Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   PRZEBUDOWA TARGOWISKA GMINNEGO W ZIĘBICACH
PRZEBUDOWA TARGOWISKA GMINNEGO W ZIĘBICACH
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Ziębice
woj. dolnośląskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nie


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
Za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe, osobiście za pośrednictwem posłańca.

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

PRZEBUDOWA TARGOWISKA GMINNEGO W ZIĘBICACH

Numer referencyjny: ZP.271.1.6.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest "Przebudowa targowiska gminnego w Ziębicach". 1) Zakres robót obejmuje w szczególności: a) budowę trzech utwardzonych wiat targowych o wymiarach 6x23,32 m; b) wykonanie parkingu z kostki granitowej dla obsługi targowiska gminnego; c) wykonanie drogi dojazdowej do budowanego targowiska; d) rozbiórka budynku gospodarczego oraz istniejących wiat; e) remont budynku gospodarczego (czyszczenie elewacji i konstrukcji stalowej, przetarcie tynków, malowanie, wymiana stolarki, montaż nowej stolarki -€“ bram przemysłowych) f) przebudowa budynku gospodarczego (montaż toalet wewnątrz budynku, wykonanie instalacji gazowej, wody zimnej, wody ciepłej, elektrycznej, instalacji centralnego ogrzewania, oczyszczenie elewacji i konstrukcji stalowej, przetarcie tynków, malowanie, wymiana stolarki, montaż nowej stolarki -€“ bram przemysłowych drzwi wewnętrznych); g) wykonanie nowej instalacji oświetleniowej oraz elektrycznej; h) wykonanie nowej instalacji wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej; i) wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej odprowadzających wody opadowe z terenów objętych inwestycją; j) montaż zdroju ulicznego oraz elementów małej architektury -€“ śmietniki, stojaki na rowery, ławki; k) wykonanie nowego ogrodzenia terenu objętego inwestycją; l) odbudowa muru obronnego wpisanego do rejestru zabytków; m) wykonanie nowych podjazdów, chodników oraz miejsc postojowych; n) montaż toalety wraz z przyłączami wod-kan. 2) Wykonawca zobowiązany jest do: a) przedłożenia aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej; b) sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; c) prowadzenia na bieżąco dziennika budowy; d) zapewnienia objęcia funkcji kierowników budowy przez osoby posiadające uprawnienia w specjalnościach konstrukcyjno -€“ budowlanych, drogowych, sanitarnych, elektrycznych); e) zapewnienia objęcia funkcji kierownika budowy przez osoby posiadające uprawnienia w specjalnościach archeologiczno -€“ konserwatorskich; f) dopuszcza się połączenie osób posiadających uprawnień w specjalności konstrukcyjno - budowlanej i archeologiczno-konserwatorskiej; g) pełnej obsługę geodezyjną wykonania robót, udokumentowaną stosowanymi szkicami powykonawczymi oraz wpisami do dziennika budowy; h) opracowania projektu zajęcia pasa drogowego oraz projektu obsługi komunikacyjnej budowy i uzgodnienie go z zarządcami drogi; i) opracowanie wszystkich projektów warsztatowych zgodnie z wytycznymi wynikającymi z projektu budowlanego; j) zabezpieczeniu placu budowy przed dostępem osób postronnych, k) zagospodarowania placu budowy polegającym na zorganizowaniu zaplecza budowy, w tym części magazynowej, które powinno być usytuowane na terenie placu budowy, zgodnie z projektem organizacji placu budowy, oznakowania terenu budowy tablicą informacyjną oraz reklamową (2 szt.), tablice muszą być w stanie dobrym i czytelnym do końca realizacji zadania; l) przedłożenia aktualnego harmonogramu rzeczowo -€“ finansowego w terminie 5 dni od podpisania umowy; m) wykonania robót porządkowo -€“ czystościowych po zakończeniu każdego etapu robót zarówno przedmiotowego zakresu jak i terenu budowy wraz z zapleczem; n) opracowania w dwóch egzemplarzach i przekazanie Zamawiającemu po zakończeniu robót Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną, protokołami pomiarów i prób poszczególnych instalacji oraz świadectwem energetycznym obiektu, jeśli wymagane; o) opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz oznakowanie i wyposażanie obiektu w elementy zabezpieczające wynikające z w/w instrukcji; p) przygotowania obiektu i skompletowanie dokumentacji umożliwiającej odbiór i jego dopuszczenie do użytkowania przez Państwową Inspekcję Sanitarną, Inspekcję Straży Pożarnej, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Urząd Dozoru Technicznego, a także uczestniczenie w czynnościach odbiorowych oraz uzyskanie decyzji o pozwolenie na użytkowanie; q) niezwłocznego usunięcia wad, jeżeli zostaną one stwierdzone podczas czynności odbiorowych w uzgodnionym przez strony terminie. 3) Wykonawca powinien przewidzieć przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu realizacji robót w celu oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty. 4) Wykonawca zrealizuje roboty będące przedmiotem umowy z materiałów własnych (zakupionych przez siebie). 5) Teren nieruchomości przeznaczonej pod inwestycję znajduje się w Ziębicach przy ul. 1 Maja oraz ul. Kolejowej, na działkach nr 738, 946/14, 747dr oraz 737, które stanowią własność Gminy Ziębice. 6) Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w oparciu o: a) decyzję ostateczną pozwolenia na budowę nr 80/2017 z dnia 07.03.2017 r. wydaną przez Starostę Ząbkowickiego, b) dokumentację projektową opracowaną przez Pracownię Projektowo -€“ Usługową "ARCHIEFEKT", ul. Piłsudskiego 18/5, 55-011 Siechnice. 7) Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. 8) Teren objęty inwestycją leży w obrębie ochrony konserwatorskiej. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania warunków wynikających z decyzji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora zabytków tj.: - Prowadzenia badań archeologicznych w miejscu budowy oraz pozostałych warunków wynikających z Decyzji nr 883/2016 z dn. 26.07.2016 r. - Wzięcia udziału w spotkaniu z udziałem przedstawiciela Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - Poinformowania Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o planowanym rozpoczęciu i zakończeniu robót budowlanych (w odbiorze końcowym bierze udział przedstawiciel Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, którego Zamawiający winien poinformować o odbiorze z 14 dniowym wyprzedzeniem). - Zamawiający jest w posiadaniu pozwolenia konserwatorskiego na roboty remontowe fragmentu muru obronnego w zakresie usunięcia samosiewów, rozebrania luźnych elementów muru, uzupełnienia ubytków muru oraz wzmocnienia rdzenia muru w sposób wskazany w projekcie budowlanym. 9) Wykonawca składa Zamawiającemu Harmonogram rzeczowo -€“ finansowy w terminie 5 dni od podpisania umowy, który będzie uwzględniał w szczególności: kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane -€˘ szacowanie przerobu w układzie miesięcznym, oraz koszty ogólne rozłożone proporcjonalnie na cały czas trwania Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do dokonywania bieżącej aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego robót. 10) Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym pisemnym i telefonicznym powiadomieniem inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru dokona odbioru tych robót w ciągu 3 dni roboczych od daty pozyskania informacji. 11) W przypadku ewentualnych rozbieżności między dokumentacją techniczną np. projektem budowlanym a np. specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych tj. różnych parametrów danego urządzenia -€“ materiału należy wycenić i przyjąć do realizacja wartość lepszą -€“ wyższą tzn. dającą większe bezpieczeństwo, wytrzymałość, trwałość itd.; Wskazanie równoważności zaoferowanego rozwiązania spoczywa na Wykonawcy na etapie wykonywania robót. 12) Zamawiający zabezpieczy we własnym zakresie nadzór inwestorski oraz w razie potrzeby nadzór autorski. Zamawiający wymaga aby wykonawca współpracował ze służbami nadzoru w celu prawidłowej realizacji zadania 13) Kierownicy budowy oraz odpowiedni kierownicy robót są zobowiązani do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych do których zwoływania uprawniony jest Inspektor nadzoru. 14) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: a) projekcie budowlanym -€“ załącznik nr 10 do SIWZ b) STWiORB - załącznik nr 12 do SIWZ Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres minimum 36 miesięcy. Okres udzielonej gwarancji zależy od Wykonawcy i stanowi jedno z kryterium oceny ofert. Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 29-30 i 7 ustawy Pzp, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie. Przyjęcie rozwiązań równoważnych powodujące konieczność ingerencji w dokumentację projektową i wydane decyzje administracyjne wymagają ewentualnej zgody autora projektu w zakresie ochrony praw autorskich. Koszty związane z koniecznością zmian w projekcie i wydanych decyzjach administracyjnych leżą po stronie Wykonawcy. Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia musi uwzględniać czas niezbędny na wykonanie ewentualnych zmian.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45110000-1, 45111000-8, 45112000-5, 45200000-9, 45230000-8, 45232000-2, 45260000-7, 45300000-0, 45400000-1, 45223300-9, 45231000-5, 45231300-8, 45233140-2, 45213140-6, 45213142-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
1947329,00

Waluta: PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie z wolnej ręki na podstawie odrębnej umowy zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp. zamówienia mogą zostać udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2018-09-07


II.9) Informacje dodatkowe:SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: ZAMAWIAJĄCY NIE PRECYZUJE WARUNKU

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: ZAMAWIAJĄCY NIE PRECYZUJE WARUNKU

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
- Zdolność zawodowa Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: 1) co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto, w skład której wchodziła budowa nawierzchni utwardzonych, 2) budowę nawierzchni utwardzonych z kostki granitowej o powierzchni co najmniej 4500 m² łącznie; 3) budowę wiat/y o konstrukcji drewnianej bądź stalowej o wysokości co najmniej 4 m i łącznej powierzchni zabudowy min. 400 m², przy czym pojedyncza wiata nie powinna być mniejsza niż 100 m²; 4) budowę sieci wod. -€“ kan.; 5) budowę sieci elektrycznych łącznie z oświetleniem terenu, 6) robotę związaną z małą architekturą. Uwaga: Nie wykazywać robót o wartości niższej niż 200 000,00 zł brutto. W przypadku Wykonawców, którzy wykażą roboty budowlane w innych walutach niż złoty polski Zamawiający przeliczy podane kwoty po średnim kursie NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu. - Zdolność techniczna - osoby skierowane do realizacji zamówienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje: 1) co najmniej jedną osobą do kierowania robotami ogólnobudowlanymi, pełniącą jednocześnie funkcję kierownika budowy, posiadająca uprawnienia konstrukcyjno-budowlane; 2) co najmniej jedną osobą do kierowania robotami archeologiczno-konserwatorskimi, posiadającą odpowiednie uprawnienia; 3) co najmniej jedną osobą do kierowania robotami drogowymi, posiadającą odpowiednie uprawnienia; 4) co najmniej jedną osobą do kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie sieci i instalacji wod.-kan., posiadającą odpowiednie uprawnienia; 5) co najmniej jedna osoba do kierowania robotami instalacyjnymi e zakresie instalacji i sieci elektrycznych, posiadającą odpowiednie uprawnienia; Jednocześnie osoby spełniające powyższy warunek to również osoby, których odpowiednie kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (podstawa prawna art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2016, poz. 290 z późn. zm.) Ocena spełnienia ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń wg zasady spełnia/nie spełnia.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Dokumenty podmiotów krajowych: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1; Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, o którym mowa powyżej, jeżeli Zamawiający posiada dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).W takiej sytuacji Wykonawca winien wskazać w ofercie dane umożliwiające zlokalizowanie stosownych dokumentów. Zamawiający samodzielnie pobierze z tej bazy danych wskazany przez Wykonawcę dokument. 2) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wg wzoru załącznika nr 4 do SIWZ albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 2 ppkt 1-2. Zamawiający nie żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 2 ppkt 1-2 dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 2: a) ppkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2) Dokumenty, o których mowa w pkt 3 ppkt 1) lit. a), tiret pierwszy powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3 ppkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie ppkt 2 stosuje się. 4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający może żądać następujących dokumentów: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (czyt. punkt V.1 ppkt 2 lit. c niniejszej SIWZ -€“ informacja dot. Warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej), wg wzoru załącznika nr 5 do SIWZ z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami -€“ wg wzoru załącznika nr 6 do SIWZ;

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

ZAMAWIAJĄCY NIE ŻĄDA DOKUMENTÓW.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Formularz ofertowy - zgodnie z wzorem załącznika nr 1 do SIWZ; 2) Dokument potwierdzający wniesienie wadium; 3) Pełnomocnictwo w oryginale bądź kopii potwierdzonej notarialnie do reprezentowania, o ile ofertę składa pełnomocnik; 4) Dokumenty dot. przynależności do tej samej grupy kapitałowej: Wykonawca, który złożył ofertę, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą lub wykonawcami, którzy złożyli oferty nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Informację należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ, 5) Pisemne zobowiązanie (w formie oryginału) podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca będzie polegał celem spełnienia warunku udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy) wg załącznika nr 8 do SIWZ. Wymagania dotyczące możliwości korzystania przez Wykonawcę ze zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów: a) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. b) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia -€“ wg wzoru załącznika nr 8 do SIWZ c) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-€“22 i ust. 5 pkt 1. d) W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp., będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. e) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. f) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu o którym mowa w lit. a) nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w lit. a); 6) W przypadku zlecenia części zamówienia podwykonawcy -€“ informacja, które części zamówienia mają być zlecone Podwykonawcy, wg wzoru załącznika nr 9 do SIWZ - PROPOZYCJE ZLECENIA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM; 7) Środki naprawcze (self- cleaning): Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp oraz pkt 16-20 ustawy Pzp. (obligatoryjne przesłanki wyłączenia) lub ust. 5 pkt 1 może na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp. przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Zastosowanie środków naprawczych nie będzie miało miejsca w stosunku do Wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym, Wykonawcy, wobec którego orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz wobec którego nie upłynął jeszcze określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy uzna za wystarczające przedstawione przez niego dowody. W przypadku nieuwzględnienia przedstawionych dowodów Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania.

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. Okres ważności wadium: Wykonawca zabezpiecza ofertę wadium na okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z dniem wskazanym, jako termin składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r., poz. 359 z późn. zm.). 4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w następujący sposób: 1) w przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu a) wykonawca wpłaca wadium w wymaganej kwocie przelewem na rachunek bankowy Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Nr 36 9588 0004 0000 5555 2000 0050, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku zamawiającego, b) zaleca się w tytule przelewu wpisać "wadium na zabezpieczenie oferty wykonawcy -€Ś-€Ś-€Ś-€Ś, dotyczącej zamówienia p.n. PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W ZIĘBICACH ". 2) w przypadku gwarancji i poręczeń należy oryginał dokumentu dołączyć do oferty osobno, jako niewpięty dokument i złożyć w jednej kopercie z ofertą (w sposób umożliwiający zwrot wadium)- dokument powinien określać: a) zamawiającego -€“ poprzez wskazanie zamawiającego, jako podmiotu uprawnionego do wykonywania uprawnień wynikających z gwarancji, b) charakter gwarancji -€“ poprzez stwierdzenie, że określona kwota pieniężna stanowi zabezpieczenie niezbędne do wzięcia udziału przez Wykonawcę X w konkretnym postępowaniu o udzielenie określonego zamówienia publicznego (podać nazwę), c) bezwarunkowe, nieodwołalne na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, d) termin obowiązywania gwarancji, poręczenia nie krótszy niż termin związania ofertą. 5. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 11. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6 jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: 1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót, w szczególności długotrwałe opady deszczu/śniegu, roztopy, nawodnienie gruntu; b) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, a w szczególności: - niewybuchy i niewypały; - wykopaliska archeologiczne nie przewidziane w SIWZ; - odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; c) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego a w szczególności: - wstrzymanie robót przez Zamawiającego; - konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; - konieczność udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 6 ustawy Pzp; d) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: - wstrzymanie prac przez organ konserwatorski; - przekroczenie terminów wydanych decyzji, zezwoleń, itp.; - odmowa wydania przez organy administracji wymaganych uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej; w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w literach a-d termin umowy może ulec zmianie o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 2) zmiana obowiązującej stawki VAT: a) jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę; b) jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę podatku VAT do zapłacenia przez Wykonawcę; 3) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami, 4) jeżeli inny podmiot rozpocznie inwestycję na terenie objętym przedmiotem zamówienia i wystąpią jakiekolwiek kolizje, w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji. 5) zmiany w zakresie Podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp: a) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 6) zmiana Podwykonawcy w przypadkach innych niż określone w ppkt. 5: a) zmiana polegająca na wskazaniu innych Podwykonawców; b) zmiana w zakresie rezygnacji z Podwykonawców; c) zmiana polegająca na wskazaniu innego zakresu (części) podwykonawstwa; d) zmiana polegająca na wykonaniu zamówienia przy pomocy Podwykonawców pomimo niewskazania w ofercie żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa; 7) zmianę osób odpowiedzialnych za: a) kierowanie robotami budowlanymi ze strony Wykonawcy (kierownik budowy) zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ, tj. kierownik budowy będzie posiadał uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności określonej w SIWZ, które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika budowy, odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, zgodnie z umową dokumentu potwierdzającego kwalifikacje kierownika budowy oraz aktualnego wpisu na listę właściwej Izby Samorządu Zawodowego lub dokumenty, które potwierdzają odpowiednie kwalifikacje i zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (podstawa prawna art. 12a ustawy Prawo budowlane); b) nadzór inwestorski ze strony Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego). 2. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 3. Zmiana umowy może nastąpić na pisemny umotywowany wniosek jednej ze stron, za zgodą drugiej strony umowy, na podstawie aneksu do umowy. 4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-11-23, godzina: 10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

1. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE WYMAGAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 4 USTAWY PZP. 2. INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW W PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA 1) Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć - umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy, lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 2) Zamawiający nie zastrzega zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy Pzp, że kluczową część zamówienia przedmiotowej roboty budowlanej musi wykonywać osobiście sam Wykonawca składający ofertę a nie podwykonawca. 3) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy; 4) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do SIWZ. Wskazanie w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom, winno nastąpić poprzez określenie jej rodzaju i zakresu; 5) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych; 6) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 7) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 8) wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, jeżeli zamawiający określa takie wymagania, a) projekt umowy/ umowa o roboty budowlane musi wyraźnie wskazać zakres tych robót. b) zakres prac zleconych do wykonania podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy musi być zgodny z zakresem robót wynikającym z kosztorysu wykonawcy. c) projekt umowy/ umowa musi uwzględniać postanowienia dotyczące gwarancji i rękojmi wskazane w SIWZ a także postanowienia dotyczące wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 1666), d) projekt umowy/umowa musi zawierać warunki odbioru robót oraz postanowienia dotyczące stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, e) projekt umowy/umowa musi uwzględniać kary umowne min. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, za opóźnienie w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy, za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi. f) projekt umowy/ umowa musi spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami oraz przewidywać termin zapłaty wynagrodzenia nie dłuższy niż 30 dni.

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPOLECAMY:
OSTATNIO DODANE
16.10.2018
Sfera Nieruchomości S.C. Pa...

Jeżeli szukasz sprawdzonej i profesjonalnej agencji nieruchomości w Bydgoszczy, serdecznie zachęcamy do zapoznania się z ofertą firmy S...

kujawsko-pomorskie
Agencje nieruchomości
16.10.2018
Archi Bia Pracownia Projekt...

Z dużą przyjemnością prezentujemy Państwu ofertę Pracowni Architektury Archi Bia, która swoją siedzibę ma w Białymstoku. Oferujemy szer...

podlaskie
Budynki mieszkalne
16.10.2018
Pracownia Projektowa Archit...

Tarnowska Pracownia projektowa Architekt Agnieszka Jaderny-Gawron swoją działalność prowadzi od 1996 r. , oferując funkcjonalne wnętrza...

małopolskie
Budynki mieszkalne
15.10.2018
Bakron - Stanisław Białoszycki

W Pyrzycach w województwie zachodniopomorskim mieści się siedziba firmy BAKRON. Na rynku działamy od 1993 roku proponując najwyższej ja...

zachodniopomorskie
Budynki mieszkalne