Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Modernizacja budynku na potrzeby utworzenia gminnego centrum...
Modernizacja budynku na potrzeby utworzenia gminnego centrum...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Jeziorzany
woj. lubelskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »



Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nie


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
w formie papierowej - za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiscie lub za pośrednictwem posłańca

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Modernizacja budynku na potrzeby utworzenia gminnego centrum spotkań - Biblioteka w Jeziorzanach

Numer referencyjny: I.271.04.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Roboty budowlane dotyczą już istniejącego budynku. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynku oświatowego położonego na działce nr 1942 w Jeziorzanach przy Ul Kościelnej 1, realizowanego w ramach projektu pn. "Utworzenie centrum spotkań w gminie Jeziorzany -€“ Biblioteka w Jeziorzanach". 2. Ogólna charakterystyka obiektu: Stan istniejący obiektu. Przedmiotowy budynek jest obiektem parterowym, częściowo podpiwniczonym, Bryła budynku ma podstawę prostokąta, pokryta dachem dwu spadowy o konstrukcji drewnianej jętkowo -€“ krokwiowej. Poszycie dachowe wykonane z blachy ocynkowanej trapezowej. Obiekt zrealizowany jest w technologii drewnianej, lite bale drewniane łączone w ścianach na dyble oraz pionowe szulece. W miejscach przenikania ścian oraz na rogach budynku, bale łączone są w -€™-€™jaskółczy ogon-€™-€™ i -€˜-€™zamek-€™-€™. Układ konstrukcji podłużny, posadowiony na ławach ceglanych i betonowo -€“ kamiennych. Konstrukcja budynku jest w dobrym stanie technicznym, bez zmian wskazujących na ewentualne zniszczenia techniczne lub atmosferyczne -€“ główne elementy konstrukcyjne są nie naruszone. W pomieszczeniach piwnicznych wyraźne ślady wilgoci spowodowane podsiąkaniem kapilarnym wody z podłoża gruntowego, spowodowane brakiem odpowiedniej hydroizolacji ścian fundamentowych i piwnicznych w tym obszarze budynku a także brakiem hydroizolacji ułożonych wylewek betonowych bezpośrednio na gruncie. Oceniono, że budynek nadaje się do wykonania założonych prac zmierzających do modernizacji budynku. 3. Opis projektowanych robót do wykonania 3.1 Projekt robót -€“ branża budowlana. Roboty rozbiórkowe dotyczące:  podłóg drewnianych ułożonych na legarach drewnianych, posadowionych na podsypce piaskowe  posadzek cementowych wylanych (ułożonych) bezpośrednio na podsypce piaskowej,  usuniecie starych okładzin ścian i sufitów wykonanych z płyt pilśniowych, tynku wapiennego na macie z trzciny,  wyburzenia części wewnętrznych drewnianych ścianek działowych, 3.2 Technologia wykonania modernizacji -€“ rozwiązania projektowe: -€“ roboty posadzkowe dotyczące niwelacji różnic w wysokości posadowienia posadzek celem uzyskania jednolitej wysokości w wszystkich pomieszczeniach, -€“ wykonanie na gruncie nowych posadzek podłóg wraz warstwą ocieplającą o grubości 10 cm oraz wykonanie hydroizolacji poziomej ułożonej na warstwie podbetonu klasy B-10 -€“ ułożenie nawierzchni podłóg z okładzin drewnianych ok. - 250 m2, nawierzchnia z płytek ceramicznych ok. - 235 m2, UWAGA nawierzchnie podłóg drewnianych (podłogi) powinny być przystosowane do wykorzystania ogrzewania podłogowego, -€“ wykonanie impregnacji przeciw grzybobójczej i owadobójczej bali drewnianych ścian, krawędziaków, belek stropowych, krokwi i innych elementów drewnianej konstrukcji budynku, metodą dwukrotnego smarowania roztworami preparatów impregnujących, -€“ ocieplenie budynku poprzez wykonanie od wewnątrz warstwy ocieplającej o gr. 5 cm wykonanej z wełny mineralnej, -€“ wykonanie ocieplenia stropu ok. 460 m2, poprzez ułożenie warstw ocieplenia z wełny mineralnej o grubości min 25 cm, parametry wełny: współczynnik przenikania ciepła min ÎťD= 0,039 W/mK, materiał niepalny, klasa A1. Ocieplenie ułożyć wraz z izolacja paroszczelną. -€“ wykonanie wewnętrznych okładzin ścian z płyt G-K o podwyższonej odporności na ogień typu GFK, -€“ wykonanie wewnętrznych ( szkieletowych ) ścianek działowych dla projektowanych pomieszczeń min. pomieszczeń sanitarnych, -€“ wymiana istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej na stolarkę drewnianą, -€“ montaż armatury łazienkowej i kuchennej (umywalki, zlewy, muszle WC) -€“ malowanie farbami ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń, -€“ remont poszycia dachu poprzez wyrównanie połaci dachowych, uzupełnienie lub wymiana podbitki drewnianej, rozbiórka starego poszycia dachowego -€“ ułożenie nowego pokrycia dachowego, wykonanego z blachy ocynkowanej płaskiej krytej łączonej na rąbek pionowy. Wykonanie obróbek blacharskich i orynnowania dachu. -€“ remont elewacji zewnętrznej poprzez uzupełnienie tynków, ocieplanie ścian fundamentowych, wykonanie hydroizolacji poziomej i pionowej ścian fundamentowych i podpiwniczenia, wraz z wykonaniem od zewnątrz ociepleniem z warstwy styropianu, -€“ remont elewacji zewnętrzne; uzupełnienie ubytków w warstwie ocieplenia oraz tynku, wykonanie nowej powierzchni elewacji z tynku cienkowarstwowego z zatarciem na gładko, wykonanie malowania elewacji . -€“ Odbudowanie zniszczonych zwieńczeń kominowych, poprzez wymurowanie nowych z cegły klinkierowej na dwóch kominach wraz z uzupełnieniem ubytków cegłami. -€“ Wykonanie podbitki drewnianej pod okapem dachowym. -€“ Montaż nowego kompletnego systemu rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej w kolorze blachy dachowej 3.3 Projekt robót -€“ branża sanitarna: -€“ roboty rozbiórkowe; demontaż starej sieci centralnego ogrzewania wraz z piecem CO, -€“ wykonanie sieci przewodów CO, sieci przewodów zimnej i ciepłej wody w pomieszczeniach sanitarny, -€“ wykonanie sieci przewodów dla ogrzewania podłogowego -€“ energooszczędne ogrzewanie niskotemperaturowe, -€“ dostawa i montaż wody grzejników CO wraz z armaturą, -€“ dostawa i montaż gazowego pieca CO -€“ energooszczędny piec kondensacyjny z funkcją przygotowania CWU wraz zasobnikiem CWU, 3.4 Projekt robót -€“ Elektryczna -€“ remont wewnętrznej instalacji elektryczne, IT (komputerowej), alarmowej, poprzez wymianę okablowania, opraw świetlnych, gniazd itp. wraz z modernizacją szafki bezpiecznikowej, -€“ przygotowanie okablowania do instalacja energooszczędnych opraw świetlnych przystosowanych do źródeł LED (zgodnie z projektem architektury wnętrz), -€“ remont linii zasilania i WLZ -€“ wykonanie instalacji elektrycznej linii oświetleniowych, gniazd wtyczkowych jednofazowych oraz gniazd komputerowych -€“ wykonanie wewnętrznej sieci IT, oraz instalacji pomocniczej -€“ wykonanie instalacji odgromowych i uziemiających 3.5 Instalacje technologiczne i pomocnicze: a. Obiekt powinna być zaopatrzona w nowoczesny systemy monitoringu i dozoru, pozwalający na alarmowanie o występujących stanach zagrożenia min. włamaniu i pożarze. Montaż instalacji alarmowej wewnątrz budynku z funkcją zdalnego powiadamiania o stanach alarmowych poprzez moduł GSM. W skład systemu powinna wejść : -€˘ centrala -€“ pełniąca rolę centralnej jednostki sterującej i zarządzającej systemem. Mogąca dostarczać informacji o stanie systemu, braku zasilania, czasie załączania i wyłączania systemu, liczby i rodzajach działających czujek, identyfikować użytkowników systemu itp.; -€˘ manipulator -€“ umożliwiający sterowanie centralą alarmową oraz jej programowanie; -€˘ czujki i bariery -€“ mają za zadanie wykrywać i przekazywać do centrali sygnały o zagrożeniu -€“ aktywne reagują na przerwanie wiązki, a pasywne na ruch intruza; -€˘ sygnalizatory -€“ zewnętrzne sygnalizatory muszą przyciągnąć uwagę możliwie jak największej liczby osób postronnych; -€˘ przyciski alarmowe -€“ służą do manualnego uruchamiania systemu alarmowego; -€˘ dialer GSM -€“ podczas działania alarmu wysyła zawiadomienia do właściciela drogą telefoniczną; b. wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego dla całego obiektu. Zamówienie dotyczy wykonanie sieci, dostawa i montaż w raz z wałczeniem do sieci. System monitoringu i dozoru; monitoring wizyjny wewnątrz budynku poprzez instalację kamer wewnątrz budynku min. sztuk 2, oraz monitoring teren przyległy min 4 szt. między innym od strony wejścia i placu przyległego ( balkonu). Wykonawca zaprojektuje odpowiedniego ustawienia (rozmieszczenia) kamer w taki sposób by objąć możliwie szeroki teren wewnątrz budynku jak i terenu przyległego Monitoring powinien obgiąć: korytarz budynku a min -2 kamery, teren przyległy 4 kamery -€˘ Wymagane minimalne parametry dla Kamer monitoringu - kamery wewnętrzne: kompaktowa kamera cyfrowa IP, obiektyw 3 megapikselowy, szeroki kont widzenia, rozdzielczość HD, kolor. - kamery zewnętrzne: kompaktowa kamera IP, obiektyw 3 megapikselowy, szeroki kont widzenie, rozdzielczość HD, kolor. Kamera wyposażona w tryb nocny z diodami IR oraz czujnik ruchu. Klasa ochrony min IP 66 -€˘ Archiwizowanie danych na dysku lokalnym. Wszystkie dane pobierane z obiektu zapisywane są do lokalnej bazy danych i zachowane na dysku przez 3 miesiące. Okres ten jest definiowany przez programistę, może być dowolnie długi. Zapisywane są również informacje o występujących alarmach, a także ustawienia systemu zadawane przez operatora. -€˘ Zdalna możliwość podglądu instalacji z wykorzystaniem łączy internetowych / telefonicznych. -€˘ W celu pełniej kontroli i monitoringu wizyjnego obrębu budynku jak i pomieszczeń wewnątrz, należy zastosować:  Dla rejestrowania zajść występujących w obiektywach kamer, należy zastosować rejestrator triplexowy lub quatroplexowy z dyskami SATA o maksymalnej obsługiwanej przez rejestrator pojemności posiadający obsługę sieci LAN, wraz z monitorem wyświetlającym obraz z kamer na ekranie;  Dla potrzeb wykorzystania cyfrowych kamer sieciowych IP /megapixelowe/, należy zrealizować infrastrukturę sieci LAN w oparciu o okablowanie ekranowane kat. 5E FTP, z wydajnymi umożliwiającymi ich ciągłą kontrolę jak i diagnostykę aktywnymi urządzeniami sieciowymi wraz z zrealizowaniem również dedykowanego zasilania awaryjnego, zapewniającego podtrzymanie zasilanie kamer, całej infrastruktury sieciowej, cyfrowego rejestratora NVR i monitora lub komputera PC, podczas zaniku napięcia sieciowego 230 V w formie zasilaczy UPS jak i zasilaczy buforowych podtrzymujących zasilanie przez ustalony określony okres czasu. 3.6 Przedmiot Zamówienia obejmuje także: -€˘ sporządzenie instrukcji eksploatacyjnej wszystkich nowych instalacji wykonanych w obiekcie wraz z przeszkoleniem personelu obsługi. -€˘ wykonanie badań, prób, związanych odbiorem robót, -€˘ wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla wykonanego obiektu -€˘ uzyskanie innych niezbędnych uzgodnień, pozwoleń związanych z zakończeniem inwestycji i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. -€˘ Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. -€˘ Dostarczenie kompletu sprzętu, oznakowań, instrukcji z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej wymaganych przepisami szczegółowymi dla prawidłowej eksploatacji obiektu -€˘ Oznakowanie budynku i instalacji zgodnie z przepisami szczegółowymi dotyczące dróg ewakuacji, lokalizacji sprzętu p.poż, zagrożeń i ograniczeń itp. 3.7 Materiały, wyroby, urządzenie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: dokumentacja projektowa wraz z przedmiarami robót oraz SIWZ. Wykonawca winien uwzględnić w wycenie wszystkie elementy zawarte w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót i SIWZ. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a dokumentami pomocniczymi (przedmiarami robót a dokumentacją techniczną) - przesądzają zapisy dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa w wersji papierowej znajduje się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Jeziorzany. Przedmiary robót należy traktować jedynie jako informację, która orientacyjnie określa zakres robót objętych przedmiotowym zadaniem. Nie mogą więc one stanowić podstaw do roszczeń z tytułu dodatkowych robót budowlanych wynikłych w trakcie realizacji zamówienia (nie należy interpretować przedmiarów jako ścisłego odwzorowania dokumentacji projektowej) oraz ścisłego określenia wartości i zakresu zadania. Za podstawę określenia wartości i zakresu zadania inwestycyjnego należy przyjąć opracowaną dokumentację projektową oraz informacje zamawiającego, określone w niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie przyjętych rozwiązań technologicznych, użytych materiałów, wyrobów i urządzeń pod warunkiem, że zaproponowane w ofercie są istotnie równoważne z określonymi w dokumentacji technicznej pod względem parametrów technicznych, jakościowych i eksploatacyjnych W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia technologia robót przy realizacji przedmiotu zamówienia zostaje opisana poprzez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia poprzez zastosowanie materiałów równoważnych. Zamawiający przez podanie nazw własnych produktów, określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń, estetyka itp.) jakim powinny odpowiadać materiały równoważne, aby spełniały stawiane wymagania. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy -€“ Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca może, przy pomocy innych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych. Zastosowane do wbudowania materiały, dostarczone wyroby i urządzenia winny posiadać wszelkie wymagane prawem dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie: atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa badań i kontroli jakości. Wykonawca z którym zostanie podpisana umowa, zobowiązany jest do przygotowania harmonogramu wykonywania robót i przedłożenia go Zamawiającemu w terminie do 7 dni od daty zawarcia ww. umowy. Harmonogram zostanie przedstawiony Zamawiającemu do zapoznania się, naniesienia ewentualnych poprawek lub uwag i zatwierdzenia go. Oferta powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji projektowej oraz przedmiarów, jak również nieujęte w dokumentacji, a niezbędne do wykonania zadania, tj.: -€˘ obsługę i inwentaryzację geodezyjną wykonywanych robót (3 egz.), -€˘ roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, -€˘ utrzymanie zaplecza i placu budowy (dostawa wody, usuwanie ścieków, wywóz śmieci, organizacja zaplecza socjalnego, oświetlenie, zasilanie w energię elektryczną, telefon, dozorowanie, itp.), -€˘ koszty dopuszczenia do czynnych urządzeń oraz wyposażenia budowli w instalacje i urządzenia techniczne zapewniające możliwość korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, -€˘ koszty wywozu i utylizacji odpadów powstałych w wyniku realizacji robót, jak również wszelkich opłat związanych z odbiorem robót. Zamawiający informuje, że powoła Inspektora Nadzoru. Zamawiający powierzy Inspektorowi Nadzoru zarządzanie i nadzór nad realizacją robót, stanowiących przedmiot zamówienia, w celu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów i robót, kosztów realizacji robót oraz wykonania obiektu zgodnie z dokumentacją projektową, w ustalonym w umowie z Wykonawcą Robót terminie. Inspektor Nadzoru będzie działał w zgodzie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późniejszymi zmianami). Wykonawca zrealizuje roboty budowlane zgodnie z reżimem technologicznym, określonym przez Polskie Normy, producentów poszczególnych elementów, produktów, materiałów i urządzeń. Wszystkie użyte do budowy materiały muszą odpowiadać parametrom podanym w projekcie, powinny posiadać odpowiedni atest i świadectwo dopuszczenia, wydane przez odpowiednie uprawnione instytucje, zezwalające na stosowanie ich w budownictwie. Dokumenty te należy przedłożyć inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiającemu. W wartości kosztorysowej, Wykonawca zawrze wszystkie roboty które są niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z projektami określonymi w SIWZ, jak również wszystkie prace pomocnicze nie ujęte w przedmiarach robót, a niezbędne do wykonania zamówienia zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi min. jak: koszt badań i prób zamontowanych urządzeń; koszt wykonania instrukcji eksploatacji i p-poż. obiektu, koszt opłat związanych z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania i oddania przedmiotu zamówienia; koszt opracowania protokołów z badań i prób; koszt dokumentacji powykonawczej; koszt instrukcji eksploatacji zamontowanych urządzeń, koszt dozoru i zabezpieczenie placu budowy; koszt ewentualnych utrudnień jakie mogą wystąpić w trakcie prac budowlanych. Niedoszacowanie, pominięcie elementów robót czy brak rozpoznania przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania podwyższenia ceny ofertowej określonej w ofercie. 3.8 Pomieszczenia magazynowe, socjalne. Zamawiający nie dysponuje pomieszczeniami magazynowymi oraz socjalnymi dla pracowników Wykonawcy - konieczne jest zorganizowanie odpowiedniego zaplecza budowy w ramach oferty. 3.8 Plac budowy Wykonawca zobowiązuje się do właściwej organizacji placu budowy, zabezpieczenia rejonu wykonywanych prac oraz do prowadzenia robót w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu zatrudnionych pracowników i użytkowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i ppoż., oraz opracowania i bieżącego aktualizowania z inspektorem nadzoru zamawiającego postępu realizacji robót. Wykonawca zobowiązany jest do: 1. Dokonania wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny robót. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy; 2. Przejęcia protokolarnie terenu, na którym będą wykonywane roboty, 3. Zapewnienia na własny koszt na czas wykonywania robót energię elektryczną oraz wodę do celów budowlanych 4. Przygotowania zaplecza budowy, 5. Zabezpieczenia miejsca wykonywania prac przed dostępem osób trzecich , 6. Zapewnienia bezpiecznego dojścia do wszystkich obiektów zlokalizowanych w rejonie prowadzonych prac, 7. Oznaczenia i zabezpieczenia instalacji na powierzchni ziemi oraz urządzeń podziemnych. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót bądź urządzeń (np. istniejącego uzbrojenia, znaki geodezyjne) w toku realizacji prac, Wykonawca ma obowiązek ich naprawienia (doprowadzenia do stanu poprzedniego, wznowienia) na swój koszt, 3.8 Gwarancja Wykonawca winien udzielić gwarancji bez ograniczeń jej zakresu na wszelkie roboty objęte umową na okres min 36 miesięcy licząc od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania w pełnej sprawności technicznej przedmiotu umowy, bezpłatnego świadczenia usług obejmujących usuwanie usterek i wszelkich nieprawidłowości oraz bezpłatnego przeprowadzania konserwacji i przeglądów technicznych. UWAGA: Po zapoznaniu się z dokumentacją i stwierdzeniu zaistnienia ewentualnych niezgodności w jej treści, oczywistych pomyłek lub pominięcia niektórych robót, Wykonawca ma obowiązek zgłosić do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie w trybie art. 38 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych. Brak zgłoszenia stwierdzonych wad w projekcie skutkuje przyjęciem do realizacji projektu bez zastrzeżeń. 4. Zamówienie należy wykonać zgodnie dokumentacją techniczną oraz przedmiarem robót - stanowiące załączniki do SIWZ 5. Zamówienie jest współfinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 7. Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne, projekty lokalne. 6. Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a, określa następujące wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności, w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.): 1) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, które dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli czynności tzw. pracowników fizycznych (wymóg nie dotyczy m.in. osób kierujących budową, wykonujących inwentaryzację powykonawczą czy dostawców materiałów budowlanych), 2) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a -€“ Wykonawca, w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy, przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, że osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót są zatrudnione, na podstawie umowy o pracę, zarówno przez Wykonawcę, jak i podwykonawców, 3) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: w okresie realizacji zamówienia Zamawiający ma prawo do skierowania wniosku do inspektoratu pracy o przeprowadzenie kontroli. Niespełnienie wymagań, o których mowa w pkt 1 skutkuje sankcjami określonymi w § 25 ust. 1 lit. j-k umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ. 7. Realizacja przedmiotu zamówienia winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. 8. Udzielając gwarancji wykonawca zapewni bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia, więc powinien te koszty uwzględnić w wynagrodzeniu. Przeglądy będą odbywać się minimum raz na rok, chyba , że gwarancja producenta danego materiału wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45262700-8, 45300000-0, 45330000-9, 45333000-0, 45310000-3, 45311000-0, 45314000-1, 45315000-8, 45315700-5, 45312000-7, 45312100-8, 45400000-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2018-10-30


II.9) Informacje dodatkowe:



SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje tego warunku.

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje tego warunku.

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
warunek dotyczący wykonania co najmniej Zamawiający uzna, iż Wykonawca zdolny do należytego wykonania udzielonego zamówienia to taki, który wykaże się doświadczeniem, w należytym wykonaniu w okresie 5 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie , co najmniej 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu budynku o podobnej powierzchni -€“ min 250 m2, podobnym zakresie robót

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:



III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) wykaz robót budowlanych (wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ) potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w dziale VII litera B ust. 3 SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, dat, miejsc wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, 2) jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą, o ile nie zawierają tych informacji dokumenty złożone wraz z ofertą.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. W przypadku, gdy o zamówienie ubiegają się podmioty występujące wspólnie oświadczenia, stanowiące załączniki nr 2 i nr 3 do SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 2. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, także oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz powinien być podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument pełnomocnika należy przedstawić w formie oryginału. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako Pełnomocnik. 3. Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 4. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonują odpowiednio wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 5. Podmioty występujące wspólnie muszą spełniać łącznie warunki, o których mowa w dziale VII B SIWZ, natomiast warunki określone w dziale VII A SIWZ każdy Wykonawca musi spełnić oddzielnie. 6. W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo. Uwaga! Wspólników spółki cywilnej traktuje się jak wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum), dlatego muszą oni spełniać warunki określone w dziale X SIWZ.

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł. ( Słownie: pięć tysięcy złotych) 2. Wadium może być wnoszone w:  pieniądzu,  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  gwarancjach bankowych,  gwarancjach ubezpieczeniowych,  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 34 8721 0008 0000 0648 2000 0040. 4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu przelewem, wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. W tytule przelewu należy wpisać: wadium -€“ "Modernizacja budynku na potrzeby utworzenia gminnego centrum spotkań -€“ Biblioteka w Jeziorzanach". 5. Za wyjątkiem wadium wniesionego w pieniądzu, wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Oryginał dokumentu należy wpiąć do oferty w koszulce. Dokumenty, o których mowa muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia dokumentu, o którym mowa powyżej (jak również dowodu potwierdzającego dokonanie przelewu wadium wniesionego w pieniądzu na konto Zamawiającego), oddzielnie. W takim przypadku Wykonawca złoży ww. dokument w kopercie oznaczonej: "Wadium "Modernizacja budynku na potrzeby utworzenia gminnego centrum spotkań -€“ Biblioteka w Jeziorzanach" nie otwierać przed 03.01.2018 . godz. 10:15". Dokument musi być złożony w sekretariacie Urzędu Gminy, przed upływem terminu składania ofert tj.: do 03.01.2018 r. do godz. 10:00. 6. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do 03.01.2018 r. do godz. 10:00 (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego). 7. Oferta Wykonawca, który nie wniósł wadium podlega odrzuceniu. 8. Oferty Wykonawców, którzy wnieśli wadium w sposób nieprawidłowy, zostaną odrzucone. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, 2) wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 15. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:



IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe



IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:



IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:



IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:



IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1.Wszelkie informacje zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie w następujących przypadkach: 1) Termin wykonania umowy może ulec przesunięciu w przypadku opóźnień wynikających z: a) przestojów i opóźnień zawinionych przez zamawiającego, b) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót -€“ fakt ten musi zostać zgłoszony zamawiającemu i zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy, c) poleceń wydawanych przez Inspektora Nadzoru mających wpływ na termin wykonania lecz nie wynikających z uchybień Wykonawcy, d) wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej -€“ termin umowny może zostać wydłużony o czas niezbędny na usuniecie wad w projekcie, e) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót z przyczyn niezależnych od wykonawcy. 2) W uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zamówienia, dopuszcza się, za zgodą zamawiającego, możliwość wykonania robót budowlanych w inny sposób niż określono to w dokumentacji projektowej (tj. wykonania tzw. robót zamiennych). Przedmiotowe zmiany muszą być korzystne dla Zamawiającego (zamiany na materiały, urządzenia, sprzęt posiadające co najmniej takie parametry techniczne, jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty) i nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana sposobu wykonania robót, o której mowa powyżej może być dokonana jedynie za zgodą Zamawiającego i może nastąpić w szczególności na skutek zmian technologicznych spowodowanych na przykład następującymi okolicznościami: a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia, d) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych czy technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, e) stały się konieczne na skutek ujawnienia przeszkód w gruncie lub błędów w dokumentacji projektowej, f) pozwolą osiągnąć obniżenie kosztów eksploatacji, lepsze parametry techniczne, użytkowe, estetyczne od przyjętych w dokumentacji projektowej, g) są korzystne dla zamawiającego na etapie realizacji umowy i przyniosą korzystne skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu zamówienia, h) wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy. 3) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach, gdy: a) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi wdrażanie projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie, b) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy instytucjami nadzorującymi wdrażanie projektu, c) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących projektu. 4) Zamawiający przewiduje dokonanie zmian w umowie będących następstwem działania organów administracji, w szczególności: a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp., b) wydanie postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych w przypadku, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego, c) konieczność uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, d) konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy, e) kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami. 5) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany kierownika budowy, kierowników robót budowlanych, przy czym osoby zastępujące muszą spełniać warunki określone w umowie. 6) W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług - zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia Wykonawcy adekwatnie do wprowadzonej zmiany wysokości stawki VAT. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonana w oparciu o dane dotyczące ceny ofertowej w rozbiciu na cenę netto i VAT, które wykonawca przedłoży zamawiającemu przed podpisaniem umowy. 7) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidział korzystania z podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą powierzenia przez wykonawcę wykonywania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jeżeli wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej. 8) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidział korzystanie z podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą samodzielnego wykonania przedmiotu zamówienia lub zwiększenia bądź zmniejszenia liczby podwykonawców, jeżeli wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w takcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zgoda na zmianę, rezygnację z podwykonawcy może nastąpić pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców, którzy byli związani umową z dotychczasowym podwykonawcą, potwierdzających zapłatę przez niego należnego wynagrodzenia za wykonaną część zamówienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-01-03, godzina: 10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: j.polski, W przpadku sporządzenia dokumnetów w języku obcym nel;zy złozyc je wraz z tłumaczeniem na język polski.

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH



POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
05.12.2018
Przedsiębiorstwo Produkcyjn...

Firma z wieloletnim doświadczeniem i bogatą tradycją Krobex, prowadzi działalność na wielu płaszczyznach. Szeroki wybór usług oraz prod...

śląskie
Drewno
04.12.2018
Smart-Bud Marek Nowak

Firma Smart-Bud Marek Nowak z Zabrza oferuje Państwu specjalistyczne usługi z zakresu inwentaryzacji budowlanych, okresowych przeglądów...

śląskie
Inne biura projektów
04.12.2018
www.monitoring1.pl - Janusz...

Z wielką przyjemnością prezentujemy Państwu firmę „ monitoring1” , która już od prawie trzydziestu lat oferuje szeroki zakr...

kujawsko-pomorskie
Instalacje elektryczne
03.12.2018
Pama Marianna Tańska

Producentem stalowo-szamotowych wkładów kominkowych powietrznych oraz z płaszczem wodnym jest firma PAMA S. C. w Strachocinie. Nasze ro...

zachodniopomorskie
Inne budownictwo