Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w sołectwach Ochaby...
Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w sołectwach Ochaby...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Skoczów
woj. śląskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Zamawiający udzielający zamówień sektorowych


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
Pisemnie, w zamkniętej kopercie na adres Zamawiającego.

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w sołectwach Ochaby, Międzyświeć i Wilamowice oraz rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwie Ochaby - Gmina Skoczów - z podziałem na 3 zadania.

Numer referencyjny: SKO-EKO/K2/101/2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 3

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ramach zadania "Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w sołectwach Ochaby, Międzyświeć i Wilamowice oraz rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwie Ochaby -€“ Gmina Skoczów", z podziałem na 3 zadania. 1.1 Zadanie 1 - obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków, jej zasilaniem elektrycznym, ogrodzeniem, i dojazdem, w tym: Kanalizacja sanitarna grawitacyjna: sieć dn 200 mm 4219,3 m, sieć dn 160 mm 1431,4 m, kanalizacja sanitarna tłoczna: sieć dn 140 mm 273,3 m, Przepompownia ścieków : 1 kpl. - wydajność: pompownia P6 III Q = 30,6 m3/h wraz z przyłączami energii elektrycznej oraz dojazdami, ogrodzeniami i systemem zapewniającym ciągły bezprzewodowy monitoring pracy przepompowni oparty na technologii GPRS, kompatybilnym z istniejącym, posiadanym przez zamawiającego systemem HYDRO-NET. 1.2. Zadanie 2 - obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z tłocznią ścieków, jej zasilaniem elektrycznym, ogrodzeniem, i dojazdem, w tym: Kanalizacja sanitarna grawitacyjna: sieć dn 200 mm 2356,0 m, sieć dn 160 mm 551,0 m, Kanalizacja sanitarna tłoczna: sieć dn 110 mm 1013,0 m, Tłocznia ścieków : 1 kpl. - wydajność: Tłocznia P3 IVI Q = 25,0 m3/h, wraz z przyłączami energii elektrycznej oraz dojazdami, ogrodzeniami i systemem zapewniającym ciągły bezprzewodowy monitoring pracy przepompowni/ tłoczni oparty na technologii GPRS, kompatybilnym z istniejącym, posiadanym przez zamawiającego systemem HYDRO-NET. 1.3. Zadanie 3 -€“ obejmuje wykonanie sieci wodociągowej wraz z niezbędną armaturą, w tym: Sieć wodociągowa: wodociąg dn 90 mm 151,0 m, wodociąg dn 40 mm 35,5 m, armatura: Hydrant naziemny dn 80. 2. Zakres prac do wykonania w ramach zamówienia: 2.1. W zakresie zadania 1 i zadania 2: a) wykonanie robót ziemnych zgodnie z dokumentacją techniczną wraz z odwodnieniem i zabezpieczeniem wykopów w czasie budowy, b) wykonanie montażu rurociągów kanalizacyjnych grawitacyjnych i tłocznych, c) wykonanie studni kanalizacyjnych, d) wykonanie przepompowni i tłoczni ścieków wraz z przyłączami energii elektrycznej oraz dojazdami, ogrodzeniami i systemem monitoringu, e) odtworzenie terenu po robotach kanalizacyjnych, f) odtworzenie jezdni po robotach kanalizacyjnych, g) czyszczenie wykonanych przewodów kanalizacyjnych przed przeglądem kamerą wideo dokonywanym w celu odbioru odcinka sieci -€“ przegląd pozostaje po stronie Zamawiającego. 2.2 W zakresie zadania 3: a) wykonanie robót ziemnych zgodnie z dokumentacją techniczną wraz z odwodnieniem i zabezpieczeniem wykopów w czasie budowy, b) wykonanie montażu rurociągów wodociągowych wraz z armaturą oraz z podsypką i obsypką, c) odtworzenie terenu po robotach wodociągowych, d) odtworzenie jezdni po robotach wodociągowych. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich materiałów oraz kompleksowa realizacja wszystkich robót zgodnie z zatwierdzonym projektem, niezależnie od tego czy były ujęte w przedmiarze robót.

II.5) Główny kod CPV: 45231300-8

Dodatkowe kody CPV: 45232423-3, 45310000-3, 45100000-8, 45110000-1, 45233142-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2018-12-31
2018-07-01 2019-06-30
2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

Informacje w sekcji II.8 odnoszą się odpowiednio, w kolejności dla zadania 1, zadania 2 i zadania 3.

SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie formułuje wymagań w przedmiotowym zakresie. Zamówienie nie podlega odrębnym przepisom wyznaczającym kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej koniecznych do jego realizacji.

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że: Dla zadania 1 1. Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 340.000,00 PLN 2. Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 1.300.000 PLN. Dla zadania 2 3. Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 220.000 PLN. 4. Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 1.000.000 PLN. Dla zadania 3 Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.

Informacje dodatkowe
1. W przypadku składania przez Wykonawcę ofert na więcej niż jedno zadanie, Zamawiający nie dopuszcza wykazania celem spełniania warunków udziału w postępowaniu tych samych środków finansowych lub zdolności kredytowej oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Wykonawcy, którzy składają ofertę na więcej niż jedną część, mogą posłużyć się tą samą polisą, opinią bankową lub innym dokumentem celem spełnienia warunków finansowo-ekonomicznych jeśli z treści tych dokumentów wynika spełnienie łącznej wartości ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej albo posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej określonych warunkami dla poszczególnych zadań w których Wykonawca składa ofertę. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, przez dwóch lub więcej Wykonawców -€“ powyższe warunki (punkty 1-4) dotyczą wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, a ocena spełniania tych warunków będzie się odbywała na podstawie łącznego potencjału utworzonego na potrzeby niniejszego postepowania podmiotu. Powyższy zapis dotyczy również przypadku polegania przez wykonawcę na zasobach podmiotu trzeciego. 2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdziale VIII. 1. 2) litera A. i B. SIWZ polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych bądź sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 4. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach innego podmiotu: 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda wraz z ofertą dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Powyższe informacje mogą znajdować się w treści składanego wraz z ofertą zobowiązania. UWAGA! Zobowiązanie musi być złożone wraz z ofertą. 2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-€“22 i ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp. Dokumenty potwierdzające: a) brak podstaw do wykluczenia podmiotu na zasobach którego Wykonawca polega określone w Rozdziale IX punkt 7.2), b) spełnienie warunków udziału w postępowaniu, przedłoży wyłącznie wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego o którym mowa w Rozdziale IX punkt 7. 5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-€“20 lub ust. 5 pkt 1,2,4 i 8, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Powyższe wyjaśnienia i dowody winny być przekazane wraz ze wstępnym oświadczeniem dotyczącym braku podstaw do wykluczenia, chyba że podstawy do wykluczenia ujawniły się później. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 5. 7. Zasady wskazane powyżej w ustępach 2 do 6 dotyczą każdej z części zamówienia.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że: Dla zadania 1: 1. W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składnia ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał: a) minimum dwie roboty budowlane związane z budową / rozbudową / przebudową sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej o długości min. 1,2 km każda, o łącznej wartości min. 800.000,00 zł brutto, lub jedną robotę budowlaną związaną z budową /rozbudową / przebudową sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej o długości min 2,4 km, o wartości min. 740.000,00 zł brutto. b) minimum 1 robotę budowlaną związaną z budową /rozbudową/ przebudową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni dróg, w ramach której wykonana była co najmniej jedna sieciowa przepompownia ścieków wraz z systemem monitoringu. Zamawiający dopuszcza wykazanie się spełnieniem warunków o których mowa powyżej (litera a i b) w przypadku wykonania robót w ramach tego samego zamówienia. Ponadto w przypadku wykazania się spełnianiem warunków robotami realizowanymi przez Wykonawcę w ramach konsorcjum, Zamawiający weźmie pod uwagę rzeczywiste doświadczenie zdobyte przez Wykonawcę w ramach realizacji wskazanej roboty budowlanej. 2. Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, to jest dysponuje co najmniej następującym sprzętem (minimum po jednym egzemplarzu): koparka, koparko-ładowarka, minikoparka, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3500 kg, urządzenie do zagęszczania wykopów, piła do cięcia asfaltu i betonu, maszyna do przewiertów sterowanych, znaki drogowe oraz inne zabezpieczenia dla zapewnienia właściwego ruchu drogowego podczas prowadzonych robót; 3. Dysponuje osobą, zdolną do wykonania zamówienia, tj. posiadającą prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającą następujące kwalifikacje i doświadczenie : Kierownik budowy posiadający następujące kwalifikacje: 1) ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych; 2) doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót w branży sanitarnej na co najmniej dwóch robotach budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej, wraz z odtworzeniem nawierzchni dróg, w ramach których wykonana była co najmniej jedna sieciowa przepompowania ścieków wraz z systemem monitoringu. Dla zadania 2 4. W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składnia ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał: a) minimum dwie roboty budowlane związane z budową / rozbudową / przebudową sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej o długości min. 0,9 km każda, o łącznej wartości min. 600.000,00 zł brutto, lub jedną robotę budowlaną związaną z budową / rozbudową / przebudową sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej o długości min 1,8 km, o wartości min. 580.000 zł brutto. b) minimum 1 robotę budowlaną związaną z budową /rozbudową/ przebudową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni dróg, w ramach której wykonana była co najmniej jedna sieciowa tłocznia ścieków wraz z systemem monitoringu. Zamawiający dopuszcza wykazanie się spełnieniem warunków o których mowa powyżej (litera a i b) w przypadku wykonania robót w ramach tego samego zamówienia. . Ponadto w przypadku wykazania się spełnianiem warunków robotami realizowanymi przez Wykonawcę w ramach konsorcjum, Zamawiający weźmie pod uwagę rzeczywiste doświadczenie zdobyte przez Wykonawcę w ramach realizacji wskazanej roboty budowlanej. 5. Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, to jest dysponuje co najmniej następującym sprzętem (minimum po jednym egzemplarzu): koparka, koparko-ładowarka, minikoparka, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3500 kg, urządzenie do zagęszczania wykopów, piła do cięcia asfaltu i betonu, maszyna do przewiertów sterowanych, znaki drogowe oraz inne zabezpieczenia dla zapewnienia właściwego ruchu drogowego podczas prowadzonych robót; 6. Dysponuje osobą, zdolną do wykonania zamówienia, tj. posiadającą prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającą następujące kwalifikacje i doświadczenie : Kierownik budowy posiadający następujące kwalifikacje: 1) ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych; 2) doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót w branży sanitarnej na co najmniej dwóch robotach budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej, wraz z odtworzeniem nawierzchni dróg, w ramach których wykonana była co najmniej jedna sieciowa tłocznia ścieków wraz z systemem monitoringu. Dla zadania 3 7. W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składnia ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał minimum jedną robotę budowlaną związaną z budową / rozbudową / przebudową sieci wodociągowej o długości min. 140 m, o wartości min. 25.000,00 zł brutto. 8. Dysponuje osobą, zdolną do wykonania zamówienia, tj. posiadającą prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającą następujące kwalifikacje i doświadczenie : Kierownik budowy posiadający następujące kwalifikacje: 1) ważne uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych; 2) doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót w branży sanitarnej na co najmniej dwóch robotach budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub rozbudowie sieci wodociągowej.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe: Uwaga: a) Uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, o których mowa powyżej w pkt. 3, 6, 8 muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278), bądź z wcześniej obowiązującymi przepisami prawa w świetle których uprawnienia były wydane oraz odpowiadać zakresom wskazanym w warunkach udziału w postępowaniu. b) Osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, od których wymagane są stosowne uprawnienia budowlane, powinny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia -€“ zgodnie z Ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016r., poz. 65), z zastrzeżeniem punktu d). c) Osoby, jeżeli posiadają kwalifikacje zawodowe inżyniera budownictwa i prowadzą zgodnie z prawem działalność w zakresie tego zawodu w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE, mają prawo do tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu inżyniera budownictwa tj. do świadczenia usług transgranicznych, bez konieczności uznawania kwalifikacji zawodowych, po złożeniu pisemnego oświadczenia o zamiarze świadczenia danej usługi wraz z niezbędnymi dokumentami i uzyskaniu tymczasowego wpisu do właściwej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; świadczenie usług transgranicznych podlega każdorazowo indywidualnej ocenie dokonywanej przez właściwy organ samorządu zawodowego w Rzeczpospolitej Polskiej. d) Wymienione powyżej w pkt. 3, 6, 8, osoby winne posiadać biegłą znajomość języka polskiego. Zamawiający dopuszcza zmianę tego wymogu wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia, stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. e) Wymienione powyżej w pkt. 3, 6, 8 osoby nie wyczerpują wymagań dla rzetelnego wypełnienia zobowiązań Wykonawcy i winna być traktowane jako minimalne wymogi Zamawiającego. W szczególności Zamawiający podkreśla, iż Wykonawca w toku robót winien jest zapewnić aby roboty, w szczególności roboty specjalistyczne, były wykonywane przez osoby posiadające wymagane uprawnienia zgodnie z zapisami STWiORB oraz zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. f) W przypadku składania przez Wykonawcę ofert na więcej niż jedno zadanie, Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji kierownika budowy przez jedną osobę zdolną do wykonania zamówienia, tj. posiadającą prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającą następujące kwalifikacje i doświadczenie: f) a. W przypadku składania ofert na zadania 1 i 2: - ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych; - doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót w branży sanitarnej na co najmniej trzech robotach budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej, wraz z odtworzeniem nawierzchni dróg, w ramach których wykonana była co najmniej jedna sieciowa przepompowania ścieków wraz z systemem monitoringu oraz co najmniej jedna sieciowa tłocznia ścieków wraz z systemem monitoringu. f) b. W przypadku składania oferty na zadanie 3 i odpowiednio zadanie 1 lub 2: - ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych; -€“ doświadczenie zawodowe określone odpowiednio dla wyszczególnionego zadania którego dotyczy oferta; f) c. w przypadku składania oferty na wszystkie zadania: - ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych; - doświadczenie zawodowe określone powyżej w pkt. f.a. myślnik 2 oraz jak dla zadania 3. g) W przypadku składania przez Wykonawcę ofert na więcej niż jedno zadanie, Zamawiający nie dopuszcza wykazania celem spełniania warunków udziału w postępowaniu tego samego potencjału technicznego oraz doświadczenia, z poniższymi zastrzeżeniami: - Zamawiający dla zadań 1 i 2 dopuszcza wykazanie się w okresie ostatnich 5 lat upływem terminu składnia ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonaniem jednej lub dwóch robót budowlanych związanych z budową/przebudową/rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej o długości odpowiednio dla jednej roboty min. 4,2 km, a w przypadku wykazywania się dwoma -€“ min. 2,1 km każda o wartości (łącznej) wykazywanych robót na kwotę minimum 1.300.000,00 zł brutto. - Zamawiający dla zadań 1 i 2 dopuszcza wykazanie się w okresie ostatnich 5 lat upływem terminu składnia ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonaniem jednej roboty budowlanej związanej budową /rozbudową/ przebudową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni dróg, w ramach której wykonana była co najmniej jedna sieciowa przepompowania ścieków wraz z systemem monitoringu oraz co najmniej jedna sieciowa tłocznia ścieków wraz z systemem monitoringu.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. c) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo -€“ w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji -€“ dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. Uwaga! Oświadczenie musi być złożone w oryginale. d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, z zastrzeżeniem punktu 7. Uwaga: W zakresie pozostałych dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia a wynikających z Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2016 poz. 1126) Zamawiający nie żąda ich i oprze się na wstępnym oświadczeniu złożonym przez Wykonawcę wraz z ofertą. W przypadku składania przez wykonawcę oferty na więcej niż jedną część, dla oceny braku podstaw do wykluczenia w każdej z części, w której Wykonawca złożył ofertę, wystarczającym jest złożenie dokumentów określonych powyżej w pkt. 2) od a) do d) w jednym egzemplarzu. 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej w lit. a) i b) oraz litera d) -€“ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 lit. b) niniejszej SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 1 lit a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale pkt 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 2 stosuje się. 4. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016 poz.1126). 5. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w sekcji III.3) ogłoszenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty będą niekompletne, będą zawierać błędy lub budzić wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 6. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 8. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania, tj. opublikowania Ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Dla zadania 1: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ inne dokumenty; (wykaz robót budowlanych wg wzoru załącznika nr 5 do SIWZ); b) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (wykaz urządzeń wg wzoru załącznika nr 6 do SIWZ) . c) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wykaz osób wg wzoru załącznika nr 7 do SIWZ); d) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; e) potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 1.300.000,00 zł. Dla zadania 2: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ inne dokumenty; (wykaz robót budowlanych wg wzoru załącznika nr 5 do SIWZ); b) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (wykaz urządzeń wg wzoru załącznika nr 6 do SIWZ) . c) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wykaz osób wg wzoru załącznika nr 7 do SIWZ); d) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; e) potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 1.000.000,00 zł. Dla zadania 3: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ inne dokumenty; (wykaz robót budowlanych wg wzoru załącznika nr 5 do SIWZ); b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wykaz osób wg wzoru załącznika nr 7 do SIWZ);

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, na wezwanie Zamawiającego przedłoży Wykaz urządzeń i wyposażenia jakie zamierza przyjąć do realizacji zamówienia, sporządzony według wzoru (załącznik nr 11a, 11b, 11c SIWZ) odpowiednio dla zadania 1 lub 2 lub 3 w zależności od tego na które zadanie / zadania wykonawca złoży ofertę.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Formularz ofertowy wraz z Tabelą cenową elementów robót. 2. Pełnomocnictwo do złożenia oferty w przypadku, gdy uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 3. Dowód wniesienia wadium (zgodnie z postanowieniami SIWZ zawartymi w rozdziale X. 5 SIWZ). 4. Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp - jeśli Wykonawca będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej o których mowa w sekcji III punkt 1.2) i 1.3). 5. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - wykonawca składa dokument w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

1. W postępowaniu wymagane jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert wadium, w zakresie zadania 1 i zadania 2 w wysokości: 1) Dla zadania 1 - 35.000,00 PLN (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych). 2) Dla zadania 2 -€“ 27.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych). 3) Dla zadania 3 -€“ Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu należy je wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego w ING BANK ŚLĄSKI S.A. 51 1050 1083 1000 0090 3017 7498 z dopiskiem : "Wadium -€“ SKO-EKO/K2/101/2017". 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. X punkt 3 SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej -€“ dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz -€“ oryginał dokumentu został zapakowany w odrębną kopertę i wraz z ofertą złożony w opakowaniu oznaczonym wg wytycznych zawartych w rozdziale XII pkt 8 SIWZ. Kopię dokumentu należy załączyć do oferty. 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena oferty brutto80,00
Okres gwarancji20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Dla zadania 1 i 2: § 20 Zmiany Umowy 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy, pod rygorem nieważności. 2. Istotna zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy, na podstawie której został wybrany, możliwa jest wyłącznie w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności i w zakresie określonym poniżej: 1) W przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy administracji państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak również organy i podmioty, których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy, w szczególności: a) opóźnienie wydania przez ww. organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których są zobowiązane na mocy przepisów prawa lub regulaminów, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; b) odmowa wydania przez ww. organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej w ust. 2 i o ile ich powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Wykonawcy, zmianie może ulec termin realizacji Umowy, odpowiednio do okresu trwania przeszkody/okoliczności, o której mowa powyżej, a która uniemożliwia realizację przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej treścią i w sposób należyty. 2) W przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałów ze względu na zmianę przepisów prawa -€“ możliwa jest w szczególności zmiana: sposobu wykonania, terminu realizacji Umowy i/lub Wynagrodzenia. 3) zmiany warunków dofinansowania zmieniającego terminy i zasady realizacji inwestycji, 4) zmiany kolejności wykonania części zamówienia, 5) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy (zaniechanie wykonania). Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy (za wyjątkiem przypadku określonego w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych) może nastąpić w wysokości nie wyższej niż 15 % ceny i tylko w uzasadnionych przypadkach. 6) zmiany materiałów, urządzeń i wyposażenia oferowanych przez Wykonawcę w ofercie, na modele nowszej generacji o tych samych lub wyższych parametrach, jeżeli: a) urządzenia oferowane wyszły z produkcji; b) producent urządzeń nie jest w stanie dostarczyć ich w wymaganym technologicznie terminie, mimo złożenia przez Wykonawcę zamówienia z odpowiednim wyprzedzeniem; c) nie są dla nich dostępne części zamienne lub serwisowanie w okresie opisanym w SIWZ; d) zmiana urządzenia zmniejszy koszty eksploatacyjne lub przyczyni się do innych oszczędności po stronie Zamawiającego. Zmiana ta może nastąpić jedynie po uzyskaniu pozytywnej opinii Inspektora Nadzoru i pisemnego zatwierdzenia Zamawiającego, 7) istotnych zmian w dokumentacji projektowej wynikających z potrzeb Zamawiającego lub z ogólnego postępu technologicznego 8) Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ, przez którą, na potrzeby niniejszej Umowy rozumieć się zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem niniejszej umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; b) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania Umowy zgodnie z SIWZ; c) zaistniały odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych podziemnych sieci, urządzeń lub obiektów budowlanych, d) zaistniały odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne skutkujące niemożnością realizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; e) zaistniała konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej; f) wystąpią: - roboty dodatkowe wynikające ze zmian lub usunięcia błędów w Dokumentacji projektowej na etapie realizacji, - roboty zamienne. g) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub norm w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy lub świadczenia Stron; h) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w niniejszej Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usuniecie rozbieżności i doprecyzowanie niniejszej Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony; i) zmiana zakresu powierzonego podwykonawcom, j) opóźnienia w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiającego, k) wykonanie przedmiotu Umowy jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych powyżej w pkt 8 lit. a-g możliwa jest w szczególności zmiana terminu realizacji Umowy i/lub Wynagrodzenia, zaś w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w pkt 8 lit. h-k możliwa jest zmiana terminu realizacji Umowy bez możliwości zmiany Wynagrodzenia. 3. Zmiany umowy mogą nastąpić również w przypadku zajścia okoliczności wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2- 6 ustawy Pzp, tj. 1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego; b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego; c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 2) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć; b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 3) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy; b) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców. 4) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 141 ust. 1e ustawy Pzp; 5) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej w § 8 ust. 1. 4. Przepisy art. 144 ust. 1a-1e ustawy Pzp do okoliczności wskazanych w ust. 2-3 stosuje się odpowiednio. 5. Strona występująca o zmiany postanowień niniejszej Umowy, zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności stanowiących przesłankę do zmiany. Wniosek o zmianę postanowień niniejszej Umowy musi być złożony na piśmie. 6. Wynagrodzenie za roboty zamienne, dodatkowe lub zaniechane lub inne roboty, usługi i dostawy, których konieczność wykonania lub dostawy wynikła z okoliczności, których nie dało się wcześniej przewidzieć, zostanie ustalone na podstawie protokołu konieczności uzgodnionego przez strony oraz zatwierdzonego przez Zamawiającego kosztorysu sporządzonego wg. danych wyjściowych do kosztorysowania wynikających z kosztorysu sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej, złożonego przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy. 7. W przypadku braku w kosztorysie, o którym mowa powyżej w pkt. 6 cen materiałów i sprzętu dla robót określonych zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych, ceny te zostaną ustalone wg. średnich cen publikowanych przez SEKOCENBUD z kwartału poprzedzającego podpisanie umowy, a w przypadku ich braku wg cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym. 8. W przypadku wystąpienia robót nie objętych nakładami rzeczowymi zawartymi w katalogach KNR dopuszcza się wycenę tych robót na podstawie uzgodnionej z Zamawiającym kalkulacji indywidualnej określającej nakłady jednostkowe pracy (robocizna, sprzęt) i normy zużycia materiałów. 9. W przypadkach zmian umowy, które powodują zmniejszenie lub zwiększenie zakresu świadczenia dokonanie zmian jest możliwe pod warunkiem spełnienia warunków określonych w § 5 ust 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. 2017 poz. 106). § 21 Zmiana Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy 1. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług; 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2017 poz. 847); 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - na zasadach i w sposób określony w ust. 2 - 12, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem iż zmiany nie mogą dotyczyć wskaźników przewidzianych na rok 2018, jeśli będą one znane przed podpisaniem przedmiotowej umowy. 2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących roboty do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników świadczących roboty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym roboty. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących roboty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 7. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 8. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności: 1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących roboty, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, lub 2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących roboty, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3. 9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 8 pkt 2. 10. W terminie 28 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 7, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 11. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 7. W takim przypadku przepisy ust. 8 - 10 oraz 12 stosuje się odpowiednio. 12. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Dla zadania 3 § 14 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy, pod rygorem nieważności. 2. Istotna zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy, na podstawie której został wybrany, możliwa jest wyłącznie w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności i w zakresie określonym poniżej: 1) W przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy administracji państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak również organy i podmioty, których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy, w szczególności: a) opóźnienie wydania przez ww. organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których są zobowiązane na mocy przepisów prawa lub regulaminów, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; b) odmowa wydania przez ww. organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej w ust. 2 i o ile ich powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Wykonawcy, zmianie może ulec termin realizacji Umowy, odpowiednio do okresu trwania przeszkody/okoliczności, o której mowa powyżej, a która uniemożliwia realizację przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej treścią i w sposób należyty. 2) W przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałów ze względu na zmianę przepisów prawa -€“ możliwa jest w szczególności zmiana: sposobu wykonania, terminu realizacji Umowy i/lub Wynagrodzenia. 3) zmiany warunków dofinansowania zmieniającego terminy i zasady realizacji inwestycji, 4) zmiany kolejności wykonania części zamówienia 5) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy (zaniechanie wykonania). Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy (za wyjątkiem przypadku określonego w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych) może nastąpić w wysokości nie wyższej niż 15 % ceny i tylko w uzasadnionych przypadkach. 6) zmiany materiałów, urządzeń i wyposażenia oferowanych przez Wykonawcę w ofercie, na modele nowszej generacji o tych samych lub wyższych parametrach, jeżeli: a) urządzenia oferowane wyszły z produkcji; b) producent urządzeń nie jest w stanie dostarczyć ich w wymaganym technologicznie terminie, mimo złożenia przez Wykonawcę zamówienia z odpowiednim wyprzedzeniem; c) nie są dla nich dostępne części zamienne lub serwisowanie w okresie opisanym w SIWZ; d) zmiana urządzenia zmniejszy koszty eksploatacyjne lub przyczyni się do innych oszczędności po stronie Zamawiającego. Zmiana ta może nastąpić jedynie po uzyskaniu pozytywnej opinii Inspektora Nadzoru i pisemnego zatwierdzenia Zamawiającego, 7) istotnych zmian w dokumentacji projektowej wynikających z potrzeb Zamawiającego lub z ogólnego postępu technologicznego, 8) Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ, przez którą, na potrzeby niniejszej Umowy rozumieć się zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem niniejszej umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; b) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania Umowy zgodnie z SIWZ; c) zaistniały odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych podziemnych sieci, urządzeń lub obiektów budowlanych, d) zaistniały odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne skutkujące niemożnością realizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; e) zaistniała konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej; f) wystąpią: - roboty dodatkowe wynikające ze zmian lub usunięcia błędów w Dokumentacji projektowej na etapie realizacji, - roboty zamienne. g) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub norm w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy lub świadczenia Stron; h) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w niniejszej Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usuniecie rozbieżności i doprecyzowanie niniejszej Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony; i) zmiana zakresu powierzonego podwykonawcom, j) opóźnienia w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiającego, k) wykonanie przedmiotu Umowy jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych powyżej w pkt 8 lit. a-g możliwa jest w szczególności zmiana terminu realizacji Umowy i/lub Wynagrodzenia, zaś w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w pkt 8 lit. h-k możliwa jest zmiana terminu realizacji Umowy bez możliwości zmiany Wynagrodzenia. 3. Zmiany umowy mogą nastąpić również w przypadku zajścia okoliczności wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2- 6 ustawy Pzp, tj. 1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego; b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego; c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 2) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć; b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 3) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy; b) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców. 4) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 141 ust. 1e ustawy Pzp; 5) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej w § 8 ust. 1. 4. Przepisy art. 144 ust. 1a-1e ustawy Pzp do okoliczności wskazanych w ust. 2-3 stosuje się odpowiednio. 5. Strona występująca o zmiany postanowień niniejszej Umowy, zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności stanowiących przesłankę do zmiany. Wniosek o zmianę postanowień niniejszej Umowy musi być złożony na piśmie. 6. Wynagrodzenie za roboty zamienne, dodatkowe lub zaniechane lub inne roboty, usługi i dostawy, których konieczność wykonania lub dostawy wynikła z okoliczności, których nie dało się wcześniej przewidzieć, zostanie ustalone na podstawie protokołu konieczności uzgodnionego przez strony oraz zatwierdzonego przez Zamawiającego kosztorysu sporządzonego wg. danych wyjściowych do kosztorysowania wynikających z kosztorysu złożonego przez Wykonawcę na etapie podpisania umowy, 7. W przypadku braku w kosztorysie, o którym mowa powyżej w pkt. 6 cen materiałów i sprzętu dla robót określonych zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych, ceny te zostaną ustalone wg. średnich cen publikowanych przez SEKOCENBUD z kwartału poprzedzającego podpisanie umowy, a w przypadku ich braku wg cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym, 8. W przypadku wystąpienia robót nie objętych nakładami rzeczowymi zawartymi w katalogach KNR dopuszcza się wycenę tych robót na podstawie uzgodnionej z Zamawiającym kalkulacji indywidualnej określającej nakłady jednostkowe pracy (robocizna, sprzęt) i normy zużycia materiałów. 9. W przypadkach zmian umowy, które powodują zmniejszenie lub zwiększenie zakresu świadczenia dokonanie zmian jest możliwe pod warunkiem spełnienia warunków określonych w § 5 ust 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. 2017 poz. 106).

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Wykonawca może zastrzec, że załączone do oferty dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie mogą być udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

Zastrzeżone dokumenty powinny być opatrzone napisem następującej treści: "Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa". Zaleca się umieszczenie tych dokumentów w ofercie w sposób uniemożliwiający przypadkowe zapoznanie się z ich treścią. Do oferty należy także dołączyć uzasadnienie, wraz z dowodami w którym Wykonawca wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993, Nr 47 poz. 211 z późn. zm.). Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem "tajemnica przedsiębiorstwa", lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-12-15, godzina: 11:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane:

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Zadanie 1 Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w sołectwie Ochaby - Gmina Skoczów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 1 - obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków, jej zasilaniem elektrycznym, ogrodzeniem, i dojazdem, w tym: Kanalizacja sanitarna grawitacyjna: sieć dn 200 mm 4219,3 m, sieć dn 160 mm 1431,4 m, kanalizacja sanitarna tłoczna: sieć dn 140 mm 273,3 m, Przepompownia ścieków : 1 kpl. - wydajność: pompownia P6 III Q = 30,6 m3/h wraz z przyłączami energii elektrycznej oraz dojazdami, ogrodzeniami i systemem zapewniającym ciągły bezprzewodowy monitoring pracy przepompowni oparty na technologii GPRS, kompatybilnym z istniejącym, posiadanym przez zamawiającego systemem HYDRO-NET. Zakres prac do wykonania w ramach zamówienia: a) wykonanie robót ziemnych zgodnie z dokumentacją techniczną wraz z odwodnieniem i zabezpieczeniem wykopów w czasie budowy, b) wykonanie montażu rurociągów kanalizacyjnych grawitacyjnych i tłocznych, c) wykonanie studni kanalizacyjnych, d) wykonanie przepompowni ścieków wraz z przyłączami energii elektrycznej oraz dojazdami, ogrodzeniami i systemem monitoringu, e) odtworzenie terenu po robotach kanalizacyjnych, f) odtworzenie jezdni po robotach kanalizacyjnych, g) czyszczenie wykonanych przewodów kanalizacyjnych przed przeglądem kamerą wideo dokonywanym w celu odbioru odcinka sieci -€“ przegląd pozostaje po stronie Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231300-8, 45232423-3, 45310000-3, 45100000-8, 45110000-1, 45233142-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena oferty80,00
Okres gwarancji20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2Nazwa: Zadanie 2 Rozbudowa systamu kanalizacji sanitarnej w sołectwach Międzyświeć i Wilamowice - gmina Skoczów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 2 - obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z tłocznią ścieków, jej zasilaniem elektrycznym, ogrodzeniem, i dojazdem, w tym: Kanalizacja sanitarna grawitacyjna: sieć dn 200 mm 2356,0 m, sieć dn 160 mm 551,0 m, Kanalizacja sanitarna tłoczna: sieć dn 110 mm 1013,0 m, Tłocznia ścieków : 1 kpl. - wydajność: Tłocznia P3 IVI Q = 25,0 m3/h, wraz z przyłączami energii elektrycznej oraz dojazdami, ogrodzeniami i systemem zapewniającym ciągły bezprzewodowy monitoring pracy przepompowni/ tłoczni oparty na technologii GPRS, kompatybilnym z istniejącym, posiadanym przez zamawiającego systemem HYDRO-NET. Zakres prac do wykonania w ramach zamówienia: a) wykonanie robót ziemnych zgodnie z dokumentacją techniczną wraz z odwodnieniem i zabezpieczeniem wykopów w czasie budowy, b) wykonanie montażu rurociągów kanalizacyjnych grawitacyjnych i tłocznych, c) wykonanie studni kanalizacyjnych, d) wykonanie tłoczni ścieków wraz z przyłączami energii elektrycznej oraz dojazdami, ogrodzeniami i systemem monitoringu, e) odtworzenie terenu po robotach kanalizacyjnych, f) odtworzenie jezdni po robotach kanalizacyjnych, g) czyszczenie wykonanych przewodów kanalizacyjnych przed przeglądem kamerą wideo dokonywanym w celu odbioru odcinka sieci -€“ przegląd pozostaje po stronie Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231300-8, 45232423-3, 45310000-3, 45100000-8, 45110000-1, 45233142-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena oferty brutto80,00
Okres gwarancji20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3Nazwa: Zadanie 3 Rozbudowa sieci wodociągowej w sołęctwie Ochaby - Gmina Skoczów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 3 -€“ obejmuje wykonanie sieci wodociągowej wraz z niezbędną armaturą, w tym: Sieć wodociągowa: wodociąg dn 90 mm 151,0 m, wodociąg dn 40 mm 35,5 m, armatura: Hydrant naziemny dn 80. Zakres prac do wykonania w ramach zamówienia: a) wykonanie robót ziemnych zgodnie z dokumentacją techniczną wraz z odwodnieniem i zabezpieczeniem wykopów w czasie budowy, b) wykonanie montażu rurociągów wodociągowych wraz z armaturą oraz z podsypką i obsypką, c) odtworzenie terenu po robotach wodociągowych, d) odtworzenie jezdni po robotach wodociągowych. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich materiałów oraz kompleksowa realizacja wszystkich robót zgodnie z zatwierdzonym projektem, niezależnie od tego czy były ujęte w przedmiarze robót.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231300-8, 45100000-8, 45110000-1, 45233142-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena oferty brutto80,00
Okres gwarancji20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
02.12.2020
PPHU Simar Sławomir Śliwa

Jeśli szukasz ekologicznych i wydajnych sposobów ogrzewania, sprawdź ofertę Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego SIMAR w Pl...

wielkopolskie
Inne budownictwo
28.11.2020
Pur Partner Tomasz Cybul

Pur Partner to firma specjalizująca się w izolacji natryskowej pianką poliuretanową. Ponad 10 lat doświadczenia oraz wykonane w tym cza...

lubelskie
Materiały izolacyjne
27.11.2020
HKS Lazar Sp. z o.o.

HKS LAZAR to rodzinna firma z ponad 80-letnim doświadczeniem w produkcji nowoczesnych urządzeń grzewczych. Takie produkty jak: pompy ci...

śląskie
Intalacje grzewcze
23.11.2020
Bud-Mak Tobiasz Makuła

Jesteśmy firmą inżynieryjno- techniczną. Dostarczamy usługi, materiały oraz urządzenia dla branży grzewczej i ciepłowniczej. Od początk...

świętokrzyskie
Instalacje gazowe