Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na te...
Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na te...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Jordanów
woj. małopolskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
w formie papierowej

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie miejscowości Toporzysko Gmina Jordanów

Numer referencyjny: ZP.271.1.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie miejscowości Toporzysko Gmina Jordanów. Zakres prac obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie 121 szt. hybrydowych przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości od 0,9 do1,4 m3/d pracujących w technologii oczyszczania ścieków - hybryda -€“ niskoobciążony osad czynny ze złożem biologicznym, gdzie poszczególne procesy biologicznego oczyszczania ścieków następują po sobie w mechanicznie rozdzielonych komorach urządzenia. 2. Kompletna PBOŚ musi spełniać wytyczne normy zharmonizowanej PN-EN 12566-3:2005+A2:2013 -€“ Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50 - Część 3: Kontenerowe i/lub montowane na miejscu przydomowe oczyszczalnie ścieków i być znakowana znakiem CE. Wymaga się, aby oferta zabezpieczona była pełnym raportem z badań PBOŚ, tzn. badania: wodoszczelności, trwałości, skuteczności oczyszczania i wytrzymałości, zgodnym z normą PN-EN 12566-3:2005+A2:2013, wystawionym przez jednostkę notyfikowaną w Komisji Europejskiej. Wszystkie badania na zgodność z normą PN-EN 12566-3:2005+A2:2013 muszą być wykonane wyłącznie w laboratorium notyfikowanym przez Komisję Europejską zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 poz. 883 z późn. zm.). 3. Do ofert należy dołączyć Deklarację Właściwości Użytkowych CE wystawioną przez producenta na podstawie dokonanych badań przez jednostkę notyfikowaną sporządzoną zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. U. Unii Europejskiej z dnia 4 kwietnia 2011 r. L 88/5) i obowiązującymi przepisami krajowymi oraz raport zbiorczy wydany przez jednostkę notyfikowaną przeprowadzającą badania, zawierający wszystkie szczegółowe, wartościowe wyniki badań na zgodność z normą PN-EN 12566-3:2005+A2:2013. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wielkość oraz zakres zawierają: - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót -€“załącznik SIWZ nr 10 - opis techniczny budowy PBOŚ - załącznik SIWZ nr 11, - przedmiar robót -€“ załącznik SIWZ nr 9. 5. Wymaga się, aby Wykonawca podał w formularzu ofertowym proponowany typ i model przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 0,9 m3/d oraz 1,4 m3/d, którą zamierza zamontować. UWAGA! Wszystkie wymagane dokumenty wskazane w niniejszej SIWZ powinny dotyczyć typu i modelu przydomowej oczyszczalni ścieków, określonego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. 6. Wymogi dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia: a) Wymaga się, aby częstotliwość wywozu osadów z oczyszczalni ścieków objętych zamówieniem była nie większa niż jeden raz na 12 miesięcy. Informacja dotycząca częstotliwość wywozu osadów z oferowanych oczyszczalni ścieków musi być zawarta w specyfikacji technicznej zaprojektowanych i oferowanych zespołów urządzeń. b) Wymaga się, aby oferowane urządzenia nie wymagały w trakcie eksploatacji stosowania biopreparatów wyłączając okres ich rozruchu (pierwszy oraz po każdej naprawie). c) Zamawiający wymaga, aby w celu potwierdzenia wysokiej jakości oferowanych PBOŚ wykonawca załączył do oferty Certyfikat zgodności systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy ISO 9001 (norma PN-EN ISO 9001:2009P - Systemy zarządzania jakością) dla producenta PBOŚ w zakresie wysokich standardów produkcji. d) Zamawiający wymaga, aby producent PBOŚ spełniał wymogi standardów zarządzania środowiskowego PN-EN ISO14001:2005 -€“ Systemy Zarządzania Środowiskowego. Certyfikat ISO 14001 należy dołączyć do oferty. e) Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z realizacji części przedmiotu zamówienia w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie poszczególnych mieszkańców gminy. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie korekcie proporcjonalnie do faktycznie wykonanych PBOŚ. 7. Wykonawca zobowiązuje się do: a) wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych z obowiązującymi przepisami, normami, sztuką budowlaną, b) przy montażu oczyszczalni należy przestrzegać zaleceń producentów urządzeń, c) zapewnienia przeprowadzenia prób, sprawdzeń i rozruchu PBOŚ, d) użycia materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, e) zapewnienia kierownictwa i nadzoru nad realizowanym przedmiotem umowy, f) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urządzeń istniejącej infrastruktury technicznej w toku realizacji -€“ naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego, g) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go w terminie ustalonym dla odbioru końcowego, h) zapewnienia obsługi geodezyjnej inwestycji oraz wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, i) powiadomienia poszczególnych właścicieli działek na których montowane będą PBOŚ, na co najmniej 3 dni przed wejściem na jego nieruchomość o terminie rozpoczęcia prac. j) Protokolarnego przekazania wykonanych urządzeń właścicielom lub władającym nieruchomościami objętymi inwestycją oraz przeszkolenia użytkowników oczyszczalni. Każda wykonana oczyszczalnia musi posiadać indywidualnie następujące dokumenty odbiorowe: -€˘ Geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą, -€˘ Pisemne potwierdzenie przez właściciela nieruchomości, przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi PBOŚ, wraz z potwierdzeniem przekazania książki obsługi urządzenia, -€˘ Protokół odbioru terenu prac po wykonaniu inwestycji, potwierdzony przez inspektora nadzoru oraz właściciela nieruchomości, -€˘ Protokół z pomiarów elektrycznych PBOŚ, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru oraz osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia, -€˘ Wyniki badań laboratoryjnych ścieków oczyszczonych (badane parametry Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5), chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT-Cr), Zawiesiny ogólne. Badanie wykonane metodą -€“ uśrednioną). Badania muszą zostać wykonane przez laboratorium posiadające certyfikaty akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji, lub certyfikaty wystawione przez jednostki akredytujące będące sygnatariuszami wielostronnego porozumienia EA lub ILAC. k) zapewnienia serwisu gwarancyjnego zamontowanych urządzeń przez cały okres gwarancji oraz dokonania niezbędnych przeglądów gwarancyjnych w okresie zadeklarowanym w złożonej ofercie od dnia odbioru. l) Po podpisaniu umowy na realizację zadania, a przed dniem rozpoczęcia prac budowlanych, Wykonawca będzie miał ma obowiązek przeprowadzenia zebrania z mieszkańcami u których montowane będą PBOŚ. Na tym spotkaniu przedstawi: -€˘ harmonogram realizacji prac w poszczególnych lokalizacjach, -€˘ prezentację dotyczącą działań i obsługi montowanych PBOŚ, -€˘ przekaże ulotki z kontaktowym numerem telefonu do Wykonawcy, -€˘ przedstawi sposób montażu PBOŚ. m) Po wykonaniu każdej PBOŚ na danej nieruchomości, Wykonawca zgłosi telefonicznie (nr tel. 182687609), protokolarny odbiór prac na danej nieruchomości. 8. Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Ponadto Zamawiający nie dopuszcza urządzeń o charakterze prototypowym, niewystępujących w obrocie, mających wartość jedynie badawczą. 9. Rozwiązania równoważne: a) Podane w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia zasad konkurencyjności, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego i wydajnościowego. b) Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewniają uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. c) Ciężar udowodnienia, że materiał lub urządzenie jest równoważne w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. d) W celu udokumentowania równoważności proponowanych oczyszczalni ścieków do przedmiotu zamówienia należy dołączyć do oferty: karty katalogowe zawierające wszystkie wymiary, pojemności, elementy składowe oczyszczalni; rysunki i opisy umożliwiające Zamawiającemu ocenę oferty oraz jednoznaczne stwierdzenie, które oczyszczalnie z danego typoszeregu zostały zaproponowane jako równoważne. 10. Gwarancja i rękojmia: a) Wykonawca zobowiązany będzie udzielić gwarancji na roboty budowane na okres minimum 60 miesięcy od dnia następnego po dokonaniu odbioru końcowego na podstawie podpisanego przez strony protokołu odbioru końcowego. b) Wykonawca zobowiązany będzie udzielić rękojmi na okres minimum 60 miesięcy od dnia następnego po dokonaniu odbioru końcowego na podstawie podpisanego przez strony protokołu odbioru końcowego. - Okres gwarancji i rękojmi jest jednym z kryteriów oceny ofert -€“ szczegóły opisane w rozdziale 14 SIWZ. c) Przeglądy gwarancyjne, będą wykonywane z częstotliwością zgodną z wymaganiami technicznymi producenta dla zaoferowanego typu urządzeń zgodnie z przedstawionym przez wykonawcę, harmonogramem przeglądów. Przegląd musi odbyć się minimum raz w roku. Termin wykonanie przeglądu musi zostać uzgodniony wcześniej z Zamawiającym. d) Wykonawca przez okres gwarancji zadeklarowany w złożonej ofercie będzie świadczył nieodpłatne usługi serwisu gwarancyjnego (w tym usługi przeglądów gwarancyjnych) zainstalowanych urządzeń. Koszty dotyczące serwisu i ewentualnej wymiany części należy zawrzeć w cenie oferty. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia kosztów tych przeglądów w ofercie wykonawczej. e) W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do usuwania usterek lub wad w terminie 48 h od dnia i godziny zgłoszenia przez Zamawiającego. f) Termin zgłoszenia, o którym mowa w pkt e będzie liczony od dnia przekazania zgłoszenia przez Zamawiającego za pomocą faksu lub e-maila. 11. Zatrudnienie na umowę o pracę: a) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę (i Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie przedmiotu zamówienia, tj. prace fizyczne obejmujące: wykonanie prac ziemnych, montaż przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków i inne - z wyjątkiem kierownika budowy i innych osób, których czynności nie są wykonywane na podstawie przepisów Kodeksu Pracy. b) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontrolowania zatrudnienia osób przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. c) Wykonawcy każdorazowo na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania dokumentów potwierdzających powyższy wymóg zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę:  oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;  poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;  zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;  poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. d) Dodatkowe informacje dotyczące zatrudnienia osób, kontroli przez zamawiającego oraz sankcji z tytułu niespełnienia powyższego warunku zostały zawarte w projekcie umowy -€“ załącznik SIWZ nr 8.

II.5) Główny kod CPV: 45232421-9

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45232410-9, 45232423-3, 45310000-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2018-08-31

II.9) Informacje dodatkowe:SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu -€“ zgodnie z załącznikiem SIWZ nr 2.

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył:  polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia odpowiadającej wartości przedmiotu zamówienia złożonej oferty.  informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, na kwotę odpowiadającą kwocie złożonej oferty.

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył:  wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone -€“ co najmniej jedną robotę w zakresie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, w ilości min. 100 szt., w technologii odpowiadającej przedmiotowi zamówienia i spełniający wytyczne normy zharmonizowanej PN-EN 12566-3:2005+A2:2013.  wykaz osób, które zostały skierowane przez niego do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności kierownika budowy, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami - osoby pełniące funkcję: -€˘ kierownika budowy -€“ co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. Lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

* zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -€“ wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, * zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS, albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -€“ wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, *odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

* polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia odpowiadającej wartości przedmiotu zamówienia złożonej oferty. * informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, na kwotę odpowiadającą kwocie złożonej oferty. * wykaz robót budowlanych, określony w rozdziale 5 pkt. 4 - c, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów (referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego były wykonywane) określających czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone -€“ wzór wykazu załącznik SIWZ nr 7. * wykaz osób, określony w rozdziale 5 pkt. 4 - c, które zostały skierowane przez niego do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności kierownika budowy, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami -€“ wzór wykazu załącznik SIWZ nr 6 (wraz z wykazem osób należy złożyć kopie dokumentów potwierdzające podane przez Wykonawcę informację w w/w wykazie, tj. zaświadczenia, uprawnienia budowlane itp.)

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

* Formularz ofertowy- załącznik SIWZ nr 1, * oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych -€“ załącznik SIWZ nr 4, * oświadczenie dotyczące grup kapitałowych -€“ załącznik SIWZ nr 5, * Dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom: a) Specyfikacje techniczne oferowanych zespołów urządzeń, zawierające informacje na temat ich parametrów technicznych, potwierdzające wymagany w dokumentacji technicznej efekt redukcji zanieczyszczeń. b) Deklarację Właściwości Użytkowych CE wystawioną przez producenta na podstawie dokonanych badań przez jednostkę notyfikowaną potwierdzającą spełnianie przez zaoferowane oczyszczalnie normy PN-EN 12566-3:2005+A2:2013 sporządzoną zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (DZ. U. Unii Europejskiej z dnia 4 kwietnia 2011 r. L 88/5). c) Pełny raport badań potwierdzających zgodność ze zharmonizowaną normą europejską PN-EN 1256-3:2005+A2:2013 wydany dla konkretnego typoszeregu urządzeń przez jednostkę notyfikowaną zawierający szczegółowe wyniki badań naskuteczność oczyszczania ścieków, wodoszczelność, trwałość i wytrzymałość (wg opisu w STWiORB). d) Zaświadczenie niezależnego podmiotu potwierdzające, ze produkt zaoferowanych PBOŚ spełnia wymogi normy PN-EN ISO 9001:2009P -€“ Systemy zarządzania jakością w zakresie wysokich standardów produkcji. e) Zaświadczenie niezależnego podmiotu potwierdzające, że producent zaoferowanych PBOŚ spełnia wymogi normy PN-EN ISO 14001:2005 -€“ System Zarządzania Środowiskowego. f) Wyniki badań szczelności obudowy sterowania zintegrowanej z urządzeniem o klasie szczelności nie niższej niż IP65. g) W celu udokumentowania równoważności proponowanych oczyszczalni ścieków do przedmiotu zamówienia należy dołączyć do oferty: karty katalogowe, rysunki i opisy umożliwiające Zamawiającemu ocenę oferty. h) Deklarację CE na sterownik oczyszczalni. i) Opis sterownika i funkcji jakie posiada. j) Kartę katalogową proponowanych pomp dla ścieku surowego i oczyszczonego. k) Raport zbiorczy wydany przez jednostkę notyfikowaną przeprowadzającą badania, zawierający wszystkie szczegółowe, wartościowe wyniki badań na zgodność z normą PN-EN 12566-3:2005+A2:2013.

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 30000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) 2. Wykonawca może wnieś wadium w jednej lub kilku formach, tj.: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt2 ustawy z dnia 9 listopada 200 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieś wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Jordanowie Nr 74 8799 0001 0000 0000 0475 0036 z dopiskiem budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Toporzysko. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 5. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz -€“ oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w Urzędzie Gminy w Jordanowie ul. Mickiewicza 3, 34-240 Jordanów w kasie lub dołączyć do oferty. 6. Wykonawca zobowiązany jest wnieś wadium na cały okres związania ofertą. 7. Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie uważa się za wniesione prawidłowo. 8. Zasady zwrotu wadium oraz jego utracie:  Wadium zwraca się wszystkim wykonawcą niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;  Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano;  Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;  Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę;  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena brutto 60,00
Gwarancja i rękojmia40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w umowie załącznik SIWZ nr 8.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-01-19, godzina: 10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPOLECAMY:
OSTATNIO DODANE
25.01.2021
Technosystemy Sp. z o.o.

Chętni do współpracy przy obiektach na terenie Polski. Posiadamy duże doświadczenie w instalowaniu С С TV, kontroli dostępu...

małopolskie
Instalacje elektroniczne
23.01.2021
Inwycena Tomasz Mamiński

Inwycena Tomasz Mamiński – Rzeczoznawca majątkowy świadczy usługi wyceny nieruchomości lokalowych, gruntowych i budynkowych. Gł...

mazowieckie
Instalacje elektroniczne
22.01.2021
Architektonik Mateusz Jastr...

Firma Architektonik to sklep internetowy z bardzo wytrzymałymi fugami do kostki brukowej oraz płyt tarasowych, a także z impregnatami d...

zachodniopomorskie
Materiały wykończeniowe
18.01.2021
Ankra Deweloper Sp. z o.o.

Szukasz mieszkania lub domu w Bytowie? Zapoznaj się z ofertą dewelopera Ankra i zostań właścicielem wymarzonego lokum! Zamieszkaj na no...

pomorskie
Deweloperzy