Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Rychnów i...
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Rychnów i...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Barlinek
woj. zachodniopomorskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Inny (proszę określić):
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Spółka z o.o.

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
Wskazano w SIWZ.

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Rychnów i Moczkowo.

Numer referencyjny: PWK/ZP/03/2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Rychnów i Moczkowo: 1) Łącznie Wykonawca w ramach przedmiotowego zadania tj. budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w m. Rychnów będzie musiał wykonać: - sieć PVC 200 -€“ ok. 1200mb - sieć PVC 160 -€“ ok. 211mb - rurociąg tłoczny PE 90 -€“ ok. 90 - przepompownie -€“ 2szt. - studnie bet. Dn:1200 -€“ 21szt. - studnie bet. Dn:1000 -€“ 45szt. 2) Łącznie Wykonawca w ramach przedmiotowego zadania tj. budowy sieci wodociągowej w m. Rychnów będzie musiał wykonać: - sieć PE 110 -€“ ok. 1188mb - sieć PE 90 -€“ ok. 26mb - sieć PE 75 -€“ ok. 63mb - PE 63 -€“ ok. 353mb - odejścia boczne sieci wodociągowej PE32 -€“ ilość 63szt. o łącznej długości ok. 233mb 3) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Moczkowo dz. nr 306 obręb Moczkowo, gmina Barlinek: - Należy wykonać odcinek sieci kanalizacyjnej o średnicy ?200mm z rur kielichowych z uszczelką PVC-U klasy S SDR34 o długości 23m. - W celu umożliwienia włączenia się do istniejącej sieci, należy nabudować na niej studnię rewizyjno-połączeniową betonową o średnicy 1000mm z betonu min. B45. W dnie studni wyprofilować kinetę ze spocznikiem. Studnię wyposażyć w klamry złazowe oraz właz o średnicy 600mm klasy min. B żeliwny z wypełnieniem betonowym. Zabudować dodatkową studnię S1-€™ z tworzywa sztucznego wyposażoną w kinetę zbiorczą na projektowanym odcinku przyłącza. 4) Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Moczkowo dz. nr 333, 293/8, 293/2 obręb Moczkowo, gmina Barlinek: - Wykonać przyłącze wodociągowe z rur PE100 SDR 17 PN10 o średnicy ?90 długości 103,5m. Przewód wodociągowy PEHD łączyć przez zgrzewanie elektrooporowe. Włączenia do istniejącego wodociągu wykonać za pomocą trójnika żeliwnego kołnierzowego dn100/80, za trójnikiem zamontować zasuwę kołnierzową dn80 z trzpieniem i skrzynką uliczną typu "woda".

II.5) Główny kod CPV: 45100000-8

Dodatkowe kody CPV: 45200000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych co przedmiot zamówienia (uzupełniających), o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 PZP
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2018-12-30


II.9) Informacje dodatkowe:SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: 1 sytuacja ekonomiczna: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że: i. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1.000.000,00 PLN: W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są oświadczyć w Jednolitym dokumentacje zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego SIWZ, że spełniają ww. warunek. (W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, Jednolity dokument zamówienia stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.) Zamawiający na podstawie art. 24aa. ust. 1 PZP po dokonaniu oceny ofert wezwie Wykonawcę którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z wykonawców składających ofertę wspólna, który w ramach konsorcjum odpowiada za spełnienie tego warunku 2 sytuacja finansowa: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że: i. posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 300.000,00 PLN lub posiada zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 300.000,00 PLN. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są oświadczyć w Jednolitym dokumentacje zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego SIWZ, że spełniają ww. warunek. (W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, Jednolity dokument zamówienia stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.) Zamawiający na podstawie art. 24aa. ust. 1 PZP po dokonaniu oceny ofert wezwie Wykonawcę którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza do przedłożenia Zamawiającemu informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy wartości określone w dokumentach przedkładanych na potwierdzenie spełnienia warunku dotyczącego sytuacji finansowej i ekonomicznej, zostaną wyrażone w walutach obcych, to do oceny spełnienia warunku zostaną przeliczone na złote (PLN) według średniego kursu NBP dla danej waluty do PLN z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
1 posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie) wykonał: i. co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie sieci wodociągowej z rur PE o długości minimalnej łącznie 750 mb. Zamawiający wymaga, aby niniejsza robota budowlana była wykonana w ramach jednego zamówienia. Niedopuszczalne jest łączenie kilku robót o mniejszym zakresie w celu wykazania spełniania postawionego warunku; ii. co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i/lub tłocznej) o długości minimalnej łącznie 1000 mb. Zamawiający wymaga, aby niniejsza robota budowlana była wykonana w ramach jednego zamówienia. Niedopuszczalne jest łączenie kilku robót o mniejszym zakresie w celu wykazania spełniania postawionego warunku; W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są oświadczyć w Jednolitym dokumentacje zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego SIWZ, że spełniają ww. warunek. (W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, Jednolity dokument zamówienia stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.) Zamawiający na podstawie art. 24aa. ust. 1 PZP po dokonaniu oceny ofert wezwie Wykonawcę którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza do przedłożenia wykazu robót budowlanych (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;; W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. 2 dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, legitymującymi się doświadczeniem i kwalifikacjami zawodowymi określonymi poniżej: i. Kierownikiem Budowy, posiadającym następujące doświadczenie zawodowe i kwalifikacje: a. łącznie co najmniej 3 lata doświadczenia (licząc od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku kierownika robót sanitarnych lub kierownika budowy przy realizacji robót sanitarnych, bądź inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót sanitarnych, b. doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót sanitarnych lub kierownika budowy przy realizacji co najmniej: i. 1 roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie sieci wodociągowej z rur PE o długości minimalnej łącznie 750 mb. Zamawiający wymaga, aby niniejsza robota budowlana była wykonana w ramach jednego zamówienia. Niedopuszczalne jest łączenie kilku robót o mniejszym zakresie w celu wykazania spełniania postawionego warunku; ii. 1 roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i/lub tłocznej) o długości minimalnej łącznie 1000 mb. Zamawiający wymaga, aby niniejsza robota budowlana była wykonana w ramach jednego zamówienia. Niedopuszczalne jest łączenie kilku robót o mniejszym zakresie w celu wykazania spełniania postawionego warunku; c. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych w zakresie budowy sieci, urządzeń i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych ii. Kierownikiem Robót Elektrycznych posiadającym następujące doświadczenie zawodowe i kwalifikacje: a. łącznie, co najmniej 3 lat doświadczenia zawodowego (licząc od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku kierownika robót elektrycznych lub kierownika budowy przy realizacji robót elektrycznych, bądź inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót elektrycznych, b. doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót elektrycznych przy realizacji co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie przepompowni ścieków sanitarnych o średnicy pompowni DN 1200 mm. c. uprawnienia budowlane do kierowania robotami elektrycznymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są oświadczyć w Jednolitym dokumentacje zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego SIWZ, że spełniają ww. warunek. (W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, Jednolity dokument zamówienia stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.) Zamawiający na podstawie art. 24aa. ust. 1 PZP po dokonaniu oceny ofert wezwie Wykonawcę którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza do przedłożenia wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia (z podaniem dokładnych dat rozpoczęcia i zakończenia realizowanych prac w układzie dzień -€“ miesiąc - rok) i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami -€“ sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdz. VIII. pkt. 1 SIWZ zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. (W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, Jednolity dokument zamówienia stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.)

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdz. VIII. pkt. 1 SIWZ zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. (W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, Jednolity dokument zamówienia stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.)

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Zamawiający na podstawie art. 24aa. ust. 1 PZP po dokonaniu oceny ofert wezwie Wykonawcę którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza do przedłożenia Zamawiającemu: 1) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z wykonawców składających ofertę wspólna, który w ramach konsorcjum odpowiada za spełnienie tego warunku. 2) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy wartości określone w dokumentach przedkładanych na potwierdzenie spełnienia warunku dotyczącego sytuacji finansowej i ekonomicznej, zostaną wyrażone w walutach obcych, to do oceny spełnienia warunku zostaną przeliczone na złote (PLN) według średniego kursu NBP dla danej waluty do PLN z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 3) wykazu robót budowlanych (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. 4) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia (z podaniem dokładnych dat rozpoczęcia i zakończenia realizowanych prac w układzie dzień -€“ miesiąc - rok) i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami -€“ sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Kompletna oferta musi zawierać: a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, b) Jednolity dokument zamówienia stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ c) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, d) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamowienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, e) oświadczenie o obowiązku podatkowym u zamawiającego zgodnie z art. 91 ust. 3a PZP. na postawie załącznika nr 8 do SIWZ (jeżeli dotyczy) f) propozycję zlecenia części zamówienia podwykonawcom na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ (jeżeli dotyczy), g) wypełniony przedmiar robót, sporządzony na podstawie załącznika nr 15 do SIWZ, h) wypełniony załącznik nr 16 do SIWZ, i) zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów j) dowód wniesienia wadium k) pozostałe dokumenty wymienione w rozdz. IX SIWZ,

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

1. Wysokość wadium. a) Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 35.000,00 PLN słownie: trzydzieści pięć tysięcy i 00/100 złotych 2. Forma wadium. a) Wadium może być wniesione w następujących formach: i. pieniądzu, ii. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, iii. gwarancjach bankowych, iv. gwarancjach ubezpieczeniowych, v. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) b) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach c) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ma być, co najmniej: bezwarunkowa, nieprzenośna, nieodwołalna i płatna na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Gwarancja ma być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: i. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjanta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, ii. oznaczenie postępowania, iii. określenie przedmiotu postępowania iv. określenie wierzytelności, którą ma być zabezpieczona gwarancja, v. kwotę gwarancji, vi. termin ważności gwarancji, vii. zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacjach opisanych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 PZP. Postanowienia pkt. XII ppkt 2.c) stosuje się odpowiednio do wadium wniesionego w formie poręczeń. 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. a) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: Centrala GBS w Barlinku, ul. Strzelecka 2, 74-320 Barlinek, Nr konta: 77 8355 0009 0015 8017 2000 0001 do dnia 22.11.2017 r. do godziny 10:00 z adnotacją: "Wadium -€“ Postępowanie przetargowe nr PWK/ZP/03/2017" Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. b) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy dołączyć w oryginale do oferty składanej w siedzibie Zamawiającego do dnia 22.11.2017 r. do godz. 10:00, pokój -€“ Biuro Obsługi Klienta. 4. Termin wniesienia wadium. a) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. b) W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 5. Zwrot wadium. a) Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a Prawa zamówień publicznych. b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. c) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6. Utrata wadium. a) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. b) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: i. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, ii. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, iii. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

I. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy I.1. zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności: a) klęski żywiołowe, strajki, działania terrorystyczne, epidemie.; I.2. zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: a) niewypały i niewybuchy; b) wykopaliska archeologiczne nie przewidywane w SIWZ ; c) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, itp.); d) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych nie wykazanych w operacie geodezyjnym (wtórnik); I.3. zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego; b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; I.4 zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: 1. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej I. 5 inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac np: a) awarie urządzeń lub instalacji budowy, których wystąpienie jest również niezależnie od człowieka; b) błędy oraz niedopatrzenia powstałe w wyniku działalności człowieka, których skutki mogą doprowadzić do znacznej modyfikacji pierwotnych założeń projektu. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. I.1 -€“ I.5 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. II. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia II.1 zmiany technologiczne, w szczególności: a) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; c) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych nie wykazanych w operacie geodezyjnym (wtórnik); d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa Zmiany wskazywane w lit d) będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom. Każda ze wskazywanych w lit a -€“ d) zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia na zasadach określonych przez Strony. II.2 Zmiany osobowe zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a także SIWZ, będzie wymagała również zaakceptowania przez Zamawiającego. III. Pozostałe zmiany a) zmiana obowiązującej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez wykonawcę. b) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu c) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. d) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji, a wynagrodzenie zostanie ustalone z zachowaniem zasady opisanej w lit d) IV. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. V. Nie stanowi zmiany umowy: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami.

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-11-22, godzina: 10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Język polski.

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPOLECAMY:
OSTATNIO DODANE
17.10.2018
Skup Sprzedaż Metali Nieżel...

Jesteśmy skupem i odpadów materiałów budowlanych mieszczącym się na terenie Grodziska Mazowieckiego. Dodatkowo dla naszych klientów lok...

mazowieckie
Inne materiały
17.10.2018
Ponako Tkacz, Wincewicz Sp. j.

Jesteśmy firmą mieszczącą się na terenie Ożarów Mazowieckiego. Głównym profilem naszej działalności jest wynajem sprzętu budowlanego np...

mazowieckie
Wynajem sprzętu budowlanego
17.10.2018
Anion Zbigniew Skrzypczyński

Jesteśmy firmą budowlaną z lokalizacją w Jaktorowie. Zajmujemy się wykonywaniem robót ziemnych oraz rozbiórek na terenie lokalnym. Bez ...

mazowieckie
Inne usługi
17.10.2018
Malbud Krzysztof Malesza

Jesteśmy firmą brukarską z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim. Głównym profilem działalności naszej firmy jest produkcja oraz sprzedaż ko...

mazowieckie
Brukarstwo