Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Przebudowa ulic: Młynarskiej, Kościuszki, skweru przy skrzyż...
Przebudowa ulic: Młynarskiej, Kościuszki, skweru przy skrzyż...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Białogard
woj. zachodniopomorskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
Oferty składa sie pod rygorem nieważnosci w formie pisemnej.

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa ulic: Młynarskiej, Kościuszki, skweru przy skrzyżowaniu ulic: Kopernika, Młynarskiej, Matejki oraz budowa sieci dróg rowerowych w ulicach: Młynarskiej, Kościuszki i Ścieżce Poetów na terenie miasta Białogard

Numer referencyjny: IZP.271.1.22.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
2.1 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie ulic: Młynarskiej, Kościuszki, skweru przy skrzyżowaniu ulic Kopernika, Młynarskiej, Matejki oraz wybudowaniu części sieci dróg rowerowych na podstawie opracowanej dokumentacji i dokonanego zgłoszenia w ulicy Młynarskiej oraz wydanego pozwolenia na budowę w ulicy Kościuszki i Ścieżce Poetów na terenie miasta Białogard. 2.2 Budowa sieci dróg rowerowych w mieście Białogard jest realizowana w ramach Projektu pod nazwą: "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard" nr RPZP.0203.00-32-0001/17-00 i została podzielona na dwie części. Część pierwsza budowy dróg rowerowych w mieście Białogard, realizowana w oparciu o wykonaną wcześniej dokumentację i stanowi przedmiot niniejszego zamówienia, część druga natomiast zostanie wykonana w formule "zaprojektuj i wybuduj" i będzie przedmiotem odrębnego zamówienia. Dodatkowo, ze względów uzasadnionych technicznie, zakres niniejszego zamówienia publicznego poszerzony został o przebudowę ulicy Młynarskiej, przebudowę ulicy Kościuszki oraz przebudowę skweru przy skrzyżowaniu ulic Kopernika, Młynarskiej i Matejki. Niniejsze zamówienie publiczne obejmuje: 2.2.1 przebudowę odcinka ulicy Młynarskiej oznaczonego w dokumentacji jako etap -€“ II, poprzez wybudowanie drogi rowerowej, przebudowę jezdni ulicy Młynarskiej na podstawie już opracowanej dokumentacji budowlanej i dokonanego zgłoszenia, 2.2.2 przebudowę jezdni, chodników ulicy Kościuszki, przebudowę skweru przy skrzyżowaniu ulic Kopernika, Młynarskiej i Matejki oraz wybudowanie drogi rowerowej w ulicy Kościuszki i wzdłuż rzeki Liśnicy na odcinku "Ścieżki Poetów" do kładki dla pieszych przy śluzie Kanału Ulgi na podstawie opracowanej dokumentacji i pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia budowy. Zamówienie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w zakresie dotyczącym budowy dróg rowerowych, nie dotyczy przebudowy jezdni i chodników wymienionych ulic. 2.3 Szczegółowy zakres robót: 2.3.1 Przebudowa odcinka ulicy Młynarskiej - etap II, wybudowanie drogi rowerowej w ulicy Młynarskiej. 2.3.1.1 Branża sanitarna: - roboty pomiarowe, przygotowawcze, - roboty ziemne -€“ wykopy pod rurociąg drenarski, kanał technologiczny i pod studzienki, wywóz urobku do 5 km, pozyskanie kruszywa, wykonanie obsypki, wykonanie podłoża pod kanał z materiałów sypkich i zasypanie wykopów, - roboty montażowe -€“ montaż wpustów 2 szt. (studzienka uliczna), drenażu rurowego d=113 mm, kanału z rur HDPE d=110 mm, studni telekomunikacyjnych Sk-1, łączenie rur PE metodą zgrzewania czołowego, oznakowanie taśmą kanału technologicznego, - regulacja włazów kanałowych, 2.3.1.2 Branża drogowa: - roboty pomiarowe, przygotowawcze, - frezowanie nawierzchni bitumicznych gr. 3 cm i wywóz destruktu na bazę do 5 km, - rozbiórki istniejących nawierzchni z brukowca, z przesortowaniem do ponownego wbudowania, nawierzchni z kostki kamiennej, płyt drogowych betonowych, betonowych płyt chodnikowych, - rozebranie krawężników, betonowych ław krawężnikowych i krawężników na podsypce piaskowej, - transport gruzu do 5 km, - demontaż wpustu żeliwnego i zasypanie studzienki ściekowej, roboty ziemne -€“ poprzeczny przerzut z wbudowaniem ziemi, pozyskanie kruszywa, wykonanie koryta pod jezdnię i drogę dla rowerów z transportem samochodami do 5 km oraz utylizacją, wykonanie rowków pod krawężniki i ławy krawężnikowe, - roboty krawężnikowe -€“ wykonanie ławy krawężnikowej zwykłej i z oporem, ułożenie krawężników, krawężników najazdowych na podsypce cementowo-piaskowej, - wykonanie warstwy odsączającej z pospółki z zagęszczeniem mechanicznym, - wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego i warstw konstrukcyjnych, - roboty nawierzchniowe z brukowej kostki betonowej i brukowca, - wykonanie czasowej i stałej organizacji ruchu -€“ malowanie znaków poziomych i wykonanie oznakowania pionowego. 2.3.2 Przebudowa jezdni i chodników ulicy Kościuszki oraz skweru przy skrzyżowaniu ulic Kopernika, Młynarskiej i Matejki, wybudowanie drogi dla rowerów w ulicy Kościuszki i Ścieżce Poetów. 2.3.2.1 Branża sanitarna: - roboty pomiarowe, przygotowawcze, - roboty ziemne -€“ wykopy pod kanały z rur PCV oraz studnie kanalizacyjne z umocnieniem ścian pionowych w wykopach i odwodnieniem zestawem igłofiltrów, wywóz urobku do 5 km, wykonanie podłoży z materiałów sypkich pod kanały i studnie kanalizacyjne, wykonanie obsypki i zasypanie wykopów, - roboty rozbiórkowe -€“ demontaż starych betonowych ulicznych studzienek ściekowych z osadnikiem, demontaż rurociągu z betonu żwirowego, wywóz gruzu z terenu rozbiórki do 5 km z utylizacją we własnym zakresie, - roboty naprawcze -€“ uzupełnienie niezbrojonych ścian, ław i stóp fundamentowych z betonu monolitycznego (naprawa kinety), naprawa części betonowej studzienki ściekowej, wymiana kratki ściekowej, demontaż i montaż klamr włazowych typowych, - roboty montażowe -€“ kanałów z rur d= 160 mm, d=200 mm, d=315 mm, montaż studni betonowych d=1200mm, studzienek ściekowych ulicznych z osadnikiem i ekoseparatorem d=500 mm, osadzenie włazu żeliwnego, wymiana kraty ściekowej, wykonanie przejść przez ściany tuleją PCV, - wykonanie próby szczelności. 2.3.2.2 Branża drogowa: - roboty pomiarowe, przygotowawcze, - roboty rozbiórkowe nawierzchni bitumicznych gr. 4 cm, wywóz destruktu i utylizację we własnym zakresie, - rozbiórka nawierzchni i podbudowy z kostki kamiennej rzędowej wysokości 16 cm, nawierzchni i podbudowy z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm, nawierzchni z kostki kamiennej wys. 10 cm, nawierzchni z płytek betonowych chodnikowych i kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej piaskowej, krawężników kamiennych i betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, rozbiórka obrzeży trawników na podsypce piaskowej, siedzisk betonowych o gr. do 20 cm, - wywóz materiału rozbiórkowego na bazę lub na wysypisko i utylizacja we własnym zakresie, - regulacja urządzeń obcych -€“ studzienek dla włazów kanałowych, dla zaworów wodociągowych i gazowych, studzienek teletechnicznych i kratek ściekowych, - roboty ziemne: koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni, ścieżki rowerowej w poziomie jezdni gł. 30 cm , na całej szerokości chodników, placu i ścieżki wydzielonej gł. 20, na całej szerokości ciągu pieszo-rowerowego gł. 10 cm, rowki pod krawężniki, oporniki granitowe i ławy krawężnikowe 30x30 cm oraz 20x20 cm, pod ściek przykrawężnikowy 21x25 cm, wykonanie koryta głębokości 40 cm pod chodnik, koryta głębokości 50 cm pod jezdnię z wywozem gruntu na odległość 5 km, wyprofilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża, - roboty krawężnikowe: wykonanie ław betonowych zwykłych pod krawężniki ław betonowych z oporem pod obrzeża oraz krawężników granitowych wystających i skośnych 15x30 cm, oporników granitowych obniżonych 15x30 cm i 10x30 cm, obrzeży betonowych 8x30 cm, ławy betonowej pod ściek uliczny z kostki kamiennej, wykonanie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej i obrzeży na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, - wykonanie ścieków przykrawężnikowych z kostki kamiennej nieregularnej, - wykonanie podbudowy z mrozoodpornej mieszanki związanej oraz niezwiązanej, wykonanie warstwy odsączającej z pospółki pod chodniki, zjazdy i jezdnię z zagęszczeniem mechanicznym, wykonanie podbudowy z kamienia łamanego pod chodniki, zjazdy i jezdnię, - wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej, kostki brukowej betonowej, kostki brukowej betonowej bezfazowej na podsypce cementowo-piaskowej, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm z podsypką cementowo-piaskową 5 cm na chodnikach, zjazdach i jezdni. - roboty wykończeniowe: plantowanie powierzchni skarp i gruntu, humusowanie z obsianiem skarp i gruntu, - wykonanie czasowej i stałej organizacji ruchu. 2.3.2.3 Branża elektryczna: - roboty ziemne -€“ wykopy pod kable, przewierty ręczne dla rur PCV, wykonanie warstwy piasku pod w rowach pod kable, zasypanie wykopów, - układanie kabli w wykopach i rurach PCV, - montaż i stawianie słupów oświetleniowych aluminiowych o wysokości 4,5 m i 6,0 m, - montaż opraw oświetleniowych zewnętrznych na słupach typu P,M,S, oświetleniowych najazdowych typu OP, - montaż przewodów wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń 5 m i 7 m, - wykonanie uziomów powierzchniowych, - montaż szaf oświetlenia ulicznego SOU-1, SOU-2, złącza kablowego ZK.R, - badania i pomiary linii kablowych i uziemienia. 2.3.2.4 Mała architektura i nasadzenia: - wykonanie stóp fundamentowych pod urządzenia małej architektury, - montaż ławek parkowych z oparciem i bez oparcia, - montaż koszy ulicznych, - montaż stojaków rowerowych, - montaż barierek ulicznych, - montaż stołów pingpongowych, - montaż barierek i słupków ulicznych, - montaż tablicy informacyjnej, - nasadzenia krzewów iglastych, liściastych, - pielęgnacja krzewów iglastych żywopłotowych liściastych, ręczne rozrzucenie kory, - zabezpieczenie drzew i krzewów na okres wykonywania robót i okres zimowy. 2.3.2.5 Hydrotechnika: - roboty pomiarowe, - wykaszanie i usuwanie porostów, - roboty ziemne -€“ ręczne usuwanie humusu, wykonanie podsypki z piasku, reprofilacja i uzupełnianie skarpy, plantowanie dna rzeki, wykopy w korycie rzeki, humusowanie z darniowaniem i obsiewaniem trawą, - wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókniną, - usunięcie palisady po starych umocnieniach kiszką faszynową, - umacnianie skarp za pomocą materacy gabionowych, - umocnienie rozmytych skarp narzutem kamiennym i wykonanie narzutów kamiennych wokół drzew, - wykonanie tymczasowej grodzy z worków wypełnionych piaskiem i geomembramy z PCV, - wykonanie fundamentów żelbetowych pod konstrukcje siedzisk, ułożenie opornika żelbetowego na podsypce cementowo-piaskowej, ułożenie ścian żelbetowych zamykających, - umacnianie skarp za pomocą konstrukcji żelbetowych siedzisk ze schodami, - umocnienie stopy skarpy kanału kiszką faszynową. 2.4 Dodatkowe wymogi: 2.4.1 Roboty towarzyszące oraz tymczasowe, nieobjęte dokumentacją projektową i przedmiarem robót, konieczne do uwzględnienia: 2.4.1.1 opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu dla robót prowadzonych w ulicy Młynarskiej etap-II i Kościuszki od ulicy Grunwaldzkiej Bocznej do działki nr 297 obręb 0017 Białogard, 2.4.1.2 oznakowanie i zabezpieczenie terenu zgodnie z tymczasową organizacją ruchu, na którym wykonywane będą roboty budowlane, 2.4.1.3 zabezpieczenie mediów (woda, energia elektryczna, itp.), 2.4.1.4 uporządkowanie terenu objętego placem budowy, 2.4.1.5 wykonanie dokumentacji powykonawczej. 2.5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: 2.5.1 projekty budowlane, 2.5.2 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 2.5.3 przedmiary robót.

II.5) Główny kod CPV: 45110000-1

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45112710-5, 45223800-4, 45231100-6, 45233200-1, 45233220-7, 45232411-6, 45233290-8, 45315100-9, 45246500-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1.Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych prac w wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego, zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia. 2. Przez prace podobne Zamawiający rozumie roboty i usługi, których zakres jest zgodny z zakresem zamówienia podstawowego. 3. Szczegółowy zakres zamówienia określony zostanie w toku odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i może dotyczyć: - robót z branży drogowej, - robót z branży sanitarnej, - robót z branży elektrycznej, - robót w zakresie małej architektury i nasadzeń, - robót z branży hydrotechnicznej. 4. Wskazane w pkt 3 prace zostaną udzielone na podstawie odrębnej umowy zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę i przyjętym przez Zamawiającego kosztorysem. 5. Zarówno Zamawiającemu, jak i Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zawarcie umowy na prace wskazane w pkt 3, jest to jedynie możliwość zawarcia umowy z dotychczasowym wykonawcą po wynegocjowaniu jej postanowień w toku wskazanego odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 6. W przypadku gdy wartość zamówienia podobnego będzie niższa bądź równa równowartości kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 Ustawy Pzp, Zamawiający udzieli zamówienia w oparciu o regulacje wewnętrzne dotyczące zasad i trybu udzielania w Urzędzie Miasta Białogard zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2018-08-30


II.9) Informacje dodatkowe:SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1.500.000,00 PLN (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa).

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
1. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał zgodnie ze sztuką budowlaną w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 1.500.000,00 PLN brutto każda, polegające na budowie lub przebudowie drogi obejmującej wykonanie nawierzchni brukowej wraz z podbudową oraz budowie lub przebudowie infrastruktury technicznej drogowej w postaci instalacji sanitarnych. 2. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej trzema osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia: - 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej, - 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. - 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga aby w wykazie osób wskazano, która z wymienionych w pkt 4.2.3.2 SIWZ osób pełniła będzie funkcję kierownika budowy, ponadto od osób tych wymagane jest minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień) w kierowaniu robotami danej specjalności, przy czym zasadą jest, że nakładające się na siebie okresy kierowania robotami nie sumują się. Warunek zostanie uznany za spełniony również wtedy, gdy Wykonawca dysponował będzie osobą, która łącznie posiadać będzie uprawnienia oraz doświadczenie, o którym mowa powyżej. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 4.2.2, 4.2.3.1 i 4.2.3.2 SIWZ musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca samodzielnie lub wszyscy Wykonawcy łącznie.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 4. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716), według załącznika nr 6 do SIWZ; 5. dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego wskazane w pkt 5.3.1 -€“ 5.3.4 SIWZ, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego; 6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5.3.1-5.3.3 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.4 SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 7. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-€“22 i ust. 5 pkt 1, 2 i 8 ustawy Pzp.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według załącznika nr 8 do SIWZ; 2. oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej, wg załącznika nr 9 do SIWZ; 3. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo -€“ kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 4. dokumenty dotyczących podmiotu trzeciego wskazane, w celu wykazania spełnienia warunków udziału postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego; 5. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, według załącznika nr 7, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; - Zamawiający żąda przedstawienia w wykazie jedynie robót budowlanych, które potwierdzą spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia w niniejszym postępowaniu. - Dowodami potwierdzającymi czy roboty budowlane zostały wykonane należycie są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ inne dokumenty.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1.Dowód wniesienia wadium. 2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy (jeżeli dotyczy). 3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego -€“ zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ (jeżeli dotyczy). 4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem kwalifikowanym, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 8.1 SIWZ w wysokości 35.000,00 PLN.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Termin gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach: a) wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany terminu realizacji umowy o taką ilość dni, w jakiej wystąpiły wskazane okoliczności oraz usuwanie ich skutków, w związku z: - koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, - brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek warunków klimatycznych: (gwałtowne opady deszczu, gradobicie, śnieżyce, powodzie i inne anomalia klimatyczne) uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób (sprawdzeń), dokonanie odbiorów, przez okres powyżej 4 dni, - działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, - nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazaniem przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy, - wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, - innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy (koniecznością wykonania robót dodatkowych; koniecznością wykonania robót prze innego Wykonawcę w miejscu wykonywania prac budowlanych), b) zmiany osób wykonujących zamówienie, o których mowa w § 7 ust. 2 i 4 wzoru umowy -€“ w sytuacji kiedy wymiana ta będzie spowodowana przyczynami losowymi, niezależnymi od Wykonawcy, a leżącymi po stronie tych osób. Osoby zastępujące osoby wskazane w ofercie przetargowej muszą spełniać warunek zdolności technicznej lub zawodowej określony w SIWZ, b) zwiększenia liczby osób wykonujących zamówienie, o których mowa w § 7 ust. 2 i 4 -€“ w sytuacji kiedy zmiana ta będzie konieczna do prawidłowego (np. terminowego) wykonania przedmiotu zamówienia. Wskazane osoby musza spełniać warunek zdolności technicznej lub zawodowej określony w SIWZ, c) zmniejszenia liczby osób wykonujących zamówienie, o których mowa w § 7 ust. 2 i 4 -€“ w sytuacji kiedy zmiana ta będzie spowodowana przyczynami losowymi niezależnymi od Wykonawcy, a warunek zdolności technicznej lub zawodowej określony w SIWZ będzie spełniony. 2. Zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-11-28, godzina: 09:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPOLECAMY:
OSTATNIO DODANE
20.02.2020
Kerst Sp. z o.o.

DOŚWIADCZENI W BUDOWNICTWIE KERST Sp. z o. o. jest firmą budowlaną specjalizującą się w realizacji robót budowlanych dla Klientów in...

mazowieckie
Budownictwo mieszkaniowe
17.02.2020
Centrum Osłon Effect s.c. J...

Centrum Osłon Effect to firma, która specjalizuje się przede wszystkim w produkcji rolet na wymiar. Firma istnieje na rynku od 2008 rok...

pomorskie
Drzwi, bramy i ogrodzenia
15.02.2020
Invest Consulting Tadeusz S...

Invest Consulting to firma, która z powodzeniem działa na rynku nieruchomości od wielu lat. Jesteśmy generalnym wykonawcą inwestycji bu...

wielkopolskie
Budownictwo mieszkaniowe
14.02.2020
PHU IKAO Bartosz Czyżewski

Firma działa na terenie całej Polski. Głównym profilem działalności jest produkcja oraz dystrybucja wiat garażowych, drewnianych garaży...

kujawsko-pomorskie
Kioski i wiaty