Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Susz: pr...
Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Susz: pr...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Susz
woj. warmińsko-mazurskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nie


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
w formie pisemnej

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Susz: przebudowa ul. M. Skłodowskiej -€“ Curie oraz ul. Zacisznej w Suszu

Numer referencyjny: RLZP.I.271.1.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 2

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych pn.: Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Susz: przebudowa ul. M. Skłodowskiej -€“ Curie oraz ul. Zacisznej w Suszu. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części Instrukcji dla Wykonawców obiektem lub Przedmiotem zamówienia. 2. Opis przedmiotu zamówienia na zadanie pn.: Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Susz: przebudowa ul. M. Skłodowskiej - Curie oraz ul. Zacisznej w Suszu obejmuje: Zadanie I -€“ Przebudowa ul. M. Skłodowskiej - Curie w Suszu: Roboty przygotowawcze: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - granice, pkt główne, repery, wytyczenie obiektu, obsługa w trakcie budowy i pomiar powykonawczy -€“ 0,300km, rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypełnionych piaskiem -€“ 2011,50m2, rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7, 35x35x5cm na podsypce piaskowej -€“ 842,30m2, rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- piaskowej -€“ 367,80mb, rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej -€“ 198,70mb, studzienki ściekowe z kręgów betonowych o śr.500 mm do głębokości 2 m - rozebranie wraz z odwozem -€“ 2kpl., wywiezienie materiałów z rozbiórki płyt drogowych, płyt chodnikowych, krawężników, obrzeży, samochodami z załadowaniem i wyładowaniem (miejsce odwozu wskaże inwestor) -€“ 381,359m3, rury ochronne z tworzyw śr. 110 mm układane w wykopie - odkopanie kabla, założenie rury ochronnej, zasypanie wykopu z zagęszczeniem -€“ 119,50mb. Kanalizacja deszczowa: Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład w gruncie kat.III -€“ 114,50m3, kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm -€“ 20,75m2, studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadni- kiem bez syfonu z pierścieniem odciążającym -€“ 7szt., podłącz .instalacji do sieci kanalizacyjnej - przykanaliki o śr. 150 mm -€“ 41,50mb, próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 150 mm -€“ 41,50mb, zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV rura Kd 150 mm - 101,704m3, zagęszczenie zasypu wykopów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III -€“ 101,704m3, roboty ziemne wykon. koparkami w gr.kat.III z transp. urobku samochod. samo- wyładowczymi - wywóz pozostałej ziemi z wykopów (miejsce wywozu wskaże inwestor) -€“ 12,796m3. Jezdnia: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun- cie kat. I-IV głębokości 40 cm -€“ 2065,73m2, roboty ziemne wykon. koparkami w gr.kat.III z transp. urobku samochod. samo- wyładowczymi - wywóz pozostałej ziemi z korytowania (miejsce wywozu wska- że inwestor) -€“ 826,292m3, wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm -€“ 2065,73m2, ława pod krawężniki zwykłe i najazdowe betonowa z oporem - beton C12/15 -€“ 53,286m3, krawężniki betonowe wystające na +12 cm o wymiarach 15x30 cm na podsyp- ce cementowo-piaskowej 1:4 -€“ 482,30mb, krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 -€“ 159,70mb, podbudowa betonowa Rm =6-9MPa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm -€“ 2065,73m2, pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy betonowej -€“ 2065,73m2, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce piaskowej gr. 4 cm - 100% kolor szary - wraz z regulacją urządzeń -€“ 2065,73m3, regulacja pionowa studni dla włazów kanałowych z montażem pierścieni odciążających, pokryw betonowych i wymianą pokryw na żeliwne klasy D 400 -€“ 13szt., regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych -€“ 25szt., Regulacja pionowa studzienek telefonicznych -€“ 19szt. Chodniki, dojścia i zjazdy do posesji: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun- cie kat. I-IV głębokości 30 cm -€“ 1386,19m2, roboty ziemne wykon.koparkami w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samo- wyładowczymi - wywóz pozostałej ziemi z korytowania (miejsce wywozu wskaże inwestor) -€“ 415,857m3, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer. chodników i dojść do posesji - grub. warstwy po zag. 15 cm -€“ 1207,60m2, ława pod obrzeża betonowa z oporem - beton C12/15 -€“ 25,404m3, obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową -€“ 635,10mb, podbudowa betonowa Rm=6-9MPa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm -€“ 1386,19m2, pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy betonowej -€“ 1386,19m2, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 4 cm - 20% kolor czerwony, 80% kolor szary - chodnik, 100% kolor - zjazdy - wraz z regulacją urządzeń -€“ 1386,19m2. Roboty wykończeniowe: ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III -€“ 559,77m2, humusowanie terenu z obsianiem trawą przy grubości warstwy humusu 5 cm -€“ 559,77m2 Zadanie II -€“ Przebudowa ul. Zacisznej w Suszu: Roboty przygotowawcze: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - granice, pkt główne, repery, wytyczenie obiektu, obsługa w trakcie budowy i pomiar powykonawczy -€“ 0,050km, rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypełnionych piaskiem -€“ 323,36m2, rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- piaskowej -€“ 107,50mb, rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej -€“ 118,00mb, rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 , 50x50x7cm, trylinki na podsypce piaskowej -€“ 203,50m2, demontaż wpustu - kratę żeliwną przekazać inwestorowi -€“ 2szt., wywiezienie płyt drogowych, krawężników, obrzeży, płyt chodnikowych, trylinki samochodami z załadowaniem i wyładowaniem (miejsce odwozu wskaże inwestor) -€“ 70,096m3. Kanalizacja deszczowa: Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład w gruncie kat.III -€“ 47,00m3, kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm -€“ 7,25m2, studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu z pierścieniem odciążającym -€“ 2szt., studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m z pierścieniem odciążającym i włazem kl. D400 -€“ 1 stud., studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. -€“ 2 x (0,5m stud.), podłącz. instalacji do sieci kanalizacyjnej - przykanaliki o śr. 160 mm -€“ 11,00mb, kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm -€“ 3,50mb, próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 160 mm -€“ 200mm -€“ 14,50mb, zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV - 35,977m3, zagęszczenie zasypu wykopów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III -€“ 101,704m3, roboty ziemne wykon.koparkami w gr.kat.III z transp.urobku samochod. samowyładowczymi - wywóz pozostałej ziemi z wykopów (miejsce wywozu wskaże inwestor) -€“ 11,023m3. Jezdnia: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 35 cm -€“ 387,45m2, roboty ziemne wykon .koparkami w gr.kat.III z transp. urobku samochod. samowyładowczymi - wywóz pozostałej ziemi z wykopów (miejsce wywozu wskaże inwestor) -€“ 154,98m3, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 20 cm -€“ 360,51m2, ława pod krawężniki zwykłe i najazdowe betonowa z oporem - beton C12/15 -€“ 8,815m3, krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento- wo-piaskowej 1:4 -€“ 107,50mb, podbudowa betonowa Rm =6-9MPa z dylatacją - grubość warstwy po zagęsz- czeniu 20 cm -€“ 360,51m2, pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy betonowej -€“ 360,51m2, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce piaskowej gr. 4 cm - 100% kolor szary - wraz z regulacją urządzeń -€“ 360,51m3, regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych z montażem pierścieni odciążających, pokryw betonowych i wymianą pokryw na żeliwne klasy D 400 -€“ 3szt., regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych -€“ 9szt. Chodniki, dojścia i zjazdy do posesji: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm -€“ 282,10m2, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer. chodników i dojść do posesji - grub. warstwy po zag. 15 cm -€“ 245,20m2, ława pod obrzeża betonowa z oporem - beton C12/15 -€“ 4,92m3, obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową -€“ 123,00mb, podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm -€“ 245,20m2, pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy betonowej -€“ 245,20m2, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cemen- towo - piaskowej 1:4 gr. 4 cm - 20% kolor czerwony, 80% kolor szary - chodnik, 100% kolor - zjazdy - wraz z regulacją urządzeń -€“ 245,20m2. Roboty wykończeniowe: Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm -€“ 1 szt., przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 -€“ 1szt., ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III -€“ 161,30m2, humusowanie terenu z obsianiem trawą przy grubości warstwy humusu 5 cm oraz pielęgnacją przez okres gwarancji jakim będzie objęta inwestycja -€“ 161,30m2 3. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV: 45 23 31 20-6 4. Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 - wypełniając wzór nr 4b do siwz jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców. 5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 6. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, ustaleń ze SIWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną, zapewni pełną obsługę geodezyjną oraz minimum 36 miesięczny okres gwarancji. 7. Zamawiający wymaga zgodnie z art. 29 ust. 3a pzp zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: - Ul. M. Skłodowskiej -€“ Curie w Suszu: roboty przygotowawcze, jezdnia, chodniki, dojścia, zjazdy do posesji, roboty wykończeniowe - Ul. Zaciszna w Suszu: roboty przygotowawcze, jezdnia, chodniki, dojścia, zjazdy do posesji, roboty wykończeniowe 8. Zastosowanie w dokumentacji projektowej, oraz w innych dokumentach, wszelkich znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na celu wyłącznie wskazanie oczekiwanych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych. W takim przypadku Wykonawca może zaoferować produkty równoważne pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same, jak wskazane w dokumentacji projektowej lub w innych dokumentach. Wykonawca, który oferuje produkty równoważne jest obowiązany wykazać, że produkty te spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 9. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników oraz określone we właściwym akcie prawa Unii Europejskiej. 10. Wykonawca lub/i wskazany przez niego Podwykonawca zobowiązuje się do tego, by wszyscy pracownicy wykonujący następujące roboty: Ul. M. Skłodowskiej -€“ Curie w Suszu: roboty przygotowawcze, jezdnia, chodniki, dojścia, zjazdy do posesji, roboty wykończeniowe 11. Ul. Zaciszna w Suszu: roboty przygotowawcze, jezdnia, chodniki, dojścia, zjazdy do posesji, roboty wykończeniowe, w ramach niniejszego zamówienia byli w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.). 12. W celu potwierdzenia spełnienia wymogu, o którym mowa wyżej, Wykonawca lub/i wskazany przez niego Podwykonawca, zobowiązany jest złożyć przed rozpoczęciem robót budowlanych, nie później niż w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy, oświadczenie o wykonywaniu wskazanych przez Zamawiającego czynności przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 Kodeksu Pracy. 13. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu - za każdą osobę poniżej liczby wymaganych pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę wskazanej przez Wykonawcę w złożonym oświadczeniu. 14. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, jeżeli Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiającego, nie złoży oświadczenia, o którym mowa w punkcie 12, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania 15. Zamawiający ma prawo do dokonania kontroli w zakresie określonym w art. 36 ust. 8a ustawy Pzp. 16. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.). 17. Zamawiający informuje, że na etapie składania ofert nie żąda przedłożenia kosztorysu ofertowego wg załączonego do SIWZ przedmiaru robót. Przedmiotowy kosztorys ofertowy wybrany Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć przed podpisaniem umowy. 18. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 19. Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje składania ofert wariantowych. 20. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - liczba zadań 2. W ramach poszczególnych zadań nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub więcej zadań. 21. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 / 7.

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta: PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2018-09-28
2018-07-31

II.9) Informacje dodatkowe:SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, stanowiące wzór nr 2 formularza oferty.

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, stanowiące wzór nr 2 formularza oferty.

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek zdolności technicznej i zawodowej zamawiający żąda, by wykonawca wykazał, iż: 1.w okresie ostatnich 5 lat, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 2 zadania odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania. Przez zadanie odpowiadające rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, należy rozumieć budowę, remont lub przebudowę obiektów drogowych (np. dróg, placów, parkingów) o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o powierzchni min. 300,00 m2 (każde zadanie). W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku zdolności technicznej i zawodowej zamawiający żąda, by wykonawca złożył oświadczenie dot. posiadanego doświadczenia zawodowego na formularzu wzoru nr 3 oraz dołączył dowody dotyczące wykonania najważniejszych robót budowlanych określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. UWAGA: 1. Dowodami o których mowa powyżej są: a) referencje; b) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa w lit. a). 2. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane we wzorze nr 3 do siwz, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. Wykonawca złoży także oświadczenie, że dysponuje zdolnościami technicznymi i zawodowymi, niezbędnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków szczegółowych będzie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę wypełnionego formularza Doświadczenie wykonawcy, którego wzór stanowi Nr 3 do SIWZ oraz złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2. 3.2. wykonawca dysponuje co najmniej następującymi osobami: Kierownik robót w specjalności drogowej pełniący jednocześnie rolę kierownika budowy o minimalnych wymaganiach: - wykształcenie wyższe lub średnie, - posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności,Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunku, zgodnie z wzorem nr 2, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę wzoru nr 4 do SIWZ oraz złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2 , a także złożonego oświadczenia o posiadaniu uprawnień przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.). Wówczas wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia tłumacz ten winien być biegłym w tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają w/w warunek.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; (W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie ww. dokument przedstawia każdy wykonawca we własnym imieniu)

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a) Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (wg wzoru Nr 3) b) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg wzoru nr 4). c) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (wg wzoru 4a)

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

a)zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom oraz podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zdolnościach technicznych i zawodowych lub i sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega na zasadach określonych w art. 22a, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ustawy - wg wzoru 4b -€“ wykonawca składa to oświadczenie, jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców b)Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty. Kopię pełnomocnictwa "za zgodność z oryginałem" poświadcza udzielający pełnomocnictwa do udziału w postępowaniu bądź notariusz. c)Jeżeli wykonawca korzysta z zasobów innych podmiotów składa: Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 5)

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie

Informacja na temat wadiumIV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena60,00
gwarancja40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji: Nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany. 2. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności zmiany terminu ustalonego w § 3 niniejszej umowy, w szczególności: 1) wstrzymania robót przez zamawiającego, 2) wystąpienia niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych Umową, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okolicznościami, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność -€“ fakt ten musi być potwierdzony przez zamawiającego i inspektora nadzoru. 3) wystąpienia wad Dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania zmian w Dokumentacji projektowej, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na termin wykonywania robót fakt ten musi być potwierdzony przez zamawiającego i inspektora nadzoru. 4) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, udzielenia zamówień dodatkowych lub uzupełniających, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy 5) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 6) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność 7) niemożności wykonywania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 8) działania siły wyższej , mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, 9) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, 10) wystąpienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w specyfikacji warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, 11) wystąpienia odmiennych od przyjętych w STWIORB oraz SIWZ i przedmiarach robót warunków geologicznych, ale istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, 12) wystąpienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjętych w STWIORB oraz SIWZ i przedmiarach robót warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, 13) w przypadku zmiany technologii jakości lub parametrów charakterystycznych dla danego elementu, wprowadzanych na wniosek wykonawcy lub zamawiającego, 14) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, analiz itp. 3. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez zmianę sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zmianę wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedłużenie Terminu zakończenia robót w przypadku: 1) zmiany przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia robót zamiennych, o których mowa w §14 niniejszej umowy. 2) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu Umowy. 3) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy 4) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków Terenu budowy, w szczególności napotkania nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 5) konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 6) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, 7) Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony. 8) W przypadku urzędowej zmiany stawki VAT strony zobowiązują się do zawarcia aneksu do umowy regulującego wysokość VAT, tym samym zmiany wynagrodzenia określonego w Umowie, 9) zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy. Zmiana którejkolwiek z osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie traktowana jako przyczyna zależna od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do przedłużenia terminu wykonania robót 10) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 11) wystąpienia konieczności zmian osób wykonawcy w przypadku, gdy zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w specyfikacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez zamawiającego. 12) Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w pkt.11 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami którejkolwiek osoby. 13) zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w pkt.9 i 11 winna być dokona wpisem do dziennika budowy. 14) ograniczenia zakresu robót wynikającego z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, które wynikło w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 15) z zastrzeżeniem przypadku, w którym Zamawiający nałożył obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca może: a) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom; b) wskazać inny zakres Podwykonawstwa, niż przedstawiony w Ofercie; c) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w Ofercie; d) zrezygnować z Podwykonawstwa 16) w razie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 Ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne w przypadku, gdy zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę stanowiącą różnicę między nowo obowiązującą a dotychczasową wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokością kosztów związanych ze zmianą wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. Zobowiązuje się Wykonawcę do wykazania wpływu ww. zmian na koszty wykonania zamówienia. W tym celu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu odpowiednie dokumenty i zestawienia, na podstawie których Zamawiający, po uprzednich negocjacjach z Wykonawcą, rozpatrzy zasadność wprowadzenia zmiany wynagrodzenia za wykonanie zamówienia, 4. W przedstawionych w ust. 2 pkt.1) -14) i 3 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. Przesunięcie terminu będzie musiało być szczegółowo uzasadnione przez wykonawcę i zaakceptowane przez zamawiającego, z wyjątkiem zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt.1). 5. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia wykonawcy do przedłużenia terminu wykonania robót lub ich części, tempo robót według zamawiającego nie pozwoli na terminowe ich zakończenie, zamawiający może polecić wykonawcy podjęcie działań dla przyspieszenia tempa robót. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają wykonawcę. 6. Zamawiający ma możliwość przedłużenia terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nie leżących po stronie wykonawcy. 7. Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp następujące zmiany: 1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, w szczególności zmiana numeru rachunku bankowego, 2) danych teleadresowych, 3) danych rejestrowych, 4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-01-23, godzina: 09:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Zadanie I -€“ Przebudowa ul. M. Skłodowskiej - Curie w Suszu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie I -€“ Przebudowa ul. M. Skłodowskiej - Curie w Suszu: Roboty przygotowawcze: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - granice, pkt główne, repery, wytyczenie obiektu, obsługa w trakcie budowy i pomiar powykonawczy -€“ 0,300km, rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypełnionych piaskiem -€“ 2011,50m2, rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7, 35x35x5cm na podsypce piaskowej -€“ 842,30m2, rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- piaskowej -€“ 367,80mb, rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej -€“ 198,70mb, studzienki ściekowe z kręgów betonowych o śr.500 mm do głębokości 2 m - rozebranie wraz z odwozem -€“ 2kpl., wywiezienie materiałów z rozbiórki płyt drogowych, płyt chodnikowych, krawężników, obrzeży, samochodami z załadowaniem i wyładowaniem (miejsce odwozu wskaże inwestor) -€“ 381,359m3, rury ochronne z tworzyw śr. 110 mm układane w wykopie - odkopanie kabla, założenie rury ochronnej, zasypanie wykopu z zagęszczeniem -€“ 119,50mb. Kanalizacja deszczowa: Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład w gruncie kat.III -€“ 114,50m3, kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm -€“ 20,75m2, studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadni- kiem bez syfonu z pierścieniem odciążającym -€“ 7szt., podłącz .instalacji do sieci kanalizacyjnej - przykanaliki o śr. 150 mm -€“ 41,50mb, próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 150 mm -€“ 41,50mb, zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV rura Kd 150 mm - 101,704m3, zagęszczenie zasypu wykopów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III -€“ 101,704m3, roboty ziemne wykon. koparkami w gr.kat.III z transp. urobku samochod. samo- wyładowczymi - wywóz pozostałej ziemi z wykopów (miejsce wywozu wskaże inwestor) -€“ 12,796m3. Jezdnia: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun- cie kat. I-IV głębokości 40 cm -€“ 2065,73m2, roboty ziemne wykon. koparkami w gr.kat.III z transp. urobku samochod. samo- wyładowczymi - wywóz pozostałej ziemi z korytowania (miejsce wywozu wska- że inwestor) -€“ 826,292m3, wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm -€“ 2065,73m2, ława pod krawężniki zwykłe i najazdowe betonowa z oporem - beton C12/15 -€“ 53,286m3, krawężniki betonowe wystające na +12 cm o wymiarach 15x30 cm na podsyp- ce cementowo-piaskowej 1:4 -€“ 482,30mb, krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 -€“ 159,70mb, podbudowa betonowa Rm =6-9MPa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm -€“ 2065,73m2, pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy betonowej -€“ 2065,73m2, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce piaskowej gr. 4 cm - 100% kolor szary - wraz z regulacją urządzeń -€“ 2065,73m3, regulacja pionowa studni dla włazów kanałowych z montażem pierścieni odciążających, pokryw betonowych i wymianą pokryw na żeliwne klasy D 400 -€“ 13szt., regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych -€“ 25szt., Regulacja pionowa studzienek telefonicznych -€“ 19szt. Chodniki, dojścia i zjazdy do posesji: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun- cie kat. I-IV głębokości 30 cm -€“ 1386,19m2, roboty ziemne wykon.koparkami w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samo- wyładowczymi - wywóz pozostałej ziemi z korytowania (miejsce wywozu wskaże inwestor) -€“ 415,857m3, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer. chodników i dojść do posesji - grub. warstwy po zag. 15 cm -€“ 1207,60m2, ława pod obrzeża betonowa z oporem - beton C12/15 -€“ 25,404m3, obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową -€“ 635,10mb, podbudowa betonowa Rm=6-9MPa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm -€“ 1386,19m2, pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy betonowej -€“ 1386,19m2, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 4 cm - 20% kolor czerwony, 80% kolor szary - chodnik, 100% kolor - zjazdy - wraz z regulacją urządzeń -€“ 1386,19m2. Roboty wykończeniowe: ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III -€“ 559,77m2, humusowanie terenu z obsianiem trawą przy grubości warstwy humusu 5 cm -€“ 559,77m2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-28
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
CENA60,00
GWARANCJA40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2Nazwa: Zadanie II -€“ Przebudowa ul. Zacisznej w Suszu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie II -€“ Przebudowa ul. Zacisznej w Suszu Roboty przygotowawcze: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - granice, pkt główne, repery, wytyczenie obiektu, obsługa w trakcie budowy i pomiar powykonawczy -€“ 0,050km, rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypełnionych piaskiem -€“ 323,36m2, rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- piaskowej -€“ 107,50mb, rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej -€“ 118,00mb, rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 , 50x50x7cm, trylinki na podsypce piaskowej -€“ 203,50m2, demontaż wpustu - kratę żeliwną przekazać inwestorowi -€“ 2szt., wywiezienie płyt drogowych, krawężników, obrzeży, płyt chodnikowych, trylinki samochodami z załadowaniem i wyładowaniem (miejsce odwozu wskaże inwestor) -€“ 70,096m3. Kanalizacja deszczowa: Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład w gruncie kat.III -€“ 47,00m3, kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm -€“ 7,25m2, studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu z pierścieniem odciążającym -€“ 2szt., studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m z pierścieniem odciążającym i włazem kl. D400 -€“ 1 stud., studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. -€“ 2 x [0,5m stud.], podłącz. instalacji do sieci kanalizacyjnej - przykanaliki o śr. 160 mm -€“ 11,00mb, kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm -€“ 3,50mb, próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 160 mm -€“ 200mm -€“ 14,50mb, zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV - 35,977m3, zagęszczenie zasypu wykopów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III -€“ 101,704m3, roboty ziemne wykon.koparkami w gr.kat.III z transp.urobku samochod. samowyładowczymi - wywóz pozostałej ziemi z wykopów (miejsce wywozu wskaże inwestor) -€“ 11,023m3. Jezdnia: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 35 cm -€“ 387,45m2, roboty ziemne wykon .koparkami w gr.kat.III z transp. urobku samochod. samowyładowczymi - wywóz pozostałej ziemi z wykopów (miejsce wywozu wskaże inwestor) -€“ 154,98m3, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 20 cm -€“ 360,51m2, ława pod krawężniki zwykłe i najazdowe betonowa z oporem - beton C12/15 -€“ 8,815m3, krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento- wo-piaskowej 1:4 -€“ 107,50mb, podbudowa betonowa Rm =6-9MPa z dylatacją - grubość warstwy po zagęsz- czeniu 20 cm -€“ 360,51m2, pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy betonowej -€“ 360,51m2, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce piaskowej gr. 4 cm - 100% kolor szary - wraz z regulacją urządzeń -€“ 360,51m3, regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych z montażem pierścieni odciążających, pokryw betonowych i wymianą pokryw na żeliwne klasy D 400 -€“ 3szt., regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych -€“ 9szt. Chodniki, dojścia i zjazdy do posesji: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm -€“ 282,10m2, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer. chodników i dojść do posesji - grub. warstwy po zag. 15 cm -€“ 245,20m2, ława pod obrzeża betonowa z oporem - beton C12/15 -€“ 4,92m3, obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową -€“ 123,00mb, podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm -€“ 245,20m2, pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy betonowej -€“ 245,20m2, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cemen- towo - piaskowej 1:4 gr. 4 cm - 20% kolor czerwony, 80% kolor szary - chodnik, 100% kolor - zjazdy - wraz z regulacją urządzeń -€“ 245,20m2. Roboty wykończeniowe: Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm -€“ 1 szt., przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 -€“ 1szt., ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III -€“ 161,30m2, humusowanie terenu z obsianiem trawą przy grubości warstwy humusu 5 cm oraz pielęgnacją przez okres gwarancji jakim będzie objęta inwestycja -€“ 161,30m2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-07-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
CENA60,00
GWARANCJA40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
14.02.2020
PHU IKAO Bartosz Czyżewski

Firma działa na terenie całej Polski. Głównym profilem działalności jest produkcja oraz dystrybucja wiat garażowych, drewnianych garaży...

kujawsko-pomorskie
Kioski i wiaty
12.02.2020
Suez Izolacje Budowlane Sp....

Jesteśmy specjalistami w branży budowlanej. Działamy dla naszych klientów na rynku budowlanym od ponad 10 lat. Profesjonalnie i komplek...

podkarpackie
Materiały izolacyjne
12.02.2020
GRANMAL Zakład Obróki Kamie...

Oferujemy bardzo trwałe blaty granitowe, które wytrzymają długie lata. Korzystamy z najlepszych materiałów. Mamy nowoczesne techniki ob...

świętokrzyskie
Kamienie, skały i kruszywa
11.02.2020
Optimum Katarzyna Smolec

Nasz sklep bhp poleca naszym klientom odzież roboczą. W naszej internetowej hurtowni bhp znajdziecie spodnie robocze, kurtki przeciwdes...

mazowieckie
Inne budownictwo