Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Trzebiechów ul. Ptasia, L...
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Trzebiechów ul. Ptasia, L...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Trzebiechów
woj. lubuskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Inny (proszę określić):
Spółka z o.o. z 100% udziałem JST

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
wymagana jest forma pisemna pod rygorem nieważności oferty

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Trzebiechów ul. Ptasia, Lisia, Polna, Kukułcza, Sulechowska i Chabrowa.

Numer referencyjny: ZGK.271.1.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
nie

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: Wykonawcy mogą ubiegać się o wszystkie części zamówienia

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia pt. "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Trzebiechów ul. Ptasia, Lisia, Polna, Kukułcza, Sulechowska i Chabrowa" obejmuje zakres: Część I: ul. Sulechowska i Chabrowa Obejmuje wykonanie kompletnej pompowni kanalizacyjnej wraz z zasilaniem oraz sterowaniem oznaczonej na projekcie zagospodarowania jako P10. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV litych ø 200 wraz z kompletnymi studniami betonowymi z betonu min. B45 i polimerobetonowymi ø1000 oznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu jako Ks 22, Ks 23 (od P10 do S10/10A), Ks 23.1 (od S10/9A do S10/14). Wykonanie sieci kanalizacji tłocznej z rur PEHD ø 90, oznaczonej na projekcie zagospodarowania jako Ts 10. Wykonanie przyłączy z rur PCV litych ø200 wraz ze studniami przyłączeniowymi ø425 w ciągu kolektorów Ks 22, Ks 23, Ks 23.1. Szczegółowy opis przyjętych rozwiązań przedstawiony jest w projekcie budowlanym sporządzonym przez firmę PIB BIOSYSTEM z Wrocławia. Część II: ul. Ptasia, Lisia, Polna i Kukułcza Obejmuje wykonanie kompletnej pompowni kanalizacyjnej wraz z zasilaniem oraz sterowaniem oznaczonej na projekcie zagospodarowania jako P8. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV litych ø 200 wraz z kompletnymi studniami betonowymi z betonu min. B45 i polimerobetonowymi ø1000 oznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu jako Ks 19 (od P8 do S8/13), Ks 19.1, Ks 19.2 (od S8/6 do S8/25). Wykonanie sieci kanalizacji tłocznej z rur PEHD ø 90, oznaczonej na projekcie zagospodarowania jako Ts 8. Wykonanie przyłączy z rur PCV litych ø200 wraz ze studniami przyłączeniowymi ø425 w ciągu kolektorów Ks 19, Ks 19.1, Ks 19.2. Szczegółowy opis przyjętych rozwiązań przedstawiony jest w projekcie budowlanym sporządzonym przez firmę PIB BIOSYSTEM z Wrocławia.

II.5) Główny kod CPV: 45231300-8

Dodatkowe kody CPV: 45231400-9, 45231600-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2018-10-30


II.9) Informacje dodatkowe:

1) Termin wykonania zamówienia: zgodnie z ofertą Wykonawcy lecz nie później niż: część I do 30 października 2018 r.; część II nie później niż do 30 października 2018r. przy czym kolektor Ks 19 nie później niż do 15 kwietnia 2018r.

SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: nie określono

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: a) Za spełnienie warunku uważa się posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na kwotę min. 200 000,00 zł. ( dwieście tysięcy złotych), przy czym ubezpieczenie to powinno obejmować okres realizacji zamówienia.

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
a. Za spełnienie warunku uważa się dysponowanie osobami, które będą pełniły obowiązki kierownika budowy oraz kierownika robót i posiadały uprawnienia odpowiednio do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci sanitarnych, sieci i instalacji elektrycznych oraz konstrukcyjno- budowlanych. Osoba wskazana przez Wykonawcę jako kierownik budowy powinna posiadać min. 5 letnie doświadczenie w kierowaniu budową i posiadać uprawnienia w specjalności sieci sanitarnych. b. Za spełnienie warunku uważa się, że wykonawca wykonał min. 2 roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnych grawitacyjnych i tłocznych o długości łącznej nie mniejszej niż 300 m wraz ze studniami kanalizacyjnymi oraz minimum 1 przepompownią ścieków wraz ze sterowaniem i zasilaniem energetycznym w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo -€“ w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji -€“ dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 11 ppkt 2 lit. d i ppkt 3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o którym mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, b) wykaz zrealizowanych robót wraz z potwierdzeniem, że zostały one wykonane należycie, c) uwierzytelnioną kopię potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na kwotę min. 200 000,00 zł.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy pzp, przekażą Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (wg zał. 3A do SIWZ).

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę, dla każdej części osobno, wadium w wysokości: 15000,00 PLN (piętnaście tysięcy złotych).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena60,00
gwarancja25,00
termin wykonania15,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: a) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku konieczności wykonania części robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy -€“ w takim przypadku zmiana dotyczyć będzie zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy oraz obniżenia wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia, o wartość tej części przedmiotu umowy ustaloną na podstawie kosztorysu ofertowego - Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia, w tym prawo do odszkodowania, b) W zakresie dotyczącym zmiany sposobu spełnienia świadczenia w przypadku stwierdzenia konieczności: - zmiany materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń oraz technologii wykonania robót w sytuacji gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanie się niemożliwe, bądź w przypadku pojawienia się na rynku materiałów, sprzętu, urządzeń lub technologii nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia, - zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy lub w przypadkach będących następstwem usunięcia wad lub konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, c) W zakresie dotyczącym zmiany osoby pełniącej obowiązki kierownika budowy - w takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowana osoba spełnia wymagania w stopniu nie mniejszym niż wymagania stawiane odpowiednio kierownikowi budowy w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, w wyniku którego została zawarta niniejsza umowa, d) W zakresie dotyczącym zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego, jak i od Wykonawcy, skutkującymi koniecznością przedłużenia terminu wykonania w przypadku: - wstrzymania realizacji umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, - konieczności usunięcia wady lub wprowadzenia zmiany w dokumentacji projektowej, jeżeli konieczność usunięcie wady lub wprowadzenia zmiany w dokumentacji projektowej ma wpływ na termin wykonania, - wystąpienia zwłoki Zamawiającego w przekazaniu terenu budowy, - opóźnienia w dokonaniu odbioru z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, - warunków atmosferycznych uniemożliwiających, wykonywanie robót budowlanych lub przeprowadzenie prób i sprawdzeń, - z powodu siły wyższej, której wystąpienie zostało potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zostało zaakceptowane przez Zamawiającego, - odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, terenowych, archeologicznych, wodnych itp., w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, instalacji, obiektów infrastrukturalnych lub wykopalisk archeologicznych, jeżeli mają wpływ na termin wykonania umowy, - wstrzymania budowy przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę np. odkrycie niewypałów i niewybuchów, zagrożenia wybuchem; - będącym następstwem opóźnienia w działaniach organów administracji, z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę, w szczególności przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji map, uzgodnień, opinii, decyzji, zezwoleń, itp.; - zlecenia wykonania dodatkowych robót budowlanych, których wykonanie ma wpływ na termin realizacji robót objętych niniejszym postępowaniem. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej, termin wykonania umowy może być przedłużony o czas trwania przeszkód spowodowanych tymi okolicznościami, pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego zgody na wydłużenie terminu realizacji zadania, wyrażoną przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w ramach realizowanej przez Zamawiającego umowy w ramach działania 4.3 Gospodarka wodnościekowa. e) W zakresie dotyczącym zmiany wynagrodzenia w przypadku: - ustawowej zmiany stawki podatku VAT, - konieczności wykonania robót zamiennych, o różnicę pomiędzy wartością robót zamiennych, a wartością robót, które nie będą wykonywane - podstawą obliczenia kosztów zmiany mającej wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie zatwierdzony przez Zamawiającego kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych i danych wyjściowych do kosztorysowania przyjętych do kosztorysu ofertowego Wykonawcy -€“ w przypadku braku właściwych cen Wykonawca kalkulując cenę jednostkową przyjmuje ceny materiałów wg cen zakupu i pracy sprzętu wg faktycznie poniesionych kosztów lecz nie wyższe niż średnie ceny materiałów i pracy sprzętu wg SECOCENBUDU dla rejonu lubuskiego, dla kwartału poprzedzającego kwartał, w którym wykonywane są roboty, f) W zakresie dotyczącym zmiany zakresu robót budowlanych, które Wykonawca będzie wykonywał za pomocą Podwykonawców, g) W zakresie dotyczącym zmiany Podwykonawcy lub podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, w takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca, podmiot lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w wyniku którego została zawarta niniejsza umowa. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach określonych w art. 144 ustawy pzp.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-12-15, godzina: 10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: POLSKI

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane:

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Część I: ul. Sulechowska i Chabrowa
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część I: ul. Sulechowska i Chabrowa Obejmuje wykonanie kompletnej pompowni kanalizacyjnej wraz z zasilaniem oraz sterowaniem oznaczonej na projekcie zagospodarowania jako P10. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV litych ø 200 wraz z kompletnymi studniami betonowymi z betonu min. B45 i polimerobetonowymi ø1000 oznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu jako Ks 22, Ks 23 (od P10 do S10/10A), Ks 23.1 (od S10/9A do S10/14). Wykonanie sieci kanalizacji tłocznej z rur PEHD ø 90, oznaczonej na projekcie zagospodarowania jako Ts 10. Wykonanie przyłączy z rur PCV litych ø200 wraz ze studniami przyłączeniowymi ø425 w ciągu kolektorów Ks 22, Ks 23, Ks 23.1. Szczegółowy opis przyjętych rozwiązań przedstawiony jest w projekcie budowlanym sporządzonym przez firmę PIB BIOSYSTEM z Wrocławia. W gminie Trzebiechów obowiązuje system monitoringu wizualizacji przepompowni w GPRS oparty o oprogramowanie Hydro -Net. Zamawiający wymaga, aby system sterowania pompowniami był w pełni zgodny z systemem, który jest zamontowany w centrum dyspozytorskim w budynku obsługi oczyszczalni ścieków, zatem w nowo budowanych przepompowniach ścieków należy uwzględnić wpięcie do istniejącego systemu poprzez utworzenie dodatkowej zakładki w istniejącym oprogramowaniu. Minimalne wymagania dla systemu sterowania pompowniami: Rozdzielnia Sterowania Pomp -€“ wyposażenie i funkcje szafy sterowniczej : a) Obudowa szafy sterowniczej: - wykonana z poliestru wzmocnionego poliwęglanem GRP o stopniu ochrony min. IP 65, współczynniku udarowości mechanicznej IK 10 z uszczelką PUR - wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego, na których są zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni): kontrolki: poprawności zasilania, awarii ogólnej, awarii pompy nr 1, awarii pompy nr 2, pracy pompy nr 1, pracy pompy nr 2; wyłącznik główny zasilania, przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna -€“ 0 -€“ Automatyczna); przyciski Startu i Stopu pompy w trybie pracy ręcznej; stacyjka z kluczem - o wymiarach min. : 800(wysokość)x600(szerokość)x300(głębokość) - wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm - wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych - posadzona na cokole plastikowym, umożliwiającym montaż/demontaż wszystkich kabli (np. zasilających, od czujników pływakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez konieczności demontażu obudowy szafy sterowniczej b) Urządzenia elektryczne: - moduł telemetryczny GSM/GPRS/EDGE z wyświetlaczem LCD i klawiaturą posiadający co najmniej wyposażenie i możliwości wymienione w podpunkcie e) - czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz - układ grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem - czteropolowe zabezpieczenie klasy C - przetwornik prądowy do monitorowania prądu pompy - wyłącznik różnicowo-prądowy czteropolowy 63A - wyłącznik główny sieć-agregat 60A - gniazdo agregatu 32A/5P w zabudowie tablicowej - gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym klasy B10 - wyłącznik silnikowy, jako zabezpieczenie każdej pompy przed przeciążeniem i zanikiem napięcia na dowolnej fazie zasilającej - stycznik dla każdej pompy - jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej - zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z układem akumulatorów - syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału dźwiękowego i optycznego - przełącznik trybu pracy (Ręczna -€“ 0 -€“ Automatyczna) - dla mocy -‰Ą 5,5kW - rozruch soft-start - wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej - hermetyczny wyłącznik krańcowy otwarcia włazu przepompowni - stacyjka umożliwiająca rozbrojenia obiektu - sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie 0-4m H2O wraz z dwoma pływakami (suchobieg i poziom alarmowy) oraz z łańcuchem ze stali nierdzewnej - antena typu YAGI dla sygnału GPRS modułu telemetrycznego (w przypadku wysokiego poziomu mocy sygnału GSM wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat2 -€“ z montażem na obudowie szafy sterowniczej) - oświetlenie wewnętrzne szafy c) Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS/EDGE do którego wchodzą następujące sygnały, przy czym wszystkie sygnały binarne mają być wyprowadzone z przekaźników pomocniczych: -€˘ Wejścia (24VDC): - tryb pracy (Ręczny/Automatyczny) - zasilanie na obiekcie (Włączone/Wyłączone) - awaria pompy nr 1 -€“ kontrola termika pompy i wyłącznika silnikowego - awaria pompy nr 2 -€“ kontrola termika pompy i wyłącznika silnikowego - kontrola otwarcia drzwi i włazu pompowni - kontrola pływaka suchobiegu - kontrola pływaka alarmowego -€“ przelania - kontrola rozbrojenia stacyjki - sygnał z sondy hydrostatycznej (4-20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem (32mA) -€˘ Wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC): - załączanie pompy nr 1 - załączenie pompy nr 2 - załączenie sygnału dźwiękowego syrenki alarmowej i sygnału optycznego d) Rozdzielnia Sterowania Pomp zapewnia: - naprzemienną pracę pomp - kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych - funkcje czyszczenia zbiornika -€“ spompowanie ścieków poniżej poziomu suchobiegu -€“ tylko dla pracy ręcznej - w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał z dwóch pływaków e) Wytyczne odnośnie wyposażenia i możliwości modułu telemetrycznego GSM/GPRS/EDGE : a) Wyposażenie:  sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modułem nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewniający dwukierunkową wymianę danych  zintegrowany wyświetlacz LCD o wysokim kontraście umożliwiający pracę w bezpośrednim oświetleniu promieniami słonecznymi  min.16 wejść binarnych  min.12 wyjść binarnych  1 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4-€Ś20mA -€“ do podłączenia sondy hydrostatycznej na podstawie, której uruchamiane są pompy  2 wejścia analogowe o zakresie pomiarowym 4-€Ś20mA -€“ do podłączenia przekładników prądowych  1 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4-€Ś20mA -€“ rezerwa lub do podłączenia przepływomierza  1 wejście analogowe 0-€Ś10V -€“ jako rezerwa  komunikacja -€“ port szeregowy RS232/RS485 z obsługą protokołu MODBUS RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE  wejścia licznikowe  kontrolki:  zasilania sterownika  poziomu sygnału GSM -€“ minimum 3 diody  poprawności zalogowania sterownika do sieci GSM:  nie zalogowany  zalogowany  poprawności zalogowania do sieci GPRS:  logowanie do sieci GPRS  poprawnie zalogowany do sieci GPRS  brak lub zablokowana karta SIM  aktywności portu szeregowego sterownika  stopień ochrony IP40  temperatura pracy: -20o C...50o C  wilgotność pracy: 5-€Ś95% bez kondensacji  moduł GSM/GPRS/EDGE  napięcie zasilania 24V DC  gniazdo antenowe  gniazdo karty SIM  pomiar temperatury wewnątrz sterownika b) Możliwości:  wysyłanie zdarzeniowe pełnego stanu wejść i wyjść (binarnych i analogowych) modułu telemetrycznego do stacji monitorującej w ramach usługi GPRS dowolnego operatora GSM w wydzielonej sieci APN  wysyłanie zdarzeniowe wiadomości tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanów alarmowych na obiekcie  sterowanie pracą obiektu -€“ przepompowni lokalne na podstawie sygnału z pływaków i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazów przesyłanych ze Stacji Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy równoległej)  sterowanie pracą obiektu -€“ przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wysłanego ze stacji operatorskiej  podgląd i sygnalizowanie podstawowych informacji o działaniu i stanie przepompowni: 1. brak karty SIM 2. poprawność PIN karty SIM 3. błędny PIN karty SIM 4. zalogowanie do sieci GSM 5. zalogowanie do sieci GPRS 6. wejścia i wyjścia sterownika 7. aktualny poziom ścieków w zbiorniku 8. nastawiony poziom załączenia pomp 9. nastawiony poziom wyłączenia pomp 10. nastawiony poziom dołączenia drugiej pompy 11. liczba załączeń każdej z pomp 12. liczba godzin pracy każdej z pomp 13. prąd pobierany przez pompy 14. poziom sygnału GSM wyrażony w procentach  zmiana podstawowych parametrów pracy przepompowni, po wcześniejszej autoryzacji (wpisanie kodu) operatora: 1. poziomu załączenia pomp 2. poziomu wyłączenia pomp 3. poziomu dołączenia drugiej pompy 4. zakresu pomiarowego użytej sondy hydrostatycznej 5. zakresu pomiarowego użytego przekładnika prądowego  prezentacja na wyświetlaczu LCD komunikatów o bieżących awariach: 1. każdej z pomp 2. zasilania 3. wystąpieniu poziomu suchobiegu 4. wystąpieniu poziomu przelewu 5. błędnym podłączeniu pływaków 6. sondy hydrostatycznej 7. włamaniu  naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zużycia  automatyczne przełączanie pracującej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy z możliwością wyłączenia opcji  blokada załączenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy -€“ redukuje częstotliwość załączeń pomp, funkcja z możliwością wyłączenia  zliczanie czasu pracy każdej z pomp  zliczanie liczby załączeń każdej z pomp  pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.: 1. pobieranej mocy 2. zużytej energii 3. napięcia na poszczególnych fazach  możliwość podłączenia sygnału włamania do zewnętrznej, niezależnej centralki alarmowej f) Protokół komunikacji określony i zgodny z trybem pracy modułu MODBUS RTU W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których będzie aktywna usługa pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca przepompowni ścieków wraz z szafami sterowniczymi zawierającymi oprogramowanie istniejącego systemem monitoringu musi posiadać dostęp do niepublicznej sieci APN dla potrzeb systemu monitoringu. Dostawę kart telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu. 1) Dla każdej części Wykonawca musi uwzględnić: a) konieczność uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu realizacji robót, w związku z realizacją robót w obrębie osiedla mieszkaniowego, b) zapewnienie dozoru mienia na terenie budowy, na własny koszt, c) ubezpieczenia realizowanego przedmiotu zamówienia na czas realizacji umowy od wszelkich ryzyk, łącznie z klauzulą zabezpieczającą szkody powstałe w częściach ukończonych, w takim zakresie, by ochroną ubezpieczeniową objęte były również roboty wykonywane przez podwykonawców, jeśli Wykonawca posługuje się podwykonawcami, d) zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione osoby, obejmującej wytyczenie geodezyjne oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z mapą powykonawczą, e) wywiezienie odpadów z terenu budowy wraz z kosztami ich utylizacji, f) załadunek, wywiezienie i rozładunek materiałów rozbiórkowych i innych, które wskaże inspektor nadzoru w miejsce wskazane przez Zamawiającego, na terenie wsi Trzebiechów lub bezpośrednim sąsiedztwie, g) uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących, zajętych przez Wykonawcę na potrzeby realizacji robót, łącznie z przywróceniem zagospodarowania terenów w zieleń i odtworzeniem uszkodzonych, w szczególności wskutek poruszania się sprzętu budowlanego i transportu ciężkiego, nawierzchni drogowych, poza terenem budowy, h) uzgodnienie we własnym zakresie miejsca poboru wody i energii, ewentualnie punktu zrzutu ścieków oraz dopełnienia wszelkich formalności z tym związanych, oraz pokrycia kosztów z tym związanych, oraz pokrycia kosztów zużycia poszczególnych mediów, i) zorganizowanie we własnym zakresie: a) zaplecza budowy, b) terenu niezbędnego do składowania materiałów oraz postoju maszyn i urządzeń, Zamawiający nie wskaże nieruchomości niezbędnych do urządzenia terenu budowy i terenu niezbędnego do składowania materiałów, postoju maszyn i urządzeń, a także miejsca poboru wody i energii elektrycznej oraz nie będzie ponosił kosztów związanych z ewentualnym ich wydzierżawieniem, użyczeniem itp. j) Wykonawca musi przewidzieć realizację robót etapami, uzgodnionymi z inspektorem nadzoru. k) Na czas prowadzenia robót wykonawca jest zobowiązany, na własny koszt sporządzić, wprowadzić i utrzymywać tymczasową organizację ruchu oraz pokryć koszty związane z zajęciem pasa drogowego na czas realizacji robót. l) Zamawiający zastrzega sobie prawo uzgadniania propozycji rozwiązań materiałowych. Użycie przez Wykonawcę materiałów, urządzeń uzgodnionych przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności, jeżeli nie uprzedził Zamawiającego o ryzyku związanym z użyciem określonych materiałów i urządzeń. m) Wykonawca musi uwzględnić w swojej ofercie koszt odtworzenia terenu, na obszarze którego prowadził roboty budowlane. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji umowy, do zatrudniania osób wykonujących bezpośrednio czynności w zakresie robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia wyłącznie na podstawie umów o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.). Postanowienie powyższe stosuje się także do podwykonawców Wykonawcy, jeśli będą uczestniczyli w realizacji zamówienia. Dla udokumentowania faktu określonego powyżej, WYKONAWCA przedstawi ZAMAWIAJĄCEMU w dniu przystąpienia do realizacji przedmiotu umowy, wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać i oświadczeniem dotyczącym formy zatrudnienia. Za nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zapisów Zamawiający przewiduje zastosowanie kar umownych, które opisane są szczegółowo w umowie. Zamawiający ma prawo samodzielnie lub za pośrednictwem innych upoważnionych osób, w każdym momencie realizacji zamówienia, do kontroli sposobu wykonania przez WYKONAWCĘ zamówienia w zakresie opisanym powyżej. W ramach uprawnień kontrolnych ZAMAWIAJĄCY ma prawo w szczególności żądać od WYKONAWCY złożenia wyjaśnień na piśmie w sprawach dotyczących zatrudniania pracowników przy realizacji czynności opisanych w oświadczeniu o którym mowa powyżej, żądać od WYKONAWCY okazania dokumentów na potwierdzenie spełnienia obowiązków opisanych powyżej. -€˘ Szczegółowy zakres robót i wymagań określa dokumentacja projektowa i STWiOR (załącznik nr 1).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231300-8, 45231400-9, 45231600-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja25,00
termin wykonania15,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2Nazwa: Część II: ul. Ptasia, Lisia, Polna i Kukułcza
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część II: ul. Ptasia, Lisia, Polna i Kukułcza Obejmuje wykonanie kompletnej pompowni kanalizacyjnej wraz z zasilaniem oraz sterowaniem oznaczonej na projekcie zagospodarowania jako P8. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV litych ø 200 wraz z kompletnymi studniami betonowymi z betonu min. B45 i polimerobetonowymi ø1000 oznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu jako Ks 19 (od P8 do S8/13), Ks 19.1, Ks 19.2 (od S8/6 do S8/25). Wykonanie sieci kanalizacji tłocznej z rur PEHD ø 90, oznaczonej na projekcie zagospodarowania jako Ts 8. Wykonanie przyłączy z rur PCV litych ø200 wraz ze studniami przyłączeniowymi ø425 w ciągu kolektorów Ks 19, Ks 19.1, Ks 19.2. Szczegółowy opis przyjętych rozwiązań przedstawiony jest w projekcie budowlanym sporządzonym przez firmę PIB BIOSYSTEM z Wrocławia. W gminie Trzebiechów obowiązuje system monitoringu wizualizacji przepompowni w GPRS oparty o oprogramowanie Hydro -Net. Zamawiający wymaga, aby system sterowania pompowniami był w pełni zgodny z systemem, który jest zamontowany w centrum dyspozytorskim w budynku obsługi oczyszczalni ścieków, zatem w nowo budowanych przepompowniach ścieków należy uwzględnić wpięcie do istniejącego systemu poprzez utworzenie dodatkowej zakładki w istniejącym oprogramowaniu. Minimalne wymagania dla systemu sterowania pompowniami: Rozdzielnia Sterowania Pomp -€“ wyposażenie i funkcje szafy sterowniczej : a) Obudowa szafy sterowniczej: - wykonana z poliestru wzmocnionego poliwęglanem GRP o stopniu ochrony min. IP 65, współczynniku udarowości mechanicznej IK 10 z uszczelką PUR - wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego, na których są zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni): kontrolki: poprawności zasilania, awarii ogólnej, awarii pompy nr 1, awarii pompy nr 2, pracy pompy nr 1, pracy pompy nr 2; wyłącznik główny zasilania, przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna -€“ 0 -€“ Automatyczna); przyciski Startu i Stopu pompy w trybie pracy ręcznej; stacyjka z kluczem - o wymiarach min. : 800(wysokość)x600(szerokość)x300(głębokość) - wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm - wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych - posadzona na cokole plastikowym, umożliwiającym montaż/demontaż wszystkich kabli (np. zasilających, od czujników pływakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez konieczności demontażu obudowy szafy sterowniczej b) Urządzenia elektryczne: - moduł telemetryczny GSM/GPRS/EDGE z wyświetlaczem LCD i klawiaturą posiadający co najmniej wyposażenie i możliwości wymienione w podpunkcie e) - czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz - układ grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem - czteropolowe zabezpieczenie klasy C - przetwornik prądowy do monitorowania prądu pompy - wyłącznik różnicowo-prądowy czteropolowy 63A - wyłącznik główny sieć-agregat 60A - gniazdo agregatu 32A/5P w zabudowie tablicowej - gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym klasy B10 - wyłącznik silnikowy, jako zabezpieczenie każdej pompy przed przeciążeniem i zanikiem napięcia na dowolnej fazie zasilającej - stycznik dla każdej pompy - jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej - zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z układem akumulatorów - syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału dźwiękowego i optycznego - przełącznik trybu pracy (Ręczna -€“ 0 -€“ Automatyczna) - dla mocy -‰Ą 5,5kW - rozruch soft-start - wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej - hermetyczny wyłącznik krańcowy otwarcia włazu przepompowni - stacyjka umożliwiająca rozbrojenia obiektu - sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie 0-4m H2O wraz z dwoma pływakami (suchobieg i poziom alarmowy) oraz z łańcuchem ze stali nierdzewnej - antena typu YAGI dla sygnału GPRS modułu telemetrycznego (w przypadku wysokiego poziomu mocy sygnału GSM wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat2 -€“ z montażem na obudowie szafy sterowniczej) - oświetlenie wewnętrzne szafy c) Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS/EDGE do którego wchodzą następujące sygnały, przy czym wszystkie sygnały binarne mają być wyprowadzone z przekaźników pomocniczych: -€˘ Wejścia (24VDC): - tryb pracy (Ręczny/Automatyczny) - zasilanie na obiekcie (Włączone/Wyłączone) - awaria pompy nr 1 -€“ kontrola termika pompy i wyłącznika silnikowego - awaria pompy nr 2 -€“ kontrola termika pompy i wyłącznika silnikowego - kontrola otwarcia drzwi i włazu pompowni - kontrola pływaka suchobiegu - kontrola pływaka alarmowego -€“ przelania - kontrola rozbrojenia stacyjki - sygnał z sondy hydrostatycznej (4-20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem (32mA) -€˘ Wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC): - załączanie pompy nr 1 - załączenie pompy nr 2 - załączenie sygnału dźwiękowego syrenki alarmowej i sygnału optycznego d) Rozdzielnia Sterowania Pomp zapewnia: - naprzemienną pracę pomp - kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych - funkcje czyszczenia zbiornika -€“ spompowanie ścieków poniżej poziomu suchobiegu -€“ tylko dla pracy ręcznej - w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał z dwóch pływaków e) Wytyczne odnośnie wyposażenia i możliwości modułu telemetrycznego GSM/GPRS/EDGE : a) Wyposażenie:  sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modułem nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewniający dwukierunkową wymianę danych  zintegrowany wyświetlacz LCD o wysokim kontraście umożliwiający pracę w bezpośrednim oświetleniu promieniami słonecznymi  min.16 wejść binarnych  min.12 wyjść binarnych  1 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4-€Ś20mA -€“ do podłączenia sondy hydrostatycznej na podstawie, której uruchamiane są pompy  2 wejścia analogowe o zakresie pomiarowym 4-€Ś20mA -€“ do podłączenia przekładników prądowych  1 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4-€Ś20mA -€“ rezerwa lub do podłączenia przepływomierza  1 wejście analogowe 0-€Ś10V -€“ jako rezerwa  komunikacja -€“ port szeregowy RS232/RS485 z obsługą protokołu MODBUS RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE  wejścia licznikowe  kontrolki:  zasilania sterownika  poziomu sygnału GSM -€“ minimum 3 diody  poprawności zalogowania sterownika do sieci GSM:  nie zalogowany  zalogowany  poprawności zalogowania do sieci GPRS:  logowanie do sieci GPRS  poprawnie zalogowany do sieci GPRS  brak lub zablokowana karta SIM  aktywności portu szeregowego sterownika  stopień ochrony IP40  temperatura pracy: -20o C...50o C  wilgotność pracy: 5-€Ś95% bez kondensacji  moduł GSM/GPRS/EDGE  napięcie zasilania 24V DC  gniazdo antenowe  gniazdo karty SIM  pomiar temperatury wewnątrz sterownika b) Możliwości:  wysyłanie zdarzeniowe pełnego stanu wejść i wyjść (binarnych i analogowych) modułu telemetrycznego do stacji monitorującej w ramach usługi GPRS dowolnego operatora GSM w wydzielonej sieci APN  wysyłanie zdarzeniowe wiadomości tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanów alarmowych na obiekcie  sterowanie pracą obiektu -€“ przepompowni lokalne na podstawie sygnału z pływaków i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazów przesyłanych ze Stacji Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy równoległej)  sterowanie pracą obiektu -€“ przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wysłanego ze stacji operatorskiej  podgląd i sygnalizowanie podstawowych informacji o działaniu i stanie przepompowni: 1. brak karty SIM 2. poprawność PIN karty SIM 3. błędny PIN karty SIM 4. zalogowanie do sieci GSM 5. zalogowanie do sieci GPRS 6. wejścia i wyjścia sterownika 7. aktualny poziom ścieków w zbiorniku 8. nastawiony poziom załączenia pomp 9. nastawiony poziom wyłączenia pomp 10. nastawiony poziom dołączenia drugiej pompy 11. liczba załączeń każdej z pomp 12. liczba godzin pracy każdej z pomp 13. prąd pobierany przez pompy 14. poziom sygnału GSM wyrażony w procentach  zmiana podstawowych parametrów pracy przepompowni, po wcześniejszej autoryzacji (wpisanie kodu) operatora: 1. poziomu załączenia pomp 2. poziomu wyłączenia pomp 3. poziomu dołączenia drugiej pompy 4. zakresu pomiarowego użytej sondy hydrostatycznej 5. zakresu pomiarowego użytego przekładnika prądowego  prezentacja na wyświetlaczu LCD komunikatów o bieżących awariach: 1. każdej z pomp 2. zasilania 3. wystąpieniu poziomu suchobiegu 4. wystąpieniu poziomu przelewu 5. błędnym podłączeniu pływaków 6. sondy hydrostatycznej 7. włamaniu  naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zużycia  automatyczne przełączanie pracującej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy z możliwością wyłączenia opcji  blokada załączenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy -€“ redukuje częstotliwość załączeń pomp, funkcja z możliwością wyłączenia  zliczanie czasu pracy każdej z pomp  zliczanie liczby załączeń każdej z pomp  pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.: 1. pobieranej mocy 2. zużytej energii 3. napięcia na poszczególnych fazach  możliwość podłączenia sygnału włamania do zewnętrznej, niezależnej centralki alarmowej f) Protokół komunikacji określony i zgodny z trybem pracy modułu MODBUS RTU W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których będzie aktywna usługa pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca przepompowni ścieków wraz z szafami sterowniczymi zawierającymi oprogramowanie istniejącego systemem monitoringu musi posiadać dostęp do niepublicznej sieci APN dla potrzeb systemu monitoringu. Dostawę kart telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu. 1) Dla każdej części Wykonawca musi uwzględnić: a) konieczność uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu realizacji robót, w związku z realizacją robót w obrębie osiedla mieszkaniowego, b) zapewnienie dozoru mienia na terenie budowy, na własny koszt, c) ubezpieczenia realizowanego przedmiotu zamówienia na czas realizacji umowy od wszelkich ryzyk, łącznie z klauzulą zabezpieczającą szkody powstałe w częściach ukończonych, w takim zakresie, by ochroną ubezpieczeniową objęte były również roboty wykonywane przez podwykonawców, jeśli Wykonawca posługuje się podwykonawcami, d) zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione osoby, obejmującej wytyczenie geodezyjne oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z mapą powykonawczą, e) wywiezienie odpadów z terenu budowy wraz z kosztami ich utylizacji, f) załadunek, wywiezienie i rozładunek materiałów rozbiórkowych i innych, które wskaże inspektor nadzoru w miejsce wskazane przez Zamawiającego, na terenie wsi Trzebiechów lub bezpośrednim sąsiedztwie, g) uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących, zajętych przez Wykonawcę na potrzeby realizacji robót, łącznie z przywróceniem zagospodarowania terenów w zieleń i odtworzeniem uszkodzonych, w szczególności wskutek poruszania się sprzętu budowlanego i transportu ciężkiego, nawierzchni drogowych, poza terenem budowy, h) uzgodnienie we własnym zakresie miejsca poboru wody i energii, ewentualnie punktu zrzutu ścieków oraz dopełnienia wszelkich formalności z tym związanych, oraz pokrycia kosztów z tym związanych, oraz pokrycia kosztów zużycia poszczególnych mediów, i) zorganizowanie we własnym zakresie: a) zaplecza budowy, b) terenu niezbędnego do składowania materiałów oraz postoju maszyn i urządzeń, Zamawiający nie wskaże nieruchomości niezbędnych do urządzenia terenu budowy i terenu niezbędnego do składowania materiałów, postoju maszyn i urządzeń, a także miejsca poboru wody i energii elektrycznej oraz nie będzie ponosił kosztów związanych z ewentualnym ich wydzierżawieniem, użyczeniem itp. j) Wykonawca musi przewidzieć realizację robót etapami, uzgodnionymi z inspektorem nadzoru. k) Na czas prowadzenia robót wykonawca jest zobowiązany, na własny koszt sporządzić, wprowadzić i utrzymywać tymczasową organizację ruchu oraz pokryć koszty związane z zajęciem pasa drogowego na czas realizacji robót. l) Zamawiający zastrzega sobie prawo uzgadniania propozycji rozwiązań materiałowych. Użycie przez Wykonawcę materiałów, urządzeń uzgodnionych przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności, jeżeli nie uprzedził Zamawiającego o ryzyku związanym z użyciem określonych materiałów i urządzeń. m) Wykonawca musi uwzględnić w swojej ofercie koszt odtworzenia terenu, na obszarze którego prowadził roboty budowlane. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji umowy, do zatrudniania osób wykonujących bezpośrednio czynności w zakresie robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia wyłącznie na podstawie umów o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.). Postanowienie powyższe stosuje się także do podwykonawców Wykonawcy, jeśli będą uczestniczyli w realizacji zamówienia. Dla udokumentowania faktu określonego powyżej, WYKONAWCA przedstawi ZAMAWIAJĄCEMU w dniu przystąpienia do realizacji przedmiotu umowy, wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać i oświadczeniem dotyczącym formy zatrudnienia. Za nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zapisów Zamawiający przewiduje zastosowanie kar umownych, które opisane są szczegółowo w umowie. Zamawiający ma prawo samodzielnie lub za pośrednictwem innych upoważnionych osób, w każdym momencie realizacji zamówienia, do kontroli sposobu wykonania przez WYKONAWCĘ zamówienia w zakresie opisanym powyżej. W ramach uprawnień kontrolnych ZAMAWIAJĄCY ma prawo w szczególności żądać od WYKONAWCY złożenia wyjaśnień na piśmie w sprawach dotyczących zatrudniania pracowników przy realizacji czynności opisanych w oświadczeniu o którym mowa powyżej, żądać od WYKONAWCY okazania dokumentów na potwierdzenie spełnienia obowiązków opisanych powyżej. -€˘ Szczegółowy zakres robót i wymagań określa dokumentacja projektowa i STWiOR (załącznik nr 1).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231300-8, 45231400-9, 45231600-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja25,00
termin wykonania15,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:część II nie później niż do 30 października 2018r. przy czym kolektor Ks 19 nie później niż do 15 kwietnia 2018r.


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
12.11.2018
Bartosz Pryl Eko-System

Domy energooszczędne, sprawdzone zachodnioeuropejskie także skandynawskie systemy domów drewnianych prefabrykowanych, systemy redukcji ...

zachodniopomorskie
Budownictwo ekologiczne
12.11.2018
Goldsun Radosław Szewczuk

W Zamościu mieści się siedziba centrala firmy GOLDSUN. Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu montażu, sprzedaży i serwisu instalacji ...

lubelskie
Budownictwo ekologiczne
09.11.2018
Jędrplast Przedsiębiorstwo ...

Jędrplast to współczesna firma sprzedażowa specjalizująca się w sprzedaży okien PCV przedsiębiorstwa Drutex, parapetów, rolet, moskitie...

wielkopolskie
Okna i akcesoria okienne
08.11.2018
Termolit Sp. z o.o.

Profesjonalne wykonawstwo ogrzewanie podłogowego i posadzek anhydrytowych na rynku dolnośląskim. Zapraszamy do współpracy firmy wyk...

dolnośląskie
Wykańczanie wnętrz