Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i k...
Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i k...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Koluszki
woj. łódzkie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
Ofertę w wersji papierowej należy dostarczyć do kancelarii Urzędu Miejskiego w Koluszkach.

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Wołyńskiej w Koluszkach wraz z odtworzeniem pasa drogowego.

Numer referencyjny: GIZ.271.85.(70).2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych: a) Budowę sieci wodociągowej z rur PEHD o średnicy 110 mm (DN 100) od węzła nr 1 (na wysokości działki nr 404/2) do węzła 52 (okolica działki nr 414/1) o długości 580,30 mb. Budowę 16 szt. wyprowadzeń (sięgaczy) w granicach pasa drogowego oraz 15 szt. podłączeń istniejących przyłączy do nowego wodociągu. W trakcie budowy wodociągu należy wykonać 4 hydranty naziemne i 1 hydrant podziemny. b) Przyłączenie (przepięcie) nowo wybudowanego przyłącza wodociągowego do działki nr 404/2, obręb 5 miasto Koluszki. c) Likwidację istniejącego wodociągu o średnicy 50 mm o długości 253 mb. d) Budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy 315 mm (DN 300) na długości około 333,5 mb. na odcinku od istniejącej studni nr 53 w ul. Rynek do granicy działki 277/1 w rejonie istniejącej studni nr 63. Budowę 20 szt. przykanalików w granicach pasa drogowego oraz 9 szt. studni żelbetonowych o średnicy DN 1200 mm. e) Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy DN 200 mm o długości 275 mb. na odcinku od studni K1 do studzienki K23 wraz z budową 19 szt. przykanalików (wyprowadzeń) w granicach pasa drogowego. Budowę 5 szt. studni żelbetonowych o średnicy DN 1000 mm, 1 studzienkę PE DN 315 mm oraz 1 studnię DN 1200 z betonu wibroprasowanego. f) Budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PEHD o średnicy 90 mm o długości 223,45 mb. g) Budowę przepompowni ścieków wraz z podłączeniem jej do istniejącego przyłącza energetycznego. h) Budowę kanalizacji deszczowej z rur PCV o średnicy 315 mm (DN 300) od istniejącej studni nr 64 o długości 111,11 mb wraz z wpustami deszczowymi. i) Likwidację istniejącego kanału 150 kanalizacji sanitarnej od studni K5 do C12. j) Przebudowę ul. Wołyńskiej, poprzez odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej, betonowej o grubości 8 cm z zatopionymi krawężnikami na całej szerokości drogi, poprzez wykonanie stabilizacji podłoża na grubości 10 cm podbudowy tłuczniowej o grubości 20 cm i podsypki piaskowo -€“ cementowej. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: 1) Projekt budowlany (sieć wodociągowa, kan. sanitarna, kan. deszczowa) -€“ Załącznik nr 8A do siwz 2) Projekt wykonawczy (sieć wodociągowa, kan. sanitarna, kan. deszczowa) -€“ załącznik nr 8B do siwz 3) Projekt budowlany (kan. sanitarna) -€“ załącznik nr 8C do siwz 4) Projekt wykonawczy (kan. sanitarna) -€“ załącznik nr 8D do siwz 5) Materiał zgłoszeniowy (przebudowa ul. Wołyńskiej) -€“ załącznik nr 8E do siwz 6) Przedmiar robót (sieć wodociągowa, kan. sanitarna, kan. deszczowa) -€“ Załącznik nr 9A do siwz 7) Przedmiar robót (kan. sanitarna) -€“ Załącznik nr 9B do siwz 8) Przedmiar robót (przebudowa ul. Wołyńskiej) -€“ Załącznik nr 9C do siwz 9) STWiOR (sieć wodociągowa, kan. sanitarna, kan. deszczowa) - Załącznik nr 10A do siwz 10) STWiOR (kan. sanitarna) -€“ Załącznik nr 10B do siwz 11) STWiOR (przebudowa ul. Wołyńskiej) -€“ Załącznik nr 10C do siwz 12) Informacja BIOZ (sieć wodociągowa, kan. sanitarna. kan. deszczowa) -€“ załącznik nr 11A do siwz 13) Informacja BIOZ (kan. sanitarna) -€“ załącznik nr 11B do siwz

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45200000-9, 45233000-9, 45231300-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 9) Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamówienia te stanowiące nie więcej niż 20% zamówienia podstawowego będą udzielone tylko w przypadku, gdy zajdzie taka konieczność i spełnione zostaną przesłanki art. 67. ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2018-06-29


II.9) Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 10 c pkt. Ustawy Pzp Gmina Koluszki odstępuje od wymogu komunikacji elektronicznej przy składaniu ofert. Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 2. Zamawiający wymaga, aby pracownicy budowlani wyznaczeni przez wykonawcę/podwykonawców do realizacji przedmiotu zamówienia wykonujący czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -€“ Kodeks pracy. Wymóg nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą.

SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 1). Nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył: - minimum jedno zadania polegające na budowie kanalizacji sanitarnej o długości minimum 500 mb, - minimum jedno zadanie polegające na odtworzeniu, modernizacji, remoncie, przebudowie lub budowie nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni minimum 1.000 m². 2). Skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi i osoby te będą posiadały uprawnienia budowlane w specjalności: a) drogowej (minimum 1 osoba). b) instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (minimum 1 osoba). Uprawnienia, o których mowa powyżej , powinny być zgodne z ustawą Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 25a ust. 1 -€“ załącznik nr 3 do siwz. Oświadczenie składane przez Wykonawcę do złożonej oferty. 2. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Odpis składany przez Wykonawcę do złożonej oferty. 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawca nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do siwz.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25a ust.1 -€“ Załącznik nr 2 do siwz. Oświadczenie składane przez Wykonawcę do złożonej oferty. 2. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane -€“ wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do siwz, z załączeniem dowodów określających czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane z godnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ inne dokumenty. Wykaz składany będzie tylko przez Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza. 3. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do siwz, Wykaz składany będzie tylko przez Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do siwz. 2) Kosztorysy ofertowe uproszczone. 3) Potwierdzenie wniesienia wadium. 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy -€“ jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 5) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, wymagane w przypadku gdy wykonawca polega na ich zasobach na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: Nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji i rękojmi40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 2. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić na podstawie uregulowań zawartych w art. 144 ust.1 ustawy Pzp. 3. Zamawiający ustanawia następujące warunki umożliwiające zmianę treści umowy: 1) Wystąpienie sytuacji niemożliwych przed rozpoczęciem budowy do przewidzenia tj. a) siły wyższej - siła wyższa oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu, lub inne okoliczności niezależne od Zamawiającego, w tym takie, których Zamawiający przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć; b) niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonywania; c) wystąpienie znalezisk archeologicznych, niewybuchów, niewypałów; d) konieczność wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia, e) protesty mieszkańców lub innych osób prawnych i fizycznych, f) wystąpienie niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, urządzeń lub obiektów budowlanych, g) konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i uzyskania decyzji zatwierdzającej te zmiany, 2) Zaistnienie konieczności rezygnacji, wprowadzenia lub zmiany Podwykonawcy, 3) Zaistnienie konieczności zmiany osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie lub innych osób wyznaczonych do nadzorowania procesu budowlanego, 4) Wystąpienie zmiany przepisów podatkowych, 5) Zaistnienie konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, 6) Zaistnienia konieczność ograniczenia lub rezygnacji z części umownego zakresu robót, 4. Dopuszczalny zakres zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego obejmuje: 1) Możliwość przedłużenia terminu wykonania zamówienia i innych terminów umowy. Zmiana terminu realizacji umowy możliwa jest tylko po wcześniejszym wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy na przedłużony okres realizacji umowy i rękojmi. Wnioski w sprawie zmian terminów objętych umową winny być składane najpóźniej na 14 dni kalendarzowych przed ich upływem pod rygorem ich nieuwzględnienia. 2) Możliwość rezygnacji, zmiany lub powierzenia robót Podwykonawcy na zasadach określonych w umowie oraz możliwość zmiany Podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wskazując spełnienie warunków udziału w postepowaniu, pod warunkiem, że nowy Podwykonawca wykaże spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy Podwykonawca. 3) Możliwość zmiany osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie lub innych osób wyznaczonych do nadzorowania procesu budowlanego, 4) W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) ce-na netto pozostanie bez zmian, a kwota podatku VAT i wartość brutto zostanie odpowiednio skorygowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami podatkowymi, 5) Możliwość zmiany umówionego wynagrodzenia wynikającego z porównania rozmiaru i wartości robót zamiennych z robotami pierwotnie zamówionymi z zastrzeżeniem nieprzekraczalności ceny ofertowej, która będzie stanowić maksymalną graniczną kwotę umówionego wynagrodzenia. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych nieobjętych niniejszym zamówieniem, niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy, których realizacja stała się konieczna na skutek sytuacji niemożliwych do przewidzenia, rozliczone zostaną w oparciu o ceny i wskaźniki cenotwórcze zaproponowane przez wykonawcę w kosztorysie szczegółowym. Zlecenie wykonania robót dodatkowych dokonane zostanie w oparciu o odrębną umowę lub aneks do umowy podstawowej. 6) W przypadku gdy zajdzie uzasadniona konieczność ograniczenia lub rezygnacji z części umownego zakresu robót Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wynagrodzenia umownego poprzez korektę wartości ryczałtowej przedmiotu umowy po cenach i stawkach wynikających z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-12-29, godzina: 10:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Postępowanie prowadzone jest w jezyku polskim.

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający wymaga wniesienia przez wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8 % ceny brutto podanej w ofercie.

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPOLECAMY:
OSTATNIO DODANE
06.04.2020
GEODETA mgr inż. Stanisław ...

Jeżeli interesują usługi geodezyjne, zachęcamy do zwrócenia uwagi na naszą ofertę. Skupiając się od razu na atutach, zacznijmy może od ...

pomorskie
Geodezja
06.04.2020
Adam Błażejewski

Jeżeli szukasz profesjonalnej firmy budowlanej działającej na obszarze Wielkopolski, zachęcamy do zaznajomienia się z propozycją firmy ...

wielkopolskie
Budownictwo mieszkaniowe
05.04.2020
Meridus Sp. z o.o. Sp. k.

Artykuły BHP są potrzebne na co dzień w wykonywaniu pracy z ryzykiem odniesienia obrażeń w nieoczekiwanych wypadkach nawet ze skutkiem ...

opolskie
BHP
04.04.2020
ALLMAX Maksymilian Szatecki

Montaż i demontaż rusztowań, ocieplanie elewacji metodą ETICS, czyszczenie elewacji metodą hydrodynamiczną to nasze specjalności. Każde...

mazowieckie
Ocieplanie budonków