Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności ...
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności ...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Kostrzyn
woj. wielkopolskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Kostrzynie i Siekierkach Wielkich

Numer referencyjny: IN.271.1.17.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Wykonawca może złożyć ofertę na obie części zamówienia lub na jedno z wybranych zadań. Zamawiający będzie dokonywał wyboru najkorzystniejszej oferty oddzielnie dla każdego zadania.

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 2

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Kostrzynie i Siekierkach Wielkich. Zamówienie realizowane będzie w obiektach funkcjonujących, przy czym wszystkie prowadzone roboty budowlane nie mogą w istotny sposób zakłócać użytkowania budynku. Sposób realizacji robót należy uzgodnić z użytkownikami obiektów, przed przystąpieniem do robót. 1) Zadanie 1 -€“ Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku socjalnego na stadionie miejskim w Kostrzynie (adres: 62-025 KOSTRZYN, ul. Sportowa 12, działka nr ewid. 804) obejmuje wykonanie: a) ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z malowaniem elewacji i odtworzeniem istniejących gzymsów na elewacji b) ocieplenie ścian fundamentowych i cokołu c) ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych d) ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją e) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej f) wymiana instalacji C.O. g) remont okapu rynnowego i przypustnicy h) wymiana pokrycia dachowego wraz z łaceniem i) wykonać wyłaz dachowy wraz z podestem, ławy i stopnie kominiarskie j) wymianę parapetów, rynien, rur spustowych i opierzeń k) wymiana istniejących krat okiennych na nowe l) przełożenie i remont zadaszenia nad głównym wejściem do budynku, wymiana istniejącego zadaszenia nad drugim wejściem od strony elewacji frontowej do budynku oraz montaż nowego zadaszenia nad wejściem od strony elewacji bocznej do budynku m) wykonanie opaski wokół budynku n) remont podestu przed głównym wejściem do budynku, zmiana nawierzchni o) remont schodów oraz murka przy bocznym wejściu do budynku, nowa nawierzchnia p) wykonanie balustrady q) wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej od strony elewacji frontowej budynku -€“ kostka betonowa r) kanały wentylacyjne udrożnić oraz wymiana kratek wentylacyjnych na nowe s) wymiana instalacji odgromowej t) wykonanie instalacji fotowoltaicznej u) odświeżenie numeracji wejścia v) wykonanie na elewacji frontowej napisu przestrzennego z nazwą placówki. 2) Zadanie 2 -€“ Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku świetlicy szkolnej w Zespole Szkół w Siekierkach Wielkich (adres: 62-025 Siekierki Wielkie, ul. Szkolna 2) obejmuje wykonanie: a) ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją w części nieużytkowej poddasza b) ocieplenie stropu oraz ścian pomieszczeń użytkowych na poddaszu c) remont i ocieplenie kominów d) wymianę stolarki okiennej i częściowo drzwiowej zewnętrznej e) remont elewacji - oczyszczenie i naprawa ceglanego muru oraz uzupełnienie ubytków f) wymiana pokrycia dachu wraz z łaceniem g) wymiana instalacji C.O. h) wymianę parapetów, rynien, rur spustowych i opierzeń i) montaż nowoprojektowanego zadaszenia nad wejściem głównymi do budynku od strony j) elewacji frontowej (świetlica) oraz wymiana na nowe istniejącego zadaszenia nad wejściem do budynku od strony elewacji tylnej (część biurowa) k) przebudowę istniejących schodów zewnętrznych wraz ze zmianą nawierzchni l) budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych m) montaż nowych balustrad n) wykonanie nowej powierzchni utwardzonej przed budynkiem wraz ze zmianą nawierzchni - kostka betonowa o) wykonanie opaski wokół budynku p) montaż wyłazu dachowego oraz pomostu, law i stopni kominiarskich q) wymianę instalacji odgromowej r) wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej wraz z przyłączem. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony za pomocą dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla poszczególnych części zamówienia. 3. W umowie na roboty budowlane przyjęto wynagrodzenie ryczałtowe, w związku z tym załączone przedmiary robót służą wyłącznie jako element pomocniczy do sporządzenia wyceny przedmiotu zamówienia dla poszczególnych zadań. Zamawiający nie wymaga od Wykonawców złożenia wypełnionych kosztorysów ofertowych na etapie składania ofert. Wymóg złożenia kosztorysów ofertowych dotyczyć będzie Wykonawców, którzy złożą najkorzystniejsze oferty, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie przed zawarciem umowy. 4. Symbole i kody określone zostały we Wspólnym Słowniku Zamówień dla przedmiotu zamówienia. 5. Zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp, w przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez odniesienie do: 5.1. Polskich Norm przenoszących normy europejskie, 5.2. norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie, 5.3. europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny działania wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.), 5.4. wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktów teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12), 5.5. norm międzynarodowych, 5.6. specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjętych przez instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i stałego stosowania w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, 5.7. innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne a w przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, poprzez odniesienie się do: a) Polskich Norm; b) polskich aprobat technicznych; c) polskich specyfikacji technicznych dotyczących projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw; d) krajowych deklaracje zgodności oraz krajowych deklaracji właściwości użytkowych wyrobu budowlanego lub krajowych ocen technicznych wydawanych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883, z 2015 r. poz. 1165 oraz z 2016 r. poz. 542) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne". 6. Zgodnie z art. 30 ust. 5 pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 7. Opisy przedmiotu zamówienia zastępujące znaki towarowe użyte w opisach przedmiotu zamówienia dla części 1-2 zamówienia stanowią Załączniki nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia. 8. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (na czas realizacji, wykonywania poszczególnych robót) osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: 1) dla Zadania 1: a) Ocieplenie stropodachu, dachu oraz ścian zewnętrznych, b) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, c) Montaż obróbek blacharskich, d) Roboty budowlane wykończeniowe, e) Wykonywanie instalacji c.o., c.w.u., f) Wykonywanie instalacji odgromowej, g) Wykonywanie instalacji fotowoltaicznej. 2) dla Zadania 2: a) Ocieplenie stropodachu, dachu oraz ścian zewnętrznych, b) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, c) Montaż obróbek blacharskich, d) Roboty budowlane wykończeniowe, e) Wykonywanie instalacji c.o., c.w.u., f) Wykonywanie instalacji odgromowej, g) Wykonywanie instalacji gazowej. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań oraz rodzaje czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym III część SIWZ. 9. Wymagany okres gwarancji i rękojmi, udzielonej przez Wykonawcę na wykonane zamówienie wynosi -€Ś-€Ś.. min. 36 miesięcy (termin ten uzależniony będzie od oferty wybranego Wykonawcy), licząc od daty podpisania końcowego bezusterkowego protokołu odbioru robót. 10. Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany ująć w cenie ryczałtowej. Do obliczenia ceny ofertowej brutto Wykonawca przyjmuje stawkę podatku VAT 23% - jak dla robót budowlanych. 11. UWAGI: 1) Wszystkie nazwy własne producentów materiałów, urządzeń itp. użyte w dokumentacji projektowej, w przedmiarach robót oraz innych dokumentach należy traktować wyłącznie jako informacje pomocnicze. 2) Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 3) Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, chyba że taka potrzeba zajdzie. 4) Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenie korespondencji drogą elektroniczna lub fax-em. Szczegółowy zakres robót został określony za pomocą dokumentacji projektowo-kosztorysowej, o której mowa w rozdz. III punkt 2. SIWZ - dla poszczególnych części zamówienia. Podstawą wyceny robót stanowią projekty budowlane oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), informacje uzupełniające zawarte w SIWZ (między innymi Opisy przedmiotu zamówienia zastępujące znaki towarowe użyte w opisach przedmiotu zamówienia dla części 1-2 zamówienia stanowiące Załączniki nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia) oraz wymogi określone we wzorze umowy stanowiącym część III SIWZ. Załączone do SIWZ przedmiary robót wraz z pustymi kosztorysami ofertowymi stanowią wyłącznie narzędzia pomocnicze do stworzenia oferty cenowej przez Wykonawcę. Wykonawcy, których oferty na poszczególne zadania zostaną - na podstawie kryteriów oceny ofert - uznane jako najkorzystniejsze, zostaną zobowiązani do dostarczenia w wyznaczonym terminie przed zawarciem umowy (wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami) wypełnionego kosztorysu ofertowego, zawierającego ceny jednostkowe netto dla poszczególnych pozycji kosztorysowych, jest to niezbędne dla prawidłowego rozliczenia wykonywanych robót. Zamawiający dopuszcza wyszczególnienie przez Wykonawcę dodatkowych pozycji kosztorysowych, jeśli są one niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę wymaganych pozycji kosztorysowych (lub dokonania zmian ilościowych), Zamawiający uzna, że zostały ujęte w innych kosztach, a ewentualne braki w wycenie, nie będą upoważniały do wystąpienia przez Wykonawcę o dodatkowe wynagrodzenie w trakcie realizacji robót.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45112000-5, 45110000-1, 45320000-6, 45450000-6, 45442100-8, 45420000-7, 45260000-7, 45310000-3, 45310000-3, 45331000-6, 45332000-3, 45300000-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień o łącznej wartości do 50% wartości zamówienia podstawowego dla każdej części zamówienia. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu tego samego rodzaju robót lub usług, które objęte były zamówieniem podstawowym, przy zastosowaniu stawek, cen jednostkowych -€“ zgodnie ze złożoną ofertą do przetargu nieograniczonego na zadanie podstawowe, a w przypadku ich braku na podstawie indywidualnych negocjacji.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2018-04-30
2018-07-31

II.9) Informacje dodatkowe:

1. Termin przekazania placu budowy ustala się na dwa dni robocze licząc od dnia podpisania umowy. 2. Termin wykonania umowy: 1) Dla zadania 1 - najpóźniej do dnia 30.04.2018 r. 2) Dla zadania 2 - najpóźniej do dnia 31.07.2018 r., 3. Przez termin wykonania umowy, o którym mowa w ust. 2 rozumie się: 1) dla zadania 1 - termin podpisania końcowego bezusterkowego protokołu odbioru wszystkich robót budowlano -€“ montażowych. 2) dla zadania 2 - termin podpisania końcowego bezusterkowego protokołu odbioru wszystkich robót budowlano - montażowych oraz termin przedłożenia Zamawiającemu kompletu dokumentów (w tym mapę geodezyjna powykonawczą), 4. Termin podpisania ostatecznego protokołu pogwarancyjnego bezusterkowego -€“ -€Ś. (min. 36 miesięcy -€“ termin ten zostanie ustalony, zgodnie z wybraną ofertą najkorzystniejszą) licząc od daty wykonania umowy.

SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku, gdyż działalność objęta przedmiotem zamówienia nie wymaga posiadania przez Wykonawcę specjalnych uprawnień.

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną na kwotę min. 550 000,00 zł.

Informacje dodatkowe
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. VIII. 2. pkt. 1) - 4) SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Zamawiający jednocześnie informuje, iż stosowna sytuacja, o której mowa w pkt. 1 wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy: 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-€“22 i ust.5. 3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia jego działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wykonał z należytą starannością:  dla Zadania 1 co najmniej 1 robotę budowlaną dotyczącą wykonania termomodernizacji budynku użyteczności publicznej, polegającej na ociepleniu ścian zewnętrznych i dachu, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, instalacji odgromowej oraz instalacji fotowoltanicznej o wartości nie mniejszej niż 550 000,00 PLN,  dla Zadania 2 co najmniej 1 robotę budowlaną dotyczącą wykonania termomodernizacji budynku użyteczności publicznej będącego pod ochroną konserwatorską, polegającej na ociepleniu ścian zewnętrznych i dachu, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, instalacji odgromowej oraz wewnętrznej instalacji gazowej wraz z przyłączem o wartości nie mniejszej niż 550 000,00 PLN, Zamawiający uzna, za spełniony powyższy warunek, jeżeli Wykonawca w wykazie zrealizowanych zamówień zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do oferty, wykaże, że w wymaganym okresie wykonał odpowiednie zamówienia oraz załączy do niego dowody potwierdzające, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. b) Wykonawca dysponuje kierownikiem budowy, zdolnym do wykonania przedmiotu zamówienia, spełniającym warunki określone w postanowieniach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz kierownikami robót do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wod.-kan. oraz w zakresie sieci, instalacji i urządzeń w specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej. Zamawiający uznaje wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) oraz uprawnienia obowiązujące wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych, a także zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.). Zamawiający uznaje również wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). Zamawiający uzna za spełniony powyższy warunek, jeżeli Wykonawca w zakresie dysponowania osobami przedstawi wykaz, złoży oświadczenie o posiadaniu uprawnień przez te osoby, oraz poda daty ważności zaświadczeń o przynależności do właściwej izby inżynierów (lub inne równoważne informacje). Wykaz osób, którymi Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował, a które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia musi zawierać informacje na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu wraz z oświadczeniem, że wskazane w wykazie osoby posiadają wymagane uprawnienia stanowi załącznik nr 5 do oferty. Za zgodą Zamawiającego, w uzasadnionych sytuacjach zarówno przed udzieleniem zamówienia jak i trakcie realizacji zamówienia, dopuszcza się możliwość zmian osobowych kierownika budowy, po dostarczeniu odpowiednich dokumentów oraz przy spełnieniu określonych do przedmiotowego postępowania wymagań.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe: 1. W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z późn. zm.), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, jeżeli: 1) nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz 2) posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych - zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych. 2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 1 w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3. Zamawiający jednocześnie informuje, iż stosowna sytuacja, o której mowa w rozdz. VIII. 6. SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy: 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-€“22 i ust.5. 3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do OFERTY. Informacja zawarta w oświadczeniu będzie stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w pkt. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - składa także oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 dotyczące tych podmiotów i zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1. 4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, b) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 4 lit a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa w pkt. 4 lit. a) i b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 4 lit. a) i b). 6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) Zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) Zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22a ust. 1 Pzp. 7. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 4, dotyczących Podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp. 8. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wg wzoru zał. nr 3 do Oferty).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 do OFERTY. Informacja zawarta w oświadczeniu będzie stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w pkt. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, związanej z realizacją przedmiotu zamówienia -€“ działalność objęta przedmiotem zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień przez Wykonawcę w związku, z czym Zamawiający nie wymaga przedłożenia żadnych dokumentów. 2) W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Wykonawca przedstawi dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną na kwotę min. 550 000,00 zł 3) W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada zdolności techniczne i zawodowe: a) wykazu robót budowlanych (wg wzoru -€“ zał. nr 4 do OFERTY) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ inne dokumenty, b) wykazu osób (wg wzoru -€“ zał. nr 5 do OFERTY), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, c) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy (wg wzoru - zał. Nr 5 do OFERTY), 4) W przypadku, gdy wybrany Wykonawca polegać będzie na zasobach innych podmiotów w celu spełnienia warunków udziału w postepowaniu, dla oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zobowiązanie Podmiotu do udostępnienia Wykonawcy zasobów niezbędnych do realizacji przedmiotowego zamówienia na czas jego realizacji, b) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; c) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, e) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) Zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) Zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22a ust. 1 Pzp. 6) W zakresie nie uregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 4. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Zamawiający nie żąda oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

1. Wysokość wadium. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości na każde zadanie osobno: 1) Dla części I zamówienia - na zadanie 1 - 17 000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100). 2) Dla części II zamówienia - na zadanie 2 - 14 000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100). 2. Forma wadium. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -€“ kredytowej, gwarancjach z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. t.j. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), Gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 3) kwotę gwarancji, 4) termin ważności gwarancji, 5) zobowiązanie gwaranta do (klauzule): bezwarunkowego i nieodwołalnego zapłacenia (bez jakichkolwiek zastrzeżeń Gwaranta, z wyjątkiem zaleceń organizacyjnych) kwoty gwarancji, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, bez konieczności jego uzasadniania, zawierające oświadczenie, iż: Wykonawca, którego ofertę wybrano: a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. Wyżej wymienione zobowiązanie, poza zgodnymi z obowiązującym prawem pozostałymi zaleceniami organizacyjnymi Gwaranta, nie może zawierać zastrzeżenia wyłącznego dot. konieczności kierowania żądania Zamawiającego jedynie przez Bank Zamawiającego i powinno w takim przypadku dopuszczać inne, zgodne z obowiązującym prawem formy. 6) Postanowienia dotyczące gwarancji odnoszą się również do wadium składanego w formie poręczeń. 4. Miejsce, sposób i termin wniesienia wadium. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego ING BANK ŚLĄSKI SA Oddział w Kostrzynie nr rachunku: 26 1050 1520 1000 0022 4573 0391. Na przelewie należy umieścić informację na kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej w Kostrzynie i Siekierkach Wielkich -€“ zadanie część-€Ś-€Ś. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 63. ust. 3 pkt.1 oraz art. 63c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 128 z późn. zm.) rozliczenia bezgotówkowe przeprowadza się w szczególności poleceniem przelewu, które stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Bank wykonuje dyspozycję dłużnika w sposób przewidziany w umowie rachunku bankowego 2) Wadium w pozostałych akceptowanych formach należy składać w oryginale wraz z ofertą w oddzielnej kopercie, w siedzibie Zamawiającego -€“ Urząd Miejski w Kostrzynie, ul. Dworcowa 5, pok. 01 -€“ sekretariat -€“ I p. Na kopercie należy umieścić informację Wadium do przetargu nieograniczonego na kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej w Kostrzynie i Siekierkach Wielkich -€“ zadanie część-€Ś-€Ś. Oznaczenie sprawy: IN.271.1.17.2017 oraz nazwę i dane adresowe Wykonawcy. 3) do oferty należy dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. 4) wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 05.01.2018 r. do godziny 09:00, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał wadium przed upływem terminu składania ofert. 5) Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a) pieniężnej -€“ dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; b) innej niż pieniądz -€“ oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 5. Zwrot wadium. 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom (zgodnie z ich dyspozycją) niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Pzp, (tj. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej). 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6. Ponowne wniesienie wadium Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 5 pkt. 1), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7. Zatrzymanie wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres grwarancji jakości i rękojmi40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji: Nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Nie

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmiany treści umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w zakresie: 1) Zmiany terminu końcowego w przypadku: a) wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie niemożliwe do przewidzenia, na które Strony nie mają wpływu i są przez Strony niemożliwe do pokonania, a w szczególności: klęski żywiołowe, wojny, zamknięcie granic uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części, pod warunkiem dostarczenia w terminie 5 dni od dnia zaistnienia siły wyższej, przez Stronę dotkniętą wystąpieniem siły wyższej, dokumentu potwierdzającego zaistnienie siły wyższej wystawionego przez właściwy organ administracji publicznej oraz wskazania wpływu zdarzenia na wykonanie umowy, termin zostanie przedłużony o czas jej trwania. b) wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót. Za niesprzyjające warunki atmosferyczne należy rozumieć utrzymującą się przez kolejne 3 dni:  temperaturę poniżej -50 C,  obfite opady deszczu bądź śniegu. c) konieczności wykonania robót nie przewidzianych w przetargu, a polegających na podniesieniu warunków użytkowych obiektu, zmianie funkcji, podniesienia jakości wykończenia lub wyposażenia, wprowadzeniu zmian polegających na obniżeniu kosztu obiektu budowlanego, usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną. d) przedłużenia procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego poprzez środki ochrony prawnej wykorzystywane przez Wykonawców lub inne podmioty przed zawarciem umowy, lub starania Zamawiającego o podwyższenie kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia, trwające powyżej 5 dni (dot. zmiany terminu przed zawarciem umowy), gdy termin zakończenia robót określony został datą, e) napotkania warunków fizycznych nieprzewidywalnych, mających wpływ na wydłużenie procesu inwestycyjnego, zmian robót budowlanych wprowadzonych decyzjami administracyjnymi wydanymi, lub które uzyskały walor ostateczności po dniu rozstrzygnięcia postępowania skutkującego podpisaniem umowy i dotyczącymi stron umowy, obiektu budowlanego, prowadzonych robót budowlanych lub innych okoliczności mających związek z przedmiotem umowy, f) zmiany zakresu robót przez inwestora lub konieczności wykonania innych robót dodatkowych (zamiennych), g) zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy na skutek wystąpienia okoliczności przewidzianych w pkt 1.2) - pod warunkiem podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę porozumienia w sprawie zmiany terminu. 2) Sposobu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku: a) stwierdzenia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, których nie można było wcześniej przewidzieć, b) niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, c) pojawienia się na rynku materiałów, urządzeń nowszej generacji oraz nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalających na zaoszczędzenie czasu oraz kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót, d) celowości lub konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, wynikającej z okoliczności, których nie można było przewidzieć, e) wystąpienia konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż wskazano w dokumentacji projektowej, ze względu na zmiany obowiązującego prawa, f) podjęcia przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie przedmiotu umowy w sposób przewidziany w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron umowy, 3) Zakresu przedmiotu umowy w przypadku: a) podjęcia przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron umowy, b) rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części przedmiotu umowy w razie uznania ich wykonania za zbędne, czego nie można było wcześniej przewidzieć, c) wykonania nieprzewidzianych robót niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy. 4) Zmiany wysokości wynagrodzenia -€“ w przypadku zmiany wysokości podatku VAT, w stopniu i terminie odpowiadającym tym zmianom i/lub wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt. 1. 5) Zmiany kierownika budowy lub robót w przypadkach dopuszczonych przez Prawo budowlane i na wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, że osoba (osoby) wskazana do przejęcia obowiązków kierownika, będzie posiadała przygotowanie co najmniej równe osobie dotychczas pełniącej tę funkcję oraz będzie spełniała wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6) Zmiany inspektora nadzoru w przypadkach dopuszczonych przez Prawo budowlane lub personelu po stronie Zamawiającego, w wyniku zmian organizacyjnych Zamawiającego. 7) Zamiany lub wprowadzenie nowych Podwykonawców lub pracowników jest możliwe pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego, na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 8) Zmiany formy zabezpieczenia na wniosek Wykonawcy, zgodnie z Prawem zamówień publicznych, pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartości. 9) Zmiany danych Wykonawcy np. zmiana siedziby, adresu, nazwy (bez zmiany samego Wykonawcy). W przedstawionych w pkt. 1.1) przypadkach wystąpienia opóźnień zostaną ustalone nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie uzasadnionemu okresowi przerwy lub postoju. 2. Jakiekolwiek zmiany umowy wymagają zgody obu stron oraz pod rygorem nieważności -€“ zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, z wyjątkiem: 1) zmiany inspektora nadzoru w przypadkach dopuszczonych przez Prawo budowlane lub personelu po stronie Zamawiającego, w wyniku zmian organizacyjnych Zamawiającego 2) zmiany wartości umowy z uwagi na ustawową zmianę stawki podatku VAT; 3) zmiany adresu do korespondencji.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-01-05, godzina: 09:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku socjalnego na stadionie miejskim w Kostrzynie (adres: 62-025 KOSTRZYN, ul. Sportowa 12, działka nr ewid. 804)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku socjalnego na stadionie miejskim w Kostrzynie (adres: 62-025 KOSTRZYN, ul. Sportowa 12, działka nr ewid. 804) obejmuje wykonanie: a) ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z malowaniem elewacji i odtworzeniem istniejących gzymsów na elewacji b) ocieplenie ścian fundamentowych i cokołu c) ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych d) ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją e) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej f) wymiana instalacji C.O. g) remont okapu rynnowego i przypustnicy h) wymiana pokrycia dachowego wraz z łaceniem i) wykonać wyłaz dachowy wraz z podestem, ławy i stopnie kominiarskie j) wymianę parapetów, rynien, rur spustowych i opierzeń k) wymiana istniejących krat okiennych na nowe l) przełożenie i remont zadaszenia nad głównym wejściem do budynku, wymiana istniejącego zadaszenia nad drugim wejściem od strony elewacji frontowej do budynku oraz montaż nowego zadaszenia nad wejściem od strony elewacji bocznej do budynku m) wykonanie opaski wokół budynku n) remont podestu przed głównym wejściem do budynku, zmiana nawierzchni o) remont schodów oraz murka przy bocznym wejściu do budynku, nowa nawierzchnia p) wykonanie balustrady q) wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej od strony elewacji frontowej budynku -€“ kostka betonowa r) kanały wentylacyjne udrożnić oraz wymiana kratek wentylacyjnych na nowe s) wymiana instalacji odgromowej t) wykonanie instalacji fotowoltaicznej u) odświeżenie numeracji wejścia v) wykonanie na elewacji frontowej napisu przestrzennego z nazwą placówki. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony za pomocą dokumentacji projektowo-kosztorysowej opracowanej przez firmę ATRIUM STUDIO Pracownia Projektowa, ul. Za Cytadelą 5, 61-663 Poznań, która obejmuje: 2.1. PROJEKT BUDOWLANY KOMPLEKSOWEJ MODERNIZACJI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU SOCJALNEGO NA STADIONIE MIEJSKIM W KOSTRZYNIE -€“ BRANŻE: a) Dokumenty formalno -€“ prawne b) Architektura, projekt zagospodarowania terenu c) Instalacje sanitarne (instalacja c.o., zimnej i ciepłej wody, instalacja kotłowni), d) Instalacje elektryczne (panele fotowoltaiczne, instalacja odgromowa) 2.2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) dla kompleksowej modernizacji energetycznej budynku socjalnego na stadionie miejskim w Kostrzynie przy ul. Sportowej 12 -€“ BRANŻE: a) Budowlana b) Instalacje sanitarne c) Instalacje elektryczne 2.3. Przedmiary robót dla kompleksowej modernizacji energetycznej budynku socjalnego na stadionie miejskim w Kostrzynie przy ul. Sportowej 12 -€“ BRANŻE: a) Budowlana b) Instalacje sanitarne c) Instalacje elektryczne
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45112000-5, 45110000-1, 45320000-6, 45450000-6, 45442100-8, 45420000-7, 45260000-7, 45310000-3, 45310000-3, 45331000-6, 45332000-3, 45300000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji jakości i rękojmi40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2Nazwa: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku świetlicy szkolnej w Zespole Szkół w Siekierkach Wielkich (adres: 62-025 Siekierki Wielkie, ul. Szkolna 2)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku świetlicy szkolnej w Zespole Szkół w Siekierkach Wielkich (adres: 62-025 Siekierki Wielkie, ul. Szkolna 2) obejmuje wykonanie: a) ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją w części nieużytkowej poddasza b) ocieplenie stropu oraz ścian pomieszczeń użytkowych na poddaszu c) remont i ocieplenie kominów d) wymianę stolarki okiennej i częściowo drzwiowej zewnętrznej e) remont elewacji - oczyszczenie i naprawa ceglanego muru oraz uzupełnienie ubytków f) wymiana pokrycia dachu wraz z łaceniem g) wymiana instalacji C.O. h) wymianę parapetów, rynien, rur spustowych i opierzeń i) montaż nowoprojektowanego zadaszenia nad wejściem głównymi do budynku od strony j) elewacji frontowej (świetlica) oraz wymiana na nowe istniejącego zadaszenia nad wejściem do budynku od strony elewacji tylnej (część biurowa) k) przebudowę istniejących schodów zewnętrznych wraz ze zmianą nawierzchni l) budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych m) montaż nowych balustrad n) wykonanie nowej powierzchni utwardzonej przed budynkiem wraz ze zmianą nawierzchni - kostka betonowa o) wykonanie opaski wokół budynku p) montaż wyłazu dachowego oraz pomostu, law i stopni kominiarskich q) wymianę instalacji odgromowej r) wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej wraz z przyłączem. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony za pomocą dokumentacji projektowo-kosztorysowej opracowanej przez firmę ATRIUM STUDIO Pracownia Projektowa, ul. Za Cytadelą 5, 61-663 Poznań, która obejmuje: 2.1. PROJEKT BUDOWLANY KOMPLEKSOWEJ MODERNIZACJI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SIEKIERKACH WIELKICH -€“ BRANŻE: a) Dokumentacja formalno - prawna b) Architektura, PROJEKT zagospodarowania terenu c) Instalacje sanitarne d) Instalacje elektrycznej 2.2. PROJEKT BUDOWLANY -€“ BUDOWA PRZYŁĄCZA GAZOWEGO WRAZ Z INSTALACJĄ WEWNĘTRZNĄ W BUDYNKU ŚWIETLICY W SIEKIERKACH WIELKICH 2.3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) dla kompleksowej modernizacji energetycznej budynku świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół w Siekierkach Wielkich przy ul. Szkolnej 2 -€“ BRANŻE: a) Budowlana b) Instalacje elektryczne c) Instalacje sanitarne 2.4. Przedmiary robót dla kompleksowej modernizacji energetycznej budynku świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół w Siekierkach Wielkich przy ul. Szkolnej 2 -€“ BRANŻE: a) Budowlana b) Instalacje elektryczne c) Instalacje sanitarne
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45112000-5, 45110000-1, 45320000-6, 45450000-6, 45442100-8, 45420000-7, 45260000-7, 45310000-3, 45331000-6, 45332000-3, 45300000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-07-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji jakości i rękojmi40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
05.12.2018
Przedsiębiorstwo Produkcyjn...

Firma z wieloletnim doświadczeniem i bogatą tradycją Krobex, prowadzi działalność na wielu płaszczyznach. Szeroki wybór usług oraz prod...

śląskie
Drewno
04.12.2018
Smart-Bud Marek Nowak

Firma Smart-Bud Marek Nowak z Zabrza oferuje Państwu specjalistyczne usługi z zakresu inwentaryzacji budowlanych, okresowych przeglądów...

śląskie
Inne biura projektów
04.12.2018
www.monitoring1.pl - Janusz...

Z wielką przyjemnością prezentujemy Państwu firmę „ monitoring1” , która już od prawie trzydziestu lat oferuje szeroki zakr...

kujawsko-pomorskie
Instalacje elektryczne
03.12.2018
Pama Marianna Tańska

Producentem stalowo-szamotowych wkładów kominkowych powietrznych oraz z płaszczem wodnym jest firma PAMA S. C. w Strachocinie. Nasze ro...

zachodniopomorskie
Inne budownictwo