Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach należąc...
Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach należąc...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Goczałkowice-Zdrój
woj. śląskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Inny (proszę określić):
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Tak


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
Uzdrowisko Goczałkowice - Zdrój Sp. z o.o. ul. Uzdrowiskowa 54, 43-230 Goczałkowice - Zdrój, Biuro Zarządu

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach należących do Uzdrowiska Goczałkowice -€“ Zdrój Sp. z o.o. w celu zwiększenia poziomu energii ze źródeł odnawialnych

Numer referencyjny: ZP-1-RB/2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach należących do Uzdrowiska Goczałkowice -€“ Zdrój Sp. z o.o. w celu zwiększenia poziomu energii ze źródeł odnawialnych zgodnie z dokumentacją techniczną -€“ programem funkcjonalno -€“ użytkowym w formule zaprojektuj i wybuduj ( załącznik nr 4 do siwz). 2. Głównym celem realizacji Przedsięwzięcia jest zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach należących do Uzdrowiska Goczałkowice Zdrój Sp. z o.o. w celu zwiększenia poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Przedsięwzięcie obejmuje: -€“ wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekty wykonawcze) wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń, w tym prawomocnego pozwolenia na budowę. -€“ wykonanie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii zgodnie z: wymaganiami i pozostałymi informacjami opisanymi przez Zamawiającego i zawartymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), dla zaprojektowania i wykonania budowy oraz modernizacji instalacji, przepisami Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalności obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. -€“ uzyskanie wymaganych efektów (parametrów technologicznych i technicznych) zgodnie z PFU i wymogami prawa. -€“ sporządzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, obejmującej cały zakres przedsięwzięcia i posiadającej atesty oraz dopuszczenia zastosowanych urządzeń i materiałów. Pełna odpowiedzialność za osiągnięcie zakładanych celów przedsięwzięcia i osiągnięcie parametrów gwarantowanych zgodnie z wymaganiami PFU, przepisami Prawa budowlanego spoczywa na Wykonawcy. 3. Zgodnie z założeniami w zakresie możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii i sposobu zwiększenia ilości produkcji energii ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia efektywności energetycznej budynków, w zakresie kontraktu należy przeprowadzić prace projektowe oraz modernizacyjne (budowlane) polegające na: Montażu paneli fotowoltaicznych Zastosowanie systemu do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby własne uzdrowiska poprzez zamontowanie paneli fotowoltaicznych należących do Uzdrowiska Goczałkowice Zdrój Sp. z o.o. wraz z urządzeniami pomocniczymi. Przewiduje się zabudowę instalacji fotowoltaicznych na 5 -€“ ciu budynkach: - budynek 1/magazyn borowiny - budynek pawilonu Stokrotka 1 - budynek pawilonu Stokrotka 2 - budynek pawilonu Azalia - budynek pawilonu Limba - budynek pawilonu Stołówki A - budynek pawilonu Stołówki B Montażu pomp ciepła wraz z modernizacją kotłowni centralnej Modernizacja systemu produkcji ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej dla obiektów zasilanych z kotłowni centralnej, a także chłodu dla pawilonu 1 polegająca na podwyższeniu sprawności wytwarzania ciepła i chłodu dla całego budynku, poprzez zastosowanie pomp ciepła typu powietrze-woda i powietrze-woda-solanka wraz z montażem niezbędnej armatury, buforów i modernizacji kotłowni. W ramach prac projektowych i modernizacyjnych montażu pomp ciepła i modernizacji kotłowni centralnej wyodrębniono następujące zadania: - Montaż pompy ciepła powietrze/woda/solanka o mocy około 60 kW wraz z wykonaniem zasobnika buforowego otwartego i instalacji odbiorczej w pawilonie 2. - Montaż 2 pomp ciepła powietrze/woda mocy około 60 kW każda -€“ sala gimnastyczna pawilon 1. - Montaż 3 rewersyjnych pomp ciepła o mocy około 60 kW każda -€“ basen pawilon 1. - Przystosowanie kotłowni centralnej i instalacji odbiorczej do współpracy z pompami ciepła. - Zabudowa instalacji chłodniczej do pomieszczeń pawilonu 1: sali gimnastycznej dużej i małej, basenu, masażu wielostrumieniowego i suchego hydromasażu łóżkowego.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45231000-5, 45310000-3, 45300000-0, 45315700-5, 45316000-5, 45321000-3, 71314200-4, 45261900-3, 71220000-6, 45453000-7, 71323100-9, 45331000-6, 45260000-7, 71321200-6, 71320000-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2018-07-31


II.9) Informacje dodatkowe:SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Na potwierdzenie warunku Zamawiający wymaga złożenia: a) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 2 000 000,00 zł;

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
Na potwierdzenie warunku Zamawiający wymaga złożenia: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ inne dokumenty; Dla Zamawiającego warunkiem wystarczającym będzie wykazanie wykonania w w/w okresie co najmniej: - jednego zamówienia w formule zaprojektuj i wybuduj, polegającego na budowie, przebudowie lub rozbudowie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł brutto; lub - dwóch zamówień polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej, pełno branżowej dotyczącej budowy, przebudowy lub rozbudowy instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii każdego o wartości nie mniejszej niż 20 000 zł brutto oraz dwóch zamówień polegających na budowie, przebudowie lub rozbudowie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii każdego o wartości nie mniejszej niż 1 480 000,00 zł brutto; b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Dla Zamawiającego warunkiem wystarczającym będzie wykazanie dysponowania na czas realizacji zamówienia co najmniej: - osoby z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej obejmującej sieci, instalacje cieplne, wentylacyjne; - osoby z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej; - osoby z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej obejmującej, sieci, instalacje, cieplne i wentylacyjne; - osoby z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę w/w osób na umowę o pracę (wyjątek od pkt III.12 siwz). Zamawiający dopuszcza osoby, które będą posiadały uprawnienia projektowe lub kierownicze w kilku branżach. Niedopuszczalne jest jednak łączenie przez jedną osobę funkcji kierowniczych na budowie oraz funkcji nadzoru projektanta na podstawie posiadanych uprawnień. Wszystkie osoby muszą posiadać minimum 3 lata doświadczenia zawodowego (liczonego od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku kierownika budowy/kierownika robót lub projektanta.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2. Odpis właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 3. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo -€“ w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji -€“ dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 4. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 2.000.000,00 zł 2. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacja o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ inne dokumenty; Dla Zamawiającego warunkiem wystarczającym będzie wykazanie wykonania w w/w okresie co najmniej: - jednego zamówienia w formule zaprojektuj i wybuduj, polegającego na budowie, przebudowie lub rozbudowie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł brutto; lub - dwóch zamówień polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej, pełno branżowej dotyczącej budowy, przebudowy lub rozbudowy instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii każdego o wartości nie mniejszej niż 20 000 zł brutto oraz dwóch zamówień polegających na budowie, przebudowie lub rozbudowie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii każdego o wartości nie mniejszej niż 1 480 000,00 zł brutto; 3.Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Dla Zamawiającego warunkiem wystarczającym będzie wykazanie dysponowania na czas realizacji zamówienia co najmniej: - osoby z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej obejmującej sieci, instalacje cieplne, wentylacyjne; - osoby z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej; - osoby z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej obejmującej, sieci, instalacje, cieplne i wentylacyjne; - osoby z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę w/w osób na umowę o pracę (wyjątek od pkt III.12 siwz). Zamawiający dopuszcza osoby, które będą posiadały uprawnienia projektowe lub kierownicze w kilku branżach. Niedopuszczalne jest jednak łączenie przez jedną osobę funkcji kierowniczych na budowie oraz funkcji nadzoru projektanta na podstawie posiadanych uprawnień. Wszystkie osoby muszą posiadać minimum 3 lata doświadczenia zawodowego (liczonego od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku kierownika budowy/kierownika robót lub projektanta.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Inne niezbędne dokumenty, w tym oświadczenia, które Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty: 1. Wypełniony formularz ofertowy -€“ załącznik nr 1 do siwz; 2. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie i na zasadach określonych w siwz. 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - udzielone osobom nie wymienionym w dokumencie, o którym mowa w sekcji III.4) pkt 2, a reprezentującym Wykonawcę, w szczególności poprzez podpisywanie/poświadczanie dokumentów składających się na ofertę oraz innych składanych w toku postępowania. 4. Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia -€“ dotyczy Wykonawców, którzy w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu o których mowa w sekcji III.1.2) oraz III.1.3) polegają na zdolnościach innych podmiotów. 5. Harmonogram robót (harmonogram rzeczowo-finansowy) wg wzoru stanowiącego zał. nr 5 do siwz.

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 25.000,00 zł.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena za realizację zamówienia 60,00
Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty oraz zabudowane materiały i urządzenia 20,00
3) Doświadczenie kierownika budowy w montażu powyżej dwóch instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii10,00
4) Doświadczenie projektanta w projektowaniu powyżej dwóch instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, które zostały zrealizowane 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z następujących okoliczności: 1) Dokonania nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej w przypadku konieczności zmiany rozwiązań technicznych / technologicznych podanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań zagroziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy oraz w przypadku niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń (wycofanie z produkcji), a także pojawienia się na rynku materiałów, urządzeń nowszej generacji. Wprowadzenie zmian będzie możliwe tylko pod następującymi warunkami: a) nie spowodują wzrostu ceny i terminu zakończenia zadania; b) zostaną zaakceptowane przez projektanta i Zamawiającego; c) materiały posiadać będą co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe jak te, dobrane w projekcie; d) Wykonawca na swój koszt naniesie zmiany w dokumentacji projektowej oraz przeprowadzi odpowiednie obliczenia o ile Zamawiający uzna je za konieczne. Zmiany te nie wymagają zawarcia aneksu do umowy. 2) Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w następstwie zmiany będącej skutkiem działań organów państwowych - ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W takim przypadku wartość wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejściu w życie nowych przepisów, Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia -€“ wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierającym wyliczenie całkowitej kwoty oraz wskaże datę, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 3) Zmiany, rezygnacji, bądź wprowadzenia podwykonawcy w trakcie realizacji; jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tym celu zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SIWZ. Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie w trakcie realizacji umowy nowego podwykonawcy, nie stanowi zmiany umowy o ile zmiana ta nie spowoduje wprowadzenia dodatkowego zakresu/części zamówienia realizowanego przez podwykonawcę/ów. Zmiana poprzez wprowadzenie / zgłoszenie w trakcie realizacji umowy nowego zakresu / części zamówienia realizowanego w podwykonawstwie, który nie został wskazany w Ofercie, stanowi zmianę umowy i musi być poprzedzona zawarciem aneksu do umowy. Zmiana poprzez rezygnację ze wskazanego w Ofercie zakresu/części zamówienia nie stanowi zmiany umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy. Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy, 3. Zmianie podlegają także inne postanowienia w stosunku do treści oferty, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z następujących okoliczności: 1) zmiana danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, zmiana danych teleadresowych wykonawcy lub zamawiającego - zmiana ta następuje poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy; 4. Zmiany postanowień umowy następują zgodnie z zasadami określonymi w umowie oraz przy zastosowaniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. 5. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany umowy, każda ze Stron może wystąpić z wnioskiem na piśmie w sprawie możliwości dokonania takiej zmiany. We wniosku należy opisać, uzasadnić zmianę oraz dołączyć stosowne dokumenty -€“ dotyczy to przypadków kiedy dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przedłożenie odpowiednich dokumentów. 6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności - aneks do umowy, z zastrzeżeniem przypadków określonych w niniejszym paragrafie, w których wskazano, że nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy. 7. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-01-04, godzina: 12:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane:

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPOLECAMY:
OSTATNIO DODANE
26.10.2020
Greenfond Polska Sp. z o.o.

Systemy GreenFond. Profesjonalna oferta w zakresie rozwiązań dla dachów zielonych oraz w dziedzinie stabilizacji gruntów i systemów dre...

opolskie
Pokrycia dachowe
15.10.2020
Top Sport Sp. z o.o. Sp. k.

Firma Top Sport powstała w 2003 roku od tego czasu realizuje swoje usługi na rynku nawierzchni sportowych. Na przestrzeni lat była wyko...

śląskie
Kładzenie płytek, kafelek i podłóg
14.10.2020
Inter-Serwis Łukasz Burzyński

Firma Inter-Serwis świadczy kompleksowe usługi z zakresy instalacji fotowoltaiki, systemów monitoringu, instalacji elektrycznych i inny...

kujawsko-pomorskie
Inne budownictwo
13.10.2020
Korona s.c. Zbigniew Stępie...

Firma KORONA S. C. serdecznie zaprasza Państwa do skorzystania ze swoich profesjonalnych usług. Nasza siedziba znajduje się w Kamieńcu ...

dolnośląskie
Inne budownictwo