Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Remonty budowlane   /   Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej
Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Wyszków
woj. mazowieckie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
przesłanie ofert za pomoca poczty, kuriera, osobiście

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej

Numer referencyjny: ZP.271.39.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Prace związane z wykonywaniem napraw i remontów dróg, ulic i placów gminnych na terenie gminy Wyszków o nawierzchni nieutwardzonej (m.in.: żwirowej, żużlowej, z kruszywa łamanego, z destruktu, gruntowej i innej) obejmują: 1. Profilowanie nawierzchni drogi przy użyciu równiarki (oraz ewentualnie innego sprzętu uzupełniającego jeżeli zajdzie taka potrzeba) w taki sposób aby usunąć wszelkie nierówności i nadać jej właściwe pochylenie poprzeczne (od 2 do 5%, jednostronne lub daszkowe, zależnie od otoczenia). Z uwagi na zróżnicowany charakter dróg gruntowych, oraz różny stopień ich zniszczenia liczbę przejazdów równiarki należy dostosować do uzyskania docelowego profilu drogi. Pozostałe po profilowaniu luźne kruszywo o frakcji powyżej 100 mm należy usunąć i odwieźć poza teren drogi. Wyprofilowaną drogę należy następnie zagęścić walcem drogowym o masie min. 10 ton. W przypadku równania dróg gruntowych polnych, należy wykorzystać do prowadzenia prac grunt wypchnięty podczas eksploatacji przez koła pojazdów na pobocza. Ścinając nadmiar tego urobku należy przesunąć go ku środkowi drogi i nadać jej właściwy profil z jednoczesnym wyrównaniem kolein i zagęszczeniem. Jeżeli podczas prowadzenia robót uszkodzona zostanie jakakolwiek infrastruktura drogowa, Wykonawca niezwłocznie ją odtworzy. 2. Dowiezienie, wbudowanie i wyprofilowanie: żwiru, kruszywa naturalnego łamanego (0-31,5) lub kruszywa betonowego z zagęszczeniem nawierzchni walcem drogowym. W ramach realizacji przedmiotowej pozycji należy wykonać następujące roboty: - Przed wbudowaniem kruszyw w drogę gruntową, należy uprzednio ją wyprofilować przy użyciu równiarki w taki sposób aby usunąć wszelkie nierówności i nadać jej właściwe pochylenie poprzeczne (od 2 do 5%, jednostronne lub daszkowe, zależnie od otoczenia) i następnie zagęścić walcem drogowym. - Dowieźć i wbudować kruszywo zachowując jednolitą grubość, szerokość, równość nawierzchni oraz równe krawędzie. - Zagęścić wbudowane kruszywo walcem drogowym. 3. Wykonanie nawierzchni na drodze gruntowej z materiału powierzonego przez Zamawiającego (np. destrukt, kruszony beton itp.). Zakres prac obejmuje: - przyjęcie kruszywa na plac składowy Wykonawcy, - przesortowanie kruszywa do frakcji 0-31,5, - załadunek i transport w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie gminy Wyszków - wyprofilowanie terenu przed ułożeniem nawierzchni przy użyciu równiarki - wbudowanie warstwy nawierzchni z powierzonego kruszywa o grubości 15 cm i średniej szerokości 4,5 m (od 3,5 do 5,5m) oraz wyprofilowanie (spadki porzeczne od 3 do 5 %, równość poprzeczna i podłużna +-40mm mierząc klinem i łatą czterometrową) - zagęszczenie warstwy wbudowanego kruszywa do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 1,0. 4. Wyrównywanie poboczy (zebranie i wywiezienie nadwyżki ziemi) zgodnie z SST. 5. Utwardzenie i naprawy poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 z zagęszczeniem nawierzchni zgodnie z SST. 6. Konserwacja i czyszczenie przepustów (dokonanie naprawy uszkodzonego przepustu poprzez rozkopanie, uzupełnienie pęknięć betonom, wzmocnienie skarp betonem, sprawdzenie przepustowości, oczyszczenie, udrożnienie, odtworzenie nawierzchni drogowej); 7. Odtworzenie i konserwacja rowu odwadniającego (odbudowa, pogłębienie z profilowaniem dna i skarp rowu, oczyszczenie - wybranie namułu, ścięcie trawy i krzaków w obrębie rowu, uporządkowane terenu i wywiezienie pozyskanego urobku), 8. Remont przepustu drogowego fi 600 mm polegającego na wymianie rur z tworzywa sztucznego o długości ok.12 mb (odtworzenie nawierzchni drogowej). 9. Praca sprzętu za 1 godzinę pracy: wywrotka, koparka, koparko-ładowarka. Szacunkowe obmiary poszczególnych elementów zamówienia zostały określone w formularzu cenowym. II. Zasady realizacji przedmiotu zamówienia. 1. Prace wykonywane będą każdorazowo po zleceniu przez Zamawiającego. Zlecenie zawierało będzie wskazanie miejsca wykonania prac, określenie rodzaju prac i jej wielkości. Wykonawca wykona prace w ciągu 5 roboczych dni od daty otrzymania zlecenia. Zlecenia mogą być przesłane Wykonawcy e-mail-em, bądź odbierane osobiście. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń w dogach gruntowych zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, Wykonawca w ramach podpisanej Umowy odpowiednio zabezpieczy, oznakuje przedmiotowe miejsca oraz niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego. Wykonawca będzie w gotowości oraz zabezpieczy miejsca zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego lub pieszego również w godz. 1600 -€“ 800 oraz w soboty, niedziele i w dni świąteczne. Przystąpienie do czynności zabezpieczających winno następować niezwłocznie po telefonicznym zgłoszeniu (nie później niż w ciągu 1 godziny). Wykonawca ponadto, ma obowiązek właściwego zabezpieczenia oraz czasowego oznakowania prowadzonych robót na własny koszt zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Wykonawca we własnym zakresie zabezpiecza materiały, urządzenia, sprzęt niezbędny do wykonania zamówienia. 3. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Szczegółową Specyfikacją Techniczną, dokumentacją projektową, z obowiązującymi normami przedmiotowymi, opracowaniami technicznymi, instrukcjami oraz ze sztuką budowlaną. 4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną oraz materialną w stosunku do osób trzecich za skutki zdarzeń wywołanych wykonanymi robotami jak również za jakość użytych materiałów i produktów bez względu na fakt odbioru robót. 5. W przypadku 3 krotnego stwierdzenia przez Zamawiającego nienależytego wykonania umowy, Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. (przez nienależyte wykonanie umowy należy rozumieć m. in. nie wykonanie prac w wyznaczonym terminie, lub niezgodnie z przedmiotem Zamówienia, obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym bądź sztuką budowlaną. Podstawą do naliczenia kary umownej będzie protokół kontroli wykonania zamówienia sporządzony przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego przekazany do wiadomości Wykonawcy bądź sporządzony przy udziale Wykonawcy. 6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania robót w kamizelkach odblaskowych oraz zgodnie III. Fakturowanie 1. Faktury za wykonanie usług zgodnie z formularzem cenowym wystawiane będą na koniec każdego miesiąca, termin płatności ......... od daty ich złożenia. 2. Podstawą do wystawienia faktury za dany miesiąc będą zatwierdzone przez Zamawiającego protokoły odbioru prac sporządzone każdorazowo po wykonaniu zlecenia. Zestawienie wykonanych robót sporządzone przez wykonawcę (obmiary robót). 3. O zakończeniu prac Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego pisemnie (e-mail-em) lub telefonicznie oraz przekaże sporządzone zestawienie i obmiary wykonanych robót.

II.5) Główny kod CPV: 45233200-0

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy wybranemu w niniejszym postępowaniu w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia polegającego na powtórzeniu robót budowlanych o podobnym charakterze co przedmiot zamówienia. Wartość tych robót została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2018-12-28


II.9) Informacje dodatkowe:SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
2. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na etapie wykonywania zamówienia potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia tj. 1) równiarka- 1szt., 2) równiarka z walcem -€“ 1szt., 3) walec stalowo-gumowy do robót ziemnych (min. 10 ton) - 1 szt., 4) zagęszczarka ręczna -€“ 1 szt. 5) koparka kołowa (obrotowa łyżką skarpową) - 1 szt., 6) Koparka lub ładowarka - 1 szt., 7) wywrotka -€“ 1 szt. Ocena tego warunku na podstawie wykazu narzędzi i urządzeń wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Wykaz wykonanych robót wg Formularza Nr 3 wraz z załączeniem dowodów czy roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 2. Wykaz narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami wg Formularza nr 4.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Formularz oferty. 2. Formularz cenowy. 3. Dowód wniesienia wadium.

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

13000 zł (trzynaście tysięcy złotych)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena60,00
termin płatności faktury40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1) Zmiany w zakresie ceny zamówienia, jeśli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisów prawa w szczególności zmiany stawek podatku VAT, 2) Zmiany terminu realizacji umowy w przypadku: a) jeżeli wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych wpłynie na termin wykonania zamówienia podstawowego, b) wystąpienia okoliczności wynikających z anomalii pogodowych uniemożliwiających realizację robót przez okres dłuższy niż 1 tydzień. Wstrzymanie robót z tego powodu musi być potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. c) w sytuacji, jeżeli z powodu anomalii pogodowych wykonanie robót mogłoby grozić powstaniem szkody, d) potrzeby opóźnienia rozpoczęcia lub wstrzymania wykonywania robót budowlanych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego np. przedłużającej się procedury przetargowej, 3) Zmiany zakresu przedmiotu umowy oraz zmiany wynagrodzenia w przypadku: a) konieczności wykonania robót, których nie było w dokumentacji przetargowej, a których wykonanie jest niezbędne do realizacji zamówienia, b) konieczności zrealizowania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w dokumentacji technicznej i ofercie, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót. c) Zmiany płatności faktury z całościowej na częściową i odwrotnie. d) inne zmiany zawarte we wzorze umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-01-03, godzina: 11:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: oferty nalezy złozyc w języku polskim

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPOLECAMY:
OSTATNIO DODANE
05.12.2018
Przedsiębiorstwo Produkcyjn...

Firma z wieloletnim doświadczeniem i bogatą tradycją Krobex, prowadzi działalność na wielu płaszczyznach. Szeroki wybór usług oraz prod...

śląskie
Drewno
04.12.2018
Smart-Bud Marek Nowak

Firma Smart-Bud Marek Nowak z Zabrza oferuje Państwu specjalistyczne usługi z zakresu inwentaryzacji budowlanych, okresowych przeglądów...

śląskie
Inne biura projektów
04.12.2018
www.monitoring1.pl - Janusz...

Z wielką przyjemnością prezentujemy Państwu firmę „ monitoring1” , która już od prawie trzydziestu lat oferuje szeroki zakr...

kujawsko-pomorskie
Instalacje elektryczne
03.12.2018
Pama Marianna Tańska

Producentem stalowo-szamotowych wkładów kominkowych powietrznych oraz z płaszczem wodnym jest firma PAMA S. C. w Strachocinie. Nasze ro...

zachodniopomorskie
Inne budownictwo