Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Przebudowa terenów rekreacyjnych przy ul. Sobieskiego w Kęta...
Przebudowa terenów rekreacyjnych przy ul. Sobieskiego w Kęta...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Kęty
woj. małopolskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
Oferty należy składać osobiście na Dziennik Podawczy w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa terenów rekreacyjnych przy ul. Sobieskiego w Kętach

Numer referencyjny: ZP.271.14.2017.IPZ

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
W ramach zadania należy wykonać następujące prace: 1. Prace pomiarowe, tyczenie. 2. Roboty rozbiórkowe, w tym rozbiórka istniejącej wiaty. 3. Wycinka drzew -€“ 10 sztuk. 4. Nasadzenia rekompensujące -€“ 15 sztuk i humusowanie z obsianiem trawą. 5. Zabezpieczenie oraz regulacja kolidujących podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej. 6. Przebudowa dróg powiatowych ul. Sobieskiego i ul. Legionów w Kętach poprzez m.in.: 1) przebudowę zjazdu indywidulanego z drogi powiatowej ul. Legionów w Kętach na teren rekreacyjny z betonowej kostki brukowej, 2) przebudowę chodnika w ciągu ul. Sobieskiego w Kętach z betonowej kostki brukowej. 3) przebudowę przejścia dla pieszych w ciągu ul. Legionów; 4) budowę 13 miejsc postojowych o wymiarach 2,5x6m równoległych do krawędzi jezdni ul. Legionów z betonowej kostki brukowej wraz z przebudową chodnika z betonowej kostki brukowej o szer. 1,5m, remontem studni chłonnej, regulacją istniejących urządzeń infrastruktury technicznej. 7. Przebudowa 5 boisk na terenie rekreacyjnym: 1) 3 boisk do tenisa o wymiarach 18,70 x 36,6 m, w tym 1 boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy wypełnionej piaskiem kwarcowym i 2 boisk o nawierzchni z poliuretanu dwuwarstwowego wraz z pełną konstrukcją, 2) 1 boiska do piłki koszykowej o wymiarach 19,5 x 36,6 m o nawierzchni mineralno-żywicznej wodoprzepuszczalnej wraz z pełną konstrukcją, 3) 1 boiska do piłki siatkowej o wymiarach 15,00 x 28,00 m o nawierzchni z poliuretanu dwuwarstwowego wraz z pełną konstrukcją. 8. Przebudowa/budowa ciągów pieszych z betonowej kostki brukowej na terenie rekreacyjnym. 9. Budowa opaski budynku zaplecza z kostki granitowej szer. 1m. 10. Budowa odwodnienia terenów rekreacyjnych oraz budynku zaplecza w postaci kanalizacji deszczowej wraz ze skrzynkami rozsączającymi, odwodnieniem liniowym oraz drenażem kompleksu boisk. 11. Budowa na terenie rekreacyjnym jednokondygnacyjnego niepodpiwniczonego wolnostojącego budynku zaplecza o całkowitej kubaturze 1377m3 i o całkowitej powierzchni 370,4m2 na terenie rekreacyjnym wraz z instalacjami wodociągowymi, kanalizacyjnymi, elektrycznymi i wentylacji mechanicznej wywiewnej. Budynek mieści 14 pomieszczeń, w tym pomieszczenia sanitarno-higieniczne oraz przeznaczone na szatnie, magazyny, itp. Na dachu budynku znajduje się taras widokowy zagospodarowany w części użytkowej w siedziska / stopnie żelbetowe i w ciągi piesze o nawierzchni utwardzonej oraz z części biologicznej czyli w formie tzw. "zielonego dachu". 1) Konstrukcja budynku: a) ściany fundamentowe - ściana żelbetowa 25cm + ścianka dociskowa - bloczki betonowe, b) ściany zewnętrzne - pustak ceramiczny 25 cm, c) słupy żelbetowe, d) strop nad parterem i rampy - płyta żelbetowa 20 cm, e) stopnie / siedziska na dachu: beton mrozoodporny szczotkowany, f) ściany wewnętrzne: pustak ceramiczny 12 cm, g) kominy / wentylacja: przewiduje się wykonanie systemu wentylacji mechanicznej wywiewnej w przestrzeni nad sufitem podwieszanym, oraz nawietrzaków okiennych higrosterowalnych zmiennej wielkości przepływu powietrza 6-30 m3/h; h) schody wewnętrzne -€“ żelbetowe, i) schody zewnętrzne -€“ żelbetowe - beton mrozoodporny, szczotkowany zapewniający antypoślizgowość na poziomie min. R11; j) dach pokrycie i konstrukcja:  konstrukcja -€“ płyta żelbetowa o grubości 20-25 cm  strop nad budynkiem: kostka betonowa, podsypka cementowo- piaskowa, geowłóknina, membrana EPDM:  strop rampy : (część utwardzona) kostka betonowa, podsypka cementowo- piaskowa, geowłóknina, membrana EPDM,  (część biologiczne czynna) mata wegetacyjna bądź zasiew, substrat ekstensywny, strukturalna włóknina chłonno-drenażowa lub na wypłaszczeniu mata drenażowa, geowłóknina chłonno-ochronna, membrana EPDM. k) wykończenie ścian zewnętrznych:  cegła klinkierowa formowana maszynowo i ręcznie o wymiarach około 25x12x6,5cm (dopuszcza się inne wymiary),  wiatroizolacja, wełna mineralna, ściana z pustaków, wykończenie,  obramowania wokół okien płyty elewacyjne HPL,  attyka w formie balustrady: cegła klinkierowa, wiatroizolacja, wełna mineralna, ściana żelbetowa, cegła klinkierowa, przykrycie z płyty HPL z rysunkiem drewna, mocowanych mechanicznie nitami do stalowych elementów wsporczych,  wykończenie balustrady, stal ocynkowana malowana proszkowo w kolorze grafitowym, l) wykończenie ścian wewnętrznych:  wewnętrznych: tynk gipsowy maszynowy + gładź gipsowa / płytki ceramiczne, m) posadzki wewnętrzne:  płytki ceramiczne,  w pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych płytki antypoślizgowe o klasie min R11. n) posadzki zewnętrzne:  tarasy -€“ kostka betonowa,  rampa -€“ płytki gresowe mrozoodporne. o) termoizolacje:  ściany zewnętrzne: wełna mineralna z wklejoną wiatroizolacją gęstość min. 0,8kN/m2. gr. 18cm na zaprawie klejowej + kołki montażowe,  dach: polistyren ekstrudowany gr. 20cm,  pionowa izolacja zewnętrzna ścian fundamentowych budynku: płyty z polistyrenu ekstrudowanego gr. 15cm; na zaprawie. p) izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne:  podłoga na gruncie: pod warstwą wylewki na styropianie folia izolacyjna PE, beton uszczelnić 2xpapą termozgrzewalną,  izolacja pionowa fundamentów: masa bitumiczno-kauczukowa, lub inna izolacja typu średniego,  strop nad budynkiem i rampą uszczelnić membraną EPDM na warstwie zagruntowanej z wywinięciem na ściany attykowe na wysokość min 20cm. q) stolarka otworowa:  okienna: aluminiowa, zgodnie z opisem w zestawieniu, kolor grafitowy, szkło bezpieczne, antywłamaniowe bezbarwne / w wyznaczonych pomieszczeniach matowe, zestaw szklany 3 szybowy, współczynnik zestawu 0,9W/m2K  drzwiowa zewnętrzna: zgodnie z opisem w zestawieniu, drzwi aluminiowe, kolor grafitowy, szkło bezpieczne antywłamaniowe,  drzwiowa wewnętrzna -€“ zgodnie z opisem w zestawieniu, drzwi drewniane. r) odwodnienie połaci dachowej:  wpusty dachowe systemowe podgrzewane z kołnierzem uszczelniającym,  rury spustowe PVC, niskoszumowe w otulinie,  odwodnienie liniowe na tarasie systemowe z rusztem żeliwnym lub ze stali nierdzewnej. s) obróbki blacharskie:  obróbki blacharskie: blacha ocynkowana, powlekana, gr. 0,7mm, kolor grafitowy,  parapety zewnętrzne: płyty HPL z rysunkiem drewna. 2) Instalacje wewnętrzne budynku: a) instalacja wodociągowa: instalacja wody ciepłej i zimnej z rur warstwowych polietylenowych, b) instalacja kanalizacji sanitarnej: rury PCV + urządzenia wyposażenia pomieszczeń sanitarno-higienicznych, w tym również dla osób niepełnosprawnych, c) instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej wraz z urządzeniami, d) instalacja elektryczna: tablica rozdzielcza TR, obwody oświetlenia (elementy oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego), obwody gniazd wtykowych, obwody ogrzewania elektrycznego (ogrzewanie pomieszczeń budynku wraz z montażem grzejników elektrycznych płytowych o mocy 500W, 1000W i 2000W, podgrzewanie wpustów dachowych), obwody urządzeń wentylacji, zasilanie monitoringu, zestawy gniazd wtykowych na dachu. 3) Przyłącza zewnętrzne sieci do budynku: a) przyłącz wodociągowy wraz z uzbrojeniem, b) przyłącz sanitarny wraz z przejściem pod ul. Legionów do wykonania przewiertem sterowanym. 12. Budowa widowni na istniejącym kopcu ziemnym o konstrukcji żelbetowej. 13. Oświetlenie i monitoring terenu: 1) przyłącz kablowy do zasilania budynku i zewnętrznego oświetlenia terenu -€“ linia zasilająca kablem ziemnym o dług. ok. 65mb, 2) układ zasilająco-sterujący oświetlenia TOS, 3) zabudowa 32 słupów oświetleniowych wraz z kablami zasilającymi o dług. ok. 1025mb, 4) oświetlenie fasady budynku zaplecza i 1 drzewa łącznie 14 lampami gruntowymi (w podłożu) wraz z kablami zasilającymi o dług. ok. 310mb, 5) zabudowa 2 kamer zewnętrznych na budynku zaplecza wraz z kablami zasilającymi i przyłączem telekomunikacyjnym o dług. ok. 110mb. 14. Zabezpieczenie istniejącej sieci teletechnicznej: 1) zabezpieczenie istniejących kabli teletechnicznych rurą ochronną na dług. ok. 34,9m, 2) regulacja 2 studni teletechnicznych poprzez wymianę na studnie najazdowe, ciężkie z ramą i pokrywą typu ciężkiego. 15. Elementy towarzyszące i elementy małej architektury, w tym m.in: 1) ławki z oparciem -€“ 10 sztuk, 2) ławka okrągła -€“ 1 sztuka, 3) zestaw stół + ławki -€“ 2 komplety, 4) kosze na śmieci -€“ 13 sztuk, 5) stojaki na rowery -€“ 2 sztuki, 6) urządzenia siłowni wewnętrznej (urządzenia typu: "air walker-biegacz", "crosstrainer -€“ orbitrek", "twister+ski trainer", "pull down+chest press-wciąg górny i wyciskanie siedząc" ) - 1 komplet, 7) trybuna zewnętrzna dwurzędowa -€“ 1 komplet, 8) piłkochwyty o wys. 5m wraz z 2 furtkami -€“ 2 komplety o łącznej dług. ok. 140mb, 9) niskie piłkochwyty rozdzielające boiska - 3 komplety o łącznej dług. ok. 120mb, 10) elementy stałego wyposażenia boisk do siatkówki, do tenisa i do koszykówki, 11) wykonanie ogrodzenia terenu: ogrodzenie panelowe o dług. ok. 205,5mb wraz z furtką i bramą wjazdową.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45200000-9, 45300000-0, 45400000-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2018-09-15


II.9) Informacje dodatkowe:SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych).

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
1. Zamawiający wymaga, aby wykonawcy wykazali, że wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zamówienie odpowiadające robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj.: 1) co najmniej jedno zadanie, którego zakres obejmował budowę/rozbudowę/odbudowę/przebudowę budynku o kubaturze min. 1.100m3 wraz z wykonaniem co najmniej instalacji wewnętrznych wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych, 2) oraz co najmniej jedno zadanie, którego zakres obejmował budowę/rozbudowę/odbudowę/przebudowę co najmniej jednego boiska sportowego/placu rekreacyjnego o nawierzchni ze sztucznej trawy, co najmniej jednego boiska sportowego/placu rekreacyjnego o nawierzchni z poliuretanu i co najmniej jednego boiska sportowego/placu rekreacyjnego o nawierzchni mineralno-żywicznej. Powyższe zakresy prac mogą zawierać się w ramach jednego lub kilku zrealizowanych zadań. Dodatkowo powyższe zakresy robót mogą być wykonane rozdzielnie, tzn. może być wskazane oddzielne zadanie na zakres co najmniej budowy/rozbudowy/odbudowy/przebudowy budynku o wymaganej min. kubaturze, oddzielne zadania na wykonanie co najmniej wymaganych poszczególnych instalacji wewnętrznych w budynkach oraz oddzielne zadania na wykonanie poszczególnych boisk o co najmniej wymaganych nawierzchniach lub wymagane zakresy robót mogą być wykonane w dowolnych połączeniach w ramach zrealizowanych zadań. 2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał dysponowanie: 1) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy. Minimalne wymagane doświadczenie osoby pełniącej funkcję kierownika budowy: 2 lata na stanowisku kierownika budowy przy budowie/przebudowie/rozbudowie/odbudowie obiektów budowlanych. 2) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej, która będzie pełniła funkcję kierownika robót, 3) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, wentylacyjnych, która będzie pełniła funkcję kierownika robót, 4) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która będzie pełniła funkcję kierownika robót. Wyżej wymienione osoby winny posiadać uprawnienia budowlane w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278). Dopuszcza się uprawnienia równoważne do powyższych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. Zamawiający dopuszcza pełnienie więcej niż jednej funkcji przez jedną osobę pod warunkiem posiadania przez nią odpowiednich uprawnień.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których te roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone -€“ potwierdzających spełnianie warunku opisanego w rozdziale V pkt 3.2.1. SIWZ; Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ inne dokumenty. 2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami - potwierdzających spełnienie warunku opisanego w rozdziale V pkt 3.2.2. SIWZ); 3. dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, potwierdzający spełnienie warunku określonego w rozdziale V pkt 3.1. SIWZ). Jeżeli z załączonego dokumentu, np. polisy nie wynika, że została opłacona składka, należy dołączyć dokument potwierdzający jej opłacenie. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy uproszczony sporządzony zgodnie z zapisami rozdziału XVI pkt 2 SIWZ. 3. Oświadczenia zgodne z załącznikiem nr 2 oraz nr 3 do SIWZ (oświadczenia z art. 25a ustawy Pzp). 4. Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. 5. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 6. Dowód wniesienia wadium. 7. Oświadczenie dotyczące podwykonawców - jeżeli dotyczy (dotyczy części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom) -€“ zgodnie z załącznikiem nr 12 do SIWZ. 8. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca bez wezwania składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia w załączniku nr 6 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia.

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

1. Na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium. 2. Każdy wykonawca biorący udział w przetargu musi przed upływem terminu składania ofert (tj. przed godziną 9:45 w dniu składania ofert) wnieść wadium w wysokości 80.000 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy 00/100 złotych) 3. Wadium może być wnoszone w następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena ofertowa60,00
okres gwarancji25,00
wysokość kary umownej za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy15,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony):

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: 1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w przypadku: a) działań organów państwowych - ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W takim przypadku wartość wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana wynagrodzenia odnosić się będzie do części przedmiotu umowy niezrealizowanej, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających lub wprowadzających stawkę podatku od towarów i usług VAT oraz do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia -€“ wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierającym wyliczenie całkowitej kwoty oraz wskaże datę, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, b) ograniczenia zakresu robót przez Zamawiającego, c) wystąpienia robót dodatkowych/zamiennych, d) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zwiększenia kosztów realizacji przedmiotu umowy wskutek wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych/zamiennych nieobjętych zamówieniem podstawowym wówczas wymagane jest zawarcie aneksu do umowy. Wartość dodatkowych robót (każdej kolejnej zmiany) nie może przekroczyć 50% pierwotnego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w §4 ust. 2 umowy. 2) Zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia może nastąpić w następstwie: a) siły wyższej -€“ rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej (pod pojęciem siły wyższej rozumie się w szczególności zdarzenia i okoliczności takie jak: klęska żywiołowa, działania wojenne, rebelie, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby -€“ nie związane z realizacją inwestycji), b) niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót, co wymaga potwierdzenia przez Zamawiającego (nie dotyczy warunków atmosferycznych typowych dla pory roku). W takim wypadku termin zakończenia robót może zostać przesunięty o czas przerwy w robotach udokumentowany wpisem do dziennika budowy dokonanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego, c) konieczności udzielenia zamówienia na wykonanie robót dodatkowych, zamiennych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, d) konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej mających wpływ na termin zakończenia inwestycji, e) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego (uzasadnione wstrzymanie, zawieszenie, przerwa w realizacji inwestycji) i nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, f) wystąpienia wykopalisk archeologicznych, itp., g) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanym lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Termin wykonania umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania okoliczności celem ukończenia przedmiotu umowy w sposób należyty. Zmiana terminu realizacji Inwestycji nie wpływa na zmianę wynagrodzenia. 3) Zmiany osobowe -€“ zmiana kierownika budowy -€“ mogą nastąpić poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 4) Zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy robót lub wprowadzenie nowego podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym w załączonej do oferty Informacji na temat podwykonawców oraz wprowadzenie podwykonawcy w sytuacji gdy Wykonawca oświadczył, iż sam zrealizuje zadanie. W przypadku gdy dotychczasowy podwykonawca swoimi zasobami potwierdzał spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie musi spełniać warunki udziału w postępowaniu w takim samym zakresie jak dotychczasowy podwykonawca tj. pozwalający spełnić warunki podane w SIWZ. 5) Zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (np. danych teleadresowych Wykonawcy, Zamawiającego itp.) -€“ zmiana może nastąpić poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 6) Zastąpienia Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą w wyniku połączenia, podziału, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia na podstawie art.24 ust.1. ustawy Pzp oraz art.24 ust. 5 ustawy Pzp wskazane w SIWZ oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy lub przekształcenie Wykonawcy będącego następstwem sukcesji uniwersalnej, w związku z sukcesją generalną, dziedziczeniem spółek handlowych zgodnie z KSH, a także sukcesją z mocy prawa, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przekształcony Wykonawca musi nadal spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz nie mogą zachodzić wobec niego podstawy wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art.24 ust. 5 ustawy Pzp wskazane w SIWZ.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-01-17, godzina: 09:45

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane:

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570). 2. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty, 3. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej w języku innym niż polski, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów, 4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. INFORMACJA NA TEMAT PODWYKONAWCÓW: 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 2. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca oraz podać firmę podwykonawcy. Należy w tym celu wypełnić i załączyć do oferty załącznik nr 12 do SIWZ Informacja na temat podwykonawców (jeżeli dotyczy). 3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. INFORMACJA DLA PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4.2.1 -€“ 4.2.3 rozdz. V SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio iż: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, - nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo , że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.1. rozdziału V SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia dotyczące terminów określonych w pkt 5.1. rozdziału V SIWZ stosuje się odpowiednio. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERTY WSPÓLNEJ (PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW). 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego -€“ nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 2. Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo -€“ zgodnie z rozdz. XIV pkt 7.4. SIWZ - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. UWAGA: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę. 3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika). 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie,o którym mowa w art. 25a ustawy (pkt 4.1. rozdziału V SIWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania co oznacza, iż oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną; oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie). 5. Dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub jednego z Wykonawców wspólnie składających ofertę. 6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę.

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPOLECAMY:
OSTATNIO DODANE
27.07.2020
Przedsiębiorstwo Handlowo U...

Wykonujemy kompleksowo konstrukcje dachowe, więźby klasyczne oraz prefabrykowane na CNC, posiadamy wieloletnie doświadczenie, oferta wr...

dolnośląskie
Budownictwo mieszkaniowe
23.07.2020
Cameleon Firma Budowlana Pa...

Witam. Mam na imię Patryk budownictwo i wszystko z nim związane to moja pasja dlatego szczególny nacisk kładę na jakość i zgodność ze...

wielkopolskie
Usługi ogólnobudowlane
23.07.2020
Hydrorezystancja Piotr Przy...

Konstrukcja stała się niestabilna? Pojawiły się jakieś pęknięcia i rysy? My pomożemy w takiej sytuacji. Nasza firma oferuje wzmocnienie...

mazowieckie
Inne budownictwo
22.07.2020
AW PROJEKT Anita Walczak

Firma Solaris Panele Fotowoltaiczne to firma, która oferuje wysokiej jakości instalacje fotowoltaiczne dla domu, dla firm oraz dla roln...

mazowieckie
Instalacje elektryczne