Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Budowa z projektowaniem "Miasteczka Ruchu Rowerowego" przy S...
Budowa z projektowaniem "Miasteczka Ruchu Rowerowego" przy S...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Milanówek
woj. mazowieckie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
Oferty składane będą w wersji papierowej.

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa z projektowaniem "Miasteczka Ruchu Rowerowego" przy Szkole Podstawowej nr 3 w Milanówku - etap I

Numer referencyjny: ZP.271.38.TOM.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie koncepcji wykonania obiektu, kompletnej dokumentacji projektowej budowy "Miasteczka Ruchu Rowerowego" przy Szkole Podstawowej nr 3 w Milanówku przy ul. Żabie Oczko 1, 05-822 Milanówek (dz. nr ew. 30, obr. 05-21) wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych zgód administracyjnych, w tym uzgodnień i opinii (w tym opinii Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków -€“ w związku z pozostawaniem obiektu w strefie ochrony konserwatorskiej) oraz zezwolenia na realizację inwestycji. Zakres rzeczowy, funkcjonalny i ilościowy dokumentacji określa program funkcjonalno-użytkowy, który należy traktować jako podstawowe wytyczne zawierające podstawowe (minimalne) wymogi co do ostatecznego kształtu zarówno dokumentacji jak i całego obiektu, w tym także instrukcje i wytyczne dotyczące użytkowania i konserwacji obiektu. Ponadto, Wykonawca będzie miał za zadanie realizację prac budowlanych w oparciu o przygotowaną dokumentację techniczną wraz z przygotowaniem obiektu do odbioru przez organ nadzoru budowlanego i uzyskanie stosownej zgody organu w tym zakresie (użytkowania obiektu). Obowiązkiem Wykonawcy będzie także udzielenie wszelkich wyjaśnień i usunięcie wszelkich nieprawidłowości stwierdzonych podczas weryfikacji przez Zamawiającego w czasie realizacji zamówienia oraz przez organ nadzoru budowlanego w czasie oddawania obiektu do użytkowania.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 71320000-7, 45100000-8, 45110000-1, 45111291-4, 45223000-6, 45231000-5, 45232451-8, 45233200-1, 45233293-9, 45112723-9, 45112720-8, 45233222-1, 45233162-2, 45000000-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia podstawowego (min. w szczególności prace polegające na budowie nawierzchni jezdni, chodników oraz montażu oznakowania pionowego i poziomego), stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. Wartość zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych została uwzględniona przy obliczaniu wartości niniejszego zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2018-08-31

II.9) Informacje dodatkowe:

Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2018 r., przy czym: a) wykonanie projektu budowlanego (części dokumentacji niezbędnej do uzyskania stosownej zgody administracyjnej na rozpoczęcie inwestycji -€“ np. ostatecznego zgłoszenia lub prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę) wraz z skutecznym (potwierdzonym prezentatą urzędu) zgłoszeniem inwestycji / wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę (o ile wymagane) -€“ do dnia 30 kwietnia 2018 roku; b) wykonanie kompletnej dokumentacji (w tym projektów wykonawczych, STWiORB etc.) wymaganej przepisami prawa, umożliwiającej realizację inwestycji oraz uzyskanie ostatecznego (prawomocnego) zgłoszenia inwestycji lub prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę (o ile wymagane) -€“ do dnia 15 maja 2018 roku; c) wykonanie i zakończenie robót budowlanych (potwierdzonych wpisem do dziennika budowy) wraz ze skutecznym (potwierdzonym prezentatą urzędu) złożeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (o ile wymagane) -€“ do dnia 16 lipca 2018 roku; d) uzyskanie wszystkich zgód, opinii, pozwoleń etc. niezbędnych do zgodnego z przepisami prawa użytkowaniem wykonanych robót budowlanych oraz kompletny odbiór robót i dokumentacji powykonawczej -€“ do dnia 31 sierpnia 2018 roku; Zamawiający uzna zamówienie za wykonane (data zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia), jeżeli przedmiot zamówienia tj. dokumentację techniczną wraz ze skutecznie wniesionym zgłoszeniem do właściwego organu architektoniczno-budowlanego oraz roboty budowlane będą odebrane bez usterek, przedmiot zamówienia będzie spełniał warunki wynikające z jego przeznaczenia.

SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 150 000 zł. W przypadku ustalenia limitu sumy ubezpieczenia na jedno zdarzenie suma ta nie może być niższa niż 150 000 zł.

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał odpowiednią wiedzę i doświadczenie w wykonaniu (wg uznania wykonawcy ALTERNATYWNIE ppkt. A. albo B. poniżej): A. w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie: (a) co najmniej jednego zamówienia którego przedmiotem były roboty budowlane realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, obejmujące swoim zakresem w szczególności budowę, rozbudowę, przebudowę dróg o nawierzchni bitumicznej o powierzchni min. 1000m2 każda oraz wykonanie dokumentacji projektowej; (b) co najmniej jednego zamówienia którego przedmiotem były roboty budowlane realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, obejmujące swoim zakresem w szczególności budowę, rozbudowę, przebudowę dróg w zakresie chodnika, ciągu pieszo-rowerowego lub ścieżki rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni min. 500m2 każda oraz wykonanie dokumentacji projektowej; ALBO (jako ALTERNATYWA do pkt A.) B. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch zamówień polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej (w szczególności) na: (1) budowę, rozbudowę, przebudowę dróg o nawierzchni bitumicznej o powierzchni min. 1000m2 każda oraz (2) budowę, rozbudowę, przebudowę dróg w zakresie chodnika, ciągu pieszo-rowerowego lub ścieżki rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni min. 500m2 każda; oraz - w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie: (a) co najmniej jednego zamówienia którego przedmiotem były roboty budowlane obejmujące swoim zakresem w szczególności budowę, rozbudowę, przebudowę dróg o nawierzchni bitumicznej o powierzchni min. 1000m2 każde; (b) co najmniej jednego zamówienia którego przedmiotem były roboty budowlane obejmujące swoim zakresem w szczególności budowę, rozbudowę, przebudowę dróg w zakresie chodnika, ciągu pieszo-rowerowego lub ścieżki rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni min. 500m2 każda; UWAGA !!! W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa powyżej musi spełniać (samodzielnie) przynajmniej jeden z Wykonawców. b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż będzie wstanie skierować do realizacji zamówienia publicznego niżej wymienione osoby, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami: - 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej posiadającą doświadczenie zawodowe, w przygotowaniu min. jednej kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy, przebudowy lub rozbudowy dróg, - 1 osobą pełniącą funkcję kierownika budowy / kierownika robót posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej oraz posiadającą doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym (kierownik robót, kierownik budowy) przy kierowaniu co najmniej jedną inwestycją drogową o wartości min. 150. 000,00 zł; UWAGA !!! Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia celem pełnienia funkcji Kierownika budowy / Kierownika robót, stanowi w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert W każdym przypadku, gdy wymagane jest posiadanie określonych uprawnień przez osobę wskazywaną do pełnienia jakiejkolwiek funkcji wymienionej powyżej, Zamawiający dopuszcza posiadanie przez taką osobę uprawnień wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, o ile ich zakres odpowiada zakresowi wymaganych uprawnień lub jest szerszy. UWAGA !!! Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.1278 z późn. zm.) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do realizacji zadania w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. Dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63 poz. 394 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 ze zm.).

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, Wykonawca nie będzie zobowiązany do złożenia dodatkowych (poza oświadczeniem składanym wraz z ofertą) oświadczeń lub dokumentów.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 2 ustawy Pzp w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 150 000,00 zł; W przypadku ustalenia limitu sumy ubezpieczenia na jedno zdarzenie suma ta nie może być niższa niż 150 000,00 zł; 2a) wykazu wykonania w formule zaprojektuj i wybuduj: (a) co najmniej jednego zamówienia którego przedmiotem były roboty budowlane realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, obejmujące swoim zakresem w szczególności budowę, rozbudowę, przebudowę dróg o nawierzchni bitumicznej o powierzchni min. 1000m2 każda oraz wykonanie dokumentacji projektowej; (b) co najmniej jednego zamówienia którego przedmiotem były roboty budowlane realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, obejmujące swoim zakresem w szczególności budowę, rozbudowę, przebudowę dróg w zakresie chodnika, ciągu pieszo-rowerowego lub ścieżki rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni min. 500m2 każda oraz wykonanie dokumentacji projektowej, nie wcześniej niż okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ inne dokumenty; UWAGA: w przypadku "alternatywnego" (do pkt 2a) wykazania spełnienia warunku (tzn. zamiast formuły zaprojektuj i wybuduj, wykazania dwóch usług projektowych oraz dwóch robót budowlanych) Wykonawca przedstawia wykazy wg wymagań pkt 2b1 oraz 2b2 (poniżej), czyli Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 2b1) wykazu wykonania: (a) co najmniej jednego zamówienia którego przedmiotem były roboty budowlane obejmujące swoim zakresem w szczególności budowę, rozbudowę, przebudowę dróg o nawierzchni bitumicznej o powierzchni min. 1000m2 każda; (b) co najmniej jednego zamówienia którego przedmiotem były roboty budowlane, obejmujące swoim zakresem w szczególności budowę, rozbudowę, przebudowę dróg w zakresie chodnika, ciągu pieszo-rowerowego lub ścieżki rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni min. 500m2 każda, nie wcześniej niż okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ inne dokumenty; 2b2) wykazu wykonania co najmniej dwóch zamówień polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej (w szczególności) na: (1) budowę, rozbudowę, przebudowę dróg o nawierzchni bitumicznej o powierzchni min. 1000m2 każda oraz (2) budowę, rozbudowę, przebudowę dróg w zakresie chodnika, ciągu pieszo-rowerowego lub ścieżki rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni min. 500m2 każda; nie wcześniej niż okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; UWAGA !!! Jeżeli treść informacji złożonych w Oświadczeniu Wykonawcy, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 do SIWZ, będzie odpowiadała zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga w ww. zakresie, Zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od Wykonawcy w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp c) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w niżej wymienionym zakresie: a)1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej posiadającą doświadczenie zawodowe, w przygotowaniu min. jednej kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy, przebudowy lub rozbudowy dróg; b) 1 osobą pełniącą funkcję kierownika posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej oraz posiadającą doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym (kierownik robót, kierownik budowy) przy kierowaniu co najmniej 1 inwestycją drogową o wartości min. 150.000,00 zł; W każdym przypadku, gdy wymagane jest posiadanie określonych uprawnień przez osobę wskazywaną do pełnienia jakiejkolwiek funkcji wymienionej powyżej, Zamawiający dopuszcza posiadanie przez taką osobę uprawnień wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, o ile ich zakres odpowiada zakresowi wymaganych uprawnień lub jest szerszy. UWAGA !!! Jeżeli treść informacji złożonych w Oświadczeniu Wykonawcy, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 do SIWZ, będzie odpowiadała zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga w ww. zakresie, Zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od Wykonawcy w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp 2. Na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 1 w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu -€“ jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 do SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia o okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

1. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest w terminie do dnia 31.01.2018 roku, do godz. 10.15 wnieść wadium w wysokości: 6 300,00 zł (sześć tysięcy trzysta złotych). 2. ZASADY WNOSZENIA, ZWROTU I ZATRZYMANIA WADIUM 1) Wadium może być wnoszone w: 2.1.1. Pieniądzu: a) płatne na konto: Gminy Milanówek w: Banku PKO BP, b) Nr rachunku: 06 1020 1026 0000 1202 0263 4954, c) Tytuł przelewu winien umożliwić identyfikację przetargu, którego dotyczy wadium oraz określać podmiot, w którego imieniu jest wpłacane -€“ w przypadku jeśli przelewu nie dokonuje Wykonawca składający ofertę. Celem właściwej identyfikacji wpłaty z tytułu wadium powinny zawierać w tytule przelewu znak sprawy postępowania, d) Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu rozumie się gdy w wyznaczonym terminie, tj. do upływu terminu składania ofert (oznaczonego datą i godziną) nastąpi uznanie kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego. 2.1.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.1.3. gwarancjach bankowych; 2.1.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.1.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016r. poz. 359). 2) Do oferty należy załączyć: 2.2.1. kopię dokumentu, potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu oraz numer konta, na który ma być dokonany zwrot wadium lub 2.2.2. oryginał dokumentu określonego w pkt. 2.1.2 -€“ 2.1.5 i jego kopię potwierdzoną "za zgodność z oryginałem"; a) oryginał dokumentu należy dołączyć do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot bez uszkodzenia. 3) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 4) Wszystkie dokumenty, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt. 2-5 ustawy Pzp, potwierdzające wniesienie wadium muszą zawierać: 2.4.1. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2.4.2. znak i/lub nazwę postępowania, którego dotyczy, 2.4.3. kwotę gwarancji, 2.4.4. termin ważności gwarancji w formule: "od dnia -€Ś-€Ś.-€“ do dnia -€Ś-€Ś-€Ś", 2.4.5. zobowiązanie Gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp. 2.4.6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości umieszczenia w treści gwarancji klauzuli dotyczącej pośrednictwa podmiotów trzecich. 5) Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 6) Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1 -€“ 4 ustawy Pzp 7) Zamawiający zatrzymuje wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 4 a -€“ 5 ustawy Pzp 8) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 10) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b) ustawy Pzp, którzy nie wniosą wadium w określonym terminie i prawidłowej formie lub złożą wadliwe wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub w sytuacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Oferowana cena całkowita za realizację przedmiotu zamówienia60,00
Doświadczenie Kierownika Budowy/Kierownika Robót40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1)-6). Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 1), z zastrzeżeniem art. 140 ust. 1 i 3 ustawy Pzp Zmiany te zostały szczegółowo określone w "Projekcie umowy" stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-01-31, godzina: 10:15

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Ofertę nalezy sporządzić w języku polskim.

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPOLECAMY:
OSTATNIO DODANE
21.05.2020
Przedsiębiorstwo Handlowo U...

Zastanawiasz się, czy warto zdecydować się na montaż paneli fotowoltaicznych? Ile to wszystko kosztuje najłatwiejszym sposobem na to, ż...

śląskie
Budownictwo ekologiczne
21.05.2020
Edmar Edward Feński

Firma EDMAR proponuję docieplenie poddasza poliuretanową pianą otwartokomorową. Pracujemy na sprawdzonych pianach Amerykańskich oraz ...

mazowieckie
Ocieplanie budonków
18.05.2020
Grupa Proeko Sp. z o.o.

Jesteśmy wyjątkową firmą, która stworzyła autorską, innowacyjną a przede wszystkim pro-gospodarczą technologię budowy domów ekologiczny...

małopolskie
Domy drewniane
17.05.2020
DK Plastic Adrian Dziedzic

DK IZOLACJE. Ocieplenia pianą PUR. Nasze działania opierają się na jasnych zasadach, które budują silną markę i pozycję lidera w br...

kujawsko-pomorskie
Ocieplanie budonków