Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności...
"Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Lidzbark Warmiński
woj. warmińsko-mazurskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
pisemnie w języku polskim

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Lidzbarskiego" - budynek Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim

Numer referencyjny: PŚZ.272.1.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
5.1. Przedmiotem zamówienia jest "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Lidzbarskiego-€œobejmująca budynek Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim (ul. Wierzbickiego 3A), 5.2. Zakres zamówienia obejmuje: -€˘ Wymiana podokienników -€˘ wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej -€˘ wymiana stolarki okiennej -€˘ ocieplenie przegród od wewnątrz -€˘ docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją i skosów dachowych poddasza -€˘ montaż schodołazu -€˘ udrożnienie kanałów wentylacyjnych -€˘ wymiana grzejników oraz instalacji c.o., modernizacja węzła cieplnego -€˘ wykonanie dodatkowej wentylacji mechanicznej -€˘ czyszczenie instalacji kanalizacji sanitarnej -€˘ wymiana / budowa instalacji elektrycznej, w tym m.in. wymiana oświetlenia na energooszczędne ledowe -€˘ wymiana instalacji odgromowej -€˘ pozostałe prace remontowe 5.3. Zamawiający wymaga, aby w terminie 7 dni od daty podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca przedstawił Zamawiającemu harmonogram rzeczowo -€“ finansowy robót budowlanych, który będzie uwzględniał specyfikę prowadzonych prac. Wykonawca przystąpi do realizacji prac po uzyskaniu akceptacji harmonogramu rzeczowo finansowego przez Zamawiającego. 5.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót, stanowiącej załącznik do SIWZ. Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia został podzielony na dwa etapy. Przedmiotem niniejszego postępowania jest tylko zakres, który został ujęty w przedmiarze robót.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45200000-9, 45300000-0, 45400000-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2018-10-31


II.9) Informacje dodatkowe:

5.5. Wykonawca przed opracowaniem oferty dokona na własny koszt wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobędzie, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. 5.6. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie niezbędne zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót przed osobami postronnymi. 5.7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane nie objęte umową, jeżeli okażą się one konieczne dla bezpieczeństwa obiektu lub zabezpieczenia przed awarią na podstawie wpisu do dziennika budowy oraz protokołu konieczności, zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 5.8. Opis części zamówienia Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 5.9. Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe. 5.10. W przypadku jeżeli w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót pojawią się ewentualnie wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. 5.11. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do określonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, którym charakteryzują się produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę, pod warunkiem zastosowania wyrobów budowlanych, urządzeń, materiałów i elementów wyposażenia o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż wyroby budowlane i urządzenia wskazane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 5.12. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w niniejszej SIWZ. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 5.13. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy: 5.13.1.Zamawiający określa następujące wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy, w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia, dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 1666) w następujący sposób: a) wszystkie osoby wykonujące prace fizyczne (np. wykonujące prace budowlane) opisane w dokumentacji przetargowej oraz prace operatorów sprzętu, o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, muszą być zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Zamawiający nie określa wymiaru etatu zatrudnienia z tym, że każda godzina wykonywanej pracy przez każdego pracownika Wykonawcy /podwykonawcy/ musi być realizowana w ramach umowy o pracę, b) Zamawiający wymaga, aby zatrudnienie na podstawie umowy o pracę przy realizacji zamówienia trwało w całym okresie realizacji zamówienia, a zatrudnione osoby zobowiązane będą do osobistego wykonywania pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, c) w uzasadnionych przypadkach, nie leżących po stronie Wykonawcy oraz w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną lub przez Wykonawcę (podwykonawcę) przed zakończeniem realizacji zamówienia, Wykonawca (podwykonawca) będzie zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania, co do sposobu zatrudnienia na cały okres realizacji zamówienia, d) zmiana osób, o których mowa w ppkt. a) nie wymaga aneksu do umowy (Wykonawca przedstawi korektę listy osób wykonujących zamówienie do wiadomości Zamawiającego). Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania zmiany pracowników na wniosek Zamawiającego, w przypadku zaistnienia uzasadnionych zarzutów Zamawiającego, co do osoby pracownika Wykonawcy, e) obowiązek określony powyżej dotyczy także podwykonawców - Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ppkt. a), f) Zamawiający nie dopuszcza naruszenia postanowienia art. 22 §12 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 1666), tj. zastąpienia umowy o pracę - wynikającą wprost z treści art. 22 § 1* tejże ustawy, umowami cywilnoprawnymi. 5.13.2. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy: Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą niezwłocznie po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, lecz przed przystąpieniem do wykonywania robót objętych przedmiotem zamówienia, przedstawi Zamawiającemu stosowne pisemne oświadczenie, że wymagane przez Zamawiającego osoby są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Takie oświadczenie będzie również załączane do każdej faktury przejściowej o płatność. 5.13.3. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę /podwykonawcę/ wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań: I. W trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający będzie uprawniony do wykonywania czynności kontrolnych odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt. 5.13.1. lit. a SIWZ. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. II. W trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do przedstawienia dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wskazane w pkt. 5.13.1. lit. a SIWZ, w szczególności: a) oświadczeń Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy, b) kopii zanonimizowanych zawartych umów o pracę, c) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. III. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt. 5.13.1. lit. a SIWZ, Zamawiający przewiduje sankcje w postaci odstąpienia od umowy oraz obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 8 ust. 3 wzoru umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. 5.14. Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań powinien zapewnić doświadczone i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, uprawnione do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w zgodzie z postanowieniami odpowiednich decyzji, uzgodnieniami i opiniami, warunkującymi prawidłową realizację zamówienia. 5.15. Wykonawca powinien o ile uzna to za konieczne zapewnić swoim specjalistom niezbędne wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów, którzy mogą być niezbędni do właściwego wykonania umowy. Wykonawca uwzględni w ofercie każdą konieczność uzupełnienia zespołu specjalistów wynikającą z przepisów prawa, decyzji, uzgodnień i porozumień, które są niezbędne do kompleksowej realizacji zamówienia. Kompletne wynagrodzenie całego personelu oraz wszelkie koszty związane z obsługą muszą być zawarte w cenie oferty Wykonawcy. 5.16. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości robót i rękojmi za wady wykonanych robót w wymiarze co najmniej 5 lat, licząc od dnia końcowego odbioru robót, co będzie podlegało ocenie przez Zamawiającego jako jedno z kryteriów oceny ofert, które zostało szczegółowo określone w rozdz. 16 SIWZ. 5.17. Wykonawca przez cały okres realizacji umowy, zobowiązany jest do posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę nie mniejszą niż wartość umowy brutto. 5.18. Termin gwarancji: 1) minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na całość robót objętych niniejszym zamówieniem, na wbudowane wyroby i materiały budowlane oraz na zainstalowane urządzenia: 60 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych bez zastrzeżeń, 2) maksymalny okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na całość robót objętych niniejszym zamówieniem, na wbudowane wyroby i materiały budowlane oraz na zainstalowane urządzenia: 84 miesiące, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych bez zastrzeżeń. 5.19. Przez cenę rozumiana jest - zgodnie z. art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 2014 r., poz. 915 z późn. zm.) oraz w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) - wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlega temu obciążeniu. 5.20. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia. 5.21. Cena podana w formularzu winna obejmować wszystkie koszty i składniki oraz opłaty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia i wymaganiami Zamawiającego przedstawionymi w SIWZ. Załączone przez Zamawiającego przedmiary robót, nie stanowią jedynej podstawy przygotowania oferty cenowej i należy je traktować jako materiały pomocnicze. Podstawą wyliczenia ceny powinna być oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja własna Wykonawcy. Oznacza to, że Wykonawca sporządza przedmiar wg. własnego uznania i dokonuje wyceny przedmiotu zamówienia obejmującej roboty określone w dokumentacji projektowej, w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i w przedmiarach robót na własną odpowiedzialność i ryzyko. W przypadku stwierdzenia braku danych w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych lub w przedmiarach robót, Wykonawca winien zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy, zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie. 5.22. Zamawiający żąda określenia ceny oferty w walucie PLN, wyrażonej w cyfrach i słownie, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 5.23. Wykonawca ma obowiązek ustalenia prawidłowej stawki podatku od towarów i usług. 5.24. W przypadku jeżeli złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, Zamawiający w celu dokonania oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej ceny podatek od towarów i usług. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 5.25. Cena opisana w pkt. 13.2 jest ceną ryczałtową. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2016 poz. 380 t.j.) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco: "§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. § 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę." 5.26. Roboty ujęte w dokumentacji przetargowej, a nie ujęte w cenie ryczałtowej brutto nie będą traktowane jako roboty dodatkowe i nie będą finansowane przez Zamawiającego. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy sporządzaniu oferty jakichkolwiek robót lub kosztów określonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji przetargowej i ich nie ujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie będzie przysługiwało względem Zamawiającego żadne roszczenie z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie. 5.27. Zaproponowana przez Wykonawcę cena jest ceną ostateczną i nie może ulec zmianie. Wykonawca winien dokonać dokładnego rozeznania i skalkulować cenę w sposób szczególnie rzetelny, uwzględniający wszystkie rodzaje i składniki kosztów.

SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik Nr 2 do SIWZ).

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż 350 000 złotych (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
7.3.3.1.Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej, jeżeli wykaże, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie: co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą przedmiotowi zamówienia tj.remont, przebudowa, adaptacja budynku o wartości minimum 700 000 zł brutto (siedemset tysięcy złotych brutto), W przypadku robót budowlanych, których wartość została wyrażona w innej walucie niż PLN Wykonawca musi dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień umieszczenia ogłoszenia o niniejszym zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego. 7.3.3.2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi: a) co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, legitymującą się uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadającą minimum 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy; b) co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót sanitarnych, legitymującą się uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji sieci sanitarnych posiadającą minimum 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót; c) co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót instalacji elektrycznych, legitymującą się uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji elektrycznych posiadającą minimum 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót; Osoby, o których mowa wyżej i które uzyskały kwalifikacje do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w Rzeczypospolitej Polskiej, muszą być wpisana na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego i ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej, co daje im prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznej w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1725). Uprawnienia budowlane wydane na podstawie aktualnych przepisów, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. -€“ Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278). Oprócz osób, o których mowa wyżej, w wykonaniu zamówienia mogą wziąć udział również osoby, będące obywatelami innych niż Rzeczpospolita Polska państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zwanych dalej "państwami członkowskimi", spełniający wymagania zawarte w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332), a w szczególności w art. 12a oraz w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). Uprawnienia opisane w ppkt 1) a)- c) mogą być wykonywane przez jedną osobę, jeżeli posiada łącznie ww. uprawnienia. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia -załącznik Nr 4 oraz Nr 5 do SIWZ.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe: Wymienione w pkt 7.3.3.2 osoby nie wyczerpują wymagań dla rzetelnego wypełnienia zobowiązań Wykonawcy i powinny być traktowane jako minimalne wymagania Zamawiającego. Wykonawca uwzględni w ofercie każdą konieczność uzupełnienia zespołu specjalistów wynikającą z przepisów prawa, decyzji, uzgodnień i porozumień, które są niezbędne do kompleksowej realizacji zamówienia. Kompletne wynagrodzenie całego personelu oraz wszelkie koszty związane z obsługą muszą być zawarte w cenie oferty Wykonawcy. 7.3.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 7.3.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 7.3.6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy. 7.3.7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 7.3.8.Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą w skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 7.3.9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 7.3.4., nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w. pkt 7.3.4. 7.3.10. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 7.3.11. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 7.3.12. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego powyższe warunki powinien spełniać, co najmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mają obowiązek ustanawiać Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w szczególności powinno zawierać: jednoznaczne określenie postępowania, do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania, wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, podpis każdego z Wykonawców. W przypadku braku podpisu na pełnomocnictwie któregoś z Wykonawców, powinno zostać wystawione niezależne pełnomocnictwo indywidualnie dla Pełnomocnika - Lidera (nie jest wymagany podpis Pełnomocnika - Lidera na dokumencie pełnomocnictwa). Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, natomiast warunki spełnienia udziału w postępowaniu mogą spełniać łącznie. 7.4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane lub dostawy lub usługi, które wykona przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców oraz odpowiada za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców lub dalszych podwykonawców jak za swoje własne. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy; wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 9.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 9.3.2. SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 9.4.1. Dokument, o którym mowa w pkt 9.4. SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 9.4.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 9.4. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 9.4.3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

9.3.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda od Wykonawcy: 1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 2) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ inne dokumenty - Załącznik nr 4 do SIWZ. 3) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Załącznik nr 5 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt. 23 ustawy- Załącznik nr 6 2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca którego oferta będzie oceniona jako najkorzystniejsza dostarczył, na wezwanie Zamawiającego, szczegółowy kosztorys ofertowy (R+M+S).

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

15.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych); 15.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 15.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 ustawy: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 15.4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 15.3. lit. b) - e) SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy) musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji. 15.4.1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25 a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 15.4.2 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 15.5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 64 2030 0045 1110 0000 0237 5550. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 15.6. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 15.7. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, o których mowa w pkt 15.3. lit. b) - e) SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy) kopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Ponadto do oferty należy dołączyć, w osobnej koszulce lub kopercie, oryginał tego dokumentu. Nie bindować i nie zszywać z ofertą. 15.8. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 15.9. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w pkt 15.3. lit. b) - e) SIWZ (w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 ustawy) i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 15.10. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 ustawy, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POWIATU LIDZBARSKIEGO" -€“ budynek Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim oznaczenie sprawy: PŚZ.272.01.2018 15.11. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 15.3. SIWZ. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, mogą być dokonane w następującym zakresie: 1) Zaistnienie okoliczności uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy w terminie przewidzianym na zakończenie robót, a w szczególności: a) wystąpienie siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie, b) wystąpienie sytuacji kryzysowej, o której mowa w art. 2 pkt 8b) ustawy Pzp, c) wystąpienie nieprzewidzianych w SIWZ warunków geologicznych, archeologicznych lub terenowych, w szczególności: niewypały, niewybuchy, itp., d) zmiana zakresu robót budowlanych, wystąpienie robót zamiennych lub dodatkowych od wykonania których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego, e) wystąpienie przestojów robót budowlanych spowodowanych wstrzymaniem wykonania robót budowlanych przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy stron umowy, f) niemożność wykonywania robót, gdy obowiązujące przepisy nie dopuszczają do wykonywania robót lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, g) wystąpienie opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy lub Zamawiającego, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, h) wystąpienie przestojów spowodowanych koniecznością usuwania nieumyślnych uszkodzeń istniejących urządzeń nieoznaczonych w dokumentacji projektowej, i) wystąpienia istotnych wad w dokumentacji projektowej skutkującej konieczności dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, przy zastrzeżeniu braku zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w § 7 ust. 1 umowy, 2) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek wystąpienia zmian technologicznych spowodowanych, w szczególności następującymi okolicznościami: a) niedostępność na rynku materiałów lub produktów wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub produktów, b) pojawienie się na rynku materiałów lub produktów nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, c) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy. 2. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 termin realizacji przedmiotu umowy może ulec wydłużeniu o okres trwania tych okoliczności lub o czas niezbędny do należytego wykonania przedmiotu umowy. 3. Zmiana umowy może również nastąpić w przypadku: 1) zmiany przepisów prawa mających wpływ na treść umowy, 2) zaistnienia konieczności wykonania robót zamiennych potwierdzonych przez osoby uprawnione, cena ryczałtowa może ulec zmianie o różnicę wartości robót (materiałów) zamiennych ustalonych kosztorysem powykonawczym zatwierdzonym przez Zamawiającego, a wartością ryczałtową tego zakresu robót, zamiast którego będą wykonywane roboty (stosowane materiały) zamienne, 3) ograniczenia zakresu robót lub wprowadzenia robót zamiennych o niższej wartości niż przewidywana w SIWZ i w ofercie, wysokość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zmniejszona, 4) niewykonania części lub całości zamówienia z powodu tego, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, tym przypadku, wysokość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zmniejszona o wartość robót niewykonanych, 5) zmiany kierownika budowy lub kierowników robót lub inspektorów nadzoru inwestorskiego, 6) zmiany osób reprezentujących strony, 7) wystąpienia: a) rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony; b) uzasadnionej przyczynami technicznymi konieczności zmiany sposobu wykonania umowy;

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-01-24, godzina: 11:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

1. Niezwłocznie po upływie terminu otwarcia ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej http://bip.splidzbark.warmia.mazury.pl/ (zakładka Zamówienia Publiczne) informacje dotyczące: a) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia b) nazw (firm) oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. 2 Zamawiający poprawi w ofercie: a) oczywiste omyłki pisarskie, b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 3. Zamawiający o wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomi wszystkich Wykonawców, biorących udział w postępowaniu oraz zamieści informację na stronie internetowej. 4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostanie ono przesłane w inny sposób. 5. Zamawiający wymaga, żeby osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy posiadały ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 6. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców występujących wspólnie, Zamawiający może żądać dostarczenia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 7. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 8. W przypadku, gdy Wykonawca podczas realizowania zamówienia będzie korzystał z udziału podwykonawców zastosowanie będzie miał art. 36b ust. 1b ustawy. 9. Wykonawca, najpóźniej w dniu podpisania umowy, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % zaoferowanej ceny brutto -€“ zgodnie z art. 150 ust. 2 ustawy; 10.1.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone zgodnie z art. 148 ustawy, w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz. 1158 z późn. zm.). 10.2 Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach przewidzianych w art. 148 ust. 2 ustawy. 10.3 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na konto Zamawiającego Nr 64 2030 0045 1110 0000 0237 5550. 10.4 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 10.5 Zamawiający zwraca 70% kwoty wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 10.6 Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wysokości 30% kwoty wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 10.7 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy składane w formie gwarancji powinno spełniać następujące wymagania: zabezpieczenie winno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 11.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 12. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy. 13. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 14.Zamawiający nie dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających. 15. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 16. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPOLECAMY:
OSTATNIO DODANE
14.02.2020
PHU IKAO Bartosz Czyżewski

Firma działa na terenie całej Polski. Głównym profilem działalności jest produkcja oraz dystrybucja wiat garażowych, drewnianych garaży...

kujawsko-pomorskie
Kioski i wiaty
12.02.2020
Suez Izolacje Budowlane Sp....

Jesteśmy specjalistami w branży budowlanej. Działamy dla naszych klientów na rynku budowlanym od ponad 10 lat. Profesjonalnie i komplek...

podkarpackie
Materiały izolacyjne
12.02.2020
GRANMAL Zakład Obróki Kamie...

Oferujemy bardzo trwałe blaty granitowe, które wytrzymają długie lata. Korzystamy z najlepszych materiałów. Mamy nowoczesne techniki ob...

świętokrzyskie
Kamienie, skały i kruszywa
11.02.2020
Optimum Katarzyna Smolec

Nasz sklep bhp poleca naszym klientom odzież roboczą. W naszej internetowej hurtowni bhp znajdziecie spodnie robocze, kurtki przeciwdes...

mazowieckie
Inne budownictwo