Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Remonty budowlane   /   Wykonanie prac rewitalizacyjnych i remontowych na terenie gm...
Wykonanie prac rewitalizacyjnych i remontowych na terenie gm...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Nowy Dwór Gdański
woj. pomorskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
Osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty kurierskiej

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie prac rewitalizacyjnych i remontowych na terenie gminy Nowy Dwór Gdański, w systemie "Zaprojektuj i Wybuduj".

Numer referencyjny: ZP.271.17.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest: Zadanie 1 -€“ Reaktywacja mostu zwodzonego na rzece Tudze w Nowym Dworze Gdańskim w systemie "Zaprojektuj i Wybuduj". Zadanie 2 -€“ Rewitalizacja terenu wokół zabytkowej śluzy w Marzęcinie w systemie "Zaprojektuj i Wybuduj". Zadanie 3 -€“ Prace remontowe na terenie cmentarzy mennonickich gminy Nowy Dwór Gdański (Cmentarz Mennonicki w Orłowie, Cmentarz Mennonicki w Żelichowie, Cmentarz Mennonicki w Różewie, Cmentarz Mennonicki w Marynowach) oraz stworzenie spójnego oznakowania wszystkich cmentarzy mennonickich na terenie gminy Nowy Dwór Gdański (wraz z Cmentarzem Mennonickim w Stawcu) w systemie "Zaprojektuj i Wybuduj". Zamawiający informuje, iż obiekty: most zwodzony i Cmentarz Mennonicki w Różewie są wpisane do rejestru zabytków. Pozostałe obiekty znajdują się w ewidencji zabytków. 2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, która winna składać się z następujących elementów (dotyczy wszystkich zadań): 1) map do celów projektowych, 2) koncepcji zagospodarowania terenu dla każdej części wraz z wizualizacją, 3) projektów budowlanych i wykonawczych wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę/zgłoszenia wykonania robót, 4) projektów wykonawczych wielobranżowych, 5) opracowań kosztorysowych dla każdej branży, przedmiarów robót oraz specyfiÂŹkacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej: STWiORB) dla każdej branży odpowiadające dokumentacji projektowej, 6) projektów zagospodarowania terenu oraz projektów infrastruktury technicznej, tj. przyłączy i sieci w niezbędnym zakresie, wynikających z uzgodnień i warunków technicznych, 7) harmonogramu rzeczowo -€“ finansowego, 8) projektu tymczasowej organizacji ruchu w razie konieczności, 9) dokumentacji hydrotechnicznej i hydrologicznej w razie konieczności, 10) dokumentacji geologiczno -€“ inżynierskiej, 11) kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w zakresie umożliwiającym oddanie obiektu do użytkowania/zawiadomienia o zakończeniu robót i uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie. 3. Dokumentacja powinna być wykonana w następującej formie: 1) zatwierdzona koncepcja zagospodarowania terenu dla każdej części wraz z wizualizacją -€“ 2 egzemplarze, 2) projekt budowlany dla wszystkich branż -€“ w ilości 6 kompletnych egzemplarzy dla każdej części-wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.), 3) projekt wykonawczy dla wszystkich branż -€“ w ilości 6 kompletnych egzemplarzy dla każdej części -€“ wykonany zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) oraz wymaganiami jak w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.), 4) kosztorys inwestorski -€“ dla każdej części -€“ w ilości 2 kompletnych egzemplarzy w rozbiciu na poszczególne branże wykonany zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389), 5) przedmiar robót -€“ dla każdej części -€“ w ilości 2 kompletnych egzemplarzy w rozbiciu na poszczególne branże wykonany zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129), 6) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych -€“ dla każdej części -€“ w ilości 2 kompletnych egzemplarzy w rozbiciu na poszczególne branże wykonana zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129), 7) informacja BIOZ - w ilości 2 kompletnych egzemplarzy w rozbiciu na poszczególne branże w formie papierowego oryginału oraz 2 w formie cyfrowej dla każdej części, 8) harmonogram rzeczowo -€“ finansowy przedmiotu zamówienia z podziałem na prace projektowe oraz budowlano-montażowe w rozbiciu na poszczególne branże dla każdej części. 4. Ponadto dokumentacja projektowa winna być opracowana m. in. zgodnie z wymogami niżej wymienionych uwarunkowań prawnych: 1) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 86, poz. 5790), 2) Ustawy z 8 lipca 2010r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz.U.2015.966 z dnia 2015.07.10), 3) Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.2015.469 z dnia 2015.04.01), 4) Rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie warunków geotechnicznych posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012r. poz. 463), 5) Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U.2015. poz. 1789 z dnia 2015.11.04 ), 6) Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2014. poz. 1446 z dnia 2014.10.24). 5. Zakres zamówienia obejmuje także: 1) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich stosownych decyzji administracyjnych, ekspertyz, uzgodnień i opinii niezbędnych do uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę/zgłoszenia wykonania robót oraz realizacji robót, 2) uzyskanie w imieniu Zamawiającego od wszelkich użytkowników sieci infrastrukturalnych technicznych warunków przyłączenia i realizacji robót, 3) zapewnienie obsługi geodezyjnej i geologicznej, 4) sprawowanie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji inwestycji oraz w okresie zgłaszania wad, 5) kompleksowe wykonanie robót budowlanych zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową i Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę/zgłoszeniem wykonania robót wraz z zakupem i montażem niezbędnego wyposażenia, 6) wykonanie robót budowlanych w sposób zgodny z przepisami ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290. z późn. zm.), przepisami wykonawczymi do w/w ustawy, innymi obowiązującymi aktami prawa odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia, aktualnymi polskimi normami i normami branżowymi oraz właściwymi przepisami bhp i ppoż, 7) wykonanie robót budowlanych z materiałów i urządzeń własnych. Wszystkie stosowane materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny posiadać stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty oraz muszą spełniać niezbędne wymagania zgodne z Polskimi Normami. Do wykonania inwestycji musza być używane materiały nowe dopuszczone do stosowania w budownictwie, spełniające warunki określone w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2014 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 935) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy, 8) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie, 9) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych, 10) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być prowadzone roboty podstawowe i tymczasowe, 11) przedstawienie stosownych dokumentów związanych z przetransportowaniem odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz ich zmagazynowaniem w miejscu unieszkodliwiania odpadów, 12) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania, 13) zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z Dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami bhp oraz zapewnienie warunków p.poż. określonych w przepisach szczegółowych, 14) informowanie Zamawiającego o terminie robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających (odbiór dokonany przez Zamawiającego). Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych terminach Zamawiającego, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt, 15) udostępnienie terenu budowy innym Wykonawcom wskazanym przez Zamawiającego w czasie realizacji przedmiotu umowy, 16) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu robót bądź majątku Zamawiającego -€“ naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swój koszt, 17) strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia terenu budowy do daty dokonania odbioru końcowego, 18) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji przedmiotu umowy, 19) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości wykonanych robót, 20) oznakowanie robót, 21) organizowanie regularnych narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób. Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania prac. Terminy narad koordynacyjnych będzie ustalał Wykonawca. Częstotliwość narad koordynacyjnych ustalą strony umowy. Narady będą prowadzone i protokołowane przez Zamawiającego, a kopie protokołu będą dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na naradę, 22) niezwłoczne informowanie Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia powzięcia wiadomości, o wszelkich nieprawidłowościach oraz zagrożeniach powstania nieprawidłowości mogących mieć jakikolwiek wpływ na sytuację Zamawiającego w sprawach objętych niniejszą Umową; 23) oznakowanie stref niebezpiecznych i uniemożliwienie dostępu osób trzecich, 24) w przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót, należy opracować projekt organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót, który po zaopiniowaniu przez Komendę Powiatową Policji w Nowym Dworze Gdańskim i zarządcę drogi należy złożyć wraz ze stosownym wnioskiem do zatwierdzenia przez organ zarządzający ruchem drogowym; 25) prowadzenie w trakcie robót nadzoru archeologicznego (ratowniczych badań archeologicznych wyprzedzających) i konserwatorskiego wraz z kosztami badań, nadzorów, 26) wykonanie na własny koszt powykonawczej dokumentacji projektowej, 27) przygotowanie rozliczenia końcowego robót, 28) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót, w tym inwentaryzacji geodezyjno- powykonawczej. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w programie funkcjonalno -€“ użytkowym stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ 7. W przypadku użycia w dokumentacji określeń wskazujące na typ, znaki towarowe lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać je wraz z wyrazami lub równoważne. Nazwy własne są przykładowe, określają klasę produktu i służą ustaleniu standardu - nie wskazują na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych, gabarytowych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że oferowane artykuły są równoważne w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. 8. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia dokumentacji, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot zamówienia, a więc wykonać zadanie bez względu na występujące trudności i nieprzewidziane okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji. 9. Wykonawca zobowiązany będzie do przeniesienia majątkowych praw autorskich oraz świadczenia nadzoru autorskiego. 10. Wykonawcy ponoszą odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią dokumentacji przetargowej oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odnośnie warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na cenę oferty lub realizację robót. 11. Wykonawca zgłosi do organów administracyjnych zamiar rozpoczęcia oraz zakończenia robót budowlanych wraz z kompletem wymaganych dokumentów. 12. Odbiór robót budowlanych powinien być dokonany zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych". 13. Roboty tymczasowe i towarzyszące winny być wliczone oraz skalkulowane łącznie z robotami podstawowymi. 14. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia okresu gwarancji nie krótszego niż 36 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Dłuższy niż 36 miesięcy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale XIV niniejszej SIWZ. 15. Sprzęt budowlany powinien posiadać aktualne przeglądy i badania. 16. Przy realizacji robót Wykonawca musi przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska, a w szczególności: - segregować i właściwie utylizować odpady, - w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej nie prowadzić prac w porze nocnej, w godz. 22 -€“ 6, - stosować technologie ograniczające pylenie przy składowaniu i wykorzystaniu materiałów sypkich. 17. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał pracowników na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ Rodzaje czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: Zadanie 1: 1. Roboty rozbiórkowe 2. Konstrukcje żelbetowe i stalowe 3. Wykonanie nawierzchni 4. Renowacja konstrukcji podnoszenia przęsła -€“ roboty naprawcze i konserwatorskie 5. Roboty elektryczne 6. Budowa przeprawy tymczasowej 7. Roboty hydrotechniczne 8. Roboty różne Zadanie 2: 1. Roboty konserwatorsko-restauracyjne -€“ renowacja murów 2. Roboty elektryczne 3. Wykonanie nawierzchni 4. Roboty ziemne 5. Roboty różne Zadanie 3: 1. Wykonanie plantowania 2. Wykonanie nawierzchni 3. Roboty różne 4. Pielęgnacja trawników 18. Zaleca się dokonania wizji lokalnej placu budowy, zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty (roboty płatne w formie ryczałtu) wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania. Termin wizji lokalnej należy ustalić indywidualnie z Rafałem Kubackim lub z Bożeną Wierzba pod nr telefonu 55 625 77 75. Zamawiający informuje, iż nie dokonanie wizji lokalnej przez Wykonawcę nie będzie skutkować konsekwencjami w postaci wykluczenia z postępowania bądź odrzucenia oferty.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 71200000-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2019-06-28


II.9) Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zastosowana zostanie tzw. "procedura odwrócona", o której mowa w art. 24aa ustawy PZP. Zamawiający stosując powyższą procedurę, w pierwszej kolejności dokona wstępnego badania i oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz czy jego oferta nie podlega odrzuceniu. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się pojedyncze zadania wskazane w rozdziale III pkt 1 niniejszej SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub kilka zadań. 3. Przedmiotowe zamówienie jest współfinansowane ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 -€“ Działanie 8.3 Materialne i Niematerialne Dziedzictwo Kulturowe. 22. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
1.Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał i prawidłowo ukończył co najmniej: Dla zadania 1 -€˘jedną robotę budowlaną obejmującą swym zakresem budowę lub przebudowę lub remont mostu o wartości minimalnej brutto 800 000 zł. Dla zadania 2 -€˘jedną robotę budowlaną obejmującą swym zakresem remont lub konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków o wartości minimalnej brutto 200 000 zł. Dla zadania 3 -€˘jedną robotę budowlaną obejmującą swym zakresem zagospodarowanie przestrzeni publicznej (w szczególności uporządkowanie zielni lub nasadzenia lub wycinki drzew lub wykonanie ciągów komunikacyjnych) o wartości minimalnej brutto 70 000 zł. 2.Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi kluczowymi osobami: Dla zadania 1: a.Projektantem w specjalności mostowej bez ograniczeń -€“ minimalna liczba osób: 1, kwalifikacje: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności mostowej bez ograniczeń, doświadczenie: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w projektowaniu obiektów mostowych, w tym co najmniej 3 projekty dotyczące budowy lub przebudowy mostu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. b.Kierownikiem budowy -€“ minimalna liczba osób: 1, kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo w innym państwie uprawniające do kierowania robotami w zakresie j.w doświadczenie: co najmniej 36 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót mostowych przy realizacji obiektów mostowych, w tym doświadczenie przy realizacji co najmniej jednego zadania na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót obejmującego budowę lub przebudowę mostu o wartości robót co najmniej 800.000,00 zł brutto. c.Kierownikiem robót mostowych -€“ minimalna liczba osób: 1, kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo w innym państwie uprawniające do kierowania robotami w zakresie j.w doświadczenie: co najmniej 36 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót mostowych przy realizacji obiektów mostowych, w tym doświadczenie przy realizacji co najmniej jednego zadania na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót obejmującego budowę lub przebudowę mostu o wartości robót co najmniej 800.000,00 zł brutto. d.Kierownikiem robót drogowych -€“ minimalna liczba osób: 1, kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo w innym państwie uprawniające do kierowania robotami w zakresie j.w doświadczenie: co najmniej 36 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót drogowych, e.Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych -€“ minimalna liczba osób: 1, kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, albo w innym państwie upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, doświadczenie: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w tym minimum 24 miesiące doświadczenie w kierowaniu robotami elektrycznymi jako kierownik budowy lub kierownik robót. Dla zadania nr 2: a.Projektantem w specjalności konstrukcyjno-budowlanej -€“ minimalna liczba osób: 1, kwalifikacje: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń, doświadczenie: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku projektanta. b.Kierownikiem robót konstrukcyjno-budowlanych -€“ minimalna liczba osób: 1, kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo w innym państwie uprawniające do kierowania robotami w zakresie j.w doświadczenie: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych, c.Kierownikiem robót elektrycznych i energoelektrycznych -€“ minimalna liczba osób: 1, kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, albo w innym państwie upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, doświadczenie: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami elektrycznymi jako kierownik budowy lub kierownik robót. Dla zadania 3: a.Projektantem w specjalności konstrukcyjno-budowlanej -€“ minimalna liczba osób: 1, kwalifikacje: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń, doświadczenie: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku projektanta. b.Kierownikiem robót konstrukcyjno-budowlanych -€“ minimalna liczba osób: 1, kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo w innym państwie uprawniające do kierowania robotami w zakresie j.w doświadczenie: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych,

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe: Do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca powinien zatrudnić wystarczającą liczbę wykwalifikowanego personelu gwarantującego właściwą jakość wykonanych prac. Powyższe z uwagi na charakter prowadzonych robót, dotyczy również zapewnienia na etapie realizacji, osób wyszczególnionych w art. 37 a, art. 37c, art. 37e ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2014.1446 z dnia 2014.10.24). UWAGA: Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn.zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. nr 63, poz. 394 z późn. zm.).

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na pisemne wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty: Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, na pisemne wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty: a.Wykaz robót budowlanych w zakresie wskazanym w pkt V ust. 2 lit. c) ppkt 1 wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone -€“ według wzoru na załączniku nr 6 do SIWZ. b.W zakresie wskazanym w pkt V ust. 2 lit. c) ppkt 2 niniejszej SIWZ -€“ wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami -€“ według wzoru na załącznikach nr 4a-4c do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Zamawiający nie wymaga oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie okoliczności o których mowa w art 25 ust 1 pkt 2 ustawy PZP.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

1.Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości dla danej części, na którą Wykonawca składa ofertę. Kwota wadium dla wszystkich części wynosi 48 700,00 zł, a dla ofert częściowych: Zadanie 1 -€“ 33 000,00 zł Zadanie 2 -€“ 11 000,00 zł Zadanie 3 -€“ 4 700,00 zł W przypadku złożenia ofert na kilka części, kwota wadium stanowi sumę wadiów ustalonych dla poszczególnych części zamówienia. 2.Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -€“ kredytowej (musi być poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (art. 45 ust. 6 ustawy). 3.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniższy rachunek bankowy Zamawiającego: Żuławski Bank Spółdzielczy nr rachunku 89 8306 0003 0000 8006 2000 0040, z dopiskiem na przelewie: "Wadium w postępowaniu ZP.271.17.2017 na wykonanie prac rewitalizacyjnych i remontowych na terenie gminy Nowy Dwór Gdański, w systemie "Zaprojektuj i Wybuduj" -€“ zadanie -€Ś-€Ś-€Ś-€Ś-€Ś 5.Wykonawca wnoszący wadium w pieniądzu zobowiązany jest do wpłacenia go odpowiednio wcześniej, tak aby znalazło się ono na koncie Zamawiającego przed datą i godziną składania ofert. 6.Wadium wnoszone w formie niepieniężnej powinno być wystawione na Gminę Nowy Dwór Gdański, ul. Ernesta Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański. Oryginał dokumentu należy złożyć w opisanej osobnej kopercie wraz z ofertą, natomiast potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię należy dołączyć do oferty. 7.Dokument poręczenia/gwarancyjny powinien przewidywać utratę wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt 8 i 9 8.Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego, wraz z odsetkami, w przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana: a.odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b.nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c.zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9.Ponadto Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10.Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą, który wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 11.Zamawiający zwróci wadium dla Wykonawcy na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę o zamówienie publiczne na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

1.W celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Zamawiający będzie żądał wniesienia przez Wykonawcę, z którym zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości oferty brutto. 2.Wykonawca zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie najpóźniej z dniem zawarcia umowy. 3.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -€“ kredytowej, (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy Zamawiającego: Żuławski Bank Spółdzielczy nr rachunku 89 8306 0003 0000 8006 2000 0040 5.Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać następujące elementy: 1)Nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres), 2)Nazwę Beneficjenta (Zamawiającego), 3)Nazwę Gwaranta lub Poręczyciela, 4)Określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją, 5)Sformułowanie zobowiązania Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na każde żądanie zapłaty, w terminie do 14 dni od dnia złożenia przez Beneficjenta pisemnego żądania zapłaty, w przypadku gdy Wykonawca: a)Nie wykonał przedmiotu umowy w terminach wynikających z umowy, b)Wykonał nienależycie przedmiot umowy. 6)Sformułowanie oświadczenia Gwaranta, że jakakolwiek zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja warunków umowy pomiędzy Wykonawcą a Beneficjentem nie zwalnia Gwaranta od odpowiedzialności prawnej w ramach niniejszej gwarancji i tym samym Gwarant rezygnuje z konieczności powiadamiania go o tego typu zmianie. Gwarant nie może także uzależniać dokonania zapłaty od spełniania jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. W przypadku przedłożenia gwarancji nie zawierającej wymienionych elementów, bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 6.Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych w pkt 5 ppkt 5 lit. a) i b) przypadków, Zamawiający wystąpi do Gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 7.W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wnioskować o zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 8.W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 3, przy czym zmiana form zabezpieczenia musi być dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 9.Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane na podstawie potwierdzonego przez Zamawiającego protokołu zdawczo -€“ odbiorczego. 10. Pozostałe 30% Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Zamawiający zwróci tą kwotę nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1.Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy w toku jej realizacji w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ustawy PZP. 2.Wszelkie zmiany zawartej umowy będą wymagały pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 3.Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej mowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, poprzez kolejno numerowane aneksy sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej okoliczności z wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1)zmiana terminu realizacji umowy jest dopuszczalna: a)gdy wykonanie przedmiotu Umowy w określonym terminie nie leży w interesie Zamawiającego, b)w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu Umowy w założonym terminie. Zamawiający dopuszcza taką sytuację tylko w sytuacji gdy ww. zmiany obowiązujących przepisów prawa, były niemożliwe do przewidzenia do upływu terminu składania oferty, c)w przypadku następstwa działania organów administracji, w szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; zmiany wydanych wcześniej przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; o ile ww. okoliczności nie są następstwem winy umyślnej lub nieumyślnej Wykonawcy i o ile opóźnieniom tym Wykonawca nie mógł zapobiec działając z najwyższą starannością, d)w przypadku wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia, którego nie można było przewidzieć, maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia umowy będzie równy okresowi przerwy w świadczeniu usługi. Siła wyższa, to zdarzenie zewnętrzne o obiektywie małym stopniu prawdopodobieństwa pojawienia się zdarzenia w określonej sytuacji, a którego szkodliwe następstwo przy zastosowaniu współczesnej techniki uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części lub całości jego zobowiązań, e)w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy -€“ utrzymujące się co najmniej 7 dni. W takim wypadku termin umowy może ulec przedłużeniu odpowiednio o ilość dni, w których wystąpiły warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, f)w przypadku wstrzymania realizacji robót ze względu na okoliczności niemożliwe do przewidzenia w momencie zawierania umowy, pomimo zachowania należytej staranności, 2)zmiany osobowe w zakresie: a)zmiana osób wymienionych w umowie przy pomocy, których Wykonawca realizują przedmiot umowy (śmierć, choroba, rezygnacja lub inne zdarzenie losowe). Zmiana którejkolwiek z osób, wskazanych do kierowania robotami w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób, wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót; 3)zmiana organizacji spełnienia świadczenia w zakresie: - zmiany szczegółowego harmonogramu wykonania przedmiotu umowy; 4)zmiany wynagrodzenia będące wynikiem zmiany wysokości stawek podatku VAT; 5)pozostałe zmiany: a)wprowadzenie podwykonawcy nie wskazanego w ofercie, b)zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót. 4.Nie stanowi zmiany Umowy zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) oraz zmiany danych teleadresowych i zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami. 5.Wskazanie powyższych okoliczności umożliwiających uzgodnienie zmian umowy nie stanowi jednoczesnego zobowiązania Zamawiającego do takiego uzgodnienia.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-01-15, godzina: 11:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

1. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w ust VII pkt 3 lit. a SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3. Dokument, o których mowa w pkt 2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja przetargowa może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Reaktywacja mostu zwodzonego na rzece Tudze w Nowym Dworze Gdańskim w systemie "Zaprojektuj i Wybuduj".
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest Reaktywacja mostu zwodzonego na rzece Tudze w Nowym Dworze Gdańskim w systemie "Zaprojektuj i Wybuduj". 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w ust III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 71200000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-28
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena 60,00
Gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2Nazwa: Rewitalizacja terenu wokół zabytkowej śluzy w Marzęcinie w systemie "Zaprojektuj i Wybuduj".
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja terenu wokół zabytkowej śluzy w Marzęcinie w systemie "Zaprojektuj i Wybuduj". 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w ust III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 71200000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-28
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena 60,00
Gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3Nazwa: Prace remontowe na terenie cmentarzy mennonickich gminy Nowy Dwór Gdański (Cmentarz Mennonicki w Orłowie, Cmentarz Mennonicki w Żelichowie, Cmentarz Mennonicki w Różewie, Cmentarz Mennonicki w Marynowach) oraz stworzenie spójnego oznakowania wszystkich cmentarzy mennonickich na terenie gminy Nowy Dwór Gdański (wraz z Cmentarzem Mennonickim w Stawcu) w systemie "Zaprojektuj i Wybuduj".
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych na terenie cmentarzy mennonickich gminy Nowy Dwór Gdański (Cmentarz Mennonicki w Orłowie, Cmentarz Mennonicki w Żelichowie, Cmentarz Mennonicki w Różewie, Cmentarz Mennonicki w Marynowach) oraz stworzenie spójnego oznakowania wszystkich cmentarzy mennonickich na terenie gminy Nowy Dwór Gdański (wraz z Cmentarzem Mennonickim w Stawcu) w systemie "Zaprojektuj i Wybuduj". 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w ust III SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 71200000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-28
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
23.05.2019
EURO-MET Sp. z o.o.

Dlaczego warto wybrać właśnie naszą ofertę? Przede wszystkim ze względu na wytrzymałość naszych produktów. Dzięki temu są one bardzo tr...

śląskie
Instalacje elektryczne
22.05.2019
ADVERT Mirosław Benier

Witam! Wykonam wszelkiego rodzaju prace ziemne koparką, koparko – ładowarką: wykopy pod fundamenty, wykopy pod sieci wodociągow...

dolnośląskie
Prace ziemne
19.05.2019
Czes-Bud Czesław Kiełbasa

Witam. Zajmujemy się kryciem dachów od wielu lat. W naszych usługach jest krycie dachów każdym rodzajem blach, dachówką, gontem bitum...

mazowieckie
Budownictwo mieszkaniowe
17.05.2019
Centrum Płyty Warstwowej Ob...

Z przyjemnością prezentujemy Państwu propozycję firmy Lekka Obudowa. Nasza siedziba mieści się w Obornikach w województwie wielkopolski...

wielkopolskie
Inne materiały