Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Zagospodarowanie dwóch miejskich podwórek przy ul. Garbary o...
Zagospodarowanie dwóch miejskich podwórek przy ul. Garbary o...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gorzów Wielkopolski
woj. lubuskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
pisemnie osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zagospodarowanie dwóch miejskich podwórek przy ul. Garbary oraz ul. Łokietka w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Gorzowa Wlkp. wzdłuż rzeki Kłodawki poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z zagospodarowaniem wybranych podwórek"

Numer referencyjny: TZP-002/71/2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie dwóch podwórek przy ul. Garbary oraz ul. Łokietka polega na wykonaniu części zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Gorzowa Wlkp. wzdłuż rzeki Kłodawki poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z zagospodarowaniem wybranych podwórek". Realizowana przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp. część zadania inwestycyjnego składa się z Części A Zadania i Części B Zadania. Zadanie realizowane będzie w oparciu o Warunki kontraktowe dla budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego. Ogólne Warunki Kontraktu, 4 wydanie angielsko -€“ polskie niezmienione 2008 (tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999), opublikowanego przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Federation Interriationale des lngenieurs - Conseils - FIDIC) dalej zwany również "CZERWONY FIDIC).

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45200000-9, 45112000-5, 45111000-8, 45421000-4, 45221111-6, 45233000-9, 45111200-0, 45112710-5, 45261100-5, 45231300-8, 45100000-8, 45233250-6, 45111240-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2018-10-31


II.9) Informacje dodatkowe:SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania niniejszego przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
W celu spełnienia powyższego warunku należy wykazać, że: C1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wykonawca wykonał roboty budowlane o łącznej wartości: Część A Zadania: min. 300 000,00 zł, Część B Zadania: min. 1 500 000,00 zł, przy czym wykazane roboty (dot. części A i B) muszą obejmować swoim zakresem prace ziemne instalacyjne (np. odprowadzenie wód opadowych, kanalizacja deszczowa, rurociągi wodno-kanalizacyjne). UWAGA! Należy wykazać spełnienie warunku odrębnie na każdą część, której dotyczy złożona oferta, czyli jeżeli Wykonawca składa ofertę na dwie części, należy wykazać posiadania doświadczenia w zakresie j.w. na łączną wartość min. 1 800 000,00 zł. C2) wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. posiadającymi uprawnienia Kierownika budowy określone przepisami Prawa budowlanego, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej -€“ min.1 osoba posiadająca min. 3 letnie doświadczenie w sprawowaniu funkcji Kierownika budowy niezależnie od ilości zadań, których dotyczy oferta. Uwaga: Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz. 290.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tekst jedn. Dz. U z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2008, Nr 63, poz. 394 ze zm.).

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ inne dokumenty;

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Oferta powinna stosować się do zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych i zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz, 2) oświadczenia wymienione w pkt. 6. 1-4 siwz, 3) kosztorysy ofertowe z cenami jednostkowymi i wartością robót stanowiącą całkowitą cenę zamówienia. W celu uzyskania porównywalnych ofert Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przygotował kosztorysy ofertowe w oparciu o załączone przedmiary. Wyceny prac należy dokonać przy zastosowaniu określonych w przedmiarze technologii i materiałów równoważnych, gwarantujących ten sam efekt użytkowy, techniczny oraz identyczną trwałość i bezpieczeństwo użytkowania. 4) w przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych opisywanym przez zamawiającego oświadczenie na załączniku nr 7 5) dowód wniesienia wadium, 6) zobowiązanie innego podmiotu, jeżeli dotyczy, 7) pełnomocnictwo, jeżeli dotyczy.

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: Część A Zadania: 16 000,00 zł (szesnaście tysięcy złotych) Część B Zadania: 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -€“ kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.) 3. Wadium wniesione w pieniądzu winno być wpłacone przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w Banku Polska Kasa Opieki S.A. Nr: 39 1240 6494 1111 0010 6941 8290. W tytule przelewu należy zaznaczyć: Wadium przetargowe: Zagospodarowanie dwóch miejskich podwórek Część -€Ś-€Ś. Zadania 4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej -€“ dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz - oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 6. W przypadku wadium wnoszonego w formie innej niż pieniężna, z treści dokumentu wadialnego musi wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikacją np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46. ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczania na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena brutto60,00
długość okresu gwarancji30,00
doświadczenie kierownika budowy10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Projekty umów, stanowiące załączniki do siwz zawierają istotne dla stron postanowienia stanowiące o realizacji przedmiotu zamówienia, jak również zakres i charakter zmian oraz warunki ich wprowadzania.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-11-22, godzina: 09:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane:

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Termin otwarcia ofert: 22.11.2017 r. godz. 09.30. Projekt jest planowany do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego -€“ Lubuskie 2020, Oś priorytetowa Infrastruktura społeczna; Działanie 9.2. Rozwój obszarów zmarginalizowanych; Poddziałanie 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych -€“ ZIT Gorzów Wlkp.

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Część A Zadania - "Budowa odwodnienia utwardzonego terenu z wylotem do rzeki Kłodawki, budowa nawierzchni i chodników z kostki betonowej, budowa wiat gospodarczych i rekreacyjnej, przebudowa muru oporowego z umocnieniem i zagospodarowanie terenu z budową oświetlenia autonomicznego" - podwórko przy ul. Garbary w Gorzowie Wlkp.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część A Zadania - "Budowa odwodnienia utwardzonego terenu z wylotem do rzeki Kłodawki, budowa nawierzchni i chodników z kostki betonowej, budowa wiat gospodarczych i rekreacyjnej, przebudowa muru oporowego z umocnieniem i zagospodarowanie terenu z budową oświetlenia autonomicznego" - podwórko przy ul. Garbary w Gorzowie Wlkp., działki nr 1672, 1673/1, 1673/2, 1674/1, 1674/2, 1675/4, 1678, 1679, 2577, 2632 (obręb ewidencyjny 5-Śródmiescie, jednostka ewid. Gorzów Wlkp.). Zagospodarowanie podwórka wzdłuż rzeki Kłodawki przy ul. Garbary w Gorzowie Wlkp. obejmuje m.in.: -€˘ przebudowę terenu bezpośrednio przylegającego do rzeki Kłodawki; -€˘ remont istniejącego muru oporowego - ogrodzenia przy Kłodawce na działkach nr 1678 i 1679; -€˘ wykonie instalacji odprowadzenia wód opadowych z terenu podwórek w rejonie zamierzenia do rzeki Kłodawki; -€˘ budowę elementów małej architektury, w tym: -€“ ławki, siedziska, donice, stojak na rowery, lampy oświetleniowe; -€˘ budowę linii zasilającej lampy oświetleniowe /zasilana z istniejącego przyłącza/; -€˘ montaż tablic informacyjno-edukacyjnych; -€˘ budowę wiat gospodarczych i rekreacyjnej, -€˘ budowę placu zabaw wraz z urządzeniami do rekreacji. Zagospodarowanie przedmiotowego podwórka zrealizowane zostanie zgodnie z projektem budowlanym stanowiącym załącznik do Decyzji Nr 252/17 z dnia 03.07.2017r. -€“ pozwolenie na budowę -€“ "Budowa odwodnienia utwardzonego terenu z wylotem do rzeki Kłodawki, budowa nawierzchni i chodników z kostki betonowej, budowa wiat gospodarczych i rekreacyjnej, przebudowa muru oporowego z umocnieniem i zagospodarowanie terenu z budową oświetlenia autonomicznego" ul. Garbary w Gorzowie Wlkp., działki nr 1672, 1673/1, 1673/2, 1674/1, 1674/2, 1675/4, 1678, 1679, 2577, 2632 (obręb ewidencyjny 5-Śródmiescie, jednostka ewid. Gorzów Wlkp.).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45100000-8, 45200000-9, 45112000-5, 45111000-8, 45421000-4, 45221111-6, 45233000-9, 45111200-0, 45112710-5, 45261100-5, 45231300-8, 45233250-6, 45111240-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto 60,00
długość okresu gwarancji30,00
doświadczenie kierownika budowy10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2Nazwa: Część B Zadania -€“ "Budowa odwodnienia z utwardzonego terenu z łączeniem do istniejących wylotów, budowa nawierzchni i chodników z kostki betonowej oraz geokraty, budowa wiaty gospodarczej i dwóch wiat rekreacyjnych oraz zagospodarowanie terenu z autonomicznym oświetleniem" -€“ ul. Łokietka w Gorzowie Wlkp.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część B Zadania -€“ "Budowa odwodnienia z utwardzonego terenu z łączeniem do istniejących wylotów, budowa nawierzchni i chodników z kostki betonowej oraz geokraty, budowa wiaty gospodarczej i dwóch wiat rekreacyjnych oraz zagospodarowanie terenu z autonomicznym oświetleniem" -€“ ul. Łokietka w Gorzowie Wlkp., działki nr 1386/1,1386/3, 1386/4, 1386/5, 1412, 1418, 1423/3, 1399, 1377/2, 1384/1, 2598, 2599 (obręb ewidencyjny 5-Śródmiescie, jednostka ewid. Gorzów Wlkp.). Zagospodarowanie podwórka wzdłuż rzeki Kłodawki przy ul. Łokietka w Gorzowie Wlkp. obejmuje m.in.: -€˘ przebudowę terenu wzdłuż rzeki Kłodawki, -€˘ przebudowę drogi wewnętrznej na działce nr 1386/5, -€˘ wykonanie instalacji odprowadzenia wód opadowych z terenu podwórek w rejonie zamierzenia, -€˘ budowa elementów małej architektury, w tym: -€“ ławki, siedziska, donice, stojak na rowery, lampy oświetleniowe, -€˘ budowę linii zasilającej lampy oświetleniowe /zasilana z istniejącego przyłącza/, -€˘ montaż tablic informacyjno-edukacyjnych, -€˘ budowę wiaty gospodarczej i dwóch rekreacyjnych, -€˘ budowę placu zabaw wraz z urządzeniami do rekreacji. Zagospodarowanie przedmiotowego podwórka zrealizowane zostanie zgodnie z projektem budowlanym stanowiącym załącznik do Decyzji Nr 253/17 z dnia 03.07.2017r. -€“ pozwolenie na budowę -€“"Budowa odwodnienia z utwardzonego terenu z łączeniem do istniejących wylotów, budowa nawierzchni i chodników z kostki betonowej oraz geokraty, budowa wiaty gospodarczej i dwóch wiat rekreacyjnych oraz zagospodarowanie terenu z autonomicznym oświetleniem" -€“ ul. Łokietka w Gorzowie Wlkp., działki nr 1386/1,1386/3, 1386/4, 1386/5, 1412, 1418, 1423/3, 1399, 1377/2, 1384/1, 2598, 2599 (obręb ewidencyjny 5-Śródmiescie, jednostka ewid. Gorzów Wlkp.).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45100000-8, 45200000-9, 45112000-5, 45111000-8, 45421000-4, 45221111-6, 45233000-9, 45111200-0, 45112710-5, 45231300-8, 45233250-6, 45111240-2, 45261100-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto60,00
długość okresu gwarancji30,00
doświadczenie kierownika budowy10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
17.10.2018
Skup Sprzedaż Metali Nieżel...

Jesteśmy skupem i odpadów materiałów budowlanych mieszczącym się na terenie Grodziska Mazowieckiego. Dodatkowo dla naszych klientów lok...

mazowieckie
Inne materiały
17.10.2018
Ponako Tkacz, Wincewicz Sp. j.

Jesteśmy firmą mieszczącą się na terenie Ożarów Mazowieckiego. Głównym profilem naszej działalności jest wynajem sprzętu budowlanego np...

mazowieckie
Wynajem sprzętu budowlanego
17.10.2018
Anion Zbigniew Skrzypczyński

Jesteśmy firmą budowlaną z lokalizacją w Jaktorowie. Zajmujemy się wykonywaniem robót ziemnych oraz rozbiórek na terenie lokalnym. Bez ...

mazowieckie
Inne usługi
17.10.2018
Malbud Krzysztof Malesza

Jesteśmy firmą brukarską z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim. Głównym profilem działalności naszej firmy jest produkcja oraz sprzedaż ko...

mazowieckie
Brukarstwo