wody, renowacji elementów i detali architektonicznych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, remont więźby dachowej, przemurowania kominów i trzonów kominowych oraz wymiany pokrycia dachowego, - uzyskanie stosownych pozwoleń wymaganych prawem, zabezpieczenie i oznaczenie terenu, gdzie będą wykonywane prace remontowe; - wykonanie robót budowlanych według dokumentacji projektowej; - uzyskanie i przekazanie inwestorowi niezbędnej dokumentacji dotyczącej odbioru przedmiotu zamówienia. Zamówienie obejmuje wszystkie prace projektowe i całość robót remontowo -€“ budowlanych, związanych z termoizolacją obiektu, a w szczególności: - wykonanie projektu architektoniczno -€“ budowlanego, wielobranżowego dla całego zadania, - wykonanie dokumentacji wykonawczej branżowej, - uzyskanie wymaganych uzgodnień i decyzji, - uzyskanie pozwolenia na budowę (przebudowę), - opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, - opracowanie przedmiarów robót, - opracowanie kosztorysów inwestorskich ze zbiorczym zestawieniem kosztów, - wykonanie wszystkich robót budowlanych, instalacyjnych i prac zagospodarowania terenu na działce, na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej. Audyt energetyczny jest załącznikiem do programu funkcjonalno-€“użytkowego, a obliczenia bilansowe z tego opracowania będą stanowić dane wyjściowe do sporządzenia bilansu - świadectwa energetycznego budynku wymaganego od Wykonawcy po zakończeniu zadania. Budynek podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie wpisu do rejestru zabytków decyzją nr A-280 z 28.12.1987. Prowadzenie przy nim robót wymaga uzyskania pozwolenia Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zgodnie z wytycznymi Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 08.09.2016r., znak UOZ-1.5183.131.2016 dopuszczalny jest jedynie remont elewacji w technologii tradycyjnej z zachowaniem istniejącego detalu architektonicznego, z zastosowaniem kolorystyki nawiązującej do kolorystyki oryginalnej ustalonej na podstawie próbek wykonanych na elewacji W celu poprawienia efektywności energetycznej budynków, w zakresie niniejszego zamówienia należy przeprowadzić prace projektowe na bazie Programów funkcjonalno-użytkowych, stanowiących załączniki do SIWZ, audytów energetycznych stanowiących załączniki do SIWZ oraz roboty modernizacyjne (budowlane/inwestycyjne) polegające na: - wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekty wykonawcze) wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń, w tym prawomocnego pozwolenia na budowę jak również pozwolenia na użytkowanie z PINB lub UDT jeśli będą wymagane obowiązującymi przepisami prawa; - wykonaniu prac zgodnie z wymaganiami i pozostałymi informacjami opisanymi przez Zamawiającego i zawartymi w Programach Funkcjonalno-Użytkowych (PFU), dla zaprojektowania i wykonania budowy oraz modernizacji instalacji, przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach oraz z wytycznymi oraz zgodnie z wytycznymi Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak UOZ-1.5183.105.2016 z 10 sierpnia 2016 rok oraz znak UOZ-1.5183.131.2016 z 08 września 2016 rok;; - uzyskaniu wymaganych efektów energetycznych (w rozumieniu osiągnięcie wymaganych parametrów technologicznych i technicznych) zgodnie z PFU, audytów energetycznych i wymogami prawa. Wykonawca przeniesie na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość autorskich praw majątkowych do całości autorskich opracowań wykonanych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. Dokumentacja projektowa powinna być kompletna i branżowo wzajemnie skoordynowana pod względem technicznym oraz musi spełniać wymagania obowiązujących ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, Norm Europejskich, przepisów techniczno-budowlanych oraz zasad wiedzy technicznej zgodnie z zapisami SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest stosować wszystkie przepisy wydane przez władze centralne, lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanym opracowaniem projektowym oraz wykonaniem robót budowlanych i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania zamówienia. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektu, sprzętu, materiałów, urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowania projektowego oraz robót budowlanych. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić zasady ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności zasadę uczciwej konkurencji. Opisując materiały przewidziane do wykorzystania w trakcie realizacji robót będzie posługiwał się obiektywnymi cechami technicznymi, jakościowymi, a w szczególności nie będzie odwoływał się do producenta, typu, marki, znaku handlowego, patentu itp. chyba, że będzie to uzasadnione specyfiką co nie pozwoli opisać materiałów za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszyć będą wyrazy "lub równoważny" oraz Wykonawca określi minimalne wymagane parametry wskazujące na równoważność zastosowanych materiałów. Dokumentacja projektowa musi zawierać m.in. następujące opracowania: Część III Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego ul. Lwowska 22B w Radymnie wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej: -€˘ projekt budowlany, -€˘ projekt wykonawczy, -€˘ przedmiaru robót, -€˘ kosztorys inwestorski, -€˘ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, -€˘ informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (jeżeli jej wykonania wymagają przez odrębne przepisy), -€˘ zgody współwłaścicieli, -€˘ ekspertyza mykologiczna w zakresie więźby dachowej stropów i ścian (zewnętrznych osłonowych i wewnętrznych konstrukcyjnych) ścian fundamentowych i piwnic, ławy fundamentowej, klatki schodowej, trzonów kominowych oraz elementów wykończeniowych jak tynki okładziny podłóg i posadzek, Wykonanie dokumentacji projektowej obejmuje uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, w tym uzyskania pozwolenia na budowę oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, z podziałem na: 1) opracowanie koncepcji architektonicznej - koncepcja architektoniczna wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego; 2) opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych. Projekt budowlany musi obejmować w szczególności zakres robót wynikających z SIWZ oraz powinien być opracowany zgodnie z niżej wymienionymi założeniami: Strona tytułowa projektu budowlanego W projekcie budowlanym należy na stronie tytułowej zamieścić: - nazwę, adres obiektu budowlanego i numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany; - imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres; - nazwę i adres jednostki projektowania; - imiona i nazwiska projektantów opracowujących wszystkie części projektu budowlanego, wraz z określeniem zakresu ich opracowania, specjalności i numeru posiadanych uprawnień budowlanych, oraz datę opracowania i podpisy; - spis zawartości projektu budowlanego wraz z wykazem załączonych do projektu wymaganych przepisami szczególnymi uzgodnień, pozwoleń lub opinii, także specjalistycznych, oraz, stosownie do potrzeb, oświadczeń właściwych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane . Jeżeli projekt architektoniczno-budowlany podlega sprawdzeniu, na stronie (stronach) tytułowej należy zamieścić imiona i nazwiska osób sprawdzających projekt, wraz z podaniem przez każdą z nich specjalności i numeru posiadanych uprawnień budowlanych, datę i podpisy. Metryka projektu Na rysunkach wchodzących w skład projektu budowlanego należy umieścić metrykę projektu zawierającą: - nazwę i adres obiektu budowlanego; - tytuł (nazwę), skalę i numer rysunku; - imię i nazwisko projektanta (projektantów), specjalność i numer uprawnień budowlanych, datę i podpis. W projekcie architektoniczno-budowlanym, objętym obowiązkiem sprawdzenia, należy umieścić w metryce, o której mowa w ust. 1, imię i nazwisko osoby sprawdzającej rysunek, specjalność i numer posiadanych uprawnień budowlanych oraz datę i podpis potwierdzający sprawdzenie. Projekt obiektu budowlanego przeznaczony do wielokrotnego zastosowania, spełniający wymagania rozporządzenia, może być zastosowany jako projekt architektoniczno-budowlany przez projektanta obiektu budowlanego, po przystosowaniu do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz do warunków otoczenia. Numeracja Wszystkie strony i arkusze stanowiące części projektu budowlanego oraz załączniki do projektu powinny być opatrzone numeracją. Części projektu budowlanego odrębnie oprawione oraz załączniki powinny mieć numerację zgodną ze spisem zawartości tego projektu. Technika graficzna, oprawa, język i liczba egzemplarzy projektu budowlanego Projekt budowlany należy sporządzić w czytelnej technice graficznej oraz oprawić w okładkę formatu A-4, w sposób uniemożliwiający dekompletację projektu. Dopuszcza się oprawę projektu budowlanego w tomy obejmujące: - projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz oświadczenia, o których mowa w art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; - projekt architektoniczno-budowlany i wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych, o których mowa w art. 34 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Do zamierzenia budowlanego zawierającego więcej niż jeden obiekt budowlany można stosować oprawę wielotomową. Projekt budowlany należy opracować w języku polskim, stosując zasady wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe określone w Polskich Normach lub inne objaśnione w legendzie. Projekt budowlany sporządza się w 4 egzemplarzach z przeznaczeniem 1 egzemplarza do archiwum właściwego organu nadzoru budowlanego, 1 egzemplarza dla organu wydającego pozwolenie na budowę i 2 egzemplarzy dla inwestora. Spełnienie wymagań rozporządzenia Wymagania rozporządzenia dotyczące projektu zagospodarowania działki lub terenu i projektu architektoniczno-budowlanego należy spełnić z zachowaniem przepisu art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, uwzględniając w szczególności cechy danego obiektu budowlanego, takie jak przeznaczenie, sposób użytkowania, usytuowanie, rozmiary, sposób i zakres oddziaływania na otoczenie i złożoność rozwiązań technicznych, oraz rodzaj i specyfikę obiektu budowlanego. Z projektu budowlanego zawierającego obiekty budowlane lub ich części niejawne służące obronności i bezpieczeństwu państwa powinny być wyłączone części projektu zawierające układy funkcjonalne, technologiczne, parametry techniczne, dane o wyposażeniu oraz inne mogące ujawnić charakter, przeznaczenie i nazwę obiektu budowlanego. Zakres wyłączenia określa inwestor zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych oraz umowami i porozumieniami międzynarodowymi. Opracowanie projektu wykonawczego musi odpowiadać poniższym warunkom: Projekt wykonawczy powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych. Projekt wykonawczy musi zawierać rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót i zastosowanych skal rysunków w projekcie budowlanym wraz z wyjaśnieniami opisowymi, które dotyczą: - części obiektu, - rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych, - detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych, - instalacji i wyposażenia technicznego, - których odzwierciedlenie na rysunkach projektu budowlanego nie jest wystarczające dla potrzeb, o których mowa powyżej. Projekt wykonawczy, w zależności od zakresu i rodzaju robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, powinny być opracowane dla: - przygotowania terenu pod budowę; - robót budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz robót w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, włącznie z robotami wykończeniowymi w zakresie obiektów budowlanych; - robót w zakresie instalacji budowlanych; - robót związanych z zagospodarowaniem terenu. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiarów robót dla poszczególnych branż, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Przed przejściem do kolejnego etapu (części) i ostatecznym powieleniem dokumentacji, ma ona zostać przedłożona w formie papierowej i elektronicznej Zamawiającemu do zaopiniowania. Zamawiający ustosunkuje się do niej w ciągu 14 dni roboczych od jej dostarczenia. Zamawiający zaaprobuje opracowaną przez Wykonawcę dokumentację, jedynie wówczas, jeżeli będzie ona zgodna z przedmiotem zamówienia i potrzebami Zamawiającego. Przez dni robocze Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo uznanych za świąteczne. Dokumentację projektową należy sporządzić wg następujących zasad: 1) Projekt budowlany pełnobranżowy należy wykonać w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz przekazać Zamawiającemu wersję elektroniczną w formacie PDF oraz DWG i DXF zapisaną na nośniku typu pendrive. 2) Projekt wykonawczy pełnobranżowy należy wykonać w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz przekazać Zamawiającemu wersję elektroniczną w formacie PDF oraz DWG i DXF zapisaną na nośniku typu pendrive. 3) Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, STWiORB, każdy z wymienionych dokumentów należy wykonać w 2 egzemplarzach, w wersji papierowej, a następnie przekazać Zamawiającemu sporządzone wersje papierowe oraz wersję elektroniczną w formacie PDF zapisaną na nośniku typu pendrive, ponadto należy dodatkowo wykonać 1 egzemplarz w zapisie umożliwiającym odczyt w formacie Excel. Wykonawca może przeprowadzić wizję lokalną przyszłego terenu budowy celem sprawdzenia miejsca robót oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia. W związku z powyższym wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Wizja lokalna - po uprzednim kontakcie telefonicznym z Zamawiającym. Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (art. 29 ust. 5 ustawy Pzp) -€“ wykonana dokumentacja projektowa odnośnie musi uwzględniać kryteria dostępności dla osób fizycznych w tym dla osób niepełnosprawnych. Dokumentacja projektowa nie może prowadzić do dyskryminacji żadnej z grup społecznych. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych. Harmonogram robót w ujęciu miesięcznym należy przedłożyć do uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiającego przed zawarciem umowy. Opracowany harmonogram robót, stanowił będzie załącznik nr 1 do umowy. Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności 1) Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -€“ Kodeks pracy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności : roboty budowlane w tym prace fizyczne (murarskich, tynkarskie, wyburzeniowe) oraz czynności operatorów sprzętu z wyłączeniem kadry kierowniczej, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy W przypadku Podwykonawców - Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 2) Zamawiający wymaga, aby osoby, o których mowa powyżej posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz aktualne badania lekarskie i szkolenie BHP. 3) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez niego lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 17 pkt 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 4) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu określone przez niego, spośród wskazanych poniżej, dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 17 pkt 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: Audyt energetyczny Część opisowa Program funkcjonalno-użytkowy Pismo Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 8 września 2016 r., znak pisma UOZ-1.5183.131.2016 Jeżeli Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaku towarowego, patentu, nazwy lub pochodzenia, wskazanie to ma na celu określenie rodzaju i klasy materiału oraz służy ustaleniu jego standardu, właściwości i minimalnych parametrów technicznych. Przyjmuje się, że takiemu wskazaniu każdorazowo towarzyszy dopuszczenie rozwiązań równoważnych. Ciężar udowodnienia równoważności zaproponowanych rozwiązań spoczywa na Wykonawcy Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy, w tym na wbudowane urządzenia i materiały wynosi 5 lat, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. Realizacja uprawnień wynikających z rękojmi będzie wykonywana zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Wykonawca udzieli gwarancji na wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy na zasadach określonych w Karcie gwarancyjnej, stanowiącej Załącznik nr 2 do projektu umowy (Załącznik do SIWZ). Okres obowiązywania gwarancji Wykonawca określi w złożonej ofercie, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 60 miesięcy i podlegać będzie ocenie na podstawie kryterium oceny ofert: okres gwarancji -€“ 30% 1) Oferta Wykonawcy, który nie określi w złożonej ofercie okresu gwarancji potraktowana zostanie jak oferta z gwarancją 60-miesięczną; 2) Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy aniżeli 60 miesięcy -€“ podlegać będzie odrzuceniu. Projekt umowy stanowi również uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie postanowień nie uregulowanych zapisami niniejszego Rozdziału. Przy realizacji zamówienia Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia dowolnego producenta pod warunkiem, że materiały te i urządzenia posiadają parametry nie gorsze od opisanych w dokumentacji przetargowej, a w przypadku zastosowania systemu, technologicznych rozwiązań systemowych lub zespołu urządzeń pochodzić będą od jednego producenta lub posiadać autoryzację jednego producenta. Wszelkie wskazania konkretnych producentów, poprzez podanie nazw firm, znaków towarowych, opisów, określone w dokumentacji przekazanej wykonawcom wraz z SIWZ, należy traktować jako przykład na określenie podstawowych, minimalnych wymagań, parametrów i oczekiwań Zamawiającego, odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji, z zastrzeżeniem zapisów dotyczących ponownego wykorzystania materiałów, o ile takowe występują. Materiały konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia zabezpiecza w całości Wykonawca. Materiały muszą być fabrycznie nowe, nieużywane tj. wyprodukowane nie później niż 12 miesięcy przed datą dostarczenia na teren budowy, spełniać wymogi Ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z późń. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi oraz muszą posiadać deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną (dot. wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu przez 1 lipca 2013 r.) lub kopie deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (dot. wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu po 1 lipca 2013 r.) oraz muszą spełniać normy ekologiczne UE określone w obwieszczeniach Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych. Każda partia materiału musi być przed wbudowaniem odebrana i zaakceptowana przez inspektora nadzoru ustanowionego przez Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 71000000-8, 71242000-6, 71320000-7, 45300000-0, 45400000-1, 45321000-3, 45410000-4, 45261210-9, 45331100-7, 45331110-0, 45311000-0, 09331100-9, 45111100-9, 45421000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji30,00
Doświadczenie kierownika budowy wyznaczonego do realizacji niniejszego zamówienia10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4Nazwa: Część IV zamówienia "Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego ul. Lwowska 42 w Radymnie wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej."
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje: - wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego oraz powykonawczego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową w Radymnie, zlokalizowanego przy ul. Lwowska 42, a dotyczącego: remontu elewacji obiektu, wyczyszczenia, osuszenia i impregnacji ścian zewnętrznych, docieplenia systemowego ścian powyżej poziomu gruntów , stropów oraz podłóg na parterze i w piwnicy, docieplenia systemowego ścian zewnętrznych poniżej poziomu gruntu z izolacją przeciwwodną wraz z osuszeniem, wymianie i montażu rur spustowych i rynien oraz m.in. instalacji odgromowej, prac remontowych dachu wraz z obróbkami blacharskimi, wymianę instalacji c.o. i ciepłej wody, renowacji elementów i detali architektonicznych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, częściowej wymiany więźby dachowej, przemurowania kominów i trzonów kominowych oraz wymiany pokrycia dachowego, - uzyskanie stosownych pozwoleń wymaganych prawem, zabezpieczenie i oznaczenie terenu, gdzie będą wykonywane prace remontowe; - wykonanie robót budowlanych według dokumentacji projektowej; - uzyskanie i przekazanie inwestorowi niezbędnej dokumentacji dotyczącej odbioru przedmiotu zamówienia. Zamówienie obejmuje wszystkie prace projektowe i całość robót remontowo -€“ budowlanych, związanych z termoizolacją obiektu, a w szczególności: - wykonanie projektu architektoniczno -€“ budowlanego, wielobranżowego dla całego zadania, - wykonanie dokumentacji wykonawczej branżowej, - uzyskanie wymaganych uzgodnień i decyzji, - uzyskanie pozwolenia na budowę (przebudowę), - opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, - opracowanie przedmiarów robót, - opracowanie kosztorysów inwestorskich ze zbiorczym zestawieniem kosztów, - wykonanie wszystkich robót budowlanych, instalacyjnych i prac zagospodarowania terenu na działce, na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej. Audyt energetyczny jest załącznikiem do programu funkcjonalno -€“użytkowego, a obliczenia bilansowe z tego opracowania będą stanowić dane wyjściowe do sporządzenia bilansu- świadectwa energetycznego budynku wymaganego od Wykonawcy po zakończeniu zadania. Budynek ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków i podlega ochronie w zakresie ukształtowania bryły i wystroju elewacji. Prowadzenie przy nim robót wymaga uzgodnienia z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Zgodnie z wytycznymi Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 08.09.2016r., znak UOZ-1.5183.131.2016 dopuszczalny jest jedynie remont elewacji w technologii tradycyjnej z zachowaniem istniejącego detalu architektonicznego, z zastosowaniem kolorystyki nawiązującej do kolorystyki oryginalnej ustalonej na podstawie próbek wykonanych na elewacji W celu poprawienia efektywności energetycznej budynków, w zakresie niniejszego zamówienia należy przeprowadzić prace projektowe na bazie Programów funkcjonalno-użytkowych, stanowiących załączniki do SIWZ, audytów energetycznych stanowiących załączniki do SIWZ oraz roboty modernizacyjne (budowlane/inwestycyjne) polegające na: - wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekty wykonawcze) wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń, w tym prawomocnego pozwolenia na budowę jak również pozwolenia na użytkowanie z PINB lub UDT jeśli będą wymagane obowiązującymi przepisami prawa; - wykonaniu prac zgodnie z wymaganiami i pozostałymi informacjami opisanymi przez Zamawiającego i zawartymi w Programach Funkcjonalno-Użytkowych (PFU), dla zaprojektowania i wykonania budowy oraz modernizacji instalacji, przepisami Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach oraz z wytycznymi oraz zgodnie z wytycznymi Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak UOZ-1.5183.105.2016 z 10 sierpnia 2016 rok oraz znak UOZ-1.5183.131.2016 z 08 września 2016 rok;; - uzyskaniu wymaganych efektów energetycznych (w rozumieniu osiągnięcie wymaganych parametrów technologicznych i technicznych) zgodnie z PFU, audytów energetycznych i wymogami prawa. Wykonawca przeniesie na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość autorskich praw majątkowych do całości autorskich opracowań wykonanych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. Dokumentacja projektowa powinna być kompletna i branżowo wzajemnie skoordynowana pod względem technicznym oraz musi spełniać wymagania obowiązujących ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, Norm Europejskich, przepisów techniczno-budowlanych oraz zasad wiedzy technicznej zgodnie z zapisami SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest stosować wszystkie przepisy wydane przez władze centralne, lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanym opracowaniem projektowym oraz wykonaniem robót budowlanych i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania zamówienia. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektu, sprzętu, materiałów, urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowania projektowego oraz robót budowlanych. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić zasady ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności zasadę uczciwej konkurencji. Opisując materiały przewidziane do wykorzystania w trakcie realizacji robót będzie posługiwał się obiektywnymi cechami technicznymi, jakościowymi, a w szczególności nie będzie odwoływał się do producenta, typu, marki, znaku handlowego, patentu itp. chyba, że będzie to uzasadnione specyfiką co nie pozwoli opisać materiałów za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszyć będą wyrazy "lub równoważny" oraz Wykonawca określi minimalne wymagane parametry wskazujące na równoważność zastosowanych materiałów. Dokumentacja projektowa musi zawierać m.in. następujące opracowania: Część IV Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego ul. Lwowska 42 w Radymnie wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej: -€˘ projekt budowlany, -€˘ projekt wykonawczy, -€˘ przedmiaru robót, -€˘ kosztorys inwestorski, -€˘ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych -€˘ informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (jeżeli jej wykonania wymagają przez odrębne przepisy), -€˘ zgody współwłaścicieli, -€˘ projekt tymczasowej organizacji ruchu, -€˘ ekspertyza mykologiczna w zakresie więźby dachowej stropów i ścian (zewnętrznych osłonowych i wewnętrznych konstrukcyjnych) ścian fundamentowych i piwnic, ławy fundamentowej, klatki schodowej, trzonów kominowych oraz elementów wykończeniowych jak tynki okładziny podłóg i posadzek, Dokumentacja projektowa obejmuje uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, w tym uzyskania pozwolenia na budowę oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, z podziałem na: 1) opracowanie koncepcji architektonicznych, koncepcja architektoniczna wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego; 2) opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych. Projekt budowlany musi obejmować w szczególności zakres robót wynikający z SIWZ oraz powinien być opracowany zgodnie z niżej wymienionymi założeniami: Strona tytułowa projektu budowlanego W projekcie budowlanym należy na stronie tytułowej zamieścić: - nazwę, adres obiektu budowlanego i numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany; - imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres; - nazwę i adres jednostki projektowania; - imiona i nazwiska projektantów opracowujących wszystkie części projektu budowlanego, wraz z określeniem zakresu ich opracowania, specjalności i numeru posiadanych uprawnień budowlanych, oraz datę opracowania i podpisy; - spis zawartości projektu budowlanego wraz z wykazem załączonych do projektu wymaganych przepisami szczególnymi uzgodnień, pozwoleń lub opinii, także specjalistycznych, oraz, stosownie do potrzeb, oświadczeń właściwych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane. Jeżeli projekt architektoniczno-budowlany podlega sprawdzeniu, na stronie (stronach) tytułowej należy zamieścić imiona i nazwiska osób sprawdzających projekt, wraz z podaniem przez każdą z nich specjalności i numeru posiadanych uprawnień budowlanych, datę i podpisy. Metryka projektu Na rysunkach wchodzących w skład projektu budowlanego należy umieścić metrykę projektu zawierającą: - nazwę i adres obiektu budowlanego; - tytuł (nazwę), skalę i numer rysunku; - imię i nazwisko projektanta (projektantów), specjalność i numer uprawnień budowlanych, datę i podpis. W projekcie architektoniczno-budowlanym, objętym obowiązkiem sprawdzenia, należy umieścić w metryce, o której mowa w ust. 1, imię i nazwisko osoby sprawdzającej rysunek, specjalność i numer posiadanych uprawnień budowlanych oraz datę i podpis potwierdzający sprawdzenie. Projekt obiektu budowlanego przeznaczony do wielokrotnego zastosowania, spełniający wymagania rozporządzenia, może być zastosowany jako projekt architektoniczno-budowlany przez projektanta obiektu budowlanego, po przystosowaniu do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz do warunków otoczenia. Numeracja Wszystkie strony i arkusze stanowiące części projektu budowlanego oraz załączniki do projektu powinny być opatrzone numeracją. Części projektu budowlanego odrębnie oprawione oraz załączniki powinny mieć numerację zgodną ze spisem zawartości tego projektu. Technika graficzna, oprawa, język i liczba egzemplarzy projektu budowlanego Projekt budowlany należy sporządzić w czytelnej technice graficznej oraz oprawić w okładkę formatu A-4, w sposób uniemożliwiający dekompletację projektu. Dopuszcza się oprawę projektu budowlanego w tomy obejmujące: - projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz oświadczenia, o których mowa w art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane ; - projekt architektoniczno-budowlany i wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych, o których mowa w art. 34 ust. 3 pkt 4 ustawy dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane . Do zamierzenia budowlanego zawierającego więcej niż jeden obiekt budowlany można stosować oprawę wielotomową. Projekt budowlany należy opracować w języku polskim, stosując zasady wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe określone w Polskich Normach lub inne objaśnione w legendzie. Projekt budowlany sporządza się w 4 egzemplarzach z przeznaczeniem 1 egzemplarza do archiwum właściwego organu nadzoru budowlanego, 1 egzemplarza dla organu wydającego pozwolenie na budowę i 2 egzemplarzy dla inwestora. Spełnienie wymagań rozporządzenia Wymagania rozporządzenia dotyczące projektu zagospodarowania działki lub terenu i projektu architektoniczno-budowlanego należy spełnić z zachowaniem przepisu art. 34 projekt budowlany, ust. 2, uwzględniając w szczególności cechy danego obiektu budowlanego, takie jak przeznaczenie, sposób użytkowania, usytuowanie, rozmiary, sposób i zakres oddziaływania na otoczenie i złożoność rozwiązań technicznych, oraz rodzaj i specyfikę obiektu budowlanego. Z projektu budowlanego zawierającego obiekty budowlane lub ich części niejawne służące obronności i bezpieczeństwu państwa powinny być wyłączone części projektu zawierające układy funkcjonalne, technologiczne, parametry techniczne, dane o wyposażeniu oraz inne mogące ujawnić charakter, przeznaczenie i nazwę obiektu budowlanego. Zakres wyłączenia określa inwestor zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych oraz umowami i porozumieniami międzynarodowymi. Opracowanie projektu wykonawczego musi odpowiadać poniższym warunkom: Projekt wykonawczy powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych. Projekt wykonawczy musi zawierać rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót i zastosowanych skal rysunków w projekcie budowlanym wraz z wyjaśnieniami opisowymi, które dotyczą: - części obiektu, - rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych, - detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych, - instalacji i wyposażenia technicznego, - których odzwierciedlenie na rysunkach projektu budowlanego nie jest wystarczające. Projekt wykonawczy, w zależności od zakresu i rodzaju robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, powinien być opracowany dla: - przygotowania terenu pod budowę; - robót budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz robót w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, włącznie z robotami wykończeniowymi w zakresie obiektów budowlanych; - robót w zakresie instalacji budowlanych; - robót związanych z zagospodarowaniem terenu. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiarów robót dla poszczególnych branż, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Przed przejściem do kolejnego etapu (części) i ostatecznym powieleniem dokumentacji opracowanej, ma ona zostać przedłożona w formie papierowej i elektronicznej Zamawiającemu do zaopiniowania. Zamawiający ustosunkuje się do niej w ciągu 14 dni roboczych od jej dostarczenia. Zamawiający zaaprobuje opracowaną przez Wykonawcę dokumentację, jedynie wówczas, jeżeli będzie ona zgodna z przedmiotem zamówienia i potrzebami Zamawiającego. Przez dni robocze Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo uznanych za świąteczne. Dokumentację projektową należy sporządzić wg następujących zasad: 1) Projekt budowlany pełnobranżowy należy wykonać w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz przekazać Zamawiającemu wersję elektroniczną w formacie PDF oraz DWG i DXF zapisaną na nośniku typu pendrive. 2) Projekt wykonawczy pełnobranżowy należy wykonać w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz przekazać Zamawiającemu wersję elektroniczną w formacie PDF oraz DWG i DXF zapisaną na nośniku typu pendrive. 3) Przedmiary robót, kosztorys inwestorski, STWiORB, każdy z wymienionych dokumentów należy wykonać w 2 egzemplarzach, w wersji papierowej, a następnie przekazać Zamawiającemu sporządzone wersje papierowe oraz wersję elektroniczną w formacie PDF zapisaną na nośniku typu pendrive w odniesieniu kosztorysu inwestorskiego, należy dodatkowo wykonać 1 egzemplarz w zapisie umożliwiającym odczyt w formacie Excel. Wykonawca może przeprowadzić wizję lokalną przyszłego terenu budowy celem sprawdzenia miejsca robót oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia. W związku z powyższym wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Wizja lokalna - po uprzednim kontakcie telefonicznym z Zamawiającym. Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (art. 29 ust. 5 ustawy Pzp) -€“ wykonana dokumentacja projektowa odnośnie musi uwzględniać kryteria dostępności dla osób fizycznych w tym dla osób niepełnosprawnych. Dokumentacja projektowa nie może prowadzić do dyskryminacji żadnej z grup społecznych. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych. Harmonogram robót w ujęciu miesięcznym należy przedłożyć do uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiającego przed zawarciem umowy. Opracowany harmonogram robót, stanowił będzie załącznik nr 1 do umowy. Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności 1) Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -€“ Kodeks pracy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności : roboty budowlane w tym prace fizyczne (murarskich, tynkarskie, wyburzeniowe) oraz czynności operatorów sprzętu z wyłączeniem kadry kierowniczej, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy W przypadku Podwykonawców - Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 2) Zamawiający wymaga, aby osoby, o których mowa powyżej posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz aktualne badania lekarskie i szkolenie BHP. 3) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez niego lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w siwz. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 4) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu określone przez niego, spośród wskazanych poniżej, dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w SIWZ czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: Audyt energetyczny Część opisowa Program funkcjonalny Pismo Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 8 września 2016 r., znak pisma UOZ-1.5183.131.2016 Jeżeli Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaku towarowego, patentu, nazwy lub pochodzenia, wskazanie to ma na celu określenie rodzaju i klasy materiału oraz służy ustaleniu jego standardu, właściwości i minimalnych parametrów technicznych. Przyjmuje się, że takiemu wskazaniu każdorazowo towarzyszy dopuszczenie rozwiązań równoważnych. Ciężar udowodnienia równoważności zaproponowanych rozwiązań spoczywa na Wykonawcy Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy, w tym na wbudowane urządzenia i materiały wynosi 5 lat, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. Realizacja uprawnień wynikających z rękojmi będzie wykonywana zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Wykonawca udzieli gwarancji na wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy na zasadach określonych w Karcie gwarancyjnej, stanowiącej Załącznik nr 2 do projektu umowy (Załącznik do SIWZ). Okres obowiązywania gwarancji Wykonawca określi w złożonej ofercie, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 60 miesięcy i podlegać będzie ocenie na podstawie kryterium oceny ofert: okres gwarancji -€“ 30% 1) Oferta Wykonawcy, który nie określi w złożonej ofercie okresu gwarancji potraktowana zostanie jak oferta z gwarancją 60-miesięczną; 2) Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy aniżeli 60 miesięcy -€“ podlegać będzie odrzuceniu. Projekt umowy stanowi również uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie postanowień nie uregulowanych zapisami niniejszego Rozdziału. Przy realizacji zamówienia Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia dowolnego producenta pod warunkiem, że materiały te i urządzenia posiadają parametry nie gorsze od opisanych w dokumentacji przetargowej, a w przypadku zastosowania systemu, technologicznych rozwiązań systemowych lub zespołu urządzeń pochodzić będą od jednego producenta lub posiadać autoryzację jednego producenta. Wszelkie wskazania konkretnych producentów, poprzez podanie nazw firm, znaków towarowych, opisów, określone w dokumentacji przekazanej wykonawcom wraz z SIWZ, należy traktować jako przykład na określenie podstawowych, minimalnych wymagań, parametrów i oczekiwań Zamawiającego, odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji, z zastrzeżeniem zapisów dotyczących ponownego wykorzystania materiałów, o ile takowe występują. Materiały konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia zabezpiecza w całości Wykonawca. Materiały muszą być fabrycznie nowe, nieużywane tj. wyprodukowane nie później niż 12 miesięcy przed datą dostarczenia na teren budowy, spełniać wymogi Ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z późń. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi oraz muszą posiadać deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną (dot. wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu przez 1 lipca 2013 r.) lub kopie deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (dot. wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu po 1 lipca 2013 r.) oraz muszą spełniać normy ekologiczne UE określone w obwieszczeniach Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych. Każda partia materiału musi być przed wbudowaniem odebrana i zaakceptowana przez inspektora nadzoru ustanowionego przez Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 71000000-8, 71242000-6, 71320000-7, 45300000-0, 45400000-0, 45321000-3, 45410000-4, 45261210-9, 45331100-7, 45331110-0, 45311000-0, 09331100-9, 45111100-9, 45421000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji30,00
Doświadczenie kierownika budowy wyznaczonego do realizacji niniejszego zamówienia10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5Nazwa: Część V zamówienia "Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego ul. Lwowska 2/Rynek 15 w Radymnie wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej."
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje: - wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego oraz powykonawczego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową w Radymnie, zlokalizowanego przy ul. Rynek 15/Lwowska 2, a dotyczącego: remontu elewacji obiektu, wyczyszczenia, osuszenia i impregnacji ścian zewnętrznych, docieplenia systemowego ścian powyżej poziomu gruntów wraz z płytami balkonowymi stropów oraz podłóg na parterze i w piwnicy, docieplenia systemowego ścian zewnętrznych poniżej poziomu gruntu z izolacją przeciwwodną wraz z osuszeniem, wymianie i montażu rur spustowych i rynien oraz m.in. instalacji odgromowej, prac remontowych dachu wraz z obróbkami blacharskimi, wymianę instalacji c.o. i ciepłej wody, renowacji elementów i detali architektonicznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, częściowej wymiany więźby dachowej, przemurowania kominów i trzonów kominowych oraz wymiany pokrycia dachowego na blachę płaską w kolorze naturalnym, - uzyskanie stosownych pozwoleń wymaganych prawem, zabezpieczenie i oznaczenie terenu, gdzie będą wykonywane prace remontowe; - wykonanie robót budowlanych według dokumentacji projektowej; - uzyskanie i przekazanie inwestorowi niezbędnej dokumentacji dotyczącej odbioru przedmiotu zamówienia. Zamówienie obejmuje wszystkie prace projektowe i całość robót remontowo -€“ budowlanych, związanych z termoizolacją obiektu, a w szczególności: - wykonanie projektu architektoniczno -€“ budowlanego, wielobranżowego dla całego zadania, - wykonanie dokumentacji wykonawczej branżowej, - uzyskanie wymaganych uzgodnień i decyzji, - uzyskanie pozwolenia na budowę (przebudowę), - opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, - opracowanie przedmiarów robót, - opracowanie kosztorysów inwestorskich ze zbiorczym zestawieniem kosztów, - wykonanie wszystkich robót budowlanych, instalacyjnych i prac zagospodarowania terenu na działce, na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej. Audyt energetyczny jest załącznikiem do programu funkcjonalno -€“użytkowego, a obliczenia bilansowe z tego opracowania będą stanowić dane wyjściowe do sporządzenia bilansu- świadectwa energetycznego budynku wymaganego od Wykonawcy po zakończeniu zadania. Budynek objęty ochroną konserwatorska na podstawie decyzji nr A-280 z 28.12.1987 rok. Prowadzenie przy nim robót wymaga uzyskania pozwolenia Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zgodnie z wytycznymi Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 10.08.2016r., znak UOZ-1.5183.105.2016 dopuszczalny jest jedynie remont elewacji w technologii tradycyjnej z zachowaniem istniejącego detalu architektonicznego, z zastosowaniem kolorystyki nawiązującej do kolorystyki oryginalnej ustalonej na podstawie próbek wykonanych na elewacji W celu poprawienia efektywności energetycznej budynków, w zakresie niniejszego zamówienia należy przeprowadzić prace projektowe na bazie Programów funkcjonalno-użytkowych, stanowiących załączniki do SIWZ, audytów energetycznych stanowiących załączniki do SIWZ oraz roboty modernizacyjne (budowlane/inwestycyjne) polegające na: - wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekty wykonawcze) wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń, w tym prawomocnego pozwolenia na budowę jak również pozwolenia na użytkowanie z PINB lub UDT jeśli będą wymagane obowiązującymi przepisami prawa; - wykonaniu prac zgodnie z wymaganiami i pozostałymi informacjami opisanymi przez Zamawiającego i zawartymi w Programach Funkcjonalno-Użytkowych (PFU), dla zaprojektowania i wykonania budowy oraz modernizacji instalacji, przepisami ustawy dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach oraz z wytycznymi oraz zgodnie z wytycznymi Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak UOZ-1.5183.105.2016 z 10 sierpnia 2016 rok oraz znak UOZ-1.5183.131.2016 z 08 września 2016 rok;; - uzyskaniu wymaganych efektów energetycznych (w rozumieniu osiągnięcie wymaganych parametrów technologicznych i technicznych) zgodnie z PFU, audytów energetycznych i wymogami prawa. Wykonawca przeniesie na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość autorskich praw majątkowych do całości autorskich opracowań wykonanych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. Dokumentacja projektowa powinna być kompletna i branżowo wzajemnie skoordynowana pod względem technicznym oraz musi spełniać wymagania obowiązujących ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, Norm Europejskich, przepisów techniczno-budowlanych oraz zasad wiedzy technicznej zgodnie z zapisami SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest stosować wszystkie przepisy wydane przez władze centralne, lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanym opracowaniem projektowym oraz wykonaniem robót budowlanych i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania zamówienia. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektu, sprzętu, materiałów, urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowania projektowego oraz robót budowlanych. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić zasady ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności zasadę uczciwej konkurencji. Opisując materiały przewidziane do wykorzystania w trakcie realizacji robót będzie posługiwał się obiektywnymi cechami technicznymi, jakościowymi, a w szczególności nie będzie odwoływał się do producenta, typu, marki, znaku handlowego, patentu itp. chyba, że będzie to uzasadnione specyfiką co nie pozwoli opisać materiałów za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszyć będą wyrazy "lub równoważny" oraz Wykonawca określi minimalne wymagane parametry wskazujące na równoważność zastosowanych materiałów. Dokumentacja projektowa musi zawierać m.in. następujące opracowania: Część V Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego ul. Lwowska 2/Rynek 15 w Radymnie wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej: -€˘ projekt budowlany, -€˘ projekt wykonawczy, -€˘ przedmiaru robót, -€˘ kosztorys inwestorski, -€˘ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, -€˘ informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (jeżeli jej wykonania wymagają przez odrębne przepisy), -€˘ zgody współwłaścicieli, -€˘ projekt tymczasowej organizacji ruchu, -€˘ ekspertyza mykologiczna w zakresie więźby dachowej stropów i ścian (zewnętrznych osłonowych i wewnętrznych konstrukcyjnych) ścian fundamentowych i piwnic, ławy fundamentowej, klatki schodowej, trzonów kominowych oraz elementów wykończeniowych jak tynki okładziny podłóg i posadzek. Wykonanie dokumentacji projektowej obejmuje uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, w tym uzyskania pozwolenia na budowę oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, z podziałem na: 1) opracowanie koncepcji architektonicznej, która wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego; 2) opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych. Projekt budowlany musi obejmować w szczególności zakres robót wynikający z SIWZ oraz powinien być opracowany zgodnie z niżej wymienionymi założeniami: Strona tytułowa projektu budowlanego W projekcie budowlanym należy na stronie tytułowej zamieścić: - nazwę, adres obiektu budowlanego i numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany; - imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres; - nazwę i adres jednostki projektowania; - imiona i nazwiska projektantów opracowujących wszystkie części projektu budowlanego, wraz z określeniem zakresu ich opracowania, specjalności i numeru posiadanych uprawnień budowlanych, oraz datę opracowania i podpisy; - spis zawartości projektu budowlanego wraz z wykazem załączonych do projektu wymaganych przepisami szczególnymi uzgodnień, pozwoleń lub opinii, także specjalistycznych, oraz, stosownie do potrzeb, oświadczeń właściwych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane. Jeżeli projekt architektoniczno-budowlany podlega sprawdzeniu, na stronie (stronach) tytułowej należy zamieścić imiona i nazwiska osób sprawdzających projekt, wraz z podaniem przez każdą z nich specjalności i numeru posiadanych uprawnień budowlanych, datę i podpisy. Metryka projektu Na rysunkach wchodzących w skład projektu budowlanego należy umieścić metrykę projektu zawierającą: - nazwę i adres obiektu budowlanego; - tytuł (nazwę), skalę i numer rysunku; - imię i nazwisko projektanta (projektantów), specjalność i numer uprawnień budowlanych, datę i podpis. W projekcie architektoniczno-budowlanym, objętym obowiązkiem sprawdzenia, należy umieścić w metryce, o której mowa w ust. 1, imię i nazwisko osoby sprawdzającej rysunek, specjalność i numer posiadanych uprawnień budowlanych oraz datę i podpis potwierdzający sprawdzenie. Projekt obiektu budowlanego przeznaczony do wielokrotnego zastosowania, spełniający wymagania rozporządzenia, może być zastosowany jako projekt architektoniczno-budowlany przez projektanta obiektu budowlanego, po przystosowaniu do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz do warunków otoczenia. Numeracja Wszystkie strony i arkusze stanowiące części projektu budowlanego oraz załączniki do projektu powinny być opatrzone numeracją. Części projektu budowlanego odrębnie oprawione oraz załączniki powinny mieć numerację zgodną ze spisem zawartości tego projektu. Technika graficzna, oprawa, język i liczba egzemplarzy projektu budowlanego Projekt budowlany należy sporządzić w czytelnej technice graficznej oraz oprawić w okładkę formatu A-4, w sposób uniemożliwiający dekompletację projektu. Dopuszcza się oprawę projektu budowlanego w tomy obejmujące: - projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz oświadczenia, o których mowa w art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane; - projekt architektoniczno-budowlany i wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych, o których mowa w art. 34 ust. 3 pkt 4 ustawy dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane. Do zamierzenia budowlanego zawierającego więcej niż jeden obiekt budowlany można stosować oprawę wielotomową. Projekt budowlany należy opracować w języku polskim, stosując zasady wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe określone w Polskich Normach lub inne objaśnione w legendzie. Projekt budowlany sporządza się w 4 egzemplarzach z przeznaczeniem 1 egzemplarza do archiwum właściwego organu nadzoru budowlanego, 1 egzemplarza dla organu wydającego pozwolenie na budowę i 2 egzemplarzy dla inwestora. Spełnienie wymagań rozporządzenia Wymagania rozporządzenia dotyczące projektu zagospodarowania działki lub terenu i projektu architektoniczno-budowlanego należy spełnić z zachowaniem przepisu art. 34 projekt budowlany, ust. 2, uwzględniając w szczególności cechy danego obiektu budowlanego, takie jak przeznaczenie, sposób użytkowania, usytuowanie, rozmiary, sposób i zakres oddziaływania na otoczenie i złożoność rozwiązań technicznych, oraz rodzaj i specyfikę obiektu budowlanego. Z projektu budowlanego zawierającego obiekty budowlane lub ich części niejawne służące obronności i bezpieczeństwu państwa powinny być wyłączone części projektu zawierające układy funkcjonalne, technologiczne, parametry techniczne, dane o wyposażeniu oraz inne mogące ujawnić charakter, przeznaczenie i nazwę obiektu budowlanego. Zakres wyłączenia określa inwestor zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych oraz umowami i porozumieniami międzynarodowymi. 3) opracowanie projektu wykonawczego. Projekt wykonawczy musi odpowiadać poniższym warunkom: Projekt wykonawczy powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych. Projekt wykonawczy musi zawierać rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót i zastosowanych skal rysunków w projekcie budowlanym wraz z wyjaśnieniami opisowymi, które dotyczą: - części obiektu, - rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych, - detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych, - instalacji i wyposażenia technicznego, - których odzwierciedlenie na rysunkach projektu budowlanego nie jest wystarczające dla potrzeb, o których mowa w ust. 1. Projekt wykonawczy, w zależności od zakresu i rodzaju robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, powinny być opracowane dla: - przygotowania terenu pod budowę; - robót budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz robót w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, włącznie z robotami wykończeniowymi w zakresie obiektów budowlanych; - robót w zakresie instalacji budowlanych; - robót związanych z zagospodarowaniem terenu. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiarów robót dla poszczególnych branż, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Przed przejściem do kolejnego etapu (części) i ostatecznym powieleniem dokumentacji , ma ona zostać przedłożona w formie papierowej i elektronicznej Zamawiającemu do zaopiniowania. Zamawiający ustosunkuje się do niej w ciągu 14 dni roboczych od jej dostarczenia. Zamawiający zaaprobuje opracowaną przez Wykonawcę dokumentację, jedynie wówczas, jeżeli będzie ona zgodna z przedmiotem zamówienia i potrzebami Zamawiającego. Przez dni robocze Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo uznanych za świąteczne. Dokumentację projektową należy sporządzić wg następujących zasad: 1) Projekt budowlany pełnobranżowy należy wykonać w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz przekazać Zamawiającemu wersję elektroniczną w formacie PDF oraz DWG i DXF zapisaną na nośniku typu pendrive. 2) Projekt wykonawczy pełnobranżowy należy wykonać w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz przekazać Zamawiającemu wersję elektroniczną w formacie PDF oraz DWG i DXF zapisaną na nośniku typu pendrive. 3) Przedmiary robót, kosztorys inwestorski, STWiORB, każdy z wymienionych dokumentów należy wykonać w 2 egzemplarzach, w wersji papierowej, a następnie przekazać Zamawiającemu sporządzone wersje papierowe oraz wersję elektroniczną w formacie PDF zapisaną na nośniku typu pendrive w odniesieniu kosztorysu inwestorskiego wymagane jest dodatkowe wykonanie 1 egzemplarza w zapisie umożliwiającym odczyt w formacie Excel. Wykonawca może przeprowadzić wizję lokalną przyszłego terenu budowy celem sprawdzenia miejsca robót oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia. W związku z powyższym wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Wizja lokalna - po uprzednim kontakcie telefonicznym z Zamawiającym. Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (art. 29 ust. 5 ustawy Pzp) -€“ wykonana dokumentacja projektowa odnośnie musi uwzględniać kryteria dostępności dla osób fizycznych w tym dla osób niepełnosprawnych. Dokumentacja projektowa nie może prowadzić do dyskryminacji żadnej z grup społecznych. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych. Harmonogram robót w ujęciu miesięcznym należy przedłożyć do uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiającego przed zawarciem umowy. Opracowany harmonogram robót, stanowił będzie załącznik nr 1 do umowy. Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności 1) Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -€“ Kodeks pracy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności : roboty budowlane w tym prace fizyczne (murarskich, tynkarskie, wyburzeniowe) oraz czynności operatorów sprzętu z wyłączeniem kadry kierowniczej, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy W przypadku Podwykonawców - Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 2) Zamawiający wymaga, aby osoby, o których mowa powyżej posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz aktualne badania lekarskie i szkolenie BHP. 3) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez niego lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 4) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu określone przez niego, spośród wskazanych poniżej, dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: Audyt energetyczny Część opisowa Program funkcjonalno-użytkowy Pismo Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 10 sierpnia 2016 r., znak pisma UOZ-1.5183.105.2016 Jeżeli Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaku towarowego, patentu, nazwy lub pochodzenia, wskazanie to ma na celu określenie rodzaju i klasy materiału oraz służy ustaleniu jego standardu, właściwości i minimalnych parametrów technicznych. Przyjmuje się, że takiemu wskazaniu każdorazowo towarzyszy dopuszczenie rozwiązań równoważnych. Ciężar udowodnienia równoważności zaproponowanych rozwiązań spoczywa na Wykonawcy Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy, w tym na wbudowane urządzenia i materiały wynosi 5 lat, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. Realizacja uprawnień wynikających z rękojmi będzie wykonywana zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Wykonawca udzieli gwarancji na wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy na zasadach określonych w Karcie gwarancyjnej, stanowiącej Załącznik nr 2 do projektu umowy (Załącznik do SIWZ). Okres obowiązywania gwarancji Wykonawca określi w złożonej ofercie, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 60 miesięcy i podlegać będzie ocenie na podstawie kryterium oceny ofert: okres gwarancji -€“ 30% 1) Oferta Wykonawcy, który nie określi w złożonej ofercie okresu gwarancji potraktowana zostanie jak oferta z gwarancją 60-miesięczną; 2) Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy aniżeli 60 miesięcy -€“ podlegać będzie odrzuceniu. Projekt umowy stanowi również uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie postanowień nie uregulowanych zapisami niniejszego Rozdziału. Przy realizacji zamówienia Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia dowolnego producenta pod warunkiem, że materiały te i urządzenia posiadają parametry nie gorsze od opisanych w dokumentacji przetargowej, a w przypadku zastosowania systemu, technologicznych rozwiązań systemowych lub zespołu urządzeń pochodzić będą od jednego producenta lub posiadać autoryzację jednego producenta. Wszelkie wskazania konkretnych producentów, poprzez podanie nazw firm, znaków towarowych, opisów, określone w dokumentacji przekazanej wykonawcom wraz z SIWZ, należy traktować jako przykład na określenie podstawowych, minimalnych wymagań, parametrów i oczekiwań Zamawiającego, odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji, z zastrzeżeniem zapisów dotyczących ponownego wykorzystania materiałów, o ile takowe występują. Materiały konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia zabezpiecza w całości Wykonawca. Materiały muszą być fabrycznie nowe, nieużywane tj. wyprodukowane nie później niż 12 miesięcy przed datą dostarczenia na teren budowy, spełniać wymogi Ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z późń. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi oraz muszą posiadać deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną (dot. wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu przez 1 lipca 2013 r.) lub kopie deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (dot. wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu po 1 lipca 2013 r.) oraz muszą spełniać normy ekologiczne UE określone w obwieszczeniach Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych. Każda partia materiału musi być przed wbudowaniem odebrana i zaakceptowana przez inspektora nadzoru ustanowionego przez Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 71242000-6, 71320000-7, 45300000-0, 45400000-0, 45321000-3, 45410000-4, 45261210-9, 45331100-7, 45311000-0, 09331100-9, 45111100-9, 45421000-4, 71000000-8, 45331110-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji30,00
Doświadczenie kierownika budowy wyznaczonego do realizacji niniejszego zamówienia10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
17.02.2020
Centrum Osłon Effect s.c. J...

Centrum Osłon Effect to firma, która specjalizuje się przede wszystkim w produkcji rolet na wymiar. Firma istnieje na rynku od 2008 rok...

pomorskie
Drzwi, bramy i ogrodzenia
15.02.2020
Invest Consulting Tadeusz S...

Invest Consulting to firma, która z powodzeniem działa na rynku nieruchomości od wielu lat. Jesteśmy generalnym wykonawcą inwestycji bu...

wielkopolskie
Budownictwo mieszkaniowe
14.02.2020
PHU IKAO Bartosz Czyżewski

Firma działa na terenie całej Polski. Głównym profilem działalności jest produkcja oraz dystrybucja wiat garażowych, drewnianych garaży...

kujawsko-pomorskie
Kioski i wiaty
12.02.2020
Suez Izolacje Budowlane Sp....

Jesteśmy specjalistami w branży budowlanej. Działamy dla naszych klientów na rynku budowlanym od ponad 10 lat. Profesjonalnie i komplek...

podkarpackie
Materiały izolacyjne