Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Przebudowa części budynku szpitala dla potrzeb bloku operacy...
Przebudowa części budynku szpitala dla potrzeb bloku operacy...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Prudnik
woj. opolskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Inny (proszę określić):
Spółka prawa handlowego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nie


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa części budynku szpitala dla potrzeb bloku operacyjnego i centralnej sterylizatornii w Prudniku przy ul. Piastowskiej 64 na działce oznaczonej w rejestrze gruntów numerem 2601/127 km 12

Numer referencyjny: 2/XII/2017/14

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest realizacja robót budowlanych w ramach zadania: "Przebudowa części budynku szpitala dla potrzeb bloku operacyjnego i centralnej sterylizatornii". Części budynku objęte robotami budowlanymi to: - centralna sterylizatornia - przyziemie, część B budynku głównego; - blok operacyjny - parter, część A i B budynku głównego. Budynek pełni funkcję szpitala powiatowego, wielospecjalistycznego. W skład głównego budynku szpitalnego wchodzą następujące odziały: Oddział Wewnętrzny, Oddział Chirurgiczny, Blok Operacyjny, Oddział Dziecięcy, Pododdział Noworodkowy, Oddział Ginekologiczny, Pododdział Położniczy, SOR, Izba Przyjęć, poradnie specjalistyczne, pracownie diagnostyczne. Budynek -€“ segment "ABCD" objęty zakresem przebudowy jest trzykondygnacyjny, podpiwniczony (najniższa kondygnacja w segmencie A jest zagłębiona w terenie, w segmencie B częściowo zagłębiona a w segmencie C jest w poziomie terenu, co wynika z konfiguracji terenu). Budynek zbudowany w kształcie wielokąta, w kształcie litery "C"- wolnostojący z dobudowaną do segmentu "A" - dwukondygnacyjną częścią "D". Wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej, dach mansardowy o konstrukcji drewnianej, kryty dachówką ceramiczną karpiówką w podwójną koronkę. Elewacje z cegły klinkierowej z kamiennym cokołem, fragmenty w formie pruskiego muru. Ściany konstrukcyjne murowane z cegły ceramicznej: zewnętrzne 56 cm i wewnętrzne 24 -€“ 48 cm. Stropy przyziemia żelbetowe i kleina grubości ok. 35 cm. Na pozostałych kondygnacjach stropy gęstożebrowe typu ackermana grubości ok. 35 cm. Na poddaszu stropy drewniane. Schody monolityczne, żelbetowe. Dach mansardowy o konstrukcji drewnianej kryty dachówką ceramiczną karpiówką w podwójną koronkę. Kominy murowane z cegły. Posadzki: płytki ceramiczne, wykładzina PCV, lastriko. Stolarka okienna PCV w kolorze białym, nowa, wymieniona, w przyziemiu, w części pomieszczeń stara drewniana, zniszczona. Parapety zewnętrzne betonowe, kamienne lub ceglane. Stolarka drzwiowa: drzwi zewnętrzne aluminiowe (główne wejście) lub drewniane. Drzwi wewnętrzne i naświetla łukowe w większości drewniane, niektóre aluminiowe oraz pcv. Dane techniczne budynku szpitala (segment "ABCD"): - powierzchnia zabudowy 1767,30 m2; - kubatura 28 568,28 m3; - wysokość budynku 14,56 m. Zakres inwestycji nie spowoduje żadnych zmian charakterystycznych parametrów budynku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa. Szczegółowy zakres zadania obejmuje: 1. CENTRALNĄ STERYLIZATORNIĘ: Pomieszczenia przeznaczone do przebudowy usytuowane są w przyziemiu, w części B budynku - w prawej części. Pomieszczenia są obecnie użytkowane jako gospodarcze i magazynowe. Przedmiotowe pomieszczenia wyposażone są w instalacje, tj.: wody zimnej, ciepłej kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, oświetlenia, gniazd wtykowych. Pomieszczenia oświetlone są światłem naturalnym. Wysokość pomieszczeń ok. 256 cm. Pomieszczenia wymagają przebudowy - w związku ze zmiana ich przeznaczenia oraz remontu kapitalnego - w związku ze stanem technicznym. Wykończenie pomieszczeń: ścianki działowe murowane, w części pomieszczeń glazura na pełną wysokość, drzwi drewniane i stalowe, posadzki z płytek lastrykowych, gresowych i betonowe oraz pcv; okna drewniane zniszczone w części pomieszczeń wymienione na nowe z pcv. Stan techniczny elementów wykończeniowych: niedostateczny. Zakres opracowania stanowią prace remontowe w pełnym zakresie oraz przebudowa pomieszczeń pełniących obecnie funkcje magazynowo - gospodarcze. BLOK OPERACYJNY: Pomieszczenia przeznaczone do przebudowy usytuowane są na parterze - w części AB budynku głównego szpitala. Pomieszczenia są czynne i użytkowane na potrzeby bloku oraz pracowni rtg. Wysokość pomieszczeń 400 cm, powierzchnia użytkowa -€“ 396,47 m2 w tym: komunikacja ogólna i wewnętrzna-€“ 108,21 m2. Zakres opracowania stanowią prace remontowe w pełnym zakresie oraz przebudowę pomieszczeń pełniących obecnie funkcje pracowni rtg. Przebudowa bloku operacyjnego jest niezbędna z uwagi na konieczność doprowadzenia układu funkcjonalnego do zgodności z obowiązującymi przepisami. Stan istniejący: Na bloku brakuje: śluzy pacjenta, pomieszczenia przygotowania pacjenta, pomieszczenia na sprzęt porządkowy, pomieszczenia na czystą i brudną bieliznę, pomieszczeń magazynowych. Śluza szatniowa lekarzy jest niekompletna; dostęp personelu do Sali nr 1 jest z korytarza przez pomieszczenie mycia lekarzy połączonego z salą operacyjną, natomiast w Sali nr 2 mycie lekarzy odbywa się na sali. W obrębie bloku znajduje się sala wybudzeń oraz dyżurka pielegniarska i węzeł sanitarny. Znajduje się też sterylizatornia, na którą składają się dwa pomieszczenia: zmywalnia i pomieszczenie pakietowania i sterylizacji; magazynowanie w szafach w pomieszczeniu sterylizacji. Projektowane zmiany: Po przeniesieniu pomieszczeń sterylizatorni na poziom przyziemia i przeniesienie w inne miejsce w szpitalu pracowni rtg porządkuje się układ funkcjonalny. Zaprojektowano kompletną śluzę szatniową personelu, śluzę pacjenta, pomieszczenie przygotowania pacjenta, dyżurkę z podglądem na salę budzeń. Pomieszczenia pomocnicze - pomieszczenia na sprzęt porządkowy, pomieszczenia na czystą i brudną bieliznę, magazyn materiałów sterylnych, pomieszczenie czasowego przetrzymania odpadów medycznych. Magazyny sprzętu i aparatury znajdują się w strefie poza salami operacyjnymi zlokalizowano windę towarową (dwudzielną) zjeżdżającą na poziom przyziemia do sterylizatorni. Zaplecze personelu zlokalizowano poza zamkniętą częścią bloku. Zaprojektowano: szatnię personelu (odzież domowa), pokój personelu (dyżurkę), węzeł sanitarny z natryskiem. Wprowadzone zmiany nie mają wpływu na warunki ewakuacji z zespołu pomieszczeń bloku operacyjnego. Zaprojektowano dodatkowe wyjście ewakuacyjne bezpośrednio na klatkę schodową. Ze względu na wykonywanie prac na czynnym obiekcie, wszelkie roboty związane z wyłączaniem mediów i demontażami materiałów i urządzeń winny być każdorazowo uzgadniane z Zamawiającym. Prace uciążliwe nie powinny być wykonywane w godzinach 20:00-6:00. Obiekt musi zostać wykonany w zakresie umożliwiającym oddanie go do użytkowania po realizacji zadania. Szczegółowy zakres i wielkość robót został określony w dokumentach stanowiących załączniki do SIWZ. Dokumentacja zawiera Projekt budowlany, BIOZ, część graficzna opracowania, rzut parteru, rzut przyziemia, Projekt podstawowy technologiczny, Przedmiar blok operacyjny, Przedmiar centralna sterylizatornia, Projekty wykonawcze blok operacyjne, Projekty wykonawcze centralna sterylizatornia, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, Pozwolenie budowlane i uzgodnienie z konserwatorem zabytków.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45111300-1, 45223000-6, 45262522-6, 45421141-4, 45410000-4, 45431000-7, 45432000-4, 45442100-8, 45421100-5, 45111100-9, 45314310-7, 45310000-3, 45311000-0, 45311200-2, 45315100-9, 45315700-5, 45314320-0, 45331200-8, 45331210-1, 45331220-4, 45331230-7, 45315300-1, 45312100-8, 45311100-1, 45232410-9, 45331000-6, 45330000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2018-11-30


II.9) Informacje dodatkowe:SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł (zgodnie z art. 22c ust. 1 pkt 3 Pzp).

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: c. zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do realizacji zamówienia tj. posiadającymi uprawnienia wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów: I. Kierownika budowy posiadającego wykształcenie wyższe techniczne i uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń (praca na stanowisku kierownika budowy w zadaniu o wartości nie mniejszej niż 300 000 zł brutto); II. Kierownika robót sanitarnych posiadającego wykształcenie wyższe techniczne i uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, (praca na stanowisku kierownika robót sanitarnych w zadaniu o wartości nie mniejszej niż 300 000 zł brutto); III. Kierownika robót elektrycznych posiadającego wykształcenie wyższe i uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, (praca na stanowisku kierownika robót elektrycznych w zadaniu o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł brutto); IV. Kierownika robót teletechnicznych posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń, (praca na stanowisku kierownika robót teletechnicznych w zadaniu o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł brutto); przy czym ww. osoby powinny posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy/robót. oraz V. osoby, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Warunek dotyczący zdolności technicznej zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, również że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, minimum jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie lub przebudowie (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) bloku operacyjnego, centralnej sterylizatornii lub oddziału anestezjologii i intensywnej terapii o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto każda oraz przedłoży potwierdzenie bezusterkowego wykonania tych robót. Należy określić m. in. zakres rzeczowy wykonywanych prac, datę i miejsce wykonania, nazwa podmiotu na rzecz którego roboty były wykonywane.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe: Wzory wykazów stanowią załączniki nr 4 i 5 do SIWZ.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów, tj.: a) wykazu doświadczenia zawodowego kierownika budowy. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. c) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo -€“ w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji -€“ dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, e) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. f) niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016r. poz. 716). 7. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wskłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 9. Dokumenty, o których mowa w ust. 8 pkt a)powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 8 pkt b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem tego terminu.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

Warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 70 000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy PLN). 2Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert o którym mowa w Rozdziale XII ust 1 SIWZ. 3Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego -€“ Bank Spółdzielczy w Prudniku 69 8905 0000 3000 0021 0887 0001. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopie wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: "Wadium - Przebudowa części budynku szpitala dla potrzeb bloku operacyjnego i centralnej sterylizatornii." Wadium za wniesione uznaje się z chwilą jego wpłynięcia na wskazany rachunek Zamawiającego. Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45 Pzp. W przypadkach wniesienia wadium w formach o których mowa powyżej wymagane jest dołączenie do oferty, potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentu stanowiącego zabezpieczenie wadium. Oryginał tego dokumentu należy złożyć razem z ofertą nie spinając go z ofertą. Wadium wnoszone w formach określonych w art. 45 ust. 2-5 ustawy Pzp, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przy czym: 1) dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze żądanie, 2) dokumenty te zostaną złożone w oryginale. 9. Zamawiający zwraca wadium w przypadkach określonych w art. 46 ustawy Pzp. 10. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokument stwierdzający ustanowienie poręczenia lub gwarancji w oryginale. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile było wymagane); 3) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało sie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 4) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. UWAGA! W przypadku wadium wniesionego w innej formie niż pieniądz należy złożyć oryginał gwarancji lub poręczenia. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formie innej niż pieniężna, do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu wniesienia wadium jako załącznik do oferty (kopia potwierdzona za zgodność przez Wykonawcę, włączona do oferty). Natomiast oryginał dokumentu dot. wniesienia wadium powinien wpłynąć przed upływem terminu składania ofert, nie być trwale połączony z ofertą, tak aby można go było zwrócić Wykonawcy bez naruszenia złożonej oferty (np. oryginał może być złożony w oddzielnej kopercie oznaczonej numerem postępowania lub też dołączony do oferty w oddzielnej koszulce -€“ ofertówce A4). Brak złożenia oryginału dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w innej formie niż pieniądz oznacza, że wadium nie zostało wniesione i brak ten nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 Pzp. Niezłożenie oryginału dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz przed upływem terminu składania ofert stanowi również podstawę do odrzucenia oferty na podstawie znowelizowanego przepisu art. 89 ust. 1 pkt. 7b).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Najniższa cena60,00
Okres gwarancji na wykonane prace i dostarczone materiały40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2-8. 2. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 3. Zmiany, o których mowa mogą dotyczyć: a) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie wykonania robót zamiennych w ramach niniejszego zadania np. w przypadku zmian dokumentacji projektowej lub technologii wykonania (na wniosek którejś ze stron); Rozliczenie robót zamiennych nastąpi na podstawie cen jednostkowych zawartych w ofercie wykonawcy, a jeżeli oferta nie będzie posiadała takich cen jednostkowych, rozliczenie nastąpi na podstawie ogólnodostępnych, publikowanych katalogów za ostatni kwartał poprzedzający złożenie oferty (Sekocenbud). Przez roboty zamienne należy rozumieć roboty, które należy wykonać w związku z konieczną zmianą dokumentacji projektowej, wprowadzoną po dniu złożenia oferty przez wykonawcę, a wynikającą z istotnych błędów w dokumentacji technicznej i konieczności ich naprawienia, jeżeli są one uzasadnione zwiększeniem bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy lub wynikają ze zmiany przepisów prawa lub wynikają z zastosowania nowocześniejszej technologii, korzystniejszej dla zamawiającego; Roboty zamienne nie są robotami dodatkowymi i nie mogą wykraczać poza zakres określony dokumentacją techniczną. Roboty zamienne należy utożsamiać z "rozwiązaniami zamiennymi", o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy -€“ Prawo budowlane. Wprowadzanie "rozwiązań zamiennych" w stosunku do przewidzianych w projekcie ma służyć sprawnej realizacji zamierzenia inwestycyjnego. b) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych, c) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, d) zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych, e) terminu wykonania robót objętych umową w przypadku wystąpienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w wyznaczonym terminie przedmiotu zamówienia bez usunięcia bądź likwidacji powyższych okoliczności lub zdarzeń niezależnych od stron umowy, których wystąpienia nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu zamówienia w w/w przypadku jest stwierdzenie przez Zamawiającego konieczności zmiany terminu umownego. Zmiana terminu dopuszczalna jest wyłącznie o okres niezbędny do usunięcia przeszkód uniemożliwiających realizacje przedmiotu umowy w terminie, lub też o czas występowania zdarzeń niezależnych od stron. 4. Warunkiem dokonania zmian o których mowa powyżej, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: a) opis proponowanej zmiany, b) uzasadnienie zmiany, c) opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy. 5. Zmiany, o których mowa mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem są niżej wymienione okoliczności: a) poprawa wartości lub podniesienie sprawności ukończonych robót budowlanych, b) zmiana obowiązujących przepisów, c) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót, d) usprawnienia w trakcie użytkowania obiektu, e) zaistnienie nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej przeszkód uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach; f) siła wyższa. 6. Wszystkie zmiany postanowień umowy mogą być dokonane z zastrzeżeniem ust. 5 lit a), pod rygorem nieważności wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony. 7. Odstępstwa od wymagań podanych w dokumentacji przedmiotu zamówienia mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-01-16, godzina: 11:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: j. polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPOLECAMY:
OSTATNIO DODANE
26.02.2020
Klimawenti Sp. z o.o.

Zajmujemy się kompleksowo instalacjami : wentylacji, klimatyzacji, chłodniczymi. Wykonujemy projekty, dobory urządzeń, montaż. Prac...

mazowieckie
Intalacje grzewcze
24.02.2020
Jeremias Sp. z o.o.

Firma Jeremias Systemy Kominowe należy do grupy Jeremias z siedzibą w Niemczech. Oddział w Polsce założony został w 1997 roku i w tym c...

wielkopolskie
Intalacje grzewcze
20.02.2020
Kerst Sp. z o.o.

DOŚWIADCZENI W BUDOWNICTWIE KERST Sp. z o. o. jest firmą budowlaną specjalizującą się w realizacji robót budowlanych dla Klientów in...

mazowieckie
Budownictwo mieszkaniowe
17.02.2020
Centrum Osłon Effect s.c. J...

Centrum Osłon Effect to firma, która specjalizuje się przede wszystkim w produkcji rolet na wymiar. Firma istnieje na rynku od 2008 rok...

pomorskie
Drzwi, bramy i ogrodzenia