Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowości Stanisławice g...
Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowości Stanisławice g...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gidle
woj.


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nie


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
firmy kurierskie, Poczta Polska, dostarczenie osobiste do Zamawiającego

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowości Stanisławice gmina Gidle

Numer referencyjny: IZP.272.23.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 4

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem zamówienia jest budowa w oparciu o istniejącą dokumentację projektową sieci wodociągowej wraz z przyłączami i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczonej wraz z przyłączami oraz trzech przepompowni ścieków w miejscowości Stanisławice. Zamówienie zostało podzielone na cztery zadania, zakres poszczególnych części obejmuje: 1.1Część 1 zamówienia: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Stanisławice. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej w obrębie pasa drogi wojewódzkiej i prywatnych działek, w technologii PE w zakresie średnicy Ø125 mm i Ø90 mm wraz z przyłączami do posesji ( budynków). Łączna długość odcinka wodociągu w zakresie tego zadania wynosi L = 1112,5 m. W tym ok. 591 m rurami PE 100 Ø 125/11,4 przewiertem horyzontalnym w działkach prywatnych oraz 61,5 m przewiertami w rurach ochronnych PE Ø 225,0/20,0 mm w miejscu przekroczenia drogi wojewódzkiej nr 784 i częściowo w miejscach zbliżeń do istniejących budynków. W projekcie uwzględniono również ok 927,5 m przyłączy wodociągowych z rur ciśnieniowych PE Ø40 mm. Włączenie wybudowanego odcinka do istniejącej sieci wodociągowej Ø100mm. 1.2 Część 2 zamówienia: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Stanisławice. Przedmiotem dla tej części zamówienia jest budowa odcinka sieci wodociągowej w obrębie drogi wojewódzkiej i działek prywatnych. Odcinek o długości L= 1640 m w zakresie średnicy Ø125 mm i Ø90 mm, w tym przewiertem horyzontalnym na odcinku ok 832,5m rurami PE 100 o średnicy 125/11,5 mm działkach prywatnych oraz 24 m przewiertem w rurach ochronnych PE Ø 225/20 mm w miejscu przekroczenia drogi wojewódzkiej nr 784 i częściowo w miejscach zbliżeń do istniejących budynków. W projekcie ujęto ok 817,5 m przyłączy wodociągowych z rur ciśnieniowych PE Ø 40 mm oraz podłączenie do istniejącej sieci wodociągowej Ø 100mm. 1.3 Część 3 zamówienia: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami oraz przepompowni ścieków w miejscowości Stanisławice i Strzała -€“ zlewnia przepompowni P- 1. Przedmiotem zamówienia w części nr 3 jest budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w pasie drogi wojewódzkiej i w pasach dróg gminnych oraz budowa przepompowni ścieków P-1 zlokalizowana na działce prywatnej nr 254 obręb Stanisławice. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dla tej części zamówienia obejmuje odcinek o długości L= 909 m z rur PCV o średnicy 200 mm, oraz odcinka kanalizacji tłocznej o długości L= 813 m z rur polietylenowych o średnicy 110 mm. Przyłączy w pasie drogowym o długości 306 m z rur PCV o średnicy 160 mm, oraz przyłączy poza pasem drogowym o długości 110.5 m z rur PCV o średnicy 160 mm. Budowa przepompowni P1 -€“ Q = 6 l/s, Hp = 12,5m, ilość pomp 2szt, wraz z infrastrukturą towarzyszącą . 1.4 Część 4 zamówienia: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczonej wraz z przyłączami oraz przepompowni ścieków w miejscowości Stanisławice -€“ zlewnia przepompowni P-2 i P- 3. Przedmiotem 4 części zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w pasie drogi wojewódzkiej i w pasach dróg gminnych oraz budowa dwóch przepompowni ścieków P-2 zlokalizowanej na działce nr 143 obręb Stanisławice stanowiącej pas drogowy drogi gminnej i P-3 zlokalizowanej na działce nr 215 obręb Wygoda stanowiącej własność gminy Gidle. Długość odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wynosi L= 981,5 m, z rur PCV o średnicy Ø 200 mm oraz kanalizacji tłocznej L=230 m z rur o średnicy Ø 90 mm i L= 593,5 z rur PE o średnicy Ø 110 mm. Przyłączy w pasie drogowym o długości L= 542 m z rur PCV o średnicy 160 mm, przyłączy poza pasem drogowym o długości L= 177 m z rur PCV o średnicy 160 mm. Budowa dwóch przepompowni ścieków P2 -€“ Q = 6 l/s, Hp = 11,7m, ilość pomp 2 szt. i P3 -€“ Q = 4 l/s, Hp = 5,7m, ilość pomp 2 szt. wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

II.5) Główny kod CPV: 45231000-5

Dodatkowe kody CPV: 45232400-6, 45232411-6, 45232423-3, 45232150-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2018-05-25
2018-11-20

II.9) Informacje dodatkowe:SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
c1) tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone co najmniej: - dla części 1 zamówienia: co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie sieci wodociągowej o wartości co najmniej 550.000,00 złotych brutto (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych). - dla części 2 zamówienia: co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie sieci wodociągowej o wartości co najmniej 650.000,00 złotych brutto (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych). - dla części 3 zamówienia: co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej o wartości co najmniej 1.000.000,00 złotych brutto (słownie: jeden milion złotych). - dla części 4 zamówienia: co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej o wartości co najmniej 1.550.000,00 złotych brutto (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy) c2) tj. dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym: -€˘ przynajmniej 1 osoba pełniąca funkcje kierownik budowy branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych dla cześć 1,2,3,4 zamówienia, -€˘ przynajmniej 1 osoba posiadającej uprawnienia do kierowania robotami i budowlanymi o specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych dla cześć 1,2,3,4 zamówienia, -€˘ przynajmniej 1 osoba pełniąca funkcje kierownika robot mająca uprawnienia budowlane w specjalności drogowej dla cześć 1,2,3,4 zamówienia, Każda z ww. osób powinna posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalności: warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej po jednej osobie posiadającej ww. wymienione uprawnienia oraz doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalności. Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosownie do przepisu art. 12 a ustawy Prawo budowlane oraz przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394).

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1). zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzającego że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłaty tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnymi , w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców. 2). zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłaty tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców. 3). W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o które mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia- oryginał dokumentu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Wykaz robot budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów ma rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów inne dokumenty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone: Zakres referencji i innych dokumentów musi potwierdzać spełnianie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale V ust. 1 pkt 1) lit. c 1 SIWZ. -Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców. 2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych ,uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zakres ww. dokumentów musi potwierdzać spełnianie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale V ust. 1 pkt 1) lit. c2 i SIWZ. Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 5 do SWIZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w Rozdziale VII ust. 1 pkt. 1) i 2) SIWZ. 1). Składa dokumenty lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzając, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnymi, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienia, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2). Dokumenty, o których mowa w pkt. 1). pkt. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia ofert. 3). Dokumenty o których mowa w pkt. 1). pkt. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4). Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1. niniejszego rozdziału SIWZ, zastępuje się je dokumentami zawierającymi odpowiednio oświadczenia Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentowania, lub oświadczenia osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone prze notariusza lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt. 2) niniejszego rozdziału SIWZ stosuje się. 4. Korzystanie z zasobów innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów (dot. warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w Rozdziale V ust. 1 pkt. 2 lit. c1 i c2 SIWZ niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia -€“ dokument ten (np. zobowiązanie) zobowiązany będzie złożyć na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (oceniona jako najkorzystniejszą). a) Z dokumentu (np. zobowiązania), o którym mowa w pkt. 2) niniejszego rozdziału musi wynikać w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 3). Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-€“22. 4). W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (Rozdział V SIWZ ust. 1 pkt. 1 lit. c1 i c2), Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane - podwykonawstwo. 5). Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa powyżej nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału. 6). Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w Rozdział V SIWZ ust. 1 pkt. 1 lit. c1 i c2 polega na zdolnościach innych podmiotów, na zasadach określonych powyżej, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy (Rozdział VI ust.1 pkt.1 i pkt.2 SIWZ). 7). Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (oceniona jako najkorzystniejsza), na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć oświadczenia i dokumenty podmiotu, na zdolności którego Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania tego podmiotu (dokumenty wskazane w Rozdziale VII ust. 1 pkt 1 i 2). Wykonawca zobowiązany będzie również złożyć dokumenty tego podmiotu potwierdzające spełnia warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności lub sytuacji, na których Wykonawca polegał w celu wykazania spełniania tych warunków. 6.Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu. Uwaga: Podpisem jest: złożony własnoręcznie naniesiony znak, z którego można odczytać co najmniej nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska (podpis skrócony) to znak musi być uzupełniony napisem (npw formie pieczątki), z którego można odczytać co najmniej nazwisko podpisującego.

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: a) dla części 1 w wysokości: 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych i 00/100). b) dla części 2 w wysokości: 17.000,00 zł. (słownie: siedemnaście tysięcy złotych i 00/100). c) dla części 3 w wysokości: 40.000,00 zł. (słownie: czterdzieści tysięcy złotych i 00/100). d) dla części 4 w wysokości: 50.000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, -gwarancjach ubezpieczeniowych, -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 359 ze zm.). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert dołączając dowód jego wniesienie do składanej oferty. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Żytnie o/ Gidle, nr konta: 92 8267 1019 2101 0000 0127 0002 z adnotacją: "Wadium -€“ Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowości Stanisławice gmina Gidle" 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 6. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio do oferty. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty wraz z załącznikami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów). 7. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 11. lit. a) niniejszego rozdziału SIWZ. 8. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z zapisem pkt 7. niniejszego rozdziału SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami: a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę, jako najkorzystniejszej, b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmowi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; - nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12. Wszelkie spory wynikające z wniesionego wadium rozpatrywał będzie wg prawa polskiego sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Załącznik nr 6 do SIWZ Cześć I zamówienia - Wzór - U M O W A -€Ś....../2017 Nr IZPZ.272......2017 zawarta w dniu -€Ś................2017 r. w Gidlach pomiędzy 1. Gminą Gidle z siedzibą w Gidlach, przy ul. Pławińska 22, 97-540 Gidle, NIP 722-22-60-381, zwaną w treści umowy "Zamawiającym" reprezentowaną przez: -€˘ Janusza Pachulskiego -€“ Wójta Gminy Gidle, przy kontrasygnacie: -€˘ Ireny Rak -€“ Skarbnika Gminy Gidle, a 2. -€Ś......................................, NIP.......................REGON..................................................zwany w treści umowy "Wykonawcą" reprezentowanym przez: -€˘ -€Ś.......................................- ........................ -€˘ ..........................................-.......................... w realizacji zamówienia publicznego udzielonego w trybie art. 39 ustawy z dnia 29stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r poz 1579) na ,,Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowości Stanisławice gmina Gidle" -€“ część 1 zamówienia Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Stanisławice § 1. Przedmiot umowy 1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stanisławice gmina Gidle. 1.1.1 Niniejsze zadanie na budową sieci wodociągowej w msc. Stanisławice obejmuje wykonanie następujących rodzajów robót: Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej w obrębie pasa drogi wojewódzkiej i prywatnych działek, w technologii PE w zakresie średnicy Ø125 mm i Ø90 mm wraz z przyłączami do posesji ( budynków). Łączna długość odcinka wodociągu w zakresie tego zadania wynosi L = 1112,5 m. W tym ok. 591 m rurami PE 100 Ø 125/11,4 przewiertem horyzontalnym w działkach prywatnych oraz 61,5 m przewiertami w rurach ochronnych PE Ø 225,0/20,0 mm w miejscu przekroczenia drogi wojewódzkiej nr 784 i częściowo w miejscach zbliżeń do istniejących budynków. W projekcie uwzględniono również ok 927,5 m przyłączy wodociągowych z rur ciśnieniowych PE Ø40 mm. Włączenie wybudowanego odcinka do istniejącej sieci wodociągowej Ø100mm. 1.1.2 W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany również do: a) udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres -€Ś-€Ś-€Ś-€Ś-€Ś miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót ( okres gwarancji uzależniony od wpisu zamieszczonego w formularzu ofertowym Wykonawcy); b) zapewnienia na własny koszt obsługi geodezyjnej realizacji inwestycji; c) wykonania na własny koszt inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zatwierdzonej w PODGiK w 3 egzemplarzach; d) przedstawienia do akceptacji przed przystąpieniem do robót aprobat technicznych, certyfikatów, świadectw dopuszczalności na wbudowane urządzenia i materiały budowlane; e) przedstawienia protokołów badań wszystkich przewodów w zakresie szczelności, badań gruntu (wskaźnik zagęszczenia); f) przedstawienia do zaakceptowania na piśmie dokumentacji techniczno -€“ ruchowej (DTR) przepompowni ścieków przed jej montażem; g) przedstawienia protokołów badań wszystkich przewodów w zakresie szczelności na eksfiltracje ścieków do gruntu i filtracje wód gruntowych do kanału, badań gruntu (wskaźnik zagęszczenia) i instalacji elektrycznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania ww. badań w trakcie procedur odbiorowych. W przypadku niezgodności wyników badań, Zamawiający obciąży kosztem wykonanych badań sprawdzających Wykonawcę robót; h) Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej i zebranie niezbędnych informacji do sporządzenia ofert; i) Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z zakresem rzeczowym ujętym w opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia; j) prowadzenia robót zgodnie z obowiązującym prawe budowlanym, dokumentacją budowy i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych; k) dokonania napraw wszelkich zniszczeń na własny koszt, swoim staraniem i w ramach niniejszego zamówienia, l) odtworzenia uszkodzonych lub zniszczonych punktów geodezyjnych na własny koszt; ł) zamówienie powinno być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno -€“ budowlanymi, normami i wytycznymi, z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, odpowiadających wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w ustawie "Prawo Budowlane", tj. posiadających certyfikat; m) zapewnienia przejezdności dróg i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza placem budowy, a w szczególności zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych zapewniając bezpieczne dojścia i dojazdy do istniejących posesji; n) uzgodnienia z zarządcami dróg, w pasie których będą prowadzone roboty budowlane; o) oznakowanie i właściwe zabezpieczenie terenu budowy i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu; p) dokonania rozruchu technologicznego wybudowanych pompowni oraz wykonanie instrukcji obsługi dotyczy zadania nr 3 i 4); r) sporządzenie przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy lecz nie później niż w dniu jej podpisania harmonogramu prac, które będą stanowiły integralną część umowy; s) wszystkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w dokumentacji przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard; t) jeśli w opisie przedmiotu zamówienia lub dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty oraz pochodzenie urządzeń i materiałów należy je traktować jako propozycje projektanta. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Ponadto zamienne materiały lub urządzenia przyjęte do wyceny: winny spełniać funkcję, jakiej maja służyć, winny być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, aby zespół urządzeń dawał zamierzony (zaprojektowany) efekt, nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu robót budowlanych. Zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały/urządzenia spełniają wymagania określone prze Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie praw wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia może stanowić podstawę podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności; u) każda zmiana technologii wykonania robót z inicjatywy Wykonawcy wymaga akceptacji Zamawiającego. Koszt wprowadzenia zmian obciąża Wykonawcę; w) szczegółowy zakres robót do wykonania zawierają załączone do SIWZ: projekt budowlany, szczegółowa specyfikacja techniczna, przedmiar robót ( przedmiar robót ma charakter pomocniczy). Przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie w/w dokumentów zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Wykonawca winien uwzględnić w wycenie wszystkie elementy zawarte w dokumentacji projektowej -€“ w przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a dokumentami pomocniczymi (tj.- przedmiar robót) przesądza zapis w dokumentacji projektowej; 2. Wymagania o których mowa w art. 29 ust. 3a Prawa zamówień publicznych. 2.1. Na podstawie art. 29 ust. 3a. "Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. 2.2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, b) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 2.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 2.4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000,00 PLN za każdy taki przypadek. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.1. czynności. 2.5 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 3. Inne informacje 1.Ewentualny nadmiar urobku po zabudowie sieci i uzbrojenia odwieźć na miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Gminy Gidle. 2.Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia inspekcji telewizyjnej wykonanych kanałów pod kątem prawidłowego wykonania. W przypadku wykrycia nieprawidłowości w wykonaniu przedmiotu zamówienia Zamawiający zleci wykonanie inspekcji sprawdzających a kosztami obciąży Wykonawcę do momentu stwierdzenia prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Zamówienie będzie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w który wpisuje się operację typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania " Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii". Cel planowanej operacji: Poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości Stanisławice poprzez umożliwienie zaopatrzenia w wodę dobrej jakości i wystarczającej ilości poprzez budowę wodociągu oraz zapewnienie dostępu do kanalizacji sanitarnej poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej. § 2. Termin wykonania zamówienia 1. Termin rozpoczęcia robot - z datą protokolarnego przekazania terenu budowy 2. W terminie: wykonanie przedmiotu zamówienia termin realizacji ustala się do dnia: 25.05.2018 r. 3. Zakres rzeczowy robot będzie realizowany zgodnie harmonogramem prac dostarczonym przez Wykonawcę , który stanowi integralna część niniejszej umowy. 4. Termin wykonania poszczególnych elementów, które mogą stanowić element odbioru częściowego określa harmonogram rzeczowo -€“ terminowo -€“ finansowy. 4. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. § 3. Obowiązki Zamawiającego 1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot wraz z dziennikiem budowy wyłącznie na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej posiadającą obowiązujące prawem zgody na realizację w postaci decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia rozpoczęcia robot budowlanych; 2) Zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego; 3) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania; 4) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. § 4 Obowiązki Wykonawcy 1. Osoba odpowiedzialna ze strony Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy -€“ 1.1. Kierownik robot branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych- nr uprawnień -€Ś-€Ś-€Ś... , Tel: -€Ś-€Ś-€Ś... 2. Osoba odpowiedzialna ze strony Zamawiającego za realizację przedmiotu umowy 2.1 Inspektor nadzoru branży sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych - -€Ś-€Ś-€Ś-€Ś-€Ś.. nr uprawnień -€Ś-€Ś-€Ś-€Ś-€Ś.tel: -€Ś-€Ś-€Ś-€Ś-€Ś-€Ś. 3. Na dzień podpisania umowy Wykonawca dostarczy: a) kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia osób jako kierowników budowy oraz robot z § 4. pkt.1, ppkt. 1.1,- wzoru umowy wraz z ważnym zaświadczeniem z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, b) harmonogram rzeczowo -€“ terminowo- finansowy uwzględniający wykonanie całego zakresu robót stanowiącego przedmiot zamówienia, z podaniem terminów realizacji poszczególnych elementów. Elementy wyszczególnione w harmonogramie mogą stanowić przedmiot odbioru częściowego. Harmonogram stanowił będzie załącznik nr 1 do niniejszej umowy. c) kosztorys ofertowym opracowany metoda kalkulacji szczegółowej, który będzie miała charakter pomocniczy i służył będzie do obliczenia wynagrodzenia wykonawcy w przypadku ewentualnego odstąpienia od umowy lub wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych określonych w srt. 144 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp lub zaniechania wykonania pewnych robót. Suma cen w przedkładanych przez wykonawcę kosztorysach ofertowych musi być równa cenie zaproponowanej w ofercie . do kosztorysów wykonawca dołączy zestawienie założeń wyjściowych do kosztorysowania, obejmujące: ceny jednostkowe materiałów, czynniki produkcji, stawkę roboczogodziny, koszty pośrednie, zyski wykonawcy, koszty zakupu materiałów oraz stawki jednostkowe pracy sprzętu. Kosztorys ofertowy będzie stanowił załącznik nr 2 do niniejszej umowy. d) zabezpieczeniem umowy -€“ oryginał 4. Wykonawca od chwili rozpoczęcia robot do czasu przekazania Zamawiającemu ponosi całkowitą odpowiedzialność za roboty oraz wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie realizacji robot lub przy usuwaniu usterek, ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz ponosi ryzyko likwidacji skutków zdarzeń losowych zaistniałych na terenie budowy. 5. Stosowane do budowy materiały powinny podlegać kwalifikacji i kontroli jakości stosownie do obowiązujących przepisów, posiadać świadectwa jakości i certyfikaty, odpowiadać dokumentacji projektowej pod względem gwarantującym jakość. Na każde żądanie Zamawiającego materiały te mogą być poddane konkretnym badaniom w miejscu produkcji, na placu budowy lub też w określonych przez Zamawiającego miejscach. 6. Jeżeli Zamawiający zarządzi badania, które nie były przewidziane w projekcie -€“umowie, zaś wyniki tych badań wykażą, że materiały bądź wykonawstwo są niezgodne z umową -€“ koszty tych zleconych badań obciążają Wykonawcę. Jeżeli wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonawstwo są zgodne z umową -€“ koszty badań obciążają Zamawiającego. 7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo na budowie oraz oznakowanie robot i utrudnień związanych z wykonywanymi robotami w obrębie placu budowy od daty przejęcia terenu budowy do daty końcowego odbioru. 8. Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji; 9. Jako wytwarzający odpady -€“ do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw: 1) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 519 z poźn. zm.), 2) Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1987 z poźn. zm.), 3) Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie. 10. Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę ppoż. i dozór mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robot na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami; 11.Terminowego wykonania przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy; 12. Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robot i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy; 13. Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów; 14. Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy; 15. Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robot i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot; 16. Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robot, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji; 17. Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze; 18. Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robot w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia; 19. Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości; 20. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robot lub termin zakończenia robot; 21. Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami i wykonywania przedmiotu umowy osoby wskazane w ofercie Wykonawcy. § 5. Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenie 1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie całość zamówienia/robot ustala się na kwotę brutto -€Ś............................... .................... zł (słownie:.....................................................................................................................), łącznie z podatkiem VAT zgodnie z przedstawioną ofertą w tym ... % VAT tj. ...............zł..(słownie -€Ś..........................................................................................). 2. Warunki płatności: zapłata za wykonane roboty nastąpi po protokolarnym odbiorze robot budowlanych, fakturą w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. 3. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia objętego SIWZ, umową, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 5. Rozliczenie wynagrodzenia nastąpi fakturą końcową. Wraz z fakturą końcową Wykonawca składa oświadczenie następującej treści: ,,Oświadczam, że w realizacji inwestycji uczestniczyli następujący podwykonawcy -€Ś........i dalsi podwykonawcy, wszystkie roszczenia finansowe związane z realizacją inwestycji zostały zaspokojone przed dniem złożenia faktury". 6. Wynagrodzenie uwzględnia wynagrodzenie za wszystkie obowiązki Wykonawcy oraz koszty określone w rozdziale XIII specyfikacji niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z technicznymi warunkami wykonania i odbioru robot. 7. Wynagrodzenie Wykonawcy jest niezmienne bez względu na zmiany poziomu cen materiałów, cen najmu sprzętu budowlanego i stawek robocizny, jakie kształtować się będą w okresie realizacji przedmiotu umowy. 8. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia za wykonanie rozmiarów rzeczowych będących przedmiotem umowy zgodnie z treścią art. 632 § 1 kc. 9. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne jest na rachunek wykonawcy w banku ......................................w terminie 30 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego. §6. Roboty dodatkowe 1. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, tj. w sytuacji konieczności zlecenia wykonawcy wykonania dodatkowych robót budowlanych, nieobjętych przedmiotem niniejszej umowy i wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia podstawowego, o ile staną się one niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy. 2. Rozpoczęcie wykonywania dodatkowych robót budowlanych może nastąpić po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie. Podstawę do podpisania aneksu stanowił będzie protokół konieczności potwierdzony przez inspektora nadzoru i kierownika budowy oraz zatwierdzony przez Strony umowy. Protokół ten musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp. Rozpoczęcie wykonywania tych robót musi być poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisującej te roboty. Dokumentacja musi być zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi. 3. Rozliczenie dodatkowych robót budowlanych, o których mowa w niniejszym paragrafie odbywało się będzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru. Faktury regulowane będą w terminie 30 dniu od daty otrzymania przez Zamawiającego faktur, protokołu odbioru wykonanych robót oraz kosztorysu wykonawczego w oparciu o następujące założenia: 1) Ceny czynników produkcji (R, M, S, Kp, Z) zostaną przyjęte na podstawie stawek i wskaźników zastosowanych w kosztorysach ofertowych, o których mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, a ilość robót zgodnie z rzeczywistym obmiarem, 2) W przypadku gdy danej roboty nie będzie można rozliczyć w oparciu o zapisy ust. 3 pkt 1 niniejszego paragrafu , brakujące czynniki produkcji zostaną przyjete z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie ) za okres ich wbudowania. 3) Podstawa do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysie ofertowym, a w przypadku ich braku odpowiednie pozycje KNR-ów. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostaną KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. § 7. Odbiory 1. Strony zgodnie postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową . 2. Odbiorowi częściowemu będą podlegały roboty budowlane wykonane w danym okresie, odbiór tych robót nastąpi w terminie nie dłuższym niż 7 dni. Roboty budowlane podlegające odbiorowi częściowemu Wykonawca zgłosi wpisem do Dziennika Budowy, a Zamawiający dokona ich odbioru , tak aby nie spowodować przerwy w realizacji przedmiotu umowy. Dla dokonania odbioru częściowego Wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbędne dokumenty w szczególności świadectwa jakości, atesty, certyfikaty, protokoły z badań i sprawdzeń dotyczące odbieranych elementów. 3. Stosowany będzie następujący tok odbioru końcowego robót: a) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robot budowlanych, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego; b) Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do obioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robot, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robot) potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 4. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty: a) dziennik budowy; b) geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą; c) dokumentację powykonawczą, w tym kosztorys powykonawczy, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach; d) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami; e) oświadczenie Kierownika budowy (robot) o zgodności wykonania robot z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami; f) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robot); g) pozostałe dokumenty w szczególności autoryzacje i deklaracje zgodności producenta potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. 5. Zamawiające odstąpi od rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w przypadku nie złożenia kompletu dokumentów wraz ze zgłoszeniem lub w przypadku braku kompletnych dokumentów; 6. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru, w terminie 14 dni od zgłoszenia zgodnego zapisami niniejszego paragrafu; 7. Za datę zakończenia przez Wykonawcę realizacji zamówienia uznaje się datę protokolarnego odbioru robót i złożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. 8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: a) jeżeli wady nadają się do usunięcia i umożliwiają użytkowanie obiektu Zamawiający wyznaczy termin usunięcia usterek; b) jeżeli wady nadają się do usunięcia, a uniemożliwiają użytkowanie obiektu Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; c) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, a umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie, d) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia a uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub zażądać wykonanie przedmiotu odbioru po raz drugi. 9. Zamawiający określi przy odbiorze robot termin usunięcia ewentualnych usterek, niedoróbek i wad. 10. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu podjęcia przerwanych czynności odbioru. 11. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy. § 8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1. Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy o wartości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, tj. ............zł. w formie......................., 2. W przypadku należytego wykonania przedmiotu umowy 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolniona w ciągu 30 dni po ostatecznym, bezusterkowym odbiorze robot, a pozostała część, tj. 30% zabezpieczenia zostanie zatrzymana w celu pokrycia ewentualnych roszczeń w ramach rękojmi za wady i zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi. 3. Jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmiana terminu wykonania umowy w § 2 ust. 2 Wykonawca zobowiązany jest uaktualnić wniesione zabezpieczenie na dzień podpisania aneksu. 4. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawca do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 5. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wpłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 6. Wpłata, o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. § 9. Rozliczenie robót 1. Rozliczenie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi i faktura końcową określającymi wartość wykonanych robót przy zastosowaniu aktualnie obowiązującej stawki podatku VAT. 2. Faktury częściowe wystawiane będą po odebraniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonanych elementów robót określonych w harmonogramie rzeczowo -€“ terminowo- finansowym, o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy. Podstawą wystawienia faktury częściowej jest bezusterkowy protokół odbioru częściowego z wyszczególnionymi elementami scalonymi robót jakich dotyczy. Wykonawca może wystawić faktury częściowe do wysokości 80 % wartości wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. 3. Faktury częściowe regulowane będą w terminie 30 -€“ dniowym od daty ich otrzymania przez Zamawiającego wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu. 4. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcowa wystawiona na podstawie protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa będzie płatna w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury i dokumentów, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu . 5. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi przelewem na konto wykonawcy wskazane w wystawionych fakturach. 6. W przypadku udziału zaakceptowanych przez Zamawiającego podwykonawców w realizacji przedmiotu niniejszej umowy do wystawionej faktury Wykonawca zobowiązany będzie załączyć następujące dokumenty: 1) Protokół odbioru wykonanych w danym okresie robót z wyszczególnieniem wydzielonych elementów robót budowlanych wykonanych przez Podwykonawców lub do którego dołączone będą protokoły odbioru części robót wykonanych prze Podwykonawców w ramach odbieranego zakresu robót; 2) Kopie faktu VAT lub rachunków, potwierdzone za zgodność z oryginałem prze Wykonawcę, wystawione przez Podwykonawców za wykonane przez nich roboty budowlane, dostawy lub usługi; 3) Dowody dokonania zapłaty Podwykonawca należności wynikających z przedłożonych kopii faktur VAT lub rachunków wystawionych na rzecz Wykonawcy. 4) Oświadczenia podwykonawców o otrzymaniu całej należności z wystawionych faktur VAT lub rachunków. 7. Za datę dokonania zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 8. Przez Podwykonawców o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu rozumie się także dalszych podwykonawców. 9. W przypadku nieprzedstawienia dokumentów o których mowa w ust 6 niniejszego paragrafu zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania płatności wynikającej z przedłożonej faktury i ponownego naliczenia 30-dniowego terminu płatności od momentu przedstawienia przez Wykonawcę brakujących dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego płatności od czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu nie będzie skutkowało nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcę do żądania zapłaty odsetek. § 9. Kary umowne 1. Strony ustalają następujące kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 1) Wykonawca zapłaci kary umowne: a) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, b) za opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przez Zamawiającego przy odbiorze lub w ramach rękojmi i gwarancji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego do usunięcia wad, c) W przypadku wystąpienia w wykonywanych robotach wad nie dających się usunąć, a umożliwiających eksploatację obiektu Zamawiający pomniejszy należne wynagrodzenia Wykonawcy o stopień zmniejszenia wartości robot ustalony w porozumieniu stron, a w przypadku braku porozumienia - oszacowany przez biegłego. Koszty biegłego pokrywa ta strona, której propozycja porozumienia stanowi większą różnicę w stosunku do wartości wyliczonej przez biegłego. W sytuacji powołania biegłego zamawiający ma prawo wstrzymać 5% wartości wynagrodzenia za przedmiot umowy do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia biegłego d) Za roboty lub elementy robót posiadające wady uniemożliwiające użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający odmówi dokonania odbioru końcowego, do dnia usunięcia wad pozwalających na użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem. e) Wady w wykonywanych robotach, stwierdzone podczas odbioru końcowego lub w okresie rękojmi dające się usunąć Wykonawca usunie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. 3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego. 4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych bezpośrednio z faktury za wykonane prace. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego przewyższającego wartość kar umownych, do pełnej wysokości szkody. 6. W ramach robot budowlanych Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu z tytułu: a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego. b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu mowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, bez uprzedniej akceptacji jej postanowień przez Zamawiającego w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii każdej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego. d) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego. 7. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 12 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000,00 PLN za każdy taki przypadek. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osob wykonujących wskazane w punkcie § 12 czynności. § 10. Umowne prawo odstąpienia od umowy 1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli: 1) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub likwidacja jego firmy, 2) zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne wobec Wykonawcy. 3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robot w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu budowy, pomimo wezwania przez Zamawiającego. 4) Jeżeli Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umową i dokumentacją techniczną lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, albo przerwał roboty bez uzasadnionych powodów i przerwa ta trwa co najmniej 5 dni. 2. W przypadku odstąpienia od umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 7 ulega utracie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w oparciu o art.145 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. § 11. Umowy o podwykonawstwo 1. Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane. 2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 2.1. W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robot budowlanych lub usług. 2.2.Zamawiający może żądać informacji, o których mowa w ust. 2 pkt. 2.1, w przypadku zamówień na dostawy, usługi inne niż dotyczące usług, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, lub zamówień od dostawców uczestniczących w realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi. 2.3.Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 4. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 5. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się wobec dalszych podwykonawców, jeżeli zamawiający przewidział to w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 7. Wykonawca oświadcza, iż do realizacji przedmiotu umowy nie zatrudni podwykonawców lub w celu sprawnego wykonania robot i zapewnienia dobrej ich jakości Wykonawca oświadcza iż zatrudni Podwykonawców. Wykonawca oświadcza, że podwykonawcom zostanie powierzony następujący zakres prac: nazwa podwykonawcy (NIP, -€Ś.) -€Ś-€Ś-€Ś-€Ś. zakres prac powierzonych do wykonania podwykonawcy-€Ś-€Ś-€Ś-€Ś-€Ś.. 8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za właściwe i terminowe wykonanie całego przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo realizowanych zobowiązań wynikających z umów o podwykonawstwo. 9. Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumieją w formie pisemnej umowy o charakterze odpłatnym, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część niniejszej umowy, z co najmniej jednym innym podmiotem (podwykonawcą), a także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 10.W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zatrudnić podwykonawców (dalszych podwykonawców) do realizacji przedmiotu umowy - zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego. W przypadku ujawnienia się podwykonawców na etapie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia stosownego aneksu do umowy wskazującego część zamówienia, która zostanie powierzona Podwykonawcy do realizacji. Przepis ust. 11 i następne stosuje się odpowiednio. 11.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 11.1. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dnia od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 11.2. Zamawiający, w terminie 14 roboczych od daty wpływu do Urzędu Gminy w Gidlach zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w niniejszym ust. 11 pkt. 11.1. 11.3. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z ust. 11 pkt. 11.2., uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 12.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 12.1. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z ust. 11 pkt. 11.2. zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa ust. 11 pkt. 11.2. ppkt. 1-2. 12.2.Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z ust. 11 pkt. 11.2. uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 13.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zadaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstw o wartości większej niż 50 000 zł. 14. W przypadku, o którym mowa w ust. 13, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 11 pkt. 11.1. Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 15. Przepisy ust. 11-15 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian projektu umowy o podwykonawstwo oraz zmian umowy o podwykonawstwo. 16.Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwie, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 17.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16 niniejszego paragrafu, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi. 18.Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 19.Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obwiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 17 niniejszego paragrafu Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 od dnia doręczenia tej informacji. 20.W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 19 niniejszego paragrafu, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 4) Koszt obsługi depozytu sądowego ponosi Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca. 21.W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 17 niniejszego paragrafu, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 22.Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 17 niniejszego paragrafu, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia do umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 23. Przedstawione obowiązki nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów- Kodeksu cywilnego. 24.W przypadku zamówień na roboty budowlane, których termin wykonania jest dłuższy niż 12 miesięcy, umowa przewiduje zapłatę: - wynagrodzenia należnego wykonawcy w częściach- warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnej części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 143c ust.1 Pzp, biorącym udział w realizacji odebranych robot budowlanych. 24.1. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 24 wstrzymuje się odpowiednio: a) wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane: -w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 25.W przypadku, o którym mowa w ust. 24 Zamawiający wskazuje wartość ostatniej części wynagrodzenia na 10 % wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 26.W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robot Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą, które nie mogą być późniejsze niż termin złożenia faktury przez Wykonawcę Zamawiającemu. 27.Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 6471 § 5 kc i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robot, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania. Dowód rozliczenia z Podwykonawcą, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu. Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z płatności przysługującej Wykonawcy. 28.W przypadkach, o których mowa w § 10 ust. 12 i 13 przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo. § 12. Gwarancja jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres -€Ś.. m-cy, od daty odbioru końcowego. 2. Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek na własny koszt i w ustalonym terminie z Zamawiającym jednak nie dłużej niż 7 dni od daty zgłoszenia. 3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za: -€˘ wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robot, -€˘ usunięcie wad stwierdzonych w trakcie wykonawstwa, w toku czynności odbioru i ujawnione w okresie gwarancji. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. 5. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji na przedmiot zamówienia. § 13. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Prawa zamówień publicznych. 1. Na podstawie art. 29 ust. 3a. "Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. 2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1. Czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000,00 PLN za każdy taki przypadek. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1. czynności. 5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. § 14. Zmiana umowy 1.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy i określa następujące warunki takich zmian: 1) Termin realizacji przedmiotu umowy w przypadku: a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania termin realizacji przedmiotu zamówienia. b) zmiany powszechnie obowiązującego prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy po dacie jej podpisania, c) zaistniałych warunków geologicznych, terenowych, archeologicznych, wodnych, np. niewypałów, niewybuchów, wykopalisk archeologicznych, utrudniających wykonanie umowy, d) opóźnienia w uzyskaniu od organów administracji wymaganych decyzji, zgód, zezwoleń lub odmowa ich wydania. e) wstrzymania przez Zamawiającego robot nie wynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy. Nie dotyczy to okoliczności wstrzymania robot przez inspektora nadzoru Zamawiającego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę. f) konieczności wykonania robot zamiennych, dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, 2) W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionego w literach a-f), termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności. 3) Wysokość ceny ryczałtowej brutto w przypadku: a )zmiany stawki podatku VAT dla robot objętych przedmiotem zamówienia. 4) Formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy - zgodnie z art. 149, ust. 1Pzp. 5) Rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz przedłużenia terminu udzielonej gwarancji w przypadku zaproponowania takiego rozwiązania przez Wykonawcę. 6) Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, po spełnieniu warunków określonych w § 10-wzoru umowy. 7) Dołączenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy po spełnieniu warunków określonych w § 10-wzoru umowy. 8) Jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art.144 ust.1 pkt. od 2) do 6) ustawy Prawo zamówień publicznych 9) Zmiana kierownika budowy, kierowników robot bądź inspektorów nadzoru w przypadku śmierci, choroby, rezygnacji, zwolnienia pracownika lub innych zdarzeń losowych, dotyczących w/w osób. W przypadku zmiany nowych kierowników budowy bądź robot osoba ta musi spełnić wymagania określone w SIWZ dla tych osób. 10) Jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmiana terminu wykonania umowy w § 2 ust. 2 -€“ wzór umowy, Wykonawca zobowiązany jest uaktualnić wniesione zabezpieczenie na dzień podpisania aneksu. 11) Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie. § 15. Postanowienia końcowe 1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 2. Dokonanie zmian w niniejszej umowie wymaga podpisania aneksu. 3.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1579). ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z poźn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej § 16 Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egz. dla każdej ze stron. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

1. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza, wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego jej wykonania w wysokości 10% ceny ofertowej brutto, przedstawionej przez Wykonawcę. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy w Żytnie O/Gidle, nr konta: 92 8267 1019 2101 0000 0127 0002 z adnotacja: " Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowości Stanisławice gmina Gidle" b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości sposób przekazania: przelewem na rachunek wskazany przez Zamawiającego. 4. W przypadku należytego wykonania przedmiotu umowy 70 % zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po ostatecznym, bezusterkowym odbiorze robot, a pozostała część, tj. 30 % zabezpieczenia zostanie zatrzymane w celu pokrycia ewentualnych roszczeń w ramach rękojmi za wady i zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi. 5. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 6. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wpłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 7. Wpłata, o której mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy i określa następujące warunki takich zmian: 1) Termin realizacji przedmiotu umowy w przypadku: a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia. b) zmiany powszechnie obowiązującego prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy po dacie jej podpisania, c) zaistniałych warunków geologicznych, terenowych, archeologicznych, wodnych, np. niewypałów, niewybuchów, wykopalisk archeologicznych, utrudniających wykonanie umowy, d) opóźnienia w uzyskaniu od organów administracji wymaganych decyzji, zgód, zezwoleń lub odmowa ich wydania. e) wstrzymania przez Zamawiającego robot nie wynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy. Nie dotyczy to okoliczności wstrzymania robot przez inspektora nadzoru Zamawiającego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę. f) konieczności wykonania robot zamiennych, dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, 2) W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionego w literach a-f), termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności. 3) Wysokość ceny ryczałtowej brutto w przypadku: a) zmiany stawki podatku VAT dla robot objętych przedmiotem zamówienia. 4) Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art. 149, ust. 1 Pzp. 5) Rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz przedłużenia terminu udzielonej gwarancji w przypadku zaproponowania takiego rozwiązania przez Wykonawcę. 6) Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, po spełnieniu warunków określonych w § 10-wzoru umowy. 7) Dołączenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy po spełnieniu warunków określonych w § 10-wzoru umowy. 8) Jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art.144 ust.1 pkt. od 2) do 6) ustawy Prawo zamówień publicznych 9) Zmiana kierownika budowy, kierowników robot bądź inspektorów nadzoru w przypadku śmierci, choroby, rezygnacji, zwolnienia pracownika lub innych zdarzeń losowych, dotyczących w/w osób. W przypadku zmiany nowych kierowników budowy bądź robot osoba ta musi spełnić wymagania określone w SIWZ dla tych osób. 10) Jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmiana terminu wykonania umowy w § 2 ust. 2 -€“ wzór umowy, Wykonawca zobowiązany jest uaktualnić wniesione zabezpieczenie na dzień podpisania aneksu. 11) Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-12-15, godzina: 10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Oferty należy składać w formie pisemnej w języku polskim.

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Stanisławice.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej w obrębie pasa drogi wojewódzkiej i prywatnych działek, w technologii PE w zakresie średnicy Ø125 mm i Ø90 mm wraz z przyłączami do posesji ( budynków). Łączna długość odcinka wodociągu w zakresie tego zadania wynosi L = 1112,5 m. W tym ok. 591 m rurami PE 100 Ø 125/11,4 przewiertem horyzontalnym w działkach prywatnych oraz 61,5 m przewiertami w rurach ochronnych PE Ø 225,0/20,0 mm w miejscu przekroczenia drogi wojewódzkiej nr 784 i częściowo w miejscach zbliżeń do istniejących budynków. W projekcie uwzględniono również ok 927,5 m przyłączy wodociągowych z rur ciśnieniowych PE Ø40 mm. Włączenie wybudowanego odcinka do istniejącej sieci wodociągowej Ø100mm. W ramach zamówienia dla czterech części zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany również do: a) udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres od 60 do 72 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót ( okres gwarancji uzależniony od wpisu zamieszczonego w formularzu ofertowym Wykonawcy); b) zapewnienia na własny koszt obsługi geodezyjnej realizacji inwestycji; c) wykonania na własny koszt inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zatwierdzonej w PODGiK w 3 egzemplarzach; d) przedstawienia do akceptacji przed przystąpieniem do robót aprobat technicznych, certyfikatów, świadectw dopuszczalności na wbudowane urządzenia i materiały budowlane; e) przedstawienia protokołów badań wszystkich przewodów w zakresie szczelności, badań gruntu (wskaźnik zagęszczenia); f) przedstawienia do zaakceptowania na piśmie dokumentacji techniczno -€“ ruchowej (DTR) przepompowni ścieków przed jej montażem; g) przedstawienia protokołów badań wszystkich przewodów w zakresie szczelności na eksfiltracje ścieków do gruntu i filtracje wód gruntowych do kanału, badań gruntu (wskaźnik zagęszczenia) i instalacji elektrycznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania ww. badań w trakcie procedur odbiorowych. W przypadku niezgodności wyników badań, Zamawiający obciąży kosztem wykonanych badań sprawdzających Wykonawcę robót; h) Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej i zebranie niezbędnych informacji do sporządzenia ofert; i) Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z zakresem rzeczowym ujętym w opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia; j) prowadzenia robót zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, dokumentacją budowy i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych; k) dokonania napraw wszelkich zniszczeń na własny koszt, swoim staraniem i w ramach niniejszego zamówienia, l) odtworzenia uszkodzonych lub zniszczonych punktów geodezyjnych na własny koszt; ł) zamówienie powinno być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno -€“ budowlanymi, normami i wytycznymi, z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, odpowiadających wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w ustawie "Prawo Budowlane", tj. posiadających certyfikat; m) zapewnienia przejezdności dróg i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza placem budowy, a w szczególności zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych zapewniając bezpieczne dojścia i dojazdy do istniejących posesji; n) uzgodnienia z zarządcami dróg, w pasie których będą prowadzone roboty budowlane; o) oznakowanie i właściwe zabezpieczenie terenu budowy i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu; p) dokonania rozruchu technologicznego wybudowanych pompowni oraz wykonanie instrukcji obsługi dotyczy zadania nr 3 i 4); r) sporządzenie przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy lecz nie później niż w dniu jej podpisania harmonogramu prac, które będą stanowiły integralną część umowy; s) wszystkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w dokumentacji przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard; t) jeśli w opisie przedmiotu zamówienia lub dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty oraz pochodzenie urządzeń i materiałów należy je traktować jako propozycje projektanta. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Ponadto zamienne materiały lub urządzenia przyjęte do wyceny: winny spełniać funkcję, jakiej maja służyć, winny być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, aby zespół urządzeń dawał zamierzony (zaprojektowany) efekt, nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu robót budowlanych. Zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały/urządzenia spełniają wymagania określone prze Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie praw wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia może stanowić podstawę podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności; u) każda zmiana technologii wykonania robót z inicjatywy Wykonawcy wymaga akceptacji Zamawiającego. Koszt wprowadzenia zmian obciąża Wykonawcę; w) szczegółowy zakres robót do wykonania zawierają załączone do SIWZ: projekt budowlany, szczegółowa specyfikacja techniczna, przedmiar robót ( przedmiar robót ma charakter pomocniczy). Przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie w/w dokumentów zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Wykonawca winien uwzględnić w wycenie wszystkie elementy zawarte w dokumentacji projektowej -€“ w przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a dokumentami pomocniczymi (tj.- przedmiar robót) przesądza zapis w dokumentacji projektowej;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231000-5, 45232411-6, 45232423-3, 45232150-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-05-25
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2Nazwa: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Stanisławice.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem dla tej części zamówienia jest budowa odcinka sieci wodociągowej w obrębie drogi wojewódzkiej i działek prywatnych. Odcinek o długości L= 1640 m w zakresie średnicy Ø125 mm i Ø90 mm, w tym przewiertem horyzontalnym na odcinku ok 832,5m rurami PE 100 o średnicy 125/11,5 mm działkach prywatnych oraz 24 m przewiertem w rurach ochronnych PE Ø 225/20 mm w miejscu przekroczenia drogi wojewódzkiej nr 784 i częściowo w miejscach zbliżeń do istniejących budynków. W projekcie ujęto ok 817,5 m przyłączy wodociągowych z rur ciśnieniowych PE Ø 40 mm oraz podłączenie do istniejącej sieci wodociągowej Ø 100mm. W ramach zamówienia dla czterech części zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany również do: a) udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres od 60 do 72 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót ( okres gwarancji uzależniony od wpisu zamieszczonego w formularzu ofertowym Wykonawcy); b) zapewnienia na własny koszt obsługi geodezyjnej realizacji inwestycji; c) wykonania na własny koszt inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zatwierdzonej w PODGiK w 3 egzemplarzach; d) przedstawienia do akceptacji przed przystąpieniem do robót aprobat technicznych, certyfikatów, świadectw dopuszczalności na wbudowane urządzenia i materiały budowlane; e) przedstawienia protokołów badań wszystkich przewodów w zakresie szczelności, badań gruntu (wskaźnik zagęszczenia); f) przedstawienia do zaakceptowania na piśmie dokumentacji techniczno -€“ ruchowej (DTR) przepompowni ścieków przed jej montażem; g) przedstawienia protokołów badań wszystkich przewodów w zakresie szczelności na eksfiltracje ścieków do gruntu i filtracje wód gruntowych do kanału, badań gruntu (wskaźnik zagęszczenia) i instalacji elektrycznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania ww. badań w trakcie procedur odbiorowych. W przypadku niezgodności wyników badań, Zamawiający obciąży kosztem wykonanych badań sprawdzających Wykonawcę robót; h) Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej i zebranie niezbędnych informacji do sporządzenia ofert; i) Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z zakresem rzeczowym ujętym w opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia; j) prowadzenia robót zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, dokumentacją budowy i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych; k) dokonania napraw wszelkich zniszczeń na własny koszt, swoim staraniem i w ramach niniejszego zamówienia, l) odtworzenia uszkodzonych lub zniszczonych punktów geodezyjnych na własny koszt; ł) zamówienie powinno być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno -€“ budowlanymi, normami i wytycznymi, z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, odpowiadających wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w ustawie "Prawo Budowlane", tj. posiadających certyfikat; m) zapewnienia przejezdności dróg i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza placem budowy, a w szczególności zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych zapewniając bezpieczne dojścia i dojazdy do istniejących posesji; n) uzgodnienia z zarządcami dróg, w pasie których będą prowadzone roboty budowlane; o) oznakowanie i właściwe zabezpieczenie terenu budowy i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu; p) dokonania rozruchu technologicznego wybudowanych pompowni oraz wykonanie instrukcji obsługi dotyczy zadania nr 3 i 4); r) sporządzenie przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy lecz nie później niż w dniu jej podpisania harmonogramu prac, które będą stanowiły integralną część umowy; s) wszystkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w dokumentacji przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard; t) jeśli w opisie przedmiotu zamówienia lub dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty oraz pochodzenie urządzeń i materiałów należy je traktować jako propozycje projektanta. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Ponadto zamienne materiały lub urządzenia przyjęte do wyceny: winny spełniać funkcję, jakiej maja służyć, winny być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, aby zespół urządzeń dawał zamierzony (zaprojektowany) efekt, nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu robót budowlanych. Zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały/urządzenia spełniają wymagania określone prze Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie praw wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia może stanowić podstawę podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności; u) każda zmiana technologii wykonania robót z inicjatywy Wykonawcy wymaga akceptacji Zamawiającego. Koszt wprowadzenia zmian obciąża Wykonawcę; w) szczegółowy zakres robót do wykonania zawierają załączone do SIWZ: projekt budowlany, szczegółowa specyfikacja techniczna, przedmiar robót ( przedmiar robót ma charakter pomocniczy). Przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie w/w dokumentów zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Wykonawca winien uwzględnić w wycenie wszystkie elementy zawarte w dokumentacji projektowej -€“ w przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a dokumentami pomocniczymi (tj.- przedmiar robót) przesądza zapis w dokumentacji projektowej;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231000-5, 45232400-6, 45232411-6, 45232423-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-05-25
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3Nazwa: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami oraz przepompowni ścieków w miejscowości Stanisławice i Strzała -€“ zlewnia przepompowni P- 1.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia w części nr 3 jest budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w pasie drogi wojewódzkiej i w pasach dróg gminnych oraz budowa przepompowni ścieków P-1 zlokalizowana na działce prywatnej nr 254 obręb Stanisławice. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dla tej części zamówienia obejmuje odcinek o długości L= 909 m z rur PCV o średnicy 200 mm, oraz odcinka kanalizacji tłocznej o długości L= 813 m z rur polietylenowych o średnicy 110 mm. Przyłączy w pasie drogowym o długości 306 m z rur PCV o średnicy 160 mm, oraz przyłączy poza pasem drogowym o długości 110.5 m z rur PCV o średnicy 160 mm. Budowa przepompowni P1 -€“ Q = 6 l/s, Hp = 12,5m, ilość pomp 2szt, wraz z infrastrukturą towarzyszącą . W ramach zamówienia dla czterech części zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany również do: a) udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres od 60 do 72 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót ( okres gwarancji uzależniony od wpisu zamieszczonego w formularzu ofertowym Wykonawcy); b) zapewnienia na własny koszt obsługi geodezyjnej realizacji inwestycji; c) wykonania na własny koszt inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zatwierdzonej w PODGiK w 3 egzemplarzach; d) przedstawienia do akceptacji przed przystąpieniem do robót aprobat technicznych, certyfikatów, świadectw dopuszczalności na wbudowane urządzenia i materiały budowlane; e) przedstawienia protokołów badań wszystkich przewodów w zakresie szczelności, badań gruntu (wskaźnik zagęszczenia); f) przedstawienia do zaakceptowania na piśmie dokumentacji techniczno -€“ ruchowej (DTR) przepompowni ścieków przed jej montażem; g) przedstawienia protokołów badań wszystkich przewodów w zakresie szczelności na eksfiltracje ścieków do gruntu i filtracje wód gruntowych do kanału, badań gruntu (wskaźnik zagęszczenia) i instalacji elektrycznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania ww. badań w trakcie procedur odbiorowych. W przypadku niezgodności wyników badań, Zamawiający obciąży kosztem wykonanych badań sprawdzających Wykonawcę robót; h) Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej i zebranie niezbędnych informacji do sporządzenia ofert; i) Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z zakresem rzeczowym ujętym w opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia; j) prowadzenia robót zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, dokumentacją budowy i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych; k) dokonania napraw wszelkich zniszczeń na własny koszt, swoim staraniem i w ramach niniejszego zamówienia, l) odtworzenia uszkodzonych lub zniszczonych punktów geodezyjnych na własny koszt; ł) zamówienie powinno być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno -€“ budowlanymi, normami i wytycznymi, z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, odpowiadających wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w ustawie "Prawo Budowlane", tj. posiadających certyfikat; m) zapewnienia przejezdności dróg i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza placem budowy, a w szczególności zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych zapewniając bezpieczne dojścia i dojazdy do istniejących posesji; n) uzgodnienia z zarządcami dróg, w pasie których będą prowadzone roboty budowlane; o) oznakowanie i właściwe zabezpieczenie terenu budowy i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu; p) dokonania rozruchu technologicznego wybudowanych pompowni oraz wykonanie instrukcji obsługi dotyczy zadania nr 3 i 4); r) sporządzenie przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy lecz nie później niż w dniu jej podpisania harmonogramu prac, które będą stanowiły integralną część umowy; s) wszystkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w dokumentacji przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard; t) jeśli w opisie przedmiotu zamówienia lub dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty oraz pochodzenie urządzeń i materiałów należy je traktować jako propozycje projektanta. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Ponadto zamienne materiały lub urządzenia przyjęte do wyceny: winny spełniać funkcję, jakiej maja służyć, winny być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, aby zespół urządzeń dawał zamierzony (zaprojektowany) efekt, nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu robót budowlanych. Zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały/urządzenia spełniają wymagania określone prze Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie praw wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia może stanowić podstawę podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności; u) każda zmiana technologii wykonania robót z inicjatywy Wykonawcy wymaga akceptacji Zamawiającego. Koszt wprowadzenia zmian obciąża Wykonawcę; w) szczegółowy zakres robót do wykonania zawierają załączone do SIWZ: projekt budowlany, szczegółowa specyfikacja techniczna, przedmiar robót ( przedmiar robót ma charakter pomocniczy). Przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie w/w dokumentów zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Wykonawca winien uwzględnić w wycenie wszystkie elementy zawarte w dokumentacji projektowej -€“ w przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a dokumentami pomocniczymi (tj.- przedmiar robót) przesądza zapis w dokumentacji projektowej;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231000-5, 45232400-6, 45232411-6, 45232423-3, 45232450-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-20
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4Nazwa: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczonej wraz z przyłączami oraz przepompowni ścieków w miejscowości Stanisławice -€“ zlewnia przepompowni P-2 i P- 3.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem 4 części zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w pasie drogi wojewódzkiej i w pasach dróg gminnych oraz budowa dwóch przepompowni ścieków P-2 zlokalizowanej na działce nr 143 obręb Stanisławice stanowiącej pas drogowy drogi gminnej i P-3 zlokalizowanej na działce nr 215 obręb Wygoda stanowiącej własność gminy Gidle. Długość odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wynosi L= 981,5 m, z rur PCV o średnicy Ø 200 mm oraz kanalizacji tłocznej L=230 m z rur o średnicy Ø 90 mm i L= 593,5 z rur PE o średnicy Ø 110 mm. Przyłączy w pasie drogowym o długości L= 542 m z rur PCV o średnicy 160 mm, przyłączy poza pasem drogowym o długości L= 177 m z rur PCV o średnicy 160 mm. Budowa dwóch przepompowni ścieków P2 -€“ Q = 6 l/s, Hp = 11,7m, ilość pomp 2 szt. i P3 -€“ Q = 4 l/s, Hp = 5,7m, ilość pomp 2 szt. wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W ramach zamówienia dla czterech części zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany również do: a) udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres od 60 do 72 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót ( okres gwarancji uzależniony od wpisu zamieszczonego w formularzu ofertowym Wykonawcy); b) zapewnienia na własny koszt obsługi geodezyjnej realizacji inwestycji; c) wykonania na własny koszt inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zatwierdzonej w PODGiK w 3 egzemplarzach; d) przedstawienia do akceptacji przed przystąpieniem do robót aprobat technicznych, certyfikatów, świadectw dopuszczalności na wbudowane urządzenia i materiały budowlane; e) przedstawienia protokołów badań wszystkich przewodów w zakresie szczelności, badań gruntu (wskaźnik zagęszczenia); f) przedstawienia do zaakceptowania na piśmie dokumentacji techniczno -€“ ruchowej (DTR) przepompowni ścieków przed jej montażem; g) przedstawienia protokołów badań wszystkich przewodów w zakresie szczelności na eksfiltracje ścieków do gruntu i filtracje wód gruntowych do kanału, badań gruntu (wskaźnik zagęszczenia) i instalacji elektrycznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania ww. badań w trakcie procedur odbiorowych. W przypadku niezgodności wyników badań, Zamawiający obciąży kosztem wykonanych badań sprawdzających Wykonawcę robót; h) Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej i zebranie niezbędnych informacji do sporządzenia ofert; i) Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z zakresem rzeczowym ujętym w opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia; j) prowadzenia robót zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, dokumentacją budowy i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych; k) dokonania napraw wszelkich zniszczeń na własny koszt, swoim staraniem i w ramach niniejszego zamówienia, l) odtworzenia uszkodzonych lub zniszczonych punktów geodezyjnych na własny koszt; ł) zamówienie powinno być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno -€“ budowlanymi, normami i wytycznymi, z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, odpowiadających wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w ustawie "Prawo Budowlane", tj. posiadających certyfikat; m) zapewnienia przejezdności dróg i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza placem budowy, a w szczególności zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych zapewniając bezpieczne dojścia i dojazdy do istniejących posesji; n) uzgodnienia z zarządcami dróg, w pasie których będą prowadzone roboty budowlane; o) oznakowanie i właściwe zabezpieczenie terenu budowy i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu; p) dokonania rozruchu technologicznego wybudowanych pompowni oraz wykonanie instrukcji obsługi dotyczy zadania nr 3 i 4); r) sporządzenie przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy lecz nie później niż w dniu jej podpisania harmonogramu prac, które będą stanowiły integralną część umowy; s) wszystkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w dokumentacji przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard; t) jeśli w opisie przedmiotu zamówienia lub dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty oraz pochodzenie urządzeń i materiałów należy je traktować jako propozycje projektanta. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Ponadto zamienne materiały lub urządzenia przyjęte do wyceny: winny spełniać funkcję, jakiej maja służyć, winny być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, aby zespół urządzeń dawał zamierzony (zaprojektowany) efekt, nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu robót budowlanych. Zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały/urządzenia spełniają wymagania określone prze Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie praw wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia może stanowić podstawę podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności; u) każda zmiana technologii wykonania robót z inicjatywy Wykonawcy wymaga akceptacji Zamawiającego. Koszt wprowadzenia zmian obciąża Wykonawcę; w) szczegółowy zakres robót do wykonania zawierają załączone do SIWZ: projekt budowlany, szczegółowa specyfikacja techniczna, przedmiar robót ( przedmiar robót ma charakter pomocniczy). Przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie w/w dokumentów zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Wykonawca winien uwzględnić w wycenie wszystkie elementy zawarte w dokumentacji projektowej -€“ w przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a dokumentami pomocniczymi (tj.- przedmiar robót) przesądza zapis w dokumentacji projektowej;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231000-5, 45232400-6, 45232411-6, 45232423-3, 45232450-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-20
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
12.11.2018
Bartosz Pryl Eko-System

Domy energooszczędne, sprawdzone zachodnioeuropejskie także skandynawskie systemy domów drewnianych prefabrykowanych, systemy redukcji ...

zachodniopomorskie
Budownictwo ekologiczne
12.11.2018
Goldsun Radosław Szewczuk

W Zamościu mieści się siedziba centrala firmy GOLDSUN. Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu montażu, sprzedaży i serwisu instalacji ...

lubelskie
Budownictwo ekologiczne
09.11.2018
Jędrplast Przedsiębiorstwo ...

Jędrplast to współczesna firma sprzedażowa specjalizująca się w sprzedaży okien PCV przedsiębiorstwa Drutex, parapetów, rolet, moskitie...

wielkopolskie
Okna i akcesoria okienne
08.11.2018
Termolit Sp. z o.o.

Profesjonalne wykonawstwo ogrzewanie podłogowego i posadzek anhydrytowych na rynku dolnośląskim. Zapraszamy do współpracy firmy wyk...

dolnośląskie
Wykańczanie wnętrz