Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   "Zagospodarowanie terenu "Nad Popradem" pomiędzy aleją spac...
"Zagospodarowanie terenu "Nad Popradem" pomiędzy aleją spac...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Muszyna
woj. małopolskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):Nie dotyczy

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna w sekretariacie w terminie do dnia 03.01.2018 roku, godz. 11.50 2. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna pok. Nr 7A dnia 03.01.2018 r., godz. 12.00

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Zagospodarowanie terenu "Nad Popradem" pomiędzy aleją spacerową, a rzeką Poprad w Muszynie poprzez budowę strefy wypoczynkowo -rekreacyjnej w Parku "Zapopradzie" w formule zaprojektuj i wybuduj"

Numer referencyjny: Zp.271.58.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji polegająca na zagospodarowaniu terenu "Nad Popradem" pomiędzy aleją spacerową, a rzeką Poprad w Muszynie poprzez budowę strefy wypoczynkowo -rekreacyjnej w Parku "Zapopradzie" w formule zaprojektuj i wybuduj. 2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV: Główny przedmiot 45000000-7 -€“ Roboty budowlane 71200000-0 -€“ Usługi architektoniczne i podobne, Dodatkowe przedmioty 71220000-6 -€“ Usługi projektowania architektonicznego 71222000-0 -€“ Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni 71327000-6 -€“ Usługi projektowania konstrukcji nośnych 71328000-3 -€“ Usługi kontroli projektu konstrukcji nośnych 71322100-2 -€“ Usługi pomiaru ilości w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 71322300 -4 - Usługi projektowania mostów 71221000-3 -€“ Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 45233140-2 -€“ Roboty drogowe 77310000-6 -€“ Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 45220000-5 -€“ Roboty inżynieryjne i budowlane 45212140-9 -€“ Obiekty rekreacyjne 45310000-3 -€“ Roboty instalacyjne elektryczne, 45311000-0 -€“ Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych, 45330000-9 -€“ Roboty instalacyjne wodno -€“ kanalizacyjne i sanitarne, 45212140-9 -€“ Obiekty rekreacyjne 45310000-3 -€“ Roboty instalacyjne elektryczne, 45311000-0 -€“ Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych, 45330000-9 -€“ Roboty instalacyjne wodno -€“ kanalizacyjne i sanitarne, 3. Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia: 3.1. Przedmiotem opracowania jak i zakresem zarazem jest zamierzenie inwestycyjne - zagospodarowaniu terenu działek: nr 226/2, 226/4, 226/5, 226/6, 226/7, 227/8, 227/1, 227/2, 227/3, 227/4, 227/6, 267/7, 1150/4, 206, 207, 208, 209, 210, 213, 204/3, 204/1, 204/5, 203/1, 202/1, 201/1, 201/2, 1152, 1151, 1153/1, 214/2, 215/1, 215/2, 216/1, 216/2, 217, 218, 220/1, 220/2, 221/2, 221/1, 222/1, 222/2, 223/2, 242/2, 243/3, 243/4, 244/4, 244/2, 244/3, 245/6, 245/7, 245/8, 245/10, obr. 0001 Muszyna. 3.2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do wykonania dokumentacji projektowej i robót budowlanych obejmujących: - obiekty kubaturowe wraz z infrastrukturą: pawilon letni oraz pawilon gospodarczy - alejki parkowe (ciągi piesze i rowerowe) - miejsca postojowe, - droga wewn. wraz z placem manewrowym do pawilonu gospodarczego, - droga wewn. wraz z placem manewrowym do pawilonu letniego, -nasadzenia roślinne i ogrody tematyczne: antyczny z kolumnadą , francuski, nowoczesny, skalny - zbiornik wodny z molo oraz kładką - woliery dla ptaków - kopce ze ściankami wspinaczkowymi dla dzieci - mury oporowe - schody zewnętrzne - promenadę spacerową wyniesioną ponad teren - elementy małej architektury: ławki, kosze, stoliki, pergole, stojaki na rowery, znaki informacyjne (tablice), kamienne dekoracje: figury, donice, wazy, - oświetlenie parkowe - monitoring. - system nawadniania. Nawadnianie dotyczy projektowanych oraz istniejących rabat. Charakterystyczne parametry : Powierzchnia zabudowy pawilonu gospodarczego -€“ nie mniej niż 314 m2 Powierzchnia zabudowy pawilonu letniego -€“ nie mniej niż 200 m2 Powierzchnia ścieżek i dróg : nie mniej niż 3 000,00 m2., w tym 1 377,80 m2 nawierzchni kamiennych. Zamawiający wymaga aby zastosowane materiały oraz rozwiązania tworzyły spójną kompozycję -€“ w gestii projektanta pozostaje dobór materiałów na ciągach pieszych i pozostałych elementach zagospodarowania w sposób tworzący ciekawą i spójną kompozycję. Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni mineralnej jedynie w ogrodzie francuskim. Materiałem użytym do wykonania nawierzchni mineralnej winny być łupki wysokogórskie, wiążący żwir i kamień naturalny. Ścieżka do Pawilonu gospodarczego na długości nie większej niż 200,00 m z kruszywa. Promenada spacerowa - planowane wyniesienie promenady spacerowej ponad teren do wysokości ok. 0,40 m -€“ 0,90 m i kubaturze ok. 5 000,00 m3. Promenada spacerowa przebiegać ma na szczelnym nasypie. W nasypie należy przewidzieć śluzy umożliwiające odprowadzenie wody z terenu. Szerokość utwardzenia promenady nie mniej niż 2,5 m, materiał różnobarwna kostka betonowa bezfazowa na długości nie mniejszej niż 570,00 m. Pozostała część z nawierzchni trawiastej (obszar za istniejącym potokiem). Elementy małej architektury: - kosze: nie mniej niż 70 szt. - ławki w tym ławka solarna: nie mniej niż 120 szt. - znaki (tablice) informacyjne: nie mniej niż 4 szt. - stojaki na rowery: nie mniej niż 6 szt. - pergole -€“ nie mniej niż 15 szt. - figury z kamienia naturalnego: nie mniej niż 10 szt. Wysokość figur (komplet z postumentem) należy dostosować do istniejących tj. nie mniej niż 2,30 m - 2,50 m. Figury nie mogą się powtarzać. - donice kamienne: nie mniej niż 10 szt. - donice o zróżnicowanej wysokości nie mniejszej niż 60 cm. - wazy kamienne: nie mniej niż 10 szt. - wazy o zróżnicowanej wysokości nie mniejszej niż 50 cm. Zamawiający wymaga aby elementy, tj. wazy, donice, figury, kolumnada pod względem materiałowym stanowiły kontynuację istniejących elementów małej architektury, tj. figur kamiennych. Figury, kolumny, wazy, donice należy wykonać z naturalnego lub rekonstruowanego piaskowca o kolorze piaskowym i strukturze drobnoziarnistej, zaimpregnowanego hydrofobowo preparatem alkilowo - silikonowym w trakcie procesu produkcji lub bezpośrednio po montażu w miejscu przeznaczenia. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu próbki materiału do akceptacji. Wskazane jest zabezpieczenie preparatem typu anty-graffiti. - słupy oświetleniowe (LED) w tym słupek wielofunkcyjny wykorzystujący energię słoneczną np. do ładowania telefonów komórkowych, podświetlenia terenowe -€“ 80 szt. Projektowane oświetlenie ma stanowić kontynuację istniejącego oświetlenia -€“ w tym słupów i opraw, lecz z ledowym źródłem światła. Ponadto Zamawiający zaznacza, że 80 szt. oświetlenia obejmuje: słupy oświetleniowe, słupek wielofunkcyjny wykorzystujący energię słoneczną np. do ładowania telefonów komórkowych oraz podświetlenia terenowe. Zamawiający wymaga aby przy doborze oświetlenia zwrócić uwagę na taki dobór asortymentu (np. podświetlenia terenowe), który umożliwi kreowanie światłem 'klimatu' w parku. - monitoring wizyjny zewnętrzny: nie mniej niż 25 szt. Projektowana instalacja systemu kamer monitoringu CCTV dla obiektów powinna monitorować obiekty poprzez sterowane obrotowe kamery IP dla których sygnał podawany winien być światłowodem. Sygnał z poszczególnych kamer przekazywany powinien być do punktu Switch-owego, którego lokalizację należy przewidzieć w pom. technicznym obiektu, następnie światłowodem do istniejącego punktu switch -owego monitoringu i dalej do bud. Urzędu gdzie zlokalizowane jest pom. monitoringu w pok. Nr 14. Kanalizacja teletechniczna CCTV powinna być realizowana na bazie studni kablowych. Sygnał z projektowanych punktów kamerowych winien być gromadzony za pomocą switch-a którego lokalizacje należy przewidzieć w pom. technicznym. W ramach projektowanej instalacji monitoringu należy przewidzieć zakup serwera wraz z użytkową powierzchnia dyskową min. 8 TB (dyski ustawione w mirrorze) w wersji rack 19". Na serwerze zainstalowane oprogramowanie archiwizujące zapis oraz umożliwiające zgranie materiału cctv. Zamawiający wymaga zastosowania min. 4 kamer obrotowych. Zamawiający wymaga aby zapis na serwerze był ciągły i obejmował min. 14 dni. - monitoring pomiaru ruchu przy głównych wejściach: nie mniej niż 3szt. - kolumnada w ogrodzie antycznym: nie mniej niż 10 szt. ze zwieńczeniem. Ponadto Zamawiający informuje, że kolumny powinny posiadać postumenty o wysokości nie mniejszej niż 35 cm. Wysokość kolumny nie mniej niż 3,20 m - woliery dla ptaków: nie mniej niż 6 szt. Zamawiający dopuszcza następujące rozwiązanie: Konstrukcję woliery zaprojektować i wykonać z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo. Na ścianki zastosować siatki wolierowe ocynkowane z oczkiem sześciokątnym. - kopce ze ściankami wspinaczkowymi dla dzieci: nie mniej niż 9 szt. Kopce w formie naturalnych wzniesień jako elementy na które można również wejść. - mury oporowe: nie mniej niż 30 m3. - schody zewnętrzne: nie mniej niż 14 kpl. Zamawiający wymaga aby zastosowane materiały oraz rozwiązania tworzyły spójną kompozycję. W przyjętym rozwiązaniu należy nawiązać do rozwiązań przyjętych na istniejących zejściach z wału. - molo nad stawem z drewna egzotycznego (nie mniej niż 7m) -€“ 1 szt. - kładka nad stawem w łuku z drewna egzotycznego (nie mniej niż 18 m)-€“ 1 szt. Zamawiający dopuszcza dodatkowe podparcia kładki w środku rozpiętości. W miejscu lokalizacji kładki Zamawiający dopuszcza przewężenie projektowanego stawu. - zbiornik z ptasią wyspą: 1 kpl. Zamawiający zaznacza, że powierzchnia lustra wody nie powinna być mniejsza niż 3 092,00 m2, średnia głębokość nie mniej niż 1,5-1,7 m. Zbiornik ma być szczelny i należy przewidzieć system uzupełniania wody i odpływu nadmiaru wody. - nasadzenia roślinne: Rośliny drzewiaste o obwodzie pnia nie mniejszym niż 11 cm, krzewy liściaste i iglaste, byliny o prawidłowo rozwiniętym systemie korzeniowym, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne. Rośliny powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany. Dobór materiału na obrzeżenia rabat zależny będzie od rodzaju materiału jakim będą wyłożone powierzchnie terenu, które należy od siebie oddzielić oraz geometrii ogrodu. Zamawiający planuje na obrzeżenia rabat obrzeża kamienne, betonowe, które są najtrwalsze i nie "zużywają się", nie uszkadzają, dają ponadczasowy efekt, jednakże ostateczny dobór ze względu na odpowiednie zaaranżowanie przestrzeni i styl projektowanych ogrodów pozostaje w gestii projektanta. Jednocześnie Zamawiający zaznacza, że wyklucza obrzeża z tworzyw sztucznych. W ramach przedmiotu zamówienia teren pomiędzy alejką spacerową na podwyższeniu a rzeką Poprad nie podlega zagospodarowaniu -€“ Wykonawca w trakcie realizacji robót budowlanych po zakończeniu prac, w przypadku naruszenia tej części, zobowiązany będzie doprowadzić ten teren do stanu sprzed rozpoczęcia robót. Przedłożona w PFU koncepcja zagospodarowania terenu jest przykładowym zaaranżowaniem przestrzeni. Zamawiający dopuszcza przedstawienie innych rozwiązań nie powodujących zmiany charakterystycznych parametrów o których mowa powyżej. W celu ochrony zwierząt ziemno-wodnych i ziemnych, jako działanie minimalizujące Zamawiający przewidział zdjęcie wierzchniej warstwy gleby w okresie, gdy zwierzęta będą już po okresie rozrodczym, a jednocześnie nie będą przebywać na stałe w zimowych kryjówkach, tj. od połowy sierpnia do połowy października, pozwoli im to na znalezienie bezpiecznych miejsc zimowania poza terenem prac. W przypadku stwierdzenia płazów lub gadów w miejscu prowadzenia prac Zamawiający wymaga aby Wykonawca przeniósł je na tereny sąsiednie, niekolidujące z inwestycją pod nadzorem przyrodnika. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z aneksem, decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie znak Zp -€“ ar -770 -€“ 1176-2/17 . Zadanie nie obejmuje przebudowy sieci średniego napięcia energii elektrycznej oraz przebudowy przepompowni. 4. Rozwiązania równoważne Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w postępowaniu opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne, z zastrzeżeniem, iż proponowane rozwiązania (materiały, urządzenia) będą posiadały parametry techniczne nie gorsze niż wymagane przez zamawiającego, posiadały wymagane atesty, spełniały normy. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w zakresie zaproponowanych materiałów i urządzeń przedstawionych w dokumentacji technicznej pod warunkiem, że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne i nie będą powodować konieczności zmiany dokumentacji projektowej. Zaoferowane urządzenia i materiały równoważne muszą posiadać stosowne, wymagane przepisami prawa atesty lub dopuszczenia do obrotu gospodarczego tak aby zamawiający mógł sprawdzić czy odpowiadają one wymaganiom postawionym w SIWZ. 5. Założenia: 5.1. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie koniecznym do wykonania robót budowlanych uwzględniając wszystkie obowiązujące przepisy, a w szczególności Prawo Budowlane oraz Prawo zamówień publicznych (ze szczególnym uwzględnieniem art. 29, art.30 art. 31 Pzp). 5.2.Kompletna dokumentacja ma zawierać: a) sporządzenie projektów budowlanych wszystkich koniecznych branż wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na budowę, opracowanych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i spełniających wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Projekty budowlane należy wykonać w ilości 4 egzemplarzy dla Zamawiającego w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej (format: doc, dwg, pdf (tożsamy z zatwierdzonym przez stosowne instytucje projektem budowlanym), pliki o max. objętości do 10 MB); b) sporządzenie projektów wykonawczych, uzupełniających i uszczegóławiających projekty budowlane w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do realizacji robót budowlanych. Projekty te muszą zezwalać na realizację wszystkich robót budowlano-instalacyjnych bez dodatkowych opracowań. Projekty te muszą uwzględniać wymagania określone w § 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. 2013.1129) -€“ w ilości 4 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej (format: doc, dwg, pdf, pliki o max. objętości do 10 MB); c) sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przez które należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w § 13 i 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - w ilości 3 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej (format: doc, pdf, pliki o max. objętości do 10 MB); d) sporządzenie przedmiarów robót, przez które należy rozumieć opracowania zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone w § od 6 do 10 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej (format edytowalny np. Norma lub XLS, pdf pliki o max. objętości do 10 MB); e) sporządzenie kosztorysów inwestorskich opracowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) - w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej (format: Norma, pdf, pliki o max. objętości do 10 MB). f) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) -€“ w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej (format: doc, pdf, pliki o max. objętości do 10 MB); g) tabelę elementów scalonych -€“ w ilości 2 egzemplarzy. h) wizualizacje 3D przedmiotu umowy -€“ w ilości min. 4 różnych wizualizacji. i) uzyskanie w imieniu Zamawiającego w zależności od potrzeb, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanie ewentualnego zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do opracowania kompletnej dokumentacji w zakresie koniecznym do wykonania robót budowlanych uwzględniając wszystkie obowiązujące przepisy, a w szczególności Prawo Budowlane oraz Prawo zamówień publicznych (ze szczególnym uwzględnieniem art. 29, art.30 art. 31 Pzp) wraz z aktami wykonawczymi. 5.3 Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami, na podstawie opracowanej dokumentacji. 5.4. Wykonawca zapewni prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją oraz z aktualnie obowiązującymi normami, prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi i innymi obowiązującymi przepisami a w szczególności Prawo Budowlane wraz z aktami wykonawczymi. 5.5. Wykonawca wykona dokumentację powykonawczą zgodnie z art. 3 pkt. 14 ustawy Prawo budowlane wraz z kompletem atestów, certyfikatów i deklaracji zgodności na wbudowane materiały i urządzenia. 5.6. Jako zrealizowanie przedmiotu umowy rozumie się wykonanie wszelkich prac i robót składających się na przedmiot umowy, w przypadku wymogu dopuszczenia przedmiotu umowy do użytkowania dopełnienie wszelkich przewidzianych prawem czynności z tym związanych oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie bądź skutecznego zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy i przekazanie wraz z kompletem dokumentacji powykonawczej Zamawiającemu. 5.7. Za termin realizacji przedmiotu umowy uznaje się datę wskazaną w protokole odbioru końcowego przedmiotu umowy, podpisanego przez Zamawiającego oraz Wykonawcę. 5.8. Zamawiający dopuszcza skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy. 5.9. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 71200000-0, 71220000-6, 71222000-0, 71327000-6, 71328000-3, 71322100-2, 71322300-4, 71221000-3, 45233140-2, 77310000-6, 45220000-5, 45212140-9, 45310000-3, 45311000-0, 45330000-9, 45212140-9, 45310000-3, 45311000-0, 45330000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2019-10-03


II.9) Informacje dodatkowe:

1. Rozpoczęcie wykonywania umowy nastąpi w dniu jej podpisania, a jej zakończenie w terminie: 03.10.2019 r. 2. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania przedmiotu umowy w następujących terminach: a) Zadanie nr 1: - Etap I: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z wizualizacją 3D oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji zezwalającej na prowadzenie robót (o pozwoleniu na budowę, zgłoszenia) w terminie: 08.11.2018 r. - Etap II: wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia do dnia: 03.10.2019 r.

SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a)Aktualną informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b)Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. c)oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności d)Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składa wraz z ofertą wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu -€“ zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczeniu wskazanych w rozdziale 4 pkt.1 ppkt. 2 SIWZ Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ (Wstępne Oświadczenie). 2. W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postepowaniu, Wykonawca składa wraz z ofertą wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu -€“ zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia wskazanych w rozdziale 4 pkt.1 ppkt. 2 oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także Wstępne Oświadczenia dotyczące tych podmiotów. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Wstępne Oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wstępne Oświadczenie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 5. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczeniu wskazanej w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie, o których mowa w zdaniu pierwszym, składa każdy z Wykonawców. -€“ załącznik nr 4 6. W celu definitywnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w rozdziale 4 pkt.1 ppkt.1 oraz braku podstaw do wykluczeniu wskazanych rozdziale 4 pkt.1 ppkt. 2 Zamawiający może przed udzieleniem zamówienia wezwać Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale 5 SIWZ. Niniejsze postanowienie nie nakłada na Zamawiającego obowiązku takiego wezwania, a jedynie uprawnienie. 7. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdziale 5 SIWZ potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 8. W celu definitywnego tj. zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 5 pkt. 6 SIWZ potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, na żądanie Zamawiającego, które to wezwanie ma charakter uprawnienia Zamawiającego, a nie jego obowiązku, przedkłada: a) Aktualną informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności d) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 9. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 10. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 22 a ust. 1, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 11. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, dokumenty, o których mowa w rozdziale 5, składa każdy z nich. 12. Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 13. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu. 14. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 15. W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego. 1. Zamawiający wymaga także dołączenia do oferty: 1) wypełnionego druku oferty (załącznik nr 3) 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile pełnomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty 3) W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy Obowiązujące zasady! 1) Dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, 2) Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie.

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -€“ kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 I 1240.). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: 35880900052001000006480003 z dopiskiem: wadium dla przetargu "Zagospodarowanie terenu "Nad Popradem" pomiędzy aleją spacerową, a rzeką Poprad w Muszynie poprzez budowę strefy wypoczynkowo -rekreacyjnej w Parku "Zapopradzie" w formule zaprojektuj i wybuduj" 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy załączyć do oferty. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: -€˘ odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; -€˘ nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; -€˘ zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena oferty60,00
Wysokość kary umownej20,00
Okres gwarancji zaoferowany w ofercie 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w załączniku Nr 5 do SIWZ - Projekt umowy. 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu podpisanego przez dwie strony, sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje następujące możliwości dokonania zmian umowy w następującym zakresie i warunkach: 1) Sposobu realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji pojawienia się na rynku nowych rozwiązań technologicznych i materiałowych, o ile zmiany takie są korzystne dla Zamawiającego, bez konieczności zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy 2) Zmniejszenia zakresu realizacji robót w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności spowodowanej lub odpowiednio powodującej, że: a) Wykonanie części zakresu przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub; b) Wykonanie części zakresu przedmiotu umowy nie jest możliwe, z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy, przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy, c) Wykonanie części zakresu przedmiotu umowy nie jest możliwe z powodu braku finansowania ze środków zewnętrznych w ramach umowy o dofinansowanie, przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy d) Brakiem prawomocnej decyzji uprawniającej rozpoczęcie robot budowlanych dla właściwego zakresu/części przedmiotu umowy, przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy 3) Terminów realizacji -€“ Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminów wykonania umowy: a) Jeśli pojawiły się okoliczności natury obiektywnej, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy uniemożliwiające dotrzymanie terminów realizacji wskazanych w umowie, b) Jeśli wystąpiły opóźnienia w uzyskiwaniu decyzji i uzgodnień wydawanych przez inne organy w stosunku do terminów przewidzianych ustawowo lub w stosunku do innych przepisów, c) Jeśli w toku realizacji umowy pojawiła się konieczność wykonania robót lub prac nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a bez wykonania których prawidłowa realizacja przedmiotu umowy jest niemożliwa lub co najmniej utrudniona, d) Wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, przez okres co najmniej 7 dni kalendarzowych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów e) Wystąpienia anomalii pogodowych, potwierdzonych zaświadczeniem lub innym dokumentem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej f) Wstrzymania realizacji projektu przez Zamawiającego na skutek okoliczności nieleżących po stronie Wykonawcy, g) Skrócenia terminu realizacji umowy h) Zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy i) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 PrBud, j) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, k) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, l) wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, m) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 4) Zmiany terminu wykonania umowy będącą następstwem działania organów administracji, w szczególności: a) Przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których są zobowiązane na mocy przepisów prawa, b) Odmowa wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, c) Koniecznością uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, niezbędnej do realizacji przedmiotu umowy, d) Koniecznością zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich -€“ w tym grup społecznych lub zawodowo nieartykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy. 5) Wprowadzenia robót zamiennych, jeżeli są one uzasadnione dla usprawnienia procesu budowlanego -€“ bez konieczności zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy 6) Wprowadzenia robót zamiennych, jeżeli ni odstępują w istotny sposób od zatwierdzonego projektu- bez konieczności zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy 7) Jeżeli powstanie konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy z stosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, a w szczególności w sytuacji gdy: a) zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy b) jeżeli nowe rozwiązania techniczne/technologiczne będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, a ze względu na postęp techniczno-technologiczny nie były znane w okresie opracowywania dokumentacji projektowej 8) wszelkich zmian w przypadku gdy wystąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 9) Zmiany istotnej których wprowadzenie wynika z zaistnienia okoliczności siły wyższej rozumianej jako zdarzenie lub ciąg zdarzeń o charakterze obiektywnym, niezależnych od stron umowy, których nie można było przewidzieć przy dochowaniu należytej staranności 3. Strony mają prawo do przedłużenia Terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót będą następstwem konieczności zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie Terminu zakończenia robót, b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 Pr.Bud, c) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, d) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, e) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, f) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, g) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, h) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, i) wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, j) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, k) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, l) Obniżenia lub braku finansowania przedmiotowego zadania, m) Innych okoliczności, których wystąpienia nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. n) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 4. Wprowadzenie zmian dotyczących realizacji dodatkowych usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, jest możliwe o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej; 5. Na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy może zostać dokonane w drodze aneksu do umowy skrócenie terminu umownego jej realizacji. 6. Zmiana postanowień umowy może być dokonana także w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Ponadto zmiana umowy może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności: a. Zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy, b. Z uwagi na niezależne od stron umowy zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy, c. Wystąpienia konieczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dot. Podwykonawców określonych we wzorze umowy, d. Gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. W zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT). 7. W ciągu 3 dni od chwili uświadomienia sobie, że może wystąpić zmiana Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zamiarze ubiegania się o możliwość zmiany, do czego Wykonawca może uważać się upoważniony i następnie dostarczy Zamawiającemu tak szybko, jak to uzasadnione w danych okolicznościach - wyczerpujące i szczegółowe uzasadnienie swojego wniosku, aby mógł on być przeanalizowany w terminie. Zamawiający przyzna taką możliwość zmiany, jaka może być dopuszczona, albo powiadomi Wykonawcę, że nie przysługuje mu prawo do przedłużenia terminu wykonania umowy. 8. Ewentualne przedłużenie terminu realizacji umowy winno zostać poprzedzone przygotowaniem stosownego protokołu konieczności i udokumentowaniem okoliczności wpływających na zmianę terminu, a następnie podpisaniem przez strony aneksu do umowy w formie pisemnej.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Nie dotyczy

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

Nie dotyczy

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-01-03, godzina: 11:50

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania; 2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia; 3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów; 4) pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie. 5) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). 2. Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego). Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących budowy i kosztów z tym związanych. Podstawą do opracowania ceny ryczałtowej jest opis przedmiotu zamówienia znajdujący się w niniejszej SIWZ oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 3. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny całkowitej brutto przy realizacji przedmiotu zamówienia obliczone przez wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami określonymi w rozdziale 13 SIWZ i podanej w "formularzu ofertowym" (załącznik nr 3 do SIWZ) , kryterium "wysokość kary umownej" oraz "okres gwarancji". Nr Nazwa kryterium waga 1 Cena oferty (z podatkiem VAT) na którą powinny się składać wszelkie koszty ponoszone przez wykonawcę 60 pkt 2 Wysokość kary umownej § 14 ust. 3 pkt. d) 20 pkt 2 Okres gwarancji zaoferowany w ofercie (równy okresowi rękojmi) 20 pkt 2. Punkty przyznawane za podane w pkt. 1 kryteria będą liczone według następujących wzorów oraz sposobów: Nr kryterium Wzór 1 Cena brutto = [( Cn: Cb) x 60 %] x 100 Cn -€“ cena najniższa brutto Cb -€“ cena wynikająca z oferty badanej brutto Maksymalną ilość punktów w obrębie kryterium otrzyma oferta z najniższą ceną. 2 Punktacja za wysokość kary minimum 0,1% maksimum 0,5% będzie obliczana na podstawie wzoru: K= 100 * Kr/Kn * 0,20 gdzie: K -€“ łączna liczba punktów otrzymanych za kryterium wysokość kary Kr- wysokość kary rozpatrywanej oferty Kn- najwyższa zaoferowana wysokość kary 0,20- waga kryterium Maksymalna liczba 20 punktów. Zostanie przyznana za udzielenie 0,5% wysokość kary umownej na wykonany przedmiot zamówienia. W przypadku zaoferowania kary umownej wyższej niż 0,5% do oceny kryterium będzie brana kara w wysokości 0,5%. Minimalna wysokość kary umownej -€“ 0,1%. Zaoferowanie niższej wysokość kary umownej spowoduje odrzucenie oferty. 3 Okres gwarancji: [(Gb : Gn) x 20 % ] x 100 Gb -€“ okres gwarancji i rękojmi w ofercie badanej Gn -€“ najdłuższy oferowany okres gwarancji i rękojmi Maksymalną ilość punktów w obrębie kryterium uzyska oferta z najdłuższym oferowanym okresem gwarancji Maksymalna liczba 20 punktów. Zostanie przyznana za udzielenie 84 miesięcznej lub dłuższej gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia. W przypadku zaoferowania gwarancji i rękojmi dłuższej niż 84 miesiące, do oceny kryterium będzie brany okres 84 miesięczny. Minimalny okres gwarancji i rękojmi -€“ 60 miesięcy. Zaoferowanie krótszego okresu gwarancji i rękojmi spowoduje odrzucenie oferty. Okres gwarancji i rękojmi muszą być tożsame. 3. Punktacja końcowa oferty zostanie ustalona jako suma punktów otrzymanych za wszystkie kryteria obliczona wg wzoru P=C+K+G P -€“ ostateczna liczba punktów C- liczba punktów otrzymana za kryterium cena K- liczba punktów otrzymana za kryterium wysokość kary umownej 4. Oferta złożona przez Wykonawcę może otrzymać łącznie 100 pkt. 5. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów. 6. W toku dokonywania badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku 1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zadanie, które będzie realizował. 2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto podanej w ofercie. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. 4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp. 5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy. 6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 35 8809 0005 2001 0000 0648 0003 z podaniem tytułu: "zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nr sprawy Zp.271.58.2017" 7. Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 8. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 9. Kwota, o której mowa w ust. 9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 10. W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, Protokołu Odbioru Końcowego). Zamawiający nie przewiduje: 1) składania ofert wariantowych i częściowych, 2) zawarcia umowy ramowej, 3) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 4) dialogu technicznego, 5) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, 6) rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPOLECAMY:
OSTATNIO DODANE
05.12.2018
Przedsiębiorstwo Produkcyjn...

Firma z wieloletnim doświadczeniem i bogatą tradycją Krobex, prowadzi działalność na wielu płaszczyznach. Szeroki wybór usług oraz prod...

śląskie
Drewno
04.12.2018
Smart-Bud Marek Nowak

Firma Smart-Bud Marek Nowak z Zabrza oferuje Państwu specjalistyczne usługi z zakresu inwentaryzacji budowlanych, okresowych przeglądów...

śląskie
Inne biura projektów
04.12.2018
www.monitoring1.pl - Janusz...

Z wielką przyjemnością prezentujemy Państwu firmę „ monitoring1” , która już od prawie trzydziestu lat oferuje szeroki zakr...

kujawsko-pomorskie
Instalacje elektryczne
03.12.2018
Pama Marianna Tańska

Producentem stalowo-szamotowych wkładów kominkowych powietrznych oraz z płaszczem wodnym jest firma PAMA S. C. w Strachocinie. Nasze ro...

zachodniopomorskie
Inne budownictwo