Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Radlin -€“...
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Radlin -€“...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Radlin
woj. śląskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
Forma pisemna, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. -€“ Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Radlin -€“ oświetlenie łącznika (chodnika) ul. Rymera z ul. Domeyki w Radlinie, w oparciu o słupy solarne.

Numer referencyjny: PZP.271.87.UI.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przetarg nieograniczony na realizację zadania p.n.: Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Radlin -€“oświetlenie łącznika (chodnika) ul. Rymera z ul. Domeyki w Radlinie, w oparciu o słupy solarne. 1. Opis przedmiotu zamówienia. W skład zamówienia wchodzi następujący zakres - wykonanie robót budowlano -€“ montażowych urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW -€“ oświetlenie łącznika (chodnika) ul. Rymera z ul. Domeyki w Radlinie, w oparciu o słupy solarne. 2. Zakres: zabudowa słupów solarnych z oprawami LED. 3. Dane energetyczne: Zasilanie: z modułów fotowoltaicznych Napięcie zasilania : 12 V Moc maksymalna: solarne parkowe - 3*(1*8W)=24W Ilość słupów ośw. Proj. 3 szt Typ opraw. oprawy z źródłem światła LED 1x8, IP67 układ sieci. SELF 12V 4. Zasilanie w energię elektryczną: W zakresie oświetlenia solarnego łącznika ul. Rymera z ul. Domeyki w Radlinie należy w wskazanych miejscach posadowić nowoprojektowane słupy solarne. Prace wykonać zgodnie z PN, obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną. 5. Pomiar energii elektrycznej: Pomiar energii elektrycznej jest niewymagany ze względu iż projektowane słupy posiadają własne moduły fotowoltaiczne oraz baterie akumulatorowe. 6. Instalacja oświetleniowa SŁUPY SOLARNE PARKOWO-OGRODOWE 1) Konstrukcja słupa Dla potrzeb oświetlenia zaprojektowano słup stalowy okrągły. Wysokość masztu h=5m zabezpieczona antykorozyjnie, malowany proszkowo na kolor czarny na fundamencie prefabrykowanym F100. Konstrukcja masztu zawiera komorę akumulatorową wraz z elementami sterowania elektronicznego -€“ regulator solarny, układy zabezpieczenia. Komora akumulatorowa musi być zabezpieczona przed łatwym dostępem -€“ minimum dwa zabezpieczenia (np. zamek, specjalne śruby.). Podkonstrukcja pod panel solarny wykonana z profili stalowych umieszczona w górnej części masztu umożliwiająca obrót wokół osi pionowej. Lampa posiada jeden wysięgnik o rozstawie 0,7 m wykonane z profilowanych rur. Wysięgniki zakończone kloszami okrągłymi wraz z źródłem LED. Podkonstrukcja pod panel i wysięgniki zabezpieczone antykorozyjnie. 2) Oprawa LED Ĺšródło światła wykonane w technologii LED . Osłona układu optycznego wykonana jako klosz barwy białej wykonana z tworzywa sztucznego PMMA. Moc oprawy min. 1x8 W, barwa świecenia - chłodna biała (od 5000 do 7000K) i strumieniu świetlnym min 900lm. Głowica powinna posiadać system płynnej regulacji natężenia świecenia. Trwałość źródeł światła min 50 000 h. Układ zasilający (driver) umożliwia regulację mocy świecenia funkcją: PWM + analog dimming i zdalne załączanie/wyłączanie. 3) Regulator solarny Regulator solarny wykonany w technologii MPPT minimum 10 A napięcie 75 V DC - automatycznie dostosowanie do układu zasilania 12V. Sterowanie lampy powinno być realizowane poprzez oprogramowanie umożliwiające analizę zachodu i wschodu słońca (dynamiczne wyznaczanie środka nocy z ostatnich min. 5 dni). Dodatkowo regulator powinien mieć funkcję regulacji mocy w przedziale 10-100% dla wyznaczonych przez inwestora godzin pracy - minimum 3 okresy w ciągu jednej nocy. Regulator powinien wykorzystywać algorytm adaptywny do ładowania akumulatora. Regulator powinien zapewniać odłączanie obciążenia przy niskim napięciu lub algorytm BatteryLife. Sprawność regulatora nie powinna być niższa niż 98%. Temperatura pracy -200C+450C. 4) Panele solarne Panel solarny polikrystaliczny o mocy minimum 90 W. Sprawność panela powyżej 15 %. Napięcie nominalne Umpp min 17,4 V, prąd Impp min 7,45A, napięcie Uoc min 21,7 V. Ogniwa krzemowe powinny być zabezpieczone szkłem antyrefleksowym grubości min 3,2 mm. Ramka powinna być wykonana jako anodowane aluminium o wysokości ramki min. 35 mm. 5) Akumulatory Akumulator żelowy z zaworami VRLA w technologii (GEL) przystosowany do głębokiego rozładowania o zwiększonej żywotności podczas pracy cykliczno-buforowej, odporny na rozwarstwienia. Pojemność akumulatora od 75 do 100Ah (przy C20) umieszczone w komorze akumulatorowej w słupie. Zakres temperatury pracy od -200C +550C. 6) Fundament Fundament betonowy zbrojony prefabrykowany typu F100 o wymiarach 300x300x1000mm . Masa fundamentu min. 135 kg. Śruby mocujące M18 w klasie min 8.8. 7) Uziemienie Konstrukcję słupa jak i wszystkie przewodzące elementy należy uziemić. Uziemienie wykonać za pomocą taśmy stalowej FeZn 25x4 oraz prętów stalowych o długości 3m. Ilość prętów dobrać doświadczalnie w celu uzyskania oporności uziemienia: Ru -‰¤ 30Ί . 7. Szczegółowy zakres prac budowlanych określa dokumentacja projektowa stanowiąca Załącznik do SIWZ oraz przedmiar robót. 8. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp. 9. Obowiązek zatrudniania na podstawie umowy o pracę: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, wszystkie osoby, które w trakcie realizacji niniejszego zamówienia będą wykonywać następujące czynności: roboty ziemne, roboty elektromontażowe. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy lub Podwykonawcy pracowników. Zamawiający wymaga przedłożenia oświadczenia w druku oferty o zatrudnianiu w/w pracowników na umowę o pracę z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem. Po wyborze oferty, a przed zawarciem umowy Zamawiający wymaga złożenia wykazu zawierającego dane dotyczące ilości pracowników skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia z podaniem imienia i nazwiska, wymiaru etatu i zakresu obowiązków -€“ wzór załącznik nr 9 do SIWZ. Brak złożenia w/w wykazu uważany będzie jako odmowa podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy m.in. osób kierujących budową, osób wykonujących usługi dostaw materiałów budowlanych, usługi transportowe i sprzętowe. Uwaga: Szczegółowe zasady zatrudniania osób zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oraz konsekwencje nie zastosowania się do ustalonych zasad znajdują się we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 10. Wymagania związane z realizacją zamówienia, obejmujące aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem takie jak*: - zatrudnienie osób bezrobotnych -€“ nie - młodocianych -€“ nie - osób niepełnosprawnych -€“ nie - innych osób o których mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym -€“ nie 11. Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych/zasady projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników: Realizowana rozbudowa oświetlenia zapewni swobodny dostęp osób niepełnosprawnych do jej użytkowania. 12. Wymagania w zakresie ochrony środowiska szczególnie wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska oraz zapisów "Programu Ochrony Powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu": 1) Zamawiający informuje, że w trakcie prowadzenia robót remontowych będzie wymagał zastosowania technologii wykonania, które ograniczają do minimum pylenie stosowanych materiałów budowlanych oraz są nieuciążliwe dla środowiska. 2) Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu i maszyn, które są zgodne z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi ich użytkowania; 3) Organizacja placu budowy i prowadzenie prac budowlanych nie mogą zagrażać środowisku naturalnemu. 13. Szczególnie dla Zamawiającego jest ważne, by w trakcie prowadzenia prac budowlanych były zachowane zasady: - zraszania wodą terenu prowadzenia robót w okresach suszy, - stosowania zabezpieczenia pylastych materiałów sypkich przed rozwiewaniem (przykrycie plandekami, zraszanie), - transportu materiałów sypkich samochodami wyposażonymi w plandeki ograniczające pylenie przewożonych materiałów, - stosowanie gotowych mieszanek budowlanych przygotowywanych w wytwórniach.

II.5) Główny kod CPV: 45316110-9

Dodatkowe kody CPV: 45310000-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach: 28
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
28

II.9) Informacje dodatkowe:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 4 tygodnie od zawarcia umowy (28 dni).

SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnego warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 20 000,00 zł.

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
Wykonawca wykonał, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty, polegające na wykonaniu oświetlenia ulicznego o długości co najmniej 150 m każda. Wykonawca dysponuje i skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290), zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym architektów oraz inżynierów budownictwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725), posiadającą co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe. Okres doświadczenia należy liczyć od momentu uzyskania uprawnień budowlanych do dnia złożenia oferty.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnymi, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenia lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnymi, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda przedłożenia: 1) opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony na kwotę 20 000,00 zł od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (na podstawie pkt 3.2. niniejszego rozdziału SIWZ). 2) wykazu robót budowlanych ( załącznik nr 6 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów czy te roboty zostały wykonane należycie (na podstawie pkt 3.3.1. niniejszego rozdziału SIWZ). Dowodami o których mowa mogą być referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane. 3) wykazu osób ( załącznik nr 7 do SIWZ), które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi (na podstawie pkt 3.3.2. niniejszego rozdziału SIWZ ).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1.Dokumenty rejestrowe potwierdzające upoważnienie osoby składającej ofertę do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym tj. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. 2.Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego, o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 3.Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp -€“ zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ. 4.W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy Pzp (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia (Załącznik nr 5 do SIWZ), Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 5.Wyceniony przedmiar robót. 6.Dokument potwierdzający wniesienie wadium.

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

Wadium w wysokości: 500,00 zł (pięćset złotych) musi wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed terminem składania ofert określonym w pkt XXIII. 1 SIWZ.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzą okoliczności określone w art.144 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Możliwość i warunki zmiany niniejszej umowy: 1) dopuszcza się zmianę terminu wykonania przedmiotu zamówienia o tyle dni ile trwała przeszkoda lub wstrzymanie prac spowodowane: a) wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających terminowe wykonanie prac, b) prowadzeniem i opóźnieniem robót kolidujących z przedmiotem umowy przez inne podmioty, c) zmianą przepisów prawnych w trakcie wykonania przedmiotu zamówienia a dotyczących przedmiotu zamówienia i wynikających z tego obowiązków Wykonawcy d) wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, e) uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje), f) w razie zaistnienia zdarzeń niezależnych od Stron, po dacie zawarcia Umowy, o charakterze działania siły wyższej, 2) dopuszcza się zmianę treści niniejszej umowy w zakresie wartości zamówienia, która może zostać spowodowana zmianą: a) stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 3) dopuszcza się zmianę treści niniejszej umowy w zakresie: a) zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy i zasad płatności tego wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, b) wykonania przedmiotu zamówienia, która może zostać spowodowana zmianą przepisów w zakresie wymogów certyfikacji, świadectw i dopuszczeń, c) osoby pełniącej funkcję kierownika budowy, d) podwykonawstwa, pod warunkiem zaproponowania podmiotu nie gorszych kwalifikacjach, jeżeli wykonawca opierała się na jego zasobach składając ofertę, e) zasad płatności wynagrodzenia w przypadku zmiany terminu realizacji zamówienia tj. zmiany ilości faktur częściowych zgodnie z wykonanym zakresem. 3. Wystąpienie czynników wymienionych w ust. 2 pkt 1) niniejszego paragrafu, powinno być bez zbędnej zwłoki udokumentowane wpisami do dziennika budowy, potwierdzonymi przez Obsługę Inwestorską lub Zamawiającego. 4. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisu ust. 1 i 2 jest nieważna. 5. Warunkiem dokonania zmian postanowień Umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy. 6. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej Umowy zobowiązana jest do uzasadnienia i udokumentowania zaistnienia okoliczności o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie. 7. W razie wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2) -€“ 6) ustawy Prawo zamówień publicznych, zostanie sporządzony protokół konieczności. Wykonawca zobowiązany jest przygotować kosztorys ofertowy obejmujący zwiększoną ilość jednostek obmiarowych. Ceny jednostkowe muszą być takie same jak w kosztorysie ofertowym złożonym do przetargu. W przypadku braku pozycji przedmiarowych kalkulację przeprowadza się w oparciu o ogólnodostępne katalogi nakładów rzeczowych (np. KNR, KSNR) lub kalkulację indywidualną z zastosowaniem cen podanych w ogólnodostępnych cennikach (np. sekocenbud) na poziomie cen nieprzekraczających cen max podanych w cenniku (za miniony kwartał), a akceptowanych przez Zamawiającego. W przypadku braku ceny danego materiału w ogólnodostępnym cenniku dopuszcza się zastosowanie ceny tzw rynkowej, po uprzednim uzgodnieniu z zamawiającym i przedstawieniu co najmniej dwóch kalkulacji za dany element. Kosztorys taki wymaga akceptacji Zamawiającego, przed przystąpieniem do wykonania tych robót przez Wykonawcę. Wynagrodzenie zostanie zmienione o wartość wynikającą z dodatkowego kosztorysu ofertowego.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-12-01, godzina: 11:45

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 grudnia 2017 2017 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego, sala posiedzeń, II piętro, pokój nr 304.

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPOLECAMY:
OSTATNIO DODANE
23.05.2019
EURO-MET Sp. z o.o.

Dlaczego warto wybrać właśnie naszą ofertę? Przede wszystkim ze względu na wytrzymałość naszych produktów. Dzięki temu są one bardzo tr...

śląskie
Instalacje elektryczne
22.05.2019
ADVERT Mirosław Benier

Witam! Wykonam wszelkiego rodzaju prace ziemne koparką, koparko – ładowarką: wykopy pod fundamenty, wykopy pod sieci wodociągow...

dolnośląskie
Prace ziemne
19.05.2019
Czes-Bud Czesław Kiełbasa

Witam. Zajmujemy się kryciem dachów od wielu lat. W naszych usługach jest krycie dachów każdym rodzajem blach, dachówką, gontem bitum...

mazowieckie
Budownictwo mieszkaniowe
17.05.2019
Centrum Płyty Warstwowej Ob...

Z przyjemnością prezentujemy Państwu propozycję firmy Lekka Obudowa. Nasza siedziba mieści się w Obornikach w województwie wielkopolski...

wielkopolskie
Inne materiały