Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Remonty budowlane   /   "Remont wieży ciśnień stacji uzdatniania wody przy ul. Wodoc...
"Remont wieży ciśnień stacji uzdatniania wody przy ul. Wodoc...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Tak

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia prowadzi: Pełnomocnik Zamawiającego: kierownik Centrum Usług Wspólnych w Ośnie Lubuskim, działający w imieniu i na rzecz Zamawiającego, na podstawie złożonego przez kierownika Zamawiającego wniosku oraz §9 pkt.4 Statutu Centrum Usług Wspólnych w Ośnie Lubuskim, w trybie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579).

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Ośno Lubuskie
woj. lubuskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
pisemnie

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Remont wieży ciśnień stacji uzdatniania wody przy ul. Wodociągowej w Ośnie Lubuskim"

Numer referencyjny: Wo.271.9.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Wieża ciśnień stacji uzdatniania wody składa się z trzech głównych części, tj. strefy przyziemia będącej ściętym ostrosłupem o 12-bocznej podstawie (poziom od 0,00 do +6,14); trzonu będącego ściętym stożkiem (poziom od +6,14 do +19,13); strefy zbiornika będącej 12-bocznym graniastosłupem (poziom od +20,95 do +25,64). Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Wykonanie remontu pokrycia dachowego nad zbiornikiem oraz w strefie przyziemia, w tym: całkowita wymiana pokrycia na dachówkę karpiówkę na deskowaniu z papą asfaltową; naprawa deskowania okapu (dach nad zbiornikiem). W strefie przyziemia na styku ze ścianą należy wykonać obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe odprowadzające wodę z bezpośredniego sąsiedztwa wieży.2) Wykonanie remontu stolarki okiennej, w tym: wymiana spoin (kit szklarski); uzupełnienie ubytków szklenia; czyszczenie ram okiennych; wykonanie powłok antykorozyjnych.3) Wykonanie remontu stropu w poziomie +16,04, w tym: rozebranie stropu Kleina z cegły pełnej na belkach stalowych; wymiana belek stalowych dwuteowników o przekroju jak dotychczas; wypełnienie płyty żelbetowej; wykonanie od spodu tynków zwykłych wewnętrznych kat. III; dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitu (spodu stropu). Prace należy prowadzić zgodnie z kolejnością wykonywania robót opisaną w projekcie wykonawczym remontu stropu.4) Uzupełnienie połączeń wieńca w poziomie +20,95, tj. uzupełnienie łączników (śruby) na stykach elementów C20. 5) Wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych, tj. oczyszczenie stalowych elementów z produktów korozji oraz wykonanie powłok malarskich, w tym: wieniec C20 w poziomie +20,95 (zewnętrzne elementy stalowe); elementy stalowe niecki betonowej; stalowa konstrukcja ściany ryglowo-słupowej w strefie zbiornika; płaszcz zbiornika. 6) Wykonanie konsolidacji pęknięć i zarysowań konstrukcji murowej w technologii wklejania prętów helikoidalnych. 7) Naprawa uszkodzeń konstrukcji murowej, w tym: usunięcie "napraw" wykonanych zaprawą cementowo-wapienną; uzupełnienie ubytków spoin zaprawą naprawczą na bazie trasu; uzupełnienie uszkodzonych i brakujących elementów (głównie parapety) .II. Powyższy zakres robót należy wykonać w następującej kolejności: 1)I etap - wykonanie remontu stolarki okiennej oraz uzupełnienie połączeń wieńca w poziomie +20,95; wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych wieńca w poziomie +20,95; (poz. 1-11 przedmiaru robót), 2)II etap -wykonanie remontu pokrycia dachowego nad zbiornikiem; (poz. 39-57 przedmiaru robót), 3)III etap - naprawa uszkodzeń konstrukcji murowej, uzupełnienie ubytków spoin zaprawą naprawczą na bazie trasu; uzupełnienie uszkodzonych i brakujących elementów (głównie parapety); wykonanie konsolidacji pęknięć i zarysowań konstrukcji murowej w technologii wklejania prętów helikoidalnych; (poz. 12-26 przedmiaru robót), 4)IV etap - wykonanie remontu pokrycia dachowego w strefie przyziemia w poziomie + 5,70; (poz. 27-38 przedmiaru robót), 5)V etap - wykonanie remontu stropu w poziomie +16,04; (poz. 58-95 przedmiaru robót), 6)VI etap - wykonanie remontu w strefie zbiornika; płaszcz zbiornika. (poz. 96-107 przedmiaru robót). Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną (Projekt wykonawczy remontu stropu; Ocena stanu technicznego wieży ciśnień w Ośnie Lubuskim) stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ oraz przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: wykonanie remontu pokrycia dachowego nad zbiornikiem oraz w strefie przyziemia; wykonanie remontu stolarki okiennej; wykonanie remontu stropu w poziomie +16,04; uzupełnienie połączeń wieńca w poziomie +20,95; wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych; wykonanie konsolidacji pęknięć i zarysowań konstrukcji murowej; naprawa uszkodzeń konstrukcji murowej. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie -€“ należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowana przez niego robota budowlana spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45200000-9, 45210000-2, 45223000-6, 45260000-7, 45400000-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
6
lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia:


II.9) Informacje dodatkowe:

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazują zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
1.należy wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną, wykonaną w ramach jednego zadania inwestycyjnego polegającą na wykonaniu robót konstrukcyjno-budowlanych budynku (remont/modernizacja lub budowa), na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 złotych brutto (dwieście tysięcy złotych 2. należy wykazać dysponowanie przynajmniej 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót i wykaże się posiadaniem uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź są uznawane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w szczególności art. 20a Ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów jako świadczenie usług transgranicznych.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe: 1.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający wymaga aby warunek został spełniony samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców występujących wspólnie, tzn. co najmniej jeden wykonawca wykaże się doświadczeniem, tj. wykonał roboty budowlane określone w pkt. 6.1.1.1.W przypadku, gdy żaden z wykonawców nie posiada wymaganej wiedzy i doświadczenia, może on polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. 2.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie ich łącznego potencjału kadrowego. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. W takim przypadku zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie łącznego potencjału kadrowego wykonawcy i innych podmiotów.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust. 5 pkt. 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ inne dokumenty; wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 SIWZ; 2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 SIWZ; 3.informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo -€“ kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 oraz nr 3 SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył oświadczenie o którym mowa w pkt. 1 dotyczące tych podmiotów na załączniku nr 3 SIWZ.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także oświadczenie o którym mowa w pkt. 1 dotyczące tych podmiotów na załączniku nr 3 SIWZ.Do oferty należy dołączyć zobowiązanie innego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazują zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu wymienionego w punkcie 6.4.1. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.Dokument, o którym mowa w pkt 6.4.1., powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.4.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zawartość oferty: Oferta na wykonanie zamówienia - załącznik nr 1 SIWZ.Wszystkie oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 6.3. SIWZ. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).Potwierdzenie wniesienia wadium (patrz pkt. 8.9. SIWZ). Kosztorys ofertowy

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 3 000,00 PLN (trzy tysięce złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:pieniądzu;poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -€“ kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;gwarancjach bankowych;gwarancjach ubezpieczeniowych;poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim 24 8369 0008 0006 2978 2000 0040. Wadium uważa się za wniesione, jeżeli kwota wadium zostanie zaksięgowana na rachunku zamawiającego do upływu terminu składania ofert.Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.Zamawiający zwraca wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 Ustawy.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli zachodzą przesłanki wynikające z art. 46 ust. 4a lub ust. 5 Ustawy.Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:- pieniężnej, dokument potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty,-innej niż pieniądz, oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie opisanej WADIUM, a jego kopia w ofercie.Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy PZP.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokona wyboru Wykonawcy w zakresie zmiany w realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystąpienia niezależnych od stron okoliczności, potwierdzonych przez obie strony umowy, z następujących powodów:gwałtowna dekoniunktura; kryzys finansowy w skali ponadpaństwowej; powszechna niedostępność surowców; działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron; z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa;z powodu wystąpienia dodatkowych, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego Wykonawcę, robót lub zamówień; z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;z powodu okoliczności siły wyższej np. niekorzystne warunki atmosferyczne, tj. powodzie, huragany, klęska żywiołowa, gradobicia, wichury itp.Zmiany w realizacji przedmiotu zamówienia mogą polegać wyłącznie na zmianie technologii lub zastosowaniu innych, zamiennych materiałów budowlanych, które służyć będą ulepszeniu realizowanego zamówienia i usprawnieniu procesu budowlanego, w ramach tej samej grupy i klasy CPV. W przypadku zmiany w realizacji przedmiotu umowy zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia wykonawcy. Zasady ustalenia wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany w realizacji przedmiotu umowy określa par. 6 wzoru umowy.Każda w/w zmiana postanowień zawartej z wykonawcą umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-11-24, godzina: 09:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPOLECAMY:
OSTATNIO DODANE
23.05.2019
EURO-MET Sp. z o.o.

Dlaczego warto wybrać właśnie naszą ofertę? Przede wszystkim ze względu na wytrzymałość naszych produktów. Dzięki temu są one bardzo tr...

śląskie
Instalacje elektryczne
22.05.2019
ADVERT Mirosław Benier

Witam! Wykonam wszelkiego rodzaju prace ziemne koparką, koparko – ładowarką: wykopy pod fundamenty, wykopy pod sieci wodociągow...

dolnośląskie
Prace ziemne
19.05.2019
Czes-Bud Czesław Kiełbasa

Witam. Zajmujemy się kryciem dachów od wielu lat. W naszych usługach jest krycie dachów każdym rodzajem blach, dachówką, gontem bitum...

mazowieckie
Budownictwo mieszkaniowe
17.05.2019
Centrum Płyty Warstwowej Ob...

Z przyjemnością prezentujemy Państwu propozycję firmy Lekka Obudowa. Nasza siedziba mieści się w Obornikach w województwie wielkopolski...

wielkopolskie
Inne materiały