Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Wykonanie zadań w ramach projektu zagospodarowania terenu pn...
Wykonanie zadań w ramach projektu zagospodarowania terenu pn...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Wodzisław Śląski
woj. śląskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
Składanie ofert pisemnie, za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub osobiście

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie zadań w ramach projektu zagospodarowania terenu pn.: ,,ROZWÓJ TERENÓW ZIELENI W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM"

Numer referencyjny: BZP.271.37.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 1

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: wykonanie elementów małej architektury, wykonanie ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek, wykonanie wycinki zieleni istniejącej, wykonanie nasadzeń zieleni, wykonanie schodów terenowych, wykonanie nawierzchni bezpiecznych, wykonanie oświetlenia zewnętrznego (teren A i teren B).

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45111000-8, 45262300-4, 45320000-6, 45233250-6, 45112711-2, 77310000-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2018-10-30


II.9) Informacje dodatkowe:

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do 30.10 2018 roku. Zgodnie z pkt. 13.2 SIWZ jednym z kryteriów oceny ofert jest skrócenie terminu realizacji zamówienia (o 30,60,90 dni kalendarzowych). Wykonawca deklarując krótszy termin realizacji zamówienia otrzyma dodatkowe punkty w tym kryterium. Termin wykonania wycinek drzew do dnia 28.02.2018 roku.

SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz prawidłowo ukończył roboty budowlane z zakresu: -€˘ dla części I zamówienia: - wykonania ciągów pieszo -€“ rowerowych w ilości min.3.300,00m2 - nasadzenia zieleni, - wykonania oświetlenia zewnętrznego o wartości min. 100.000,00 zł. W maksymalnie trzech robotach budowlanych o łącznej wartości min. 1.500.000,00 zł. Warunek ten będzie spełniony następująco: - Wykonawca samodzielnie wykaże, że wykonał co najmniej jeden z wymaganych powyżej zakresów lub, - Podmiot trzeci, na którego zasoby Wykonawca się powoła, wykaże że wykonał jeden z powyższych zakresów samodzielnie, - W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum - jeden z konsorcjantów wykaże, że wykonał jeden z powyższych zakresów samodzielnie. Dopuszcza się możliwość łącznej realizacji wszystkich zakresów (tj. jeden wykonawca wykonał ciągi pieszo -€“ rowerowe, drugi wykonał nasadzenia, a trzeci wykonał oświetlenie). - dla części II zamówienia: - wykonania ciągów pieszo-rowerowych w ilości min. 1.600,00m2, - nasadzenia zieleni, W maksymalnie dwóch robotach budowlanych o łącznej wartości min. 1.000.000,00 zł. Warunek ten będzie spełniony następująco: - Wykonawca samodzielnie wykaże, ze wykonał co najmniej jeden z wymaganych powyżej zakresów lub, - Podmiot trzeci, na którego zasoby Wykonawca się powoła, wykaże że wykonał jeden z powyższych zakresów samodzielnie, - W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum - jeden z konsorcjantów wykaże, że wykonał jeden z powyższych zakresów samodzielnie. Dopuszcza się możliwość łącznej realizacji wszystkich zakresów (tj. jeden wykonawca wykonał ciągi pieszo -€“ rowerowe, a drugi wykonał nasadzenia). W przypadku wykazania przez Wykonawcę, iż doświadczenie jego zostało nabyte w ramach konsorcjum, Zamawiający będzie badał zakres robót jakie Wykonawca wykonała jako członek konsorcjum i taki zakres zostanie zaliczony jako nabyte doświadczenie Wykonawcy. WYKONAWCA MOŻE ZŁOZYĆ OFERTĘ NA JEDNĄ CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA. W PRZYPADKU ZŁOŻENIA OFERT NA OBIE CZEŚCI ZAMÓWIENIA, OFERTA BĘDZIE PODLEGAŁA ODRZUCENIU. b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje w części I zamówienia: -€˘ jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlaną bez ograniczeń, która jest czynnym członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika budowy oraz w umowie zostanie wskazana, jako odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy). -€˘ jedną osobą posiadająca uprawnienia zawodowe do geodezyjnych pomiarów sytuacyjno -€“ wysokościowych realizacyjnych i inwentaryzacyjnych oraz geodezyjnej obsługi inwestycji. -€˘ jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych z ograniczeniami lub bez ograniczeń, która jest czynnym członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. -€˘ jedną osobą posiadającą wykształcenie minimum średnie na kierunku ogrodnictwo oraz posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie w zakładaniu terenów zieleni. c) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje w części II zamówienia: -€˘ jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlaną bez ograniczeń, która jest czynnym członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika budowy oraz w umowie zostanie wskazana, jako odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy). -€˘ jedną osobą posiadająca uprawnienia zawodowe do geodezyjnych pomiarów sytuacyjno -€“ wysokościowych realizacyjnych i inwentaryzacyjnych oraz geodezyjnej obsługi inwestycji. -€˘ jedną osobą posiadającą wykształcenie minimum średnie na kierunku ogrodnictwo oraz posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie w zakładaniu terenów zieleni Zamawiający dopuszcza łączenie wyżej wymienionych funkcji w przypadku, gdy osoba posiada jednocześnie kwalifikacje do wykonywania każdej z funkcji, do pełnienia której jest zgłaszana. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, w/w warunek może być spełniony łącznie.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (w części I i II zamówienia) , do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: a) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ inne dokumenty; Uwaga! Przeliczenie wartości zadań podanych w walutach obcych odbywać się będzie wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówieniu.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wypełniony druk oferta (dla części I lub II), pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy), kosztorys ofertowy, dowód wniesienia wadium.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

Zamawiający wymaga złożenia wadium. a) Oferta winna być zabezpieczona wadium na kwotę: - 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych PLN) -€“ dla części I zamówienia, - 30.000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych PLN) -€“ dla części II zamówienia. b) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego -€“ Bank PEKAO S.A. / Rybnik 19 1240 4357 1111 0010 3970 9094 - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-€“kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm). c) Termin wniesienia wadium upływa w dniu i godzinie składania ofert. Brak wpłaty wadium lub wniesienie wadium po terminie składania ofert spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. d) Jeżeli wadium zostanie wniesione przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: "Wadium -€“ przetarg Rozwój terenów zieleni w Wodzisławiu Śląskim". W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa powyżej muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. e) W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. Wadium musi znajdować się na rachunku Zamawiającego do godziny otwarcia ofert. f) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wszelkie kwestie związane ze zwrotem i zatrzymaniem wadium zostały uregulowane w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena60,00
skrócenie terminu realizacji zamówienia30,00
doswiadczenie kierownika budowy10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zmiany treści zawartej umowy możliwe są jedynie w trybie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych i mogą nastąpić tylko na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności m. in. w niżej opisanych przypadkach: 1. Wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych mających wpływ na prawidłowe prowadzenie robót (potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i zapisane w protokole lub dzienniku budowy): - opady atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót przez co najmniej 14 kolejnych dni w oparciu o obowiązujące przepisy i Polskie Normy. Przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile dni trwały warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót 2. Konieczność zmiany dokumentacji projektowej wynikła w trakcie realizacji inwestycji Zmiana terminu realizacji zamówienia o tyle dni, ile trwało przeprojektowanie iwykonanie robót dodatkowych 3. Wystąpienie zdarzeń losowych - klęska żywiołowa Zmiana terminu wykonania zadania o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót i doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego 5. Znalezienie niewybuchów lub niewypałów Przesunięcie terminu wykonania zadania o taki czas, ile trwało wstrzymanie robót związane z usunięciem niewybuchów lub niewypałów i doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego 6. Znaleziska i odkrycia archeologiczne Przesunięcie terminu wykonania zadania o taki czas, ile trwało wstrzymanie robót związane z pracami archeologicznymi idoprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego 7. Rezygnacja z części robót na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia Zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy o kwotę, którą należałoby zapłacić gdyby przedmiotowe roboty zostały wykonane 8. Wystąpienie robót zamiennych, robót dodatkowych, zamówień dodatkowych spowodowanych względami atmosferycznymi, oszczędnościowymi, gruntowo - wodnymi oraz innymi niemożliwymi do przewidzenia na etapie podpisania umowy oraz robót koniecznych nie ujętych w przedmiarze robót bądź nie wycenionych w kosztorysie ofertowym, a wynikających z projektu budowlanego lub zasad wiedzy technicznej. Ewentualna zmiana wartości umowy, zmiana sposobu wykonania przedmiotu zamówienia i terminu realizacji o tyle dni ile konieczne jest do wykonania robót zamiennych, dodatkowych, zmówień dodatkowych 9. Zmiana stawki VAT Zmiana wartości brutto umowy. 10. Zmiana kluczowego personelu wskazanego w ofercie przetargowej Konieczność wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu opisanych w SIWZ 11. Zmiana podwykonawców lub zatrudnienie nowych podwykonawców Zmiana załącznika do umowy W razie wystąpienia powyższych przesłanek, Wykonawca jest zobowiązany do ich udokumentowania w sposób nie budzący zastrzeżeń (protokół konieczności, oświadczenie, dokumentacja fotograficzna, notatka, raporty pogodowe itp.) 2. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych oraz robót koniecznych nie ujętych wprzedmiarze robót bądź nie wycenionych w kosztorysie ofertowym, a wynikających zprojektu budowlanego lub zasad wiedzy technicznej, wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm i standardów. Wycenę tych robót wykona na podstawie cen jednostkowych zadania podstawowego, zaś wszelkie roboty nie występujące w kosztorysie ofertowym według cen rynkowych lub średnich cen Sekocenbudu. Podstawą wykonania wyżej wymienionych robót jest zatwierdzony protokół konieczności podpisana umowa lub aneks do umowy. 3. Wykonawca nie może żądać wynagrodzenia za dodatkowe zakresy robót bez przedłożenia w/w dokumentów. 4. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać żadnych cesji związanych zrealizacją umowy. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy. 6. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych wofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to przykładowo okoliczności: 1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy, 2) powodujące poprawienie parametrów technicznych, 3) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. 7. Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów i urządzeń. 8. Zmiany, o których mowa w ust. 5 -€“ 7 muszą być każdorazowo zatwierdzane przez Zamawiającego (Inspektora Nadzoru inwestorskiego) w porozumieniu z projektantem. 9. Zmiana ilości robót wynikająca z wielkości przyjętych w przedmiarze a faktycznie wykonanych na podstawie: dokumentacji projektowej, warunków technicznych lub zasad wiedzy technicznej nie wymaga zmiany umowy. 10. Rezygnacja z części robót może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego i nie wymaga zmiany umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-11-22, godzina: 10:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: Rozwój terenów zieleni w Wodzisławiu Śląskim -€“ część I zamówienia (teren A i B)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:"Rozwój terenów zieleni w Wodzisławiu Śląskim": Część I 1) Zagospodarowanie Terenu A -€“ obszar przy ul. 26 Marca i ul. Armii Krajowej wWodzisławiu Śląskim, 2) Zagospodarowanie Terenu B -€“ obszar przy ul. Tysiąclecia, ul. Wojska Polskiego, ul. PCK, ul. Piastowskiej w Wodzisławiu Śląskim, Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: wykonanie elementów małej architektury, wykonanie ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek, wykonanie wycinki zieleni istniejącej, wykonanie nasadzeń zieleni, wykonanie schodów terenowych, wykonanie nawierzchni bezpiecznych, wykonanie oświetlenia zewnętrznego (teren A i teren B).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45100000-8, 45111000-8, 45262300-4, 45320000-6, 45233250-6, 45112711-2, 77310000-6, 45316100-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
skrócenie terminu realizacji zamówienia30,00
doświadczenie kierownika budowy10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2Nazwa: Wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: Rozwój terenów zieleni w Wodzisławiu Śląskim -€“ część II zamówienia (teren C,D,E,F)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część II -€˘ Zagospodarowanie Terenu C -€“ obszar przy ul. Jana Pawła II, ul. S. Żeromskiego, ul. B. Prusa, ul. E. Orzeszkowej w Wodzisławiu Śląskim, -€˘ Zagospodarowanie Terenu D -€“ obszar przy ul. Pszowskiej w Wodzisławiu Śląskim, -€˘ Zagospodarowanie Terenu E -€“ obszar przy ul. Bogumińskiej w Wodzisławiu Śląskim, -€˘ Zagospodarowanie Terenu F -€“ obszar przy os. 1 Maja w Wodzisławiu Śląskim, Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: wykonanie elementów małej architektury, wykonanie ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek, wykonanie wycinki zieleni istniejącej, wykonanie nasadzeń zieleni, wykonanie schodów terenowych, wykonanie nawierzchni bezpiecznych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45100000-8, 45111000-8, 45262300-4, 45320000-6, 45233250-6, 45233250-6, 77310000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
skrócenie terminu realizacji zamówienia30,00
doświadczenie kierownika budowy10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
17.10.2018
Skup Sprzedaż Metali Nieżel...

Jesteśmy skupem i odpadów materiałów budowlanych mieszczącym się na terenie Grodziska Mazowieckiego. Dodatkowo dla naszych klientów lok...

mazowieckie
Inne materiały
17.10.2018
Ponako Tkacz, Wincewicz Sp. j.

Jesteśmy firmą mieszczącą się na terenie Ożarów Mazowieckiego. Głównym profilem naszej działalności jest wynajem sprzętu budowlanego np...

mazowieckie
Wynajem sprzętu budowlanego
17.10.2018
Anion Zbigniew Skrzypczyński

Jesteśmy firmą budowlaną z lokalizacją w Jaktorowie. Zajmujemy się wykonywaniem robót ziemnych oraz rozbiórek na terenie lokalnym. Bez ...

mazowieckie
Inne usługi
17.10.2018
Malbud Krzysztof Malesza

Jesteśmy firmą brukarską z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim. Głównym profilem działalności naszej firmy jest produkcja oraz sprzedaż ko...

mazowieckie
Brukarstwo