Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Polskiego...
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Polskiego...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Kraków
woj. małopolskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Inny (proszę określić):
Jednostka Kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
Ofertę należy składać w formie pisemnej w języku polskim

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Polskiego Wydawnictwa Muzycznego

Numer referencyjny: ZZP.261.30.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem minimalnych wymaganych parametrów stanowią: załącznik nr 2.1 -€“ 2.4 do SIWZ tj. Specyfikacja asortymentowo-cenowa oraz załącznik nr 4.1 -€“ 4.2 do SIWZ tj. Wzór umowy. 3. Zakup części oprogramowania tj. MS Office - 10 szt., Finale 25 - 8 szt., Sibelius 8.x - 8 szt., Adobe CC - 8 jest finansowany ze środków programu "Dziedzictwo muzyki polskiej", natomiast oprogramowanie: MS Office - 4 szt., Finale 25 - 4 szt., Sibelius 8.x - 4 szt., Adobe CC - 4 jest finansowany ze środków programu "100 na 100. Muzyczne dekady wolności", a zatem Zamawiający wymaga, aby na wyżej wymienione oprogramowanie wystawiane były odrębne faktury, opisane zgodnie z nazwami pozycji w Specyfikacji asortymentowo-cenowej, stanowiącej załączniki nr 2.2 -€“ 2.4 do SIWZ 4. Podane w załącznikach nr 2.1 wymagania minimalne dot. laptopa wynikają z potrzeby zachowania jednolitości urządzeń, a Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za ich kompatybilność. Ewentualne odstępstwa od zaleceń zawartych w Rekomendacji Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 10 stycznia 2012 r. dotyczących udzielania zamówień publicznych na dostawę zestawów komputerowych wynikają tylko i włącznie ze specyfiki pracy Wydawnictwa. 5. Nie dopuszcza się możliwości dostarczenia sprzętu komputerowego używanego. 6. Dostawa stanowiąca przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje przeniesienie na Zamawiającego własności sprzętu komputerowego oraz dostarczenie go do siedziby Zamawiającego. 7. Miejscem dostarczenia Zamawiającemu sprzętu komputerowego są wskazane przez Zamawiającego pomieszczenia zlokalizowane w siedzibie PWM w Krakowie - zwane dalej również "miejscem dostarczenia sprzętu komputerowego" (wymagane jest wniesienie sprzętu do pomieszczeń). 8. W zakres zamówienia wchodzi również udzielenie gwarancji jakości oferowanego sprzętu komputerowego i świadczenie usług z tym związanych, w tym usług serwisu sprzętu komputerowego przez okres co najmniej 12 miesięcy z opcją naprawa następnego dnia roboczego z przyjazdem do Zamawiającego. 9. W zakres zamówienia wchodzi obowiązek dostarczenia wraz z dostawą dokumentów związanych z użytkowaniem sprzętu komputerowego (z prawem do korzystania z tych dokumentów), do których zalicza się minimum następujące dokumenty: 1) W wersji drukowanej lub elektronicznej, w języku polskim, dokumenty zawierające instrukcję w zakresie sposobu korzystania ze sprzętu komputerowego - "instrukcja obsługi"; 2) W wersji drukowanej dokumenty uprawniające zamawiającego do dochodzenia uprawnień gwarancyjnych, w przypadku, gdy będzie to uzależnione od posiadania przez zamawiającego takich dokumentów. 3) Przez dokumenty rozumie się również nośniki oprogramowania, certyfikaty CE lub deklaracje zgodności potwierdzające oznakowanie CE oraz oznakowania sprzętu komputerowego w takim zakresie, w jakim jest to wymagane dla danego sprzętu komputerowego i oprogramowania.

II.5) Główny kod CPV: 30213100-6

Dodatkowe kody CPV: 48700000-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta: pln
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2017-12-29


II.9) Informacje dodatkowe:SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie ustanawia warunków w powyższym zakresie

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie ustanawia warunków w powyższym zakresie

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
Zamawiający nie ustanawia warunków w powyższym zakresie

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć: 1) Aktualne na dzień składania ofert - oświadczenie dotyczące braku podstaw wykluczenia -€“ zał. nr 3 do SIWZ, 2) Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VII pkt 1 SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VII ust. 1 niniejszej SIWZ. 2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) dotyczących braku podstaw wykluczenia: Odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp. (rozdz. VI pkt 2 ppkt 2) 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust 2 pkt 1) -€“ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4. Dokumenty, o których mowa w pkt. 3 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 4 stosuje się. 6. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający wymaga przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w ust 2 pkt 1) 7. Wykonawca nie będzie obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 8. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 9. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 10. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 11. Oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące Wykonawcy oraz innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące Podwykonawców, składane są w oryginale. 12. Dokumenty, o których mowa w SIWZ, inne niż oświadczenia o których mowa w ust 1 składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 13. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 14. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 15. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w SIWZ, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 16. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli Zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy Pzp. 17. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa pkt 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 18. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego (spółka cywilna, konsorcjum) - art. 23 ust. 1 ustawy Pzp, w tym przypadku: 1) ustanawiają wspólnego pełnomocnika do reprezentowaÂŹnia ich w poÂŹstępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaÂŹniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (nie dotyczy wspólników spółki cywilnej, o ile upoważnienie / pełnomocnictwo do występowania w imieniu spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę). 2) Wykonawcy tworzący jeden podmiot są zobowiązani do przedłożenia wraz z ofertą stosownego pełnomocnictwa (nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie / pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki, bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę). Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę. 3) Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub jego notarialnie poświadczoÂŹnej kopii. 4) Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 5) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnoÂŹmocnikiem. 6) Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w przepisie art. 366 KC. 7) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, ZamaÂŹwiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia mu umowy reguÂŹlującej współpracę tych Wykonawców. 8) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających sie o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w celu potwierdzenia, ze oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów: (dotyczy wyłącznie części nr 1 tj. Laptop) 1) Deklaracji zgodności lub certyfikatów CE (potwierdzających oznakowanie CE) 2) Katalogi/prospekty zawierające opisy oferowanego sprzętu zgodnie z treścią formularza wymaganych parametrów technicznych -€“ odpowiednio dla danej części 2. Dokumenty, o których mowa powyżej należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Dla uzyskania ważności oferta musi zawierać wypełnione, podpisane i opieczętowane (pieczątką firmową i imienną) przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy formularze: 1) Formularz "Oferta przetargowa" - załącznik nr 1 do SIWZ, 2) Specyfikacja asortymentowo-cenowa -€“ załącznik nr 2.1-2.4 do SIWZ 3) Oświadczenie dot. przesłanek do wykluczenia -€“ załącznik nr 3 do SIWZ, 4) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i załączników, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie,

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie

Informacja na temat wadiumIV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji: Nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Nie

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zmiany postanowień zawartej Umowy mogą być dokonywane: a) w zakresie aktualizacji danych Wykonawcy; b) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, odnoszących się do niniejszego zamówienia; c) w przypadku wystąpienia siły wyższej, np.: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-12-18, godzina: 09:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Laptop
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem minimalnych wymaganych parametrów stanowią: załącznik nr 2.1 -€“ 2.4 do SIWZ tj. Specyfikacja asortymentowo-cenowa oraz załącznik nr 4.1 -€“ 4.2 do SIWZ tj. Wzór umowy. 3. Zakup części oprogramowania tj. MS Office - 10 szt., Finale 25 - 8 szt., Sibelius 8.x - 8 szt., Adobe CC - 8 jest finansowany ze środków programu "Dziedzictwo muzyki polskiej", natomiast oprogramowanie: MS Office - 4 szt., Finale 25 - 4 szt., Sibelius 8.x - 4 szt., Adobe CC - 4 jest finansowany ze środków programu "100 na 100. Muzyczne dekady wolności", a zatem Zamawiający wymaga, aby na wyżej wymienione oprogramowanie wystawiane były odrębne faktury, opisane zgodnie z nazwami pozycji w Specyfikacji asortymentowo-cenowej, stanowiącej załączniki nr 2.2 -€“ 2.4 do SIWZ 4. Podane w załącznikach nr 2.1 wymagania minimalne dot. laptopa wynikają z potrzeby zachowania jednolitości urządzeń, a Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za ich kompatybilność. Ewentualne odstępstwa od zaleceń zawartych w Rekomendacji Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 10 stycznia 2012 r. dotyczących udzielania zamówień publicznych na dostawę zestawów komputerowych wynikają tylko i włącznie ze specyfiki pracy Wydawnictwa. 5. Nie dopuszcza się możliwości dostarczenia sprzętu komputerowego używanego. 6. Dostawa stanowiąca przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje przeniesienie na Zamawiającego własności sprzętu komputerowego oraz dostarczenie go do siedziby Zamawiającego. 7. Miejscem dostarczenia Zamawiającemu sprzętu komputerowego są wskazane przez Zamawiającego pomieszczenia zlokalizowane w siedzibie PWM w Krakowie - zwane dalej również "miejscem dostarczenia sprzętu komputerowego" (wymagane jest wniesienie sprzętu do pomieszczeń). 8. W zakres zamówienia wchodzi również udzielenie gwarancji jakości oferowanego sprzętu komputerowego i świadczenie usług z tym związanych, w tym usług serwisu sprzętu komputerowego przez okres co najmniej 12 miesięcy z opcją naprawa następnego dnia roboczego z przyjazdem do Zamawiającego. 9. W zakres zamówienia wchodzi obowiązek dostarczenia wraz z dostawą dokumentów związanych z użytkowaniem sprzętu komputerowego (z prawem do korzystania z tych dokumentów), do których zalicza się minimum następujące dokumenty: 1) W wersji drukowanej lub elektronicznej, w języku polskim, dokumenty zawierające instrukcję w zakresie sposobu korzystania ze sprzętu komputerowego zwaną w dalszej części specyfikacji "instrukcją obsługi"; 2) W wersji drukowanej dokumenty uprawniające zamawiającego do dochodzenia uprawnień gwarancyjnych, w przypadku, gdy będzie to uzależnione od posiadania przez zamawiającego takich dokumentów. 3) Przez dokumenty rozumie się również nośniki oprogramowania, certyfikaty CE lub deklaracje zgodności potwierdzające oznakowanie CE oraz oznakowania sprzętu komputerowego w takim zakresie, w jakim jest to wymagane dla danego sprzętu komputerowego i oprogramowania.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213100-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-12-29
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres udzielonej gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4Nazwa: Oprogramowanie biurowe (14 szt.)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem minimalnych wymaganych parametrów stanowią: załącznik nr 2.1 -€“ 2.4 do SIWZ tj. Specyfikacja asortymentowo-cenowa oraz załącznik nr 4.1 -€“ 4.2 do SIWZ tj. Wzór umowy. 3. Zakup części oprogramowania tj. MS Office - 10 szt., Finale 25 - 8 szt., Sibelius 8.x - 8 szt., Adobe CC - 8 jest finansowany ze środków programu "Dziedzictwo muzyki polskiej", natomiast oprogramowanie: MS Office - 4 szt., Finale 25 - 4 szt., Sibelius 8.x - 4 szt., Adobe CC - 4 jest finansowany ze środków programu "100 na 100. Muzyczne dekady wolności", a zatem Zamawiający wymaga, aby na wyżej wymienione oprogramowanie wystawiane były odrębne faktury, opisane zgodnie z nazwami pozycji w Specyfikacji asortymentowo-cenowej, stanowiącej załączniki nr 2.2 -€“ 2.4 do SIWZ 4. Podane w załącznikach nr 2.1 wymagania minimalne dot. laptopa wynikają z potrzeby zachowania jednolitości urządzeń, a Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za ich kompatybilność. Ewentualne odstępstwa od zaleceń zawartych w Rekomendacji Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 10 stycznia 2012 r. dotyczących udzielania zamówień publicznych na dostawę zestawów komputerowych wynikają tylko i włącznie ze specyfiki pracy Wydawnictwa. 5. Nie dopuszcza się możliwości dostarczenia sprzętu komputerowego używanego. 6. Dostawa stanowiąca przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje przeniesienie na Zamawiającego własności sprzętu komputerowego oraz dostarczenie go do siedziby Zamawiającego. 7. Miejscem dostarczenia Zamawiającemu sprzętu komputerowego są wskazane przez Zamawiającego pomieszczenia zlokalizowane w siedzibie PWM w Krakowie - zwane dalej również "miejscem dostarczenia sprzętu komputerowego" (wymagane jest wniesienie sprzętu do pomieszczeń). 8. W zakres zamówienia wchodzi również udzielenie gwarancji jakości oferowanego sprzętu komputerowego i świadczenie usług z tym związanych, w tym usług serwisu sprzętu komputerowego przez okres co najmniej 12 miesięcy z opcją naprawa następnego dnia roboczego z przyjazdem do Zamawiającego. 9. W zakres zamówienia wchodzi obowiązek dostarczenia wraz z dostawą dokumentów związanych z użytkowaniem sprzętu komputerowego (z prawem do korzystania z tych dokumentów), do których zalicza się minimum następujące dokumenty: 1) W wersji drukowanej lub elektronicznej, w języku polskim, dokumenty zawierające instrukcję w zakresie sposobu korzystania ze sprzętu komputerowego zwaną w dalszej części specyfikacji "instrukcją obsługi"; 2) W wersji drukowanej dokumenty uprawniające zamawiającego do dochodzenia uprawnień gwarancyjnych, w przypadku, gdy będzie to uzależnione od posiadania przez zamawiającego takich dokumentów. 3) Przez dokumenty rozumie się również nośniki oprogramowania, certyfikaty CE lub deklaracje zgodności potwierdzające oznakowanie CE oraz oznakowania sprzętu komputerowego w takim zakresie, w jakim jest to wymagane dla danego sprzętu komputerowego i oprogramowania.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 48700000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-12-29
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2Nazwa: Oprogramowanie graficzne (31 szt.)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem minimalnych wymaganych parametrów stanowią: załącznik nr 2.1 -€“ 2.4 do SIWZ tj. Specyfikacja asortymentowo-cenowa oraz załącznik nr 4.1 -€“ 4.2 do SIWZ tj. Wzór umowy. 3. Zakup części oprogramowania tj. MS Office - 10 szt., Finale 25 - 8 szt., Sibelius 8.x - 8 szt., Adobe CC - 8 jest finansowany ze środków programu "Dziedzictwo muzyki polskiej", natomiast oprogramowanie: MS Office - 4 szt., Finale 25 - 4 szt., Sibelius 8.x - 4 szt., Adobe CC - 4 jest finansowany ze środków programu "100 na 100. Muzyczne dekady wolności", a zatem Zamawiający wymaga, aby na wyżej wymienione oprogramowanie wystawiane były odrębne faktury, opisane zgodnie z nazwami pozycji w Specyfikacji asortymentowo-cenowej, stanowiącej załączniki nr 2.2 -€“ 2.4 do SIWZ 4. Podane w załącznikach nr 2.1 wymagania minimalne dot. laptopa wynikają z potrzeby zachowania jednolitości urządzeń, a Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za ich kompatybilność. Ewentualne odstępstwa od zaleceń zawartych w Rekomendacji Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 10 stycznia 2012 r. dotyczących udzielania zamówień publicznych na dostawę zestawów komputerowych wynikają tylko i włącznie ze specyfiki pracy Wydawnictwa. 5. Nie dopuszcza się możliwości dostarczenia sprzętu komputerowego używanego. 6. Dostawa stanowiąca przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje przeniesienie na Zamawiającego własności sprzętu komputerowego oraz dostarczenie go do siedziby Zamawiającego. 7. Miejscem dostarczenia Zamawiającemu sprzętu komputerowego są wskazane przez Zamawiającego pomieszczenia zlokalizowane w siedzibie PWM w Krakowie - zwane dalej również "miejscem dostarczenia sprzętu komputerowego" (wymagane jest wniesienie sprzętu do pomieszczeń). 8. W zakres zamówienia wchodzi również udzielenie gwarancji jakości oferowanego sprzętu komputerowego i świadczenie usług z tym związanych, w tym usług serwisu sprzętu komputerowego przez okres co najmniej 12 miesięcy z opcją naprawa następnego dnia roboczego z przyjazdem do Zamawiającego. 9. W zakres zamówienia wchodzi obowiązek dostarczenia wraz z dostawą dokumentów związanych z użytkowaniem sprzętu komputerowego (z prawem do korzystania z tych dokumentów), do których zalicza się minimum następujące dokumenty: 1) W wersji drukowanej lub elektronicznej, w języku polskim, dokumenty zawierające instrukcję w zakresie sposobu korzystania ze sprzętu komputerowego zwaną w dalszej części specyfikacji "instrukcją obsługi"; 2) W wersji drukowanej dokumenty uprawniające zamawiającego do dochodzenia uprawnień gwarancyjnych, w przypadku, gdy będzie to uzależnione od posiadania przez zamawiającego takich dokumentów. 3) Przez dokumenty rozumie się również nośniki oprogramowania, certyfikaty CE lub deklaracje zgodności potwierdzające oznakowanie CE oraz oznakowania sprzętu komputerowego w takim zakresie, w jakim jest to wymagane dla danego sprzętu komputerowego i oprogramowania.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 48700000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-12-29
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3Nazwa: Oprogramowanie do zapisu, edycji i wydruku materiałów nutowych (31 szt.)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem minimalnych wymaganych parametrów stanowią: załącznik nr 2.1 -€“ 2.4 do SIWZ tj. Specyfikacja asortymentowo-cenowa oraz załącznik nr 4.1 -€“ 4.2 do SIWZ tj. Wzór umowy. 3. Zakup części oprogramowania tj. MS Office - 10 szt., Finale 25 - 8 szt., Sibelius 8.x - 8 szt., Adobe CC - 8 jest finansowany ze środków programu "Dziedzictwo muzyki polskiej", natomiast oprogramowanie: MS Office - 4 szt., Finale 25 - 4 szt., Sibelius 8.x - 4 szt., Adobe CC - 4 jest finansowany ze środków programu "100 na 100. Muzyczne dekady wolności", a zatem Zamawiający wymaga, aby na wyżej wymienione oprogramowanie wystawiane były odrębne faktury, opisane zgodnie z nazwami pozycji w Specyfikacji asortymentowo-cenowej, stanowiącej załączniki nr 2.2 -€“ 2.4 do SIWZ 4. Podane w załącznikach nr 2.1 wymagania minimalne dot. laptopa wynikają z potrzeby zachowania jednolitości urządzeń, a Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za ich kompatybilność. Ewentualne odstępstwa od zaleceń zawartych w Rekomendacji Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 10 stycznia 2012 r. dotyczących udzielania zamówień publicznych na dostawę zestawów komputerowych wynikają tylko i włącznie ze specyfiki pracy Wydawnictwa. 5. Nie dopuszcza się możliwości dostarczenia sprzętu komputerowego używanego. 6. Dostawa stanowiąca przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje przeniesienie na Zamawiającego własności sprzętu komputerowego oraz dostarczenie go do siedziby Zamawiającego. 7. Miejscem dostarczenia Zamawiającemu sprzętu komputerowego są wskazane przez Zamawiającego pomieszczenia zlokalizowane w siedzibie PWM w Krakowie - zwane dalej również "miejscem dostarczenia sprzętu komputerowego" (wymagane jest wniesienie sprzętu do pomieszczeń). 8. W zakres zamówienia wchodzi również udzielenie gwarancji jakości oferowanego sprzętu komputerowego i świadczenie usług z tym związanych, w tym usług serwisu sprzętu komputerowego przez okres co najmniej 12 miesięcy z opcją naprawa następnego dnia roboczego z przyjazdem do Zamawiającego. 9. W zakres zamówienia wchodzi obowiązek dostarczenia wraz z dostawą dokumentów związanych z użytkowaniem sprzętu komputerowego (z prawem do korzystania z tych dokumentów), do których zalicza się minimum następujące dokumenty: 1) W wersji drukowanej lub elektronicznej, w języku polskim, dokumenty zawierające instrukcję w zakresie sposobu korzystania ze sprzętu komputerowego zwaną w dalszej części specyfikacji "instrukcją obsługi"; 2) W wersji drukowanej dokumenty uprawniające zamawiającego do dochodzenia uprawnień gwarancyjnych, w przypadku, gdy będzie to uzależnione od posiadania przez zamawiającego takich dokumentów. 3) Przez dokumenty rozumie się również nośniki oprogramowania, certyfikaty CE lub deklaracje zgodności potwierdzające oznakowanie CE oraz oznakowania sprzętu komputerowego w takim zakresie, w jakim jest to wymagane dla danego sprzętu komputerowego i oprogramowania.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 48700000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-12-29
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
05.12.2018
Przedsiębiorstwo Produkcyjn...

Firma z wieloletnim doświadczeniem i bogatą tradycją Krobex, prowadzi działalność na wielu płaszczyznach. Szeroki wybór usług oraz prod...

śląskie
Drewno
04.12.2018
Smart-Bud Marek Nowak

Firma Smart-Bud Marek Nowak z Zabrza oferuje Państwu specjalistyczne usługi z zakresu inwentaryzacji budowlanych, okresowych przeglądów...

śląskie
Inne biura projektów
04.12.2018
www.monitoring1.pl - Janusz...

Z wielką przyjemnością prezentujemy Państwu firmę „ monitoring1” , która już od prawie trzydziestu lat oferuje szeroki zakr...

kujawsko-pomorskie
Instalacje elektryczne
03.12.2018
Pama Marianna Tańska

Producentem stalowo-szamotowych wkładów kominkowych powietrznych oraz z płaszczem wodnym jest firma PAMA S. C. w Strachocinie. Nasze ro...

zachodniopomorskie
Inne budownictwo