Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Przebudowa ulicy Torowej w Krasnymstawie
Przebudowa ulicy Torowej w Krasnymstawie
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Krasnystaw
woj. lubelskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
Ofertę należy w trwale zamkniętym, nieprzejrzystym i nienaruszonym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym zapoznanie się z treścią oferty przed upływem składania ofert za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa ulicy Torowej w Krasnymstawie

Numer referencyjny: OR.271.1.15.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Torowej na odcinku od ul.Gospodarczej do granicy miasta (od km rob. 0+393 do km rob 1+323), która obejmuje między innymi: przebudowę drogi z wykonaniem jezdni szerokości 5,0 m onawierzchni z betonu asfaltowego; przebudowę istniejących i wykonanie nowych zjazdów; urządzenie poboczy ziemnych o szerokości 1,0 m; utwardzenie części pasa drogowego płytami betonowymi ażurowymi; budowę oświetlenia ulicznego oraz zoświetlenia przejazdu kolejowego; wycinkę drzew i krzewów; budowę w ciągu projektowanej drogi - km 0+763 przejazdu kolejowego kategorii D typu "Mirosław Ujski" (w km 16,864 linii kolejowej nr 69 Rejowiec -€“ Hrebenne); oznakowanie projektowanej drogi zgodnie z zatwierdzona stałą organizacją ruchu; pełną obsługę geodezyjną z wykonaniem geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej przyjętej do Państwowego Zasobu Geodezyjnego iKartograficznego oraz inwentaryzacji geodezyjnej z przedmiotowej inwestycji dla terenu zamkniętego PKP z wykonaniem operatu geodezyjnego i zaktualizowaniem map kolejowych. 2. Klasa drogi -€“ D; kategoria ruchu -€“ KR1-2; prędkość projektowa Vp = 30 km/h, nacisk osi pojazdów 100 kN, grupa nośności podłoża -€“ G1. 3. Konstrukcja nawierzchni: 3.1. Gdy zachodzi konieczność wzmocnienia istniejącej podbudowy: a) warstwa wzmacniająca z łamanego kruszywa kamiennego frakcji 0-31,5 mm gat. I -€“ 14 cm, b) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W -€“ 4 cm, c) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S -€“ 4 cm. 3.2. Na poszerzeniach istniejącej podbudowy: a) warstwa mrozochronna z piasku średnioziarnistego stabilizowanego mechanicznie -€“ 10 cm, b) dolna warstwa podbudowy z gruntocementu o Rm=5,0 MPa -€“ 15 cm, c) górna warstwa podbudowy z łamanego kruszywa kamiennego frakcji 0-31,5mm gat. I -€“ 20 cm, d) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W -€“ 4 cm, e) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S -€“ 4 cm. 3.3. Placu postojowego: a) warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego stabilizowanego mechanicznie -€“ 10 cm, b) podbudowa z łamanego kruszywa kamiennego frakcji 0-31,3 mm gat. I -€“ 10cm, c) prefabrykowane płyty betonowe ażurowe grub. 10 cm wypełnione kruszywem łamanym frakcji 0-31,5 mm gat. I z wypełnieniem spoin piaskiem. 3.4. Zjazdów: a) warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego stabilizowanego mechanicznie -€“ 10 cm, b) podbudowa z łamanego kruszywa kamiennego frakcji 0-31,5 mm gat. I -€“ 20 cm, c) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego zamkniętego AC8S -€“ 5 cm. 4. Odwodnienie drogi -€“ powierzchniowe. 5. Szczegółowy zakres robót określają: Projekt Budowlany na roboty niewymagające pozwolenia na budowę: "Przebudowa ulicy Torowej (droga gminna nr 109820L) odul.Gospodarczej do granic miasta od km 0+393 do km 0+706,24 i od km 0+775,60 dokm 1+323"; Projekt Budowlany: "Budowa kablowej sieci oświetlenia ulicznego odkm 0+452 do km 0+706,24 i od km 0+775,60 do km 0+843 ul. Torowej-€Ś" Projekt Budowlany: "I. Budowa przejazdu kolejowego od km 0+706,24 do km 0+775,60 iII.Budowa kablowej sieci oświetlenia ulicznego od km 0+706,24 do km 0+775,60"; Projekt czasowej organizacji ruchu dla zadania pn.: "Przebudowa ulicy Torowej (droga gminna nr 109820L) od ul. Gospodarczej do granic miasta od km 0+393 do km 0+706,24 i od km 0+775,60 do km 1+323"; Projekt czasowej organizacji ruchu dla zadania pn.:"Budowa przejazdu kolejowego w km 16,849 linii nr 69 relacji Rejowiec -€“ Hrebenne"; Projekt "Stałej organizacji ruchu drogowego na ulicy Torowej -€“ drogi gminnej nr 109820L w Krasnymstawie na odcinku od ul. Gospodarczej do granic miasta"; "Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych" budowy drogi, kablowych sieci oświetlenia ulicznego i budowy przejazdu kolejowego; "Plan wyrębu"; Warunki techniczne i uzgodnienia wydane przez właścicieli sieci zlokalizowanych w rejonie inwestycji oraz PKP.S.A.; Opinia nr 66/692017 Kolejowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej z dnia 28.09.2017 r. 6. Do każdej z nazw firm, znaków firmowych, itp., które zostały wymienione wspecyfikacji, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania iodbioru robót budowlanych oraz przedmiarach robót (stanowiących załącznik do niniejszej specyfikacji) -€“ dodaje się słowa "lub równoważne". Przez słowo "równoważne" zamawiający rozumie rozwiązania techniczne, materiały lub urządzenia o nie gorszych parametrach niż wskazane w opisach. Wszelkie towary określone w dokumentacji, apochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe icechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać, aby spełnić wymagania zamawiającego. Wykonawca może zaproponować zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych opisanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W takim przypadku wykonawca jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego towary (materiały iurządzenia) spełniają określone przez zamawiającego wymagania (kryteria równoważności). Wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające zPolskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane). Wykonawca ma obowiązek posiadać dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń (atesty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości). 7. Zamawiający stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp, wymaga aby wszelkie prace fizyczne związane z wykonaniem wszystkich robót objętych zamówieniem wskazanych iopisanych w SIWZ oraz załącznikach do niej, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. -€“ Kodeks pracy, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę. Obowiązek ten, nie dotyczy osób wskazanych na stanowiska nadzoru tj.: Kierownika budowy oraz innych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.). Obowiązek ten dotyczy również podwykonawców -€“ Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć wkażdej umowie opodwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni osoby te na okres realizacji zamówienia. 8. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od podpisania umowy oraz na każde żądanie Zamawiającego do przedłożenia oświadczenia o spełnienia wymogu określonego w pkt 7 ze wskazaniem ilu pracowników zatrudnionych na umowę opracę wykonuje czynności określone w pkt 7. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia w terminie będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę opracę oraz będzie skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości określonej w § 11 ust 1 pkt 1) lit k) wzoru umowy. 9. Przedmiary robót należy traktować, jako materiały pomocnicze, które nie stanowią podstawy do pełnej wyceny przedmiotu zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 45233200-1

Dodatkowe kody CPV: 45233120-6, 45232210-7, 45232200-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2018-07-31


II.9) Informacje dodatkowe:SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje: 1. osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi wspecjalności drogowej wzakresie objętym zamówieniem -€“ kierownik budowy, kierownik robót branży drogowej oraz 2. osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi wspecjalności instalacyjnej w zakresie budowy i remontu sieci, instalacji iurządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie objętym zamówieniem -€“ kierownik robót branży elektrycznej i elektroenergetycznej.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wszczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz zinformacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wypełniony ipodpisany załącznik nr 5 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, októrej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie oprzynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa wart. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - wypełniony ipodpisany załącznik nr 4 do SIWZ. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, októrym mowa w pkt. VI. 1 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się ozamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnianie warunków udziału wpostępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, wktórym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału wpostępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, wcelu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu wypełnia oświadczenie, o którym mowa w pkt VI. 1. SIWZ wzakresie dotyczącym podwykonawców. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, wjakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa w pkt VI. 1 SIWZ dotyczące tych podmiotów. 5. Inne wymagane przez Zamawiającego dokumenty/oświadczenia: 5.1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ; 5.2. Jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego), wymaga się złożenia pełnomocnictwa w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii, wskazującego osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 5.3. Podmioty występujące wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika zgodnie zzasadami art. 23 ust. 2 ustawy.

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 25 000,00 złotych (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w: 2.1. pieniądzu; 2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, ztym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3. gwarancjach bankowych; 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy zdnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. Wadium w formie pieniężnej winno być wpłacone na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie 61 8200 0008 2001 0000 0417 0004 i wniesione ztakim wyprzedzeniem, aby zostało zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed terminem złożenia ofert. 4. Wadium w formie niepieniężnej winno zawierać w swojej treści odniesienie do wszystkich wymienionych w art. 46 ustawy okoliczności, których wystąpienie spowoduje jego bezwarunkowe zajęcie.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Dopuszcza się wprowadzenie zmian w zawartej umowie w stosunku do treści oferty co do terminu realizacji zamówienia w następujących przypadkach: 1.1. wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót, przeprowadzenie prób i sprawdzeń lub dokonanie odbioru, 1.2. spowodowanych warunkami geologicznymi lub archeologicznymi (niewybuchy, niewypały lub znaleziska archeologiczne), 1.3. w przypadku wprowadzenia zmiany do dokumentacji projektowej o czas niezbędny dla dostosowania się Wykonawcy do takiej zmiany, 1.4. w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w innych dokumentach niż dokumentacja projektowa o ile są to dokumenty niezbędne do wykonania robót oczas niezbędny do wprowadzenia zmiany. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy wstosunku do treści oferty, polegających na zmianie rozwiązań technicznych wdokumentacji projektowej wykonania zamówienia: 2.1. w uzasadnionych przypadkach, gdy realizacja zadania według dokumentacji itechnicznej powodowałaby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy, dopuszcza się wprowadzenie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej wraz ze zmianą terminu zakończenia robót, 2.2. w przypadku, gdy z punktu widzenia zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych, sporządza on protokół konieczności, a następnie dostarcza dokumentację projektową na te roboty; zmiany te mogą powodować zmianę terminu zakończenia zamówienia. 3. Inne zmiany: 3.1. jeżeli nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia (także w zakresie terminu wykonania zamówienia), 3.2. w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych lub rezygnacji z części robót, jeżeli będzie to niezbędne do prawidłowej realizacji umowy, 3.3. jeżeli zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, okoliczność prawna, faktyczna, ekonomiczna lub techniczna, za której zaistnienie żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy. 4. Warunki dokonywania zmian: 4.1. inicjowanie zmian na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, 4.2. uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy, 4.3. dokonanie zmiany za zgodą Zamawiającego, 4.4. forma pisemna w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-11-27, godzina: 11:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPOLECAMY:
OSTATNIO DODANE
24.02.2020
Jeremias Sp. z o.o.

Firma Jeremias Systemy Kominowe należy do grupy Jeremias z siedzibą w Niemczech. Oddział w Polsce założony został w 1997 roku i w tym c...

wielkopolskie
Intalacje grzewcze
20.02.2020
Kerst Sp. z o.o.

DOŚWIADCZENI W BUDOWNICTWIE KERST Sp. z o. o. jest firmą budowlaną specjalizującą się w realizacji robót budowlanych dla Klientów in...

mazowieckie
Budownictwo mieszkaniowe
17.02.2020
Centrum Osłon Effect s.c. J...

Centrum Osłon Effect to firma, która specjalizuje się przede wszystkim w produkcji rolet na wymiar. Firma istnieje na rynku od 2008 rok...

pomorskie
Drzwi, bramy i ogrodzenia
15.02.2020
Invest Consulting Tadeusz S...

Invest Consulting to firma, która z powodzeniem działa na rynku nieruchomości od wielu lat. Jesteśmy generalnym wykonawcą inwestycji bu...

wielkopolskie
Budownictwo mieszkaniowe