Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Budowa dróg betonowych w miejscowościach: Machowinko, Objazd...
Budowa dróg betonowych w miejscowościach: Machowinko, Objazd...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Ustka
woj. pomorskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa dróg betonowych w miejscowościach: Machowinko, Objazda, Lędowo, Wodnica na terenie Gminy Ustka

Numer referencyjny: IG.271.33.2017.MA

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: "Budowa dróg betonowych w miejscowościach: Machowinko, Objazda, Lędowo, Wodnica na terenie Gminy Ustka". Zamawiający podzielił niniejsze zamówienie na następujące cztery części: Część I: "Wykonanie drogi betonowej do posesji nr 4 w m. Machowinko" Część II: "Zmiana nawierzchni na betonowa drogi gminnej od posesji Objazda 23 do posesji Objazda 30" Część III: "Wykonanie w systemie betonowym ul. Brzozowej w m. Lędowo" Część IV: "Budowa drogi betonowej Głogowa -€“ Wichrowe Wzgórza -€“ Modrzewiowa w m. Wodnica"

II.5) Główny kod CPV: 45100000-8

Dodatkowe kody CPV: 45233120-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2018-07-28


II.9) Informacje dodatkowe:SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1) zapewni przy realizacji przedmiotu zamówienia udział następujących osób: jednej osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie specjalności drogowej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.), (Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej; w przypadku zaproponowania osób wchodzących w skład kadry kierowniczej, które nie znają języka polskiego, Wykonawca powinien zapewnić tłumacza); Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych/uprawnieniach lub doświadczeniu tych osób). 2) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy: Dotyczy Części I: - dwie roboty budowlane w zakresie budowy lub przebudowy jezdni dróg publicznych z betonu cementowego co najmniej B-25 (każda) o powierzchni jezdni co najmniej 150 m2 (każda) i długości co najmniej 50 metrów (każda) w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm. oraz Ustawy o drogach Publicznych Dz. U. z 2017 r., poz. 2222", Dotyczy Części II: - dwie roboty budowlane w zakresie budowy lub przebudowy jezdni dróg publicznych z betonu cementowego co najmniej B-25 (każda) o powierzchni jezdni co najmniej 900 m2 (każda) i długości co najmniej 300 metrów (każda) w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm. oraz Ustawy o drogach Publicznych Dz. U. z 2017 r., poz. 2222", Dotyczy Części III: - dwie roboty budowlane w zakresie budowy lub przebudowy jezdni dróg publicznych z betonu cementowego co najmniej B-25 (każda) o powierzchni jezdni co najmniej 1350 m2 (każda) i długości co najmniej 450 metrów (każda) w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm. oraz Ustawy o drogach Publicznych Dz. U. z 2017 r., poz. 2222", Dotyczy Części IV: - dwie roboty budowlane w zakresie budowy lub przebudowy jezdni dróg publicznych z betonu cementowego co najmniej B-25 (każda) o powierzchni jezdni co najmniej 3300 m2 (każda) i długości co najmniej 1100 metrów (każda) w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm. oraz Ustawy o drogach Publicznych Dz. U. z 2017 r., poz. 2222".

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 8.7.2 SIWZ na zasadach wskazanych w pkt. 8.3. SIWZ. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w pkt. 7.3. SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 7.2.3. SIWZ. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1. oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu -€“ zgodnie z pkt 8.11; 2. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 8.7.2. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 8.8., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis odnośnie terminu stosuje się. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda od Wykonawcy: 1) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych/uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób stanowi załącznik nr 5 do SIWZ; 2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju (przedmiotu zamówienia), daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Zgodnie z pkt. 7.2.3. ppkt. 2 w załączniku nr 6 do SIWZ -€“ wykaz robót należy wpisać rodzaj/przedmiot zamówienia, powierzchni i długość drogi, rodzaj betonu, miejsce i okres realizacji oraz podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wraz z ofertą powinny być złożone: 1. Formularz Oferty przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, oraz oświadczenia i dokumenty wyszczególnione w punkcie 8 SIWZ. 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 3.Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz. U. z 2017 poz. 570), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. 4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 7.4 SIWZ (jeżeli dotyczy). 5. Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu -€“ zgodnie z pkt 8.11 SIWZ.

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie

Informacja na temat wadiumIV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści zawartej umowy w zakresie: .1. ceny brutto realizacji przedmiotu zamówienia na wskutek : 1.1 ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (stawki VAT), o ile okoliczność ta powoduje konieczność zmiany ceny, przy czym cena netto nie podlega zmianie; 2. zmiany osób wskazanych przez Wykonawcę do pełnienia funkcji, o których mowa w pkt. 7.2.3. ppkt 1 SIWZ, przy czym nowo wskazane osoby powinny spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w punkcie 7.2.3. ppkt 1 niniejszej SIWZ i uzyskać pozytywną akceptację Zamawiającego; - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że szczegółowe zasady zmian ceny określono projekcie umowy - załącznik nr 7 do SIWZ. 3. terminu realizacji przedmiotu zamówienia, na skutek wystąpienia jednej z następujących okoliczności: a) zaistnienia siły wyższej; b) przedłużających się procedur związanych z wykorzystaniem przez Wykonawców środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych lub innych procedur zamówień publicznych; c) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności, w szczególności z powodu przedłużającej się procedury uzyskania decyzji i pozwoleń koniecznych do zapewnienia niezbędnej infrastruktury oraz jej użytkowania, e) gdy warunki atmosferyczne nie pozwalają na prawidłowe wykonanie robót zgodnie z wymaganiami technologicznymi oraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót; -€“ o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu i zmiany w tym zakresie będą dokonane, z uwzględnieniem okresów niezbędnych do przesunięcia terminu wykonania umowy; 4. zmiany podwykonawcy wskazanego w ofercie lub rezygnacji z tego podwykonawcy na zasadach wskazanych w 11.3; Każda zmiana umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności oraz wymaga zgody drugiej strony.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-01-16, godzina: 09:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Wykonanie drogi betonowej do posesji nr 4 w m. Machowinko
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Roboty obejmują zmianę nawierzchni na betonową o szerokości 4,5 m (3,0 jezdnia betonowa + 2 x 0,75 m pobocze gruntowe uzupełnione kruszywem) o długości łącznie 55 m. Zadanie polega na: - wykonaniu koryta głębokości 30 cm na długości łącznie 55 m, - wyprofilowaniu i zagęszczeniu mechanicznym podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na szerokości 3,0 m na długości łącznie 55 m, - wykonaniu warstwy odsączającej z piasku podsypkowego o grubości po zagęszczeniu 10 cm na szerokości 3,0 m na długości łącznie 55 m, - wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm na szerokości 3,0 m na długości łącznie 55 m, - wykonaniu warstwy nawierzchni betonowej z betonu specjalnego C25/30 o grubości 15 cm na szerokości 3,0 m na długości łącznie 55 m, - pielęgnacji nawierzchni, - wykonaniu obustronnego pobocza utwardzonego z gruntu z korytowania oraz z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm na szerokości 75 cm na długości łącznie 55 m Cechy stwardniałego betonu: Mrozoodporność wg PN-88/B-06250: 100 stop. F, Wodoszczelność wg PN-88/B-06250: 8 stop. W. Szczeliny poprzeczne należy wykonać w rozstawie co 3,0 m na szerokości około 10 mm i głębokości około 50 mm. Szczeliny należy wypełnić masą zalewową na gorąco lub na zimno.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45100000-8, 45233120-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-07-28
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2Nazwa: Zmiana nawierzchni na betonowa drogi gminnej od posesji Objazda 23 do posesji Objazda 30
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Roboty obejmują zmianę nawierzchni na betonową o szerokości 4,5 m (3,0 jezdnia betonowa + 2 x 0,75 m pobocze gruntowe uzupełnione kruszywem) o długości łącznie 320 m. Zadanie polega na: - rozebraniu mechanicznym nawierzchni z brukowca o wysokości 12 -€“ 15 cm o powierzchni 600 m² oraz z płyt betonowych o szerokości 3,0 m na długości łącznie 95 m wraz z transportem i ułożeniem w miejscu wskazanym przez inwestora do 2 km, - wykonaniu koryta o szerokości 4,0 m na głębokości 15 cm na długości 210 m, - wykonaniu koryta o szerokości 3,0 m na głębokości 30 cm na długości 110 m, - wyprofilowaniu i zagęszczeniu mechanicznym podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na szerokości 3,0 m na długości łącznie 110 m i szerokości 4,0 m na długości 210 m, - wykonaniu warstwy odsączającej z piasku podsypkowego o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm na szerokości 4,0 m na długości 210 m i na szerokości 3,0 m na długości 110 m, - wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm na szerokości 3,0 m na długości 110 m i na szerokości 4,0 m na długości 210 m, - wykonaniu warstwy nawierzchni betonowej z betonu specjalnego C25/30 o grubości 15 cm na szerokości 3,0 m na długości 110 m i na szerokości 4,0 m na długości 210 m, - pielęgnacji nawierzchni, - wykonaniu obustronnego pobocza utwardzonego z gruntu z korytowania oraz z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm na szerokości 75 cm na długości 110 m oraz jednostronnego pobocza utwardzonego z gruntu z korytowania oraz z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm na szerokości 75 cm na długości 210 m Cechy stwardniałego betonu: Mrozoodporność wg PN-88/B-06250: 100 stop. F, Wodoszczelność wg PN-88/B-06250: 8 stop. W. Szczeliny poprzeczne należy wykonać w rozstawie co 3,0 m na szerokości około 10 mm i głębokości około 50 mm. Szczeliny należy wypełnić masą zalewową na gorąco lub na zimno.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45100000-8, 45233120-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-07-28
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3Nazwa: Wykonanie w systemie betonowym ul. Brzozowej w m. Lędowo
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Roboty obejmują zmianę nawierzchni na betonową o szerokości 4,5 m (3,0 jezdnia betonowa + 2 x 0,75 m pobocze gruntowe uzupełnione kruszywem) o długości łącznie 480 m. Zadanie polega na: - wykonaniu koryta głębokości 30 cm na długości łącznie 480 m, - rozebraniu nawierzchni z płyt betonowych o szerokości 3,0 m na długości łącznie 38 m wraz z transportem i ułożeniem w miejscu wskazanym przez inwestora do 0,2 km, - wyprofilowaniu i zagęszczeniu mechanicznym podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na szerokości 3,0 m na długości łącznie 480 m, - wykonaniu warstwy odsączającej z piasku podsypkowego o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm na szerokości 3,0 m na długości łącznie 480 m, - wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm na szerokości 3,0 m na długości łącznie 480 m, - wykonaniu warstwy nawierzchni betonowej z betonu specjalnego C25/30 o grubości 15 cm na szerokości 3,0 m na długości łącznie 480 m, - pielęgnacji nawierzchni, - wykonaniu obustronnego pobocza utwardzonego z gruntu z korytowania oraz z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm na szerokości 75 cm na długości łącznie 480 m. Cechy stwardniałego betonu: Mrozoodporność wg PN-88/B-06250: 100 stop. F, Wodoszczelność wg PN-88/B-06250: 8 stop. W. Szczeliny poprzeczne należy wykonać w rozstawie co 3,0 m na szerokości około 10 mm i głębokości około 50 mm. Szczeliny należy wypełnić masą zalewową na gorąco lub na zimno.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45100000-8, 45233120-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-07-28
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4Nazwa: Budowa drogi betonowej Głogowa -€“ Wichrowe Wzgórza -€“ Modrzewiowa w m. Wodnica
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Roboty obejmują zmianę nawierzchni na betonową o szerokości 4,5 m (3,0 jezdnia betonowa + 2 x 0,75 m pobocze gruntowe uzupełnione kruszywem) o długości łącznie 1100 m. Zadanie polega na: - wykonaniu koryta głębokości 30 cm na długości łącznie 1100 m, - wyprofilowaniu i zagęszczeniu mechanicznym podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na szerokości 3,0 m na długości łącznie 1100 m, - wykonaniu warstwy odsączającej z piasku podsypkowego o grubości po zagęszczeniu 10 cm na szerokości 3,0 m na długości łącznie 1100 m, - wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm na szerokości 3,0 m na długości łącznie 1110 m, - wykonaniu warstwy nawierzchni betonowej z betonu specjalnego C25/30 o grubości 15 cm na szerokości 3,0 m na długości łącznie 1100 m, - pielęgnacji nawierzchni, - wykonaniu obustronnego pobocza utwardzonego z gruntu z korytowania oraz z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm na szerokości 75 cm na długości łącznie 1100 m. Cechy stwardniałego betonu: Mrozoodporność wg PN-88/B-06250: 100 stop. F, Wodoszczelność wg PN-88/B-06250: 8 stop. W. Szczeliny poprzeczne należy wykonać w rozstawie co 3,0 m na szerokości około 10 mm i głębokości około 50 mm. Szczeliny należy wypełnić masą zalewową na gorąco lub na zimno.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45100000-8, 45233120-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-07-28
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
27.07.2020
Przedsiębiorstwo Handlowo U...

Wykonujemy kompleksowo konstrukcje dachowe, więźby klasyczne oraz prefabrykowane na CNC, posiadamy wieloletnie doświadczenie, oferta wr...

dolnośląskie
Budownictwo mieszkaniowe
23.07.2020
Cameleon Firma Budowlana Pa...

Witam. Mam na imię Patryk budownictwo i wszystko z nim związane to moja pasja dlatego szczególny nacisk kładę na jakość i zgodność ze...

wielkopolskie
Usługi ogólnobudowlane
23.07.2020
Hydrorezystancja Piotr Przy...

Konstrukcja stała się niestabilna? Pojawiły się jakieś pęknięcia i rysy? My pomożemy w takiej sytuacji. Nasza firma oferuje wzmocnienie...

mazowieckie
Inne budownictwo
22.07.2020
AW PROJEKT Anita Walczak

Firma Solaris Panele Fotowoltaiczne to firma, która oferuje wysokiej jakości instalacje fotowoltaiczne dla domu, dla firm oraz dla roln...

mazowieckie
Instalacje elektryczne